DAGBLAD VOOR Niet minder dan 140 vijandelijke vliegtuigen vernietigd. N.S.B. heeft den strijd om Amsterdam ingezot. De „luchtslag boven Duitschland". Nieuw- socialisme. Twee Briische torpedomoiorbooten bij IJ muiden in den grond geboord. Zware gevechten in gebied van Swenigorodka. Nieuwe phase aan Oostelijk front. Nieuwe Duitsche afweermaatregelen. Voor ons volk. Duel op leven en dood. Fierheid van geest. STAD EN OMGEVING. Verduister v. 18.457.- u. Bergen. Ursem. Zaidschartvonde. Oadkarspel. Uitgave: Dagblad voor Noord-Bolland N.V. Alkmaar - Voordam C 9, Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. WOENSDAG 8 MAART 1944. ALKMAARSCHE-EDIT1E. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 57, 2 pagina's. Prijs der gewone advertenties in deze editie min. 1.40, elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de gefaeele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor AJkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. pR was een tijd, dat de arbeiders in het socialisme een mogelijkheid za gen.. hun materieel lot te verbeteren. Een sterkere socialistische politieke partij en een sterkere socialistische vakbeweging beteekenden: hooger loo- nen, korter werktijden, betere bescher ming bij ongevallen en invaliditeit. Schijnbaar ging^ de maatschappij, waar van de bestuursorganen in handen der bezitters waren, op al deze socialisti sche eischen in. Er kwamen hooger loonen, werktijden werden verkort. Er werden strenger wetten uitgevaardigd om arbeidsongevallen te voorkomen en een arbeider, die invalide werd, kreeg een uitkeering, die hem in staat stelde, zich eenigermate dpor het leven te hel- pen. Was echter daardoor een socialisti sche maatschappij bereikt? V^aren de arbeiders nu plotseling tevreden? Wei neen, de zaak zat veel dieper. Toen de loonen der arbeiders verhoogd en de werktijden verkort werden, stelden de ondernemers nieuwe machines in dienst, die een groot aantal arbeiders overbodig maakten en hen tot werk loosheid doemden. En tegenover stij gende loonen verhoogden zij systema tisch de kostprijzen der producten, zoodat de consumenten, dus ook de ar beiders zelf, van een loonsverhooging weinig nut bespeurden. De arbeiders werden in schijn welvarender, bleven echter evenals vroeger in dezelfde ma te afhankelijk van de willekeur der ondernemers. o F)E arbeiders gingen daarop hun socia- listische gedachte verdièpen. Tal'van groote denkers over de socialistische gedachte hadden jarenlang reeds tal van problemen onderzocht. De leus werd niet meer: hooger loonen en korter werktijden alhoewel geen van beide bij de socialistische actie ver smaad werden doch men zag in, dat de fout van de afhankelijke, onderge schikte en voor elke uitbuiting kwets bare positie der arbeiders gelegen was in het feit, dat de bezitters ongebrei deld over alle inrichtingen in den staat beschikten en hiervan uitsluitend ten eigen bate konden gebruik maken. De arbeiders gingen, zooals eens de eerste socialistische denkers, het bezit als zoodanig bestrijden. Eigendom is diefstal, werd hun leuze. Maar onge twijfeld ging deze leuze te ver. Zij was ook niet te verwezenlijken. Het bezit ten en verwerven van eigendom is een menschelijk natuurgegeven, dat niet on derdrukt kan worden. Bezit is nu een maal, zooals de menschelijke natuur thans is en ongetwijfeld ook nog over duizend en meer jaren zal zijn, een der belangrijkste, zoo niet de belangrijkste prikkel tot werken en inspanning. Wer ken zonder uitzicht op materieele of geestelijke belooning, hier of in het hiernamaals, is theoretisch misschien in te denken. De praktijk bewijst even wel, dat we van zulk een etherische onbaatzuchtigheid nog wel een tijdje misschien een millioen jaren verwij derd zijn. O— MEEN, zeiden anderen, die het pro- bleem van de moderne maatschappij ook bestudeerd hadden. We keeren ons niet tegen eigendom als zoodanig al beschouwen we iederen millionnair ook als een aartsdeugniet doch we zullen de uitwassen bij het verwerven van eigendom door een deugdelijk en wetskrachtig stelsel bestrijden. We zul len zelf de macht in den staat moeten verwerven. Van dien gedachtengang uit ontstond het streven naar socialisatie, d.w.z. het streven om gemeenschapsbe drijven niet in het uitsluitend bezit te doen zijn, worden of