ior. mm ïboekbeer. DAGBLAD VOOR li 1 s LE ITE Bolsjewisten blijven vergeefs aanvallen. ES ES Bommen op Nederland. Volledig afweersucces bij Wjtebsk. Betrekkelijke rust in Italië. Illegale arbeid voor opgeheven C.P.N. 129 vijandelijke vliegtuigen vernietigd. Algemeene herdenking van de ramp te Nijmegen. Turkse''® persstemmen over de sfeal'merJe maatregelen. Luchtaanval op St. Quentin. Nieuws in 't kort. Oostlaiïd roept! Verduister v. 18.457.- u. STAD EN OMGEVING. Heiloo. i de gelegd. [l 1943 een volledige jij behoorende vra- ponden en nog niet geroepen, behoeven [citeeren. riE VAN DEN [oR DE PRIJZEN. üO. 280. pezerijgewassen. Lr de Prijzen maakt [het voornemen ligt [43 hebben gegolden, pezerijgewassen, ook doen zijn. [erlang een beschik- 3erd. waarbij de be- prijsvoorschrift 1943 j gewassen ook voor [passing worden ver- |>UBLICATIE. bor inwegen. [n zullen aan de de- met de verminde- lid door inwegen, bij 1 week van 5 tot 11 kg toekennen bij de zingen op een basis ktal ingeleverde bon- Irdt er de aandacht te toeslag niet geldt en dat derhalve in 11 Maart a.s. de |tsoenbonnen mogen sking van den toe- mogelijk in coupu- niet mogelijk is, in toeslag wordt ver- kerde bonnen van de In.l. versnaperingen: J>onnen 07 en 08 een pulvruchten: bonnen 1037 en 038 een toe- chten en 5 0/0 haver- 052 en restantbon- 10 0 0; rijst of gort: lantbonnen E12 een Imicellibonnen 054 en toeslag van 10 0 0; bestantbonnen E12 'n |N Adema, Alkmaar, ad; politiek redac- us. A dam (HAMA); j Broersen te Hoorn, |nd; kunst, letteren P. van den Aard- Lrt J. Werkman te vs: D. A. Klomp te ladv.-rubriek W. Ra- de Zaan; voor de 3us. Alkmaar. lesbibliotheek Ich Boekhandel, |astraat 25, op: 1AY: [nd, Rio Pecos, foning. V. WERMES- |nd, Zoon. v. d. WERF^ Itille Knecht. |lNG AANGEB.: pge zw. heeren- nieuw, m. 42, meisjessch., m. blatte hak. lANDAW, [eg 27, Bergen. p. jongenssch., In 1 p. jongens- 40? Halsstraat 35. j.a.n. d.sch., m. br., ruilen br. m. pl. hak. J STAM, Achter- (roet. hg aangeboden m. 39 voor 38. C. HES, 56. aangeboden k. lm. 38 voor d.- 1 37-38. ER, Baansingel JUK telling pr) iDeval. Ie Gilhuys, 1 Remmelts. R Deval. laatsbespr. Ill1 uur. EN, i Maart a.s. beschikbaar lachtige STAM- |N, in April k. |e uit vier, le ZEUGJES en koop, allen Ën van ster- |v d. VELDEN, B 166, Heiloo. 3Ë KRALEN? Ires. |;omt ze halen. waarde. |7. - Alkmaar. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. DINSDAG 7 MAART 1944. ALKMAARSCHE-ED1TIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 56, 2 pagina's. Prijs der gewone advertenties in de2« editie min. 1.40, elke m.m. meer ƒ0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvrahg. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. 'AAN elkeen, die de ruïnes van de in 't Oosten, van ons land door Anglo- Amerikaansche bommen getroffen ste den, speciaal het zwaarst getroffen Nijmegen, bezichtigt, dringt zich de vraag op: „Waarom moesten speciaal hier bommen neergesmeten worden?" Wanneer men zooals wij enkele uren door de catastrophaal verwoeste bin nenstad van Nijmegen ronddwaalt en de verwoeste vier monumentale ker ken, de school, de drie warenhuizen en de ver over de 1200 woon- en za- kenhuizen in lange rij als rookende en verkoolde puinhoopen beziet, is het steeds weer deze vraag, die naar vo ren komt: „Waarom dit alles? Welk- militair belang is er mee gemoeid bur gers van een vreedzame stad met van uit groote hoogte neergeworpen bom men te dooden en hun huizen en al wat hun dierbaar is, te vernietigen? Waarom is het, dat in Nijmegen voor het eerst in Nederland' deze afschuwelijke splinterbommen zijn gebruikt, die toch volgens algemeene opvattingen van militaire deskundigen wegens hun ra sante uitwerking uitsluitend tegen z.g. levende doelen in het militaire ge vechtsterrein worden toegepast?" Door het gemeentebestuur onder lei ding van den plaatsvervangend burge meester, ir. Hondius. en allerlei offici- eele instellingen is met alle macht ge