DAGBLAD VOOR Vergeefsche doorbraakpogingen der Sovjets. 0r Tegen corruptie! Zware gevechten ten zuiden van de Berezina en ten zuidoosten van Witebsk. Winter in het Oosten vroeger dan gewoonlijk ten einde. Wat kreeg u op uw kolenbon Nieuws in 't kort. Verduister v. 18.307.15 u, luchtalarm Van den waaier naar 't geweer. Directrice van een ziekenhuis stai levensmiddelen. Toeslagkaarten en rantsoen bonnen voor bijzonderen arbeid. Het goede voorbeeld. Uitgave; Dagblad voor Noord-Holland N.V, Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. WOENSDAG 1 MAART 1944. ALKMAARSCHE-EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. SI, 2 pagina's. Prijs der gewone advertenties in de» editie min. 1.40, elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. DEEDS enkele weken achtereen wijd' i het SS-weekblad „Storm" artikelen aan de slechte groenten- en fruitvoor- ziening van het Nederlandsche volk «Het uit ernstige beschuldigingen tegen ^verantwoordelijke personen in het (distributieapparaat, die met het toe zicht op een rechtvaardige verdeeling van groenten en Iruit zijn belast. Hel Jjlad verwijt met tal van bijzonder heden met name genoemde personen, 'Bat zij distributiegoederen, die zij krachtens hun functie en opdracht ter bereiking van een rechtvaardige voed- selverdeeling onder het Nederlandsche yólk in omloop hebben te brengen, ten jeigen bate en ten bate van vriendjes en klaploopers aanwenden. Ook hel weekblad „Volk en Vaderland" heeft reeds in enkele artikelen op tal van misstanden de aandacht gevestigd, zoo p.a. op een hoogst laakbare vleesch- yerdeeling in Heerlen. In het nummer van hetzelfde blad van de afgeloopen week is een nieuwe uitvoerig gedocu menteerde aanklacht tegen hoogge plaatste ambtenaren van den Centralen .Controle Dienst gepubliceerd. O HET zijn wel zeer tergend onfrissche e* toestanden, die uit deze beschuldi gingen naar voren komen. Uiteraard kan verondersteld worden, dat de be treffende journalisten, die met volle onderteekening deze beschuldigingen uitten, slechts materiaal gebruikten waarvan zij voor zich de zekerheid hebben, dat dit den toets der critiek kan doorstaan. Wiq weet, welke obscure transacties nog in het verborgene plaats hebben, waarvan deze journalis ten, die we als nauwgezette vakmen- schen kennen, slechts oppervlakkig kennis dragen, doch waarop zij niet zijn ingegaan om glad ijs te vermijden. Inmiddels kunnen duizenden Neder landers lezen, waaraan het te wijten is. dat de groenten- en fruitverdeeling hier te lande zoo slecht geregeld is in ver houding tot de jaarlijksche productie Groenten en fruit worden niet wegge sleept, zooals boosaardige geruchten zaaiers beweren, doch onvaderlandslie vende schobbers knoeien er lustig op los en spekken met malversaties hun éigen beurzen en buiken. O IP de beschuldigingen zelf kunnen we hier niet ingaan. Daartoe ontbreken ons gegevens. Wel achten wij het in het belang van het Nederlandsche volk noodzakelijk, dat hier een gestreng en onverbiddelijk onderzoek wordt inge steld. Daaruit kunnen slechts twee mo gelijkheden voortkomen: of de zoowel door „Volk en Vaderland' als door „Storm" geuite beschuldigin gen zijn onjuist en dan dienen de beide verantwoordelijke redacteuren gestraft te worden: of deze beschuldigingen bevatten waar heid en dan dienen de verantwoorde lijke personen in de betreffende dien sten, die dergelijke handelingen onder hun" toezicht toelaten, begunstigen of zelf begaan, strafrechterlijk vervolgd te worden als misdadigers tegen de volksgemeenschap, met toepassing van de hoogste straffen. In Duitschland zou dit zonder meer de kogel beteekenen! O UET gaat niet aan, dat de Nederland- - sche volksgemeenschap langer ver ontrust wordt door het openlijk uiten van dergelijke beschuldigingen, waar van de betreffende heeren, die zoo pu bliekelijk in staat van beschuldiging gesteld worden, zich schijnbaar niets aantrekken. Welke duistere machten zijn het, die deze heeren achter de Schermen tegen alle belangen van de Nederlandsche volksgemeenschap in, de handen boven het hoofd hoüden en hen handhaven op posities, waarvan zij