mm DAGBLAD VOOR VIA" Afweerslag bij Sjepetowka wordt heviger. Het noodlot doemt voor Londen op. 91 vijandelijke pantserwagens vernietigd. De stad Oeman opgegeven. De tactiek der bolsjewisten. Dr. Göbbels in Das Reich. Voor Groot-Brittanje geen perspectief. Zwermen Duitsche jagers stortten op de bommen werpers. Duitschland moet verdeeld worden. Uit het weermachtsbericht van 9 Maart 1944. Ovidius! Ovidiusl- Jeugdige frischheid en superieure gevechtservaring van het Duitsche leger. Het moreel van den soldaat. Vergelijking mei 1918. Verduister v. 18.457.- u. Vitamine-C verstrekking. Verlaging electriciteitsrantsoen. De stem der SS. ;f H ■ftfl -1 Al Met name was dit daringen van den reeds 9 jaren bij edlende in dienst )k eenigszins trek- verhaal deed van daarbij op den v het aanbod om eren van de klan- >ij dan als tegen- den geleverd van It. Op Vrijdag kon i nog wel terecht behoorlijke kwa- lagen werden deze eer men er lets in igenover kon stel- :zing, welke mr. diverse mogelijk- eren Kos gevoelig ran een transactie, spek bij het koo- >ekje, een levena- chaffing van een jïrfe artikelen boter jrslag gaven, firmanten bracht Alleen beweerden initiatief tot deze I van hen zelf was werd gelogenstraft een der getuigen, itlokte verklaring, toen het ging om |f, wel degelijk om i gevraagd, wel enkele scher- j1, doch verder dan fevechten met den ilskool, kwam het ,'ezegd de zaak het tijdstip, waar- ir volledige bezet- [t zal kunnen tre- 1944. 58 Gel- ktrale; 20 Pinken, Jalveren, Centrale; Ï50—f 200; 23 Var- 3 Biggen, vast- p. Kg.; 133 Konij- ppen f 0-90 P. Kg. Adema, Alkmaar, politiek redac- A'dam (HAMA); Broersep te Hoorn, jd; kunst, letteren lp. van den Aard- |rt J. Werkman te 5: D. A. Klomp te kv.-rubriek W. Ra- Jpe Zaan; voor de lus, Alkmaar. ZONDAG ï:n tot slot een ËATOR! Ir het publiek ZONDAG Vooruit". Meisjesschoe- len 36, Jongens- leti 26, 27 en 34. ■erts, Bosboom- Ivraagd: 4 ot 6 jsnhok. Te koop: ■tjes m. 21 v. d. LINDE, Lot ENDE Café JCHE POORT", fweg 8, jonaar. en Zondags uziek. £velend, |v. d. KRAAN. verken, flink |s onderdeelen, j»al en bol 25: Iers gouden pen |0; keurig thee- Itsnijwerk 6. (eesterweg 1 A. bekende Irodiste lonniste LIA BOS. |s en f 30; thee- f 35; ijz. ledik. 125; bloemtafeitje nmastraat 5. J tafel 2x1 m f 50. (vermeerstr. 20. giipperspet f 5; ■f 12.50. Helder- l;7/eg 38. f 40. F. de liep id 12. fn li.hoed f 10; J; klapstoel f 20. (uit, Stationsweg betjes f 10. J. kondsbosschelaan pel met voeten koffiepot f5; fuitsje f 5. Wed. lationsweg 31, 2 hoed 7.50, o. kg f 5; sterke frommer, Snaar- 2, geverfd kast- Itk. f 7.50; dien- 1 afdruipbak f 2. v. Peltlaan 46, f 100. Deute- ■traatweg 393A, ibaar f 5; droog- leukentaf el f 5 Itussens f 60. H. |peltlaan 46, Ber- n. met plck-up Jr, in salonkast lom, Rljksstraat- |loo. wollen baby- gen. te ruilen Imt. 42. C. de. Jigel 26a. ch. mt. 40 f 20; lek f 50; 2 Wa ll f 20; ochtend- riebllnig, Heeren- leiloo. Js, o. kw. mt. In Donge, Hout- Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voor dam C9, Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. ZATERDAG 11 MAART 1944. ALKMAARSCHE-EDITÏE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 60, 4 pagina's. Prijs der gewone advertenties ln deze editie min. 1.40, elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. hoofdkwartier van den FÜHRER, 10 Maart (dnb). - Het op perbevel der weermacht deelt mede: Een duikbootjager heeft op de Zwarte Zee een Sovjetduikboot vernietigd. In het gebied ten zuid westen van Kriwoirog hield de sterke vijandelijke druk aan. In energieke tegenaanvallen werden de bolsjewisten op verscheidene pun ten teruggeworpen, daarbij werden vrij sterke Sovjet gevechtsgroepen vernietigd of uiteengeslagen. In de sectoren ten westen van Kirowograd, ten zuidwesten van Swenigorodka, ten zuiden van Sje petowka en ten zuidwesten van Jampol nam de afweerslag in he vigheid toe. Terwijl de met over machtige strijdkrachten