werkt om binnen recordtijd de straten weer begaanbaar te maken. Er is hier voorbeeldig opruimingswerk verricht. Speciaal de Technische Nooddienst, de ze jonge organisatie, neeft hier voor het eerst in grooten imvang zijn deug delijkheid en nuttigheid bewezen. Het is maar al te goed gebleken, dat indi- vidueele hulp geen nut geeft. Alleen een centraal straf geleide organisatie, die met herhaalde oefeningen door theorie en praktijk op haar taak is voorbereid, kan afdoende hulp bij rampen als die in Nijmegen bieden Het voorbeeld van Nijmegen moge voor vele andere gemeenten een les en een ernstige waarschuwing zijn. Vandaag is het Nijmegen, dat getroffen wordt, morgen een andere Nederlandsche stad. Slechts door organisatie kan men zich tegen den omvang van de cata strophe wapenen. Krachtg en resoluut hebben hier overheidsinstellingen in gegrepen. Genoemd mogen hier vooral worden de Luchtbeschermingsdienst. Volksdienst, Arbeidsdienst, Riiksbrand- weer uit de districten Holland en Bra bant en het Roode Kruis. MIJMEGEN is een zwaar getroffen stad. Het aantal dooden, gewonden en vermisten overtreft alle cijfers, die tot dusverre in Nederland door welk bombardement ook bereikt werden. Het zicht op dien dag was bijzonder goed. Nijmegen is voor elkeen gemak kelijk vast te stellen. Er bevinden zich daar dermate vele oriënteeringspunten, dat iedere vergissing is uitgesloten. Het kon niet Emmerich zijn of een andere naburige Duitsche stad. Ook waren er geen Duitsche troepenconcentraties in Nijmegen. Daar konden aileen Nijmegen en haar bewoners getroffen worden en niets anders. Waarom dan al die vernielingen en verwoestingen, deze eindelooze lijsten van dooden, gewonden en vermisten? Daarop is slechts één antwoord te ge ven. Deze aanval kan niet anders dan als een opzettelijke terreuraanval be schouwd worden. Deze laffe overval is een van de grimmige en cynische pogingen van de geallieerden om door terreur dat gene te bereiken, wat zij door een eer lijk militair gevecht of door den poli- tieken strijd om de sympathie in de openbare meening niet kunnen ver krijgen. Het is allang geen geheim meer, dat de sympathie voor de geal lieerden op het EuropeesChe vasteland sierk aan het tanen is. Dat merkt men niet alleen hier in Nederland, doch ook in België en Frankrijk, in Dene marken en Noorwegen.' Door deze bom bardementen wordt een chanteerende pressie op de burgerbevolking van de betreffende landen uitgeoefend in den geest van: Pas op, wij bestaan nog! Wanneer jullie niet meer met ons mee doet, zullen we jullie we] eens mores ieeren! Door vreesinboezeming tracht men een heroriënteering der betreffen de volkeren telgen te gaan. Men spe culeert erop. dat dit lugubere machts vertoon tegen weerloozen de functie van den stok achter de deur vervult, die dreigt, hen niet af te vallen. Er zijn honderdduizenden Nederland sche arbeiders in oorlogsindustrieën In het buitenland werkzaam die het in hun macht hebben, het eenige af doende antwoord tegen deze laffe ter reur te geven: wapens te smeden voor de overwinning van de Europeesche eenheidsgedachte. o J)IT eene feit moge vaststaan: Indien er ooit een bewijs moest geleverd worden, dat de geallieerden hun zoo genaamde voormalige bondgenooten niet ontzien, dan kunnen de ruïnes van de b'nnenstad van Nijmegen een spre kende taal verkondigen. En dan be weert zoo'n voormalige koninklijke grootheid voor Radio Oranje nog: „Ik kan u niet tegen den honger, maar wèl tegen bommen beschermen". De dooden en gewonden van Nijmegen le veren het bewijs, dat deze koninklijke grootspraak slechts belachelijke zotte- praat is. En welk een bittere hoon klinkt uit de woorden, die dezelfde in November voor Radio Oranje sprak: „Voor ons land is de lucht vol belof ten voor de toekomst, fk besluit met den wensch. dat deze beloften spoedig in daden en feiten zullen woTden om gezet". Feiten en daden men over zie de trieste balans der rookende puinhoopen en de lange lijsten van dooden en gewonden. Wie is er nog. die zich door dergelijk gebazel laat in palmen? Zij heeft reeds lang afgedaan Maar nu eerst recht zullen duizenden dit beamen. HAMA. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 6 Maart (DNB). Het opperbevel der weermacht deelt mede: In den zuidelijken sector van het Oostelijk front zette de vijand zijn vruchtelooze aanvallen ten zuiden van Kriwoirog voort. Het zwaarte punt der bolsjewistische doorbraak- aanvallen ligt tlians in den sector van Swenigorodka, waar de bols jewisten gisteren met sterke infan terie- en pantserstrijdkrachten tot' den aanval overgingen, en vooral in het gebied ten zuiden van Sjepe- towka, waar de af weer slag met ver der opdringende bolsjewistische strijdkrachten een zeer fel karakter aannam. In b^ide sectoren leveren onze troepen zware afweergevech- ten. De vijand verloor daar 69 pant serwagens. In den centralen frontsector misluk ten aan den autoweg Smolensk—Ors- ja door talrijke pantserwagens onder steunde, meermalen herhaalde aanval len met zware verliezen aan dooden en gewonden voor den vijand. Ten zuidoosten van Witebsk behaal den onze "grenadiers, op voorbeeldige wijze gesteund door „tijgers" stormar- tillerie, pantserjagers en luchtdoelge schut, opnieuw een volledig afweer succes tegen de Sovjet-doorbraakpo gingen, die ook gisteren werden voort gezet. Ook ten noorden van Pskof en bij Narwa werden herhaalde vijande lijke aanvaren1 in verbitterde gevech ten afgeslagen. Eenige penetratiepïek- ken konden in geslaagde tegenaanval len, gezuiverd of verkleind worden. BH de afweergevechten in den zui- OPHEFFING VAN HET INSTITTUT „SYMPATHISEERENDE LEDEN" DER N.S.B. Hedenavond (Dinsdag) zal de organi- ■S'dtieleider der Nationaal-Socialistische I^eweging der Nederlanden, de heer Kardoes, van 18.45—18.55 uur (Hilver- I$um I) in een vraaggesprek een toe lichting geven op de opheffing van het Instituut „Sympathiseerende leden" der i n.s.b. In verband hiermede zal de Jeugd- i^onriuitzending „De Stormer spreekt |0ver 8 jaar geleden" verplaatst worden tiaar Dinsdag 14 Maart a.s. op denzelf- ten tijd. COMMUNISTISCHE WERKGROEP STAAT TERECHT. Het Deutsche Sondergericht, zitting houdende in het Zuiden des lands heeft dezer dagen een zaak behandel a tegen elf Rotterdammers, die deel had den uitgemaakt van een communisti sche werkgroep. Drie der verdachten hadden wegens ziekte niei kunnen ver schijnen Terecht stonden de 90-jarige kantoorbediende Isaak Ruppert, de 37- jarige schipper Jacobus Marinus Struik de 35-jarige schilder Gerrit Josef Rok kens, de 27-jarige arbeider Johannes Gerrit Troost, de 40-jarige tramcon ducteur Abraham de Kriek, de 26-jarige slotenmaker 'Jacobus Groen en de 44- jarïge havenarbeider Petrus Gerardus Snelleman. Hun was ten laste gelegd overtreding van paragraaf 1 der „verordening foi afweer van sabotagehandelingen", na melijk het begaan van strafbare hande lingen. die tot doel hadden de openbare orde en veiligheid in de bezette Ne derlandsche gebieden in gevaar 'te brengen door illegalen arbeid voor een verboden en opgeheven politieke partij in casu dé Communistische Partij Ne derland en het verspreiden van Duitsch-vijandige geschriften. De verdachten, die vrijwel allen reed: vóór 1940 deel hadden uitgemaakt van de C.P.N.hadden zich in 1941 met een aantal anderen weer aaneengesloten tol een werkgroep, waarvan de leden zirh bezig hielden met het verspreiden, van het illegale blad „De Waarheid" en het inzamelen van gelden ten behoeve van illegale acties*. Verscheidene personen traden achtereenvolgens bij het distri- bueeren der verder te verspreiden kranten en het afdragen der opgehaa, de gelden als leider op. waarbij vee1- vuldig gebruik werd gemaakt van schuilnamen. Een aantal der verdach ten was door den economischen student Willem Jorritsma, die thans door ziekte niet aanwezig was, met elkaar in con tact gebracht Alle verdachten gaven in meer of mindere mate de hun