kennelijk met het oog op de in de betreffende artikelen geuite beschuldi»- gingen ten eigen voordeele schromelijk misbruik maken? Onder de namen der beschuldigden komen er ook voor van hen, die reeds onder het vroegere 6ysteem in een kwaden reuk van pu blieke onbetrouwbaarheid stonden. Hoe komt het, dat deze politiek-obscure m- dividuën nog steeds sleutelposities in het Nederlandsche publieke leven in nemen, terwijl toch van hen bekend is, dat zij'in geen enkel opzicht de bereid heid bezitten noch met de bezettende macht loyaal samen te werken, noch mede te werken aan den opbouw van een aationaalsoeialistische gemeenschap in Nederland? Het zijn deze heeren, d't door hun kwade praktijken het natio- naalsocialisme en de Duitsche bezet tingsmacht in discrediet brengen en verdacht maken. Zij zijn het, die er alle belang bij hebben, dat het natio* paalsocialisme in Nederland misluk. Zij zijn het, die van het bestaande in terregnum op binnenlandsch politiek gebied misbruik maken om, kennelijk saboteerend in dezen schemertoestand van geschuwde verantwoordelijkheid en misbruikte bevoegdheden, een macht overname van competente en goedwil lende persoonlijkheden te voorkomen. O HIER dient klaarheid geschapen te worden. De Nederlandsche voedsel positie is wat groenten en fruit betreft een zeer 'ernstige plaag. In de groote steden met het verklaarbare gemis aan mogelijkheden tot zelfver- zorging kan men daarvan meespreken. Wanneer dan blijkt, dat deze tekort komingen door corruptie en sabotage ontstaan, dienen daartegen maatregelen getroffen en straffen toegepast te worden van de ergste soort, die de oor- logswetten kennen. Wanneer iemand in het bezit van een illegaal pamflet wordt aangetroffen, gaat hij tegen den muur Waarom zou men dan considera tie gebruiken ten overstaan van per sonen. die thans bijna reeds vier jaren lang 'systematisch de groenten- en fruitvoorziening verknoeid hebben" De beschikbare voedselrantsoenen zijn niet van dien aard, dat daarvan ook maaT iets afkan. Wie schat het aantal nood zakelijke voedingscalorieën, d'e de met name in genoemde bladen aangeduide typen door hun boosaardige schurke rijen aan een rechtvaardige veraeeUng onder het Nederlandsche volk hebben onttrokken? O KLAARHEID moet er komen! Dit ls een te ernstige aangelegenheid om er achteloos aan voorbij te gaan. Bi] een voortduren van de huidige onb stendigheia dreigt het crediet van de voedselvoorziaming langs distribuffie- weg volkomen weg te vallen. Dan ont staat chaos. Om dien te voorkomen is juist het systeem eener rechtvaardige HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 29 Febr. Het opperbevel der weermacht deelt mede: Ten Oosten van Kertsj en in het gebied van Kriwoirog zijn talrijke aanvallen der bolsjewisten met zware verliezen Voor den vijand afgeslagen; plaatselijke penetraties werden in den tegenaanval opgehe ven. In het gebied ten Zuiden van de Pripetmoerassen hield de plaatse lijke gevechtsbedrijvigheid aan. Ten Zuiden van de Berezina en ten Zuidoosten van Witebsk stort ten vrij hevige vijandelijke aanval len voor onze linies ineen. Op ee- nige penetratieplekken werden de bolsjewisten na verbitterde gevech ten van man tegen man in een te genaanval teruggeworpen. Ten Noordwesten van Newel ging de vijand met verscheidene infan teriedivisies tot den aanval over. De zware gevechten van gisteren leverden een volledig afweersucces op. Ten Oosten van het Meer van Ples- kau en bij Narwa hadden herhaalde vijandelijke aanvallen geen succes. Vij andelijke bewegingen en gereedstaan de troepen werden door artillerie uit eengeslagen. Sterke formaties slagvliegers van de luchtmacht ondersteunden de afweer- gevechten, vooral bij Kriwoirog, bij Doebno en aan het Meer van Pleskau, door met goede uitwerking aanvallen in scheervluchu te ondernemen op in fanterie- en gemotoriseerde colonnes der bolsjewisten. Talrijke voertuigen en verscheidene luchtafweerkanonnen werden vernield door bommen of door beschieting met de boordwapenen. In het hooge Noorden vernietigden snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen vijande lijke