DAGBLAD VOOR Omsingeling der Duitsche troepen werd niet bereikt. Tarnopol slaat nieuwe heftige aanvallen af. Oostfront Strijd woeeft aan de poorten van het Europeesche kerngebied. Toestand op den Balkan. Amerikaansch offensief. Veertien Britsche oorlogsbooten tot zinken gebracht. Rcemeensch legerbericht. Edens aftreden verwacht. Politieke activiteit in Finland. Gezondheidstoestand van den Paus. Bericht. STAD EN-OMGEVING. V- Broek op Langendijk. Noordscharwoude. Verduister van 20.30-7.00 n. t Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V, Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. WOENSDAG 5 APRIL 1944, ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 81, 2 pagina's. Prijs der gewone advertenties in deze editie min. 1.40, elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor hei geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. Uiteenzetting van generaal Dittm'ar. l>e bekende militaire spreker van den Duitschen Omroep, luitenant- generaal Dittmar, heeft Dinsdag avond een zeer opmerkelijk over zicht over den oorlogstoestand in het Oosten gegeven. Hy zeide, dat de' gevechten in het zuidelijk deel van het front door eep nieuwe tac tiek der bolsjewisten een ander aanzien hebben gekregen. In plaats van de versnipperde offensiefstoo- ten hebben de bolsjewisten sedert begin Maart den gelijktijdigen aanval met sterke pantserstryd- krachten op verscheidene plaatsen gesteld. Generaal Dittmar zeide o.a., dat het optreden van den vijand na zijn eerste diepe penetraties onmiskenbaar in de eerste plaats gedicteerd werd door een meedoogenloozen drang' naar terrein winst, natuurlijk in zoodanige richting als hem in operatief or zicht het voor- deeligst moest schijnen. Hjj trachtte de principes, die gelden voor' een inhalen de achtervolging, zoo uitgebreid moge lijk toe te passen. De terreinwinst krijgt n.l, eerst haar volle bete^kénis, wanneer door samenwerking van -ge penetreerde en doorgebroken strijd krachten de omsingeling van krachtige deelen van de vijandelijke strijdjnacht tot stand komt. Doel der Sovjets mislukte. Geconstateerd kan worden, dat deze bekroning hunner doorbraken den bolsjewisten tot nu toe ontzegd is ge bleven. Ongetwijfeld waren de vooruit zichten om tot groote successen te ££r men, vooral in het zuiden tusschen ue kust van de Zwarte Zee en de zuide lijke fl^nk van het penetratiegebied, voor de bolsjewisten bijzonder gropt. Hier hee% de succesvolle tegenstand van den versperringsgrendel, die van den benedenloop van den Oekraïnschen Boeg tot aan den Dnjestr en-den Proeth loopt, evenzeer tot een voorloopige ont spanning van den toestand /bijgedragen als het besluit zich tijdig los te maken van den benedenloop van Den Boeg en 'door uitwijken nadr het westen de bedreigde flank te verkorten. Overigens duidt het succesvolle op treden voornamelijk van Roemeensche formaties aan den middenloop van den- Proeth, vooral ten noordoosten van Jassy, erop, dat thans'ook strijdkrach ten beschikbaar zijn om de vijandelijke stootwiggen, die hier het Verst naar 't Westen zijn doorgedrongen, te remmen. De uitgestrekte noordelijke penetra- tieplek, die 'in feite het gebied tusschen de brongebieden van Boeg en Proeth en denxzuidelijken rand van de Pripet- moerassen omvat, heeft zich in de af- geloopen weken uitgebreid tot het ge bied van Oost-Galicië, zooals de in de weermachtberichten genoemde ge vechtsplaatsen rond Stalinslay en Tar- nopol aantoonen, Wanneer verder Brody en Kowel als brandpunten van de ge vechten genoemd worden, dan duidt dit er pp, dat de bolsjewisten niet slechts naar hét westen langs den noordrand der Karpathen, doch ook in noordwes telijke richting terrein trachten te win nen. Verdermoet bijzondere beteekenis gehecht worden aan het vaste