DAGBLAD VOO Vergeelsche Sovjet-aanvallen brj den Boeg. Oostelijk elftal opnieuw geklopt door West. De Fransche massa moordenaar. De strijd om Cassino. Luchtoorlog in> vollen omvang Hitier beantwoordt vragen over Finsche kwestie. Verduister v. 19.6.30 uur. De-Landwacht begint haar dienst Noordfiollandsche doeg te sterk voor Leiden. DE STRIJD OM WATERLAND. Uitgavee V Dagblad voor Ifoord-BoIIand N.Y. Alkmaar - Voordam C 8, Bureau Alkmaarscbe editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Bed. 3330. Giro 187294. MAANDAG 20 MAART 1944.' ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD 146e Jaargang, No. 67, 2 pagina's. Prijs der gewone advertenties in deze editie min. 1.40, elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheeïe op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het gebeele Rijk jf 2.63. Losse nummers 5 cent. Zware sirijd in lialië om Cassino. Bijna 100 vijandelijke vlieg tuigen vernietigd. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 19 Maart (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend^ Aan den benedenloop van den Oekrainschen Boeg hebben de Sov jets talrijke vergeefsche aanvallen op onze bruggehoofden onder nomen. Vijandelijke pogingen om de rivier over te steken werden verijdeld. Tusschen den middelloop van den Oekrainschen Boeg en den Dnjepr duren de gevechten met- verder opdringende vijandelijke strijdkrachten voort. Aan den bo venloop van den Oekrainschen Boeg alsmede tusschen Proskoerof en Tarnopol zijn herhaalde aanval len der bolsjewieken mislukt. Onze troepen sloegen de Sovjets op ver scheidene plaatsen in vastberaden tegenaanvallen terug en berokken den hun zware verliezen aan men sehen en materiaal. Daarbij wer den allefin in één corpssector 44 pantserwagens en 12 stukken storm- geschnt alsmede talrijke andere wapens en voertuigen vernietigd of buitgemaakt. In het gebied Krze- mieniez—Kowel werden sterke vij andelijke aanvallen afgeslagen of opgevangen. De hevige gevechten duren voort. In den centralen frontsector is de gevechtsactiviteit weer opgeleefd. Plaatselijke aanvallen van den vijand op den zuidelijken oever van de Pri- fjet, ten z%den van de Berezina, aan den autoweg van Smolensk en ten zuidoosten van Witebsk zijn mislukt. In het noorden van het Oostelijke front is de kracht der vijandelijke aan vallen als gevolg van de den dag tevoren geleden zware verliezen verminderd. De Sovjets ondernamen op de vroegere brandpunten slechts plaatselijke, door pantserwagens ondersteunde aanvallen, die in ons afweerviiur ineenstortten. Eenige penetratieplekken der vorige dagen werden in een tegenaanval ge zuiverd. Eigen stoottroepen vernietigden aan het landingshoofd van Nettuno talrijke vijandelijke nesten van verzet. De vij and leed zware bloedige verliezen. Er werden gevangenen gemaakt. De vij and zette zijn door pantserwagens on dersteunde sterke aanvallen op Cas sino voort. Zij werden met doeltref fende ondersteuning door slagvliegers in felle gevechten afgeslagen. In een kloekmoedigen tegenaanval werd de in het noordwesten van de plaats lig gende burchtruïne heroverd. Aan de rest van het front verliep de dag zon der bijzondere gebeurtenissen. Rome opnieuw gebombardeerd. Formaties Amerikaansche bommen werpers hebberi opnieuw een terreur- aanval ondernomen op de stad Rome. In het centrum der stad en in woon wijken werd groote schade aangericht en ontstonden verliezen onder de be volking. De* Britsch-Amerikaansche bommen werpers hebben de afgeloopen 24 uur bij aanvallen op het Rijksgebied en op Duitsche steunpunten in boven-Italië zware verliezen geleden. 98 Vijande lijke vliegtuigen, waaronder 83 vier motorige bommenwerpers, werden neergeschoten. Overdag werd in woon wijken der steden München en Frie- drichshafen, in den afgeloopen nacht in Frankfurt aan den Main dooT de vij andelijke terreurbommenwerpers scha de veroorzaakt en wehden -verliezen onder de bevolking teweeggebracht. Stooraanvallen van eenige Britsche vliegtuigen waren gericht op Midden- Cn West-Duitschland. Dfi RAADSELACHTIGE PETIOT. Het onderzoek, dat te Auxere in verband met de zaak-Petiot is in gesteld, heeft nog steeds niets nieuws aan het licht gebracht. De' jongste opsporingen, die den sluier zouden kunnen oplichten, die over het geval- Dehauve hangt, dat dateert