troepenverblijfplaatsen aan den Moermanskspoorweg. Bij de zware afweergevechten in den Noordelijken sector van het Oostelijke front heeft zich de tweede Letlandsche SS-vrijwilligers-brigade onder bevel van den eikenloofdrager SS-Oberfüh- rer Schuldt en van haar Letlandschen infanteriecommandant, den ridderkruis drager Standartenführer Weiss bijzon der onderscheiden. In Italië. Ondernemingen van stoottroepen op het landingshoofd van Nettuno leidden tot plaatselijke stellingsverbeteringen. Aan het Zuidelijke front werden vijan delijke aanvallen bij Castelforte en Terelle afgeslagen. Marine- en s cheeps afweergeschut hebben boven de haven van Boulogne van verscheidene in scheervlucht aan vallende vijandelijke vliegtuigen twee viermotorige bommenwerpers en één tweemotorigen bommenwerper neerge schoten. Daarmede hebben vlootstrijd- krachten en afweergeschut van koop-' vaardijschepen en van marine van 215 tot 29 Februari in totaal 22 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. BERLIJN, 29 Febr. (ANP) - Naar he den in Duitsche militaire kringen ver klaard werd, loopt de winter aan het Oostelijke front vroeger ten einde dan gewoonlijk. In het zuiden dooit het reeds, en de overgang naar de modder- periode is daar nog slechts een kwestie van enkele weken. In het midden en het noorden van het Oostelijke front vallen weliswaar op het oogenblik nog koude- graden tusschen 12 en 15 gr. te consta- teeren maar de weerkundigen verwach ten ook hier een vroeg intreden van de regen- en modderperiode. Deze weers omstandigheden spelen volgens de op vatting van genoemde kringen stellig een rol bij de Duitsche overwegingen tot rechttrekking van het front en wel in dien zin, dat nog voor begin van de modderperiode de gunstigste stellingen kunnen worden betrokken. Overigens constateert men algemeen ten aanzien van den toestand in het Oosten, dat ook de maand Februari den bolsjewieken niet de verwachte door braak van het Duitsche front en de door hen gewenschte bewegingsvrijheid voor strategische operaties gebracht heeft Alleen voor flinke jongens met moed, handigheid en discipline kunnen vier weken in de mooiste streken van Duitschland een groote belevenis worden. Wil jij ook zoo'n Germaansch Weersport- kamp bezoeken? Meld je Donderdag den tweeden Maart in Den Haag, Plein 1813, no. 3. Daar kun je je in den tijd van 8—14 uur persoon lijk melden voor een kamp. Onkosten zijn er niet aan verbonden. Slechts gezonde, krachtige jongens, die er wat voor voe len 4 weken in een kamp met kameraden uit Denemarken, Noorwegen, Vlaanderen Duitschland in gemeenschappelijken en kameraadschappelijken geest door te brengen komen in aanmerking. DEVENTER, 29 Febr. - Ongetwijfeld zullen velen slechts door uiterst zuinig stoken met hun kolen rond kunnen ko men. Practisch onmogelijk wordt dit echter als men nog minder ontvangt dab de hoeveelheid waar men recht op heeft Toch bleek na een onderzoek dat door ambtenaren van de Prijsbeheersching werd ingesteld, dat verschillende kolen handelaren het met de juiste maten en gewichten niet zoo nauw namen en te korten van 15 tot 20 werden herhaal delijk geconstateerd. Wel werd steeds het volle bedrag in rekening gebracht, in enkele gevallen zelfs nog meer. Be denkt men, dat deze tekorten vaak groo- ter zijn dan een maandri ntsoen, dan begrijpt men tevens, dat de Gemachtigde voor de Prijzen deze kolendiefstallen tot de ernstige prijsovertredrngen rekent en deze zwaar zal straffen. Tevens is de controle op dezen tak van handel in de laatste maanden aanzienlijk verscherpt. VERPAKKING TERUG! 's-GRAVENHAGE, 29 Febr. In de Staatscourant van 28 Febr. 1944 is een beschikking verschenen, krachtens wel ke men verplicht is alle verpakkings middelen terstond na gebruik of bin nen den overeengekomen termijn aan den leverancier terug te geven, voor zoover tenminste de teruglevering tus schen leverancier en afnemer is over eengekomen. Een dergelijke overeen komst is ook aanwezig, indien op de verpakking de teruglevering geëischt wordt en de afnemer deze verpakking aanvaardt. De leverancier wordt ver plicht de gebruikte emballage terug te nemen. Niet nakoming van deze ver plichtingen kan bestraffing volgens het economisch sanctiebesluit tengevolge hebben. EN BONAANWI.TZING HONDEN KATTENBROOD. 