DAGBLAD VOOR ITER IND DORF Moskou krijgt deel der Italiaansche vloot f vr.) Zware gevechten bij Kriwoirog en Sjepetowka. Bruggehoofden bij Narwa uiteengeslagen en Sovjets zware verliezen toegebracht. Vijandelijk convooi uit de lucht gebombardeerd. Weer een terreuraanval op Berlijn. Strijd neemt in hevigheid toe. Het wil Sovjet-voorposten in Frankrijk bezitten. Britsche kritiek op deze uitlevering. Amerika zal steunpunten na den oorlog niet prijsgeven. Verduister v. 18.457.- u. Ontslaven burgemeesters. STAD ENJMGEVING. Verzoek aan de jeugd. Bergen. 3 Noordseharwoude. Oudkarspel. li; handel in vlsch. efening van den n kleinhandel in sning van het be- >n in den visch- indien men in laartoe door het ergunning. Daar- de aandacht op )othandelaren in ■ijen, inleggerijen in den vischhan- makelaars, 3. markt- en straat pen, ter verkrij- irgunningen zich •epen, ter verkrij- 0, Den Haag moe- ■ldt niet voor de- de Nederlandsche georganiseerd oi bze centrale heb- Adema, Alkmaar, politiek redac- A'dam (HAMA); koersen te Hoorn, kunst, letteren van den Aard- J. Werkman te D. A. Klomp te W. Ra- Zaan; voor de s, Alkmaar. p Handels- ilad. geen bon ÏN. IRSTRAAT. ische, film jes: van aai;, r af. née. :n YPEN Engelsch) satie ch TEE. 2497. beschik- van Uw ;n. 2570. 10NT :n Be- op de IING Sulden iboar bi) Kantoor. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C9, Alkmaar. Telefoon Adm, 3320 - Red. 3330. Giro 187294. VRIJDAG 10 MAART 1944. ALKMAARSCHE-EDIT1E. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 59, 2 pagina's. Prijs der gewone advertenties in deze editie min. 1.40, elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele RUk 2.63. Losse nummers 5 cent. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 9 Maart (D.N.B.) Het opperbevel der weermacht deelt mede: Terwyl by KertsJ verscheidene Sov- Jetaanvallen mislukten, rukte de vijand In het penetratiegebied ten zuidwesten van Kriwoirog. in zware, nog voortdu rende gevechten verder op. In de wa teren noord-westelijk van den Krim werd een bolsjewistisch* torpedomotor boot door bewaking^aartuigen der marine vernietigd. Ten westen van Kirowograd bleven nieuwe aanvallen van den vijand zonder resultaat. In het gebied van Swenigorodka, ten zuiden van Sjepetowka en ten zuid westen van Jampol bieden onze troe pen den op talrijke punten met sterke strtjdkrachten^aanvallenden bolsjewisti- ten hardnekkigen tegenstand. Daarbij werden alleen al in één corpssector 42 vijandelijke pantserwagens stukgescho ten. Ten westen van Kritsjef gingen de bols jewisten met verscheidene divisies tot Öen aanval over. Na zuivering van plaat selijke penetraties werden zij met zware verliezen teruggeslagen. Aan den autoweg SmolenskOrsja zette (Je vijand zijn doorbraakpogingen *voort, die opnieuw In het afweervuur van alle wapenen voor onze stellingen ineenstort ten. Ten zuidoosten van Witebsk leidde een eigen aanval, in weerwil van hardnekki gen tegenstand en herhaalde tegenaanval len der bolsjewisten, tot opheffing van 'r penetratie uit de gevechten van de voor gaande dagen. Tusschen Newel en *t meer van Pskof mislukten plaatselijke aanvallen van den vijand. Zuidwestelijk van Narwa wonnen onze tegenaanvallen tegen hardnekkig vijande lijk verzet opnieuw terrein. Zoo sloeg de 20ste Estlandsche SS-brlgade onder bevel van den SS-Oberführer Augsberger in samenwerking met Germaansche vrijwilli gers van een SS-pantsercorps in aanvals- gevechten, die verscheidene dagen duur den, de beide vijandelijke bruggehoofden aan de Narwa uiteen en bracht den vij and zware verliezen aan dooden en ge wonden toe. Hernieuwde Sovjetaanvallen werden afgeslagen,/nadat 14 vijandelijke pantserwagens waren stukgeschoten. In het hooge noorden sloegen troepen van leger en Waffen-SS aanvallen van overmachtige vijandelijke strijdkrachten af. Een landingspoging der bolsjewisten op het Visschersschiereiland werd ver ijdeld. Vijandelijk convooi gebombardeerd. Van de Italiaansche fronten wordt ver- kennings- en stoottroepbedrijvigheid aan weerszijden gemeld, Duitsche torpedo vliegtuigen hebben in de avonduren van gisteren voor de Algerijnsche