DAGBLAD VOOR Zware afweerstrijd in het gebied ran Odessa. r Verbitterde straatgevechten in Tarnopol. Vijandelijke vliegtuigen boven Duitschland. DISTRIBUTIENIEUWS. Radiorede van Cordell Huil. De strijd aan de Indische grens. VoJewijckers verslaan Heracles opnieuw. Verduister v. 20.45-6.45 u. Groote draverijen STAD EN OMGEVING. Uitgave; Dagblad voor 'Noord-Holland N.V, Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Teleioon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. DINSDAG 11 APRIL 1944. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 84, 2 pagina's. Prijs der gewone advertenties in deze editie min. 1.40, elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor A kmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. A Odessa ontruimd. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 10 April (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan het landiftgshoofd van de Ssiwasj. en op de landengte van Perekop is de kracht der vy ar le lijke aanvallen toegenomen. Er worden zware gevechten geleverd met den in sommige sectoren gepe- netreerden vijand. In het gebied van Odessa 2yn onze troepen nog altijd in een zwa- ren afweerstrijd gewikkeld. De stad zelf werd na uitvoering van de wekenlang voorbereide verwoesting van alle voor de oorlogvoering van belang zjjnde inrichtingen, 'en nas voltooiing der wegvoefing van alle schepen, voertuigen en ander oor logsmateriaal in het kader der be raamde bewegingen ontruimd. Aan weerskanten van Orhei zijn aanval len der Sovjets mislukt. Een pene tratie werd in een tegenaanval ge zuiverd. In de Oostelijke Boekowina hebben ook gisteren DuitséhRoemeensche troepen over een breed front met suc ces weerstand geboden aan het optre den van den vijand. De verdedigers van Tarnopol zijn In een zwaren rfweerstriid gewik keld met den de stad binnenge drongen vyand. Er worden verbit terde straatgevechten geleverd. For maties zware Duitscbe gevechts^ vliegtuigen vielen in den afgeloo- pen nacht opnienw het station Korosten met zichtbaar resultaat aan. Tusschen den Dnjepr en Tsjaussy werden verscheidene stellingssectoren, die in dé jongste groote gevechten verloren waren gegaan, heroverd *en werden gevangenen en buit gemaakt. Vijandelijke tegenaanvallen stortten in he^ geconcentreerde artillerievuur in een.. Ten zuidoosten van Ostrof zetten de Sovjets hun doorbraakpogingen met versch ln den strijd geworpen strijd krachten tevergeefs voort. Ten zuiden van Pleskau heeft de vijand zijn aan vallen als gevolg van de geleden zware verliezen gestaakt. Aan het front van Narwa werden overgebleven deelen der ingesloten bolsjewieken in verbitterde gevechten van man tegen man in de pan gehakt. De strijd in Italië. In Italië, is de'dag zonder bijzondere gebeurtenissen verloopen. Formaties Amerikaansche bommen werpers zijn gisteren naar noord- en oost-Duitschland gevlogen en hebben op éenige plaatsen, vooral op hét stads gebied van Posen, brisant- en brand bommen geworpen. Onze strijdkrach ten der luchtverdediging vernietigden bij deze aanvallen alsmede in den af- geloopep nacht bij aanvallen van Brit- sche vliegtuigen op het gebied van ie Oostzee en op de bezette westelijke gebieden 71 vliegtuigen, waaronder 62 viermotorige bommenwerpers. Aanval len van, vijandelijke stoorvliegtuigen waren gericht op west- en zuidwest- Duitsdhland. Escortevaartuigen van dé marine hebben in de wateren van noordelijk Noorwegen een Sovjet-motortorpedo boot in den grond geboord. Het legerbericht van Zondag luidt als volgt: Op dé Krim hebben de bolsjewieken gisteren op het ssiwasj-bxuggehoofd en bij Pereköp over een.breed front aan gevallen. Duitsche en Roemeensche troe pen .verijdelde alle doorbraakpogingen van den vijand en vernietigden een aan tal tanks. Binnengedrongen vijandelijke strijdkrachten werden in een tegenaan val teruggeworpen. Ten noordwesten van Odessa duren de zware gevechten voort. In het oosten van de Boekowina zijn Roemeensche beveiligingstroepen in den strijd gewikkeld met den langzaam op- dringenden vijand. UIT HET WEERMACHTBERICHT VAN 6 APRIL 1944: „Het sedert 17 Maart ingesloten gar nizoen van de stad K o w e 1 heeft, on der bevel van den SS-Gruppenführer en luitenant-generaal der Waffen-SS Gille, tegenover den wekenlangen stormloop met overmachtige vijandelijke strijd krachten met weergaloozë