's-GRAVENHAGE. 29 Febr. Van 1 tot en met 31 Maart 1944 worden op bon 23 van de voederkaarten voor honden dezelfde hoeveelheden honden brood beschikbaar gesteld als op den bon voor de afgeloopen periode. Op bon no. 23 van de voederkaart voor hondenbrood (groep K) wordt voor ver melde periode IV2 kg. kattenbrood be schikbaar gesteld. Na 31 Maart 1944 is bon no. 3 ongel dig. Lijk gevonden. Sedert 26 Januari werd in Weert vermist de predikant der Ned. Hervormde Gemeente J. R. Feykes. Gistermorgen is zijn lijk drijvende gevon den in het kanaal Nederweert—Wessem ter hoogte van Oler. n Duur bioscoop je. - Terwijl de krui denier V. uit de Lucasstraat te 's-Her- togenbosch met zijn familie in de bios coop zat, hebben onbekende indringers een bezoek aan zijn zaak gebracht. Zij doorzochten het geheele huis en namen tenslotte weer de wijk met medeneming van duizenden bonnen en een bedrag van ongeveer 5000 gld. Z Maart. Zon op 7.22, O. 18.21. Maan O. 2.35 op 11.27. distributie ingesteld. Reeds thans valt te constateeren, dat hangende deze ge schillen en onzekerheid het vertrouwen in de overheidsmededeelingen op distri- hutiegebied ernstig is geschokt. Da wantrouwen mag niet verder vreten. Niet de betreffende journalisten dra gen hiervan de schuld, doch de in de artikelen met name genoemde malfai- teurs. Eenjournalist, die een hem ter kennis gebrachte malversatie niet be handelt. verstaat zijn taak niet. De distributiediensten plegen zich aan cri tiek van de pers weinig of in het ge heel niet te storen. Dan blijft om op malversaties de aandacht te vestigen ook geen andere weg over dan die der publicatie. HAMA. NEDERLANDERS IN DE WIKING. Bij de divisie Wiking zijn, naar men weet, ook Nederlandsche vrijwilligers ingedeeld, die evenals de overige tot deze formatie behooreride strijders, krachtens hun roeping en ideaal, zijde aan zijde met de Duitsche troepen vechten tegen de bolsjewistische leger scharen. In de nadere berichten over den omsingelingsslag bij Tsjerkassy wordt thans eveneens met groote vol doening gewag gemaakt, .van het optre den der divisie Wiking; welker actie er evenzeer toe bijgedragen heeft, om den opzet der Sovjet-Russische leger leiding om de bij de Tsjerkassy omsin geld geweest zijnde Duitsche troepen te vernietigen, te verijdelen. Meldt U en strijdt mee in de rijen der Waffen-SS. Alle inlichtingen SS- Ersatzkommando Niederlande, Den Haag, Korte Vijverberg 5, of aan de Nebenstellen: Amsterdam, Dam 4, Alk maar, Langestraat 56, Groningen, Hee restraat 46, Enschede, Hengelosche- straat 30, en Heerlen, 'Saroleastraat 25. Toen de *ene loeide. Stond zij met haar neus plat tegen de ruiten Nu ligt ze a/ 3 weken plat op bed BU VAH O® BAMS" Voor!.actie HfcU Wflp. £uchtfet«f<&crmin9 ('rekening: SgSo £rwd .SHsm Japansche geisha's naar de weermacht. TOKIO, 29 Febr. (DNB). - De uit voering van de dringende oorlogs maatregelen, waartoe door het kabi net op 25 Febr. besloten is, brengt volgens de bepalingen, welke de regeering Dinsdag gepubliceerd heeft, ook met zich mee, dat de nationale instelling der thee- en geisha-huizen voorloopig voor een jaar wordt op geheven. Alleen in de Japansche hoofdstad worden door dezen maat regel 2100 „machiais" (theehuizen) en 4300 geisha-huizen getroffen. De geisha's, die eeuwenlang op het cul- tureele en politieke leven van Japan invloed hebben uitgeoefend, zullen hun werkkring van dansen en zich met de gasten onderhouden laten va ren en te werk worden gesteld in bedrijven, die voor de Japansche weermacht werken. Hoe ingrijpend deze maatregel is blijkt uit het feit, dat alleen in Tokio jaarlijks 300 millioen yen in de thee- en geisha-huizen werd uitgegeven. De sluiting wordt ingevoerd met in gang van 5 Maart a.s. Voorts heeft de regeering besloten, dat er in alle openbare kantoren van heden af ook des Zondags gewerkt zal worden. Meervoudige strafkamer, Alkmaar. Zij moest de lijdende mensch- heid dienen Binnenkort zullen de distributiediensten