kust een vijandelijk ravitailleeringsconvooi aange vallen. Vijf transportschepen met een ge- zamenlijken inhoud van 52.000 ton werden zwaar beschadigd, terwijl boven het con vooi twee vijandelijke vliegtuigen werden neergeschoten, in de Egeïsehe Zee sloegen bewakingsvaartuigen der marine bij het eiland Kos een van de Turksche territo riale wateren uit ondernomen aanval van drie Britsche torpedomotorbooten af en beschadigden een dier booten zoo ernstig, dat zij verloren geacht kan worden. De luchtoorlog. Bij een nieuwen aanval van formaties Amerikaansche bommenwerpers en jagers, in de middaguren van gisteren op Berlijn ondernomen, leed de vijand door onze luchtverdedigingsstrijdkrachten wederom zware verliezen. In hevige luchtgevechten en door luchtdoelgeschut werden 112 vij andelijke vliegtuigen, waaronder 66 vier motorige bommenwerpers, neergeschoten Door neergeworpen bommen ontstonden in eenige deelen der stad schade en ge ringe verliezen onder de bevolking. Duitsche vliegtuigen hebben in den af- geloopen nacht doelen iq Zuid-Engeland aangevallen. Formaties Amerikaansche bommenwer pers, die. Donderdag in de middaguren Duitseh gebied waren binnengevlogen, hebben, naar het D.N.B. verneemt, ge bruik gemaakt van de aaneengesloten laag nevels om opnieuw een terreuraanval op Berlijn te richten. In woonwijken van Slechts aan de fronten wordt over het lot van ons vaderland beslist! Slechts aan de fronten. Ja, daar al leen ligt de beslissing. Een der belang rijkste fronten is ongetwijfeld DE ZEE. sinds eeuwen het terrein, waar de Ne derlander zich het beste thuis voelt en waar ons volk zijn grootste triomfen vierde. Volk van Nederland, keert U niet af van de zee, laat anderen U den weg naar zee niet versperren! Bedenkt, dat de zeevaart de stuwende hartslag van ons Volk is en zeer zgjjer gezegd mag worden: „ZONDER ZEEVAART HEEFT NE DERLAND GEEN TOEKOMST MEER". Strijdt derhalve mee voor Europa's vrijheid ter zee en meldt U als vrij williger bij de Kriegsmarine! Aanmelding staat open voor iederen Nederlander van 1745 jaar. Inlichtin gen worden verstrekt door de Marine- annahmestelle West für Germ. Frei- willige, Plompetorengracht 24, Utrecht, het SS-Ersatzcommando Niederlande, Den Haag, Korte Vijverberg 5, Neben- stellen: Amsterdam: Dam 4. Alkmaar: Langestraat 5, Groningen: Heerestr. 46, Enschedé: Hengeloschestraat 30 en Heerlen: Saroleastraat 25 en door alle Hafen- en Ortskommandanturen In Ne derland. eenige stadsdeelen ontstond schade en werden verliezen onder de burgerbevol king veroorzaakt. De Duitsche luchtafweer bestreed de Amerikaansche bommenwer pers, ondanks de zware belemmering door den ongunstigen weerstoestand, op krach tige wijze en vernielde een aantal vier motorige bommenwerpers en hen be schermende jagers. Ook op de vlucht te rug werden de vijandelijke formaties door strijdkrachten der Duitsche luchtverdedi ging onafgebroken verder bestreden. De formaties Amerikaansche bommen werpers werden op den heen- en terug weg, vooral echter boven Groot-Berlijn, beschoten door batterijen zwaar en zeer zwaar luchtdoelgeschut. Het afweervuur, dat in sommige fazen van de gevechten bijna trommelvuur werd, bracht den gol ven vijandelijke bommenwerpers gevoeli ge verliezen toe. Naar het D.N.B. ver neemt, is reeds geconstateerd, dat een aantal toestellen zijn neergeschoten Ziekenhuizen getroffen. Bij den luchtaanval op Berlijn op 9 Maart, die steeds meer een zuivere ter reuraanval blijkt te zijn. hebben de for maties Amerikaansche bommenwerpers, naar het D.N.B. verneemt, het Rittberg- ziekenhuis, het Hubertus-ziekenhuis en het HindenburghospitaalT alsmede een ba rak van het Roode Kruis zwaar getrof fen. ^grijpelijkerwijze viel hierdoor een vrij groot aantal slachtoffers te betreuren. Daarenboven vielen de bommen in zuivere woonwijken van de Rijkshoofdstad. Ook Hannover bestookt. Op hun vlucht naar Berlijn hebben for maties Amerikaansche bommenwerpers een vrij groot aantal brisantbommen neer geworpen op woonkolonies van de stad Hannover. Dank zij den uitstekenden luchtbeschermingsmaatregelen w^s, naar aan het D.N.B. wordt medegedeeld, de