DAGBLAD VOOR 'IJS leder. Lezers schrijven: Bijna 800 Sovjet-vliegtuigen in Febr. vernietigd. li -n lollandsch Elftal- |h Elftal van de beker strijden. »diende. Bediende. fruitteelt" [en vlies I iEVELD :olauto 'I I au voor JANSON, »gracht 231. iRBANK Christendom en nationaalsocialisme. Vergeefsche aanvallen van bolsjewistische troepen aan het Oostfront. De luchtoorlog. STAD EN OMGEVING. Het idee.... Voor de laatste maal! Beperking automatisch telefoonverkeer. Beperking huishoudelijk personeel.. Nieuws in 't kort. Verduister v. 18.307.15u. J hl M I uur [rtpark te Alkmaar C. DE GRAND, en kaarthouders en vrijen toegang. zijn o.m. de volgende de bekercompetitie karia Victrtx, DWV, ners, VSV. aarsche Boys, Blauw- ÏFC WFC. HRC, Nieuwe-Nie- texel. Watervogels. Succes, Sijbekarspel, rwaar'd. Llectra, QSC, Uitgeest, llelft, Beverwijk, DEM, Indek markt. 168 stuks; 158 vette pren voor de levering; tren v. d. slacht en v. f slacht voor de leve- Ikerij 125 st. £210, han- |te varkens voor de le- I tegen taxatieprijs; 83 I levering; |cHE MARKT. van Maandag was we- ■vamen slechts konijnen |e markt. Verder eenig li'ing. Ier bestond uit: 35 ko per kg.) en 20 kippen I kg.) iTJ N. Adema, Alkmaar, Inland; politiek redac- hrinus, A'dam (HAMA); Jfac Broersen te Hoorn, lenland; kunst, letteren H P. van den Aard- sport J? Werkman te ■leuws: D. A. Klomp te Jde adv.-rubriek W. Ra- jian de Zaan; voor de |t. Bus. Alkmaar. van dit blad. SREENIGING N.V. :n rXNGSDIENST. Izame kleurenfilm; pchiehuis te Heiloo, lit. zaal verkrijgbaar. KONING Piano-Avond IVoorverkoop en I 1-1 u.) a. d. zaal J prima schoen- |dan laat U zich schoenreparatie ALKMAAR atie tdisch schoeisel. rugbaar? ie is beter. Ia, alkmaar. bo spoedig mogelijk lantenregister. Jngen. 13. tijd Iging met massages |en overtollig haar, npels, enz. pijnloos |og van oude kwal. Kapsters gevr. f ING iRI I ORDER JES llJVING BDEN [INGEZONDEN VERTRAGING Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C9, Burean Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3330 - Red. 333I Giro 187394. DONDERDAG 2 MAART 1941. ALKMAARSCHE-EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 52, 2 pagina's. Prijs der gewone advertenties in deze editie min. 1.40, elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. /"WEU het thema, de verhouding van Christendom tot nationaalsocialisme, ontvingen we weer een heele reeks brieven, waarin lezers van allerlei schakeering pro en contra ten beste g:ven. Het is ondoenlijk op al deze brieven, die door anti's vrijwel zonder uitzondering niet onderteekend zijn, in te gaan. Iemand, die zich „een getrouw lezer van Uw blad" noemt en die zijn standpunt gelukkig beknopt heeft sa mengevat, willen we hier aan het woord laten. Woordelijk plaatsen we hier zijn schrijven, waarbij we slechts enkele stel- en taalfouten verbeterd hebben: „U schrijftkolommen vol over het nationaalsocialisme, maar laat ik u een goeden raad geven: verknoei daar uw krachten niet verder aan, want het nationaalsocialisme vindt geen vrucht baren bodem in Nederland en geen wasdom. De wasdom, die er is, 1/10, is het zaad, dat valt op steenachtige aarde. Het schiet direct op, maar daar het geen wortel heeft, verdort het ook weer direct. Zelfs het gezegde „voort durend druppelen holt den harden steen uit", gaat niet op bij ons Neder- landsch volk. Hef nationaalsocialisme krijgt geen wortel In ons land om de doodgewone oorzaak, dat ons land een Christenland is en nu mag u welke kerkgenootschap, kerkformatie of voor malige politieke partij ook opnoemen, al mag de schakeering nog zoo groot zijn in de opvattingen, altijd komt men terug bij den Heer Jezus, die aan het kruis heeft geleden en dus der Joden God, Het nationaalsocialisme is zuiver heidensch. Wij zien het aan alles wat geschiedt. Gods woord zal bewaarheid worden: „Wie mijn volk aanraakt, raakt mij aan, spreek ik Heer der Hee- ren". En gaan wij verder terug tot ons Lutherlied: „Delf vrouw en kinde ren 't graf enz. enz." Meer wil ik niet schrijven om niet te veel ruimte te vragen. Onder dank voor uw plaat sing". Het ziet er op het eerste oog zeer vervaarlijk uit, wat deze „getrouwe lezer" schrijft. Of hij er zijn godsdienst in een dogmatisch verstard standpunt een pleizier mee doet, is een andere kwestie. Om in de beeldspraak van de zen schrijver te bb'jven zouden we kun nen opmerken, dat de geschiedenis bewezen