stand houden op bepaalde belangrijke ver keerspunten. De dappere verdediging van de geïmproviseerde vestingen Tar- nopol en Kowel kan buitengewoon nut afwerpen in verband met de versper ring 4er ravitailleeringswegen/ die daar samenkomen. De Anglo-Amerikaansche zenuwoor log tegfen Zuid-Oost-Europa heeft ge faald. In welk een vergevorderd sta dium het gevaar inmiddels vóór Hon garije reeds gekomen was, blijkt o.a. uit het feit, dat alleen in Boedapest bij een enkele razzia door de politie dertig geheime zenders^ wérden ontdekt, die Voor Engeland werkten, terwijl er tel kens weer bewijzen worden gevonden voor de samenwerking tusschen vroe gere leidende politici en de mogend heden van het westen. Thans haalt Hongarije in, wat het vroeger verzuimd „heeft. Dit blijkt, be halve uit verschillende binnenlandsche^ maatregelen, uit den versterkten inzet* der „Honved" aan het front, welke noodzakelijk is geworden, nu de bols jewistische divisies i de Hongaarsche grens meer en mesr naderen. In Roemenië. Zooals men weet, is de Roemeensche weermacht, nu het Roemeensche grond gebied reeds strijdtooneel is geworden en men bereids territoriale verliezen moest boeken, na een pauze sedert 1941, weer begonnen met het uitgeven van eigen legerberichten. De omvangrijke evacuaties uit de be dreigde gebieden zijn aanleiding ge worden tot eAige drastische maatrege len van de zijde der regeering. Zoo staat thans de doodstrat op diefstal of plundering tijdens de evacuatie of tij dens het transport, terwijl de gendar- merie in eenige gebieden het recht heeft gekregen oogenblikkelijk te schie ten op een ieder, die, als hij aangeroe pen wordt, niet aanstonds blijft staan. In Bulgarfle. In Bulgarije, dat niet in oorlog is niet de Sovjet-Unie, uitde stijgende spanning op het Balkanschiereiland zich in het^ optreden van troepen parti sanen, waartegen de Bulgaarsche re geering met vastberadenheid optreedt. Het is de bedoeling, dat de bevolking in dezen strijd tegen de partisanen verzameld wordt in een onlangs door de regeering opgerichte politieke or ganisatie „Kracht der gemeenschap" noch zekere kringen ioo schrijft de njinister van binnenlandsche zaken, Christov; in de te Sofia verschijnende j.puma" staan nog altijd zeer scep tisch tegenover dit streven en nemen een nadrukkelijk afwachtende houding aan De strijd% tegen de Bulgaarsche Partisanen wordt echter desondanks met succes voortgezet. Terreingesteldheden worden beter voor de verdediging. "Het is op het oogenblik nog in het geheel niet bekend waar de Duitsche leiding het vijandelijke groote offen sief definitief denkt te remmen. Zeker schijnt dat de mogelijkheden voor een. succèsvollen afweer beter worden, hoe meer de scheidende en versperrende werking van den KaTpathenmuur merkbaar wordt. Het feit, dat ten noorden van Tsjer- nowitz in een reeds belangrijk meer geaccidenteerd terrein nog sterke Duitsche strijdkrachten vechten," doet vermoeden, dat hier reeds bepaalde terreingesteldheden merkbaar waren die een sterker evenwicht der weder- zijdsche gevechtskracht met zich he6ben gebracht. Men zal bijzondere aandacht moeten schenken aan de N verdere ontwikkeling der gevechten in dezen lector. De hier strijdende Duitsche troepen plaatsen zich als een golfbreker voor de pas in het mi litaire gezichtsveld gekomen Boeko- wina en het Hongaarsche Zevenbur gen, dat men intusschen in mijritair opzicht veel bruikbaarder heeft kun nen maken. Wat de gebeurtenissen in het zuide lijk deel van het Oostelijk front betreft mag niet over het hoofd gezien wor den, dat in het midden de geve hts- zone vrijwel onveranderd is gebleven en dat ook de stellingen, die in het noorden na de voltooide distancie.e- ringsbewegingen werden betrokken, een belangrijke weerstandskracht heb ben