Duitschetroepen in Hongarijeaangekomen DAGBLAD VOOR Japan voor den beslissenden strijd. Ter doellrelfende besirijding van hei bolsjewisme. Zware afweergevechten in gebied van Brody BÉIg M Nieuwe Hongaarsche regeering gevormd. ACTIEVER ROL VAN HONGARIJE. Alle krachten vereenisfdL Frontstrijders uit Cassino bij dr. Göbbels. Duitsche successen aan den Boeg en aan het Moermanfront. Smerinka ontruimd. Nieuwe aanval op Berlijn. De nieuwe aanval op Londen. Varen, dat is leven. Militaire situatie gedurende de laatste zes weken ernstig geworden. Het lot van Japan. Verduister v. 19.6.30 uur. Bomaanval op gebied van Rijn en Main. Nieuws in 't kort. De bevrijding van Britsch-lndië. STAD EN OMGEVING. Ook brood f 2500 voor 4 ons biefstuk. Zuidscharwonde. Uitgave! Dagblad voor Nodrd-Holland N.V, Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. DONDERDAG 23 MAART 1944. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 70, 2 pagina's. Prijs der gewone advertenties in deze editie min. 1.10, elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de gelieele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor A kmaar 2.10, voor het geheele Rijk Jk 2.63, Losse nummers 5 cent. Het Hongaarsche persbureau M.T.I. heeft Woensdagmiddag het volgende officieele communiqué gepubliceerd: Teneinde in het kader van de ge- meertschappelijke oorlogvoering der in het Driemogendhedenpact verbon den Europeesche naties tegen den gemeenschappelijken vijand Hon garije ter zijde te staan, vooral om de doeltreffende bestrijding van het bolsjewisme door de mobilisatie van alle krachten en het tot stand brengen van uitgebreide beveiligin gen te versterken, zijn op grond van wederzydsch overleg Duitsche troe pen in Hongarije aangekomen. In de plaats van de afgetreden tot dusver aan het bewind zijnde regee- ring heeft zjjne hoogheid de heer Rijksbestuurder de vorming van de nieuwe regeering opgedragen aan Stojay, tot dusver gezant in Berlijn. De beide verbonden regeeringen zijn het er over eens. dat de getroffen maat regelen ertoe zullen bijdragen, in den zin van de oude vriendschap en wapen broederschap tusschen het Hongaarsche en Duitsche volk. alle hulpmiddelen van Hongarije voor de eindoverwinning der gemeenschappelijke zaak te gebruiken. De diplomatieke correspondent van het DNB, dr. Siegfried Horn, schrijft: Rqeds op de persconferentie van het Auswartige Amt van j.l. Maandag was in antwoord on een desbetreffende vraag erop gezinspeeld, dat in het kader van de militaire ontwikkelin een intensie ver deelneming van het zuidoosten aan de gemeenschappelijke taken en doel stellingen der mogendheden die in het Pact van Drie zijn vereenigd, noodzake lijk zou kunnen worden. Uit de thans gepubliceerde officieele communiqué's wordt duidelijk, dat Hongarije in het kader van den Europeeschen afweer- striid tegen het bolsjewisme en tegen de intriges zijner EngelschAmerikaan- sche bondgenooten. geroepen is een actievere rol te spelen. Niemand, die vertrouwd is met de militaire noodzakelijkheden, en die de nauwkeurigheid kent, waarmede de po litieke leiding van het Rijk met derge lijke noodzakelijkheden pleegt rekening te houden, zal verbaasd zijn over de ge- 'troffen maatregelen. Verrast en zoo als reeds in andere gevallen teleur gesteld zouden hoogstens die kringen van het vijandelijke en van het met hen svmpathiseerende neutrale buitenland zijn, die ook in Hongarije een geschikt object meenden te hebben gevonden voor hun zenuwoorlog en hun influiste ringen. Uit de officieele communiqué's blijkt duidelijk, dat Hongarije en Duitschland in hun