mbod. DAGBLAD VOOR m Hevige afweergevechten aan het Oostfront. i -.fvbMÊËk De Wieringermeer zelfstandig. ft orde. Ikoningsweg. XL Geen oude saniekraam, alsjeblieft I De ramp te Nijmegen. Verduister v. 18.307.15 u. In Italië Nettuno nog steeds het brandpunt. Niguwe terreuraanvallen op Duitschland. De strijd bij Narwa en Pslfof. Nieuws in 't kort. De kracht der Duitsche luchtmacht. 1 v. <1 i 1 1 fo Zijn goedkeuring den wensch van uflchtigten iür die [ekken met ingang len vervolge moet 'oering van ieder de totale kosten dragen, zijn goed- ongeacht of vöor materialen noodig :toe moet worden ilier ACM 178 bij den dienst van Licht van de ge- jverk wordt uitge- ient er zich reken- at de bouwwerken hoofdzaak onder- Ingswerkzaamhedeh toestemming tot urgente gevallen lagd. ïstantie het werk wordt de aanvraag it hoofd van het Verken in de pro- bedoelde gemeente |anvraag beoordeelt ;en Gemachtigde te goedgekeurd dan [bende via den bur- It van Bouw- en ■gemeente van het Iciaal bureau Goed- Van schriftelijk ba tmen met coupures or den aankoop van Lnaterlaal. gedoeld in besluit wordt geacht door ïricht te% zijn ver- bemachtigde vestigt ^an de gemeentebe- [itens artikel 3, lid ouwnijverheid (Ver- de bouwvergunnin- ningwet niet mogen Alvorens door hem id (zie de circulaire 32923, algemeen se- Adema, Alkmaar, id; politiek redac ts, Adam (HAMA); Broersen te Hoorn, Ind; kunst, letteren I p. van den Aard- |ort J. Werkman te vs: D. A. Klomp te |adv.-rubriek W. Ra de Zaan; voor de Ibus, Alkmaar. „VAN NEER- ItUNOGEBOUW RT niet 19.30 loo gram suiker pand. Vóór Vrij- Vna. Van 1.50 Eerlijke Gevulde ulbanden zonder lopend. ïl. 2451 uur (li-programma muchados Rumba VNISEE landen, solodansen Is lansen ■anseres Itcetera ijan h1nse }g Plaatsbespr. van 11-1 uur, Uitgave: Dagbl^fi voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsehe editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187284. hg. Geen ruiladv. „.-teller 5; broed- parapluie f 15. D. Duinweg D 35, 10; huisk.lamp f8» In f 10; petr.kachel jpp, Heemraadstraat iur- Thoed f 8. S. de jielphoek 12. |ret, lft. 12-13 jr. 1 d.mantel mt. 40/42 teglaz. sierbloempot Be Hoop, Forestus- Ich. mt. 39 m. steun- Termaat, Popel- I14. Ir. d.sch. 3/4 hak, p; glas-in-lood huis- i> f 7.50; br. vilten 1. 9-10 jr. f 4.50. D. T Forestusstraat 6. I d.hoeden, matelot, 10: zw. bonthoed ke, Akelelstraat 8. por lepeltjes f 2.50; f 5; petr.straalka- I ganglant. f 5. Pauls, bkstraat 7. Koffergram. met 8 J 100; hulsbioscoop ■lm) f 125. J. C. Ko- lorstraat 39. met ombouw f 45. lm, Van Leeuwen- j 9/^ lageii o. kw. f 75. hof, oudorperdijk- I harmonicagaas, in 4 m 1.90 m lengte 1st. Bijtjes, Drebbel- I Bloemstr. 13B. ■banjo f 25; leeren ■schen f 5 en f 6.50; ^Dogrekje f 4. Cor- feekerstraat 29. m met kast en strijk- I; blauwbrander f 7; f6; inktstel op ■i. plaat f 8. C. de fan Houtenkade 36. s f 2; 6 kinderle- 0.50; glazen beschuit- 4; azijnstelletje f 4. jerenweg F 109, Hel- nantel fl. mt., met ntgarn. f 75. Nieu- Kerklaan H 70, Hel- Jandoline f 27.50. M. Korte Landstraat 24. b f 20; ringen, hek- pmmel (garnlt.) f 15. J Brouwerstraat 30. kmp i.g.st. f 15. C. fe Var neb roek 37. Kmp f 20; kort zw. ft. 40 f 7.50. Schou- limeerlaan 57. n kussentje V. wieg *a. n. o. kw. f 17.50; ftten f 2. D. P. Vinkenlaan H 93, Al f 45. Nap, Holle- iHeiloo. %er 125 V. f 60; l.g. f pet f 60. Stipkes, Itraat 78. ZATERDAG 4 MAART 1944. ALKMAARSCHE-EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 54, 4 pagina's. Prift de* gewone adverfcenfr^s te dose editie min. 1.40, elke m,m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar ƒ2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 oent. tezers schrijven IEMAND uit Wormerveer beschouwt briefschrijvers, die het natlonaalsocla- lisme op grond van christelijke opvat tingen veroordeelen en zooals hij zich uitdrukt „het Christendom er overal met de haren bijsleepen," maar matig intelligent. Hij schrijft (in een zeer onduidelijk, bijna onleesbaar-hand schrift) „Omdat ze' het nationaaisocialisme niet in zijn ware gedaante Kunnen ana lyseeren, moeten ze, om het te ver oordeelen, er een zedeleer bijhalen, die door de heele z.g. „christelijke" maat schappij tot een aanfluiting is gemaakt. Maar iemand, 'die geleerd heeft zelf standig te denken, heeft geen christe lijke ethiek noodig en hoeft ook den onsympathieken uiterlijken verschij ningsvorm