bewezen. Niemand kan over het hoofd zien, dat in het zuiden van het Oostelijk front de strijd thans woedt aan de poorten van het Europeesche kernge bied. De'tonale strategische conceptie der Duitsche leiding beeft ook onder den druk van den toestand in het Oos ten geen beslissende wijziging behoe ven te ondergaan Te fout van eind Augu?tus 1914, het overbrengen van 2 korpsen van den beslissenden vleugel nanr het Oosten, hetgeen t^+ het ver liezen van den Marneslag op beslissen de wijze bijdroeg, heeft zich niet her haald. Grooier dan de grootste Da vfiegboot BV .222 .Wicking". De machina is het grootste vliegtuig der deutschen Luftwaffe De zes motoren hebben 'een vermogen van 7000 PK- en geven aan de groote vliegboot een hooge snelheid en een groote actieradius, zoodat de BV 222 aan alle fronten kan worden ingezet De spanwijdte bedraagt 46, de lengte van. de boot 37 meter Deutscher Verlag/Recla/. ax bh In verband met een Dinsdag uitge geven extra bericht van het Keizerlijk Japansche hoofdkwartier men zie hieronder wordt in militaire kringen te Tokio de aandacht er op gevestigd, dat de Amerikanen in het zuidelijke deel van den stillen Oceaan opnieuw tot het offensief zijn overgegaan. Men wijst er op, dat de Amerikanen uiterst sterke strijdkrachten in dit gebied heb ben geconcentreerd. 'De Amerikanen beschikken ïn het zuidelijk deel van den Stillen Oceaan, naar men in mi litaire kringen meent te weten, over meer dan 10 zware eenheden, n.l. slagschepen en vliegkampschepen, die door een sterke formatie, bestaande uit een groot aantal kruisers, torpedoja gers en speciale schepen worden be- -schermd. Hoewel de Amerikanen in de tpt dusver geleverde gevechten het verlies van twee kruisers en de zware beschadiging van twee slagschepen, een vliegkampschip en een schip van een groo'ter onbekend type hebben moeten ondergaan, leggen Japansche kringén er den nadruk op, dat de Ame rikanen nog over aanzienlijke strijd krachten beschikken, waarmede de Japansche verdediging 1 rekening moet houden. Derhalve moeten de botsingen ten zuiden van de Carolinen en in het ge- Volledig afweersucces bij Pleskab. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 4 April (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt Dekend: Ten" Westen van Beresowka zijn nieuwe aanvallen van de Sovjets mislukt. In het gebied an Tsjer- nowitz ten Noorden van den Dnjestr zijn onze troepen, onder moeilijke omstandigheden van weersgesteld heid en wegen, nog steeds in zware gevechten gewikkeld. De stad Tar nopol werd in weerwil van nieuwe heftige aanvallen der bolsjewieken in bezit gehouden. Daarbij heeft zich het regiment grenadiers 949 onder bevel van kolonel Schön- f$Id bijzonder onderscheiden. In het gebied van Brody vielen de Sovjets op verscheidene plaatsen te vergeefs fcan. Tegenaanvallen van on ze troepen sloegen vijandelijke strijd krachten uiteen. Ten Noorden van Ko wel ontstonden hevige plaatselijke ge vechten. Kapitein Bo.lm en kapitein Reiche, bataljonscommandanten in een regiment grenadiers, hebben zich in het gevechtsgebied van Kowel door voorbeeldige dapperheid, onderscheiden. Ten Zuiden van Pleskau zetten de Sovjets hun doorbraakpogingen voort, na nieuwe strijdkrachten te hebben aangevoerd. Onze troepen gehaalden in harde gevechten weer een volledig af weersucces en vernietigden 24e, vijan delijke pantserwagens. Daarmede ver loren de bolsjewieken ijA dezen sector de laatste drie dagen ÏJ2 pantserwa gens. In Italië werden ten Noordwesten van, Cassino sterke vijandelijke stoot- troepafdeelingen afgeslagen. Er wer den gevangenen gemaakt. Boedapest gebombardeerd. Een formatie Amerikaansche bom menwerpers heeft in de ochtenduren van 3 April een terreuraanval onder nomen op Boedapest. Een andere vrijr zwakke