laten van enke lingen, doch zulke gemeenschapsbedrij ven in het bezit van de gemeenschap over te brengen. Als klemmend argu ment dezer opvatting werd gewezen op het streven naar trust en kartelvorming en op de steeds voortschrijdende ont- persoonlijking van bedrijven door naamlooze vennootschappen en zoo meer. Wat eens geschiedde bij spoor wegen, posterijen, gas, electriciteit, waterleiding enz., volgens ditzelfde so ciale en zedelijke beginsel zouden dan door de gemeenschap alle productiebe drijven genaast worden. Het experiment werd ondernomen. "Wat bleek echter in de praktijk? Zoo gauw het persoonlijke initiatief werd uitgeschakeld, verflauwde de aandacht der ondernemers, der directeuren, die intusschen slechts ambtenaren gewor den waren en uit kwaadwilligheid of onbekwaamheid niet meer dè producti viteit bereikten als soortgelijke functio narissen bij vrije bedrijven. Ook de productiviteit der arbeiders werd ge ringer. De controle op hun werkzaam heid verslapte. Men verloor de econo mische maatstaven uit het oog. O 700ALS Rusland echter laat zien en daarbij steunen we hoofdzakelijk op getuigenissen van communisten als André Gide en honderden andere ge- desilusionneerde Westerlingen werden de arbeiders daar evenzeer als elders onder het kapitalistische regiem uit gebuit en werd er weinig of niets ge daan voor hun zedelijk welzijn en ma- terieelen welstand, die voorwaarde tot een hooger geestelijk welzijn is. Juist het experiment in de Sovjet-Unie be wijst, dat ook een staatskapitalisme of staatssocialisme geen redding kan brengen. Noch onder het één, noch onder het ander komt een mensche lijke gemeenschap tot volle ontplooiing en worden met de vrije toewijding van alle werkers de krachten en mogelijk heden benut die in de machtige daad kracht van een gezonde menschelijke maatschappij liggen opgesloten. Het nationaalsocialisme wil eener- zijds de uitwassen van het kapitalisme bestrijden door een systeem van wet telijke voorschriften. Het eischt de macht en de machtsapparaten om uit buiting en onderdrukking van arbei ders tegen te gaan. Van den anderen kant handhaaft het den krachtigen im- i Puls van vooruitgang, die in het voort bestaan van het vrije initiatief ligt besloten. Het brengt de loonen in even wicht me.t de door prestatie en aap- Isg bepaalde maatschappelijke positie. Het voorkomt door een prijscontrole stijging der prijzen.. Het zorgt voor een gezonden bóerenstand en voor een gezonden handel. Het weert speculatie en voorkomt kapitaalvorming, indien Jit zonder arbeid geschiedt. Het ver betert in belangrijke mate alle socia le wetten. Hét tracht het zedelijk peil der werknemers te verhoogen door de entspanning te verheffen en ontwik keling te verdiepen en te verruimen. HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 7 Maart. (DNB). Het opperbevel der weermacht deelt mede: Aan weerskanten van Kriwoirog sloegen onze troepen ook gisteren hevige aanvallen der bolsjewisten in zware gevechten af of vingen ze op penetratiepunten op. In het ge bied van Swenigorodka en Sjepe- towka duren de zware gevechten onverminderd voort. Hevige vijan delijke aanvallen wisselden af met vastberaden tegenaanvallen onzer divisies op de opdringende aanvais- toppen der bolsjewisten. Daarbij werden alleen al ten zuiden van Sjepetowka 41 vijandelijke pant serwagens en 29 stukken geschut vernield. Aan den autoweg SmolenskOrs ja zetten de bolsjewisten over een smal front hun doorbraakpogingen, in ver scheidene aanvalsgolven ondernomen, voort; deze pogingen faalden na ver bitterde gevechten. De vijand verloor daarbij 22 pantserwagens. Ook ten noorden van Pskóf en bij Narwa strandden door pantserwagens en slagvliegtuigen ondersteunde Sov jet-aanvallen op den hardnekkigen te genstand onzer grenadiers. Eigen te genaanvallen hadden een succesvol verloop. In het hooge noorden sloegen berg- jagers van leger en Waffen-SS in den sector-Louhi verscheidene vijandelijke aanvallen af met zware verliezen aan dooden en gewonden voor de bolsje wisten. Aan de Italiaansche fronten heersch- te gisteren een levendige verkennings- en stoottroepenbedrijvigheid aan weers zijden. 