van het nationaaisocialisme niettfcan te vallen. Want hij kent het wezen van deze strooming, dat ten slotte niets anders is dan een poging om het oude kapitalistische systeem met al zijn Instellingen, zijn bevoor rechte klassen, zijn militairisme; zijn koloniale onderdrukking te handhaven ea tegelijk zijn krachten te putten uit den nieuwen levensstroom, die den ou den verwoest.... Nationaaisocialisme. Het is 'n tegenspraak in zichzelf. Socia lisme, dat nationaal wordt.... ts juist daarom nationalisme en geen socialis me. Nationalisme is een naar buiten geopende uitlaat voor agressie om de sociale ordening binnen den staat te bewaren, om de monopolies der heer- schende klasse te handhaven. Dat is het wezen van het nationaalsocialismei Daarom zijn uw uitlatingen over Do- mela Nieuwenhuis en Troelstra zoo in tens gemeen. Deze mensehen hebben een leven lang naar eigen aard en be gaafdheid -gevochten voor het nieuwe, dat zij voelden komen en thsins wor den zij voorgesteld als verdedigers van het oude".... Deze briefschrijver uit Wormerveer gaat al te simpel te werk en miskent onze bedoelingen, zooals hij de eerlijk heid van ons standpunt in twijfel trekt. Het nationaaisocialisme is geenszins een poging om het oude kapitalistische systeem te handhaven. Oude klasse- voorrechten handhaven en al die flau wekul meer? Geen sprake van! DeWor- merveerder moge het bewijzen! Dat hopen velen. Laten zij het maar stie- kum denken. Zij zullen bekaaid uitko men. Dat beweren ook communisten en sociaaldemocraten, die juist een mon sterachtig bondgenootschap met de ka pitalistische wereld gesloten hebben om het nationaaisocialisme te vernie tigen. tot de opvatting van den Wormer- veerder gaf de schijn wel' eens aan leiding. De strijd in Duitschland ging aanvankelijk hoofdzakelijk tegen com munisten en sociaaldemocraten. Maar «niet omdat zij socialistische opvattingen huldigden, dochomdat zij zich in hun kortzichtigheid door joden en uitheem- sche duistere machten als een dolkstoot In den rug lieten misbruiken om de nationale gemeenschap uiteen te ruk ken, het nationale leven en de nationale cultuur kapot te maken. Toen het nationaaisocialisme aan de hiacht kwam en met daden in een mate en omvang als nergens anders ter we reld bewees, dat het den eerlijken wil bezat, socialistisch gedachtengoed te verwezenlijken, toen stroomden geleide lijk al lie honderdduizenden arbeiders, ambtenaren, werkers van hand en geest, die voordien nog in straat- en zaalgevechten met de bruine partijgan gers van Hitier vaak op leven en dood slag geleverd hadden, tot het nationaai socialisme toe. Zij vormen immers de groote massa van het Duitsche volk. Zij zagen in, dat zij zooveel jaren bar voor den gek gehouden waren, dat men hen in hun ellende, uitbuiting 'en ver deeldheid handig tegen de andere socia listen uitgespeeld had om de komst van het socialisme zelf achteruit te schui ven en onmogelijk te maken. De verwezenlijking van het socialis me loopt over de nationale gedachte. Dat is een vingerwijzing der geschiede nis, die Troelstra zeer bewust en na wijsbaar heeft uitgesproken. Ook Hen drik de Man erkent dit. Zelfs Henriëtte Roland Holst—Van der Schalk heeft dit beroerd. Wat ie het heimelijke oogmerk yan Stalin in deze dagen van nationale mas keering van 't bolsjewisme anders dan 'n plompe poging om de foutieve histo rische opeenvolging van tijdstroomingen in het bereik hunner mogelijke verwe zenlijking achteraf te corrigeeren? Kom, kom, hier wordt intelligentie en eer lijkheid gevraagd om te onderscheiden! Zelfs Stalin moet tenslotte toegeven, dat het nationale élan van den s*eppe- mensch hem bij de verdediging van zijn rijk en systeem een nuttiger en doel matiger wapen gebleken is dan alle 'frasen uit den grooten pijlenkoker van het Internationalistische marxisme. 