beginnen met het uitreiken van nieuwe inlichtingen-formulieren voor iederen werknemer, die in aanmerking komt voor een toeslagkaart wegens zeer zwaren, zwaren, langdurigen of nachtarbeid, dan wel rantsoenbonnen brood, melk, een- heidszeep of waschpoeder wegens resp. seizoenarbeid (oogstwerkzaamheden), gif- tigen of vuilen arbeid. Een ieder, die ge durende de distributieperiode van 16 April tot en met 13 Mei en gedurende volgende perioden deze extra rantsoenen wenscht te ontvangen, moet op nader door de dis tributiediensten bekend te maken dagen een zoodanig inlichtingen-formulier bij het pl. distributiekantoor afhalen. Dit moet door den werkgever worden in gevuld en onderteekend. De werknemer dient vervolgens het formulier in han den te stellen van zijn werkgever, die het medeonderteekent en daarna bij den dis- tributiedienst inlevert. Na beoordeeling der aanvragen roept de distributiedienst den werkgever op, om zich met de eerste distributiestamkaarten der in aanmerking komende arbeiders op het distributiekan toor te melden, teneinde de toeslagkaar ten en rantsoenbonnen in ontvangst te nemen. Voor volgende verstrekkingen aan dezelfde arbeiders behoeft niet voor elke distributieperiode opnieuw een in lichtingen-formulier te worden ingediend, doch uitsluitend een collectieve aanvraag op een z.g. naamlijst. Ter nadere toelichting diéne het vol gende: a. Ieder, die aanspraak maakt op één of meer der genoemde toeslagen, moet een inlichtingen-formulier MD 223—73 in vullen en door zijn werkgever laten me- deonderteekenen. Bij kleine zelfstandigen zijn de fucties van werkgever en werk nemer ten deze in één persoon vereenigd. De inlichtingen-formulieren moeten op plaatselijk bekend te maken data, in elk geval vóór 4 Maart a.s., bij de distributie diensten worden afgehaald. b. Is de toeslag eenmaal verstrekt, dan kan. voor volgende aanvragen worden vol staan met een collectieve opgave, de z.g. naamlijst MD 223-75. Verstrekking' aan werknemers individueel is voortaan niet meer toegestaan; alleen de werkgever kan aanvragen en aan hem worden de toe slagkaarten en/of rantsoenbonnen ver strekt. Hij ls er verantwoordelijk voor, dat ze onverwijld en volledig aan be langhebbenden worden ter hand gesteld. c. Bij de eerste verstrekking wordt te vens aan den werkgever voor elk zijner werknemers, die een toeslag ontvangt, een z.g. toeslagbewijs uitgereikt. Deze toeslag- bewijzen blijven onder berusting van den werkgever, die ze telkenmale bij het af halen van toeslagkaarten en/of rantsoen- bonnen aan den distributiedienst moet overleggen. Voortaan wordt de verstrek king van toeslagkaarten en rantsoenbon nen wegens bijzonderen arbeid n.l. niet meer op de distributiestamkaart van be trokkenen, doch op het te hunnen behoe ve uitgeschreven en bij den werkgever berustende toeslagbewijs aangeteekend. In dit opzicht treedt het toeslagbewijs dus in de plaats van de distributiestamkaart. Verstrekking voor de 4e per. geschiedt nog op de oude wijze. Het spreekt vanzelf, dat de administra tieve werkzaamheden, verbonden aan de invoering dezer nieuwe werkwijze, eeni- gen tijd vorderen. Vandaar dat reeds vóór 4 Maart a.s. de inlichtingen-formulieren moeten zijn afgehaald, terwijl de te zij ner tijd uit te reiken toeslagkaarten en de rantsoenbonnen eerst in dé 5e distri butieperiode, dus met inang van 16 April a.s. kunnen worden gebruikt. In het vervolg zal tusschen het indienen der aanvragen en het verstrekken der toe slagkaarten uiteraard niet zooveel tijd verloopen. Uit het voorafgaande volgt te vens, dat de verstrekking voor de 4e pe riode (19 Maart—15 April a.s.) nog op de oude wijze zal geschieden. Regeling voor schippers. De aanvragen van schippers worden be handeld door den distributiedienst van de gemeente, waar ligplaats is gekozen. Schippers kunnen zich voor de ver strekking van toeslagkaarten en rantsoen bonnen voor de 5e periode (16 April13 Mei) in de week van 26 Maart1 April a.s. en in de week van 915 April a.s. tot den distributiedienst wenden. Voor hen geldt dus niet, dat zij reeds vóór 4 Maart a.s. inlichtingen-formulieren moe ten afhalen. De distributiediensten ver strekken desgewenscht nadere inlichtin gen. 