schade naar verhouding gering. BERLIJN, 9 Maart. De ^iNP-cor- respondent meldt: De hevige slag op den zuidelijken vleugel van het Russische front neemt nog voortdurend in omvang toe en daar, waar de aanvallen van het roode leger aanvankelijk nog een plaatselijk karakter droegen, breiden zij zich- over een groote frontbreedte uit. In toene mende mate doen zich thans ook de Duitsche tegenaanvallen voor den te genstander gevoelen. Naar te Berlijn verklaard wordt, is het nog te vTöeg om van de situatie een juist beeld te kunnen geven, daar de strijd, die een zeer wisselvallig karakter draagt, nog in vollen gang is. De druk der Sovjet-Russische aan vallen is nog steeds in hoofdzaak op het zuidelijke front gericht. Ten zuid westen van Kriwoirog zijn sterke bols jewistische strijdkrachten de Duitsche linies binnengedrongen en verbitterde gevechten zijn hier aan den gang. Ten westen van de stad hebben de Duit- schers een tegenactie ondernomen. Het zwaartepunt der verbeten worsteling, die in net zuiden gaan de is, ligt ongetwijfeld tusschen Sjepetowka en Jampol, waar de Sovjet-Russische legerleiding blijk baar een beslissing nastreeft. Te Berlijn wordt thans toegegeven, dat lichte strijdkrachten van het roode leger bij hun opmarsch naar het zuiden op twee plaatsen den spoor weg tqsschen Tarnopol en Odessa hebben overschreden. De Duitsche tegenaanvallen hebben in de eerste plaats ten doel, de hierdoor ontsta ne gevaarlijke situatie te eigen gunste te doen keeren. De Sovjet-Russische aanvallen el ders aan het front zijn, naar het oor deel van Berlijnsche militairen, meer te beschouwen als afleidingsmanoeuvres. Generaal veldmaarschalk Rommel, dia zich tijdens aan Inspectiereis van da afweerkracht der Kanaalkust ep de hoogte stalde, schrijdt na een inspactia van aan kustbattery langs hat front der aangetreden troepen PK Rademacher/HH/St/P m Zooals men weet, zal tengevolge van een rechtstreeksche overeen komst tusschen Sovjet-Rusland en de Ver. Staten een derde van de Italiaansche vloot, welke in Sep tember laatstleden in handen van de Anglo-Amerikanen viel, aan de Sovjets worden uitgeleverd? Deze beslissing heeft te Londen een zekere ontstemming teweeg gebracht. Londen heeft inderdaad het toenemen van de vlootmacht van een land, het moge dan ook een bevriend land zijn, steeds met lecde oogen aangezien. Het wordt beschouwd als een beleediging voor de Britsche admiraliteit. Wat de voornaamste belanghebben de betreft, de regeering van Badoglio, die evenmin werd geraadpleegd, heeft zich bepaald tot het aanteekenen van protest en tot de bedreiging gezamen lijk ontslag te nemen. Ontstemming en protest hebben den Sovjet-ambassadeur te Algiers, Bogo- molov, niet verhinderd na afloop van een congres te verklaren, dat Sovjet- Rusland weldra aan de gemeenschap pelijke bescherming van de Middel- landsche Zee zal deelnemen. Sovjet-voorposten In Frankrijk? Deze veelbeteekenende woorden schijnen de berichten uit Zweedsche bron te bevestigen, volgens welke de Sovjet-marine de Middellandsche Zee niet zou verlaten. Moskou zou voor deze gewezen Italiaansche schepen een bestendige basis hebben gevraagd, wel ke Frankrijk zou moeten afstaan. On der deze steunpunten, welke in het be zit van Sovjet-Rusland zouden over gaan en dus voorposten zouden wor den van het imperialisme der Sovjets, noemt men Bizerta en Mers el Kebir. Het uitleveren van de vlooteenheden van de Sovjets door de Amerikaan sche autoriteiten zou te Malta plaats vinden in aanwezigheid van talrijke Sovjet-Russische persoonlijkheden. De Italiaansche bemanningen zouden ont- Harry Hopkins over plannen der V.S. Het volgende artikel is de duidelijk ste en belangrijkste formuleering van de Amerikaansche plannen voor na den oorlog, die tot dusver van het Witte Huis is vernomen," zoo meldt het tijd schrift „American Magazine". De naaste permanente medewerker van Roosevelt, Harry Hopkins, heeft deze formuleering, aldus het tijdschrift, op schrift gesteld. Het is volkomen duidelijk, zoo zegt Hopkins, dat de Vereenigde Staten uit dezen oorlog als het „rijkste en mach tigste volk ter wereld" te voorschijn zullen