700ALS een goed dlerenpaar zijn eigen nest verzorgt en beschermt, zoo beschermt en verzorgt een goed menschelijk ouderpaar het eigen gezin. De door de gemeenschap aangewezen bestuursorganen hebben als een veel voudig ouderpaar tot taak, het eigen nationale gezin te verzorgen, te be schermen en voort te helpen in het leven, in de omwereld der volkeren en in de geschiedenis. Dat is een na tuurwet, die sterker is dan alle ratlq- neele bedenksels om het even aan wélke producten en middelen ze het aanzien gegeven hebben. Die wet moet men behartigen. Men kan -ze niet voor bijgaan. Het menschelijk leven is heel wat meer dan enkel wat stoeiterrein van het verstand. Wat zouden dan vele men- schen slecht aan hun trekken komen! Tot het menschelijke leven behooren ook vleesch en bloed, ziel en alle in- stincten, die daaruit als een natuur- gegeven voortkomen. Het marxisme kende enkel verstand oo beschouwde al het andere als over- I bodigen en atorenden ballast. Daarom 4 leed het In de geschiedenis, toen het de B kans kreeg, de machtige hunkering 1 oaar het socialisme te bevredigen, de I nederlaag. Het heeft die alleen aan zijn oigen tekortkomingen te wijten, g Hot socialisme is echter geen mono- I polie van het marxisme, noch van het 1' 'oisjewisme. Het is oud zeer oud. Zoo lloud als het verlangen naar sociale Tl lcv,vaardigheid, ais deze onderdrukt **4 Het Christendom heeft langen Officieel wordt medegedeeld, dat het aantal dooden tengevolge van den luchtaanval op Nijmegen nog dagelijks stffgt. Het aantal slachtoffers bedraagt thans reeds pl.m. 700 en sal vermoe delijk in de naaste toekomst nog hoo- ger bl\jken te stfn. HET AANTAL SLACHTOFFERS TE ENSCHEDE. Het aantal dooden tengevolge van den luchtaanval met brandbommen op Enschede is, volgens de Friesche Crt„ tot 35 gestegen. KEURINGEN. Voor de Waffen-SS, SS-WachtbatalJon In Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarine en de Germaansche SS ln Nederland. Alle Inlichtingen, brochnre, reisbiljetten voor de heen- en terugreis verkrijgbaar bij de Nebenstellen der Waf- fen-SS Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Lan- gestraat 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Gro ningen, Hee»v.^r. 46; Enschede, Hengelo- schestraat 30 en het SS-Ersatzkommando Niederlande, Den Haag, Korte Vijverberg 5. 0 Maart, 9—14.00 uur, Rotterdam, Deut»- sche Oberschule, Westerlaan 2. 10 Maart, 8—12.00 uur, Den Bosch, Hotel Noord- Brabant, Markt 45; 15—18.00 uur, Venlo, Deutsches Haus, Egmondstr. 16; 11 Maart, 9—12.00 uur, Arnhem, Café Royal; 15—18.00 uur, Zwolle, Hotel Gijtenbeek. 12 Maart, 912.00 uur, Groningen, Heerstraat 46; 15 —18.00 uur, Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstr. 13 Maart, 9—14.00 uur, Amster dam, Dam 4. 14 Maart, 9—14.00 uur, Utrecht, N.V. Huis, Oudegracht 245. 15 Maart, 9—14.00 uur, Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Leusderweg. 5 Maart: Maan onder 5.19, op 13.18. Zon op 7.18, onder 18.36. 6 Maart: Zon op 7.16, onder 18.28. Maan onder 5.57, op 11.46. VoerlMU Hfd. hap. Lccblb Tekening: Studio Arend Meyer tijd tot taak gehad, hoedster dezer so ciale rechtvaardigheid te zijn. Het heeft daarin gefaald, omdat het ondanks de hoogstaande ethische gedachte van het kernpunt van zijn leer, oude vormen bleef aanhangen, die tot leege gebaren verstarden. Het heeft meer en meer vat op de massa der mensch- heid verloren. Het Christendom dient zich te verjongen, dient herboren te worden, wil het in de gemeenschap van morgen nog bestaansrecht hebben. rjOORDAT het Christendom faalde, niet nu èerst, doch reeds in het mid den van de negentiende eeuw bij de opkomst van het kapitalisme, zocht en vond de hunkering naar sociale recht vaardigheid in den niensch nieuwe we gen en vormen om de hand over hand toenemende ellende en uitbuiting tegen te gaan. Tal van vormen van socialis me ontstonden wel twintig in to taal. Eén daarvan was het marxisme, dat zich spoedig tot de belangrijkste strooming opwerkte. Op zijn beurt faalde dit echter evenzeer, doordat het als kind van zijn eeuw te rationeel was, te zeer geloofde in de verstande lijke almacht van den mensch. Het na tionaaisocialisme is een nieuwe vorm van socialisme, die thans tot de mach tigste strooming is uitgegroeid. Zal dit het socialisme, de lang beloofde en he vig verbeide verwezenlijking van de sociale rechtvaardigheid brengen? Dat is een zaak van geloof! Wie de wer.eld iouter langs verstandelijken weg bere deneeren wil, komt niet uit de intus- schen ook verstarde dogmatiek van *t marxisme los. Wie echter moed heeft en ooren om te hooren, oogen om te zien, hij zal geen angst voor de toe komst hebben er kome wat wil. Hij zal zich zelfs niet door een bullepees, een uitzuiger van een werkgever ont moedigen laten. Ook al doet die nog zoo hard voor den schijn met de nieu we richting mee en al heult die van daag met de N.S.B., morgen met de Duitschers of overmorgen met wie ook, zooals het