ondernomen vijandelijke aanvallen op talrijke plaatsen faalden, konden de bols jewisten in enkele sectoren terrein winnen. In den loop van zware gevechten werd de stad Oeman op gegeven. Een-en-negentig vijande lijke pantserwagens werden giste ren in deze gevechtsgebieden ver nietigd. In den centralen sector kwam het slechts tot gevechtshandelingen van. plaatselijke beteekenis. Aan het front tusschen NowoSokolniki en 't Meer van Pskof mislukten vrij krachtige, door pantserwagens en slagvliegtuigen ondersteunde, vijandelijke aanvallen in hevige gevechten, nadat 29 vijan delijke pantserwagens waren stukge schoten. Plaatselijke penetraties wer den door onmiddellijke tegenaanvallen opgeheven of afgegrendeld. Bewakingsvaartuigen der marine schoten boven de Golf van Narwa vijf Sovjet-bommenwerpers neer Duitsche jagers en luchtdoelgeschut bij een vij andelijken nachtelijken aanval op Eeval 21. Aan de Itallaansche fronten werden fcij levendiger gevechtsbedrijvigheid plaatselijke aanvallen van den vijand afgeslagen en met succes eigen stoot- troepacties ondernomen. Onze vèr- dragende artillerie plaatste bij de ope raties tegen vijandelijke losplaatsen in het gebied van Anzio en Nettuno tref fers op munitie- en benzineopslag plaatsen. Hevige ontploffingen werden waargenomen. De aanval op Berlijn. Berlijn was in de middaguren van 9 Maart wederom het doelwit van een terreuraanval der Amerikaansche luchtmacht. Door het krachtige af- weervuur werden de aanvallende for maties verstrooid en een geconcen treerde aanval belet. Onder de be scherming van een aaneengesloten ne vel- en wolkenlaag lieten zij brisant- en brandbommen vallen op verschil lende woonwijken en op de randgebie den, waardoor schade en verliezen on der de bevolking ontstonden. Boven dien Het de vijand op verscheidene plaatsen in West- en Noord-Duitsch- land lukraak brisant- en brandbom men vallen. Tengevolge van de bui tengewoon ongunstige afweervoor- waarden werden slechts door lucht doelgeschut negen vijandelijke vlieg tuigen neergeschoten. In den afgeloopen nacht Heten Brit- sche stoorvliegtuigen bommen vallen op plaatsen in West-Duitschland. In de periode van 1 tot 10 Maart werden door vlootstrijdkrachten, af weergeschut van koopvaardijschepen en marineluchtdoelgeschut 25 vijande lijke vliegtuigen vernield. BERLIJN, 10 Maart. De ANP- correspondent meldt: Behalve een hervatting van de Sov jet-Russische aanvallen bij JCritsjef, waar zich een nieuw zwaartepunt van den strijd heeft gevormd, zijn de bols jewisten ook in den sector Proskarof— Tarnopol opnieuw tot aanvallen over gegaan. Bii Starokonstantine hebben eveneens bloedige gevechten plaats, waarbij van beide zijden een groot aantal tanks in den strijd is geworpen. De bewering der Sovjets dat in de OOSTLAND ROEPT! 6 Stadsjongen» - stadsmeisjes, ook voor juHie is plaats in den Germaanschen Landdienet in West-Pruisen. Trekt er op uR en ziet meer ven ons werelddeel. Leert daar het boeren-handwerk, strijdt mee in den grooten produc- tieslag voor ons Nieuwe Europa. Duizenden hectaren vruchtbare grond liggen te wachten op rappe, stoere handen. Door jullie arbeid in het Oosten help ie mede de voedselpositie, ook van Nederland, te verzekeren. Als je goed gezond bent en kunt 'werken, zul je daar boer ot boerin kunnen worden. Meld je aan bij den Germaanschen Landdienet, Koningspar» 9 - Utrecht straten van Starokonstantine reeds ge vochten zou worden, wordt hier niet bevestigd. Het uitgestrekte slagveld op den wes telijken vleugel van het Oekraine- front, waarin belangrijke steden als Sjepetowka liggen, blijft- een belangrijk brandpunt van den strijd. Omtrent den afloop der gevechten ln dezen sector, waarbij de Duitsche tegenaan vallen een steeds grootere rol spelen, is volgens Duitsche militaire kringen nog steeds niets te zeggen. Zeker is, dat de strijd hier een zeer. verbeten karakter draagt. De bolsjewisten, die op enkele plaatsen de