DAGBLAD VOOR Zware gevechten aan het Oostfront. DE STRIJD OM NOORD-HOLLAND. Bolsjewistische aanvallen op Kowel mislukt De strijd aan het Oostelijk front. Roemeensch fegerbericht. Luchtaanval on Boedapest. Üuitsehlands kracht. Verduister van 20:30-7.00^ u. Telefoonverkeer met Duitschland. Gij zijf nieis, Uw volk is alles. STAD EN JMGEVING. De telefoonjuffrouw... Heiloo. Castricam. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 333Q. Giro 187294. DINSDAG 4 APRIL 1944. alkSiaarsche editie. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 80, 2 pagina's. Prijs der gewone advertenties in deze editie min* 1.40, elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor A kmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63, Losse nummers 5 cent. Geen nieuws van Ital. front. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 2 April. (DNE). Het op- perbevel der weermacht maakt be kend: Ten Westen van Otsjakof werden pogingen van den vijand om over te Iteken verijdeld. Ten Westen van Be- resowka werden vrij sterke aanvallen der bolsjewieken afgeslagen. In een penetratieplek zijn nog zware gevech ten aan den gang. Tusschen Dnjestr en Proeth en in het gebied van Tsjernowitz, ten Noorden van den Dnjestr, duren de zware gevechten voort. Bij Stanis- lau wierpen Hongaarsche troepen vijandelijke strijdkrachten in een tegenaanval terug. Het garnizoen van Tarnopol heeft verder stand gehouden tegenover uiterst zware vijandelijke aanvallen en tien vij andelijke tanks vernield. Daarbij heeft zich luitenant Hoepfl, batte rijcommandant van een brigade stormgeschut, onderscheiden door bijzondere dapperheid. Herhaalde aanvallen der bolsjewie ken op de stad Kowel mislukten door den vastberaden tegenstand der verde digers. In het gebied ten Noorden van de §tad hebben onze troepen verschei dene belangrijke heuvelstellingen in genomen. In de gevechten der laatste dagen hebben zich hier .de SS-Ober- sturmführer Nikolussilek, compagnies commandant van een pantserregiment, ■en de Obergefreite Pollack van den staf Van een regiment grenadiers bij- zonaer onderscheiden. Tusschen den Dnjepr en Tsjaussy heb ben de ond^r bevel van generaal der infanterie von Tippelskirch en gene raal der artillerie Martinek staande troepen in zware gevechten van zeven dagen doorbraakpogingen van 17 vij andelijke divisies infanterie, ééry ge motoriseerde en twee pantserbrigades verijdeld en daarmede een schitterend afweersucces behaald. De bolsjewie- BERLIJN, 3 April (DNB). Naar de militaire correspondent van het DNB. Martin Hallensleben, schrijft, vraagt het Z. deel van het Oostelijk front nog steeds de voornaamste belangstelling. Beide oorlogvoerende partijen vechten daar om voor zichzelf de operatieve bewegingsvrijheid te behouden. Dit moge, gezien het zich voortdurend naar het Westen verschuivende front para doxaal schijnen, doch is het niet. De bolsjewisten bewijzen daardoor, dat hun aan consolidatie van het bereikte minder gelegen is dan aan handhaving yan hun voorwaartsbeweging ten kost te van de steeds noodzakelijker .wor dende operatiebeveiliging. Zij doen dit door formaties ha formaties in «dit ge- Jbied te werpen, daarbij aannemend, dat de wijkende Duitschers toch nog in het voorgebergteterrein beslissend ge slagen zouden kunnen worden. Vast staat echter, dat hier de Duitsche wil domineert zich de operatieve bewe gingsvrijheid onder geen omstandighe den uit handen te laten nemen. De Duitsche operaties schijnen alleen op het oude principe der vorige jaren in gesteld te zijn: In het Noorden stel lingoorlog, in het Zuiden bewegings oorlog. Het feit blijft bestaan, dat het den bolsjewisten, ondanks het massa le troepengebruik, -hiet gelukt is in het Noorden verder te komen dan tot de verdedigingslijn, die de Duitschers voorloopig 'hadden vastgesteld: Nar- wa—Pleskau—Newel—Witebsk, en dat het Z. voortdufend in beweging bleef. De gevechten in het Z. worden door twee factoren bepaald, ten eerste door den voor en na krachtigen offensieven wil der bolsjewisten, ten tweede door 'de verdere uitwijkingsbewegingen der Duitschers en