in zijn kraam te pas komt. Ook voor zoo iemand komt eenmaal de dag der afrekening. Het socialisme zal komen zooals onze groote socialistische voorgangers, zoo als Domela Nieuwenhuis, Troelstra, H. Roland HolstVan der Schalk en Hen drik de Man dat wilden. En als het dan niet precies ln hun ratloneele vor men zal zijn, die intusschen ook ver ouderden, zoo zal het dan toch werke lijkheid worden in den zuiver mensche- lijken en rechtvaardigen geest, die hen bezielde, toen zij zich, zonder voorbe houd van een eigen bankrekening, on baatzuchtig en zelfopofferend voor dit edelste werk der menschelijke gemeen schap gaven. Opdat hun werk en hun strijd niet vergeefsch zij, moeten wij de hand aan den ploeg slaan, verbeten, met zooveel ervaringen verrijkt en na zooveel offers gehard. HAMA, UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FiiHRER, 3 Maart. - In den zuide lijken sector van het oostelijke front heerschte gisteren slechts geringe plaatselijke gevechtsactie. Formaties slagvliegtuigen vielen inhet gebied Polonnoje-Sjepetowka met goed gevolg bolsjewistische troepenconcentraties aan. Ten noorden van Rogatsjef zette de vijand, na versterking van nieuwe divisies te hebben gekregen, zijn hardnekkige doorbraakpogingen voort. In zware gevechten behaalden onze troepen opnieuw een afweersuc- ces, waarbij 20 vijandelijke pantser wagens werden stukgeschoten. Bij Witebsk gingen de bolsjewisten in twee sectoren met infanterie- en pantserformaties tot den aanval over. Bij den geslaagden afweer werden ten ïuid-oosten van Witebsk 14 van de 48 aanvallende .pantserwagens stukge schoten, terwijl noordoostelijk van de stad 17 doorgebroken pantserwagens alle door stormartillerie en pantseraf- weerwapenen vernietigd werden. Ten noordwesten van Newel duren de zware afweergevechten voort. Bij hun vruchtelooze aanvallen leden de bolsjewisten zware verliezen. Terwijl zuidoostelijk van Pleskau vijandelijke aanvallen mislukten, zijn aan de Narwa nog hevige gevechten gaande met de aanvallende bolsjewis ten. v Soceessen in ItaliB. Op het landingshoofd van Nettuno ondernamen onze troepen met goed ge volg talrijke stoottroepacties. Formaties gevechtsvliegers en vliegende artillerie plaatsten bij Anzio en Nettuno zware treffers op twee toirpedojagers en een transportschip van 7000 ton. Bij een stoottroepactie aan de Adriatische kust werden drie vijandelijke pantserwagens vernield, terwijl een opslagplaats van munitie en benzine met de bezetting ln de lucht vloog. Lichte Duitsche vloot- strljdkrachten beschoten met duide lijke uitwerking de haven Bastia op Corsica. Amerikanen weer boven Duitschland. In de middaguren van X Maart on dernamen formaties Amerikaansche bommenwerpers bij gesloten wolken dek en met krachtige bescherming door jagers terreuraanvallen op plaat sen ln west- en zuldwest-Duitschlan i In weerwil van den ernstlgen hinder, die van het weer werd ondervonden, werden 19 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. In den afgeloopen nacht lieten eenige vijandelijke stoorvliegtui- gen bommen vallen op het Rijnlandsch- Westfaalsche gebied. BERLIJN, 3 Maart. De ANP-cor- respondent meldt: De strijd in het gebied van Narwa heeft gisteren den geheelep dag voort geduurd. De Sovjets trachtten hier door de sterke Duitsche vsrdedigingslinxei. heen te breken, teneinde aan den westelijken oever van de Narwa een bruggenhoofd te vormen. Met kleine vaartuigen pogen zij de rivier over te steken. De Duitschers hebben echter aan den westelijken oever sterke ver dedigingslinies aangebracht, met - hon derden machinegeweerposten en tal rijke stukken geschut. Er zijn hier nog geen berichten ontvangen, dat de bolsjewistische poging gelukt is. Mochten de,-, bolsjewieken er ten slotte In slagen vasten voet te kragen op den westelijken Narwa-oever, dan zullen de Duitsche troepen zich waar- schtjnlijk, na vernieling van alle voor de oorlogvoering belangrijke Instal laties uit Narwa terugtrekken. Berichten dat de spoorlijn Narwa— Reval verbroken zon zjjn, worden hier niet bevestigd, In den sector van Pskof duren de hevige artillerie- en tankgevechten onverminderd voort. De bolsjewieken slaagden er gisteren in ten koste van bloedige verliezen eenlg terrein te winnen. Op een enkele piaats zouden zii de spoorlijn Pskof—Polosk ver broken hebben. Het bolsjewistische offensief tegen Witebsk duurt eveneens voort. Volgens