Duitsche linies zijn binnengedrongen, waardoor een uitermate grillig verloop van de front linie is komen te ontstaan, willen, naar men in Duitsche kringen aan neemt, trachten, in den rug te komen van von Mansteins troepen, die de Boeg-linie verdedigen. Deze linie is in de afgeloopen maanden zeer versterkt en heeft steeds aan alle aanvallen uit het noorden weerstand kunnen bieden. Het is derhalve niet uitgesloten, dat de opzet der Russen thans is, zich tusschen de Boeg en de Dnjestr te schuiven, aldus door te dringen tot de Zwarte Zee en den Dnitschen troepen, die nog ten noorden van de Boeg stand houden, den pas- af te snijden. Het feit, dat de Duitsche legerleiding met het nemen van tegenmaatregelen niet veel tijd heeft verloren, ais gevolg waarvan de Sov jet-Russische aanval niet onverwacht kwam, heeft de kansen op een wel slagen van deze Sovjet-Russische plannen aanmerkelijk verminderd. Weliswaar hebben de bolsjewisten weder eenig terrein kunnen winnen, doch het tempo van hnn opmarsch is aanzienlijk vertraagd. ZONDER ZEEVAART HEEFT NEDERLAND GEEN TOEKOMST MEER! STRIJDT DERHALVE MEE VOOR EUROPA'S VRIJHEID TER ZEE MELDT. U VOOR DE KRIEGSMARINEü[^«' Ik 3 BERLIJN, 9 Mrt. Rijksminister dr. Göbbels merkt in zijn wefceljjksch artikel in Das Reich op, dat men van Duitsche zijde niet veel gewicht hecht aan de reclame-achtige op dringerigheid, waarmede de Weste lijke vijand zijn eerstvolgende voor nemens op politiek en militair gebied uitroept. Wij zien daarin, zoo schrijft hij, eerder een teeken van zwakheid dan van kracht, want of wel de vij and is besloten deze voornemens bij de eerste de beste gelegenheid ten uitvoer te leggen, en dan zou het wijs zijn er heelemaal niet over te praten, of wel hij wil ons met zijn marktgeschreeuw misleiden. Maar dan zou hij na korten of lan gen tijd zijn laatste prestige verliezen! Ook is mogelijk, dat hij om politieke en psychologische redenen gedwongen is zooveel rumoer te maken. En Inder daad, hier wringt de schoen. Het kraakt in de balken van de vijandelij ke coalitie. Tevreden is alleen StaHn De Londensche bladen van Donder dag bevatten berichten, afkomstig uit steunpunten van jachtvliegtuigen en bommenwerpers in Engeland, over den aanval, die Woensdag overdag op Ber lijn werd ondernomen. De „Times" meldt, dat een piloot van een „Mustang" onmiddellijk na zijn terugkeer op zijn steunpunt heeft ver klaard, dat de Duitsche luchtafweer op de geheele vliegroute hevig en vastberaden is geweest. Wij kwamen in het geheel niet boven de stad, zoo zeide hij verder, want de Duitsche luchtmacht hield ons boven de buiten wijken vast. Te midden van ontploffende granaten van de luchtdoelartillerie hebben zich hevige luchtgevechten afgespeeld, zoc verklaarde een der jachtvliegers, en de lucht rondom ons was vol valschermen, die naar de aarde zweefden. De „Daily Express" meldt uit een steunpunt der „Vliegende vestingen", GEALLIEERDE PLANNEN. De „Times" heeft over de plannen tot verbrokkeling van het Duitsche Rijk kort geleden geschreven: ,Uit Moskou is een bericht ontvan gen over een koel, zakelijk plan tot af scheiding van Duitsche gebieden. Dé Foolsche patriotten in de Sovjet-Unie wenschen Oost-Pruisen, Pommeren. wellicht tot aan den Oder en bovendien Opper-Silezië. Moskou heeft zijner zijds te verstaan gegeven, dat Sovjet- Rusland eventueel aanspraak zou kun nen maken op Oost-Pruisen met inbe grip van Koningsbergen, terwijl Polen dan ten koste van Pommersche gebie den tot voorbij Stolpmönde gecompen seerd zou worden. Londen en Washington hebben tot- dusver minder duidelijk omlijnde voor stellen gedaan. In beide hoofdsteden zijn plannen besproken, die met elkan der in tegenspraak zijn. Zij toonen aan, dat de Engelsch-sprekende bondgenoo- ten het tot nu toe niet eens zijn kun nen worden over gemeenschappelijke voorstellen. Wellicht omdat men de definitieve Sovjet-Russische plannen nog niet kent. Twee hoofdgedachten schijnen