heeft, dat het Nederlandsche volk geen steenachtige aarde is. Het heeft steeds open gestaan voor nieuwe beginselen, niet als haantje de voorste, maar toch. wanneer duidelijk jebleken was, dat met een aanvaarding van nieuwe beginselen het welzijn van land en volk gediend was, heeft het steeds den moed gehad nieuwe wegen in te slaan. Daarop vertrouwen we thans ook, niet echter berustend in de tradi- tioneele traagheid, doch trachtend met argumenten de inzichten te verruijnen en waandenkbeelden weg te nemen. O— AF en in hoeverre Christendom en nationaalsocialisme vereenigbaar zijn, is een aangelegenheid, die hoofdzake lijk de onderscheidene briefschrijvers interesseert. Ondergeteekende acht zich niet competent daarover een oor deel te vellen. De taak van een jour nalist is geenszins middernachtszende ling te spelen. Volgens mijn gevoelen en rotsvaste overtuiging is de komst van het nationaalsocialisme hier in Nederland in maatschappelijk opzicht een historische, noodzakelijkheid, wil Nederland niet in elk opzicht zijn eigen karakter verliezen. Heel wat deskundiger persoonlijk heden zijn van meening, dat nationaal socialisme wel degelijk met Christen dom te vereenigen is. Ten bewijze noe men we vooral den vermaarden pro- testantschen hoogleeraar, professor dr. Hugo Visscher, vriend en leerling van Abraham Kuyper. Deze hooggeleerde en imponeerende persoonlijkheid geldt sedert een halye eeuw in Nederland en speciaal in protestantsche kringen als een hoog staand man van gezag. Hij was Ned. Hervormd predikant in verschillende Nederlandsche gemeenten. Van 1904 tot 1931 bekleedde hij 't hoogleeraars- ambt aan de Utrechtsche universiteit in de wijsbegeerte van den godsdienst, godsdienstwetenschap en zedekunde. Daarna was hij bijzonder hoogleeraar aan dezelfde universiteit en eveneens te Leiden. Van 1922 tot 1935 vertegen woordigde hij de Anti-Revolutionnaire Partij in de Tweede Kamer. Voorts leidde hij als redacteur het Geref. Weekblad. Welnu deze man, dien men toch niet met zulk een staat van dienst voor on deskundig zal houden en van wien men bovendien in zijn tachtigste le vensjaar niet zal verwachten, dat hij nog eenigerlei maatschappelijke ambi tie heeft, deze man staat volledig voor de nieuwe maatschappelijke oriëntee ring, zooals het nationaalsocialisme die aandient, open. Hij beveelt eiken Nederlander een positief standpunt ten aanzien van den nieuwen tijd aan. Ondanks den eerbied van zijn jaren heeft hij een benoeming van den Lei der der NSB aanvaard, zijn adviseur te worden. O MU kan men in alle boosaardigheid hierover twijfels te berde brengen Ook dat baat tegenspartelaars weinig. Prof. Dr. Hugo Visscher heeft zijn wei- overdacht en historisch gerechtvaar digd standpunt duidelijk, voor elkeen bevattelijk, uitvoerig uiteengezet in een onlangs verschenen, zeer be langwekkend boekwerk „Ondergang van de Republiek der Vereenigde Ne derlanden" (Uitgeverij Westland), waarop we binnenkort uitvoerig hopen in te gaan. In dit boekwerk komt prof. Dr. Vis scher tot de slotsom: „Als de massa dergenen, die zich gaarne als Christen aandienen, hun wrevel eens konden Afleggen en met den profeet leeren bidden: „Uw werk, o Heere! behoud dat in het leven in het midden der jaren," misschien zou dan begrepen wordén, dat ook van dit don ker heden hij, die des Heeren rede hoort, belijden kan, dat „de gangen der eeuwen Zijne zijn" en dat Juist die gangen heenwijzen niet naar hetgeen achter, doch naar wat voor ons ligt" (Voorwoord). In het laatste hoofdstuk van dit boek, zegt prof. Dr. Hugo Visscher (pag. 482): „Laten wij dit wel begrijpen: het nationaalsocialisme ver draagt zich niet met verpolitiekte kerk- formaties. Het wil de vrijheid der con sciëntie niet aantasten, maar de sou- vereiniteit van den Staat ook niet laten aantasten. Het eischt voor den keizer °P, wat des keizers Is en wil Gode ook bet Zijne laten. Daarom zal het de Christelijke religieuze levensvormen beschermen en wat in het openbare leven Gods eere aantast onderdrukken. Terreuraanvallen in 't. gebied van Brunswijk. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 1 Maart. Het opperbevel der weermacht deelt mede: In het gebied van Kriwoirog, ten Zuidoosten van Sjasjkof en ten Westen van Berditsjef hebben on ze troepen talrijke Sovjctaanvallen afgeslagen en den vijand zware verliezen toegebracht. Bij Jampol zijn hevige plaatselijke gevechten gaande. In het gebied ten Zuiden van de Pri- petmoerassen ondernamen formaties van leger en Waffen-SS geslaagde aanvallen. In de gevechten van de laatste dagen heeft zich hier een ge pantserde verkenningsafdeeling onder bevel van Ritmeester Kolczek bijzon der onderscheiden. Ten Noordoosten van Rogatsjef vie len de bolsjewisten met vrij sterke strijdkrachten vergeefs aan. Daarbij werden van 30 aanvallende vijandelij ke pantserwagens 26 vernietigd. Ten Noordwesten van Newel, ten Zuidoosten van het Meer van Pleskau en bij Narwa mislukten talrijke aanvallen der bolsjewisten in zware gevechten. In het Hooge Noorden sloegen onze troepen in den .sector-Louhi en op de landengte van het Vis- schersschiereiland vijandelijke ver- kenningsaanvallen af. Bij de afweergevechten in den cen tral en frontsector hebben zich de 267 ste Neder-Saksische infanteriedivisie onder bevel van luitenant-generaal Drescher en de 5e pantserafdeeling onder bevei van kapitein Rettemeier bijzonder onderscheiden. In de maand Februari zijn aan het Oostelijke front 763 vijandelij ke vliegtuigen vernietigd, waarvan 43 door formaties van het leger. 60 eigen vliegtuigen gingen verloren. De strijd in Italië. In Italië werd de druk onzer troepen tegen het landingshoofd van Nettuno gehandhaafd met krachtig gebruik van eigen artillerie. Door ondernemingen van stoottroepen konden twee vijan delijke steunpunten opgeruimd en een vrij sterke vijandelijke gevechtsgroep ten Zuidwesten van Cisterna ingesloten worden. Formaties gevechtsvliegers brachten in de haven van Anzio een vijandelijk transportschip van 5000 ton tot zinken en beschadigden vier ande re transportschepen met een gezamén- lijken inhoud van 15.000 ton alsmede een landingsboot door bomtreffers zwaar. Aan het Zuidelijke front had de dag een rustig verloop bij levendige ver- kennings- en artilleriebedrijvigheid aan weerszijden. In luchtgevechten en door afweergeschut verloor de vijand gisteren boven het Italiaansche front 12 vliegtuigen. Terreuraanvallen, In de middaguren van gisteren vlo gen formaties Amerikaansche bom menwerpers onder krachtige bescher ming van jagers Midden-Duitschland binnen en ondernamen onder bescher ming van het dichte wolkendek ter reuraanvallen op plaatsen in het ge bied van Brunswijk. Door lukraak neergeworpen bommen werden eenige dorpen verwoest. Door afweergeschut werden 8 vijandelijke .vliegtuigen neer geschoten. In den afgeloopen nacht lieten ee nige vijandelijke vliegtuigen bommen vallen op plaatsen in West-Duitschland. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen doelen in Zuid-oost Engeland en in het stadsgebied van Londen aan In den strijd tegen de Britsch-Ame- rikaansche aanvoerverbindingen heb ben marine en luchtmacht in de maand Februari 26 koopvaardijschepen met een gezamenlijken inhoud van 144.185 ton en 11 vrachtzeilschepen tot zinken gebracht; 34 andere schepen met een inhoud van meer dan 200.000 ton wer den door bom- en torpedotreffers zwaar beschadigd. Van vele dezer schepen kan worden aangenomen, dat zij ondergegaar zijn. Aan vijandelijke oorlogsschepen werden tot zinken ge bracht 1 kruiser, 15 torpedojagers en escortevaartuigen. 8 motortorpedoboo- ten en een bewakingsvaartuig. Een kruiser en verscheidene torpedomotor- booten werden beschadigd. op Zware nachtelijke aanval Londen. BERLIJN, 2 Maart. - Zware Duitsche gevechtsformaties hebben in de vroe ge ochtenduren van 2 Maart een nieu wen grooten aanval op London onder nomen. Volgens de voorloopige be richten heeft de aanval een half uur geduurd. Bij het terugvliegen hebben de vliegtuigbemanningen vele uitge breide ^randen waargenomen. Omtrent den aanval wordt nader vernomen, dat alle Duitsche vliegtuigen ondanks het krachtige versperrings- vuur van het luchtdoelgeschut tot bo ven het cenrum van Londen zijn door gedrongen en hun opdrachten volgen® plan hebben uitgevoerd. Reeds nadat de eerste bommen gevallen waren, bra ken er Wele branden uit, die tijdens den zeer hevigen aanval in omvane toenamen. Doordat een groote hoeveel heid brisantbommen van zwaar kaliber omlaag is geworpen, valt op aanzien lijke verwoestingen in de aangevallen stadswijken te rekenen. Britsche vliegtuigen naar Zuidwest-Duiischland. BERLIJN, 2 Maart. - In de tweede helft van den afgeloopen nacht zijn for maties Britsche bommenwerpers naar Zuidwest-Duitschland gevlogen. Op