van 14 jaar geleden en waarin de naam van dokter Petiot genoemd is, schijnen zich naar het plaatsje Villeneuve- Sus-Yonne te richten. Ziehier in het kort enkele bijzonder heden betreffende deze aangelegenheid: den llen Maart 1930 brak in de woning der echtgenooten Dehauve, bedrijfslei ders van de Coöperatieve Melkinrich ting te Viiieneuve-Sur-Yonne, een brand uit. Na het blusschen ontdekte men het lijk van mevrouw Dehauve, geboren Henriëtte Gay, 46 jaar oud en geboren te Egriselles-Le-Bocage. Zij bleek met hamerslagen gedood te zijn. Na zijn misdaad volbracht te hebben, had de moordenaar in de keuken een qntvlambare vloeistof uitgegoten, die hij in brand had gestoken. De moor denaar had 10.000 fr. meegenomen, maar een bedrag van 230.000 fr. laten liggen. Hoewel men ter plaatse een kartonnen doos had gevonden, waarop de vingerafdrukken van den misdadi ger stonden en de anthropometriSche dienst deze afdrukken onderzocht had. kon de schuldige niet geïdentificeerd worden, zoodat de zaak bleef rusten. Voor een groot aantal mensghen was het echter duidelijk, dat dokter Petiot wiens intieme omgang met het slacht offer aan geen twijfel onderhevig was, de dader kon zijn. Petiot, die burge meester van Villeneuve geweest was, was volgens fc beweringen van som migen kort na de misdaad aan den oever van de Yonne gezien. Hij had zich toen naar het koffiehuis „Soleil d'Or" begeven, dat .gehouden werd door een van zijn vrienden, die enkele dagen nadien op geheimzinnige wijze pverleed. Korten tijd later werd de publieke QPinie opnieuw in beroering gebracht door den niet minder raadselachtigen dood van de meid van den- dokter, die eveneens gedurende verscheidene jaren zijn minnares was geweest. Het hoofd van de brigade der Rijkswacht.» die het onderzoek had geleid, werd naar elders overgeplaatst. Misschien zal commissaris Massu verzoeken hem de vingerafdrukken van dokter Petiot, genomen op het oogenblik dat zijn persoonsbewijs werd uitgereikt, toe te zenden, ten einde zë te vergelijken met de afdrukken die in 1930 tijdens het onderzoek van de zaak- Dehauve werden gevonden. Het Duitsche weermachtberieht van Zaterdag luidt: Bij Kertsj hadden vijandelijke aan vallen ook gisteren geen resultaat. Aan den benedenloop van den Oekrainschen Boeg mislukten nieuwe Sovjetpogin gen, met sterke strijdkrachten onze bruggehoofden in te drukken. De Wurttembergsch-Badensche 335e divisie infanterie onder bevel van generaal- majoor Rast, die in den loop der distancieeringsbewegingen tijdelijk van haar verbindingen was afgesneden, heeft, onder afweer van voortdurende vijandelijke aanvallen en met mede neming van alle gewonden en talrijke gevangenen, al strijdénde het contact met onze hoofdstrijdkrachten hersteld. Westelijk van den Midden-Boeg konden vrij sterke bolsjewistische strijdkrachten- meer terrein winnen. Tusschen Proskoerof en Tarnopol werden in zware aanvals- en afweer- gevechten 20 vijandelijke pantserwa gens vernield. Daarbij sloten pantser- strijdkrachten van het leger in samen werking met formaties der Waffen-SS doop een energieken aanval een leemte inhet front. In het gebied Krzemiemniez-Kowel zijn verbitterde gevechten gaande. In den noordelijken sector van het Oostelijke front leefde de gevechts bedrijvigheid weer op. Noordwestelijk van Newel, zuidoostelijk van Ostrof noordelijk van .Pskof en aan het Nar- wafront werden hevige door talrijke pantserwagens gesteunde Sovjet-aan vallen met afgrendeling van eenige penetraties afgeslagen en 82 vijande lijke pantserwagens vernield. Bij deze gevechten heeft zich de 6e compagnie van het 3e Oost-Pruisische grenadiers regiment onder bevel van den Ober- feldwebel Kutschkau door buitenge wone dapperheid onderscheiden. In het zeegebied van Vardö viel een formatie Soyjet-bommenjverpers en torpedovliegtuigen driemaal tevergeefs een Duitsch convooi aan. Van de on- geveer_ 60 aanvallende vijandelijke vliegtuigen werde^ er 37 neergeschoten in luchtgevechten en 7 andere door het scheepsafweergeschut. Hetconvooi zette zonder schade zijn reis voort. Van het landingshoofd Nettuno wordt sleyhts plaatselijke gevechts bedrijvigheid gemeld. Aan het Zuide lijke front duurt de zware worsteling in het centrum van Cassino met on verminderde hevigheid voort. Het sta tion Cassino ging in zwaren