echter te overheerschen: 1. een zeer vérgaande geallieerde con trole van minstens 10 tot 15 jaar; 2. de afscheiding van Zuid-Duitschland en wellicht zelfs van deelen van West- Duitschland van den romp van het Duitsche Rijk, teneinde op die manier tegemoet te komen aan de Sovjet-Rus - sische plannen. Op die manier zou een klein Pruisen overblijven, waarmede andere landen het gemakkelijk zouden kunnen klaarspelen". Bij het artikel is een kaart gevoegd waarop de verbrokkeling staat aange geven. dat de terugkeerende Amerikanen ver klaarden, dat de Duitsche jagers met heele zwermen zich op hen stortten. „Als uit de zon geschoten kwamen zij met zulk een snelheid op de Ameri kaansche bommenwerpers neergestort, dat wij ze nauwelijks konden zien. Op den terugweg was het precies zoo. De Duitsche vliegers hebben de „vliegen de vestingen" op de geheele route „hard aangepakt". Herhaaldelijk stortten zich Duitsche jagers op ons. Elke aan val duurde twintig minuten". uit Teheran naar Moskou teruggekeerd. Hij weet heel precies, wat hij- thans waard is en hij denkt er natuurlijk niet aan ook maar een duimbreed ter rein in Eurofca te veroveren om dit af te staan aan een coalitiedeelgenoot. Het Europa van 1939 komt niet terug. Engeland Is in 1939 ten oorlog ge trokken om een heel onbelangrijke, zakelijke noodige correctie van ons be zit in het oosten te verhinderen, aan gezien het daarin een verschuiving van het Europeesche evenwicht zag. In den loop van dezen oorlog echter zijn alle grenzen van ons vasteland aan het wankelen geraakt en er zal thans in Londen wel niemand meer zijn, die zou willen geloöven, dat het Europa van 1939 na den oorlog weer werkelijk heid zou kunnen worden. Met één woord:- de oorlog van Engeland berust op een noodlottige, tragische vergis sing. Wat het verhinderen wilde, zal vertien- en verhonderdvoudigd gebeu ren, ten gunste van ons of van het bolsjewisme. Hoe perspectiefloos en verward de algemeene ontwikkeling van den oor log voor Groot-Brittanje is geworden, ziet men aan de geprikkelde commen taren der Londensche bladen ten op zichte van bijna alle actueele politieke en militaire gebeurtenissen. Nergens vindt' men hier een duidelijke lijn of een stevige houding. De voorstellen betreffende de vorming van den ko menden vrede zijn in Engeland reeds legio. Zij zijn op de meest groteske wijze met elkander in tegenspraak en slingeren tusschen dillettantisch illu sionisme en het diepste pessimisme heen en weer. Alleen de Joden in bei de. landen aan den kant van den vijand voelen zich tegen de situatie opgewas sen. De ontwikkeling verloopt precies zooals zij zich dat slechts kunnen wenschen. Het bolsjewisme heeft be langrijk aan terrein gewonnen, zoowel ln het oosten als in het westen. Wan neer men een volk niet dekt tegen het infectiegevaar van dit helsche vergift, mag men zich er niet over verbazen, dat het er geleidelijk door wordt aan getast en dat is vooral ln Engeland thans reeds in bedenkelijke mate het geval. Welke Engelschman, zoo vraagt dr. Göbbels, kan ons thaiis nog antwoord geven op de vraag, wat Groot-Brittan je met dezen oorlog wil bereiken? Wil Engeland door dezen oorlog het Euro peesche evenwicht herstellen? En zoo ja, tegen wien? Wordt het door Duitschland bedreigt, dan zou men weliswaar kunnen hopen dit gevaar door de militaire nederlaag van Duitschland uit den weg te ruimen. Maar zou dan niet op hetzelfde oogen- blik de Sovjet-Unie als zeer veel sterker bedreiging in de plaats van Duitschland komen? Aangenomen, dat Engelands verlangens inderdaad in vervulling gaan en Duitschland ineen stort. Het overwinningsfeest in Londen zou vermoedelijk slechts een paar da gen duren en dan opgevolgd worden door communistische massabetoogin- gen. Het thans leidende Engeland zou dan voor een binnenlandschen en bui- „Ten zuid-westen van Narwa wonnen onze tegenaanvallen tegen hardnekkig vijandelijk verzet opnieuw terrein. Zoo sloeg