eigen belang en in het belang van Europa, maatregelen ge nomen hebben, die in niets de zelfstan digheid van Hongarije afbreuk doen of Rijksminister dr. Göbbels heeft Dins dag ëen delegatie frontstrijders uit het gövechtsgebied van Gassino ontvangen, die onder leiding van den Ridder kruisdrager Kolonel Von Behr een be zoek van eenige dagen aan de Rijks hoofdstad brengt. De soldaten schil derden dr. Göbbels uitvoerig hun op treden en de omstandigheden van den strijd in dit veelomstreden gebied van het Zuid-Italiaansche front. Uit hun woorden bleek de vastbeslotenheid de hun toevertrouwde stellingen stand vastig te verdedigen tegenover een sterke overmacht aan menschen en materiaal en den vijand, waar deze zich vertoont, te vernietigen. Het volk is trotsch! „Het geheele Duitsche volk", zoo zeide dr. Göbbels tot de strijders van Cassino, „houdt den blik op u en uw kameraden gevestigd en toont bewon dering en dankbaarheid voor u. Ook aan vijandelijke zijde weet men de bui tengewone beteekenis van dezen strijd aan het Italiaansche front naar waarde te schatten. De vijand heeft hier tever geefs getracht door meedoogenloos in den strijd brengen van zijn materi aal, vooral van zijn luchtmacht, een beslissing af te dwingen. Er is echter gebleken, dat hij met duizenden ton nen ontplofbare stoffen wel een stad met den grond gelijk kan maken, doch niet den geest van de mannen kan vernietigen, die vastbesloten zijn dit gevechtsgebied met alle krachten te verdedigen. Aan het front en in het vaderland, vooral in de.door de vijan delijke luchtterreur getroffen gebiedeff, heerscht dezelfde onwankelbare over tuiging van de rechtvaardigheid van den strijd van Duitschland en de nood zakelijkheid van de eindoverwinning. Wij zijn vast overtuigd, dat de ver- nietigingswil «van de vijanden teniet moet gaan door dezen heldhaftigen geest, die front en vaderland in gelijke mate bezield." zijn rechten beknotten, doch uitsluitend tot taak hebben, naar buiten en naar binnen alle krachten te vereenigen voor den strijd van Europa tegen het ge meenschappelijke gevaar, en elke pene tratiemogelijkheid uit te schakelen. Van Duitsche zijde is den laatsten tijd steeds weer er op gewezen, dat de oorlog naar dramatische hoogtepunten en wellicht zelfs naar zijn beslissend keerpunt schijnt te snellen. In die omstandigheden zou het niet te ver antwoorden zijn, wanneer ook maar een beveiliging, die tot de eindover winning kan bijdragen, buiten beschou wing werd gelaten. Niet hlleen de Duitsche natie, die in den Europee schen vrijheidsstrijd de leiding heeft, doch evenzeer haar wapenbroeders die voor dezelfde taak geplaatst zijn, heb ben aanspraak op het nemen van vérziende voorzorgsmaatregelen tegen over situaties, zooals die door de bedreiging uit het oosten zouden kun nen ontstaan. Daar een zoodanige be dreiging zich niet alleen begon af te teekenen in propagandistisch-politiek opzicht, doch ook militair, en wel tegen een sector, waarin de vijand een zwakke plek van den Europeeschen flank vermoedt, werd de thans ge schiede versterking van dezen verde digingssector noodzakelijk. Op de plaats van den utopischen „cor don sanitaire," die vroeger in Britsche en andere hoofden als mogelijke dam tegen den vloed uit het Oosten spookte, en wellicht nog spookt, hebben de op bouwende krachten van het nieuwe Europa een levenden „cordon militaire" gezet, aan wejks versterking voortdu rend gewerkt wordt. In dien zin moéten ook de jongste maatregelen worden op gevat, die thuis behooren in 't grootere kader der bescherming van Europa. Hon garije neemt zijn plaats