ten laste gelegde feiten toe, doch beriepen zich op het feit. dat zij daarbij niet op de eerste plaats de bedoeling zouden hebben gehad tegen Duitschland te ageeren, hetgeen de president een be lachelijke bewering noemde, gezien het feit. dat de inhoud der onderscheidene pamfletten en bladen uitsluitend uit anti-Duitsche hetzerijen bestond. Alle verdachen werden zeer uitvoe rig over hun aandeel ondervraagd Zoo zou de tramconducteur De Kriek ziji. opgetreden als leider van een commu nistische bedrijfsgroep bij .de Rotter- aamsche Tram. Ook kwam het, ver spreiden der z.g. kaderkranten, bestemd voor degenen, wien een leidende func tie was toebedacht, ter sprake Eenige verdachten geven toe, wekelijks bepaal de bedragen en solidariteitsgelden te hebben opgehaald, die zij weer aan be paalde personen moesten afdragen Na het verhoor der verdachten, dat den geheelen dag in beslag nam, be sloot het gerecht tot schorsing deï zaak, teneinde ook de .drie verdachten die thans niet hadden kunnen verschij nen, te hooren. Tevens zal, op verzoek van de verdediging, een onderzoek wor den ingesteld naar de geestvermogens van den verdachte Smita. delijken sector van het Oostelijk front hebben zich de Frankisch-Sudetenduit- sche 46ste divisie infanterie onder be vel van luitenant-generaal Roepke en de Oostmarksch-Badensche 23ste pant serdivisie onder bevel van generaal- majoor Kraber bijzonder onderschei den. Zweedsch stoomschip tot zin ken gebracht. In Italië kwam het niet tot gevechts handelingen van beteekenis. Vijandelijke torpedovliegtuigen brach ten in den nacht van 5 op 6 Maart noordelijk van Borkum. het in een Duitsch convooi varende Zweedsche s.s. Diana tot zinken Door de bewa kingsstrijdkrachten van het convooi en door het scheepsafweergeschut werden 2 van de 3 aanvallende Y.^e§tuiSen neergeschoten. Bij den afweer van vijandelijke luchtaanvallen op Duitsche steunpunten in het bezette gebied in het westen werden gisteren overdag 8 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 3 bommenwer pers,- neergeschoten. Eenige vijandelijke stoorvliegtuigen lieten in den afgeloopen nacht bomm?n op Westduitsch gebied vallen. BERLIJN, 7 Mrt. Uit de jongste mededeelingen van de steunpunten der Duitsche luchtverdediging blijkt, dat het résultaat van den gisteren plaats gehad hebbenden luchtslag boverf Noord-Duitschland, in verband met de mislukte poging van de Amerikanen om een geconcentreerden aanval op de Rijkshoofdstad te ondernemen, van uur tot uur tot een der grootste successen van de Duitsche jagers en den luchtaf weer uitgroeit. Gisteravond om 22.30 uur stond de vernietiging Tran 129 vij andelijke vliegtuigen vast. waaronder meer dan 100 viermotorige bommen werpers. De Amerikanen verloren dus ver boven de duizend man aan vliegend personeel. Op grond van voorzichtige ramingen kan worden vastgesteld, dat ten minste een vierde deel van de bommenwerpers dfe Berlijn wilden aanvallen, door de Duitsche jagers en torpedovliegtuigen alsmede door de luchtdoélartillerie is neergeschoten. De verhezen van de eskaders Duitsche jacht- en torpedovliegtyigen in dezen luchts^g van 6 Maart zijn ongewoon gering. Maandagavond werd in de St. Jozefskerk te Nijmegen een algemeene herdenking gehouden van de slachtoffers van den bomaanval. Verwanten en kennissen van alle gezindten vulden de kerk tot in de uiterste hoeken. De organist Joh. van Bennekom speelde vóór den aanvang o.a. Preludes van Bach en Cantabile van Ce- sar Franck. Een jongenskoor zong ter in leiding het liidenslied van J. van Welie. „Ik zag van bloed uw zijde rood" en de Gregoriaansche melodie „Midden in het leven staan wij in den dood". Prof. dr. Jac. van Ginneken S.J. gaf vervolgens een diepgaande' beschouwing over het probleem van lijden en boete in het wereldplan. Dit werd door hem bij zonder bezien in het licht des geloofs en de zich opofferende liefde "voor anderen in navolging van Christus. De ramp. welke Nijmegen getroffen