dapperheid standgehouden. Formaties van het leger en van de Waffen-SS hebben, onder het opperbevel van General- oberst Weiss en onder bevel van de ge neraals der infanterie Hossbach en Mattenklott, na dagenlange harde aan- valsgevechten door de Pripetmoerassen, onder buitengewone terreinmoeilijkhe den den vyandelijken ring om Kowel vérbroken en aldus hun kameraden uit de omsingeling bevrijd". Ook hier stryden Nederlanders naast hun Duitsche kameraden voor een nieuw Europa. Waar blijft Uw daad? Meldt U vrijwillig voor de Waffen- SS. Alle inlichtingen SS-Ersatzkom- mando Niederlande, den Haag, Korte Vijverberg 5 of aan de Nebenstelien: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Lange- straat 56; Groningen, Heerestraat 46; Enschede, Hengeloschestraat 30; Heer len, Saroleastraat 25. In het gebied van Kamenez—Podolsk heeft een vry sterke groep Duitsche strijdkrachten van formaties van het leger en de Waffen-SS onder bevel van den generaal der •pantsertroepen Hube in gevechten, die veertien dagen heb ben geduurd, tegen een numeriek verre overmaehtigen vijand hun om singeling verijdeld. Na een verbitterde worsteling werden de taai tegenstand biedende vijandelijke formaties onder den voet geloopen en is de verbinding met de uit het westen voor de -ontzetting aanvallende troepen van het leger en de Waffen-SS bevoch ten. Tegen de uit het oosten, noorden en zuiden steeds weer aanstormende bols jewieken hebben onze pantser- en in- fanterieformaties een verbeten afweer- st™d van achterhoede-troepen gevoerd. Naast zware verliezen aan dooden en gewonden vèrloor de vijand in deze ge vechten 352 tanks en stukken stormge- schut, 90 kanonnen benevens groote hoe veelheden joorlogsmateriaal van allerlei aard. Het luchtwapen heeft, ondanks on gunstige weersomstandigheden, in opoffe rend optreden piet formaties gevechtstoe stellen en transportvliegtuigen onder opperbevel van kol.-'generaal Dessloch de gevechten op den grond gesteund. Het heeft daarmede op beslissende wijze bij gedragen tot het welslagen der operatie Tusschen Stanislau en Tarnopol hebben Duitsche en Hongaarsche troepen de bolsjewieken .verder naar het oosten te ruggeworpen en talrijke plaatsen v inge nomen. Ten zuiden en ten noorden van Brody hebben onzé aanvallen geleid tot het sluiten van vrij kleine frontopeningen. In den afgeloopen nacht hebben sterke formaties Duitsche gevechtsvliegtuigen het station Fastow met groot succes aan gevallen. Ten zuidoosten van Ostrof .en ten zul-, den van Pleskau hebben ook gisteren weer vergeefs storm loopende bolsjèwie- ken uiterst zware verliezen geleden. Aan het front van de Narwa hebben onze aanvallen op den zich taai te weer stellenden vijand geleld tot opheffing van een penetratieplek, afkomstig uit de vórige geveehtsdagen. Vrij sterke strijd krachten der bolsjewieken werden daar bij ingeslopen en vernietigd. In Italië. Uit Italië worden, behalve wederzijd- sche activiteit van verkennings- en stoot troepen, geen bijzondere gebeurtenissen vermeld. Duitsche formaties gevechtsvliegers hebben gisteren overdag met waargeno men succes steunpunten van communisti sche benden in het Kroatische gebied met bommfin en boordwapens aangevallen. Terreuraanvallen. Bij de vlucht van sterke Amerikaan sche groepen bommenwerpers naar" mid- den-Duitschland zijn in den middag van 8 April felle luchtgevechten tot ontwik keling gekomen. Door Duitsche jagers en door afweergeschut werden 87 Ame rikaansche vliegtuigen, waarvan 65 vier motorige bommenwerpers, neergeschoten In eenige plaatsen in West- enMidden- Duitschland. vooral in bet gebied van Brunswijk, ontstond schade aan gebou-, "wen 'en verliezen van menschenlevens. Eenige vijandelijke storingsvliegtulgen hebben in den afgeloopen nacht over West-Duitsch gebiedgevlogen. Het legerbericht van Zaterdag houdt hg.t volgende in: Op de Krim zijn plaatselijke -aanvallen der bolsjewieken op het bruggehoofd van Siwasj en op de landengte van Pere- kop mislukt. Het in de afweergeve'chten van den laatsten tijd menigmaal beproef de Roemeensche regiment infanterie no 33 heeft den doorgedrongen vijand in terstond ondernomen tegenaanval r\a har de gevechten teruggeworpen. Ten noorden van Odessa zyn zware gevechten met de verder aanvallende bolsjewieken aan den gang. Ten oos ten van den beneden-Dnjestr en tus schen Dnjestr en