aan het strij dende front in, dat van de Oostzee tot de Middellandsche Zee zich opmaakt voor den beslissenden strijd. Sovjet-vliegtuigen boven Hongaarsche grens. Naar M.T.I. meldt, hebben Sovjet- Russische vliegtuigen in de avonduren van 21 Maart boven de Oostgrens van Hongarije gevlogen en -het luchtruim weer verlaten na oostelijke en zuidelijke gebieden te hebben gepasseerd. De terugtocht geschiedde in bijna denzelf den koers. Er wordt geen melding ge maakt van het uitwerpen van bommen. Nieuwe Duitsche gezant in Boedapest De Führer heeft op voorstel van den Rijksminister van buitenlandsche zaken, von Ritfcentrop, dr. Edmund Veehsen- mayer benoemd tot gezant en gevol machtigde van het groot-Duitsche rijk in Hongarije. Von Jagow, die tot dusver Duitsch gezant in Hongarije was, heeft een functie gekregen aan het Auswar tige Amt. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 22 Maart (DNB). Het opperbevel der weermacht, deelt mede: Aan den benedenloop van dén Oekrainschen Boeg vielen de Sov jets op verscheidene plaatsen ver geefs aan. Een vijandelijk brug- gehoofd werd in een tegenaanval verder verkleind. Tusschen den middenloop van den Oekrainschen Boeg en den Dnjestr duren de zware gevechten met overmachtige Sovjetstrijdkrachten voort. Talrijke bolsjewistische aan vallen werden met zware verliezen voor den vijand afgeslagen. De stad Smerinka werd volgens bevel ontruimd. Tusschen Proskoerof en Tarnopol gingen de bolsjewisten met sterke in fanterie- en pantserformaties opnieuw tot den aanval over. In zware gevech ten werden 33 vijandelijke pantserwa gens vernield. Ook in het gebied van Brody leverden onze troepen zware af weergevechten met de, opgerukte vij andelijke strijdkrachten. Het garnizoen van Kowel sloeg verscheidene vijan delijke aanvallen af. Ten zuidoosten van Witebsk hervat- Formaties Amerikaansche bommen werpers, krachtig door jagers be schermd, hebben, naar het DNB ver neemt, Woensdagmiddag, proliteerende van de slechte weersomstandigheden boven Noord-Duitschland, opnieuw woonwijken van de stad Berlijn aan gevallen. De - bommen werden zonder eenig grondzicht neergeworpen. Er ontstonden schade en verliezen onder de bevolking. De Duitsche luchtverdediging, die den strijd aanbond met de vijandelijke formaties, werd door de zware bewol king en de dichte sneeuwjachten zeer in haar optreden gehinderd. De Woensdagochtend vroeg door es kaders Duitsche bommenwerpers op Londen ondernomen aanval is, naar het DNB verneemt, de twaalfde sedert het begin van de nieuwe faze in den slag om de Britsche hoofdstad. Deze aanval trof Londen in het hart. De City werd zwaar getroffen door tal rijke brisant, en brandbommen. Tegen middernacht vlogen de Duitsche for maties op een bepaalde plaats over het Kanaal en wel zoodanig, dat de vijandelijke waarnemingsposten noch het aantal konden schatten noch tijdig genoeg konden uitmaken, wat het aan valsdoel zou zijn. Te 0 uur 48 stiet de eerste golf door den vuurgordel van het Britsche afweergeschut. Zij liet haar bommen vallen op een nauwkeu rig afgebakend gebied. De bemannin gen der volgende eskaders, die door een nieuwe list zonder verliezen door de afweerhel waren gekomen, konden zonder moeite de speciale doelen her kennen, doordat h^t gebied door ge weldige branden verlicht werd. Ook voor het latèn vallen der bom men pasten de vliegtuigen een nog doeltreffender systeem toe. In ieder geval was de uitwerking van den aan val in verhouding tot het aantal aan vallende toestellen buitengewoon groot. Teruggekeerde bemanningen verklaarden: ..De slag om Lpnden duurt voort. Wi.i komen terug." KEURINGEN. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Wegens de zeer vele aanmeldingen zal nog een extra keuring ge houden worden op Zaterdag 25 Maart van 9 tot 14 nur te Amsterdam, Dam 4 en op Maandag 27 Maart van 9 tot 14 nur te Den Haag in één der zalen van Amicitia, Westeinde 15, waar iedere gezonde Nederlander zich kan aanmelden, ten einde gekeurd te worden voor de Waffen-SS, SS- 'Wachtbataillon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarine en de Germaansche SS in Nederland. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra-levensmiddelen cto. Personen tusschen 19—30 jaar, die aanmeldingsplichtig "zun voor de te werkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gednrende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zjjn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. Gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis zijn verkrijgbaar bij de navolgende Nebenstellen der Waffen-SS: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar. Langestraat 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen. Heerenstraat 46; Enschede, Hengeloschestraat 30 en eveneens bij het Ersatzkommando Korte Vijverberg 5, Den Haag ten de bolsjewisten met verscheidene divisies infanterie en talrijke pantser wagens hun doorbraak-pogingen. De in verscheidene golven stormloopende bolsjewisten werden met afgrendeling van een penetratie afgeslagen. In het hooge noorden sloeg de uit Hessische grenadiers bestaande bezet ting van een steunpunt in den sector Kandalaksja aanvallen van twee bols jewistische infanterie-regimenten met zware verliezen voor den vijand af en maakte gevangenen. Aan het Moer man-front namen Oostmarksche berg- jagers een vijandelijk steunpunt stor menderhand en vernietigden de be zetting. Bij de zware gevechten in den zui delijken sector van het Oostelijk front heeft de Rijnlandsch-Westfaalsche 6e pantserdivisie zich in aanval en afweer bijzonder onderscheiden. Nieuwe aanvallen op Cassino. In Italië zette de vijand ook gisteren met de grootste verbetenheid zijn met zware verliezen gepaard gaande aan vallen op Cassino zonder succes voort. Bij de beschieting der havens Anzio en Nettuno door onze vèrdragende batterijen werden treffers geplaatst op een vijandelijk vrachtschip. Kustbat- terijen der marine namen in de Adria- tische Zee voor S. Giorgio twee vij andelijke torpedojagers onder vuur, dwongen hen den steven te wenden en schoten een der jagers in brand. Londen gebombardeerd. Stooraanvallen van vijandelijke vliegtuigen waren in den afgeloopen nacht gericht op plaatsen in het Rijn landsch-Westfaalsche gebied. Een nieuwe groote aanval van for maties zware Duitsche gevechtsvlieg tuigen op Londen veroorzaakte door het massale neerwerpen van brisant- en brandbommen wederom uitgebreide branden en verwoestingen. Britsche artillerie beschoot zonder succes een Duitsch convooi in het Ka naal. Vèrdragende batterijen van onze ma rine namen daarop Dover met waar genomen goed gevolg onder vuur. ■UW™ Een Hollandsche jongen behoort op de zee, Pak op dils je bultzak en vaar met ons mee. Aanmelding staat open voor iederen Nederlander van 1745 jaar. Inlichtingen worden verstrekt door de Marineannahmestelle West für Germ. Freiwillige, Plompetorengracht 24, Utrecht, het SS-Ersatzkommando Niederlande, den Haag, Korte Vijverberg 5, Nebenstellen; Amsterdam: Dam 4, Alkmaar, Langestraat 56; Groningen: Heerestraat 46; Enschede: Hengelo- schestraat 30 en Heerlen: Saroleastraat 25 en door alle Hafen- en Orts- kommandanturen in Nederland. Minister-president