door de Duitsche tegen- manoeuvres, die op bepaalde brand punten buitengewone intensiteit ver- itoonen. Het SovjetrusSische Z. offensief valt in drie deel en uiteen. De eene opera tie is gericht tegen den Duitschen O. vleugel en heeft oogenschijnlijk Odessa ten doel. De tweede gaat tegen het Duitsche centrum en heeft ongeveer Jassy en Kisjinet tot doel. De derde is gericht op den Duitschen W. vleugel met richting naar, Lemberg. In het centrum bieden hier vooral de Roe- meensche troepen, schouder aan schou der met de Duitschers een tegenstand, die, vooral gezien de stormloopende Sovjetmassa's, tot dusver met een op merkelijk succes bekroond werd, zoo wel wat betreft de verzwakking van de kracht van den tegenstander door decimeering van de vijandelijke divi sies als in operatief opzicht. Op het oogenblik woeden hier sneeuwstormen, tenfrijl de geheele Z. sector in het teeken van een nieuwe vorstperiode staat. Interessant is ook de afloop van den slag tusschen Dnjepr en Tsjaussy, die zeven dagen duurde en tot een volle dig afweersucces der Duitschers leid de. In elk geval zijn de bolsjewisten niet verder gekomen, evenmin als in het gebied ten Z. van Pleskau, waar zich sedert eenige dagen een nieuw/- zwaartepunt hunner doorbraakpogin gen heeft geyormd. ken ledén uiterst zware, bloedige ver liezen. Bij deze .gevechten heeft zich de Silezische 18de pantser-grenadiersdivi sie onder bevel van generaal-majoor Zutavern .bijzonder onderscheiden. Ten Zuiden Van Pleskau hebben de bolsjewieken opnieuw aangevallen met versch aangevoerde divisies en met steun van talrijke tanks en slagvlie gers. Zij werden met zware, bloedige verliezen afgeslagen en verloren 57 tanks. Slagkruisers en gevechtsvliegers hebben met bijzonder succes de af- weergevechten van het leger gesteund. Alleen in dit gebied werden 32 vijan delijke vliegtuigen in luchtgevechten, twee andere door afweergeschut ver nield. Bewakingsvaartuigen der mari ne hebben in de Finsche Golf wederom zes bolsjewistische bommenwerpers neergeschoten. In Italië zijn ook gisteren geen ge vechtshandelingen van beteekenis voorgekomen. Bij een aanval van Amerikaansche bommenwerpers op plaatsen in Zuid- oost-Duitschland werden bij felle luchtgevechten 54 vijandelijke vliegtui gen, waarvan 50 viermotorigebom menwerpers, vernietigd. In Steyr Ts schade ontstaajj. BOEKAREST, 3 April (DNB). Het Roemeensche opperbevel publiceert hét volgende weermachtbericht: Vón de Krim en de) kust der Zwarte Zee wordt geen bijzondere gebeurtenis gemeld. Irf het centrale deel van Bessarabië heeft de tegenaanval der Dtfitsche troepen gisteren den vijand terugge slagen^ die wederom aanviel op de spoorlijn Jassy—Kishdnef. Ten Noorden van Jassy is door een energieke actie onzer troepen bijna overal de vijand over (3e Jijia terugge worpen. In den sector TodireniNoord-Do- rohoiStorojinetz hebben zich slechts acties van verkenningstroepen voorge daan. Alle vijandelijke aanvallen op de stad Hdtin zijn met groote verliezen voor den tegenstander door de Duit sche troepen afgeslagen. BOEDAPEST, 3 April (D.N.B.) - Bij een terreuraanval, vanochtend door formaties Amerikaansche vliegtuigen op Boedapest ondernomen, werden ver schillende wijken getroffen. Reeds bij hun nadering werden de in vier golven .uit het Z. en Z.W. aanvallende vlieg tuigen ontvangen met een hevig afweer- vuur van het Hongaarsche en Duitsche luchtdoelgeschut'. Bij helder weer lieten zij vooral in arbeiderswoonwijken hun bommen vallen. De bevolking leed verliezen. Van de ziekenhuizen werd vooral het hospitaal van St. Laszlo ernstig getioffen. Meer dan 30 groote brisantbommen vielen in het hospitaal, een ^aantal zieke vrouwen en kinderen en leden van het verplegend personeel'kwamen om het leven, terwijl het gebouw vernield werd. De houdipg der bevolking was voor beeldig. Met de militairen, politie, lucht bescherming en brandweer bestreden dë Boedapesters eenige branden en namen zij deel aan het bergings- en opruimings- werk. Zfl ligt in die van het hart van den Duitschen mensch. Rede van Oberdienstlelter Ritterbusch. ARNHEM, 2 