Proeth zijn bolsje wistische aapvallen door. Duitsche en Roemeensche troepen afgeweerd en door eigen tegenstooten vijandelijke groepen strijdkrachten uiteengeslagen. Tusschen Tsjernowitz en TJfrnopcI hebben de aanvallen van formaties van het le'ger en de Waffen-SS ook giste ren, ondanks zeer groote terrein- moeilijkheden, goede vorderingen ge maakt. De verdedigers van Tarnopol sloegen in den afgeloopen nacht her haalde krachtige aanvallen der bols- jèwieken af. In het gebied ten zuiden en noorden van Brody hebben onze troepen op verscheidene plaatsen de bolsjewieken 'teruggeworpen en terugstroomende vijandelijke colonnes uiteengedreven. Tegenaanvallen der bolsjewieken mis lukten. Bij Kowel is het. tot verbitterde plaat selijke gevechten gekomen. Ten noorden van de stad zijn herhaalde vijandelijke aanvallen ineengestort. Sterke eskaders gevechtsvliegers hebben in den afgeloopen nacht een zwaren aan val ondernomen op het vijandelijke ravi- tailleeringscentrum Kiew. Zware ontplof fingen en uitgebreide branden werden waargenomen in de doelgebieden. Vergeefsche doorbraakpogingen. Ten zuidoosten van Ostrof en ten zui den van Pleskau hebben de bolsjewieken hun doorbraakpogingen hervat m$t ver scheidene divisies infanterie, gesteund door talrijke tanks en sterke formaties sla&Vliegers. Zij stortten na zware en wisselvallige gevechten ineen. Twee en zestig tanks werden vernietigd. De ophef fing van kleine, plaatselijke pene#aties is aan den gang. Aan het front van de Narwa heeft de aanval van onze troepen tegenover ver beten vijandelijken tegenstand goedewor- deringen gemaakt. Aan de Italiaansche fronten hebben onze stoottroepen den vijand zware, bloe dige yerliezen toegebracht. Duitsche en Itafcaansche luchtstrijdkrachten hebben boven het Italiaansche gebied 17 *vijan- delijke vliegtuigen neergescnoten. Op de Aegeïsche Zee heeft een loeveiligings- vaartuig een vijandelijk motorzeilschip in den grond geboord. Bij onzi Vrijwilliger». - D» SmppwtiJrir m«t zijn minnen op hel bevel krt den aowral ¥t PK Rotteiwtelner/O/H/P m In de vroege middaguren van Zater dag zijn sterke formaties Amerikaan sche bommenwerpers onder bescher ming van ja'gers naar N.W.- en Mid- den-Düitsch gebied gevlogen. Zij wer den reeds kort na het passeeren v^n de Duitsche grens en vervolgens vóor- al fel boven Midden-Duitsch gebied tot den strijd gedwongen door strijd krachten der Duitsche luchtverdedi ging. Bij helder weer werden felle lu-chtgevechten geleverd. Een reeks neergeschoten toestellen is gemeld. Formaties zware Amerikaansche bommenwerpers door jagers beschermd zijn in de middaguren van den Eer sten Paaschdag via Noord- en Oostzee en via het N.W. Duitsche gebied naar N.-Duitschland gevlogen. Sterke strijd krachten van de Duitsche luchtverde diging bonden reeds boven de Kieler Bocht den strijd aan met de vijande lijke formaties. Er ontstonden hevige luchtgevechten, die tot boven het MecklenburgschPommersche gebied werden voortgezet. Ook op den terug weg werden de Amerikaansche bom menwerpers door Duitsche jagers en jachtkruisers voortdurend achtervolgd. Luchtdoelartillerie van de luchtmacht mengde zich ceveneens doeltreffend in den strijd. Waargenomen werd. dat talrijke vijandelijke vliegtuigen wer den neergeschoten. BERLIJN, 9 April (DNB). Een bijzonder verbitterde luchtslag werd tusschen 13.45 én 14.45 uur geleverd in het gebied teh O. van Brunswijk, waar bij Duitsche' jagers en jachtkruisers zich van alle zijden op den stróom van bommenwerpers stortten en den vijand zeer zware verliezen toebrachten. Ook o,p den terugweg werden de bommenwerpers geen oogenblik met rust gelaten. Boven de Zuiderzee stortten zich nogmaals sterke formaties in een geconcentreerden aanval op de Amerikanen en brachten hun opnieuw zware verliezen toe. Bij de commando posten der Duitsche luchtverdediging komen voortdurend berichten binnen ever neérgeschoten Amerikaansche bommenwerpers. Nauwkeurige cijfers kunnen echter nog niet worden gege ven. De door de bommen aangerichte schade #is niet aanzienlijk, doordat de bommenwerpers veelal gedwongen werden hun bommen boven het open veld +e laten vallen. In de zware luchtgevechten van 9 April hebben de bo.ven Noord-Duitsch- land opereerende Amerikaansche for maties bommenwerpers, die geëscor teerd werden gloor een buitengewoon groot aantal