140 vijandelijke vliegtuigen ver nield. De aanval van formaties Amerikaan- sche bommenwerpers op Berlijn in de middaguren van gisteren leidde tot een buitengewoon groot succes onzer luchtverdedigingsstrijdkrachten. Eeni- ge woonwijken in het gebied van Groot-Berlijn werden door de ver spreid neergeworpen bommen getroffen Honderdveertig vijandelijke vliegtui gen, waaronder 118 viermotorige bom menwerpers, werden vernield. Een for matie jachtkruisers. onder bevel van majoor Kogler onderscheidde zich hierbij bijzonder. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen doelen in Zuid-Engeland aan Bewakingsstrijdkrachten der marine brachten in de ochtenduren van heden in het zeegebied voor IJmuiden in zware gevechten 2 Britsche torpedo- motorbooten tot zinken, beschadigden een derde zóó zwaar, dat zij verloren geacht kan worden, en schoten 3 ande re booten in brand. De eigen vaaftui- gen bereikten voltallig hun steunpun ten. Duikbooten hebben in zware gevech ten tegen vijandelijke convooien en krachtig beschermde afzonderlijk va rende schepen op den Atlantisch en en den Indischen Oceaan 12 schepen met een gez am en lij ken inhoud van 71.000 ton tc^t zinken gebracht. BERLIJN, 7 Maart. (ANP). De van Berlijn uit aan het Oostelijk front gekenmerkte „tusschenperi- ode" werd op 4 Maart door een sinds lang waargenomen nieuwe groote golf van bolsjewistische aanvallen afgelost. Met het zwaar tepunt der in een vooruitspringend deel van den zuidelijken frontsec tor geconcentreerde talrijke infan terie-, pantser- en artillerieforma ties probeerde de vijand naar het zuiden door te stooten en hier door de Duitsche versperringszone heen te breken. Daar volgens de geheele vorming van het front een derge lijke operatie verwacht moest wor den, is de Duitsche leiding door de bolsjewistische offensieve golf in het geheel niet verrast. Pas de ko mende dagen zal aan den dag tre den, met welke middelen en tegen maatregelen de vijand van re pliek gediend wordt "De sinds driedagen woedende ge vechten dragen een zeer zwaar karak ter, daar vah beide zijden van alle wa pensoorten volledig gebruik wordt "ge maakt. De bolsjewistische strijdkrach ten dié Zondag in het gebied van Sve- nigorodka eveneens met uiterste krachtsinspanning tot den strijd zijn overgegaan, moeten niet alleen de hier opgestelde Duitsche formaties binden, doch hebben blijkbaar ook tot opdracht, tezamen met de andere op Tarnopol afstuivende Sovjet-afdeelingen, door te dringen en de van het oosten naar het westen loopende flank van de wig naar het zuiden te openen. De grea ter wordende actie bij Kriwoirog be hoort kennelijk mede tot het gezamen lijke plan, het zuidelijke front uit den stellingenoorlog over te brengen in den beweeglijken oorlog. Niettemin houden de Duitsche troe pen stand en brengen zij den vijand aanzienlijke verliezen toe. Hier en daar is de vijand doorgebroken, waar mede strijdtooneelen ontstaan zijn van bijzonder hevig op en neer gaande ge vechten. De slag om den autoweg Smo lensk—Ors ja is eveneens weer her leefd. Door talrijke tanks ondersteund hebben de bolsjewieken hun door braakpogingen voortgezet, doch de Duitsche afweer heeft die pogingen op bloedige wijze doen mislukken Ten zuidoosten van Witebsk verhinderden Duitsche wapens van alle formaties een succes van de aanstormende bols jewieken De gevechten in den sector Narwa duren voort. Met steun van sterke Duitsche formaties slagvliegers en na het afweren van vijandelijke luchteenheden is het gelukt, met suc ces. in de gevechten der eigen troepen in te grijpen. Heel in het 'algemeen worden in Duitsche militaire kringen dep verhoog de activiteit van de Sovjets aan het Oostelijk front en hun groote inspan ningen in den zuidelijken sector aldus gekenmerkt, dat .met den 4en en 5en Maart een nieuwe phase van de offen sieven der bolsjewieken is geopend. De derde dag van het bolsjewistische( offensief in het zuiden heeft, naar men in militaire kringen in Berlijn ver klaart, in het teeken gestaan van nieu we Duitsche afweermaatregelen, of schoon de operatieve tegenzetten der Duitsche leiding voor den waarnemr nog niet geheel zichtbaar zijn. Het voornaamste zwaartepunt in den zuidelijken sector wordt gevormd door het gebied ten zuiden van Jampol, waar tengevolge van geconcentreerde Duitsche afweermaatregelen de tegen stander gedwongen was zijn aanvals richtingen te veranderen. Een tweede punt van vijandelijken