strijd ver loren. In de puinhoopen van de plaats wordt de verbitterde strijd voortgezet. Een formatie vijandelijke bommen werpers vloog in den middag van 17 Maart bil slecht zicht het Donaugebied binnen en liet zonder grondzicht zeer verstrooid bommen* vallen op het ge bied van Weenen. Schade en verliezen zijn gering. Boven de Oostmark en Italië werden onder moeilijke afweeromstandlg- heden 9 vijandelijke vliegtuigen neer geschoten. Eenige Britsche Stoorvliegtuigen lie ten in den afgeloopen nacht bommen vallen op het Rijnlandsch-Westfaalsche gebied. Duitsche vliegtuigen vielen in de avonduren van 17 Maart afzonderlijke doelen in Londen aan. De laatste dagen van de vorige week hebben de Anglo-Amerikanen verschillend^ luchtaanvallen gedaan op onderscheidene streken van het vasteland van Europa. Vrijwel overal wierpen de bommenwerpers lukraak hun bommen uit, zonder dat zij in feite eenige militaire doelen raakten. De verliezen waren groot en tien tallen toestellen werden neergehaald, deels door het afweergeschut, deels door de snelle jagers, die zich bo ven het wolkendek begaven en daar den strijd aanbonden. Vrijdag vlogen groepen vijandelijke bommenwerpers boven Slowaaksch ge bied. In de omgeving van Pressburg wierpen zij brisant- en brandbommen uit, maar tengevolge van het slechte zicht werden geen doelen geraakt. Er werden geen personen gedood en geen schade aangericht. Dien zelfden dag vlogen andere groe pen boven Hongarije en wierpen bom men neer op Wieselburg, Kaposvar en verschillende plaatsen in W -Hongarije. Eén persoon werd gedood, vier gewond. Zaterdagochtend vlogen formaties vier motorige Amerikaansche bommenwer pers, krachtig door jagers beschermd, in twee golven boven het Opper-Italiaan- sche gebied. Reeds vóór het bereiken van de kust stieten zij op den energieken Duitschen afweer. Bij een onbedekten hemel wer den de op groote hoogte vliegende Ame rikaansche bommenwerpers hardnekkig door Messerschmitt-vliegtuigen en Itali- aansche jagers achtervolgd en in weer wil van de krachtige vijandelijke be scherming door middel vai) jagers, die verdeeld over verschillende hoogten meevlogen, onvermoeid aangevallen. Reeds enkele minuten nadat de vliegtui gen elkaar bereikt hadden, stortten ^e eerste Amerikaansche jagers brandend omlaag. Nadat de vijandelijke jagers waren verdreven, bestookten de Duitsche jagers de in gesloten formatie vliegende Amerikaansche bommenwerpers. Zij slaagden er in. enkele bommenwerpers van de formatie af te zonderen en neer te schieten, alsmede andere vliegtuigen te dwingen hun Jjommen lukraak neer te werpen. Totdusver zijn rapporten ont vangen over het neerschieten van 29 viermotorige Amerklaansche bommen werpers en jagers. Aanval op zuld-Duitsch gebied. De berichten over den luchtaanval van Amerikaansche formaties bommenwer pers op zuld-Duitsch gebied in de mid daguren van Zaterdag toonen duidelijk aan, dat hier -weer sprake Is geweest van zuivere terreurondernemingen. Woongebieden van zuid-Duitsehe steden werden door brisant- en brandbommen zwaar getroffen. Duitsche jacht- en torpedovliegers hebben den vijandelijken formaties in felle luchtgevechten, die p'aats_ hadden boven het geheele zuid en zuidwest-Duitsche gebied tot hoogten van bijna 10.000 meter, zware verliezen toegebracht Tot dusver is 't neerschie ten van tenminste 40' viermotorige bom menwerpers vastgesteld, alsmede van een aantal jagers. In de avonduren van 18 Maart zijn Britsche formaties *t zuidwest-Duitsche gebied binnengevlogen. Zooals bij tal- KEURINGEN. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Wegens de zeer vele aanmeldingen zal nog een extra keuring ge houden worden op Zaterdag 25 Maart van 9 tot 14 uur te Amsterdam, Dam 4 en op Maandag 27 Maart van 9 tot 14 nur te Den Haag in één der zalen van Amicitia, Westeinde 15, waar iedere gezonde Nederlander zich kan aanmelden, ten einde' gekeurd te worden voor de Waffen-SS, SS- Wachtbataillon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarine en de Germaansche SS in Nedirland. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen vérstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra-levensmiddelen etc. Personen tusschen 1930 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de te werkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Watfen-SS kan ieder worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. Gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis zijn verkrijgbaar bij de navolgende Nebenstellen der Waffen-SS: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Heerenstraat 48; Enschede, Hengeloscbestraat 30 en eveneens bij het Ersatzkommando Korte Vijverberg 5, Den Haag. Bedoeling der Sovjets: uitroeiing der niel-Russisch-bolsjewistische volkeren. Garanties van Engeland een utopie. Op grond van eenige in het bui tenland verspreide berichten ove'r een beweerden stap van den Führer bij den Zweedsehen koning in verband met de Finsche kwes tie, heeft de Berlijnsche correspon dent van de „Sfockholms Tidnin- gen" om een reehtstreeksch stand punt van den Führer ten aanzien van deze-'publicaties 'verzocht. De Führer heeft den Zweedsehen cor respondent op zijn vragen de vol gende antwoorden ter beschikking gesteld: Vraag: „In buitenlandsche persbe richten werd beweerdV dat de Führer bij koning Gustaaf van Zweden een stap van toenadering zou hebben ge daan in verband met de bemiddeling van den Zweedsehen koning bij Fin land. Stemmen deze berichten met de feiten overeen?" Antwoord: „De berichten zijn valsch. Ik zou ook niet weten, waarom ik een zoodanigen stap gedaan zou hebben. Het is mij niet bekend, of koning Gus taaf van Zweden inderdaad in dien zin zijn invloed op Finland heeft uitgeoe fend. Speciaal is mij ook niet bekend, wanneer deze stap zou zijn ondernomen. Wanneer dit echter zoo zou zijn, is hier uiteraard sprake van een zuiver Zweedsche aangelegenheid." Bedoeling der Sovjets. Vraag: „Mag ik in dit verband vra gen, hoe u in het algemeen den toe stand op grond van de wapenstil standsvoorwaarden beoordeelt?" Antwoord: „Ik beoordeel de door de Sovjets - bekend gemaakte wapenstii^ standsvoorwaarden precies zoo als zij bedoeld zijn. Haar doel' is vanzelfspre kend, Finland in een toestand te bren gen, waarin een verdere tegenstand onmogelijk wordt, om dan datgene aan het" Finsche volk te völtrekken, wat Molotof indertijd reeds te Berlijn heeft geëischt. Met welke frazen en onder welke voorwendsels deze voorwaarden der Sovjets ook bekend worden ge maakt, is practisch volkomen onver schillig. Het gaat er hier slechts om, 21 Maart: Zon op 6.41, onder 18.54. Maan op 5.31, onder 14.46. De Gewestelijke commandeur voor Zuid-Holland en Zeeland voor de Landwacht Nederland deelt mede: Met ingang van 15 Maart i-s de Land wacht Nederland in het Gewest Zuid- Holland en Zeeland haar dienst be gonnen. De Landwachters hebben poli- tiebevoegdheid en zijn kenbaar aan een rooden armband met het opschrift: „Landwacht". Bij de patrouilledien- sten van de Landwacht kunnen alle in burger gekleede personen overdag of 's nachts worden staande gehouden tenefnde op wapens en ter identifica tie te worden onderzocht. Wanneer een ieder de bevelen van de Landwacht nauwkeurig nakomt, kan men er van verzekerd zijn, dat hem geen enkel nadeel zal overkomen en dat men ongestoord zijns weegs- kan gaan. Ook wanneer b.v. personen, die te goeder trouw zijn, de handen omhoog zullen moeten steken om op wapens onderzoek te worden, zullen zij moe ten bedenken, dat dit een noodzakelijke maatrëgel is, geboden door de om- standigtorien, waarin ons land op het oogenblfi verkeert. Wanneer de Nederlandsche burger snel en correct de bevelen opvolgt, kan hij de onaangenaamheden zelf tot het uiterste beperken. MAX BLOKZIJL. Max Blokzijl houdt zijn politiek weekpraatje op* Maandag 20 Maart 1944 over Hilversüm I om 18.45 uur. De titel van dit praatje is: „Een gevaar lijke dag ligt achter ons." Noodwinkels te Nijmegen. Naar wij uit goede bron vernemen zal in den loop van de volgende week te Nijmegen een begin gemaakt worden met den bouw van 60 noodwinkels, waaronder een koffiehuis op het Mariënburgplein. Ook zullen zeer waarschijnlijk noodwinkels gebouwd wor den op de z.g. renbaan aan den Bijle- veldssingel. rijke vorige gevallen maakten de Brit ten weer gebruik van een weersgesteld heid, die hun bescherming scheen te be loven tegen de Duitsche nachtjagers. Boven het gebied lag een hoogreikend, gesloten wolkendek. Niettemin stegen formaties Duitsche nachtjagers op, dron gen door de wolken be^n en bereikten ae op groote hoogte vliegende bommen werpers. Goede