komen. Wanneer eindelijk het signaal klinkt, dat de oorlog ten einde is, dan zal van alle groote mogend heden alleen het gebied der Vereenigde Staten ongeschonden en geheel intact zijn, en het Amerikaansche volk zal over de grootste oorlogs- en koopvaar dijvloot beschikken. Ook zal men meer vliegtuigen hebben dan welke andere natie ook. Het Industrieele apparaat zal een geweldig aantal goed-geschool- de handwerkslieden bezitten. Met de Sovjet-Russen kan men schit terende zaken doen. Direct in het eer ste jaar na den oorlog zal de Sovjet- Unie voor een bedrag van minstens 750 millioen dollar contant In de Ver eenigde Staten moeten koopen, machi nerieën, electrische centrales, spoor- -wegmaterieel enz. Deze aankoopen zul len op z'n minst tien jaar lang worden voortgezet, want Sovjet-Rusland moet ontzaglijk groote verwoeste gebieden weer opbouwen. Sovjet-Rusland zal daarna ten minste vijftig jaar noodig hebben om zijn eigen industrie uit te breiden en om aan het land een mo dernen levensstandaard te geven. Hier voor zal het alles hoofdzakelijk uit de Vereenigde Staten moeten betrekken Ook China moet een afnemer van Amerikaansche goederen zijn. Ten slotte wordt gesproken over de Engelsche concurrentie Maar hét is ten eerste in het belang van Engeland tot overeenstemming te komen met de Vereenigde Saten en ten tweede denkt de Amerikaansche regeering er niet aan haar militaire en civiele steunpun ten in de wereld prijs te geven. Ik, al dus Hopkins, ben er ook van overtuigd dat men de Amerikaansche steunpun ten op de Caraïbische eilanden kan be houden, want Engeland heeft ze voor 99 jaar aan de Vereenigde Staten ver pacht en is gebonden aan een pachtver- drag. Bovendien is Engeland „moe en zeer zwaar geteisterd". Het had zich van den eersten wereldoorlog nog niet hersteld toen reeds de tweede begon. Engeland is een eiland met fabrieken en de grondstoffen voor deze fabrieken moet het uit het buitenland betrekken. Bovendien zijn veel van deze fabrieken door de Duitsche luchtmacht verwoest. Het is evenzoo onwaarschijnlijk, dat En geland een of andere ambitie zal koes teren in een wereld, waarin de „drang der volken naar zelfbeschikking" niet langer kan worden tegengegaan. Enge land moet weliswaar leven van den uitvoer zijner goederen, maar den wereldhandel kan het niet beheerschen. Thans, „nu de in ellende levende naties ter wereld (Slumsnations)" zich onder leiding der Vereenigde Staten beginnen te roeren en naar welstand streven, kan Engeland de behoeften van deze volken niet bevredigen. Wanneer En geland voor zijn handel schepen nöod'g heeft, zal men het schepen verhuren, geenszins echter verkoopen. Overigens moet toch de geheele wereld ovèral weer worden opgebouwd en het materiaal hiertoe moeten de Vereenigde Staten leveren. De Ver eenigde Staten zullen voor deze leve ranties zooveel contant geld eischen als de klanten maar eenigszins kunnen betalen. De rest moeten zij in termij nen en met een zoo hooge rente beta len, dat de Amerikaansche belastingbe taler geen verlies lijdt. Natuurlijk zal men staan op een passenden waarborg voor deze terugbetalingen. Wie van de Vereenigde Staten goederen op crediet wil koopen, moet de garantie geven dat Amerikaansche belangen in zijn land niet op zekeren dag worden ont eigend. Iedere leening mag slechts wor den gebruikt voor aankoopen in de Vereenigde Staten Voor het betalen van buitenlandsche werklieden b.v mag dit geld niet worden gebruikt De Amerikaansche regeering zal om deze reden zoowel het economische leven als het kapitaal steunen wat betreft de betrekkingen met het buitenland en zij zal deze derhalve moeten contro leeren. Dit is de ware „samenwer king". scheept worden en Sovjet-Russische bemanningen, die reeds op weg zijn, zouden bezit nemen van de schepen, die in afwachting van het afstaan van het door Moskou geëischte steunpunt in verschillende havens van Noord- Afrika zouden aanleggen. Churchill over de Italiaansche vloot. Churchill heeft Donderdag in het Lagerhuis volgens den Britschen be richtendienst een verklaring afgelegd over de uitlevering van een deel der Italiaansche vloot aan