druk ligt bij Sjepetowka en Swenigorodka. Alleen Mussert sprak zijn trouwe strijders toe. Drieduizend actieve strijders van Mussert, nationaalsoeialisten van de daad, waren Zaterdagmiddag aan getreden in het Concertgebouw te Amsterdam om te luisteren naar de bezielende wóórden van den Leider, die zijn mannen moed en Vertrou wen wilde meegeven in den strijd, welken zij dezen dag hadden inge zet, den strijd om Amsterdam. Het_was een indrukwekkende bij eenkomst, indrukwekkend door den mannelijken stijl en door den ernst die heel dit gebeuren beheerschte. Maar ondanks dien ernst, was er toch de geestdriftige stemming, die bij een samenkomst van strijders past, een geestdrift, die zich uitte in hartelijke toejuichingen en die een bekroning vond in het spontaan opgezette défilé voorbij den Leider na afloop van de vergadering en in den marscb door de stad. Nadat de vlaggen der Beweging wa ren binnengedragen, sprak de propa- ganda-inspecteur van het hoofdkwar tier, Jac. Frentrop, een kort woord, waarna onder daverende toejuichingen de Leider met zijn medewerkers de zaal binnentrad. Mussert. die met het lied der zwarte soldaten,, .werd verwelkomd, nam vóór in de zaal plaats temidden van de hoo- gere functionarissen en gasten, tot wie behoorden: de Secretaris-Generaal der Beweging, ir Huygen, de voorman der Germaansche SSr Feldmeyer de com mandant der WA mr. A J. Zonder van, de waarnemend-commandant van den Nederlandschen Landstorm, Ober- sturmführer Delfs en den gewestelijk politiepresident overste van Hilten. De Gewestleider H. L. G. Ouwerkerk sprak vervolgens een welkomstwoord, waarna de stormsters een aantal' va- derlandsche liederen ten gehoore brachten. Propaganda-inspecteur Frentrop gaf Wie hiervan meer wil weten, doet goed onbevooroordeeld de werkzaamheden van het Netferlandsche Arbeidsfront te overzien, dat in de luttele jaren van zijn bestaan prachtig werk heeft ver richt. Is daarmee de taak van het socialis me vervuld? Geenszins. In een tweede artikel daarover meer. HAMA. een indruk van wat de N.S.B. met de Amsterdamsch. strijd-actie beoogt en uitte zijn dankbaarheid tegenove: Mus sert. omdat deze de actie heeft willen stimuleeren door zijn aanwezigheid en zijn medewerking. „Leider", zoo zeide hij, „ga ons voor, red uw Germaansch Nederland, red ons volk". Mussert waarschuwt En toen sprak Mussert, die op het po dium eerst weer de hulde van zijn ge trouwen in ontvangst moest nemen, een hulde, die zich uitte in ovationeele toejuichingen, de vergadering toe. Een boeiende redevoering, waarin de ernst der tijden doorschemerde, maar waaf5, uit bovenal een krachtig geloof sprak dat de strijders moest stimuleeren. Mussert vergeleek den tcestand van vóór "1940 met dien van na '940 en wees er daarbij op, dat ons volk niet ontwaakt is, maar slechts even is wak ker geschrokken om daarna weer in te slapen. Eerst de dreigende invasie be gint bezorgdheid te wekken onder hen. die vroeger dachten dat de komst der Anglo-Amerikanei} een feest zou be teek enen. Mussert herinnerde aan het bolsjewis tisch gevaar maar ook aan het gevaar aan de westgrenzen, die wij nooit heb ben verdedigd maar waar nu de Ne- derlandsche Landstorm meehelpt om in te halen waar wij te kort schoten. En wat de toekomst betreft, zei de Leider, dat het nu nacht is en. storm op •zee. De nacht zal echter voorbij gaan, de storm zal gaan liggen en de zon zal komen om een vreedzamer tafereel te belichten. Dan zal het nationaalsocia lisme worden omgezet 'n een daad. Hartstochtelijk waarschuwde Mussert tegen het bolsjewisme dat Europa na een Duitsche nederlaag zal beheerschen en stelde daartegenover het gelukkige lot dat den vrijen landen in de Ger maansche volkerengemeenschap wacht, een lot dat bezegeld wordt door het woord en de trouw van den Führer. Mussert besloot zijn rede met een beroep -op de eendracht van allen. En toen hij tenslotte zijn strijders vroeg aan het werk te gaan. trouw aan hun beginselen en trouw aan de Beweging, toen verhief zich de stampvolle zaal en het eindeloos gejuich was een ant woord, dat geen twijfel overliet. Na afloop van de vergadering for meerden zich de aanwezigen tot een indrukwekkenden stoet, die, voorafge gaan door de muziek, defileerde voor bij den Leider, die op het bal con van het gewestelijk