heeft en welke bij honderden zware won den sloeg, moet niet enkel beschouwd worden als een zware oorlogsslag, maar dient aanvaard in innige onderdanigheid aan God. die weet wat wij kunnen dra gen, en ons leed toezond omdat hij ons uitverkoos iets te offeren voor het hooge heil der samenleving. Hij stelde ten voor beeld den man Job -en de H. Liduina van Schiedam. Het johgenskoor zorfg vervolgens het Agnus Dei. Dan sprak de redenaar een algemeen gebed voor de getroffenen en de nagela tenen en droeg aller lijden aan God op tot geestelijk en stoffelijk welzijn der samenleving. Deze opdracht werd door al le aanwezigen met luider stemme her haald. Ten slotte zóng het jongenskoor het Graduale van Witten Donderdag. Met orgelmuziek werd de plechtigheid beslo ten. Nadir Nadi vindt, naar hij in „Cum- hoeriyet" schrijft, de jongste publicaties van de Engelsche pers „misplaatst" en vraagt of daarmee 't uitoefenen van druk bp de Turksche regeering beoogd werd De Engelsche beweringen als zou Turkije de bepalingen van het bondgenootschap niet zijn nagekomen, weerlegt hij en merkt op, dat de Engelsche pers de cri- tiek in 1941 op Turkiie had moeten uit oefenen. toen de Duitsche troepen den BaUcan en Kreta bezetten en aan den voet van den Elbroes stonden. Destijds juichten de Engelsche bladen het echter met verlichting toe, dat Turkije niet aan den oorlog deel ging nemen en prezen zij den ijzeren wil van de Turken Thans schijnt het alsof de artikelen in de Engel sche pers geschreven worden door hen die in de toepassing van bruut geweld recht zien. De afgevaardigde Yaltsjin verklaart in de „Tanin", dat de geallieerden Turkije geen buitengewoon genoegen hébben ge daan met de levering van het oorlogsma teriaal, want ingevolge het Engelsch— Turksche alliantieverdras zijn de wapen- leveranties aan Turkije volkomen na tuurlijk. Het materiaal, dat aan de Tur ken gezonden werd. is. zooals de lucht doelartillerie van 1914 en het oeroude ge schut, minderwaardig. Hoewel teleurge steld nam Turkije toch met dit materiaal genoegen, daar Churchill en Eden in 1942 den Turksehen journalisten, die een be zoek aan Engeland brachten beloofden oorlogsmateriaal te zullen zenden Turkiie heeft echter geen enkelen pantserwagen ontvangen. De beweringen, dat via Is- kenderoem en Meysina groote hoeveelhe den oorlogsmateriaal aan Turkije geleverd zijn, komt niet met de feiten overeen Smart en verontwaardiging beheer- schen de bevolking van St. Quentin, welke een even ongerechtvaardigden als moorddadigen aanval van Anglo- Amerikaansche vliegtuigen heeft doo. - staan. St. Quentin. een open stad, waar men tevergeefs naar een militair doelwit zou zoeken heeft op de arbeiderswo ningen van twee der meest bevolkte wijken een bommenregen zien neerkö- men die van vier of vijf duizend meter hoogte lukraak op de stad werd uitge worpen Er -zijn tot dusver 85 dooden en meer dan 100 gekwetsten en men haalt nog steeds nieuwe lijken onder de puinhoo- oen der drie honderd huizen, die on der de bommen ingestort zijn, te voor schijn. Van de twee geteisterde arbeiders wijken had er één bijzonder veel te lij den van den Anglo-Amerikaanschen terreuraanval Men telt er bijna 250 ge troffen huizen. Ongeveer 150y werden ir de asch gelegd er heele gezinnen werden er onder begraven. Onder de slachtoffers worden een groot aantal vrouwen en kinderen betreurd. Zes kinderen, die uit eep patronaat kwa men, werden op straat gedood. DE LUCHTAANVALLEN OP ROME. In verband met het jongste bombar dement van Rome. dat talrijke slacht offers heeft 'gemaakt onder de bevol king, herinnert de „Osservatore Roma no" eraan, dat Pius XT7 deze oorlog^- methode in 1,941 in een pauselijke bood schap onmenschelijk heeft genoemd Men hoopte en hoopt thans nog t.e Rome, dat de wieg van de christelijke beschaving door alle oorlogvóe:'enden zal gespaard worden. De criminaliteit in Zuid-Italië. Uit berichten in de „Gazette del Mezzogiorno" van Baris blijkt, dat