resultaten van dezen afweér kunnen verwacht worden. Geslaagde Duitsche aanval. In den sector-Cassino van het •Italiaan- sche front hebben Duitsche slagvliegers en snelle gevechtsvliegtuigen op 18 Maart den BritschAmerikaanschen aanvoer met bommen en booröwapens aangevallen. Wegen en bruggen leden door dezen aanval zware schade Troe pencolonnes en vliegtuigen met belang rijk materiaal werden hevig" getroffen en leden gevoelige verliezen. het slachtoffer een^lus om den hals te leggen, om die dan te gelegener tijd te kunnen aantrekken. Dat Sovjet-Rus land zich tot dezen stap gedwongen ziet, is slechts het bewijs, hoe sceptisch het zijn militaire mogelijkheden zelf beoordeelt. Aan de uiteindelijke bedoe ling van het bolsjewisme kan niemand twijfelen: n.l. uitroeiing der niet-Rus- sisch-bolsjewistische volkeren in Euro pa en in dit geval, vooral uitroeiing van de Finnen. Om dit doel te berei ken, heeft men, zooals onze tegenstan ders openlijk toegeven, den zenuwoor log tegen Finland ontketend." Vraag: „Meer dan eens is de vraag opgeworpen eener garantie voor Fin land van de zijde van Engeland en de Vér. Staten. Wat dunkt u van derge lijke garanties voor Finland?" Garanties van Engeland een utopie. Antwoord: „De vrag^i van garan ties voor Finland van de zijde van En geland en de Ver.' Staten konden slechts het doel nastreven, den Finnen de onderwerping smakelijker te ma ken. ïn de praktijk is elke garantie der Engelschen of der Amerikanen een utopie. Noch Engeland noch de Ver. Staten zouden bij machte zijn, een ze gevierend Sovjet-Rusland ook maar de geringste voorschriften te stellen over de definitieve doelstelling zelfs wan neer zij dit zouden willen. In werke- lijkhèid echter hebben zoowel Enge land als Amerika niet den geringsten eerlijken wil, een dërgelijken invloed uit te oefenen. In beide landen regee- ren dezelfde krachten, zij het ook on der een burgerlijk masker gecamou fleerd, die in Sovjet-Rusland volkomen openlijk de macht bekleeden. Wat Ame rikaansche garantiesv betreft, Duitsch- land heqft daarmede na afloop van den wereldoorlog zijn ervaringen opgedaan. De plechtig toegezegde 14 punten van Wilson waren, nadat Duitschland de wapens had neerge legd, vergeten. De practische werke lijkheid leidde in elk afzonderlijk ge val tot het tegendeel van hetgeen men toentertijd het Duitsche volk heelplech- tig had toegezegd. Wat Britsche garan ties waard zijn, dat is met het geval Polen op éclatante wijze bewezen. Overigens staan, Engeland en Amerika zelf voor ernstige birmenlandsche cri ses, en de vraag is niet, of zij bij machte zijn, het bolsjewisme voor schriften te stellen, doch hoe lang het hun zal gelukken, de bolsjewistische revolutie in hun eigen landen te' ver hinderen. Zooals tot dusver nog altijd in het leven der volkeren is de eenige "garantie voor het bestaan van een natie de eigen kracht." Zuid en Noord speelden gelijk 3—3. Noord-Holland won van Leiden. opnieuw heeft het Westen gezegevierd over het Oosten en opnieuw was deze zege te danken aan de betere techniek van de beproefde krachten als Smit, Harder c.s. Zoo heel erg-^belangrijk is dat natuur lijk niet. Maar wat wel van belang is: de nieuwe midvoor, de Volewijcker De Jongh, faalde geheel. Hij kreeg ontel bare kansen, doch wist er niet één van te benutten. Men zou zoo zeggen, dat het spelpeil achteruit gegaan is, als men bedenkt, dat de oude paardjes den jongeren nog een les moesten geven.... Was de Westelijke aanval hoofdzakelijk gebaseerd op kort samenspel, mogelijk zoo nu en dan te ver doorgevoerd, om De Jongh een kans te geven, 't Oosten ging met open spel op het doel af en zijn aanvalsspel kreeg daardoor een verrassend karakter. Toch was dit niet zóó verras-- send, of de westelijke verdediging wist er wel raad mee en doelman Kraak moest dan ook slechts twee maal visschen, maar in beide gevallen voor harde, zuivere schoten. Door stug verdedigen wist Oost langen tijd stand te houden, maar een kopbal van Smit gaf aan West de leiding. Met een onverwacht schot kwam de gelijkmaker. Reeds een minuut n§ de hervatting doel puntte De Harder (1—2) en enkele oogen- blikken later benutte Fischer een voor zet (1—3), terwijl De Harder er spoedig daarop 14 van maakte. Uit een snelle doorbraak kwam het tweede tegenpunt van Oost, doch De Harder