An^erika&nsche jachtvlieg tuigen voor den langen .afstand, vol gens de voorloopige nog onvolledige berichten op zijn minst 41 toestellen verloren. De Etïêelsche nieuwsdienst geeft toe, dat de Amerikaansche luchtmacht bo ven Noord-Duitschland 39 toestellen verloren hèeft. BRANDSTOFFENBONNEN SLECHTS TOT EN MET 14 APRIL A.S. GELDIG De Brandstoffenbon „23BY" v. d. Bon kaart ",.T116", jde bonnen „KF11" tot en met „KF18" van de Bonkaart „U115" en de bonnen „Brandstoffen één een heid periode 10", die% recht geven op het koopCn van één eenheid vaste brandstoffen, zijn slechts geldig tot en met 14 April 1944. De geldigheidsduur dezer bonnen wordt dus met -16 dagen ingekort. Voorts is bepaald, dat de oude modellen van de rantsoenbonnen voor brandstoffen, ^namelijk de grijsgroene rantsoenbon met opdruk „Brandstoffen één eenheid" en de grijze rantsoenbon met horizontalen witten balk en op druk „Brandstoffen één eenheid" even-* eens slechts tot en met 14 April a.s. geldig zullen zijn. De rantsoenbon, welke daarentegen voorloopig onbe perkt geldig blijft, is de groengekleurde bon met opdruk „73 e brandstoffen". De geldigheidsduur van de toewijzin gen, welke zijn uitgereikt aan de groo- tere huisbrandverbruikers in de groe pen b, c en d; wordt eveneens terug gebracht tot en met 14 April 1944, ook al staat op deze toewijzingen verméld, dat zij tot een na 14 April 1944 gelegen datum geldig zijn. Alle betrokken ver bruikers dienen daarom de nog in hun bezit zijnde of nog vóór dien datum te ontvangen bonnen of toewijzingen vóór 15 April 1944 aan hun leverancier af te geven. De leverancier is in dat geval# verplicht hiefop eventueel ook na 14 April 1944 te leveren. EXTRA RANTSOENEN ZEEP VOOR KAPPERSV ARTSEN ENZ. Kappers, med.' studenten werkzaam in de anatomie, vroedvrouwen, verloskun digen, gediplomeerde bakers, enz., wijk verpleegsters, personen, werkzaam in de genees- en verbandmiddelen industrie, enz., practiseerende artsen tandartsen, tandheelkundigen en vee artsen komen, voor de 5e, 6e en 7e periode 1944^(16 April—8 Juli a.s.) voor de gebruikelijke extra rantsoenen scheerzeep, toiletzeep, eenheidszeep en waschpoeder in aanmerking. Zij dienen hiertoe in de weëk .van 11 tot en met 15 April a.s. een aanvraagformulier bij de*distributiediensten af te balen en dit in de week van 16 tot m met 22 April a.s. wederom bij die diensten in te leveren. LISSABON, 10 April (DNB). Naar de Engelsche nieuwsdienst uit Wash ington meldt, heeft de Amerikaansche minister van Buitenlandsche Zaken. Cor dell Huil, Zondagavond een 'radiorede gehouden, waarin hij begon met zich te richten tot de neutrale staten en dezen „nadrukkelijk" verzocht, op te houden met de ondersteuning vair de Asmo- gendheden. Huil verklaarde woorde lijk: „Wfj kunnen het niet langer aan zien, dat de neutrale staten de hulp middelen der Geallieerden gebruiken, wanneer zij gelijktijdig bijdragen tot den dood der soldaten, ^wier offer even zeer voor hun eigen als voor onze red ding dient." In dit verband beweerde Huil, dat. de Ver. Staten met pijnlijke», zorgvul digheid de souvereine rechten respec teeren van de neutrale staten en' geen enkele natie gedwongen hadden, zich aan te sluiten bij den strijd der Ge allieerden. Cordell Huil beweerde o.a. dat er hechts van een blijvenden vrede sprake kan zijn, wanneer de zware „belan gen" van de Ver. Staten, van het Brit sche Commonwealth, van de Sovjet- Unie en van Tsjoengkin^ op elkaar zouden zijn afgestemd. Dit overleg en deze gemeenschappelijkheid van han delen onder de vier Geallieerde naties noemde Huil den „grondslag voor elke georganiseerde internationale actie." Huil verklaarde, dat .de Ver. Staten hun aanbod handhaven tusschen de SoVjet-Unie en de Poolsche emigran tenregering te bemiddelen. Eén internationale organisatie tot handhaving van den vrede moet be rusten op de verplichting, dat de sta ten, die daarvan lid zijn; tegen ètkaar of tegen eenige andefre natie geen ge bruik zullen maken van geweld. Huil hield een pleidooi voor de op-* richting van een internationaal ge rechtshof voor het bijleggen van inter nationale geschillen en van nog andere soortelijke internationale instellingen, aie de handhaving van den vrede tot taak moeten hebben. Er kan zeide hij van geen> com promis met het fascisme en nazisme sprake zijn. Deze moeten verdwijnen. Zij kunnen