's-GRAVENHAGE, 29 Februari. De Nederlandsche Volksdienst heeft f 200.000,ter beschikking gesteld van de slachtoffers van de Anglo-Ameri- kaansche bomaanvallen op Nijmegen, Enschede en Arnhem. Hierbij wordt de Verwachting uitge sproken, dat dit voorbeeld van andere zijden zal worden gevolgd. Men kan de stortingen doen op girorekening 174861 van de landelijke financieele leiding van den Nederlandschen Volksdienst te 's-Gravenhage. Voorts kan nog worden medegedeeld, dat zich 1200 personen bij den N.V.D. hebben gemeld voor het als pleegouder opnemen van kinderen uit de door de ze bomaanvallen getroffen gezinnen. Tientallen jaren heeft een vrouw aan het hoofd gestaan van een ziekenhuis en door haar organisatietalent en haar groo te werkkracht heeft zij dat ziekenhuis een bekenden naam gegeven. Zij regeerde met vaste hand en was noodgedwongen dikwijls streng jegens het personeel. Zuster K. diende de lijdende mensch- heid uit vrijen wil Helaas, zij die Dinsdagmiddag de rechtszitting der Meervoudige Strafkamer in Alkmaar hebben bijgewoond, hebben het kunnen hooren, hoe deze zelfde vrouw diep gevallen is. Zij stal goede ren, welke bestemd waren voor de pa tiënten, zij liet koffie en thee, slaolie en suiker verkoopen in een café, waar gaar ne hooge prijzen voor deze artikelen ge geven werden. En het geld bestemde zij ten eigen bate De tragiek van dezen tijd! Mej. M. K., destijds directrice van het Centraal Ziekenhuis te Alkmaar, had reeds vóór den oorlog ten behoeve der patiënten flinke voorraden levensmidde len opgedaan en deze waren alle behoor lijk verantwoord in de boeken van den administrateur. Al spoedig na het uitbreken van den oorlog stelde zij echter voor, de levens middelen, die in kelders en magazijnen opgeslagen waren, over verschillende af- deelingen te verspreiden. De administra teur had daar echter bezyraar tegen, om dat hij er dan geen controle meer over had. Toch wist de directrice haar plan door te zetten en zoo kwam het, dat op de linnenkamer koffie, thee, suiker, sla olie e.d. lagen opgestapeld. Mej. R. Dekker, destijds dienstbode In het ziekenhuis, werd eens bij de direc trice ontboden en deze vertelde haar, dat zij groote voorraden levensmiddelen voorhanden had, welke zij wel zou willen verkoopen. En waar mej. D. wel de adressen wist, waar men goede prijzen betaalde, werd de dienstbode de trait d'union en zij verkocht in de periode Mei tot Nov. 1942 tal van keeren de meergenoemde artikelen, w.o. een 50 pond koffie, een honderd pond thee en zeker 100 flesschen slaolie Mr. Meyer, rechter: Waarom verkocht u die artikelen? Getuige: Ik durfde niet te weigeren, was bang voor ontslag en stond geheel onder haar invloed. Het eerste gevaar voor ontdekking dreigde, toen het hoc^ci van de keuken vernam, dat een kruik slaolie verdwenen RADIOPRAATJE MAX BLOKZIJL. In de serie Brandende Kwesties, he denavond om 18.15 uur uit te zenden over Hilversum I, spreekt Max Blok zijl over: „Jeugd vooraan". VEERTIG INBRAKEN IN DRIE MAANDEN. T. conform den eisch veroordeeld tot zes jaar. De Alkmaarsche timmerman D. T., die zich veertien dagen geleden voor de Alkmaarsche rechtbank had te verant woorden wegens het plegen van dief stallen waarbij steeds een enorme buit aan bonnen en geld werd binnen gehaald ten koste van „verschillende winkeliers en tegen wien de Officier zes jaar gevangenisstraf had geeischt, hoorde zich Dinsdagmorgen veroordee- len tot zes jaar. Archief-ambtenaar verduisterde kostbare boeken. Vreemde houding van den verdach-e. Toen de thans 38-jarige H. v. D. uit Amsterdam op zekeren dag een kans kreeg, om bij de gemeente Alkmaar in dienst te komen ais archief-ambtenaar, welke betrekking meer overeenkwam met zijn opleiding, nam hij deze kans gaarne waar, al was het salaris ook heel wat kleiner dan hij in Amsterdam ge noot. Toch viel het hem niet mee, van dit salaris, ong. f 2500 rond te komen en temeer niet, waar gezinsmoeilijkheden oorzaak waren van extra uitgaven aan geneeskundige hulp. v. D. vroeg om salarisverhooging, doch kreeg