hier ontvangen onbevestigde berichten zouden de Sovjets minder dan 15 km. van Witebsk verwijderd zijn. De Duit sche troepen, gesteund door artillerie en tanks, doen hier krachtige tegen aanvallen en brengen den vijand zware verliezen toe. Van het zuld-ltaliaansche front wordt gemeld, dat sterke Duitsche troepen een aanval hebben gedaan op het bruggenhoofd van Anzio. Ondanks den hevigen tegenstand der Amerika nen slaagden zij er in meer dan een kilometer op te rukken. De Amerika nen boden hevigen tegenstand, waarbij zij gebruik maakten van sterke forma ties bommenwerpers. De Duitschers moesten weliswaar iets van6het gewon nen terrein prijsgeven, doch hadden aan het einde van den dag niettemin eenige terreinwinst te boeken. Van de andere Italiaansche fronten vallen geen bijzondere gevechtshande lingen te vermelden. Aan beide zijden belemmert slecht vliegweer hier de operaties. Narwa bedreigd Hedenmorgen seinde de Berlijnsche A.N.P.-correspondent nog nader: Niettegenstaande de bolsjewisten bij hun aanvallen ln de sectoren van Nar wa en Psko'f zware verliezen lijden, zetten zij onder gebruikmaking van talrijke pantserwagens hun operaties voort. Ten zuiden en ten noorden van Narwa zijn de Sovjets iets opgerukt en naar verluidt zouden zij er in ge slaagd zijn de rivier over te steken. In militaire kringen te Berlijn heeft mén nog geen berichten ontvangen, waaruit zou blijken, dat een bolsjewistische bewering, dat de stad Narwa geïsoleerd is, als juist moet worden beschouwd. Veeleer houdt men er hier rekening mede, dat het garnizoen, zoo noodig. een uitwekende beweging zal weten uit te voeren. De Duitsche verdedi gingswerken zijn hier diep geëchellon- neerd en men verwacht dan ook, dat de bolsjewisten bij verder oprukken op groote moeilijkheden zullen stuiten en elke terreinwinst duur" zullen moeten betalen. i' In het gebied ten zuiden van Pskot (Pleskau) hebben de Sovjets hun aan vallen voortgezet. Zij schijnen thans :n zuidelijke richting te willen oprukken met het doel de spoorlijn PskotOstrof te verbreken. Bij de stad Pskof zelf hebben de bolsjewieken hun hardnek kige doorbraakpogingen voortgezet. In de buitenwijken zou reeds gevochten worden. Van Duitsche zijde wordt he vige tegenstand geboden, ten einde te verhinderen, dat de Sovjets de grens van het Generalbezirk Letland over schrijden. Volgens de laatste berichten zouden de Sovjets nog meer dan 20 k.m. van Ostrof verwijderd zijn. GEALLIEERDEN STAKEN WAPENLEVERING AAN TURKIJE. LISSABON, 3 Maart. (DNB). - Reuter ontleent aan Turksche verklaringen, dat de geallieerden de leverantie van oorlogsmateriaal aan Turkije—zouden hebben gestaakt. Het Engelsche pers bureau voegt hieraan toe, dat offlcieele Britsche Instanties hierover nog 4een standpunt hebben ingenomen, doch dat het staken dezer leveranties aan Turkije geen verrassing wekt. Reuter vervolgt dan woordelijk: „Het spreekt vanzelf, dat de geallieerden hün oorlogsmateriaal alleen kunnen missen mits dit wordt gebruikt voor het optreden tegen den vijand. Wanneer ^fcirkije niet het voornemen heeft de door de geallieerden geleverde wapens te gebruiken voor het doel, waartoe zij bestemd zijn, dan kunnen de geal lieerden dit materiaal elders wel beter gebruiken". Predikant verdronken. Sedert 26 Ja nuari werd In Weert vermist de predi kant der Ned„ Herv. gemeente J. R. Fey- kes. Gisterènmorgen is zijn lijk drijvende gevonden in het kahaal Nederweèrt—Wes- sem ter hoogte wan Oler. Doodeliik ongeval bfl het dorschen. Tijdens werkzaamheden op de dorschma- cbine bij den landbouwer Jan Blanken te Hanekamp is/ide 19-jarige H. Born- kamp, wonende te Zanddijk in de dorsch- machine geraakt en gedood. Noodlottige val bö gymnastiekoefenin gen. Tijdens gymnastiekoefeningen aan de ringen kwam de 18-jarige mej. L. Bijl te Emmer-Compascum zoodanig te vallen, dat zij een zware hersenschudding opliep. Een dag later is zij zonder tot bewustzijn te zijn teruggekeerd aan de gevolgen overleden. „ELKE AANVAL ZAL WORDEN BEANTWOORD". BERLIJN, 3 Maart. - De B-corres- pondent van het ANP meldt: Ook utt de laatste 'redevoeringen, artikelen en verklaringen vap Duit sche staatslieden en vooraanstaande militaire persoonlijkheden blijkt eens te meer, dat men in officieele krin gen van een snel naderende, beslis sende phase in den oorlog overtuigd is, alhoewel dit natuurlijk nog niet wil zeggen, dat daarmede