niet rekenen op een vrede op basis van onderhandeling, op geen comnromis en op- geen enkele gelegen heid om terug te keeren.x TOKIO, 8 April (DNB). Van het Z. deel der Indo-Birmaansche grens meldt „Domei", dat de Indo-Japansche strijdkrachten, die van For' White met hun opmarsch zijn begonnen, op 4 en 5 April door de algeheele bezetting van Hengtam en Tsjikka Indisch ge bied hebben bezet. Door Ie geconcen treerde Japansche en Indische forma ties werd op 4 April de vesting Tsjikka ingenomen. Zonder tegenstand 'te ont moeten gingen de Japansche formaties over tot achtervolging van den naar het N., terugtrekkenden tegenstander en overschreden 7 km. ten N. van Tsjikka de Indische grens. De Britten konden niet standhouden tegenover de bestorming der Japansche troepen ,en vluchtten in wanorde naar het N.,' waarbij zij de vesting Hengtam op 5 "Apfil aan de Japanners overlie ten." De voorhoede der Japansche for maties is terstond na de verovering van Hengtam verder naar het N. op gerukt. Het Keizerlijk Hoofdkwartier meld de Zondag, dat in de ochtenduren van 6 April de Japansche troepen in sa menwerking met het" Indische natio nale leger Kohima hebben bezet, een VOORLOOPIG GEEN REORGANISATIE DER BRITSCHE REFERRING. STOCKHOLM, 8 April. (DNB). - Naar Reuter officieel verneemt, heeft Churchill voor de naaste toekomst niet het voornemen mutaties in de Britsche regeering aan te brengen. In ieder ge val zal Churchill voorloopig minister van buitenlandsche zaken blijven. „Twee ophanden zijnde internatio nale conferenties van èersterangs be- teekenis" hebben Churchill versterkt in zijn besluit om geen wijziging te la ten ontstaan in de opperste leiding der Britsche buitenlandsche politiek. Zaandijk wint van Z. V. V.M. F.C. en A. D. O.'20 spelen gelijk; WieringerWaard kampioem 4 A. Heereftveen verliest van 'Longa. Heerenveen verloor ook dsn twee den thuiswedstrijd en evenals die tegen VUC was ook deze er een, die door de thuisclub gewonnen had moeten worden, als men tenminste de veldmeerderheid als doorslagge vend mag noemen. Abe Lenstra en de zijnen hadden in de tweede helft het spel vrijwel in handen, doch de Longa-achterhoede stond pal en gaf geen enkele kans weg. Daardoor bleef de gelijkmaker uit. Longa had in de eerste helft de lei ding genomen, nadat Heerenveen's linksbuiten eerst al eens tegen den paal geschoten had. Dat eene doelpunt was voldoende, om beide puntjes naar Bra bant mee te nemen, maar zooals, gezegd verdiend was het lang niet. Wel was de groote zege van Vole- wijekers op Heracles verdiend." De Al- melosche ploeg gaf in de eérste 'helft nog wel goed partij, doch na de rust werd 'het mis en was er van serieuzen tegenstand eigenlijk geen sprake meer. De Amsterdammers hadden bij het wisselen slechts een. 1O-voorsprong, doch'toen het spoedig na de thee 30 werd, was het gedaan met de Twente naren, die zich nog slechts verdedig den, om de nederlaag zoo klein moge lijk te houden, 't Werd tenslotte 50. De gtand is thans: V. U. C. 3 2 1 0 7—3 5 Volewijckers 2 2 0 0 111 4 Longa 2 1" 0 1 12 2 Heerenveen 3 1 0 2 56 2 Heracles 4*0 1 3 315 1 In de 3e klasse zorgde Zaandijk voor een verrassing: het klopte ZVV met 10. dank zij een strafschop! Daardoor zijn Zaandijk's kansen op promotie 'sterk gestegen, doch nog grooter is de kans,' dat hier beslissingswedstrijden zullen moeten worden gehouden! De stand is thans: Zaandijk 2 1 1 0 21 3 Z. V. V2 1 0 1 1—1 2 Helder 2 0 1 1 1—2 1 In 4A werd Wieringerwaard door een 3—1-zege op LSVV kampioen van haar klasse en zij mag nu trachten, een plaatsje in de derde klasse te verove ren. Inmiddels speelden MFC en ADO. '20 reeds gelijk (11) voor deze promo tie; de beste uitslag, dien Wieringer waard zich maar wenschen kan! Wat de bekerwedstrijden betreft, verwijzen we naar de uitslagen.^ WILLY DEftBY OVERLEDEN. 's-GRAVENHAGE. 