April. - In een bijeen komst Zondagmorgen in het Rem- brandtthéater te Arnhem heeft de lei der van het Arbeitsbereich der N.S D.A.Pi-in Nederland het woord gevoerd voor leden van de partij, de weermacht, en genoodigden uit de Beweging. Hij bond zijn toehoorders nog eens op het hart, dat alle offers Duitschland nimmer klein zullen krijgen. Al smijt men met bombardementen nog zooveel kapot, Duitschland zal daardoor niet pvakker doch alleen sterker mogen worden. Oberdienstleiter Ritterbusch was van meening, dat dif de wil moet zijn om te overwinnen. Met den wil verze* \nen bergen. Ook al zou de Vijand ma terieel de meerdere zijn. Over het le ven van volkeren is nog nooit beslist door materiele factoren. Beslissend is alleen, dat ieder bereid i» de noodzakelijke offers te brengen en men nimmer twijfelf aan de toekomst van zijn volk. In een moment van zwakte zal men altijd kunnen opzien naar het Duitsche front en naar den Führer, die hens de verzekering gaf dat zijn wil al tijd vijf minuten langer zal volhouden dan die van zijn tegenstander. Dat hij tot. het hart der aanwezigen had gesproken, bleek overtuigend uit de wijze waarop aan het slot der bij eenkomst het door den Orts-gruppen- leiter ingezet „Sieg Heil" werd be antwoord. 5 April: Zon op 7.07, onder 20.21 u. Maan onder 6.28, op 16.46 u. .Goliath*, aan Duilsoh wapon voor de bestriding van pantserwagens M bvnlrer,. Op transportwagen wordt do -Goliath" ta de nabijheid ven het operatiegebied gereden en daar voor den aanval gereed gemantst PK Hartmann/HH/St/P VERHOOGING UI^TKEERING AAN FAMILIELEDEN VAN VRIJWILLIGERS BIJ DE WAFFEN SS (WIKING). SS WACHTBATAILLON EN LANDSTORM NEDERLAND. Het SS Ersatz-kommando Niederlande, Korte Vijverberg 5„ Den Haag, deelt me de: De uitkeeringen vöor levensonderhoud aan familieleden van vrijwilligers bij bo vengenoemde formaties zijn belangrijk verhoogd. 9 Aan »echtgenooten van gehuwden «die een inkomen hebben tot een bedrag van f 200.— per maand, wordt voor onder houd f80.— per maand uitgekeerd, bo vendien voor iede'r kind ™ot 16 jaar f 28.— per maand. Verder vergoeding van huis huur voor het volle huurbedrag. De uitkeering wordt bij een aantal van bijv. drie kinderen beneden 16 jaar dan als volgt: i Echtgenoote per maand f 30.+-; 3 kinde ren f 28.— per maand is f 84.huur geschat per maand f 25 of eventueel hoo- ger.; totaal per maandf 189. Bovendien worden de verzekeringen vergoed voor het volle te betalen premie bedrag. De uit te keeren totale Vergoeding mag echtér niet meer bedragen dan 11/2 maal de vroegere netto verdiensten. Voor kinderen tot 16 jaar buitenshuis verblijvend wordt een vergoedine ver strekt van f 42.— per maand per kind. Voor kinderen boven de 16 jaar, voor zoover hun opvoeding nog niet voltooid is, wordt een uitkeering verstrekt van f 35.— per maand per kind. Bovendien genieten de gezinsleden der vrijwilligers extra levensmiddelen-toe slag, kolentoeslag, enz. Bij grootere inkomens worden naar verhouding grootere bedrafen voor fami lie-onderhoud uitgekeerd. In enkele bijzondere gevallen kan na een ingesteld onderzoek een extra uitkee ring worden toegestaan. (Geboorte, sterf geval, ziekte, enz.) Ongehuwden kunnen ontvang^, (even tueel voor de ouders) een 'bijdrage in het onderhoud ten bedrage van f 45.per maand. De ongehuwde vrijwilligers kunnen over dit bedrag persoonlijk vrijelijk beschik ken. Zij kunnen het dus doen uitbetalen als onderstand aan hun o,uders, kunnen het echter ook bijv. op een eigen bank rekening gestort krijgen, naar keuze. Deze bijdrage in het onderhoud of ter. eigen beschikking wordt in alle geval len toegestaan. In plaats van deze bijdrage in het on derhoud wordt voor zoover de vrijwil liger voor het grootste gedeelte in het onderhoud van zijn ouders had te voor zien, kostwinnersvergoeding uitgekeerd en wel bij één ouder fot f 70 per maand, bij beide ouders tot f 115.