formatie viel in den afgeloo- pen nacht eveneens de Hongaarsche hoofdstad aan. Er ontstond schade in woor wijken. De bevolking leed ver liezen. Door Duitsche en Hongaarsche luchtdoelartillerie, alsmede door Duiti sche en Hongaarsche jagers werden 17 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten Duikbootsuccessen. In de Noordelijke IJszee vielen onze dhikbootép de laatste dagen vijande lijke formaties oorlogsschepen aan en brachten 14 torpedojagers en korvetten tot zinken, waaronder, verscheidene groots torpedojagers van de „T klasse. In verband met deze gevechtsha^ue- lingen probeerden gisteren Britsche vliegtuigen, die van een vliegkamp schip waren opgestegen, een Noorscb steunpunt der marine aan te vallen. De aanval werd door den eigen afweer uiteengeslagen en kwam niet tot vol ledige ontplooiing. Hierbij werden door het slagschip „Tirpitz" vier, door een voorpostboot 'twee vijandelijke vlieg tuigen neergeschoten. HET BOMBARDEMENT OP BOEDAPEST. Naar over het' bombardement van Amerikaansche formaties* bommenwer pers in het gebied van de Hongaarsche hoofdstad wordt gemeld, is het uitge voerd^ door ongeveer 180 viermotorige Amerikaansche bommenwerpers, die, begeleid door een groot aantal jagers, over Zuidwest-Hongarije het land wa ren binnengevlogen en een krachtigen afweer ontmoet hadden. Duitsche en Hongaarsche jagers waren reeds bij de nadering van de Amerikaansche for maties gestart en bonden den strijd aan met de dicht op elkander volgende gol ven bommenwerpers, nog vóór die de streek van Boedapest waren genaderd! Bijzonder doeltreffend .was het zeer hevige afweervuur bij Boedape^. dat alleen rpinstens 14 vliegtuigen deed neerstorten/ Volgens verdere niet vol ledige berichten is ïn luchtgevechten' een even groot aantal Amerikaansche toestellen, hoofdzakelijk viermotorige bommenwerpers, tijd.ens nadering en vertrek verwoest. Het Roemeensche weermachtbericht over de operaties op 3 April luidt: Van de Krim en de oevers der Zwar te Zee is niets te melden. In Centraal- Bessarabie heef* de vijand zonder re sultaat jn dén sector ten Noorden" van Cornesti aangevallen. Ten Noorden van Jassy heeft de vij and, ondanks den sneeuwstorm, die den geheelen dag heeft gewoed, ver der aangevallen. De gevechten duren voort. In Noordelijk Moldavië en de Boe- kowina activiteit van verkennings troepen. In den ochtend van 3 April hebben \djandelijke vliegtuigen, flie uit Zuide lijke richting kwamen, gevlogen over het gebied ten Noordwesten van Te- meschburg. Een gering aantal bommen werd in de nabijheid van verscheidene gemeenten neergeworpen Zonder scha de te- veroorzaken of slachtoffers te maken. bied van de Palau-eilanden slechts als begin van nieuwe operaties worden be schouwd. Het feit, dat de Amerikanen* vooral met hun luchtwapen optreden, zal naar Japansche meening er toe bijdragen, de komende beslissende krijgshandelingen aanmerkelijk te be spoedigen. Binnenkort kunnen derhalve nieuwe communiqué's over het verloop van dézen stfijd verwacht worden. Amerikaansche scheepsverliezen. Het Keizerlijke Japansche hoofd kwartier heeft in een extra bericht het volgende bekend gemaakt: 1. Sterke vijandelijke vlooteenheden wérden op 29 Maart ten zuiden van de Carolinen waargenomen. De Japansche luchtmacht bond terstond den strijd aan en-ondernam van 29 Maart tot 1 April verscheidene zware aanvallen. Daarbij werden twee kruisers en een vliegkampschip in den grond geboord, twee slagschepen en een ander groot oorlogsschip alsmede verscheidene an dere schepen werden zwaar bescha digd of in brand geschoten. Tusschen 30 Maart en 1 April probeerde de vijan delijke luchtmacht herhaaldelijk Japan sche stellingen op de Palau-eilanden aan te vallen. Bij deze operaties wer den ca. 80 vijandelijke vliegtuigen neer geschoten. 