10 April. - Op eer sten Paaschdag is de onder het {jseudo- niem Willy Derby algëmeen békende chansonnier W. Dieben overleden. De begrafenis zal Woensdag a.s. om 1 uur op Oud Eik en Duinen alhier wordeh gehouden. Dieben werd in 1887 geboren te 's-Gravenhage en aanvankelijk opge leid voor het stoffeerdersvak. Na zijn militairen dienst volbracht te* hebben, geraakte hij aan net zwervenr bezocht Engeland, reisde als hofmeester naar Amerika en voelde zich steeds sterker tot de kleinkunst aangetrokken. Zijn eerste optreden viel in 1916, toen hij met zijn broer het duo der Bafidy Brothers vormde. De gramofoon maakte Willy Derby evenals Lou Bandy in de jaren twintig overal in den lande bekend en vele van zijn liedjes verwierven groote populariteit, zoodat hij ook een Indische tournee ondernam. Tot de meest verbreide nummers van dezen in ruimen kring geliefden lied jeszanger behooren „Moeder," „Het fiere schooiershart" en „Aan den muur van 't oude kerkhof". NIEUWE BURGEMEESTERS. Het Rijkscommissariaat maakt be kend: De commissaris-generaal voor Be stuur en Justitie heeft tot burgemees ters benoemd: den burgemeester der gemeente Hennarderadeel K. van der Vlis met gelijktijdig eervol ontslag uit zijn tot dusver bekleede functie tot burgemeester van Franeker, den ge meente-ambtenaar H. Bouwens in Den Haag tot burgemeester in Wihe en den heer Ch. Kole in Nijmegen tot bur gemeester in Heinkenszand. Meisje te water geraakt en verdronken. Zondagmiddag is te Rotterdam de 3-jarige J. D! Aalsloot, wonende aan het Struweel, aan de aandacht van haar ouders ontsnapt en in het water ven de Kromme Kromhout geloopen. Het mocht de radelooze moeder eerst na eenigen tijd gelukken het meisje op het droge te brengen. Personeel van den Geneeskundigen Dienst trachtte tevergeers de levensgeesten weer op te wekken. Het lijkje is naar het Zui- der-Ziekenhuis overgebracht. 12 April: Zon op 6.30, onder 20.33. Maan onder 8.58 uur, op belangrijk vijandelijk steunpunt aan den weg Imphal—Dimapur. De Japansche élite-eenheden achter volgen den vluchtenden tegenstander. Aan den stadsrand van Kohina woe den verbitterde gevechten. In den mid dag van 6 April heeft een Japansche formatie den tegenstander den terug tocht afgesneden. Een andere Japan sche formatie rukt thans, na de ver overing van veen versterkte stelling in achtervolging van den tegenstander naar het N. op. Een Japansche een, heid, - die langs den weg Kohima— Dimapoer naar het N. oprukte, heeft op 7 April een sleutelstelling aan den zelfden weg bestormd en den tegen stander den terugtocht ook in deze richting afgesneden. Tengevolge van deze verrassingsaan vallen zijn de formaties van den te genstander volkomen in wanorde ge raakt. Zij stellen thans wanhopige pogingen in het Werk om een terug- tochtsweg in N.W. richting te zoeken. Tengevolge van deij Japanschen om- singelingsring echter is het lot van de verscheidene duizenden manschappen sterke vijandelijke formaties thans be zegeld. te Alkmaar. Twee middagen paardensport. Zaterdag- en Zondagmiddag hadden op het Gem. Sportpark draverijen plaats, uitgeschreven door het Comité Vooruit. Beide middagen zijn uitstekend geslaagd door de groote opkomst van het publiek en de goede courses. Zaterdag won Ina Bascom het openingsnummer. In de drie af deelingen van den Grooten Paaschprys van Alkmaar plaatsten zich voor de Zon dag-finale Douglas, Domina, Absyrtus, -Edüard Anvil, Darius G, Caid, Douglas H, Allouez, Zampi v. N.Z. en Duco Scott Deze finale werd Zondag op fraaie wijze gewonnen door Domina. De eigenaar de heer P. Dekker werd door den yoorzitter van Vooruit met bloemen gehuldigd en ook rijder rapttelman werd hulde ge bracht. Vermeld zij nog dat deze finale eenmaal moest overgereden worden om dat de perste maal kort na den start Bu- ziau KW uitbrak, nadat de rijder van de sulkey was gevallen. Wladimir won Za terdag de heerrijderscourse en Gregorius de Kortebaan. Zondag was het Openingsnummer voor Geraldine B. De heatdraverij was ver rassend. In de eerste heat scheen Frans op 't laatst de winnaar, doch hij liet het plotseling zitten en Carma Norton werd eerste. Dat paard 'kon echter wegens ziekte in de verdere heats niet uitko men. In de tweede heat werd Frans weer op het allerlaatst geklopt door Bartimus. Deze won ook de derde en beslissende heat met jSonni Z als tweede^ Het heerrij dersnummer werd gewonnen door' Eulogie Scott, terwijl de Kortebaan uit een klein aantal deelnemers werd gewonnen met zeer miniem verschil door Douglas H voor G de Mascotta. De gedetaill. uitslagen waren als volgt: Voojjaarsprys: Prij zendraverij voor paarden, welke nog geen f 2000 hebben gewonnen.* Afstand 1740 m. Ingeschreven 14 paarden opgekomen 11. 1. Ina Bas com, 4700 m., rijder-eig. A- Z. Nottelman, tijd 2.50.6 (1.40.3). 2. Beraldine, 1700 m., eig. P. J. Bruin, rijder R. v. Wieringen, tijd 2.50.6. 