vond de cijfers nog niet voldoende en zorgde voor num mer vijf- De Westelijke ploeg was aanmerkelijk zwakker dan verleden jaar, hetgeen vol doende zegt t? a. v. het Oosten. Zuid en Noord spelen gelijk. Het leek er op, dat het Zuiden een flinke overwinning zou behalen op het Noorden* want binnen een half uur stond het al 30 voor de gastheeren. Toen de den de Zuiderlingen het kalmer aan eh dat was hun fout. Wel handhaafden zij den voorsprong tot de rust, maar- in de tweede helft kwamen er lekken in de Zui delijke verdediging en Lenstra c.s. zagen kans, om den achterstand geheel in te loopen. En bijna had Lenstra in de laat ste minuut nog het winnende doelpunt gemaakt, doch op 3 meter afstand schoot hij nog binnen het bereik van den doel man den bal in! Opgemerkt moge worden, dat verschil lende Zuid-spelers zich spaarden voor den komenden beslissingswedstrijd FSV—Lon- ga, hetgeen van invloed was op het spel- beeld der Zuiderlingen. Competitie. Hier en daar werden nog competitie wedstrijden gespeeld, maar de twee be langrijkste ontmoetingen gingen niet door: Texel—Atlas en Wieringerwaard—Vrone. Hier kon immers de beslissing, gevallen zijn, maar in beide gevallen moesten dé gasten verstek laten gaan. In de 4e klasse C werd ADO definitief kampioen door een 3l-zege op Vitesse '22. Wat de bekerwedstrijden betreft, ver wijzen we naar de uitslagen. Met 3—1 won het Noordhollandsch elftal Zondag van de Leidsche ploeg, maar deze cijfers geven toch geen juist beeld van den wedstrijd zelf. Immers, op een goede 20 minuten na in de tweede helft was het N.-H.-elftal voortdurend in de meer derheid en speciaal in de eerste helft en in het laatste kwartier was het een sterk aanvallend elftal, dat voortdurend het Leidsche doel trachtte te vinden. Men zou zoo zeggen, dat drie doelpun ten dan-maar heel magertjes waren, maar elf school dan ook in de betrekkelijke de „zwakte" van de Noordhollandsche schotloosheid der voorhoede en in het remmende spel van Kok, die steeds te egoïstisch was en te veel alleen wilde doen. Wanneer Kok zijn medespelers meer in het spel betrokken had, zouden onge twijfeld meerdere doelpunten genoteerd zijn. Een beroep op het gezonde verstand der nuchtere Nederlanders. Zateïdagmiddag stond Purmerend in 't teeken van de grootsch opgezette pro- paganda-actie der N.S.B. Zooals al ge- ruimen tijd de strijd om Amsterdam ge voerd wordt, heeft de kring Waterland vanuit Purmerend thans de propagandh- wapenen ter hand genomen. Reeds vroeg waren verschillende strijders, uit de Beweging in het Kring huis tezamen en werden de te verwach ten resultaten besproken. Aanwezig wa ren, behalve den prop.-inspecteur der Beweging Jac. Frentrop, de heer A. C. Strijkers in zijn- functie van districts- propaganda-inspecteur voor Noord-Hol land, de kringleider en zijn kameraden, die zorg droegen voor de organisatie van dezen middag. Om circa 4 uur begon de Jeugdstorm met een marsch door de stad, waarna deze jongerep in hun frissche unifor men zich opstelden op de trap van het stadhuis en daarvóór. Langzamerhand had zich het publiek op de Kaasmarkt verzameld, nieuws gierig naar hetgeen thans in de rustige stad Purmerend zou worden gebracht. De voorgevel van het stadhuis was versierd met de vlaggen der Beweging, de Princevlag en spandoeken met voor dezen strijd toepasselijke spreuken. Door middel van luidsprekers werd pit tige marschmuziek tën gehoore ge bracht. Om 5 uur betrad Jac. Frentrop het platvorm van het stadhuis en hield een toespraak tot het Purmerender volk. De stad met de 3 wolfsangels. Het is merkwaardig, aldus de pro- paganda-inspecteur der Beweging, dat wjj thans, nu de N.S.B. aan den voor avond staat van haar dood immers dat gelooft gij toch naar de stad zijn gekomen, die drie wolfsangels in haar wapen draagt. Ook" op de pet van den weerman zult ge dit teeken aantreffen, het teeken van strijd en nood. Deze symbolen uit het verleden van ons volk, deze „volksche sym bolen" zjjn door onsllweer in eere hersteld, zooals wij alle volksche waarden in eere willen herstellen. De N.S.B. sluit zich aan bij alles, wat eigendom van het volk is. Niet uit het buitenland,- zooals men ons maar al te gaarne in de schoenen wil schuiven, maar uit kern en wezen van het eigen volk stamt ons socialisme. Niet het in ternationale