de Sovjet-Unie. Churchill bevestigde in zijn uiteenzet ting o.m. de verklaringen van Roose velt, volgens welke de kwestie van het toekomstige gebruik der Italiaansche vloot het onderwerp is geweest van eenige discussies tusschen de geallieer den. Vooral is bij deze discussies de aandacht gewijd aan de „onmiddellijke versterking der Sovjetvloot" uit Anglo. Amerikaansche of Italiaansche mid delen. Voorts verklaarde Churchill, dat „op het oogenblik een wijziging in de over eenkomst met de marineautoriteiten van Badoglio volgens welke de Ita liaansche schepen en bemanningen aan den gemeenschappelijken strijd tegen den tegenstander op de oorlogstoonee- len, waar zij thans opereeren, deelne men, onder oogen wordt gezien. „Men zal wellicht vinden, zoo zeide Chur chill woordelijk, dat men de algemee- ne kwestie der beschikking over de vloot van den tegenstander of van den voormaligen tegenstander het best tot den tijd na den oorlog in den strijd te gen Duitschland en Japan kan uitstel len". Verscheidene afgevaardigden oefen den critiek uit op hét feit, dat het bericht over de uitlevering van een deel der Italiaansche vloot aan de Sov jet-Unie in de Ver. Staten is versche nen vóór het in Engeland bekend werd. Churchill antwoordde, dat het niet zijn zaak was de spelregels in zaken vast te leggen, welke vele staten aangaan, die zich lieten leiden door de daar heerschende toestanden en omstandig heden. Een afgevaardigde van Labour stelde de vraag, of het niet een feit was, dat de bij deze gelegenheid ge kozen methode voor het Britsche pu bliek pen groot nadeel oplevert, aan gezien na de publicaties in de Ver. Staten alle dagbladen In Groot-Brit- tannië ultgenoodigd zijn geen commen taar op deze aangelegenheid te leve ren, ofschoon de pers in ieder ander land ter wereld er reeds een week over discuteerde, Churchill antwoordde, dat hij geloofde, dat het zeer goed is wan neer de Engelsche pe'rs de Britsche regeering op deze manier helpt. 11 Maart. Zon op 7.04 u., onder 18.37 u. Maan onder 8.02 u„ op 20.08 u. W.A.-KWARTIERTJE. In het W.A.-kwarüertje „Hier W.A" van 18.4518.55 uur over Hilversum I zal weerman Jac. Frentrop Zaterdag 11 Maart a.s. spreken over: „Een groot- «che en (och eenvoudige taak van de W.A." Bij besluit van den Commissaris-Ge neraal voor Bestuur en Justitie zijn met ingang van 29 Januari 1944 ont slagen: Mr. R. Kooiman als burgemeester van St. Maarten, S. H. J. Bosma als burgemeester van Oude-Niedorp, J. Zwart als burgemeester van Winkel Bij besluit- van den Commissaris-Ge neraal voor bestuur en Justitie zijn met ingang van 22 Februari 1944 ont slagen: L. J. J. M. Ficq als burgemeester van Grave, J. A. Linders als burgemeester van Berghem, J. Tjalma als burge meester van Hoogeveen, H. F. Jantzen als burgemeester van Westzaan. EEN TREURIG RECORD. De Eindhovenaar, die zich Woensdag voor den Bosschen politierechter te verantwoorden had, kon op een weinig roemrijk record bogen. Hij had n.l kans gezien in de laatste drie decennia 32 vonnissen op zijn straflijst te verga ren! Ditmaal had hij zich schuÜig ge maakt aan fietsendiefstal; hij was er namelijk vandoor gegaan met de fieu* van zijn hospita. Waaraan hij het geluk te danken had ditmaal voor den poli tierechter in plaats van voor de meer voudige kamer van de rechtbank te recht te moeten staan bleef in het duister. Het werd het maximum zes maanden. KEURINGEN. Voor de Waffen-SS, SS-Wachtbataljon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarine en de Germaansche SS in Nederland. Alle inlichtingen, brochure, reisbiljetten voor de heen- en terugreis verkrUgbaaT by de Nebenstellen der Waf fen-SS Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Lan gestraat 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Gro ningen, Heerestr. 46; Enschede, Hengelo- scbestraat 30 en het SS-ErsatzkonYmando Niederlande, Den Haag, Korte vyverberg 5. 11 Maart. 9—12.00 uur, Arnhem, Café Royal; 15—18.00 uur, Zwolle, Hotel Gijtenbeek 12 Maart, 9—12.00 uur, Groningen, Heerstraat 46: 15 —18.00 uur, Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstr 13 Maart, 9—14.00 uur, Amster dam, Dam 4. 