3. Ipie Gregor, 1700 m., eig. Stal De Badhoeve, rijder W. H. Geer- sen, tijd 2.59.8. 4. Fioletta, 1780 m., eig. D. F. Olivier, rijder K. Kramer, tijd 3.06. Totalisator: /winnend: f 7.30; .plaats: f 1.20, f 1.10, f 1.10, f 1.80. Groote Paaschprys v. Alkmaar I: Prij- zendraverij voor paarden, welke f 2000, doch nog geen f 6000 hebben gewonnen. Afstand 2040 m. Ingeschreven 15, opge komen 8. 1. Douglas, 2080 m„ eig. G. A. Koning, rijder J. de. Vlieger, tijd 3.19.8 (1.36.1). 2. Domina, 2080 m„ eig. P. Dek ker, rijder A. Nottelman, tijd 3.21.2. 3. Absyrtus, 2060 m<> eig. Ch. v. Dam, rij der J. Wagenaar, tijd 3.26.4. 4. Eduard Anvil, afstand 2060 eig. en fijder P. Koster, tijd 3.33.8. Totalisator: win nend f 17.70;. plaats f 1.90, fl.20, f 1.70/ Groote Paaschprjjs van Alkmaar" II: Prij zendraverij voor paarden, welke f 6Ö00, doch geen f j.1.000 hebben gewon nen, Afstand 2040 meter. Ingeschreven 7 paarden, opgekomen 5. 1. Darius, 2040 m;, eig. Stal M, rijder J. Scheer, tijd 3.18.2 (1.37.3). 2. Buziau KW, 2040 m„ eig. en rijder L. Dooper. 3. Caid, 2080 m„ eig. -C. Disselkoen, rijder E. Kruithof. Totalisa tor: winnend f9.50; plaats f4, f3.30. Groote Paaschprys van Alkmaar III: Prij zendraverij internationaal voor paar den, welke f 11.000 of meer hebben ge wonnen. Afstan'd 2060 m. Opgekomen 5 paarden. 1. Douglas H, 2040 m., eig. A Blom Hzn„ rijder J. Ham, tijd 3.13.4 (1.34.8); 2. Allouez, 2080 m„ eig. en rij der J. d'e Vlieger, tijd 3.13.5. 3. Zampa van NZ, 2080 m„ eig. Stal 't Gooi, rijder E. Kruithof, tijd 3.15.4. 4. Duco Scott. 2060 m., eig. en rijder T. Groen, tijd 3.19.8. Totalisator: winnend f 15.20; plaats f 2.80, f 1.50:- Galanthusprüs: Prij zendraverij Interna tionaal voor paarden, welke f 5000 of meer hebben gewonnen. Afstand 2040 m. Ingeschreven 7 paarden, opgekomen 6. Gedurende de course werden Amethyst, Colombine, Boyke Norton en Allright uitgeschakeld. 1. Wladimir, 2080 m„ eig. en rijder D. de Graaf, tijd 3.23.6, km.- tijd 1.37.9. 2. Xaverius, 2080 m„ eig. A. Groenink, rijder N. Doeven, tijd 3.42. To talisator: winnend 13.40; plaats f 1:60, f 1.70. Kortebaan-PryzendraverU: le serie:: Geplaatst: Gregorius, 720 m., tijd 1.08. Toto f2.20. 2e serie: Bartinus, 7.40 m„ tijd 1.11.9. Toto: f3.70. 3e serie: Douglas H, 740 m., tijd 1.078. Toto: f 1.30. 4e serie:, Eduaró Anvil, 730 m., tijd 1.11.3. Toto: VOETBALUITSLAGEN. Kamp.' v. Nederl.: Volewijckers Heracles 50; HeerenveenLonga 01. Promotiewedstrijd 2e klasse: HVV Neptunus 1—0. Competitie 2e 'asse B: DW.VHilversum 0; DOSHercules 5—1. District I, promotie derde klasse: ZaandijkZVV 0; RapiditasZwa luwenVooruit 05. Promotie vierde klasse: MFC—ADO 1920 1—1; Zaan- landiaZilvermeeuwen 10 (Zaanlan- dia prom.); APGS—Ripperda 1-.-2. Vierde klasse A: Wieringerwaard LSVV (kamp.) 3>1 (W. kamp.) NVB- beker, District I: HVC-^Alcm. Victrix 11; VSVDe Kennemers 4—1. Groep C: WFO—Blauw Wit 1—1; ZFC—Alkm. Boys 00, Groep E: Watergraafsmeer DWS 02; ZeeburgiaWest-Frisia 3 5. Groep G: SchagenNieuwe Niedorp 20; HRC—Watervogels 40. Groep I: HollandiaSEW 21. Groep J: Electra CSV 34. Groep K: GVOZeevogels 33; AssendelftBeverwijk 11. Groejj M: Onze GezellenKlnheim 44. f 1.50. Beslissing: Gregorius, eig. stal Pat, rijder E. Kruithof, afstand 720 m„ tijd 1.06. Toto: f 1.20. Douglas H, eig. A. Blom Hz., Vijder J. de Vlieger, afstand 740 m. Bartinus, eig. J. G. de Jong, rijder A. J. Kats, afstand 740 m. Eduard Anvil, eig. en rijder P. Koster, afstand 730 m. To talisator definitief: winnend f2.80; plaats £1.50, f 1.50, f3.60, f 1.90. Uitslagen van Zondag. Dictatorprys: Draverij /voor paarden die nog geen f 2000 hebben gewonnen. 2040 m. Ingeschreven 12 paarden. 1. Ge raldine B, 2000 m„ van P. J. Bruin, tijd 3.27.2 (1.43.6), rijder R. v. Wieringen. 2. Gratie Hannover. 3. Eton Brewer. 4. Fan tast. Uitgeschakeld: Elvira en George Wil-' kes. Toto: winnend f 1.80, pl. f 1.40, f 1.70 en f2.60. Welkomprys: Heatdraverij voor Ned. paarden die f 1000, maar nog geen f 6000 hebben gewonnen. 1660 m. 10 deelnemers. le heat: E. Carma Norton, 1680 m„ van N. J. Schoen, rijder A. R. Nottelman, tijd 2.42.1 (1.36.5). 2. Martinus. 3. Frans. 4. Xiphias. Gedistanceerd: Dictator, Wel kom en Frits. Toto: winnend f3; plaats f 1.60, f 2.50 en f 1.80. Carma Norton we gens ziekte voor de tweede heat terug getrokken. 