kwa^ier was versche- op het gevechtsterrein van Sjepetowka, heeft de vijand 41 tanks en .29 kanon nen verloren. Een derde zwaartepunt ligt in het gevechtsgebied van Kriwoi rog. Ter weerszijden van deze stad zijn levendige gevechten geleverd. Ter wijl de tegenstander ten noorden daar van geheel kon worden afgeslagen, moesten de Duitsche troepen tot den tegenaanval overgaan om een penetra tie ten zuiden van dit centrum eerst af te grendelen en vervolgens op te heffen. De gevechtszone SmolenskOrs ja heeft gisteren in harde en zware ge vechten een volkomen afweersucces opgeleverd. De bolsjewisten verloren 22 tanks en leden zware verliezen aan dooden en gewonden. Ten noorden van Pskow gingen Duitsche troepen tot den tegenaanval over, hieven een penetratie op en slaagden er in alle vijandelijke aan vallen, die ondernomen werden met de meest verschillende strijdmiddelen, op te vangen en af te weren. De toestand aan het front van Nar wa is niet veranderd. Hier zijn Duit sche reserves aangevoerd, waardoor den tegenstander vorderingen en uit breiding van zijn bruggehoofd onmoge lijk werden gemaakt. 's-GRAVENHAGE. 7 Maart, De vorige week zijn weer eenige tientallen moeders uitgezonden naar een tehuis van den Nederlandschen Volksdienst, alwaar zij in een rustige en prettige omgeving de noodige krachten kunnen opdoen, zoodat zij na verloop van eeni ge weken weer in staat zijn hun be langrijke taak in hun gezinnen naar behooren te vervullen. Binnenkort zal ook weer een aantal hulpposten „Moeder en Kind" geopend worden. Dezer dagen zijn voorts weer vele kinderen uitgezonden naar tehuizen van den N.V.D.; andere kinderen zijn tegelijkertijd gesterkt uit deze tehui zen teruggekomen. Tenslotte kan vermeld- worden, dat van 14 tot 19 Februari voor onze min der bedeelde volksgenooten een bedrag van meer dan f 40.000 ontvangen is. Voor hen, die nog een offer willen brengen voor onze eigen volksgenoo ten, zij vermeld, dat het gironummer van Winterhulp is 5553. Voor de slachtoffers van de lucht- rampen te Arnhem, Enschedé en Nij megen zijn honderden stortingen ont vangen op het gironummer van de landelijke financieele leiding van den N.V.D., nummer 174861. DE KLANTENBINDING VÖOR SCHOENREPARATIE. Verlenging inleveringstermijn 's-GRAVENHAGE, 8 Maart. De di recteur van het Rijksbureau voor Hui den en Leder maakt in aansluiting aan de perspublicatie d.d. 2 Maart j.l. be treffende de klantenbinding van schoen herstellers het volgende bekend: Het is volstrekt noodzakelijk, dat een ieder zijn bon 069 bij een schoenher steller kan onderbrengen. Daarom is het den schoenliersteller niet. dan in uiterste noodzaak geöórloofö bonnen 069, die hem worden aangeboden, af te wijzen. Ook de niet vaste klanten moe ten worden geholpen. Hierbij is de grootst mogelijke medewerking van de schoenherstellers onontbeerlijk Teneinde hen die moeilijkheden ondervinden bij het onderbrengen v van hun bon 069 tegemoet te ko men, wordt de termijn van inschrij- ving in het klantenregisfcer van den schoenhersteller verlengd tot en met 15 Maart 1944. De termijn, waarbinnen de schoenherstellers de opplakvellen met bonnen bij hun lederhandelaar moeten inleve ren wordt, in verband daarmede, verlengd tot 21 Maart 1944. De schoenherstellers dienen ook hen, die tijdelijk niet in het bezit van dis tributiebescheiden zijn, in hun klan tenregiater in te schrijven, b.v. ver pleegden in ziekenhuizen. De inschrij ving dient te geschieden op vertoon van een verklaring van den directeur der betreffende instelling, dat de dis tributiebescheiden bij hem zijn inge leverd. De schoenherstellers moeten bij inzen ding van de opplakvellen met bonnen een aparte opgave bijvoegen van degenen, die zij op grond van een zoodanige verkla ring in huh klantenregister hebben inge schreven, onder vermelding van de namen en adressen dezer personen, alsmede den naam van de inrichting waar zij vertoeT ven. Voor hen die geen distributiebescheiden bezitten, b.v. verpleegden in gestichten, arbeiders in werk- en arbeidskampen e.d. dienen de directeuren van de gestichten, resp. de kampleiders, een verklaring aan den schoenhersteller af te geven, waaruit moet blijken, hoeveel personen in de be treffende instelling niet in het bezit van distributiebescheiden zijn. De schoenher steller