socialisme, streven wij na, het zijn volksche waajden gaat ontne- want geen volk kan bestaan, als men men. Geen Marxisme dus, maar zuiver nationaal en socialistisch. Wie zfin tegen ons? Er zijn twee reacties tegen onze Bewe ging. In de eerste plaats natuurlijk de kapitalisten. Zij zien hun macht beknot en trachten nu door moord en terreur, door ophitsing van verblinde volksge- nooten zich te handhaven. De andere reactie beweert, dat nationalisme en socialisme niet zouden samengaan. En waarom niet? Wy willen slechts gerechtigheid en rechtvaardigheid, een verzorgden ouden dag voor lederen werker in onze gemeenschap, goede opvoeding van de jeugd en waarachtig levensgeluk. Wy willen alle Voorwaarden scheppen om het volk gelukkig te doen leven. Daarby gaat het algemeen belang vóór het groepsbelang en het groeps belang gaat vóór het persoonsbelang. Ondanks alles, ondanks haat. laster, terreur en tegenwerking gaat de Bewe ging verder. Zij is geboren uit den nood der tijden en grijpt terug naar de volk sche waarden om het volk te doen her leven. De wedergeboorte van het Ne derlandsche volk is de grondslag van het komende socialisme. Wanneer men ons bij dit streven uit den weg tracht te ruimen, dan zullen voor elk van ons, die valt, tw§e anderen opstaan en de vaan verder dragen. Van wien men het heil verwacht. En van wien verwacht gij nu uw heil, gij Purmerender volk? Allerlei schoone beloften heeft men u gedaan. Ge zult levensmiddelen, kleeding en genotmid delen krijgen na uw bevrijding. Gelooft hen niet, de kapitalisten! Kijkt naar Italië:, hongersnood, ziekte en ellende; de kinderen naar Siberië! Dat was de waarheid, die oyerbleef, nadat het Ita- liaansche volk aan de stem van de ka- pitalistisch-bolsjewristische bedriegers i^ehoor had gegeven/ En vooral gy boeren/en arbeiders! Meent ge dat de kapitalist u een beter leven zal schenken? Getuigeif de sta kingen in de kolenmynen van Wales en getuigt de ellende van den Ameri kaanschen farmer niet van het tegen deel? En zou hy, die zyn eigen mijn werkers geen behoorlijk loon wil uit betalen, zoodat zij in een tijd, dat alle krachten van het volk op zelfbehoud gericht moeten zjjn, zou hy u een beter leven brengen? Leugens! Ge zijt kinderen van een ge zond boerenras, gebruikt dus uw gezond verstand en toont niet langer angst voor uw buurman. Ons nationalisme fs uw redding, Het overwicht der Noordhollanders kwam wel het meest tot uitdrukking in de eerste helft. Toen klopte het verras send goed, toen werd er uitstekend gecom bineerd en toen stuwde de middenlinie haar voorhoede steeds maar weer op. Het Leidsche elftal zocht in deze periode te vergeefs naar een goeden vorm en uit niets bleek toen, dat dit Leidsche elftal eigenlijk de versterkte UVS-ploeg was, een Ingespeelde ploeg dus. De Leidsche achterhoede moest direct op volle toeren draaien en Duffels moest herhaaldelijk redding brengen. Dat deed hij n^ar be- hooren, doch nauwelijks had hij een open. doekje gekregen voor een fraaie red ding, of hij werd geslagen. Een vooi^et van den linkervleugel van N.-H. beland de bij Wezel en deze kopte den bal prach tig langs den doelman (1—0). Er was toen. bijna een kwartier gespeeld. Ook na dit doelpunt bleef Noord-Holland aanvallen en zelfs Schaaper loste eenige verre schoten op het doel! Leiden moest zich bepalen tot snelle uitvallen en deze leverden een enkele maal gevaar op. Want de jonge en naderhand uitstekende achterspeler Teeclenburgh deed eerst wat onwennig en trapte toen twee keor royaal over den bal heen. De eerste maal redde Klokkemeyer door snel Ingrijpen; de tweede maal zette Oosterom buiten het bereik van Klokkemeyer voor en Dupris maakte gelijk. Het derde kwartier was vrijwél geheel voor de gastheeren, doch Burgers kon eenmaal zelfs het leege doel niet viAden, terwijl Schenk tot twee keer toe- een scherp sahot gestopt -zag. Ook Wezel miste in deze periode een prachtige kans en toen de rust aanbrak was het nog steeds 1—1, terwijl een veilige voorsprong van Noord-Holland alleszins bereikbaar was geweest. De tweede helft was niet zoo goed als de eerste. Het vrij hooge tempo was ge zakt en de Leidenaars vonden eensklaps ïe combinatie. Echter hoe aardig veldwerk ze ook te zien gaven, het spel bleef te veel in de breedte en de Noordholland sche verdediging kon