2e heat: 6 paarden. 1. Bartinus, 1680 m„ van J. G. de Jong, rijder A. J. Kats, tijd 2.43.2 (1.37.1). 2. Frans, 3. Gonni Z. 4. Don Brewer. Uitgeschakeld: Bruno. Gedistan- cieerd: Xiphias. Ttoto: winnend f2.40; pl. £1.10, f 1.30 en f 1.70. 3e heat: 4 paarden, besl. 1. Bartinus, tijd 2.43.'2 (1.36.5). 2. Gonni Z. 3. Don Bre wer. 4. Frans. Toto: winnend f2.30, pl. f 1.30 en f 1.30. Definitief: Bartinus win nend f 14.50, pl. f3.30; Gonni Z, pl. f3.50; Don Brewer, pl. f 4.70. Xav eriuspry sAmateurrij derscourse. 2300 m. 6 deelnemers. 1. Eulogie Scott, 2320 m., van Stal Good Luck, rijder G v. d. Wal, tijd 3.46.8 (1.37.8). 2. Amethyst. 3. Wladimir. 4. Y Kernei. Toto: winnend f2.10, pl. f 1.60 en f3.20. Finale Groote Paaschprljs van Alk maar: 10 deelnemers: 1. Domina, 2060 m. van P. Dekker, rijder A. R. Nottelman, tijd 3.11.6 (1.33). 2 Claid. 3. Allouez. 4. Zampa van NZ. Toto: winnend f2, pl. £1.30, f2.70, f 1.50. Definitief: Domina winnend f 1.80, pl. f 1.10. Caid pl. f2.20. Allouez pl. f 1.30. Zampa vaij NZ pl. "Wladimïrprüs: Draverij korte baan 690— 800 m. le serie: 1. Allouez, tijd 1.12.2, toto winnend f 1.40. 2e série: 1. G. de Mas cotta, tijd 1.13.5, toto winnend f 1. 3e se rie: 1. Xiphias, tycf 1.15, toto winnend f 1-70 4e serie: 1. Douglas H, tijd 1.06.9, toto winnend f 1.80. Beslissing: 1. Dou glas H, 740 m., van A. Blom Hzn., rij der J. de Vlieger, tijd 1.07. 2. G' de Mas cotta. 3. Allouez. 4. Xiphias. Toto: finale Douglas H winnend f2.60. Toto: defini tief Douglas H winnend f 5.70, pl. 1.30; G de Mascotta pl. fl.10; Allouez pl. f 1.40 Xiphias pl. f 1.70. 1 TERAARDEBESTELLING P. VISSER. Op den zonnigen lentemiddag vóór Paschen werd op de Algemeene Be graafplaats het stoffelijk overschot ten gtavé gedragen van dgn heer P. Vis ser, in leven directeur van het bijkan toor der Twentsche Bank te Alkmaar.; Een groote schare belangstellenden, waaronder de vooraanstaanden uit de financieele en handelswereld van Alk maar, had zich achter de met 'n 16-tal kransen en bloemstukken bedekte baar geplaatst om aan den .ontslapene de laatst^, éer te bewijzen. Aan de groeve werd het woord ge voerd door Mr. J. Boltjefe, directeur v. h. hoofdkantoor', die uit naam van de directie een van groote waardeering getuigend afscheidswoord sprak. Wij verliezen, aldus de spreker, een mede werker, waarvan wij in. de moeilijke tijden, die wij thans doormaken, wisten dat hij de belangen van de Bank in N.-H. boven het IJ goed behartigde. De directeur van het kantoor Alkmaar was een man met een buitengewone werkkracht en v. groote vakbekwaam heid. Meer dan 40 jaar is hij in het vak werkzaam geweest. Te midden van zijn werk werd hij van ons weggerukt, maar ■vgij weten,, dat wij het hoofd moeten buigen voor de majesteit van den dood. In onze herinnering .jal zijn markante figuur blijven voortléven als een groot voorbeeld van plichtsbetrachting. Groot is ons verlies, maar nog grooter is dit voor zijn naastbestaanden. Mogen zij troost vinden in de wetenschap, dat de ontslapene in vakkringen een groote waardeering genoot. De procuratiehouder, de heer Wolzak, sprak namens het personeel. Hij schet ste den overledene als een bestuurder met straffe hand, die niet alleen aan zichzelf, maar ook aan anderen hooge eischen stelde. Niet altijd beseften wij, dat dit alles de zaak ten goede kwam en het daarvoor noodig was. Wanneer wij echter persoonlijke moeilijkheden hadden, ook buiten de zaak, dan s^ond hij steeds met een warm hart voor ons open. Wij damken rtefn dan ook voor al hetgeen wij van hem hebben mogen leeren om ons in staat te stellen onze taak haar behooren te vervullen. Een zoon dankte namens de familie. „God", zoo zeide hij, „heeft gewild, dat wij hem moesten verliezen. Wij buigen daarvoor het hoofd. Zijn voorbeeld voor oogen en in zijn geest handelende, zul len wij de toekomst tegemoet gaan. God geve ons daarvoor de kracht." Ds. -Kuiper sprak hierna het gebed. REVUE „HOU JE ROER RECHT". Door de groote belangstelling voor de revue van Guus Verhoeven en M^nno Grondsma voor de Alkmaar sche Roei- en Zeilvereeniging, is er een extra voorstelling op 23 April. Kaarten voor dezen avond op -den zit dag a.s. Woensdag 12 April in 't Gulden Vlies van 4.306.30. Het aanvangsuur ie, in verband met de duur* van d^ revue, gesteld op 6.45.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1