gedurende het laat ste kwart jaar van 1943 het aantal geval len van diefstal in Apulie en op Sicilië 'met 100 procent is- toegenomen en de roof overvallen met 348 procent. Deze ontwik keling is des te schokkender, daar in de drie voorafgaande oorlogsjaren de crimi naliteit in deze gebieden slechts met ne gen procent is gestegen. Amerikaansche hichtgangstexs. Boven een meertje in Karinthië, op het Ijs waar van kinderen aan het schaatsenrijden wa ren, verscheen een Amerikaansch vlieg tuig. Het ging in duikvlucht over en open de het vuur. Zeven kinderen werden ge dood en achttien moesten zwaar gewond naar het ziekenhuis worden vervoerd. OOSTLAND ROEPT I 4 Reeds honderden Nederlandsche jongens en meisjes bevinden zich in de Landdienst kampen in West- Pruisen. Zij bleven niet bij moe ders-pappot, maar trokken uit om boer of boerin in het Oosten te worden. Daar werken zij op het land en helpen mede aan den opbouw van ons Nieuwe Europa. Zij zijn onze jongste vrijwilligers Versterkt hun rijen 1 Meldt je aan bij den Germaanschen Landdienst, Koninoslaan 9 Utrecht 's-GEAVENHAGE, 6 Maart. De persdienst van den Nat. Jeugdstorm schrijft: Ons volk zit het koloniseeren in het bloed. Er is bijna geen plekje op on zen aardbol of Nederlandsche pioniers uit vroeger eeuwen zijn er geweest om het tot bloei te brengen. Een dicht be volkt land als het onzo kan nu een maal niet aan al zijn inwoners brood en arbeid verschaffen. V uoral aan land is er thans een onrustbarend tekort. Bovendien zijn alle verbindingen over zee afgesneden en het staat te bezien, of wij. van onze vroegere, uitgestrekte koloniën ooit iets terug zullen krijgen. Wat echter minder bekend, doch evenzeer belangrijk is, is het feit, dat onze voorvaderen sinds de vroegste tij den in het Oosten gekoloniseerd heb ben. Thans dwingt de geschiedenis ons hetzelfde te doen als zij Wil Europa voortbestaan en onafhankelijk zijn weg kunnen gaan. dan moet het de beschik king hebben over voldoenden grond en een gezonden boerenstand, die zijn voedselpositie veilig kan stellen. Ko lonisatie in eigen werelddeel is dus eiseh! In het Oosten zijn thans door den strijd der Germaansche legers onme telijke gebieden vrijgekomen, die er slechts op wachten om door Germaan sche boeren in cultuur gebracht te worden. Nieuwe, ongekende mogelijk heden openen zich hiermede, ook voor de Nederlandsche jeugd. „Terug naar het land!" is thans het parool. Een volksgemeenschap kan niet welvarend zijn zonder een gezonden boerenstand. Voor de besten, ook uit de stad, be staat thans gelegenheid vrije boeren op eigen grond te worden. In den Germaanschen Landdienst krijgen jongens en meisjes van 14 tot 17 jaar een opleiding tot boer en boe rin. Overdag wordt bij den boer ge werkt, 's avonds keert men terug naar het kamp. De kampen zijn gelegen in de omgeving van Danzig, heerlijk in de vrije natuur. Na afloop van den leertijd bestaat gelegenheid tot het vo'gen van landbouwonderwijs, terwijl later de kroon op het werk volgt: de eigen boerderij in het oosten. .Geld komt er niet aan te pas; alleen de vraag, of men gezond en van goeden wil is, beslist. Zeker, het werk bij den boer is niet gemakkelijk, maar het is mooier, ge zonder en beter dan het leven in de stad Maar in de toekomst zal gezorgd worden voor een redelijke belooning van den arbeid op het land, terwijl nie mand den Oostboer van zijn hoeve zal kunnen verjagen; bij krijgt zijn grond in den vorm van een erfhoeve. Onze Nederlandsche jeugd heeft van ouds de eigenschap niet bij moeders pappot te willen blijven zitten, maar er oif uit te trekken, de wijde wereld in en te trachten een nieuw bestaan te veroveren Reeds meer dan 500 jon gens en meisjes zijn in den Landdienst getreden. Volg hun voorbeeld na en verschaf je een zekere toekomst! Flinke jongens en meisjes van 14 tot l7 iaar kunnen zich aanmelden ais vrijwilliger (ster) en van 18 tot 25 aar als kamnleid.er(ster). of als huishoud ster in een der kampen van den Land dienst Aanmelding en in'mhfingen hij den Germaanschen Landdienst, Ko ningslaan 9, Utrecht. f 1000.voor een kwartje. Een moeder en dochter, die dezer dagen de Hilver- sumsche markt bezochten, kochten aan het rad van avontuur een „plankje" van een kwartje, waarop zij een V&nterhulo- lot wonnen. Het lot bleek.r.een prijs van ftono.