de 20ste Estlandsche SS-brigade onder bevel van den SS-Oberführer Augsberger in samenwerking met Ger- maansche vrijwilligers van een SS- pantsercorps in aanvalsgevechten, die verscheidene dagen duurden, de beide vijandelijke bruggehoofden aan de Narwa uiteen en bracht den vijand zware verliezen aan dooden en gewon den toe. Hernieuwde Sovjet-aanvallen werden afgeslagen, nadat 14 vijande lijke pantserwagens waren stukgescho ten. In het hooge noorden sloegen troepen van leger en Waffen-SS aanvallen van overmachtige vijandelijke strijdkrach ten af. Een landingspoging van de bolsjewisten op het Visschersschier- eiland werd verijdeld." Ook hier strijden Nederlanders naast hun Duitsche kameraden voor een nieuw Europa. Waar blijft uw daad? Meldt U vrijwillig voor de Waffen- SS. Inlichtingen bij het SS-Ersatzkom- mando Niederlande, Den Haag, Korte Vijverberg 5 of aan de Nebenstellen: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Lange- straat 56; Groningen, Heerestraat 46: Enschedé, Hengeloschestraat 30 en Heerlen, Saroleastraat 25. tenlandschen toestand staan, dien het ook met behulp van de Ver. Staten niet meer onder zijn controle zou kun nen brengen of ook zelfs maar eeniger- mate zou kunnen beïnvloeden. De komende invasie. Daar komt nog bij, dat Engeland in afzienbaren tijd zijn zwaarsten gang in het westen moet onderne men en in verband daarmede van den kant van Duitschland slagen heeft te verwachten, die de Brit- sche legende van een reeds ge wonnen oorlog plotseling en bru taal zullen vernielen. Wij geven uitdrukking aan de vaste overtui ging, aldus de Rijksminister, dat Engeland en de Ver. Staten bij een komende Invasiepoging door de Duitsche weermacht bloedig zullen worden afgeslagen. Maar wat dan? Dan hebben de wes telijke plutocratieën weliswaar nog de hoop, dat het bolsjewisme Duitsch land zal overwinnen. Maar zou die overwinning ook een overwinning van Engeland en de Ver. Staten zijn? Er zou op de Britsche eilanden vermoe delijk een aardverschuiving naar linksch plaats vinden, die alles zou meesleuren, watin Engeland nog En- gelsch is. Men moge zich in Londen nog zoo zeer tegen dit inzicht verzet ten, het berust toch op onafwendbare feiten en de symptomen, die op deze ontwikkeling wijzen zijn volkomen on miskenbaar, Men ziet in Londen een noodlot opdoemen en vindt geen uit weg meer, waarlangs men dit zou kun nen ohtkomen. Wat wij hebben te doen. Wat hebben wij in dit dilemma van den oorlog te doen? zoo vraagt dr. Göb bels ten slotte. Ons resteert, zoo zegt hij, de taak ons materieel en moreel voor te bereiden op de met deze ont wikkeling noodzakelijk gepaard gaan de groote crisis in den oorlog. Op haar hoogtepunt zal de oorlog zijn oplossing vinden. Vast staat, dat in dit stadium van den oorlog de groote beslissing valt. De Duitsche oorlogvoering staat niet zooals bijvoorbeeld de Engelsche onder binnenlandschen druk, zij heeft volstrekte vrijheid om te doen, wat zij voor doeltreffend houdt en ons volk gaat de laatste slagen in met den on- wrikbaren wil hen onder alle omstan digheden te winnen. Van den Führer tot den laatsten man staan wij in een aaneengesloten falanx van wil en van de hardste en meest onvoorwaardelijke vastberadenheid. Nu de wereldoorlog met rassche schre den zijn hoogtepunt nadert en millioenen Europeanen de krachten der strijdende partijen afwegen, is het belangrijk na te gaan, hoe de gevechtskracht der soldaten is. Niet het aantal alleen is immers be langrijk, vooral de soldateske capaciteiten van de strijders geven den doorslag. Oorlogsverslaggever dr. Fritz Meske trekt in het „Hamburger Fremdenblatt" een interessante vergelijking tusschen de Amerikaansche en Duitsche soldaten, waaraan wij het volgende ontleenen: „Ofschoon er thans in het Duitsche le ger reeds een groot aantal verdienstelijke mannen zijn, die den, eersten wereldoor log niet hebben meegemaakt, maar pas ha 1918 in de Reichswehr soldaat gewor