het moment van de vijandelijke terreur aanvallen was er een gesloten wolken dek, zoodat de bommen werden uitge worpen zonder dat de vliegers uitzicht op de aarde hadden. Hoewel sterk be lemmerd door de weersgesteldheid, schoten Duitsche nachtjagers en het luchtdoelgeschut een aantal viermotori ge bommenwerpers omlaag. HET GEWICHT VAN HET BROOD. Een onzer lezers schrijft ons, dat hij voor een brood van 800 gram de daarvoor bestemde 2 A bonnen heeft ingeleverd. Het brood leek bijzonder licht en bij nauwkeurige weging bleek het gewicht daarvan 730 gram te zijn. Een klacht bij den bakker volgde en deze meende, dat hij voldoende brood had gegeven, omdat hij het gewicht van het in het brood aan wezige water ook mocht berekenen. De consument stelt zich evenwel op het standpunt, dat hij 70 gram brood te kort heeft ontvangen. Een bakker, dien hij kent, weegt aan deeg voor een brood van 800 gram ruim 350 gram af, zoodat er dan ruimschoots 800 gram aan broodge wicht moet overblijven. In antwoord op deze vraag kun nen wij na accoord-bevinding van onze meening bij den Geweste lijken Keuringsdienst van Waren het volgende mededeelen. Volgens de distributie krijgt men een brood van 400 gram op 1 A-bon. Dat brood moet volgens het Brood- besluit minstens 240 gram aan dro ge stof bevatten en in een brood van officieel 800 gram moet zich dus tweemaal zooveel, dus 480 gram droge stof bevinden. Weegt men eèn bakkersbrood, dan zal het geiniddeld 780 gram wegen. Is het brood oud. dan droogt het nog meer in en kan het zelfs 760 gram wegen, omdat er dan nog meer vocht aan onttrokken is. Een brood van 730 gram is dan ook wel heel mimiem en het zal aanbe veling verdienen dergelijke brooden eens aan den Keuringsdienst te zen den, teneinde ze op hun gehalte aan droge stof te laten onderzoeken. Men kan daarbij desgewenscht om geheimhouding van den naam van den inzender verzoeken. De laatste groote straatcollecte voor het Winterhulpwerk in dit aeizoen zal alom in den lande van 4 tot 6 Maart worden gehouden. Voor de laatste maal doen wij,, dus een beroep op allen om naar vermogen mede te werken aan een zoo goed mogelijk resultaat. Ge collecteerd za] worden met speld jes, die betrekking hebben op ons zeewezen; het zijn houten speld jes, waarop afbeeldingen aange bracht zijn van: de sluis te ÏJmui- den, de Moerdijkbrug. het monu ment op den afsluitdijk, een zee- sleeper met een oceaanstoomer en tenslotte een beeld uit onzen scheepsbouw. Niet alleen wordt een beroep op allen gedaan om bij deze gelegen heid ten bate van eigen volksge- nooten te ofïeren, doch ook en vooral om zich aan te melden als collectrice en collectant. Hoe groo- ter dit legertje is, r"es te grooter zal ook de opbrengst blijken te zijn en het behoeft geen betoog, dat in dezen tijd geld, véél geld noodig is om den minder met aardsche goederen bedeelden de nijpende zorgen eenigermate te verlichten. Dus: voor de laatste maal aan den slag! 's-GRAVENHAGE, 2 Maart. - In de eerste helft van Maart ^moet geleide lijk het automatisch interlocaal tele foonverkeer tusschen de districten Alkmaar, Haarlem, Arnhem, Nijmegen, Venlo, Maastricht en de telefoondis tricten, waarmede deze zijn gekoppeld en wel 'in beide richtingen buiten werking worden gesteld. Uit zondering hierop vormt alleen he* automatsch interlocaal telefoonver keer tusschen de districten Haarlem- Amsterdam en ArnhemNijmegen in beide richtingen en 's-Gravenhage- Haarlem, echter alleen van de rich ting 's-Gravenhage uit. Na het kiezen van het nummer in een niet meer te bereiken telefoon district krijgt men den bezettoon (in gesprek). Herhaalde terugkeer van den bezettoon kan dus beteekenen, dat het automatisch interdisfrictsverkeer is uitgevallen. De aanvrage meet dan weder via de telefoniste (K 00) ge schieden. Voorl.actle Hfd. Insp. Luchtbeschcrnnny feekening; Studio Arend Meyer UITREIKING KOOKKAARTEN VOOR PETROLEUM. 's-GRAVENHAGE, 29 Febr. De uitreiking van kookkaarten voor pe troleum „U 403" door de distributie diensten, is uitgesteld en zal eerst na 3 Maart a.s. een aanvang nemen. Maar anderzijds kan het ook krachtens zijn beginsel geen politiek misbruik van de religie dulden. Het zal de grenzen bewaken, die èn Kerk èn Staat behooren te onderscheiden bij de vol brenging hunner taak". Meer dan alle leeken, pro en contra- briefschrijvers, u en ik, is prof. dr. Hugo Visscher op grond van zijn we tenschappelijke kennis en levenserva ring in staat, het antwoord te geven op de vele problemen, die ons in deze dagen bestormen. Het verschijnen van zijn boek op dit moment, nu in de stilte vóór den grooten storm een keuze gemaakt dient te worden, kan voor velen een weldaad, een redding zijn. HAMA. 