Tojo heeft gis ter in het parlement het woord ge voerd, waarby hy zich in het kort bezig hield met den binnenlandschen en buitenlandschen toestand. Allereerst moet worden opgemerkt, zoo zeide Tojo, dat de militaire situa tie gedurende de afgeloopen zes weken zeer ernstig is geworden. In den Stil len Oceaan beeft de vijand uit alle macht aanvallen ondernomen op de Marshall-eilanden en de Marianen. Al zyn de Japansche troepen er in ge slaagd den vüand aan de voorste front linie terug te slaan, het spreekt toch vanzelf, dat de vyand met overmach tig oorlogsmateriaal zal biyven trach ten, door offensieven een succes te be halen. Het Japansche ryk staat dan ook voor beslissende gevechten, van welker afloop het lot van het land af- hankelijk is. Er is thans geen verschil meer tusschen het voorste gevechts front en het thuisfront. In deze een heid ligt echter tegeiykertüd de sleutel voor de definitieve overwinning. De premier sprak vervolgens over de verschillende oorlogsmaatregelen van de laatste weken, die alle ten doel hebben de geheele kracht van chet land voor de zen totalen oorlog te mobiliseeren. Tojo zeide met bijzondere voldoening te kunnen constateeren, dat de totale mobi lisatie groote vorderingen heeft gemaakt. Vooral de luchtmacht wordt van dag tot dag versterkt. Anderzijds hebben deze maatregelen grooten invloed op de levens omstandigheden van het .volk, doch de regeering zal alles doen om het bestaans minimum te blijven waarborgen. Met vol doening kon de minister er op wijzen, dat alle maatregelen veel begrip en steun bij het geheele volk hebben gevonden. Ten aanzien van den toestand in Euro pa zeide Tojo, dat Duitschland er tot dus verre in geslaagd is alle moeilijkheden tf overwinnen. Duitschland voert thans met sterke strijdkrachten éen elastischen en succesvollen strijd tegen de Engelschen en Amerikanen. Japan wenscht zijn bondge noot in dezen strijd alle succes. Ten slotte sprak 5 Tojo woorden van waardeering voor de prestaties der ver schillende Oost-Aziatische landen. Hun nauwe en vruchtbare samenwerking le vért den besten waarborg, datx Engel schen en Amerikanen er niet in zullen slagen nogmaals in Oost-Azië binnen te dringen. 24 Maart: Zou op 6.34, onder 19.00. Maan op 7.04, onder 18.59. (12.36 N.M.) B§ onro Vrijwilliger». Sleetri» weérige meter» voor de Sovjetlinle I» een telefoonverbinding mei da buitenwereld tot stand gebracht tftj PK Ohlemaeher/Atl/H/P m In de late avonduren van Woensdag vlogen sterke Britsche formaties bom menwerpers naar Duitsch gebied en wierpen, naar het DNB verneemt, bommen op plaatsen in het gebied van Rijn en Main. De Duitsche luchtver dediging bestreed de vijandelijke ter- reurvliegers ondanks de ongunstige weersomstandigheden en bracht hun verliezen toe. Omtrent het aantal neer geschoten vliegtuigen zijn de gegevens nog niet compleet. Pe uitbarsting van den Vesuvius. Reuter verneemt uit Napels, dat de uit barsting van den Vesuvius Dinsdagmid dag in een nieuwe phase is getreden. Reusachtige; rookwolken bedekken den berg en overkoepelen de baai van Na pels. Het district- Cercola werd geëva cueerd. Meer dan 14.000 mannen, vrou wen en kinderen hebben de bedreigde plaatsen verlaten. Zomertyd in Duitschland. De zomer tijd begint dit jaar in Duitschland op 2 April des ochtends om twee uur. Op dit tijdstip zullen de wijzers van alle uurwer ken één uur vooruit gezet worden. NA DE RAMP VAN NIJMEGEN. Velen meldden zich spontaan als bloedgever. In het maandblad van het Ned. Roode Kruis wordt melding gemaakt van bloedtransfusies, die noodzakelijk wa ren om