die het gesticht, resp. het kamp in zijn klantenregister inschrijft moet bij het inzenden van zijn opplakvellen met bonnen aan den lederhandelaar, de be doelde verklaring bijvoegen. Het is het Rijksbureau voor huiden en leder en de vakgroep schoenherstel lers niet mogelijk de aan hen gerichte verzoeken tot aanwiizing van een schoenhersteller te beantwoorden Een ieder zorge zelf voor zijn inschrijving een schoenhersteller Uitdrukkelijk wordt erop gewezen, dat men de distri- buMestamkaart van hen. die men wil laten inschrijven, aan den schoenher steller ter inzage dient te geven, op dat deze er de noodige gegevens uit kan overnemen. Degenen die zich binnen den ge stelden termijn welke op 15 Maart 1944 eindigt, niet bij een schoenher steller hebben doen inschrijven, kunnen geen schoenreparatiewerk meer laten verrichten. KEURINGEN. Voor de Waffen-SS, SS-Waclitbataljon In Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarine en de Germaansche SS in Nederland. Alle inlichtingen, brochure, reisbiljetten voor de heen- en terugreis verkrijgbaar bb de Nebensteilen der Waf fen-SS Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Lan- gestraat 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Gro ningen, Hec 4fi; Enschede, Hengelo- schestraat 30 en het SS-Ersatzkommando Niederlande, Den Haag, KOTte Vijverberg 5. 9 Maart, 9—14.00 uur, Rotterdam. Deut sche Oberschule, Westerlaan 2. 10 Maart. 9—12.00 uur, Den Bosch, Hotel Noord- Brabant, Markt 45; 15—18.00 uur, Venlo, Deutsches Haus, Egmondstr 16: 11 Maart, 9—12.00 uur, Arnhem, Café Royal; 15—18.00 uur, Zwolle. Hotel Gijtenbeek 12 Maart, 9—12.00 uur, Groningen, Heerstraat 46; 15 —18.00 uur, Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstr. 13 Maart, 9—14.00 uur, Amster dam, Dam 4. 14 Maart, 9—14.00 uur, Utrecht, NV Huis, Oudegracht 245. 15 Maart, 9—14.00 uur, Amersfoort, Pol. Burchgangslager, Leusderweg. In een artikel, dat wtf ontvingen van den C.D. te 'Berlijn en dat han delt over de hergroepeering der Amerikaansche luchtmacht en de Wij ziging der productieplannen, wordt geconcludeerd, dat tenslotte de wer kelijke bedoeling van generaal Ar nold, den opperbevelhebber van het Amerikaansche legerluchtwapen, eerst bleek in Februari van dit jaar, toen sterke formaties van het 15de lucht corps uit Italië en van het 8ste en 9de luchtcorps uit Engeland tegelijl: boven Duitschland verschenen en daar gelijktijdig bomaanvallen pleeg den op talrijke punten in een gebied, dat zich uitstrekte van Pommerer tot de Oostmark en van Beieren tot het Hannoversche. De Amerikaansche .berichtgeving, die er eenige maanden geleden nog hoog van opgaf, wanneer een dagaanval door duizend toestellen waarvan uiteraard de helft jagers was uitgevoerd, sprak daarna over vijftienhonderd tweeduizend en bij de gecombineerde aanvallen uit Italië en Engeland zelfs over drieduizend en meer toestellen, die gelijktijdig boven Duitschland ope reerden. Ongetwijfeld klinken derge lijke cijfers ook den leek vrij fantas tisch in de ooren en van Duitsche mi litaire zijde worden zij dan ook beslist gedementeerd. Strffd tegen Duitschen jachtafweer Intusschen heeft dit gegoochel met getallen uitsluitend beteekenis voor de galerij. Van werkelijk belang zijn slechts de strategische opzet en het strategische doel, alsmede de mogelij k- •eden hiervan. Wat hun strategisch doel betreft, zijn de Amerikanen open hartig als steels. Zij hebben een begin gemaakt met den „luchtslag boven Duitschland". dien generaal Arnold om streeks nieuwjaar heeft aangekondigd en die zou moeten leiden tot de abso- ite superioriteit vaii de geallieerden in de lucht- boven het Duitsche Rijk 't doel hapen zij te bereiken dooi hun vliegtuigproductie, voorzoover die niet absoluut noodzakelijk is voor an dere fronten, in haar geheel in de waagschaal te werpen tegen Duitsch land. Met behulp van massale aanval- ?n op een groot aantal ver uiteenlig- gende punten, streven zij er naar, den Duitschen jachtafweer zooveel mogelijk uiteen te rukken, natuurlijk om de ongetwijfeld groote vuurkracht hun ner Flying Fortresses en Liberators op zoo klein mogelijke formaties Duitsche mgers te kunnen concentreeren. Niet opgewassdS tegen de jagers Overziet men hetgeen de laatste maanden in de vakpers, maar daar naast ook in de