den zijn, bestaat nog steeds, niet slechts bij de hoogere leiding, maar ook in den troep, de mogelijkheid tot vergelijkende beschouwingen omtrent de gevechtskracht der Amerikaansche soldaten uit den eer sten en dezen wereldoorlog. Immers, de massa van het leger wordt door reserve officieren aangevoerd en onder hen vor men de deelnemers aan den eersten we reldoorlog steeds nog een aanzienlijk con tingent. Wel is de reserve-kapitein van 1939, die in den eersten wereldoorlog reeds luitenant was, op de leidende posten door jonge officieren van de tegenwoordige oorlogsgeneratie afgelost, maar onder de bataillons- en regimentscommandanten, vinden we ook nu nog talrijke oude houwdegens, die hun eerste sporen in Vlaanderen en aan den Chemin des Da mes hebben verdiend en nu in vele ge vallen naast hun onderscheidingsteekenen uit den eersten wereldoorlog ook het Duitsche Kruis of het Ridderkruis dragen Vergelijking met 1918. Danhoort men van zoo'n strammen ouden frontofficier, dat hij voor het eerst in het voorjaar van 1918 als jong pelotons commandant voor Amiens op pas gelan de Amerikanen is gestooten en dat het tot zijn sterkste oorlogsherinneringen be hoort, dat hij toen met zijn paar machine geweren de dwaas opeen gedrongen aan valsgolven der Amerikanen totaal over hoop heeft geschoten. De Amerikanen hadden zich toen wel iswaar gewroken met barbaarsch artille rievuur, waar de Duitschers niets gelijk waardigs tegenover hadden kunnen stel len, omdat de arbeiders in de munitiefa brieken staakten. Ook toen waren de uni- formstoffen en de sigaretten der Ameri kanen beter geweest dan die der Duit schers en de kerels zelf waren benijdens waardig frisch en goed gevoed, maar zij hadden zich aan het westelijke front na- ief gedragen, omdat zij geenerlei ervarin gen meebrachten. In ieder geval was ook de uitgemergelde Duitsche soldaat van 1918 de meerdere van den Amerikaan en wanneer toen, ondanks alles het succes is uitgebleven, dan ligt dat aan de om standigheden op het gebied van politiek en leiding, waarover trouwens nu niets meer behoeft te worden gezegd. De jonge soldaten, die in Afrika heb ben gevochten en hier aanwezig waren, knikten instemmend, want zij hebben zoo iets ginds ook meegemaakt. En zij, die in het Oosten zijn geweest, laten zich heele maal door niets meer imponeeren. Maar dan zijn daar nog de nieuwelingen, die kort geleden pas uit het reserve-batail- lon zijn gekomen en nu aan het front van Nettuno dadelijk in den ergsten rommel zijn geraakt. Zij lachen een beetje verle gen, denkende aan den laatsten artillerie- regen. „En jongetje, zullen we het klaar spelen?" vraagt een gebaarde onderoffi cier, die den naast hem zittenden achttien jarige op den schouder slaat. „Dat spreekt van zélf," klinkt het dan mannelijk te rug. Menige ernstige, kameraadschappe lijke blik richt zich op het gezicht van den jongen soldaat en ieder zou hem den volgenden keer graag naast zich heb ben. Want hij heeft al getoond, dat hij een kerel Is, maar men moet hem nog wat onder ervaren hoede nemen. „Wat een volk!", zei onlangs een ïta- liaansche toeschouwer bij het zien van de eerste Amerikaansche krijgsgevangenen, die door Rome marcheerden. Er klonk ze ker veel Ingewortelde en nieuw gevoede haat tegen de arrogantie der dollarcul- tuür in dit oordeel mede. Geheel afge zien van het feit, dat onmiddellijk van 't slagveld komende krijgsgevangenen nooit een verheffenden aanblik bieden. Overi gens kon men Inderdaad in deze mon stercollectie van Amerikaansch soldaten dom rijkelijk veel gangstertypen van de onaangenaamste soort opmerken. Maar zij behoorden allen tot de productiefste jaar gangen, waren goed en doelmatig ge kleed en eerder' brutaal dan terneergesla gen. Dat zij in elk opzicht goed verzorgd zijn, hebben wij kunnen constateeren bij den tot nu toe binnen gebrachten-buit op het landingshoofd van Nettuno. Engelsch oordeel. Als de soldateske waarde alleen