slachtoffers van den bomaan val op Nijmegen op 22 Februari j.l. van een wissen dood te redden. Het blad deelt mede, dat den middag van de ramp reeds 56 bloedtransfusies waren verricht. Toen er gebrek aan donores (bloed gevers) dreigde te ontstaan, liet men hieraan mondeling bekendheid geven. Een groot aantal menschen verklaarde zich hierop hereid bloed af te staan ^n meldde zich aan .het ziekenhuis. Dank zij maatregelen, waardoor het mogelijk was onmiddellijk te bepalen, tot welke bloedgroep de betrokkenen behoorden, heeft men van dit spontaan aanbod een dankbaar gebruik kunnen maken. RADIOPRAATJE MAX BLOKZIJL. Max Blokzijl spreekt in de serie Brandende Kwesties hedenavond over Hilversum I om 18.45 uur over „Een Jordaansche arbeider schrijft". Minister-president Tojo heeft een of ficieele verklaring afgelegd met betrek king tot de bevrijding van Britsch-lndië, waarin hij o.a. zeide: Het Indische nationale leger is onder bevel van den leider der voorloopige vrije Indische regeering, Soebhas Chandra Bo- se, in samenwerking met de Japansche strijdkrachten aangetreden voor den lang verwachten opmarsch in het Indische va derland. Het feit, dat de troepen van het nationale leger zoo korten tijd 11/2 jaar na de vorming van de voorloopige regeering van het vrije Indië overgaan tot krachtig optr.eden, geeft aanleiding tot hartelijke "gelukwenschen. De vreugde van 400 millioen Indiërs, die vele jaren hebben geleden van de tyrannie en vervolging van Engeland, moet zeer groot zijn. Ja pan heeft het voornemen den vijandelijken invloed te vernietigen en Indië geheel en al in handen van het Indische volk te laten. Alle gebieden van Indië, waarin het na tionale leger oprukt, zullen onmiddellijk worden onderworpen aan het bestuur van de ..Yoorlo.c>Pige regeering van het vrije Indië. Wij mogen natuurlijk niet aanne men, dat de weg naar'deze bevrijding ge makkelijk zal zijn. Ik hoop en vertrouw, dat het Indische volk en leger alle mede werking zullen verleenen en alle moei lijkheden zullen overwinnen voor 't voort zetten van den opmarsch naar de over winning. NIEÜWE RANTSOENBONNEN EN RANTSOENKAARTJES. 's-GRAVENHAGE, 22 - Maart. Met ingang van 20 Maart 1944 reiken de distributiediensten rantsoënbonnen en rantsoenkaartjes uit, welke voorzien zijn van den opdruk „8-7-'44." Van dien datum af worden geen rantsoenbonnen en -kaartjes met opdruk „15-4-'44r meer afgegeven. De in omloop zijnde rantsoenbonnen en -kaartjes mét den datum 15-4-'44 blijven evenwel geldig tot en met 15 April a.s. De wisselbonnen „brood 1/4 rantsoen", „boter 1/50 rantsoen", ,kaas 1/4 rantsoen", „melk 1/7 rantsoen", „tap temelk 1/7 rantsoen" en „vleesch 1/4 rantsoen", alsmede de rantsoenbonnen voor cacao en industrieele artikelen (brandstoffen enz.) blijven tot nader erder geldig. In tegenstelling tot de vroegere regeling kunnen de rantsoen bonnen ,,15-4-'44' niet worden inge wisseld voor nieuwe rantsoenbonnen. EERVOL ONTSLAG. Bij beschikking van den secretaris generaal van het departement van Op voeding, "Wetenschap en Kuituurbe scherming is aan mejuffrouw A. E Revers, op haar ver.zoek, eervol ont slag verleend als leerares aan de R.H. B.S. te Alkmaar. KERKCONCERT. Ne'd. Hervormd Kerkkoor Ter herdenking van het 25-jarig be staan van het Ned. Hervormd Kerkkoor werd Woensdagavond in de Kapelkerk die tot in alle hoeken bezet was, door dat koor, onder leiding van zijn dirigent Nico Snel, een concert gege ven. Na een kort openingswoord, voor afgegaan door gebed, uitgesproken door den voorzitter van het koor, den heer van Oostrum, en het gemeenschappelijk zingen