2. Een vijandelijke luchtaanval j op de Marshall-eilanden, de oostelijke Ca rolinen en den Bismarck-Archipel werd door den Japanschen afweer verijdeld. 60 vijandelijke rpachines werden neer- geschoteir of vernield. ''Naar de Britsche berichtendienst uit Stockholm meldt, is tot het aftreden van Eden als minister van Buiten- landsche Zaken roeds besloten. De be kendmaking wordt echter eenige d- gen uitgesteld. Zijn opvolger ïs Lord Cran* borne, thans minister van Dominions. Eden blijft lid van het kabinet en lei der van het Lagerhuis. Bovendien ^al hij de functie vkn plaatsvervangend minister voor de Verdediging Minis ter of Defence Office" krijgen. Cran- borne heeft, alvorens hij zijn benoeming aannam, het advies van Eden gevraagd en diens volledige instemming ge kregen. Op deze wijze, aldus vervolgt de be richtendienst. zal de ervaring van Eden op het gebied van Buitenlandsche Za ken» zijn ppvolger ter beschikking staan. Tot dusverre is niets bekend over ver dere veranderingen in de samenstelling van het kabinet. Groote partijraad der Finsche Soc. Dem. Partij bijeen. Binnen het bestek der binnenland sche politieke concentratie is Dinsdag een zitting aangekondigd van den groo- ten partijraad der Sociaal-Democrati sche Partij ïn Finland. De vergadering zal gehouden worden in de zittingzaal der Rijksdagfractie. Deze beraadsla ging. die parallel loopt met overeen komstige contacten der andere par tijen, is, aangezien de ^partij de sterk ste politieke groepHvan thans is in Fin land vooral opmerkelijk in verband met haar extreme tendenties. In politieke kringen van het Vati- caan wordt naar aanleiding van het onlangs door de verschillende buiten landsche radiostations verspreide be richt over een z.g, ziekte van Paus Pius XII verklaard, dat de gezond heidstoestand .van den Paus zeer goed is en dat hij nog steeds van 's morgens tot 's nachts ingespannen en ononder broken werkt. Alleen worden om ver schillende redenen alleen nog maar audiënties gehouden voor de kardina len en de secretarissen der congrega ties en voor zijn naaste medewerkers, terwijl als gevolg van verkeersmoei lijkheden de gebruikelijke ontvangsten van $e buiten Rome wonende bisschop oen zijn komen te vervallen. Om' de zelfde redenen zijn de audiënties voor pelgrims en de collectieve ontvangsten vervallen. RADTOPRAATTE MAX BLOKZIJL. De titel van het radiopraatje, dat Max Blokzijl Donderdag 6 April in de serie Brandende Kwesties om 18.45 uur zal houden, luidt: De brieven zijn weer eens niet echt. GEEN FOTO'S IN CORRESPONDEN TIEFORMULIEREN. 's-GRAVENHAGE. - Het Neder- landsche Roode Kruis vestigt er' de aandacht van belanghebbenden op, dat geen foto's mogen worden ingesloten in de correspondentieformulieren (de z.g. 25-woorden brieven) van het Ne- derlandsche Roode Kruis, noch in die van het correspondentiebureau (bur gers). noch in die van het informatie bureau 'militairen). P. T. T.-PERSONEEL IN DITÏTSCHLAND. Krachtens besluit van den secretaris generaal van het Departement van Sociale Zaken blijft op het bij de Duitsche Rijksposterijen gedetacheerde personeel der Nederlandsche posterijen gedurende den duur .der detach eeting de Ongevallenwet 1921 van toepassing. v P. VISSER, t Op den leeftijd van 61 jaar overleed alhier de heer P. Visser, directeur van het bijkantoor der Twentsche Bank alhier. De bank verliest in den heer Visser een nauwgezet directeur en een man van groote werkkracht. Op 18-jarigen leeftijd, in <1901 na het bezoeken van de H.B.S., kwam de heer Visser bij de bank van Wisse- link in dienst, welke bank in 1918 in een N.V. werd omgezet. De heer Vis ser werd toen benoemd tot mede directeur en bleef in deze functie ge handhaafd, toen in 1930 de N.V. door de Twentsche Bank werd overgenomen. De