's-GRAVENHAGE. 1 Maart. Terwijl sommige gezinnen dringend om huishoudelijke hulp verlegen zit ten. komen er nog altijd gezinnen voor, waar tweede en derde meisjes werk zaam zijn. In verband hiermede kan worden medegedeeld, dat het rijksar beidsbureau dit ontoelaatbaar acht. Derhalve volgen de gewestelijke ar beidsbureau* thans den stelregel, dat in principe geen vergunning voor de aanstelling van tweede en derde meis jes wordt verleend Alleen bij zeer hooge uitzondering, wanneer dit wer kelijk noodig is, zal toestemming wor den gëgeven tot het aanstellen van een tweede meisje. Hierbij zij eraan herin nerd. dat voor de aanstelling van huis houdelijk personeel de vergunning van het gewestelijk arbeidsbureau is ver- eischt. DE COMMANDANT DER WIKING ONDERSCHEIDEN. Met verbetenheid en hardnekkigheid hebben de mannen van de divisie Wiking, dus eveneens de Nederlandsche vrijwilli gers, schouder aan schouder met hun an dere kameraden gevochten. Ook van hoo- gerhand zijn thans de prestaties van de Divisie-Wiking zeer geprezen en gewaar deerd. De hooge onderscheiding, den com mandant SS-Gruppenführer en luitenant- generaal der Waffen-SS Gille door den Führer toegekend en overhandigd, is dan ook de erkenning van de groote verdien sten welke de divisie zich heeft verwor ven. Meldt u en strijdt mee in de rijen der Waffen-SS. Alle inlichtingen SS-Ersatz- kommando Niederlande, Den Haag, Korte Vijverberg 5 of aan de Nebenstellen: Am sterdam, Dam 4; Alkiriaar, Langestraat 56 Groningen, Heerestraat 46; Enschedé, Hengeloschestraat 30 en Heerlen, Sarolea- straat 25. GENERATOR-ANTHRACIET EN -TURF IN MAART 1944. 's-GRAVENHAGE, 1 Maart. Van 1 Maart tot en met. 31 Maart '44 geeft elk der met de wotorden „Gene ra tor-anthraci et 27e periode" gemerkte bonnen recht op het koopen van 1 hl (maximum 75 kg.) anthracietnootjes 4 of 5, terwijl gedurende hetzelfde tijd vak elk der met de woorden „Genera tor-turf 27e periode" gemerkte bonnen recht geeft op het koopen van 50 stuks baggerturf-. J. BARENDREGT OVERLEDEN. 's-GRAVENHAGE, 1 Maart. - Naar van officieele zijde wordt medegedeeld is bij het jongste bombardement op Berlijn om het leven gekomen de heer Jan Barendregt, verbindingsman tus schen de Ned. Oost-Compagnie, den Ned Landstand en het Oostministe- rium van Rijksminister Rosenberg al daar. De heer Barendregt heeft zich verdienstelijk gemaakt voor de Neder landsche boeren, die naar het Oosten trokken. Hem is posthume het Kriegs- verdienstkreuz eerste klasse toege kend Het stoffelijk overschot zal Vrijdag a.s. te Berliin ter aarde worden be steld. Deze plechtigheid zal worden bijgewoond door Rijksminister Alfred Rosenberg, den heer Rost van Ton ningen, president, en den heer Krantz, directeur der Ned. Oost-Compagnie. Voorts zal een deputatie van den Ned. Landstorm aanwezig zijn. Duitsche bedriifsgemeenschappen on derscheiden. De Reichsarbeitskammer heeft gister in de hal van een groote be- wapeningsfabriek te Berlijn een bijeen komst gehouden, waaraan duizenden man lijke en vrouwelijke arbeiders deelnamen In het middelpunt van de plechtigheid stond de onderscheiding als „Kriegsmüs- terbetrieb" van 134 bedrijfsgemeenschap- pen uit het geheele rijk, die de beste prestaties hebben geleverd. Reichsorgani- sationsleiter dr. Ley en Hauptdienstleiter dr. Hupfauer hielden toespraken. GEEN WAARSCHUWING MEER BIJ OVERTREDING VAN PACHTBESLUIT. DEVENTER. 1 Maart. - Nu het Pachtbesluit 1941 reeds gedurende ruim twee jaren van kracht is, mag wel worden verondersteld, dat een ieder, wien zulks aangaat, met de bepa lingen hiervan op de hoogte zal zijn. In deze twee jaren werd in het mee- rendeel der gevallen, waarin overtre dingen werden geconstateerd van de bepaling, dat verpachters ongeacht of er tusschen hen en de pachters een familie-relatie bestaat verplicht zijn zorg te dragen voor het schriftelijk vastleggen der pachtovereenkomsten, en voor het hierop verkrijgen van de ver.eischte goedkeuring, volstaan met. het geven van waarschuwingen zonder oplegging van straf. De gemachtigde voor de prijzen deelt thans mede, dat in den vervolge met kracht tegen overtredingen op dit gebied zal worden opgetreden en dat niet meer met waarschuwen zal worden volstaan. SNEEUW EN WOLVEN IN NOORD-PORTUGAL. LISSABON. 