zou voortspruiten uit de spankracht van pe zen en spieren zou er op het oogenblik zeker geen hoogwaardiger soldatendom bestaan dan deze jonge en nog volkomen onverbruikte manschappen der Vereenig- de Staten. Want alle andere oorlogvoeren de volken Sovjet-Rusland In de aller eerste plaats hebben reeds hun tol aan bloed uit het bestand hunner meest krachtige jaargangen betaald. Het is ech ter een feit, dat zelfs de Engelschen over de soldateske eigenschappen van hun bondgenooten een zeer slechte meening hebben en dat ook steeds weer openlijk tot uitdrukking brengen. Het zou misdadig zijn, de oogen te slui ten voor het feit, dat de in Europa inge zette deelen der Amerikaansche weer macht een belangrijken militairen invloed oefenen en het ons moeilijk maken. Maar zij zullen in dezen oorlog niet de beslis sing brengen, omdat zij voor een vol maakte militaire ontplooiing het voor naamste missen, namelijk het soldateske ideaal. Dat echter in dezen materieeioor- log meer dan ooit de psychische waarden den strijd beslissen is vooral aan dat volk duidelijk geworden, dat de cri sis van den veldtocht in het Oosten en de verschrikkingen van de bommenterreur met de kracht van zijn ziel overwint. Hoe staat het nu met dit psychische fundament in het tegenwoordige Duit sche leger? De Duitsche soldaat van 1944 heeft weer een verrassende gelijkenis van dien „vorst van de loopgraaf" van 1918, dien niemand treffender en warmer heeft geteekend dan Adolf Hitler zelf. Thans, evenals toen, vormen de achttieirl arigen naast de In kruitdamp vergrijsde krijgers een zeer belangrijk en waarlijk niet het slechtste bestanddeel. In de vermenging van Jeugdige frischheid en superieure ge vechtservaring biedt het Duitsche leger van nu wel de maximale waarde aan soldateske kracht, die in dezen oorlog kan worden bereikt. Hetgeen Amerika in militair opzicht kan presteeren, hebben wij nooit onder schat, maar ook nooit met volkomen on gegronde vrees overschat. Wij hebben er geen oogenblik aan getwijfeld, dat aan het einde toch een Dultsch batalllon de duidelijke overwinning zou bevechten. Wat wij tot nu toe van de Amerikanen hebben ervaren, Js niet in het minst ge schikt om ons dit vertrouwen te ontne men. Sedert Duitschlands leger en volk zich door de bommenterreur pas in vollen omvang bewust zijn geworden, wat zij waard zijn en wat zij van elkaar kunnen verwachten, is het psychische fundament van het Duitsche soldatendom van een volstrekt onwrikbare en door niemand te overtreffen duurzaamheid. Op dit beslissende puntkan niemand het met ons opnemen. En het minst de Amerikanen" zoo besluit Meske. 12 Maart. Zon op 7.02 u„ onder 18.39 u. Maan onder 8.21 u., op 21.14 u. 13 Maart. Zon op 7.00 u., onder 18.40 u. Maan onder 8,41 u., op 22.24 u. Mijn stukje, getiteld „Het idee", heeft nogal eenig stof doen op waaien. Het begon met een boozen brief van een meneer, die veel on vriendelijke dingen aan het adres van Ovidius richtte. Op het oogen blik begrijp ik nog niet, waarom dat graafje zich zoo nijdig gemaakt heeft. Maar enfin Vanochtend kreeg ik een versje toegezonden, dat ik mijn lezers niet onthouden wil. Hier is het: OVIDIUS! OVIDIUS! Wat hebt g' op Uw geweten! Een meester op een la'gre school, Die vond Uw scherts geen apekool En liet de jongens eten.... Hij kocht voor twee rijksdaalders snoep En ging zijn klas tracteeren, Maar voordien zei hij tot de jeugd: Gaat heen in alle eer en deugd En doet naar mijn begeeren: Neemt allemaal een beetje shag Voor mij mee, ik moet rooken! Dan krijgt g'in ruil een zoete klont (En of de jeugd dat aardig vond!) En meester.... kon weer smoken! Hij kreeg een kilo shagtabak (Niemeijer en van Nelle) Want dertig jongens uit de klas. Die gaven wat van vader was Ovidius, ontstelle! Den werkman in den tuin der poë zie, die aan dit vlotte rijm zooveel arbeid gehad heeft, mijn dank, en voor copie conform: OVIDIUS. 