hier heel gemakke lijk ingrijpen. -Vrij onverwacht hern^n) Noord-Holland de leiding. Bij een spellen aanval faalde den Daas met het wegwer ken en Wezel was er snel bij om ten tweeden male te doelpunten (2l). Geleidelijk verminderde toen het Leid sche overwicht en Engel, die een periode van inzinkjng had doorgemaakt, herstal de zich weer, zoodat de witte middenli nie opnieuw ook haar aandacht aan den aanval kon besteden. Toen van Marle eens het leer opdreef én iedereen een pass naar voren/verwachtte, knalde deze ZFC-er plotseling op het doel en on bereikbaar vloog het leer langs Duffels (3l). Er moest toen nog een kwartier gespeeld worden en dat laatste kwartier probeerde Noord-Holland den voorsprong nog te vergrooten. Zelfs Schaaper schoot weer een paar keer op het doel (en goed ook!), terwijl Schenk een kans voor open doel miste! Gedoelpunt wérd er echter niet meer. Een aardige Wedstrijd op behoorlijk peil. Dat was de algemeene indruk, 't Was alleen jammer, dat Leiden niet sterk genoeg was, om Noord-Holland tot het uiterste te dwingen. ^Critiek op de spe lers zullen we verder niet geven; alleen dit: de beide invallers. Pater voor Maa- sen en Engel als spil waren hun plaatsen ten volle waard. Overigens, wanneer Noord-Holland nog eens 'n dergelijken wedstrijd spelen moet, laat men dan eens speciaal de jongeren een kans geven. N.V.B.-BEKER. District I, G: BKC—Nieuwe Niedorp onb.; HRC—Schagen 2—1; lexel—Wa tervogels uitg. H: SuccesWieringer waard uitgest.; DTSSijbekarspel 4—1. I: Always Forward—SEW 3—1; Andijk— WW onbek.; Sporters—Hollandia 0—4. J: QSCElectra 1—0; CÖV—USVU 2—3. K: Beverwijk—Zeevogels onb.; Assen- delftDEM 24. L: TerrasvogelsKW onb.; Westzaan—WSV 1930 1—2. M: Bloemendaal—Kinheim 2—1; IEV—WB 1—1. TECHNISCHE DAG. Oost—West 2—5; Zuid—Noord 3—3; Amsterdam—Rotterdam 3—3; Dordrecht —Den Haag 1—6; Limburg—Utrecht 2—7; Twente—Haarlem 4—2; Rotterd. 2e klas- sersAmsterd. 2e klassers 42; Haag- sche 2e en 3e kl.Haarl. 2e en 3e kl. 3— 2 Noord-Holland—Leiden 31; Gouda— Gooi en Eemland 52; ZwolleFries land 24. D.T.S.—SIJBEKARSPEL. Voor den tweeden bekerwedstrijd verscheen D.T.S. met vier invallers voor v. d. Hoven, C. de Waard, E Bos en J. Schuitemaker, waarvoor Joh. Groen, H. Kuiper, G. Bobeldijk ~fen J. Eecen waren opgesteld. Sijbekarspel was volledig. Over het algemeen werd voor de lust een weinig spannend partijtje gedemonstreerd met D.T.S. in de meerderheid. Eenvoudige kansen wer den door slap spel van de D.T.S.- voorhoede om zeep gebracht. De wei nige aanvöl.len van S. strandde op de goede D.T.S.-verdediging, waarin C. Kraan bijzonder uitblonk. Na circa 25 minuten weet Carnas door to breken en met een goed «chot D.T.S. de leiding te geven. Nog meerdere kansen deden zich voor D.T.S. voor, maar de stand bleef tot de rust ongewijzigd. Na de thee pakte D.T:S. goed aan en het S.-doel werd zwaar onder vuur genomen. Circa 10 minuten wist S nog stand te houden, maar toen wist de Vries binnen enkele minuten den stand op 4—0 te brengen! Toen volgde een vrij simpele aanval op het D.T.S.-doel, de rechtsbinnen van S. viel daarbij, populair gezegd, over zijn eigen beenen en .tot verba zing van de bezoekers wees scheids rechter Jansen, die overigens zijn taak uitstekend vervulde, naar de witte stip en S. redde de eer (41). weest moedig en aanvaardt het zonder bang te zijn, dat men u voor „pro" houdt. Gelooft niet in de bekeering van Jozef Stalin. Uw verstand zegt U, dat zooiets niet mogelijk is, neemt dus geen afwachtende houding aan, want ge staat voor de keus: chaos door bolsjewisme en Amerikanisme of een ordelijke staat van het nationaal-socialisme. Propaganda en colportage. Nadat Jac. Frentrop zijn rede beëin digd had, werd door verschillende leden van den Kring Waterland met „Vova" en propagandalectuur gecolporteerd. Daarna werd een éénpansmaaltijd gebruikt in het Kringhuis en voerde de heer Frentrop nog het woord, waarbij de gelegenheid was om vragen te stel len. En hierbij zal het niet blijven. De strijd om Waterland zal verder gevoerd worden. Zoolang, tot men eindelijk zal gaan inzien, dat er nu geen andere keus meer overblijft dan een herleVing van alle oude waarden van het Nederland sche volk, zoodat het weer iets groots zal beteekenen in Europa.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1