heer Visser was een man van groote bekwaarrtheid en lid van het Nederlandsch Instituut van Accoun tants. NEDERLANDSCHE VOLKSDIENST. Op Dinsdag den llen April a.s., pre cies 7 uur, zal een bijeenkomst worden gehouden door den Nederlandschen Volksdienst te Alkmaar in Hotel Proot, Langestraat 70. ingang v. d. Bosch^} straat. Leden van den N.V.D. worden hiertoe hartélijk uitgenoodigd. fl De Burgemeester der gemeente ALKMAAR. SCHOENEN GESTOLEN. Gisteravond werd in de Overdekte van een bezoeker een paar schoenen gestolen, doch het gelukte de politie den man binnen het uur weer in het bezit van zijn stappers te stellen. Ze werden 'n.l. aangetroffen ten huize van een 13-jarigen jongen uit het Groot Nieuwland, die de Overdekte ook hód bezocht. AANGEHOUDEN. Gisteravond werd in dp buurt van de Appelsteeg een man aangehouden, die niet mifader dan 5 vonnissen te goed had, waaronder twee van één maand. De man werd ter üitvoering van die vonnissen ingesloten. DE VERDUISTERING. Regelmatig worden er nog personen bekeurd, die niet aan de verduisterings voorschriften voldoen. Aangezien zoo'n overtreding 25,— kost en 14 dagen afsluiting van het licht is het voor de burgerij zaak, nauwkeurig op de ver duistering te letten. Het is verstandig dat in ieder gezin één persoon voor de verduistering zorg draagt. ZET U .HEM MAAR NEER, JUFFROUW! Maandagavond zag een' dame aan het Verdronkenoord twee mannen staan. Zij richtte tot hen ftet verzoek of zij haar rijwiel daar kon neerzetten en kreeg ten antwoord: „Zet u hem maar neer juffrouw". Toen ze terug kwam, waren de mannen en het rijwiel verdwenen. Ze was echter in staat aan dc politie een vaag signalement op te geven, waardoor het voor de recherche kwam vast> te staan, dat althans een bepaald persoon de hand. in het spel had. Op de plaats waar deze normaal vertoefde, was hij niet terug gekomen en ontving men de mededeeling, dat hij naar Amsterdam was vertrokken. De recherche trok naar Amsterdam en na dag en nacht zoeken, gelukte het ha&r den kerel in een café aan den Zee dijk te 'arresteeren. Het rijwiel bleek inmiddels reeds verkocht. De man blé.ek te zijn D. T. uit Alkmaar en wérd daarheen overgebracht. Het on derzoek naar den tweeden persoon duurt voort. VALSCHE SUIKERBONNEN IN OMLOOP GEBRACHT. De vorige week kwam een onbekende jufijrouw bij een winkelier aSn den Sta tionsweg om- 3 kg. suiker waarvoor zij 6 suikerbonnen afgaf. Na haar vertrek kwam de dochter van den winkelier tot de conclusie, dat de bonnen valsch wa ren. pe politie werd gewaarschuwd. La ter op den dag zag de dochter van den winkelier de onbekende juffrouw in éen winkel in de stad. Zij verzocht een voor bijganger de politie' te waarschuwen, be trad den winkel, draaide de deur op slot en deelde -dc juffrouw mede, dat ze kon wachten tot de politie verscheen om een verklaring voor haar valsche bonnen te geven. Bij het door de politie Ingestelde onderzoek bleek, dat' zij bij meerdere winkeliers suiker op valsche bonnen had gekócht. Zij bleek te zijn de echtgenoote van L. uit Bergen en nog meerdere val sche bonnen In haar bezit te hebben. Het onderzoek, strekte zich uit tot Amster dam waar de economische dienst der Alk maarsche politie £rie personen arresteer de. Het onderzoek duurt voort. De drie kg. suiker waren inmiddels als toegift op een lap zijde voor een japon aan een winkelier hier ter stede verstrekt, die daardoor een procesverbaal bekwam we gens overtreding van de distributievoor schriften. adviesbureau voor huwelijks-, gezins- en andere levensmoeilijk heden. Met het oog op de viering van- Goe den Vrijdag wordt door bovengenoemd Bureaü deze week geen Spreekuur gehouden. Vanaf 14 April hebben de Spreek uren weer regelmatig plaats des Vrij dagsavonds van 7.308.30 op het (.Cen traal