— per maand Bovendien kan in bijzondere gevallen een huurtoeslag worden verleehd. Buiten de bovengenoemde gezins- en andere uitkeeringen ontvangt de vrijwil liger zijn soldij, vrije' voeding, kleeding enz. Alle verdere inlichtingen zijn verkrijg baar* en aanmeldingen kunnen geschie den bij het Ersatzkommando Niederlande. Korte Vijverberg 5, Den Haag en de Ne- benstellen: Amsterdam, Dam 4: Heerlen. Saroleastraat 25; Groningen, Heerestraat 46; Enschedé, Hengeloschestraat 30; Alk maar, Langestraat 56, alwaar voor de eerstdaags te houden keuringen eveneens gratis reisbiljetten voor de heen- en te rugreis verkrijgbaar zijn. De aandacht wordt er op gevestigd, dat zjj die om bijzondere reden in Nederland moeten blijven, dienst kunnen nemen bij het SS-Wachtbataillon Amersfoort, of bil den Landstorm Nederland, waarvoor al le bovéngenoemde uitkeeringen, levens middelen-toeslag en alle andere voordee- len eveneens gelden. Zij, die tusschen den leeftijd van 18— 35 jaar zijn en aanmeldingsplichtig zijn voor den arbeidsinzet kunnen zich even eens aan bovengenoemde adressen per soonlijk of schriftelijk aanmelden "en worden tijdens hun verbintenis bij boven genoemde onderdeelen vrijgesteld van den arbeidsinzet. Officier in de Waffen-S S. kan ieder worden die na tenminste één jaar dienst tijd zijn geschiktheid voor de officiers opleiding heeft bewezen; zijn schooloplei ding is nipt doorslaggevend. DE STORJHER SPREEKT Heden, 4 April, des avonds van 18.45 tot 18.55 uur, spreekt de Stormer In de Jeugdstormuitzending tot de rijpere jeugd over het onderwerp: „De Ger- maansche Landdienst". Van 1 Mei 1944 af 'slechts met vergunning toegestaan. AMSTERDAM. 3 April. De Duit sche Kamer van Koophandel in Am sterdam deelt, ons het volgende mede: Van 1 Mei 1944 af is voor het tele foonverkeer met Duitschland een ver gunning noodzakelijk, die door den „Sonderstab O.K.W." aan firma's en particulieren, die op economisch gebied een vooraanstaande positie bekleeden, zal worden verstrekt. ^Verzoeken om tot het telefoonverkeer met Duitschland te worden toegelaten, moeten worden ingediend bij: 1. Rüstiings-Inspektion Niederlande., (voor firma's, wier belangen door deze" instantie worden behartigd); "2. Hauptabteilung Gewerblicbe Wirt- schaft, Den Haag (voor firma's, wier belangen door deze instantie worden behartigd); 3. Deutsche Handelskammer für die Niederlande, Amsterdam (voor alle overige interessenten). De verzoeken moeten in de Duitsche taal, uitvoerig gemotiveerd en met de schrijfmachine geschreven, worden in gediend en mogen zoo mogelijk niet meer dan één bladzijde beslaan. Be wijsstukken (eventueel fotocopieën) en andere toelichting van het verzoek zijn noodzakelijk. De aanvrager mag slechts één tele foonnummer opgeven, waarmede de gesprekken zullen worden gevoerd. Slechts zakelijke telefoon-aansluitingen zijn toegestaan, nie{ echter privé-aan- sluitingen van de eigenaren, directeu ren. procuratiehouders enz. Voor de strikte inachtneming der be palingen bij het voeren van gesprek ken is een hiervoor verantwoordelijk persoon aan te stellen, onder ojpgave van diens volledige personaliën (voor- en achternaam, datum en plaats van geboorte, nationaliteit, woonplaats, straat en huisnummer). Verzoeken van firma's en particulie ren, die niet kunnen aantoonen, dat zij om „Kriegs- un<j' Wehrwirtschaftliche" redenen regelmatig en dringend met aangeslotenen in Duitschland wenschen te spreken, worden niet In behandeling genomen. BEURSSLUITING OP GOEDEN VRIJDAG. 's-GRAVENHAGE, 3 April. lDe wnd. secretaris-generaal van het de partement van Financiën heeft be paald, dat de beurzen voor den Geld en Fondsenhandel op Goeden Vrijdag 7 April 1944 zullen zijn gesloten, als mede dat die dag voor de geldleenin- gen, als bedoeld in ,afdeeling III der Beursvoorschriften 1940. niet als werk dag zal beschouwd worden. Sedert 1 Maart wordt doo~- de N. S. B. de strijd om Amsterdam gevoerd en reeds doen zich in de andere streken van onze provincie de sympiomen voqr, dat ook daarheen de groote propaganda- actie zal overslaan. In Purmerend hebben de plaatselijke gezagsdragers van de Beweging reeds een actie op touw gezet om het volk van Waterland te winnen voor een ideaal. Nu zal dan de strijd om Kennemer- land ontbranden onder het motto: „Ken- nemerland in