14 Maart, 9—14.00 uur, Utrecht, N.V. Huis, Oudegracht 245. 15 Maarf, 914.00 uur, Amersfoort, Pol Durchgangslager, Leusderweg. GULDEN VLIES. MADEMOISELLE. Uitmuntend spel van Rie Gilhuys en Mary Dresselhuys. Het vereischt eenige zelfbezinning om tegenover den Franschen schrijver Jac ques Deval, die de comedie „Mademoi selle" schreef, als Nederlander, die over het algemeen nuchterder denkt en voelt dan een Franschman, volkomen billijk te zijn. Er zal om daarmede te mogen beginnen wel niemand zijn, die ont kennen wil en op goede gronden ontken nen kan, dat Deval een voortreffelijk dramaturg is, die uitnemend de kunst verstaat „tooneel" te schrijven, en span ningen en verwachtingen te scheppen, j Technisch bekeken is bij hem de zaak tot in de perfectie in orde. Maar ook in het stellen van zijn probleem het ontem bare en breidellooze verlangen van de oudere, door het leven teleurgestelde, vrouw naar een kind blijkt hij, wan neer men bereid is de Fransche senti mentaliteit in het eigenlandsche, koelere gevoel om te zetten, een groot en zui ver mensch te zijn. Want hij raakt aan kernen, die inderdaad bestaan en hun, veelal tragisch, leven leiden. Men zou dit stuk ook de nederlaag der eenzaam heid kunnen noemen. 'Want kan men zich een eenzamer vrouw voorstellen dan deze verbeten, deze benauwend- trieste mademoiselle, wier zwijgende aan wezigheid reeds een dreiging en een be klemming beduidt? De door haat gedra gen en gevoede eenzaamheid, waarin de ze vrouw verkeert en het is misschien een tekortkoming van den schrijver, dat hij verzuimt aan te geven langs welke wegen en door welke oorzaken deze vrouw tot die innerlijke eenzaamheid ge komen is grenst aan den toestand eener krankzinnigheid. Maar dan, ineens, als een door God gezonden wonder dat twee menschen, mademoiselle en Christiane Galvoisier, voor het leven redt komen de voorboden eener na derende geboorte en maakt het diepste begeeren eener vereenzaamde zich van deze zeldzame kans meester. De een zaamheid, of beter gezegd de vereen zaming, lijdt de nederlaag en om een hart, waarin de wil tot levensgeluk be vroren lag, smelt de ijskorst weg en dit zelfde hart beleeft een laten doch tee- deren bloei. De uitwerking, de oplossing van het probleem kan voor nuchtere oogen ge waagd en in haar consequenties over dreven gelijken. Maar men vergete hier bij niet, dat het probleem bestaat en dat menige yrouw, die met dit probleem het wanhopige verlangen om iets te bezitten, dat geheel van haar is, dat ge heel van haar afhankelijk is worstelt, er onder lijdt, grenzenloozer soms dan men zou meenen, en dat ook menige vrouw uit deze innerlijke moeilijkheid op een of andere wijze tot een vrede en een verzoening geraakt, ook al zullen ér uiteraard weinigen Zijn, die zich ontfer men over het kind van een ongehuwd jong meisje. Hiermede is over de' werkelijke betee- kenis van dit tooneelspel nog lang niet alles gezegd. Men kan ook de waarde van een figuur als Christiane Galvoisier die haar kind, haar vleesch en bloed, bijna juichend aan een andeij, afstaat afwegen en dan tot verrassende slot sommen komen. Dit zou mij echter te ver voeren. En het gaat bovendien in dit tooneelstuk dat m. i. ten onrechte een ccmedie (blijspel dus) genoemd wordt vóór en boven alles om de gestalte van mademoiselle, Rie Gilhuys heeft deze gouvernante in heel haar sombere, bittere verbetenheid, in heel haar levensmoeheid, héél haar tragische vreugde en heel haar trage ex tase ten voeten uit voor ons doen leven Deze mademoiselle zal men niet licht vergeten. In indrukwekkende bed won- genheid schiep de jonge actrice Rie Gil huys hier een onvergetelijke tooneelfi- guur. Ook Mary Dresselhuys, als Chris tiane Galvoisier, deed de facetten van haar rol in afwisselend licht fonkelen. Remmelts was een butler met een gang stergezicht en een Lombroso-mond. Te gen Cees Laseur en Péronne Hosang die overigens op vlotte, vermakelijke en toch wel menschelijke wijze de geaffai- reertfe en drukdoenerige ouders speel den heb ik het bezwaar, dat zij het er in verschillende scènes te dik opleg den. Zij sleepten in hun geestdrift dit fijne