ook de oorlog ten einde zal zijn. Met allen nadruk wordt de laatste dagen bijvoorbeeld weer gewezen op de krachtsverhouding in het luchtruim, vooral in verband met het feit, dat dit strljdtooneel bij een eventueele invasie een uiterst belangrijke rol zal spelen. Tegelijkertijd worden ook de toekomst- problemen en plannen op dit gebied nader besprokf 1 of aangeduid. Rijks maarschalk Hermann Görlng heeft vp dit thema gewezen in gijn dagorder ter gelegenheid van den dag der Duitsche luchtmacht en Rijksminister dr. Göb- bels schrijft erover ln een hoofd artikel, dat het nieuwste nummer van „Das Relch" publiceert. Aan de hand der verschillende verklaringen en uit eenzettingen kan men constatesren, dat een weloverwogen strategie bij dit alles een vooraanstaande plaats inneemt. Hermann GSring spreekt in zijn dag order in de eerste plaats over het uur der groote beslissing en daarna over de dappere houding der burgerbevol king tijdens de Anglo-Amerikaansche luchtaanvallen. Deze houding der be volking heeft de Duitsche luchtmacht groote verplichtingen opgelegd. Zij zal dan ook antwoorden met „nieuwe kraiiten en nieuwe wapens". In de tal rijke ëommentaren en artikelen die de Duitsche pers de laatste dagen brengt, wordt vooral gewezen op de steeds stijgende activiteit der Duitsche lucht macht. Een krachtmeting ls ontstaan, welke haar hoogtepunt nog niet bereikt heeft.,Eerst in de toekomst zal blijken welkevbeslissende rol de luchtmacht bij de komende operaties zal spelen. Hetzelfde thema snijdt dr Göbbels in „Das Relch" aan. Hij verklaart, dat het den vijanden van Duitschland niet ge lukt is de Duitsche oorlogsindustrie kapot te maken. De productie stijgt steeds meer en overtreft 'zelfs de ge stelde eischen. Dit geldt ook voor de luchtmacht. Sprekende over de Duitsclie tegen maatregelen verklaart de Rijksminis ter "woordelijk: Het zal de Londena- ren zeker minder dan de Berlljners, Hamburgers of Keulenaren «verheu gen, te hooren, dat binnenkort Iedere Anglo-Amerikaansche aanval op een Duitsche stad met een Duitschen aan val op 'n Engelsehe stad beantwoord zal worden. Tot zoover Rijksminister dr. Göbbels Inderdaad, wie in Berlijn leeft en werkt, wie de luchtaanvallen der laat ste maanden in déze stad heeft meege maakt, neigt er toe, bij het vernemen van de mededeelingen der groote aan vallen op Londen,^ een zucht van In tense voldoening te slaken. Mooi ls dat misschien niet, en voor degenen, die buiten de gebombardeerde gebieden wonen wellicht onbegrijpelijk, maar het is menschelijk. Zij kunnen het trouwens ook niet begrijpen, want wil den zij het begrijpen, dan zouden zij eerst de nachten van Berlijn, Hamburg of Keulen moeten hebben meegemaakt endan zouden zij het waarschijnlijk niet anders doen. Ook zij zouden dan bij ieder bombardement van Londen een bewuste of onbewuste vergeldings- zucht slaken. Coei fan tutte. 1 «ra |Kgr: „Kijk eens, Oompje biedt je zelfs een stoeltje aan!" PAUSELIJK PROTEST TEGEN VERWOESTING VAN MONTE CASSINO. ..ROME, 3 Maart. - De pauselijke staatssecretaris kardinaal Maglione heeft Donderdag, naar radio Rome meldt, den bij den H. Stoel geaccredi- teerden diplomatieken vertegenwoor digers een afschrift overhandigd- van het protest, dat de paus heeft inge diend tegen de verwoesting van de ab dij van Monte Cassino door de Engel- schen en Amerikanen. Op last van den kardinaal-staatssecretaris is het pause lijke protest ook voor radio Vaticana in de verschillende talen voorgelezen. DE AUTO VAN DEN LEIDER IN BOTSING MET DE TRAM. UTRECHT, 8 Maart. - De persdienst van de N.S.B. schrijft: Toen de Leider zich gistermorgen per auto naar de begrafenis van wijlen dr. Bartels begaf, heeft zijn wagen, te Heemstede, komende uit de richting Hoofddorp, een aanrijding gehad met een tramwagen van de N.Z.H., die op dat punt in volle vaart passeerde. De chauffeur van de auto werd door een plotseling opkomenden sneeuw storm verblind, hetgeen de oorzaak was van dit ongeval. De voorzijde vaj^ de auto werd geheel vernield. Niemand der inzittenden liep letsel op. VERKOOP VAN VLEESCH OP VRIJDAG EN ZATERDAG. Op de nieuw aangewezen bonnen. Het publiek gaat er den laatsten tijd weer meer eh meer toe over aandrang op de slagers uit te oefenen, dat deze op Zaterdag of zelfs Vrijdag vleesch verkoopèn op de des Vrijdags in de bla den bekend gemaakte bonnen. Nadruk kelijk wordt er nogmaals op