Mussert's hand". De propaganda wordt gekenmerkt door de slagzinnen: „Ons nationalisme Uw redding!" en „Ons socialisme Uw toekomst!" De Nederlandsche arbeider verlangt niet alleen naar meer loon of meer kleeding of meer schoen en. hij wil wel degelijk een lichtende toekomst, waarin recht en gerechtigheid zullen heerschen voor iederén werker. Dat is het, waarvoor de N. S. B. strijdt. Dood aan he* kapitalisme! Daarbij verbeeldt men zich niet in den tiid van eenige maanden evenveel of zelfsi méér te bereiken dan Dr. Göbbels In vBerlijn in den tijd van zes jaren. En toch: er valt duidelijk een grootere belangs elling waar te nemen voor de nat.-soc. idee. Toen in de volkswijken van Amster dam de geluidsauto van de Beweging verscheen en de strijdroep: „Dood aan het kapitalisme" weerklonk, liet dit niet na op de arbeiders indruk te maken. Want dat weten zij, dat het kapitalisme hun grootste vijand is. Men toonde zijn belangstelling door het kcopen van pro- pa'eanda-lectuur. Zelf zal de arbeider aan zijn toekomst moeten bouwen en daartoe is een sterk Nederlandsch volk noodig. En juist het geloof in de wederopstanding van ons volk kan nog redding brengen Het ge loof, dat eenmaal weer Nederland een plaats zal innemen in de rij der leiden de volken van Europa. Daarbij hebben wij alles vóór, onze erfelijke eigen schappen en' een roemrijke geschiedenis Zelfvertrouwen. Zooals thans vanuit Ijïaarlem, Kenne- merland gewonnen zal worden voor die nieuwe toekomst, zal het verdere deel van Noord-Holland kennis maken met hetgeen gedaan zal worden om het Nederlandsche volk het geloof in zich zelf, het vertrouwen in eigen kunnen terug te doen winnen. Daarbij gaat het niet om leden te winnen voor de N. S. B., m a a r alleen 'om aanhangers te vinden van het nieuwe socia lisme, waarbij dit voor staat: Algemeen belang gaat vóór groeps belang en groepsbelang gaat vóór persoonlijk belang.Y - Hoe men zal werken. De propaganda-acties in den Kring Kennemerlai>d-Zuid zullen worden ge leid door dén wnd. Kringleider, den heer Jansen en z$jn medewerkers. Men heeft het voornemen, zich daarbij weer te bedienen van Zichtbare én hoorbare propaganda, zooals affiches en propa- ganda-lectuur, het gesproken woord, étalages, huisbezoek, enz. Men heeft een viertal vergaderingen belegd, één in Haarlem, waar ae Leider zal spreken en drie in de omliggende gemeenten. Elk middel zal worden te baat ge nomen, dat dienstig kan zijn het Neder landsche volk te overtuigen van den eenig julsten weg. De boeren en de inundatie. De propaganda zal aangepast zijn aan den aard der bewoners van een bepaald gewest. Zoo is het b.v. nc^dig, dat een boer, wiens land onder water staat, de noodzakelijkheid daarvan zal inzien en dat niet zal slikken als zoomaar een maatregel. Juist de Noordhollandsche boer zal worden gezien als iemand, die een groot offer bracht aan onzen dier baren bodem, door te verhinderen, dat tie vijand daar voet aan land zet, het geen duizend malen erger zou zijn. En niet alleen de boer, maar ons heéle volk zal overtuigd moeten worden van dë gedachte, dat alleen deze nieuwe levensbeschouwing in staat zal zijn vorm en inhoud te geven aan een toekomst, waarin ons volk weer een reden van be staan zal hebben en een levensbeschou wing gedragen door de groote kracht der naastenliefde. „Gij zijt niets. Uw volk is alles!" DE RUITENVÉRNIELERS OPGESPOORD. Mooi recherchewerk. Gister maakten wij melding van een stelletje vandalen, vdie in den nacht van Zaterdag op Zondag bij een zeven tal zaken de ruiten hadden ingewor pen. Dat iets dergelijks betrekkelijk op korten afstand van het politie bureau, kon gebeuren, zat de recherche dwars ëri twee van hen offerden hun vrijen Zondag om de daders op te sporen. Door combinatie van''vage ge gevens gelukte het toch met gioote waarschijnlijkheid vast te stellen wie de daders waren. Het bleken te zijn de 32-jarige sigarenfabrikant G' K., de 28-jarige kellner L. J. H. en de 32- jarige kellner A. K. De heeren hadden in staat van dronkenschap gehandeld, doch waren zoo sportief hun wandaden volledig te bekennen. PAARD ONTBRAK