Bureau voor Maatschappelijk Wérk, Langestraat S7 boven. Alkmaar HANDELSREGISTER. Bestuurswijzigingen: Oterleek: „Onderlinge Hulp bij Ziekte", Stompetoren D 8. Andere wijzigingen: Alkmaar: N. P. Erkamp, Lindenlaan 63, winkel in aardappelen enz., rechtsvorm gewijzigd. St. Pancras: Fa. A. Smit Sc Zn., Kerke- laan 184a, toegetr. venn. Schoorl: Algemeen Ass. kant. „Korver Co.", Voorweg C 121, overl. venn. NUTS SPAARBANK TE ALKMAAR. Maandoverzicht Maart 1944. In den loop der maand Maart werd op de spaarbankboekjes ingelegd f 204.930!04 (V. j. f551.182.58 en terugbetaald f 136.307.02 (v. j. f 141.310.21), alzoo meer ingelegd dan terugbetaald f 68.623.02 (v. j. f209.872.37). Het aan de inleggers verschuldigde ka pitaal, bij den aanvang van het jaar f 6.040.239.03, bedraagt thans f 6.430.676.57 (v. j. f 4.640.591.12). Het aantal in den loop van Maart nieuw uitgegeven boekjes bedraagt 200 (v. j. 236), waaronder 34 (v. j. 46)#aan op school spa rende kinderen. Ingetrokken werden 43 boekjes (v. j. 61). Het aantal in omloop zijnde boekjes bij den aanvang van het jaar 17293, bedraagt thans 17869 (v. J. 15.783). Van dit aantal behooren 11338 (v. j. 9941) aan personen of instellingen te Alk maar gevestigd; 4156 (v. j. 3660) aan pèr- sorieh elders woonachtig en 2375 (v. J. 2182) aan schoolspaarders. Onder de in Maart nieuw uitgegeven boekjes zijn begrepen 28 boekjes (v. j. 14) voor1 jonggeborenen (op deze boekjes plaatst de Spaarbank een eersten inleg van f 1). In Maart bedroeg het aantal posten van inleg 4218 (v. j. 4084), dat van aerugbeta- ling 738 (v. j. 976), tezamen 4956 (v. j. 5060). De lediging in den loop der maand Maart van 385 (v. j. 341) spaarbusjes le verde een bedrag van f 4702.16 (v. j. f3453.72) aan kleine besparingen op. Het aantal in omloop zijnde busjes, bij den aanvang van het jaar 3410, bedraagt thapp 3408 (V. j. 3147). v C - Op Goeden Vrijdag en Tweeden Paaschdag zal het Dagblad voor Noord-Holland NIET verschijnen. DE DIRECTB. Jaarvergadering Coöp. Boerenleen bank. - De Coöp. Boerenleenbank hieltf Maandagavond haar algemeene jaar vergadering teii lokale van den heer1 Vijzelaar, onder leiding van den. heer C. Wagenaar Kz. De opkomst oer leden was gr$o.t. De vijprzitter opende de vergadering met welkom en deelde mede. dat d« rente vlot betaald is. Wanneer nog één, jaar zooveel voorschotten worden afge-' lost als in 1943, zal men geen voorschot ten meer hebben uitstaan. Nieuwe dat ze niet zijn gevraagd. De spaargel den zijn ruim toegevloeid. Het jaarverslag van den kassier ver meldde o.m. dat de vordering op de Centrale Bank met Jil.m. 210.000 is toegenomen. Het ledental is toegeno men van 285 tot 289. De voorzitter gaf-een uitgebreide ver klaring over het te betalen rente-per centage. De rentevergoeding zal tloor de eerste 400 2 pet. en voor de rest pet. bedragen. "De heer L. Wagenaar werd met 78 van de 93 stemmen herkozen tot be stuurslid. De heer C. de Groot Jzn. had 12 stemmen. De heer K. Slot Wzn. werd met 87 stemmen herkozen als lid van den Raad van Toezicht. De heer Jb. Koste lijk had 5 stemmen. De rekening over 1943 sloot op een totaalbedrag van 1.267.641.04. Aan spaargelden werd Ingelegd 429.328.72, terugbetaald f 281.124.73. Voorschotnemers losten 53272.77 af; er werden *geen nieuwe voorschotten uit gegeven. Rekeninghouders ontvingen 393949.21 en betaalden aan de Bank 417.860.99; van de Centrale Bank werd ontvangen 228.034.12, aan de Centrale Bank betaald 438.646.74. De balans per 31 Dec. 1943 gaf aan dat aan voorschoten 51.969.50 uit stond. Te vorderen was: van rekening houders, 47.873.47, van de Centrale \Bank 438.383.03. De schuld aan de spaarbank bedroeg 452.379.35. De schuld in loopende re kening bedroeg: aan rekeninghouders 104.888.16. Het reservefonds was 29549.groot, de