stuk soms tot aan den rand van de klucht. Af en toe maakte daarom dit tooneelstuk op mij den indruk of het een wezen was, dat met één sierlijk, slank danseressenbeen en met één oli- fantspoot over het tooneel ging. Het publiek was opgetogen. H. P. VAN DEN AARDWEG. DE MOI/LEBOONEN. Men schrijft ons: De Grunnegers, dei Wonsdagoavend in 't.Gulden Vlies wazzen en dat wazzen d'r hail wat hebben doar 'n mooie oavend had. Alles waarkte mit: mooi weer, lichte moan en 'n mooi stók, speuld deur 't Gebelskop, de tooneelofdailen van de Grunneger verainen De Molleboonen. De tooneelclub mout neudeg staarker worden: a's wazzen dizze raize al gain manluu genog om aalle rollen te bezetten, zoodat hulp inroupen worden mos boeten de verainen. Nou. Kuperus het heur nog nooit in de steek loaten en dat dee hai nou ook nait. Zoo kon, din „Wiek van Wieks- höhn," 'n stók uut 't noorden van Grunnen (schriever E. van Dijk) toch opvoerd worden En de elf spculers en speulsters hebben dat zóó doan, dat ieder in de zoal meer as voldoan was. Gain wonder din ook, dat aan 't ap plaus hoast gain ende kwam. De woorden van daank van de penning meester (de veurzitter speelde mit) wazzen terdege ver da in d. D'r. is nait vul zongen dizze raize. omdat 't 'n stók was van drei bed-ie- ven, moar 't „Van Lauwerssee tot Dollard tou" kon toch. nait achter wege blieven. AANGEHOUDEN. De politie heeft aangehouden den ^17- irigen v. d. I., Dijkgraafdwarsstraat "en den 16-jarigen S. Ch., Boesemsingel, die zich bii hun werkgever, de firma Krom alhier, niadden schuldig gemaakt aan diefstal van de aan die wasscherij ter reiniging aangebeden kleedingstukken. Al het ontvreemde kon in beslag wor den genomen. Voorts is door den economischen dienst aangehouden mej. M., wonende Heem raadstraat, die haar bonkaarten aan der den had verkocht Tijdens het onderzoek kwam tevens vast te staan, dat zij, die in dienst is van de firma Krom aan den Schermerweg, zich had schuldig ge maakt aarï diefstal van lakens, sloopen, zakdoeken, handdoeken enz. AGENDA. Bioscopen. Iederen avond 7.30 uur voorstelling. Zondags doorl. van 2 uur af. Woensdag 30 uur Matinée. Harmonie-Theater: Het Pleegkind (rom.) 14 jaar. Victoria-Theater: Jeugd (rom.) 18 jaar geprolongeerd. Cinema-Theater: Ik pas wel op je vrouw (kom.) 18 jaar. Alkm. Bioscoop Theater: Een leven vol muziek (hum.) 18 jaar. Vrydag 10 Maart. ,15 uur Gulden Vlies, opvoering van Sou brette door Gez. Cees Laseur. Zondag 12 Maart. uur Gulden Vlies, opv. v. Vliegersvrou wen door Het Alkm. Toneel. Ik woon in een nette buurt. De wasch wordt er in de huiskamers niet voor de kachel te drogen gehangen hetgeen overigens nog niet altijd een teeken van onnetheid is en de deurwaarder van de belasting spreekt er steeds met gedempt geluid. De mevrouwen zitten er 's morgens nooit langer dan anderhalf uur ach tereen bij elkaar op de koffie en over den overbuurman en de over buurvrouw wordt niet erger gerod deld dan overal elders ter wereld over den overbuurman en de over buurvrouw geroddeld wordt. Kortom, ik woon er met genoegen! Bijna schreef ik echter: ik woon- d e er met genoegen, want dezer da gen kreeg mijn liefde voor mijn netie rustige straat een leeiijken knauw. Het was namelijk in de storm- en sneeuwdagen, die wij koitgeleden beleefden, dat ik een astrakan mutsje droeg niet vanwege de mooiigheid, want het is niet mooi. hoewel er menschen zijn, die beweren, dat 't me heel goed staat, maar omdat ik mijn eenigen lieven hoed, dien ik nog bezit en die bij het minste zuchtje afwaait, nog voor de komende tien jaar wil de sparen. Ik had toen het ongeluk om in mijn straat of daaromtrent langs eenige schoolknaoen te komen de heeren waren juist bezig hun Latijn voor dien middag nog even te repeteeren en, ziet, de hel brak los! De scheldwoorden hage'den als sneeuwballen maar dan als sneeuwballen van modder over mijn geastrakande hoofd. Hoe zouden de bolleboozen erover denken wanneer zij voortaan hun hoon over mijn astrakan mutsje eens in het Latijn kenbaar maakten? Dat zou vriendelijker kiinken voor an deren die het niet verstaan zouden en voor henzelf zou het leerzamer