gewezen,' dat zulks ten strengste verboden is. Nauwgezette controle zal op de nale ving van deze bepalingen worden uit geoefend, Overtreders van deze voor schriften dienen te overwegen, dat niet alleen de slager, doch ook de kooper zich aan strenge straffen blootstelt, in dien bij controle overtredingen van dien aard moeten worden vastgesteld. Voetbal. WEDSTRIJDEN VOOR TECHNISCHEN DAG AFGELAST. Het Bestuur van den N. V. B. deelt mede, dat voor morgen alle wed strijden voor den Technischen Dag zijn afgelast. Het overige programma blijft voorloopig gehandhaafd. DE STEM DBR S.S. Luistert op Zondag 5 Maart van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilversum 1 op golflengte 415 meter naar de stem der S.S. over het on derwerp „Waarom rashygiëne". HONDERD JAAR GELEDEN WERD DR. SCHAEPMAN GEBOREN. ZWOLLE, 3 Maart. - Dezer dagea was het juist een éeuw geleden dat de staatsman dr. Herman Johan Aloysius Maria Schaepman, op de havezathe „De Eeshof" in Twente geboren werd. De jonge Schaepman bracht zijn jeugd door (n het landelijke Tubbergen, waar zijn yader burgemeester was. Geboren op 2 Maart 1844 werd hij een kwart eeuw later priester gewijd, begaf zich vervolgens in de journa listiek en in de politiek. Zoo was hij onder meer tal van jaren lid der Twee de Kamer. Hij overleed 21 Januari 1303 te Rome. Dr. Schaepman was ook dichter. Reeds op 21-jarigen leeftijd verschenen verscheidene gedichten van zijn hand. Hiervan mogen worden genoemd „Een duizendjarig rijk", waarin sprake is van de familie Geerdink te Vasse, die meer dan duizend jaar van geslacht op geslacht dezelfde boerderij bewoonde. Een dankbaar volk heeft ter herin nering aan dezen bijzonderen zoon van Twente op den hoogen Tubberger Esch een waardig standbeeld in brons voor hem opgericht. Meer echter nog dan 'n dit koude metaal, leeft in de harten, der» Twentenaren dfe herinnering voort aan dezen man, die zoo geheel den geest van zijn tijd wist te peilen en te ver staan. OFFICIEELE PUBLICATIE VAN DEN DIRECTEUR-GENERAAL VAN POLITIE. AANSTELLING BIJ DE NEDERLANDSCHE POLITIE. De waarnemend directeur-generaal van politie maakt bekend, dat er wederom ge legenheid bestaat tot aanstelling bij de Nederlandsche politie. Gegadigden moeten den leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, nog geen S3 jaar oud zijn en een lichaamslengte bezitten van ten minste 1.72 meter, blootvoets gemeten. Gehuwde personen, die den leeftijd van 24 jaar niet hebben bereikt, komen niét in aanmerking. Sollicitanten dienen zich ter verkrijging van de voorgeschreven sollicitatieformu lieren te wenden tot het hoofdbureau van politie in de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage, Utrecht, Gro ningen, Haarlem, Eindhoven en Arnhem en tot het gemeentehuis in de overige plaatsen van Inwoning. Aldaar kunnen tevens nadere inlichtin gen worden verkregen omtrent den duur der opleiding, de overige toelatings- eischen, de wijze van solliciteeren, enz. Sollicitaties dienen vóór 15 Maart 1944 te worden ingezonden. Sollicitaties van personen, die niet op de voorgeschreven wijze hebben gesolli citeerd, worden terzijde gelegd. Zij, die na 16 April 1943 een volledige sollicitatie met daarbij behooren'de vra genlijst hebben ingezonden en nog niet ter keuring zijn opgeroepen, behoeyen niet opnieuw te solliciteeren. WATERSTAATSBESTUUR OVERGEDRAGEN. Door omstandigheden waren wij niet eerder in de gelegenheid de aandacht van onze lezers te vestigen op een be langrijke gebeurtenis in dë geschiede nis» van de Wieringermeer, welke in all stilte heeft plaats gevonden op 21 Februari j.L fQp dezen dag is n.l. m werking ge treden het besluit van den Secr.-Gen. van het Dept. van Waterstaat dd, 24 Januari 1944, houdende overdracht in beheer en onderhoud van nagenoeg alle waterbouwkundige werken in den Wie- ringermeerpolder aan het daartoe op gerichte Heemraadschap de .Wieringer meer. Het Heemraadschap de Wieringer meer werd opgericht bij besluit van den Commissaris der Provincie Noord- Holland van 17 September 1941, ln wer king getreden 1 Januari 1942, en werd belast met de zorg voor de waterstaats- belangen binnen zijn gebied, voorzoo ver die, niet bij anderen berust. Waar tot 21 Februari j.I. die zorg bij de Wa terbouwkundige Afdeeling der Wierin- germeerdirectie berustte, had 't Heem raadschap geen gelegenheid zijn taak aan te vangefl alvorens het