overige reserves 5210.94. De winst bedroeg 427.03. De rekening en de balans werden op deze cijfers goedgekeurd. Na rondvraag volgde sluiting der vergadering. Benoemd. - De heer S. van Zweden, alhier, is benoemd tot tijdelijk contro leur van sociale zaken bij de gemeente Langedijk. Verkocht. - Naar wij vernemen is het woonhuis, eigendom van mej. de wed. Blokker, alhier, bij onderhand- schen verkoop overgegaan m eigendom van den heer K. Kdiper. Oudkarspel. Gezelschap Bouber met „De Com mensaal". - Zondagavond heeft het gezelschap Bouber' in ,,'t Huis de Brederode" voor een heel goed be zette zaal een voorstelling gegeven van „De Commensaal"/ In dit stuk van Herman Bouber wordt een beeld gegeven van een brok leven van den zeeman aan den wal in de periode vóór dezen oorlog, toen het voor een zeeman zeer moeilijk was een schip te krijgen. En het zou Bouber niet zijn als dit leven zich niet voornamelijk zou afspelen in het café. Het diep tragische van de figuren van Marie en den stiefvader werd op vaak ont roerende wijze door Emmy Arbous en Herman Bouber uitgebeeld. Vooral de slotscène maakte diepen indruk. Doch ook aan den humor was in dit stuk een plaats ingeruimd. De vertol kers van deze rollen hebben zich hier van uitstekend gekweten. De artisten-, van wie ook het meisje en de jongen aparte vermelding verdienen, hebben door deze zeer vlotte opvoering een •succesvollen avond gehad. Het p"u- bliek toonde zich zeer voldaan en ap- plaudiseerde langdurig. Langedijk. Jaarfeest geheelonthoudersbeweging. Zondagmiddag hebben de axdeelingen Langedijk van den Alg. Nederl. Geheel- onthoudersbond en de Ned. Ver. tot Af schaffing van -Alcoholhoudende Dranken in de zaal van den heer P. Kramer te Zuid-Scharwoude het traditioneele jaar feest in besloten kring gevierd. Medewer king verleende de voordrachtkunstenaar Cor Breed, die met een viertal voor drachten de aanwezigen heeft weten te boeien. Als spreker trad op de heer W. Bant van Groet. Deze eindigde zijn rede met een beroep te doen op de aanwezi gen, de drankbestrijdersbeweging te steu nen, opdat men den komenden moeilij ken tijd nuchter en met een helder hoofd tegemoet kan gaan. .Na deze met aan dacht gevolgde rede bleef men nog eeni- gen tijd gezellig bijeen. Boterdiefstal spoedig opgelost. Dezer a dagen twerd aan het station Noord-Schar- woude een partijtje boter, bestemd voor dè door Maatschappelijk Hulpbetoon on dersteunden aan den Langedijk, gestolen. Deze diefstal is wel heel spoedig opge lost. De marechaussee, groep Langedijk, heeft reeds een der daders achter slot en grendel, terwijl ook de koopers van de gestolen boter, een hotelhouder en een kellner uit "S-chagen, zijnverbaïiseerd. 25-jarïg jubileum C. Keeman Tz. Za terdag l April heeft de heer C. Keeman Tz. alhier den dag herdacht, waarop hij 25 jaar geleden werd aangestefd als kas sier van de Coop. Boerenleenbank I. Hoe wel er geen ruchtbaarheid aan dit jubi leum was gegeven, mocht de heer Kee man in den loop van den dag verschei dene blijken van belangstelling ontvangen, 's Avonds hebben het bestuur en de Raad van Toezicht den jubilaris te zijnen hui ze een bezoek gebracht. Nadat door den voorzitter van den Raad van Toezicht, den heer N. ICooij, de verdiensten van- Óen heer Keeman waren geschetst en den jubilaris namens de bank een bfoemstuk was aangeboden, volgde eengezellig sa- menzijn, waarin nog menig waardeerend woord werd gesproken overi de voorbeel dige en accurate wijze, waarop de kas sier steeds zijn plicht heeft vervuld. Politie. - Gevonden een rozenkrans, twee portemonnaies met inhoud, een beenen armband. Inlichtingen hijgden heer Van der Mars. 6 April: Zon op 7.04, onder 20.23 n. Maan onder 6.49, op 17.51 n.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1