DE NOODIGE KRACHT. Gistermiddag reed een wagen, Waar op een betonnen septinktank. langs het Luttikoudorp in de richting van de Appelsteeg. De voerman probeerde bij de Appelsteeg de brug naar den Ach- terdam op te rijden. De bocht is daar moeilijk en het paard bleek niet over de noodige kracht te beschikken den wagen de4 helling op te trekken. Of schoon de voerman onmiddellijk de remmen aanzette, kon hij niet verhin deren, dat de wagen achteruit gleed tegen de stoep van den op den hoek gevestigden winkel. Tengevolge van den schok gleed de tank van den wagen én verbrijzelde een groot winkelruit en beschadigde den muur van het pand. OPENBARE BIJEENKOMST NSVO TE ALKMAAR. De Persdienst van de NSB deelt mede:' Op 3 April a.s. zal te Alkmaar bij van Gijzen in de Breedstraat een open bare bijeenkomst van de NSVO worden gehouden, waarop een zangkoor een uitvoering zal geven. Aanvang 19.30 u. JAARMARKT NSVO TE ALKMAAR. De Persdienst van de NSB deelt mede: Op 6 April a.s. zal te Alkmaar in Ho tel Proot, Langestraat door d„ NSVO, Nationaal-Socialisti3che Vrouwen-Orga nisatie, een jaarmarkt worden gehou den. Aanvang 14.30 uur. De toegan| is kosteloos. PAASCHFEEST VOOR KINDEREN. Gistermorgen gaf in het „Wapen van Heemskerk", de Gemeenschap „Vreugde en Arbeid" van het Nederlandsch Arbeidsfront een Paaschfeest voor de kinderen, wier vaders in Duitschland werken. De heer Daatselaar, leider van de Gemeenschap Alkmaar, opende met een kórt woord van welkom aan kin deren en volwassen medewerkers aan 'dezen morgen. Ook de N.V.D. had van zijn aanwezigheid doen blijken en een werkzaam aandeel in het welslagen, van een 'en. ander. Nadat enkele liedjes gezongen waren, werden aan de kinderen zakjes met snoep uitgereikt. Vervolgens werd het tooneelstukje „Waar is Hans?" opge voerd, waaraan de kinderen veel ple zier hadden. Na wederom eenige liederen gezon gen en nog wat snoep in ontvangst te hebben genomen, gingen de kleipen te vreden naar huis. H. O. V* Op Zaterdag 8 April a.s. te 3 uur zal George van Renesse, onder auspiciën van de Haarlemsche Orkest Vereniging een piano-recital geven in de Concert zaal „Harmonie" te Alkmaar. George van Renesse zal werken ten gehoore brengen van: L. v. Beethoven, F. Chopin, C. Franck en F. Schubërt. NED. VOLKSDIENST. Ter kennisgeving van belanghebben den zijn de kantoren van dén Neder- landschen Volksdienst te Alkmaar geslo ten van 7 April tot en met lij April. DE VEELEVERING., Voor de veelevering werden heden 70 runderen, 20 schapen en 300 nuchtere kalveren aangevoerd. Voorts waren ter markt een 1%-tal koeien voor den han del, die tegen taxatieprijs, /maximum kf 800, verkocht mochten worden. ZWARTE SUIKER WERD PEPERDUUR. In ons verslag van Zaterdag 1 April over deze zaak werd ook de naam ge noemd van den heer J. Visser. Wij ves tigen er op verzoek van.den belangheb bende de aandacht op, dat het hier niet gaat_pm den kruidenier J. Visser aan den Stationsweg alhier. KOORUITVOERING. N. S. V. O.-koor. Dit is een vrouwenkoor, dat 3 April in de zaal van Van Gijzen haar eerste uitvoering gaf. Onder Jac. Jansen's lei ding, die vooraf een kort welkomst woord sprak, hoorde men verschillende nummers waarvan de uitvoering be wees, dat er ernstige voorbereiding aan was vooraf geg.aan. De klank van het koor is beschaafd; aan nuanceering is alle aandacht gewijd dat zich reeds in het eerste nummer, Altes Mariënlied van Huber, demonstreerde. Die kwa liteiten hoorde men ook in de andere nummers: drie canons (3- en 4-stemmig) van Weber en van Brahms, interessant door hun bewerking; de Wind eh El fenzang van dén dirigent; dankbare nummers, maar met een moeilijke kla vierbegeleiding; de aardige, - vroolijkfe Bröllopsmarsch van Södermann, en in de elf Duitsche dansen van Schubert, waarvan de laatste herhaald moest worden. Mevr. Kea VisBosman trad als solis te op in twee liederen van Schubert en in zes Zigeunermelodieën van Dvorak. Mevrouw V. is in het bezit van een sopraanstem die in de hoogte zeer veel klank kan geven, 't is een stem waar men met genoegen naar luistert, als ook naar haar voordracht. In