1 Mrt. De zware sneeuwval in het Noorden van het land heeft in geheel Portugal het grootste opzien gebaard. Men vreest voor den fruitoogst, aangezien sommi ge boomen reeds waren gaan bloeien. Talrijke trekvogels, die reeds in Por tugal waren aangekomen, werden door de koude verrast; zij stierven of lieten zich met de hand vangen. De wolven, die in zekere streken een groote plaag zijn, waagden zich in de bewoonde we reld en overvielen kudden schapen en koeien. Zij verscheurden ook verschei dene waakhonden. 3 Maart. Zon op 7.22, o. 18.23. Maan o. 3.36, op 12.08. zelfden componist, VIJF EN TWINTIGJARIG JUBILEUM VAN DEN HEER J. SCHOORL. Zooals wij Zaterdag reeds mededeelden, organiseerde gistermiddag het bestuur van de Nutsspaarbank in het gebouw, ter eere van het 25-jarig jubileum van den directeur, den heer J. Schoorl, een re ceptie. De zaal maakte, door een schat van ingekomen bloemstukken, een feeste- lijken indruk. Nadat de heer Schoorl met zijn echtgenoote op zetels onder palmen had plaats genomen, werd hij in tegen woordigheid van het personeel, een de putatie van de afd. Alkmaar van het Nut, een van den Nederlandschen Spaar- bankbond, talrijke collega's uit andere plaatsen, vertegenwoordigers uit de Alk maarsche financieele wereld en tal van andere burgers, allereerst toegesproken door den voorzitter van het bestuur dr. Mol, die uitvoerig de geschiedenis van de spaarbank releveerde en een woord van herinnering wijdde aan de bestuursleden J. v. d. Veen, M. Preijer, H. W. Frese, G. H. Krak, C. Bosman, H. G. Preijer en J. P. Kool, die den heer Schoorl op aan beveling van den in de spaarbankwereld zoo popUlairen vorigen directeur, den heer H. J. Vonk, benoemden en thans al len niet meer tot het rijk der levenden behooren. De heer Schoorl, aldus spr„ wist de spaarders naar zich toe te halen, niet om de spaarbank groot te maken, maar om het groote belang, dat een land heeft bij een spaarzame bevolking. Spa ren toch is de bevordering van de volks kracht. Toen de heer Schoorl aan de spaarbank kwam was de Inleg f 700.000, thans bedraagt die tusschen de 6 en f 7000.000. Het aantal spaarders bedroeg een 3000, thans 17600. Hierdoor heeft er een groote verandering plaats gehad, die doorzicht, tact, leiding en kennis van den directeur vereischte, doch met vas te hand heeft de heer Schoorl de spaar bank haar weg gewezen en dit dank zij de eendrachtige samenwerking onder het personeel. De heer Schoorl was ook een hulpvaardig collega. Hij hielp de spaar bank te Egmond uit haar moeilijkheden en hielp mede de spaarbank te Oosthui zen tot ieders tevredenheid te liquidee ren. De organisatie van het schoólsparen, waaraan tot dankbaarheid van het bestuur zoo vele onderwijzers krachtig medewer ken, was zijn werk. Meer dan 2000 kin deren zijn als spaarders ingeschreven en 4000 spaarders zijn verdeeld over 39 ge meenten in Kennemerland en West-Fries land. Toen Amersfoort moest evacueeren, vond de Nutsspaarbank van Amersfoort in die van Alkmaar een gastvrij onder dak. Kalm, maar zeker gaat de heer Schoorl zijn weg, zonder zich gewichtig te maken, de commissarissen van alles op de hoogte houdende. Als blijk van waar deering bood preker den jubilaris, na mens commissarissen een enveloppe met inhoud aan voor het maken van een bui- tenlandsch reisje met zijn gezin, den wensch uitsprekende, dat de omstandig heden zich spoedig zoodanig zullen wij zigen, dat dit reisje gemaakt kan wor den. Spr. eindigde met den wensch, dat de heer Schoorl nog vele jaren ten bate van t Alkmaar en haar omgeving op de zelfde nuttige en keurige wijze we &zaam mag zijn. Uit naam van den Spaarbankbond sprak hierna de heer Bunink woorden van ge luk wensch, die hij van een keurig bloem stuk vergezeld deed gaan. De heer Mijlhof voerde hierna het woord namens het personeel. Spr. ver zekerde, dat het hun een genoegen was, onder leiding van den heer Schoorl te werken, dezen dar^c voor hetgeen hij voor hen gedaan had en voor zijn belangstel ling in hun persoonlijke moeilijkheden en bood hem als stoffelijk blijk een aantal boeken en bloemen aan. Mr. Veendorp, voorzitter van de afd Alkmaar van de Mij. tot Nut van het Al gemeen, verklaarde, dat het Nut het