van het eerste en tweede vers van Psalm 95, liet Feike Asma zich hooren in de magistrale Toccata en Fuga in^d kleine terts van J. S. Bach, een der meest gespeelde en daardoor ook meestbekende werken van dezen grootmeester, en voor een organist als Asma een pracht stuk om zijn hooge kwaliteiten als. zoodanig te doen uit komen, evenals in zijn tweede voor dracht van het derde koraal van Cesar Franck. Het koor is heel wat grooter gewor den en stelde zich voor met „Tu Pau- perum" (Gij toevlucht der armen) van Josquin des Prez, een der beroemdste componisten uit de Oud-Nederland- sche school en met Psalm 138 van onzen J. P. Sweelinck, den vermaarden organist der Oude Kerk te Amsterdam, zette het nummer van des Prez zeer mooi, pianissimo in en nuanceerde vervolgens, tevens in Sweelinck's Psalm, uiterst zorgvuldig. Als no. 9 van het programma zong het koor Psalm 104 („de Kosmos"), gedicht van J. J. L. ten Kate, met muziek van Bernard Zweers 't Is één van Zweers' eerste composi ties en nu kwam het ensemble voor andere dingen te staan. Het nummèr Vereischt veel van de zangers en zan geressen, n.m. voelkracht, en daar komt bijv. voor de sopranen no^de lig ging der partij bij, die zeer hoog is. De inhoud van den tekst heeft men zeer goed weergegeven, maar..,., het klonk nog al eens geforceerd. Hoe grooter koor men voor dit werk heeft, hoe beter. De klavierbegeleiding werd door onzen stadgenoot Jan Couvée vervuld, 1 die- met leden van het Concertgebouw orkest CLeo van der Lek, fluit; Bram Een bejaarde lezeres uit de Hulk bij Hoorn' stort in een langen brief haar hart uit. Haar man, die vijf en veertig jaar bij één en dezelfde firma in betrekking geweest is, is kortge leden gestorven en van dat oogen- blik af heeft de firma zich niet slechts weinig meer van haar aange trokken, doch haar het leven nog be moeilijkt op derï koop toe. De oude vrouw heeft, naar zij mij meldt, de heeren gewaarschuwd met het fiere woord uit den bijbel: „Wee dengene, die op het kleed van de weduwe trapt!" Deze oude vrouw, die allerminst den indruk maakt, dat zij de zaken anders voorstelt dan zij in werkelijk heid zijn, is weer één der velen, die ondervinden, dat de deugd der dank baarheid nog lang geen gemeengoed der massa is en dat nog talloozen handelen naar het wrange bevel: „De Moor heeft zijn werk verricht, de Moor kan gaan!" Ik weet wel, dat mer voor schoone volzinnen bij den bakker geen brood krijgen kan en dat met fraaie gezeg den en spreuken het leed om een onrecht niet te niet wordt gedaan. Maar het is toch altijd goed wanneer men in eerlijkheid van zichzelf ge tuigen kan, dat men zijn plicht na gekomen is *en het besef met zich meedragen mag: „Wie een laagheid aan mij begaat, verlaagt mij daar mede nog njet." Dat is óók brood en ik reik dit gaarne mijn bejaarde briefschrijfster over. OVIDIUS. J Ook al heet je Hottentot, daarom mag je je nog niet met zwarte prijzen in laten. De slager Hottentot uit Aven- horn waagde het er tochop, verkocht 800 gram biefstuk, die f 1.02 had mogen kosten, Voor f 8.doch liep prompt tegen de lamp! De Inspecteur voor de Prijsbeheersching rekende Hottentot, wiens financieele toestand in de verste verte geen aanleiding voor dergelijke practijken gaf, deze wel zeer onbeschei den extra-winst ernstig aan en veroor deelde hem tot betaling van f 2500 bo-te en f 125 proceskosten. de Wilde, liobo; Jan Bos, klarinet; Jac. Bos, hoorn en Dik Kuiper, fagot) een sextet vormde, dat een compositie van Ludwig Thuile een toonkunstenaar, die in ons land hoofdzakelijk bekend is dcor zijn boek over harmonieleer, dat ook in onze taal verschenen is speet- de Het Allegro moderato boeide niet zoo zeer. 