da* niet. Wel gaf de burgemeester van Alkmaar hem gelegenheid om eerst 'n halven, later 'n heelen dag per week werkzaam te zijn op het archief der ge meente Hoorn, terwijl hij bovendien v. de gemeente Schagen archiefwerk ver richtte en een kans kreeg, om ook in Enkhuizen werkzaam te worden gesteld. Zoover kwam het evenwel niet. Van D., die o.m. belast was met het in ord^ brengen van het museum-archief der gemeente Alkmaar, vond daar zeer zeldzame en kostbare boeken en op een kwaden dag eigende hij zich een daar van toe en verkocht dat in Amsterdam. Niet lang daarna verdween een tweede exemplaar uit de museum-bibliotheek en tenslotte bleek, dat in het tijdvak van Sept. tot Nov. 1943 minstens 20 zeldzame exemplaren verdwenen waren.... De kooper kreeg al gauw argwaan en liet een onderzoek instellen naar de ner- komst van deze werken en zoo kwam de diefstal aan het licht. Dinsdag d?ende deze zaak voor de Alkm. rechtbank. De verdachte bekende alles, doch had heel wat te zijner verontschuldiging aan te voeren. Zoo zou een der gemeente ambtenaren hem ten onrechte bij zijn sollicitatie hebben toegezegd, dat hij zeer spoedig een salarisverhooging zou krij gen. President: Dus eigenlijk moest deze ge neenteambtenaar hier terecht staan en niet U! Verdachte: Ei0enlijk wel! De Officier, mr. de Brueys Tack, vond deze opmerking zeer eigenaardig en in zijn requisitoir wees hij er dan ook,op dat verdachte zijn betrekking in Alk maar zeer lichtzinnig aanvaard had. Spr begreep dè gezinsmoeilijkheden, maar verdachte had, om te beginnen, eerst zijn eigen bibliotheek desnoods kunnen verkoopen, of zijn piano. Hi1 had ver moedelijk wel* hulp kunnen krijgen, maar hij heeft niet geschroomd, een kostbare bibliotheek van de gemeente een aantal fraaie en zeldzame exempla ren te ontnemen. Gelukkig zijn de meeste werken weer terecht gekomen, a' ontbrexen nog vier van de meest kostbare exemplaren. Verdachte blijkt geen berouw te heb ben en mede daarom vroeg spr. terzake verduistering een gevangenisstraf van 1 jaai en 3 maanden. Mr. van Everdingen uit Amsterdam hield een uitvoerig pleidooi en meende, dat deze verdachte in aanmerking zou kunnen komen voor opname van de gratieclausule in het vonnis. Uitspraak 14 Maart a.s. was. Zij was eenige dagen met verlof geweest en in dien tijd had de directrice de kruik weggehaald, zeggende, dat de olie op de afdeelingen gebruikt moest worden. Toen het hoofd der keuken zich tot de directrice wendde om inlichtin gen, bleek deze niet genegen te zijn, deze zaak tot een oplossing te brengen. Alles bleef dus bij het oude. Het tweede gevaar voor ontdekking had ernstiger gevolgen voor de directrice. De voorraden kwamen weer onder direct be heer van den administrateur. En toen hij deze controleerde, bleek hem, dat er voor een bedrag van f 3475 aan goederen verdwenen v was, alles berekend naar voor-oorlogsche prijzen Toen werd ingegrepen. De verdenking viel op de directrice, doch deze ontkende alle schuld en noem de eerst alles leugens en bedrog. Pas toen de getuigenverklaringen te bezwa rend werden, kwam er een bekentenis, maar- steeds geen volledige. President: U laat vooral niet meer los dan te bewijzen is! Officier: Tot op dit oogenblik is u nog oneerlijk. Het kostte veel moeite om tenslotte uit den mond van verdachte te hooren, dat zij de diefstallen gepleegd had ora aan geld te komen. President: En als anderen in het zie kenhuis oneerlijk waren, hoe trad u dan op? Het antwoord was onverstaanbaar, maar de Officier repliceerde: Men was «r bang voor u. Anderhalf jaar geëischt. De Officier mr. De Brueys Tack hield een vrij lang requisitoir, waarin hij al- 'lereerst wees op de positie van verdach te, op de verdienste, welke zij had voor het ziekenhuis, op haar organisatietalent, om al spoedig te komen tot de dubbele rol, welke verd. gespeeld heeft. Zij wilde de lijdende menschheid dienen, maar ver gat het christelijk gebod: Gij zult niet stelen. Zij vergat ook, dat de christelijke leer niet alleen woorden, maar ook da- dom eischt en zelfs met opzij zetten van eigen persoon. De groote tragiek van dezen tijd is wel. dat men