daarmede werd belast. Op gameiden datum evenwel is dit eindelijk geschied en is dus een nieuwe mijlpaal bereikt ln de geschiedenis van dit ons Noordhollandsche Zuiderzee- larid." Zooals we weten werd de Wie ringermeer drooggelegd op 21 Aug. 1930 i thans precies 13'/« jaar later is het einde daargekomen van voorloopige bewindvoering door verschillende in stanties en heeft de Wieringermeer zijn zelfstandigheid geheel verkregen door de inschakeling van het laatste der nationale bestuursapparaten, n.l een ge meentebestuur, dom.elïibeheer en wa terstaatsbestuur. Het nieuwe waterschap omvat het geheele gebied van de Wieringermeer met op enkele uitzonderingen na (o.a. het gebied van Rijksweg 7 en enkele provinciale wegen) alle wegen, vaarten, tochten, bruggen, sluizen, gemalen enz. In het beheer wordt het bestuur, het welk gevormd wordt door een Dijk graaf en vier Heemraden, bijgestaan door een Technischen Dienst onder lei ding van een Waterbouwkundig Inge nieur. Ter gelegenheid van bovenvermelde overdracht werd door Dijkgraaf en Heemraden een speciale vergadering gehouden, waarin o.m. werd besloten tot het in dienst nemen van het'techni sche personeel, dat daartoe uit 's Rijks dienst was ontslagen. In het tweede ge deelte van deze vergadering werden de nieuwbenoemde en gedetacheerde ambtenaren beëedigd, waarna de tal rijke aanwezige leden van het perso neel werden toegesproken door den Dijkgraaf, den heer ir. A. Ovinge. Na dat de2e een bespreking van de ge schiedenis van de Wieringermeer Jiad gehouden, sprak hij o.m. ais volgt: „Thans, nu de werkzaamheid van het Heemraadschap als publiekrechtelijk Mcjtaam fa aangevangen, is het aan Bestuur met zijn ambtenaren de taak om te voorkomen, dat het water op nieuw bezit neemt van dezen polder, die zeB eeuwen lang onder water ver dwenen is geweest en tevens ervoor zorg te dragen, dat de polder door goede wegen, kanalen enz. kan beant woorden aan zijn bestemming. Ieder zal dan ook op de hem toege wezen plaats moeten medewerken aan dit gestelde doel. Dit werk moge soms onbelangrijk schijnen, echter men be denke steeds, dat geen schakel in het geheel, hoe klein ook, kan worden ge mist. Het bestuur meent dan ook een beroep op U te mogen doen om in volle toewijding aan Uw werk te beginnen in het belang van den polder. Omgekeerd wil het bestuur U de ver zekering geven van den steun, welken U steeds zult ondervinden, wanneer wij overtuigd- kunnen zijn van Uw volle dige toewijding. Ik hoop intusschen niet dat alleen materieele overwegingen, hoe belang rijk ook, U uitsluitend bij Uw werk zul len bezielen. Juist daarom heb ik ge meend goed te doen in het kort een overzicht te moeten geven van den strijd tegen het water, ook in dit ge bied. Bedenkt steeds, dat wij allen op onze plaats een klein schakeltje vormen in de ontwikkeling, der menschheid en dat wij allen moeten werken' om de aankomende geslachten een bestaans basis en liefst een goede, niet alleen materieel, achter te laten. Dat ls onze plicht. Men denke daarbij aan het gedicht van Jan Engelman „De Dijk," waarm 0.a. de volgende strophen voorkomen: 1. De Dijk ligt tusschen 't Land en [water Met palen en bazalt. Hier ligt hij nu, hier ligt hij later. Totdat de aarde valt. 2. Hij te gestegen uit de vloeden, Met rior.sche langzaamheid. Hij is tot schutten en tot hoeden Tot worstelen bereid. 11. De dijk, die rijzend uit ons leven De zee het land ontsteelt Is' van dat onophoudelijk streven"' Het eeuwig zinnebeeld. Welaan mijne Heeren, ik hoop dat U het gevoeld kunt hebben mede te wer ken aan de toekomst van dezen pol der". Hiermede was deze plechtigheid ten einde en is hiermede de taak van een der jongste en tevens belangrijkste wa terschappen in ons land aangevangen. Begrijpelijk stelt het Rijk belang in dit nieuw verworven stuk Nederland, niet alleen omdat het er groote private be langen heeft, doch tevens als voorbeeld v de verder in te polderen en in cultuur te brengen andere IJsselmeer- polders. De Wieringermeer is nog niet geheel voltooid, doch de afwerking er van wordt aan het Heemraadschap overgelaten, waartoe uit 's Rijks kas subsidies worden verstrekt. De afwer king zal echter eerst kunnen geschie den nadat de materialenpositie normaal zal zijn. Wij wenschen het nieuwe Heemraadschap veel succes toe met zijn belangrijke taak. j 1 ei I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1