— te bevatten. Pokken in Londen. Uit Londen wordt gemeld' Tn een ziekenhuis in een der buitenwijken van Londen is dezer dagen volgens de Daily Telegraph een reeks pa tiënten lijdende aan pokken opgenomen. Voor zoover men tot dusver heeft kunnen nagaan is de ziekte van overzee binnen gebracht. Zelfs eenige verpleegsters van het ziekenhuis zijn door de ziek'te aange tast. S Maart. Zon op 7.11 u„ onder 18.32 u. Maan onder 6.58 u„ op 16.52 u. Strijdt mee in onzer dagen strijd Maar met Uw leven, wandel, werk, Oh, zeg niet wat Uw mond belijdt, Oh, zeg niet vap wat naam of kerk Maar toon van welken geest ge zijt. De Genestet. N ederlanders, In bovenstaand Oud-Nederlandsche gedicht van den Volksdichter De Genestet staat 't reeds zoo treffend geschreven: „toon van welken geest ge zij-t" Welnu dan, toont dat de geest van den grootsten Admiraal aller tijden, Michiel Adr. De Ruyter, voortleeft in alle rijen van het Nederlandsche volk. Blijft niet hangen achter moeders pappot, maar zet U in voor de toekomst van Uw volk. Vecht mee voor de vrijheid ter zee! Vaart uit voor Europa! Meldt U als Vrijwilliger bij de Kriegsmarine. Aanmelding staat open voor iederen Nederlander van 1745 jaar .Inlichtingen worden verstrekt door de Marineannahmestelle West für Germ. Freiwillige, Plompetorengracht 24, Utrecht, het SS-Ersatzkommando Niederlande, Den Haag, Korte Vijverberg 5, Nebenstellen,: Amsterdam, Dam 4, Alkmaar: Lange- straat 56, Groningen: Heerestraat 46, Enschedé: Hengeloschestraat 30 en Heerlen: Saroleastraat 25 en door alle Hafen- en Ortskommandanturen in Nederland. PIANO-AVOND GERARD HENGEVELD. De schouwburg ,,'t Gulden Vlies" wa# helaas maar half gevuld. We hadden verwacht, dat de belangstelling voor een van onze eerste pianisten veel groo- ter zou geweest zijn. Zij, die van muziek houden, \hebben heel veel gemist door van dezen piano-avond weg te blijven. Het is een schitterende uitvoering ge worden. Al stonden er geen moderne werken op het programma, was er toch een groote verscheidenheid op te mer ken. Hoe verschillend is niet muziek van Bach en Mozart, en daarna de roman- tiker Schumann; verder naar César Franck, en tot slot Chopin. Het veelzijdig kunnen van Hengeveltf hebben wij kunnen bewonderen. Een prachtige, over-duidelijke vertolking van de „Prélude en Fuga bes kl. t." van Bach. Het was Bach niet te streng op gevat, zelfs een tikje romantisch, maar meesterlijk beheerscht. „Sonate Bes gr. t." leed, mijns in ziens, ten minste het eerste deel, aan on duidelijkheid, ik kan niet gelooven, dat I'ozart 't in zoo'n vlug tempo heeft be doeld. Het tweede deel, hoe prachtig van toon gespeeld, was mij te langzaam. Als geheel viel de klankkleur mij nu tegen, daar op een vorig concert, waar Henge- veld een piano-concert van Mozart speelde, juist deze zoo opmerkelijk was. De uitvoering van „Carnaval op. 9** met zijn groot aantal onderdeelen was virtuoos, peilloos en indrukwekkend. Het hoogtepunt werd bereikt in „Pré lude, Choral et Fuque" van César Franck. Met meesterschap werden alle moeilijkheden overwonnen, en het werd een puur muzikaal genot. De „Berceuse" van Chopin werd uiterst fijn en teer gespeeld. Het is een uitvoering geworden, dl# terecht groote waardeering vond bij het publiek, dat den kurstenaar herhaalde keeren terugriep en hem noopte een toe gift te geven, waaraan werd voldaan door de bekende Nocturne van Chopin te spelen Jac. Jansen. 