zeer waardeert, dat de jubilaris aan het hoofd staat van haar belangrijkste instelling. Het bestuur waardeert het in het bijzon der, dat de heer Schoorl trouw de voor drachtavonden en vergaderingen van het Nut bijwoont. Ook spr. deed zijn geluk- wenschen van een bloemstuk vergezeld gaan. De heer Lutterot sprak den jubilaris als schoolhoofd toe in verband met het schoolsparen. Ook namens de Luthersche Kerk en de Kleuterschool en mede als vriend richtte hij hartelijke woorden tot den heer Schoorl. Ten slotte vertolkte de heer Bossen de gevoelens der spaarders, er op wijzende, dat de heer Schoorl door zijn persoon lijkheid er veel toe heeft bijgedragen, dat de Nutsspaarbank het volle vertrou wen van de spaarders geniet. De heer Schoorl sprak in algemeenen zin een dankwoord, waarin hij een bij zonder woord tot de sprekers richte en verklaarde, dat hij zeer getroffen was door de hun gebrachte hulde. Een stroom van bezoekers maakte hier na nog gebruik van de gelegenheid den jubilaris geluk te wenschen. SPAANSCHE DANSAVOND VAN STEFFA WINE. Spanje is zonder twijfel in West- Europa het land, dat het rijkst en hartstochtelijkst met dansen gezegend werd. Men heeft weieens gezegd, dat, uit elke Spaansche senorita een groot danseres zou kunen groeien. Dit is na tuurlijk overdreven, maar typeerend blijft zoo'n uitspraak toch wel. Inmid dels beweren enkele kenners, dat de waarachtige Spaansche volksdans aan het uitsterven is. De echte Spaansche dans zou enkel nog maar te vinden zijn in de zigeunerholen in de nabijheid van Granada en in kroegjes van ver dacht allooi in en om Sevilla. Ook dit verhaal zal met een korreltje zout ge nomen dienen te worden. Want wie in Spanje bekend is, weet, dat daar nog steeds wordt gedanst, en gedanst met een geestdrift, die alleen gevoed wor den kan door het vuur van het bloed En wat in een volk ingeboren is, wat deel uitmaakt van zijn ziel, verloochent zich nooit. Zoo mag men dan ook vei iig aannemen, dat op menige plaats va het Pyreneesch schiereiland de oude. uit het bloed geboren en door de vlam der Spaansche ziel verlichte en ver hitte dans nog als een papaver uit barden grond opschiet. Het is de groote verdienste beter het zeldzame en zeer eigene talent van de Nederlandsche danseres Steffa Wine, die nog wel een Noordneder- landsche is, dat zij ons gisterenavond een droom in beweging, houding mimiek van het zoo veelvuldig gescha keerde Spaansche land heeft geschon ken. Want zij moest voor een groot gedeelte van haar publiek concurre ren, om het prozaïsche woord nu maar te gebruiken, met de herinnering aan de gestorven danseres La Argent', na, die krachtens afkomst en geboorte één der uitverkorenen was om d: schoonheid van den Spaanschen dans in nieuwen luister te doeft opgloeien. Uit haar vrij omvangrijke programma waarvan het eene nummer uiter aard meesleepender en boeiender wa dan het andere herinner ik aan de prachtige „Granada" van Albinez; hier was iets van het blinkende beeld van wit marmer, omstraald door een hef tige zon. Ook de kleurige Puerto de Tierre, gedanst op muziek van den kon een willige Het werd mij als waar gebeurd de zer dagen verteld. Een onderwijzer ergens in onze lieve provincie verwachtte in zijn woning bezoek van den ooievaar en de kinderen van zijn klas werden bij die gelegen heid uitgenoodigd elk een schepje suiker mee te nemen voor het aan bieden van een taart, laten we zeg gen aan den ooievaar. De mama's van de kinderen streken hun hand over het hart en staken den lepel in den suikerpot. Het plan slaagde. En de onderwijzer in kwestie, die thans spoedig verjaart, heeft den smaak van de suiker en zijn goed moedige list zóó beetgekregen, dat hij nu zijn klassekinderen verzocht heeft, elk ter gelegenheid van zijn ver jaardag een sigaret mee te nemen! Ik weet niet hoe de papa's hande len, of zij ook hun hand over het hart strijken of die hand stijf op hun sigarettenkoker houden. Maar in elk geval geef ik het idee ter overweging aan directeuren van middelbare scholen en dergelijke. Wanneer zij dan geen zin meer hebben in het onderwijs, wel dan kunnen zij wanneer de Vestigingswet een hand je meehelpt goedkoop een tabaks handeltje beginnen. Die oolijke onderwijzer toch! Als de geschiedenis niet waar is, is zij in elk geval toch goed gevon den. OVIDIUS. verbeelding vleugels geven het Spanje, waar de citroenen en sinaas appelen bloeien! Maar