hier thans vele verdachten op de mat ziet, die in normale tijden nooit met den rechter in aanraking zou den zijn gekomen. De maatschappij is wel diep gezonken.... Tot de feiten zelf komende, wees spr. er op, dat er een 150 flesschen olie verdwenen waren en dat van de twee kisten thee, die in voorraad waren, slechts een 25 kg. over gebleven is. Alles verdween uit de lin nenkamer, maar toen verd. aan den tand werd gevoeld, wist zij niet, waar de ar tikelen gebleven waren: er kwam zoo veel personeel op de linnenkamer Pas toen de getuigenverklaringen te be zwarend werden, kwam er een gedeel telijke bekentenis. En nu nog, in dit laatste stadium van de zaak, zou de verd. boetvaardig kunnen zijn, maar de ze kans gebruikte zij niet. Zij zegt, de thee te hebben laten verkoopen tegen 8 —12 gulden per pond; in werkelijkheid werd er 50—60 guldén per pond voor be taald. Moeilijk vond spr. het, de strafmaat te bepalen. De feiten zelf zijn buitengewoon ernstig, zoodat een maxirtium straf wel licht op haar plaats zou zijn. Maar deze verdachte is al zwaar gestraft: zij is haar positie kwijt, en haar geheele carrière is gebroken. Met dit alles rekening houden- de, vroeg spr. een gevangenisstraf voor den tijd van één jaar en zes maanden. De verdediger, mr. Schut uit Amster dam, schetste uitvoerig de verdiensten van verdachte, wees op de geleden ver nederingen en bepleitte tenslotte een straf, gelijk aan de preventieve hechtenis. Uitspraak 14 Maart e.k. DOOZEN MARGARINE GESTOLEN. Op een avond in het laatst van No vember van het vorig jaar werd inge broken in de Coöp. Centrale Melkin richting te Alkmaar en niet minder dan 417^ K.G. margarine, verpakt in doo- zen, werden door de dieven meegeno men. Het was den dag vóór de inbraak, dat den chauffeur C. G. K. te Alkmaar werd gevraagd, of hij een ritje wilde doen voor rekening van K. B. en F. S., beiden kooplieden in/de kaasstad. K. vroeg daarvoor toestêmming aan zijn patroon en toen die verkregen was, meldde hij zich bij de Frieschebrug bij B. Deze liet den wagen naar de Oude gracht rijden, waar S. stond te wachten en vervolgens werd naar een pakhuis gereden, waarin de twee opdracht gevers verdwenen. In snel tempo wer den verschillende doozen uit het pak huis op den wagen geladen en toen ging het naar den fruithandelaar J. H., waar alles weer werd uitgeladen. K., die eerst dacht, met een „zwart zaakje" te doen te hebben, had intus- schen wel begrepen, dat de affaire niet in orde was, doch hij kon niet meer terug. K. werd Dinsdagmiddag, toen deze zaak voor de Alkm. rechtbank diende, allereerst als getuige gehoord tegen de twee verdachte kooplieden, maar on danks zijn duidelijke verklaring, ont kenden de beide heeren alle schuld. B. ging zelfs zoo ver, dat hij opmerkte, dat K. alles loog! J. H., als getuige gehoord, ontkende niet, de margarine in ontvangst te heb ben genomen, maar hij zou niet perti nent kunnen verklaren, dat hij ze van de twee verdachten in ontvangst had genomen, aangezien het vrij donker was. Nog bleven beide verdachten ontken nen, maar desondanks was de Officier zoo vrij, om tegen elk een jaar gevan genisstraf te eischen. Mr. Berkhouwer was het heelemaal niet eens met den Officier en meende, dat het bewijs niet geleverd was. Hij verzocht dus voor beide verdachten vrijspraak. De chauffeur K. hoorde 2 maanden tegen zich eischen voor schuldheling, waarna mr. dr. Buiskool een geldboete verzocht, terwijl J. H. wegens opzette lijke heling 5 maanden zal moeten zit ten. als de Officier zijn zin krijgt. In dit geval vroeg mr. dr. Buiskool een straf, gelijk aan de preventieve hechte nis van drie maanden en met aftrek van deze. Uitspraak over 14 dagen. DE ALKM. JODENOPLICHTERS. Het Hof te Amsterdam heeft in de zaak tegen den gewezen marechaussee H. Geelen te Alkmaar vonnis gewezen en dezen verdachte veroordeeld: lo. wegens medeplichtigheid aan op lichting voor een bedrag van f 1000 tot 2 jaar gevangenisstraf met aftrek van 1 jaar preventief; 2o. wegens uitlokking tot oplichting voor een bedrag van f 8000 tot 2 jaar ge vangenisstraf.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1