25-JARIG JUBILEUM. Voor den heer G. Nagel, doodgraver aan de Algemeene Begraafplaats, was het 1 Maart 25 jaar geleden, dat hij bij de plantsoenen in dienst der gemeen te trad. Het personeel van de begraaf plaats heeft, in samenwerking met het kantoorpersoneel van Gemeentewer ken, den dag voor hem tot een onver- getelijken gemaakt, door hem een mooi schilderijtje (landschap) te schen ken. Vele bloemstukken maakten den dag voorts tot een vreugde dag. De di recteur van gemeentewerken overhan digde den jubilaris de zilveren medail le van de gemeente met de gebruike lijke enveloppe met inhoud. DE VEEVORDERING. Voor de levering aan de Centrale werden gisteren een 100 runderen, 7 schapen en 200 nuchtere kalveren aan geveerd. KANTONGERECHT TE ALKMAAR. Uitspraken van de zitting van 3 Maart. Overtr. van de verordening op de Iden titeitsplicht: W. H. te Alkmaar f 3 of 2 dg. Overtredingen van de verduisteringsver ordening: J. V. te Castficam f 8 of 4 dg. J. W. K. te Castricum, f 10 of 5 dg. Overtredingen van het wegenverkeers reglement: J. R. te Koedijk, f 3 of 2 dg. J. v. d. Z. te Alkmaar, f 30 plus f 2 of 15 plus 1 dg. Overtredingen van de jachtwet: A. de V. en Th. de G. beiden te Castricum, ieder f 10 of 5 dg. Th. J. W. te Oude Niedorp, f 40 of 20 dg. F. W. A. te Oudorp, P. R. te Warmenhuizen, ieder f100 of 50 dg. Overtredingen van de motor- en rjjwiel- wet: F. J. J. te Heiloo, C. de R. te Br. op Langendijk, ieder f2 of i dg. J. P. B. te Limmen, J, B. te Broek op Lan gendijk, ieder f 3 of 2 dg. K. v.' d. W. te St. Pancras, f 3 plus f 1 of 2 plus 1 dg. Overtreding van het algemeen regle ment vervoer spoorwegen: ^A. M. te Alk maar f 1 of 1 dg. Overtredingen van het algemeen regle ment dienst spoorwegen: R. N. R. te Ber gen, f 6 of 3 dg. J. L. te Zuid- en Nrd.- Schermer, f 7.50 of 3 dg. Overtredingen van het melkb^sluit: J. B. te Uitgeest, f30 of 15 dg. J. C. H. te Uitgeést, f 60 of 30 dg. J. C. H. te Uit geest, f 80 of 20 dg. Overtredingen van het broodbesluit: S. v. d. W. te Winkel, f40 of 20 dg. P. P. te Alkmaar, f 45 of 15 dg. Overtreding van de drankwet: W. B. te Schagen, f 50 of 25 dg. ERGERLIJKE ONSOCIALE HANDELINGEN. Naar aanleiding van ingekomen klach ten heeft de politie een onderzoek inge steld naar de praktijken van een eige naar van een kruidenierszaak in deze gemeente. Het .bleek n.l., dat deze man er in dezen tijd de zeker misdadige ge woonte op nahield, van elk pakje boter van 1/4 kilogram een plakje van 10 a 12 gram af te snijden en de boter dan toch voor het volle gewicht van 1/4 kg. te verkoopen. Wordt dit ffit in normale tijden reeds als een ernstig misdrijf beschouwd, des te meer dient dit gelaakt te worden in oen tijd, waarin ons volk al zoo'n groot tekort aan de onmisbare vetten ontvangt. De man zal dan ook voor de door hem gepleegde feiten worden vervolgd. TE LAAT OF STRAAT. Gisteravond zijn weer eenige jeug dige personen geverbaliseerd, die in strijd met de voorschriften van den burgemeester zich na 6 uur op straat bevonden. BURGERLIJKE STAND. Geboren Bartholomeus P., z. v. B. H. Korthouwer en M. Bakker. Ferdi nand, z. v. P. Postma en K. de Groot. Agnes M„ d. v. J, Smit en M. S. M. Karseboom. Francisca, d. v. J. A. Stee man en H. J. k. Kok. Wilhelmina J„ d. v, E. van Dieken en J. Boonstra. Geh uw d H. Stroombergen en A, J. van den Brink. Ondertrouwd: T. van Daalen en L. Tienstra. Overleden: P. Sneek, gehuwd met C. Hqogeveen, oud 66 jr. HANDELSREGISTER. Inschrijvingen van 29 Febr.8 Maart. "Wijzigingen: Alkmaar: „Kotax", Lindengracht 43a, taxibedr. enz., rechtsvorm gewijzigd. Alkmaar: John. Kraakman, Omval F 56, melkslijter, overgegaan aan C. J. Kraak man. Heiloo: P. Hoetjes Sr., Kennemerstraat- weg A 324, timmerbedr. enz., rechtsvorm gewijzigd. Diefstal van een boom. De melkven ter B. de G. en de timmerman P. A. V., beiden alhier, werden op 25 Februari aan getroffen, toen zij een boom vervoerden, die toebehoorde aan de Vereeniging van Natuurmonumenten. Gelet op de omstan digheden veroordeelde de Politierechter te Alkmaar hen tot resp. f 10 of 15 dg„ en f 15 of 6 dagen. ij |j I rj

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1