's-GRAVENHAGE, 10 Maart. -Even als in 1943 zullen ook dit voorjaar vitamine-c tabletten worden verstrekt aan schoolkinderen en kleuters. Voor de uitreiking komen dit jaar in aanmerking de leerlingen van alle openbare zoowel als bijzondere scho len voor: voorbereidend, gewoon en buitengewoon lager onderwijs, uitge breid lager onderwijs, middelbaar en voorbereidend hooger onderwijs en nij verheidsonderwijs. Ook komen in aan merking voor de verstrekking: kleu ters van 0 tot 6 jaar, voor zoover zij niet reeds op de bewaarscholen de ta bletten ontvangen. De verstrekking geldt zoowel voor Nederlandsche als voor Duitsche kin deren. De verstrekking op de scholen, als mede de uitreiking op de consultatie bureau* moet een aanvang nemen op Maandag 27 Maart a.s. Voor hotels, café's, restaurants, winkels en warenhuizen. 's-GRAVENHAGE, 10 Maart. - De directeur van het Rijkskolenbureau maakt bekend, dat met ingang van de eerste meteropneming na 29 Februari 1944 de rantsoenen van hotels, café's, restaurants, winkels en warenhuizen teruggebracht zullen worden van 65 op 50 De eleetriciteitsbedrijven zullen de betreffende verbruikers zoo spoedig mogelijk- van de nieuwe rantsoenen op de hoogte stellen. Nadrukkelijk wordt er "de aandacht op gevestigd, dat het nog niet in het bezit zijn van de ge wijzigde rantscenopgaven niet als mo tiveering van een eventueele over schrijding van het nieuwe rantsoen zal worden aanvaard. De verbruiker wordt derhalve in zijn eigen belang aangera den onverwijld de noodige maatrege len te treffen. POSTZEGELS BUITEN GEBRUIK. 's-GRAVENHAGE, 10 Maart. - Alle postzegels, voorzien van de beeltenis der koningin, de postzegels met guil- locheopüruk, de herdenkingspostzegels prins Willem van Oranje, de lucht postzegels van 40 en 75 cent, f 1.50, f 4.50 en f 7.50 en de briefkaarten, briefomslagen en postbladen, voorzien van een afdruk van een dezer zegels (al dan niet met overdruk) worden 1 April 1944 buiten gebruik gesteld en voor de frankeering waardeloos. Van 1 April t.e.m.- 30 Juni e.k. kun nen nog voorhanden gave en onge schonden exemplaren van deze uitgif ten geruild worden tegen gangbare waarden. DE TOELATING VAN KINDEREN TOT DE LAGERE SCHOOL. 's-GRAVENHAGE, 10 Maart. - Tot dusver was bepaald, dat kinderen tot scholen, welke haar lessen in de eer ste helft van het kalenderjaar aanvan gen, konden worden toegelaten, wan neer zij vóór 1 April den leeftijd, van zes jaar hadden bereikt. Bij besluit van den secr.-generaal van het departement van Opvoeding, Wetenschap en Kuituurbescherming is thans bepaald, dat voor deze scholen den leeftijd van zes jaar bereikt moet zijn vóór 1 Mei van het jaar waarin de toelating geschiedt. Luistert öp Zondag 12 Maart van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilver sum I, op golflengte 415 meter, naar de stem der SS. Onderwerp: Heldenge denkdag. In aansluiting hierop wordt van 11.40 tot 12.00 een frontuitzending onder den titel „Voorwaarts kameraden" ver zorgd. In deze frontuitzending hoort men een vraaggesprek met den kom- mandeur der divisie Nederland, ridder kruisdrager SS-Oberführer Wagner. KEURINGEN. Voor de Waffen-SS, SS-Wachtbataljon In Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarine en de Germaansche SS in Nederland. Alle inlichtingen, brochure, reisbiljetten voor de heen- en terugreis verkrijgbaar btf de Nebenstellen der Waf fen-SS Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Lan- gestraat 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Gro ningen, Heerestr. 46; Enschede, Hengelo schestraat 30 en het SS-Ersatzkommanrto Niederlande, Den Haag, Korte Vijverberg 5. 12 Maart, 9—12.00 uur, Groningen, Heerstraat 46; 15 —18.00 uur, Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstr. 13 Maart, 9—14.00 uur, Amster dam, Dam 4. 14 Maart, 9—14.00 u"*\ Utrecht, N.V. Huis, Oudegracht 24r Maart, 9—14.00 uur, Amersfoort Durchgangslager, Leusderweg. Ijl' IJ

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1