't Is tamelijk lang, het Lar ghetto en de Finale, (een soort Scherzo) kwam veel gemakkelijker tot den hoorder. Het werd gevolgd door een Kwintet van Mozairt, charmante mu ziek. Het samenspel dezer musici was uitstekend en wat opviel was de onge repte zuiverheid en de bijzonder fraaie klank der blaasinstrumenten. Couvée's pianospel sloot zich er volkomen bij aan. Met het zingen van Gez. 135 vers 1 (nieuwe bundel), een sluitingswoord en dankzegging van den voorzitter eindig de deze zeer geslaagde herdenkings avond. Bij den uitgang der kerk werd een open schaalcollecte gehouden" voor het meubileeringsfonds. A. Kooger. DE INBRAAK IN DE KEIZERSTRAAT. Voor enkele weken maakten wij melding van een inbraak in een pak huis in de Keizerstraat, door de St. Annastraatbewoners K. en L., die twee kisten met ontvreemde rijwiel- onderdeelen naar Amsterdam expedi- eercien en toen door de Alkmaarsche recherche, die met de auto was mee gereden, geknipt werden. Thans is gebleken, dat zij zich ook aan diefstal van twee autobanden en een rijwielband schuldig hadden ge maakt. Ter zake van heling hiervan is thans géarresteerd zekere H. S. alhier, bjj wien de autobanden in beslag werden genomen. De rijwielband, die reeds door hem verkocht was, kon ook achterhaald worden. DE VERDUISTERING. Wegens het niet voldoen aan de ver duisteringsvoorschriften zijn wederom eenige personen gearresteerd, terwijl tegen anderen 'procesverbaal is opge maakt, wegens het rijden met fietsen welker lantaarns niet voldoende waren verduisterd. RIJWIELEN ONBEHEERD GELATEN. Tegen twee personen, die hun fietsen onafgesloten onbeheerd hadden laten staan, is procesverbaal opgemaakt. J. SCHOONHOVEN. Op den leeftijd van 72 jaar overleed de heer J. Schoonhoven, Koningstraat alhier.' Vele Alkmaarders hebben het 'behoud van hun leven a'an den heer Schoonhoven te danken. De heer Schoonhoven was n.l. een zeer goed zwemmer en in de vele jaren, waar in hij als pakhuisknecht in het zui- •velpakhuis van den heer Thomson aan het Luttik-Oudorp werkzaam, was, heeft hij minstens 30 menschen vuit het water gered. VOORSTELLING ADRIAAN EN OLIVIER GAAT NIET DOOR. De voor als. Zondagmiddag aange kondigde voorstelling van Adriaan en Olivier gaat wegens onvoorziene om standigheden niet door. HANDELSREGISTER. Bestuurswyziging: Heerhugowaard: Coöp. Boerenleenbank „Heerhugowaard Noord". Andere wyzigingen: Avenhorn: Café „Welgelegen", eig. S. Kamp, 't Hoog 47a, overgegaan aan J. Duijnker. Castricum: S. Veenstra, Dorpsstr. 47, timmerbedr., rechtsvorm gewijzigd. Bridge-wedstryd. De uitslag van den in café De Schelvisch alhier gehouden bridge-wedstrijd was als volgt: Groep I, oneven lijn: H. Kuiper— C. Beekwa, 16 pnt.; G. Kamper—J. Komen, 18 pnt.; J. SchuitD. Rijper, 22 pnt.; J. Kamper—D. Entes, 11 pnt., 2e pr.; J. v. d. Abeele—K. Ruiter, 8 pnt., Ie pr. Even lijn: H. BoonJ. Burger, 16 pnt., 2e pr.; C. Bruin—Schouten, 17 ont.; C. SmitA. Schram, 16 pnt.; C. Borst—N. Kaan, 7 pnt., Ie pr.; C. BruinA. Kra mer, 19 pnt. Groep II, oneven lijn: M. Goudsblom— P. Eecen, 24 pnt.; C Wit—H. Machielse, 24 pnt.; G. Vroling—W Bergen, 15 pnt., Ie pr.; H. de VriesP. Deutekom, 17 pnt., 2e pr.; C. Bras—H. Kramer, 19 pnt., 3e pr.; A. Weel—S. Jonker, 27 pnt. Even lijn: A. BruinK. Zijp, 18 pnt., 3e pr.; Jb. Beers—W. Vader, 30 pnt.; A. Goudsblom—P. Konijn, 26 pnt.; C. Bakker C. Goudsblom, 15 pnt., Ie pr.; J. Zijp-y- L. Overtoom, 18 pnt,, 2e pr.; J. Heidsma— J. Langedijk,. 19 pnt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1