zijn. \sOVTDIUS. J H. O. V. Het v ij f d e en laatste abonne mentsconcert in dit seizoen dat de Haarlemsche Orkest-Vereeniging op Zaterdag 11 Maart a.s. te 3 uur in de Concertzaal „Harmonie" te Alkmaar zal geven, wordt verzorgd door het Residentie-Orkest onder leiding van FritS Schuurman. De solist fan dezen middag is Henk van Wezel, cello Het concert wordt geopend met de Ouverture voor de Opera „Titus" van W A. Mozart. Hierna zal Henk van Wezel met or kestbegeleiding het cello'-cnncert in D gr terts van J. Haydn spelen. Na de pauze volgt het Romantisch Inter mezzo van Joh. Wagenaar. waarna het concert wordt besloten met de Variaties over een thema, van Jog. Havdn „Chorale S. Antoni" van Joh. Brahms. OVERTREDING BANKREGISTER. De politie heeft bij een bankinstelling de geheele administratie en kas in be slag genomen, daar deze credietinstel- ling haar bedrijf uitoefende zonder te zijn ingeschreven in het bankregister. Terzake van het eerste uitvoeringsbesluit Banken Is tegen de houders F. en H. procesverbaal opgemaakt. BURGERLIJKE STAND. Geboren: Leonardus J. A., z. v. H. F. L. Woltering en M. A. W. Geels; Jan, z. v. K. Franke en A. de Geus. Greta A., d. v. J. L. van Haselen en G. Pool. Ondertrouwd: J. C. van Kampen en A. J. M. Coppens. F. Deuslnk en A. Bus. M. C. Kaptein en A. C. M. Bruin. Een aanvulling. Ons bericht over de aan den kunstschilder Jaap Min te Ber gen verleende opdracht voor het schilde ren van een kruisstatie in de parochie kerk aldaar, verdient eenige aanvulling. Er is n.l. nog geen opdracht gegeven. Er bestaan nog slechts plannen daartoe en de opdracht kan alleen gegeven worden, wanneer daarop de vereischte hoogere kerkelijke goedkeuring is verkregen. Schaakmat. - De uitslagen van de voor de wintercompetitie 1943-44 ge speelde partijen luiden: le klas: H. BouwensJ. Kroon 10 H. Stins—H. Hart 1—0 G. Goudsblom—J. Klinkert Vt— 2e klas: K de VriesJ. Lindeboom 0—I J. KamperG. v. Loenen 01 3e klas. N. v. (f. AbeeleJ. van Hout 01 A. J. de WitP Rustenburg 01 Juniores: C. DullemondP. Polman 10 J. Vijzelaar—H. Kuiper Cz, 01 C. LangedijkW. Stam 0I Politie. - Gevonden: een paar wan ten met astrakan: een zwarte ceintuur: een regenkapje. Inlichtingen bij den heer Van der Mars. Begrafenisvereeniging. De begrafenis- vereeniging Oudléarspel hield Woensdag avond in café Dekker een vrij goed be zochte ledenvergadering onder leiding van den heer C. Rootjes. De voorzitter heeft in zijn openingswoord er op gewe zen, dat de financieele toestand van de vereeniging-vrij gunstig ls. Het personeel had een pluimpje in ontvangst te nemen voor de keurige wijze, waarop de begra fenissen worden uitgevoerd. Het jaarver slag van den secretaris, den heer C. Voogt, vermeldde o.m., dat het ledental is verminderd van 720 tot 708. Er, zijn 20 begrafenissen uitgevoerd; 10 van leden en 10 van niet-leden. De secretaris memo reerde, dat de heer P. J. Kat, die zich niet herkiesbaar stelde, van de oprichting a£ bestuurslid is geweest. Van deze 32 ja ren heeft hij 25 jaren op voorbeeldige wijze het penningmeesterschap bekleed. Voor alles wat de heer Kat voor de ver- eeniging heeft gedaan, werd hem harte lijk dank betuigd. De rekening over het afgeloopen jaar sloot op een totalbedrag van f 2669.52. Het bezit der vereeniging is vermeerderd van f 1125.39 tot f 1339.49. Op voorstel van het bestuur werd met alge- meene stemmen besloten, art. 12 van het reglement te wijzigen. Dit bepaalt thans, dat bij verhuizing in de gemeente of naar elders hiervan vooraf schriftelijk opgave bij den secretaris dient te worden gedaan. Bij verzuim verliest men zijn lidmaat schapsrechten en wordt men ook niet overgeschreven naar een andere vereeni ging. Bij de gehouden bestuursverkiezing werden de heeren P. K. Volkers en C. Voogt herkozen. In de plaats van den heer P. J. Kat werd de heer W. Bakker Cz. gekozen. De heeren Voogt en Volkers brachten leder een verslag uit van de gehouden bondsvergaderingen. De heer D. Wonder werd gekozen als lid van de kas- commissie. De heer Carnas werd door de dragers herbenoemd tot adviseur. I lik

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1