het vuur, de drift en de vervoering, die men vóór alles in den Spaanschen dans verwacht, bracht Steffa Wine vooral tot uiting in de fragmenten uit het ballet „El Amor Brujo" van M. de Falla. Angst, af schuw, hartstocht, uitputting en 'sata nische vreugde laaiden over het too- neel. Na de pauze moesten verschil lende nummers o.a. de koddige La- garteranas (boerendans uit Salamanca) herhaald worden. De kennismaking met deze knappe danseres die vooral uitmunt door pen schitterend spel met de voeten, d'e soms levende castagnetten geleken is in menigerlei opzicht een groote ver rassing geworden. Met de gratie van haar vloeiende bewegingen, met haar gevoelige mimiek en haar plombière van bekoorlijke, kleurige costumes heeft zij haar eigen beeld in ons ge heugen geboetseerd en geschilderd. En wanneer straks in Steffa Wine het vuur nog hooger en breeder opbrandt en de dans geheel bezit van haar hart en haar wezen genomen zal hebben, dan zal zij stellig het beoogde ideaal tot de uiterste grens kunnen benaderen. Simon Hali, die ook enkele soli ten gehoore bracht, begeleidde de danseres voortreffelijk aan den vleugel. Juan Marias bespeelde de gitaar. Het publiek heeft Steffa Wine een uitbundigen bijvpl geschonken. De vele, tè vele afwezigen hebben zich eenige schoone uren laten ontgaan. Zal het publiek het eigenlijk wel ooit lee ren? H. P. VAN DEN AARDWEG. 150 JAAR ZADELMAKERIJ. Receptie firma Rozenhart. Met een kleine variatie op een be-£ roemd gezegde van Napoleon konden de heeren Rozenhart, firmanten van de bekende Alkmaarsche Zadelmakerij, gistermiddag zeggen: „Honderd eft vijftig jaren zien van de muren van ons huis op ons neer". Want ander halve eeuw geleden werd figuurlijk gesproken de eerste steen gelegd van het bedrijf, dat allengs voor Alk maar en omstreken van zoo'n groote beteekenis zou worden. Wij verschenen laat ter receptie. De woonkamer van den heer Rozenhart was reeds herschapen in een tuin, waarin de kleurigste bloemen prijkten en geurden. Vele autoriteiten, vrien den, bekenden en klanten o.a, de Gemeent. Reinigingsdienst hadden hun gelukwenschen van bloemen ver gezeld doen gaan. De burgemeester van Alkmaar, de heer B. A. v. d. Sluys. was reeds per soonlijk aanwezig geweest, evenals de heer Margadant, directeur van ge meentewerken. De heer Jan Rozenhart zat temidden van familie en vrienden als een eenvoudige, maar van tevre denheid stralende pater familias en verstrekte den man van de krant, die uiteraard als vreemde even was ko men- binnenvallen, alle gewenschte inlichtingen. Dit feest van anderhalve eeuw was een huiselijk feest. Het was als het vak, dat de heeren Rozenhart beoefenen: mooi. eenvoudig, eerlijk. Wat stil, wat beduusd misschien over zooveel onverwachte belangstelling, zat de bijna tachtigjarige heer A. F. Rozenhart wat achteraf, en misschien overdacht hij terwijl de verslagge ver ijverig ,zijn aanteekeningen maak te het lief en leed, dat hem de lange jaren van zijn werkzaam leven be schoren geweest is. Maar de verslag gever dacht op zijn beurt: wat moet dat een gezond, goed vak zijn, dat van den zadelmaker, want de welhaast tachtigjarige kon ook een vijftigjarige zijn! De mijlpaal is herdacht met bloe men, blijde gezichten en eerlijke ge lukwenschen Nu wenkt weer de toe komst. En de heeren Rozenhart gam opnieuw voorwaarts! ZWARTE HANDELAAR GEARRESTEERD. In verband met de artikelen welke dezer dagen in diverse bladen over fraude bij de groenten- en fruitvoor- ziening zijn verschenen, "deelt men ons mede, dat men ook in ons gewest steeds actief blijft, en daardoor gister de hand heeft kunnen leggen oo zeke ren^ S. A. 'Rumping te Beverwijk, een caféhouder, die regelmatig groenten clandestien verhandelt. Het betreft hier groote partijen waardoor de voedselvoorziening in ge vaar werd gebracht. De man, die zich weldra voor den economischen rechter te verantwoor den ral hebben, is gearresteerd en in het Huis van Bewaring te Alkmaar ingesloten. AANGEHOUDEN. Door de politie te Alkmaar is aange houden de 20-iarige kellner P. D„ die zich schuldig had gemaakt aan dief stal van f 1500 ten nadeele van zijn pensionhoudster te Hoorn. De aange houdene bleek nog in het bezit van f 60 en twee gouden ringen, die hij voor het geld had gekocht. De man is op transport naar Hoorn gebracht. Üll iJtl -I' J c'i i i I ii 1,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1