Duitsche bladen, ver schenen is over de Amerikaansche dag- Men heeft Zaterdag in de krant kunnen lezen, dat het dezer dagen honderd jaar geleden was, dat Dr. Herman Johan Aloysius Maria Schaepman geboren werd. En ik dacht toen opeens weer aan de be roemde uitspraak van onzen be roemden dichter Willem Kloos, na melijk die van de steenen zuilen, welke in een rijtuig een pleizier- tochtje maken en naderhand uit bitteren gaan. Of zoo iets, want ik citeer uit het hoofd. "2n hierme de moest Schaepman literair wor den gedood. De dichter Schaepman volge ling van Vondel en Bilderdijk heeft het in de tachtiger jaren der vorige eeuw moeten ontgeldén. Zijn jeugdige critici hebben hem gehoond en gescholden. Bij herha ling is hem met gloed en geest drift een eeuwige p'aats voorspeld in het Inferno der Nederlandsche Letterkunde. De jaren zijn voorbijgegaan En een nieuw geslacht heeft ook in het dichterlijk werk van Schaep man robijnen met den warmen gloed van het bloed en juweelen met de schittering van het stralen de licht ontdekt. Het zij zoo, en laten wij er ons over verbeugen. Maar het diepst verheug ik mij op dit oogenblik over dén Schaepman, die onder het onveer der felste aanvallen rustig zeide: „Wanneer van den Olympus een stem verno men wordt, dan behooren de ster- felijken in het dal te zwijgen". Hij bedoelde zijn eigen stem. Een man m.et zulk een fierheid van geest, met zulk een trotsch zelfbesef kon niet ten ondergaan. Laat hij ons déarin vooral ten voorbeeld zijn. VOVIDIUS.^/ aanvallen, dan doet men een dubbelen indruk op, n.l. dat in bevoegde Duit sche kringen de beteekenis van dit of fensief zeer zeksr niet wordt onder schat, maar dat men er aan den ande ren kant niet aan twijfelt, of het Duit sche luchwapen zal er het hoofd aan kunnen bieden. Men constateert, dat de Amerikanen er naar hebben gestreefd, hun bommenwerpers zoo zwaar te pantseren en te bewapenen, dat zij zelf standig zouden kunnen opereeren, ook tegen sterken jachtafweer. Deze opzet wordt als mislukt beschouwd, daar zij er reeds spoedig toe overging, om haar bommenwerpers door snelle jagers te doen vergezellen. Naar een adembenemenden climax. De Amerikaansche vliegtuigindustrie heeft de Duitsche uitgedaagd voor een duel op leven én dood. Dit duel belooft in de komende maanden een adembe nemenden climax te bereiken. Men tracht dqt in Duitschland niet te ont kennen. hiaar is tezelfdertijd vol ver trouwen, in de éigen ktaebt. - ORGELCONCERT KAPELKERK. Feike Asma had dezen keer niet de belangstelling, zooals we dat bij zijn concerten gewend zijn. Trouwens, er leek wel over 't geheel iets aan te haperen. Was het programma niet be langrijk genoeg, d.w.z. niet zoo be langrijk als gewoonlijk? Het orgel klonk ook niet zoo goed, de diskant klonk veelal te scherp, de baskant was zwaar en log, en de registratie niet zoo heel fijn, soms eentonig. Als moeilijk voor uit te komen, klonk b.v. de „Toccata" van Krebs, en eentonig klonk „Con certo" van Handel, hoewel dit in zijn volkschen geest een prachtig werk is „Pastorale" van Jan Nieland, een Bre tons—getint stuk muziek, moest ook fijner klinken. „In tempo di minuetto" .van Ar ie v. Opstal, hoorden wij meer een mazurka- opzet, en in zijn vaart en kracht zeker geen „idee" van „ouderwetsche deftige dans". Jan Zwart neemt altijd een waardige plaats in tusschen de groote •mannen, zijn fantasie klonk, evenals ai zijn ander werk, intens muzikaal/ „Aria Serioza" van Karg. Elert, is indrukwekkend van inhoud Nog wer den er werken gespeeld van Kellner. Bach en Widor. Met wat ik hier boven schreef, boek ik geenszins een verwijt aan het adres van den kunstenaar Asma. Ik ben van zijn groot kunnen overtuigd. Wanneer er weinig publiek is, zullen de fouten die in het orgel zelf zitten, natuurlijk meer naar voren komen en niet altijd kan de samenstelling van een program ma geheel voldoen. Jac. Jansen. ENSEMBLE RENé MARGIONO. Gulden Vlies. Muziek, zang en dans vroegen gister avond de aandacht in 't Gulden Vlies. René Margiono presenteerde zijn en semble voor een vrij goed bezette zaal Iris en Dorian zorgden in een tweetal walsen en in een dansfantasie voor den modernen dans, waarna een goochelaar die den Chineeschen naam Ling Foo voerde, een aantal verrassende toeren uitvoerde. De drie guitaristen en