mevr. BonnétTierie, die ook eenige koor nummers accompagneerde had zij een uitstekende klavierbegeleidster. Jansen's liederen werden door Jaap Spigt uit Amsterdam begeleid. Een iong persoon di§ die kunst zeer goed verstaat, ondanks de moeilijkheid die' de componist In die begeleidingen ge legd heeft. Als soliste gaf hij de fan- taisie in d van Mozart, muzikaal en technisch af. Jansen zelf speelde twee moderne pianostukken van Alex Voor molen: ,/s Nachts in een oude stad", en ,,de Havent (deze nuölmers hebben betrekking op de stad Veere in Zee land). De bedoeling van den componist liet Jvin zijn spel zeer goed uitkomen. Van alie nummers werd eerst den in houd verklaard, waarop de vertolking volgde. Aan aRen (de solisten n.l.) wer den bloemen aangeboden. Wat niet ge lukte, was, dat men niet op het aan gekondigde uur (7Vs) kon beginnen; het werd een kwartier later tengevolge vgn bezoekers die niet op tij dl aanwezig wa ren. A. Kooger. „ALKMAAR"-FEESTAyOND. In de dancing van de Harmonie was Zaterdagavond de Alkm, Voetbalvèreen.. „Alkmaar" bijeen gekomen om na twee j^ar weer eens een feestavond te hou den. Bepaalde aanleiding tot een derge- lijken feestavond was er niet, tenminste het 25-jarig bestaan, dat in November in stilte voorbij is gegaan, is ook dezen avond niet herdacht. Daarvoor zijn de omstandigheden voor Alkmaar momen teel niet gunstig. „Een avond voor en door Alkmaar" vermeldde het programma, dat dan ook geheel vertolkt wérd door donateurs en leden, die zich onder den naam van de „Vrodlijke ZwerVers" bij het publiek aan dienden. Een publiek overigens, da)t erg gul was met applaus en daarin dan ook alle medew.erkenden rijkelijk hebben doen deelen. Het is een programma gewor den, dat waar het hier toch allen amateurs betifof zeker aanschouwd mocht worden. Nu ja, men bleef wel eens steken, men raakte wel eens eyeri de rol kwijt, maa? in zulk een intiem gezelschap let men daar niet op. De verschillende nun^piers, die gebracht .werden vielen bij de aanwezigen zeer in den smaak. De schetsjes, de muziek, de zang ,door een drietal heeren en een jongedame) het liep alles gesmeerd en allen toonden den wil om iets goeds te brengen. Zoo is deze „Alkmaar-avond" een waar familiefeest geworden. De hechte banden zijn nog eens versterkt. Nieuwe moed heeft men gekregen om de gróote moei lijkheden, welke ook Alkmaar niet ge spaard zijn gebleven, 'te overwinnen, om daarna met vol 'élan de groen-witte kleu ren uit te dragen. Telefoonjuffrouwen en chrysanten heb ik in het leven altijd twee kost bare dingen gevonden. En wanneer gij dit niet. met mij eens zijt, dan hebt ge stellig nog nooit gezien hoe geduldig een chrysant dagenlang haar schoonheid bewaren blijft en (fan hebt ge stellig ook nog nooit een telefoonjuffrouw goed beluisterd. Tk zal niet beweren, dat alle telefoon- iuffrouwen schoonheden in den alge meen gebruikel ijken zin van het woord ziin. maar ik houd wèl vol, dat zij. vriiwel over de geheele linie,' dé'bezitsters zijn van een, geduld, dat od zichzelf reed" een „schoon heid" genoemd mag worden. - Niet één keer, maar Uen^allen keeren ben ik er in den loop der iaren getuige van geweest hoe telefoom'uffrouwen door ongemanierde of slecht gehu meurde ahonné's afgeblaft werden en tóch met een geduldig^ hoffeüik- beid, en een hoffelijke geduldigh^'d den stortvloed vqn booze woorden over zich heen Heten <*aan Tk heb vaak om een klassiek beeld eenïgs- zins gewiizïgd te mog^n eiteeren hen sterker gevonden dan den krijgs overste. die een stad innam. Want ik zou op geen stukken na zooveel zelf- behoersohïnp hehben getoond. Aan dit alles fia^ht ik, toen Ik mtj, dezer dagen ergens in het land begon kwaad te maken op een tele foniste. die mij de terechtwijzing gaf, dat ik toch wel „fatsoenlijk ant woorden" kon. toen ik on haar aan kondiging. dat een door mij aange vraagd gesprek- doorkwam, alleen reageerde met het. woordje ..hallo", zonder ee-st te zeggen: „Dank U, juffrouw'" Aanvankelijk heb ik mü in onbil lijke vertoo-rm'ri f de vrqpg gesteld of ik met ..hallo" dan sÓTns iets o n f a t- s o e n 1 ij k