de pianist voer den o. 1. v. Margiono diverse nummers uit, waarvan sommige met zang. Later volgde tango- en rumbamuziek en trad een accordeonnist op den voorgrond, terwijl Yorah Khim danste. De muzikale clown Remi had veel succes. Hij bespeelde op vaardige wijze verschillende instrumenten en zorgde voor groote vroolijkheid. De guitaris ten en de pianist vormden na de pauze het gezelschap. „Manisee," dat eerst verschillende Zuidzee-melodieën speel de en zong en later Indische muziek en zang liet volgen. Yorah Khim gaf hierbij, na een solodans, eenige Indi sche dansen. Het geheel had wel enkele goede gedeelten, doch kon over het ge heel toch geen sterken indruk maken Soms was het tempo te slap en boei den de dansen te weinig. Het publiek accepteerde het gepresteerde met ge mengde gevoelens, maar was toch niet karig met applaus. Een goede vlotte conferencier had bij deze voorstelling veel kunnen bereiken. De accompagna- teur-pianist deed uitstekend werk. G. C. van Gulik. 9 Maart. Zon op 7.09 u., onder 18.33 u. Maan onder 7.23 n., op 17,37 u. VER. VOOR GEZINSVERPLEGING. De zustefs verpleegden in de maand •Februari 123 patiënten en legden 1254 bezoeken af waarvan 419 betalende bezoeken, 811 bezoeken voor AAZA en 24 gratis bezoeken. Er werd vier keer de laatste hulp verleend bij het af leggen. De wijkkraamvetpleegster ver pleegde 21 patiënten, Legde 297 bezoe ken af en heeft vijf keer den dokter geassisteerd Een avond zonder zorgen. - Het dansorkest Piet van Dijk vierde j.l. Maandagavond triomfen in de Rusten de Jager, die tot de laatste plaats be zet was met een enthousiast publiek. De muziek bracht de menschen in ver voering en de toejuichingen waren niet van de lucht. Reeds het eerste nummer, waarin Annie Xhofleer optrad met „Morgen komt de nieuwe dag", ontke tende 'n storm van applaus. Na de pau ze viel. de „Potpourri 8 minuten Jaap Valkhof f" door melodie en rhythme buitengewoon in den smaak. De Wa- ma's vermaakten het publiek o.m. met imitaties van het radio-kinderkoor en een les van den knipcursus van Ida de Leeuw van Rees. Hun dolkomische „T.T. motorraces te Assen" deden de zaal daveren van den lach. De zingen de Zwerver, Frans van Schaik, zong verschillende liederen. Ketelbinkie, de geschiedenis van een straatjongen uit Rotterdam, die voor 't eerst naar zee ging, werd onder ademlooze stilte be luisterd en daarna geestdriftig toege juicht. Veel te gauw sloeg dezen avond het klokje van gehoorzaamheid. Opdracht. De pastoor heeft aan den te Soest wonenden kunstschilder Stokhof de Jong opdracht gegeven tot het ver vaardigen van een altaarstuk In de pa rochiekerk. De heer Stokhof de Jong, die ook de glasschildering in de kapel van het St. Elisabethziekenhuis te Alkmaar vervaardigde, zal zich voor het uitvoeren van deze opdracht voor drie maanden te Ursem vestigen. Het is verheugend, dat thans door de kerkelijke overheid ver schillende opdrachten aan beeldende kun stenaars worden gegeven. Bridge-wedstrïjd. De uitslag van den. in café Kramer alhier gehouden bridge- wedstrijd is als volgt: Oneven lijn: A. Bruin—P. Kramer 17 1/2 pnt., 2e prijs; J. Heidsma—G. van Rijn, 23 pnt.; G. Vroling—W. Bergen, 25 pnt.; C. Borst—C. Bruin 171/2 pnt., 3e prijs; J. v. d. Abeele—K. Ruiter, 28 pnt.; A. Jon ker—T. Jonker, 15 pnt., Ie prijs. Even lijn: C. Bras—H. Kramer, 19 1/2 pnt., 3e prijs; N. KaanP. Deutekom, 18 1/2 pnt., 2e prijs; C. Bakker—C. Gouds blom, 12 pnt., Ie prijs; J. ZijpL. Over toom, 26 pnt.; A. Weel—P. Eecen, 24 pnt.; J. KomenG. Kamper, 26 pnt. Jaarvergadering „Ziekenhuisverpleging". Maandagavond hield de vereen, voor Ziekenhuisverpl. in café Jansen de alge- meene jaarvergadering. De belangstelling van de zijde der leden was niet groot. Het financieel verslag van den penning meester, den heer Volkers vermeldde, dat aan contributie f2756.14 is ontvangen. Aan het Nezefo werd een bediag van f 2372.99 afgedragen. Er werden 30 patiënten in de ziekenhuizen opgenomen, met 639 ligdagen. Bij de gehouden bestuursverkiezing wer den de heeren C. Borst en H. Oud met algemeene stemmen herkozen. Het jaarverslag van den secretaris, den heer J. Bruin, werd goedgekeurd, waarna het jaarverslag van het Nezefo Uitvoerig door den penningmeester werd toegelicht.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1