s gezegd had Maar later begreep ik toch wp°r. dat. iedereen, die een anéer een dienst bewijst een ambtel ijken of geen amhteHiken dienst re^ht heeft op een beleefde erkenning. Dat maakt het leven pret tiger. Laten allen, die telefoneeren rm nog en straks weer zich dit steeds op het juiste oogenblik mèt mii her inneren en door eenvoudige beleefd heid aan onze onvolprezen telefonis ten goed maken wat duizenden onzer vroeger "met veel onrechtvaardig ge snauw hebben bedorven. En zoo gij in groote boosheid op een telefoniste reeds een brief vol klachten aan haar chef geschreven hebt, wees dan eeri minuut later voor éénmaal eens een dichter in TJw leven en zeg tot U- zelf (en dóé het): „Ik zal dien brief verbranden en zijn asch weer ln den wind verloren laten gaan'" OVIDIUS. J BURGERLIJKE STAND. Geboren Johanna, d. v. C. J. Pau- iisse en F,. de Jong. G^rardus J.. z. v. J. van Dok en J. E. H. van der Putten. Jan, z. v. H. Zillstra en W. Zijlstra. Overleden Rlnze C. Cullpers. 6 J. Maarten van Tiel, wedr. van G. de Bakker, 83 j. Barteld Bennekers, ge huwd m. M. Volger, 52 J. Antje Kraak man, wed. van J. Admiraal, 65 j. „DE RHYTHMISCHE SPELERS". Piet Overdijk en zijn „Rhythmische Spelers" gaven Zaterdag, in „De Graanhandel" een bonten avond, die. naar men ons mededeelde, te beschou wen is als een soort aanloopje tot een serie voorstellingen van grootscher al lure. En het was een goed aanloopje, want het geh'eel bezette zaaltje werd allereerst door het orkest verrast met een aantal populaire nummers, waar-, onder enkele heel goede van Bulter- man, die er jkijn mochten. R'a Wiese v/as de charmante chansonnière. Na de pauze, werd het „bonte" ge deelte, verzorgd door verschillende artisten. De conférencier Paul Hovink bracht eenige liedjgs, die, evenals de prestaties van den accordeonnist en den goochelaar. Bob Versteeg, zeer werden gewaardeerd. Voorts werd nog een tweetal aardige schetsen opge voerd en tot slot zongen de gebr. Ver steeg als „De Silva's" met guitaarbege- leiding, eenige vlotte liedjes, waarvan vooral het actueele „Schapenwol" in sloeg. De jeugdige medewerkenden traden allen met prettig aandoend enthou siasme op en kunnen met voldoening op dezen eersten avond terugzien. G. C. van Gulik. RIJWIEL ONBEHEERD. Zaterdagavond werd aan de Koorstraat een voor een café'staand onbeheerd rij wiel, dat zelfs niet was afgesloten,,door de politie mede naar het bureau Ogeno men, waar de eigenaar, die later kwahi opdagen, een procesverbaal kreeg. „Luchtkasteelen". - De Ulo-schoolver- eeniging „N.L.O.", die voor donateurs en genoodigden ieder jaar een uitvoe-^ ring geeft, heeft dit jaar haar keus laten vallen op de njeuwe operette „Lucht kasteelen". Om ieder in de gelegenheid te stellen eens kennis te maken met „N.L.O.", heeft het bestuur gemeend nu 'n drietal openb. uitvoeringen te moeten geven. Dezer dagen hebben wij een be zoek gebracht tijdens een repetitie en hierbij bleek ons, dat het een werkje is zonder eenige pretentie, doch dat vol doet aan den eisch: goed amusement, geschikt om uitgevoerd te worden door de jeugd van 12—18 jaar. vCelal ziet men toch op avonden van dergelijke schoolvereenigingen dat werken worden opgevoerd, die voor de jeugd minder geschikt zijn om voor het voetlicht te worden gebracht. Hoe of dit werkje, waarvan de tekst door Nico Splinter en de muiiek door Nico Witbaard is ge schreven, bij het publiek zal worden ontvangen, kunnen wij niet voorspellen, doch in ieder geval verwachten wij van de zijde der Heilooërs een groote be langstelling. Mej. Corry Avis, die de leiding heeft van de balletten, zal zeker zorgen, dat dit onderdeel de moeite van het bekijken ruimschoots waard is. Men verzoekt ons mede te deelen, dat kaarten vanaf heden bij de scholieren verkrijgbaar zijn en dat -er om alle narigheid te voorkomen geen plaats bespreking zal zijn. Arrestaties. Op grond van het ver moeden van «Stfandestiene slachting en handel in ckmd?«t-*£n vlccsch - zijn gear resteerd en ir» vni' opirY bewaring ge steld de |éb!. B. en hun zwager T.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1