DAGBLAD VOOR OFFICIEELE BEKENDMAKING. Op de Krim twee steden ontruimd, V. U. C. wint verdiend van Volewijckers! Bezetting van Tarnopol blijft pal tegen den aanstormenden vijand. Zware verliezen voor de Sovjet-troepen. Legerbericht van Zaterdag. Luchtaanval op Belgrado en Kroonstad. 5000 dooden in Treviso Het „ijsje" host een dubbeltje DISTRIBUTIENIEUWS. Vriendenschaar kampioen van 2B. Neptunus klopt H.V.V. Longa-Heracles 1-1. KEURINGEN. De districtswedstrijden. 400 Caramboles in één beurt! STAD EN OMGEVING. Apotheek „De Ooievaar". - ~- Dltgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. SfiÏAlïfeXG 17 APRÏL 1944. ALKMAARSCHE EÖffïE, NOO -HOLLAND 146e Jaargang, No. 89, 2 pagina's. Prijs der gewone advertenties in deae editie min. 1.40, elke m.m. meer* 0.10. Tarieven voor do gehesfa op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar Lit, voor het geheele Rijk f 2.08. Losse nummers S cent. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 16 April (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend; In het zuidwestelijke deel van de Krim brachten Duiteche en Roe- meensche troepen de onze bewe gingen volgende bolsjewisten in zware gevechten tot staan en ver nietigden 28 vijandelijke pantserwa gens. In hevige luchtgevechten en door de luchtdoelartillerie werden 36 vijandelijke vliegtuigen neerge schoten. Aan den benedenloop van den Dnjestr en bij Orhei mislukten tal rijke aanvallen van den vijand door den weerstand van onze troepen, die door de luchtmacht schitterend werden gesteund. Plaatselijke pene traties werden afgegrendeld. In de afgeloopen dagen heeft zich hier de zevende compagnie van het pant- sergrenadierregiment .11 onder be vel van eersten luitenant Henk bij zonder onderscheiden. Ten noordwesten van Jassy brachten ■Jonze troepen den bolsjewisten bij plaatselijke aanyallen zware, bloedige ^verliezen toe. «Ten oosten van Stanislau ^werden bolsjewistische gevechtsgroe pen naar het zuiden teruggeworpen. Herhaalde vijandelijke aanvallen ia den Strypa-sector mislukten. Ten westen van Tarnopol drongen onze aanvalsformaties, door gevechts- >n slagvliegtuigen gesteund, in verbit terde gevechten verder naar voren. De -toezetting van Tarnopol blijft aan den westelijken rand der stad den steeds opnieuw stormloopenden bolsjewisten heldhaftig verzet bieden. In den afgeloopen nacht vielen ster ke formaties zware Duitsche vliegtui gen het station Sarny aan. In de doel gebieden werden talrijke ontploffingen •n/branden waargenomen. Ten zuiden van Pleskau viel de vijand, door pant serwagens en slagvliegtuigen gesteund, ook gisteren tijdens den geheelen dag aan. Hij werd met zware, bloedige ver- fiezen afgeslagen. In de beide laatste 'dagen werden daar 72 pantserwagens .vernietigd, In het' landingshoofd van Nettuno tondernam d'e vijand vrij sterke aan vallen op enkele van onze vooruitge schoven steunpunten ten zuidwesten ;,van Littoria, die, na tijdelijk verloren te zijn gegaan, in een tegenaanval her overd werden. Aan de overige fronten Jveriiep de dag zonder bijzondere ge beurtenissen. I Luchtaanvallen op Roemenie on Duitse hland. Amerikaansche bommenwerpers vie- 3en gisteren verscheidene plaatsen in ÜRoemenië aan, o.a. het stadsgebied van Boekarest. Er ontstonden schade aan gebouwen en verliezen onder de bevol king. Door Duitsche en Roemeensche jagers, alsmede door luchtdoelartille rie, werden volgens de tot dusver ont vangen rapporten 20 vijandelijke vlieg tuigen, voor het meerendeel viermoto rige bommenwerpers, vernietigd. Bij aanvallen van formaties Amerikaan- sche jagers op N.- en Midden-Duitsch- land werden op 15 April 31 vijandelij ke vliegtuigen neergeschoten. Bij den afweer van deze aanvallen hebben zich lichte batterijen luchtdoelgeschut van de luchtmacht, luchtdoelartillerie van do marine en havenbeschermingsvaar- tuigen bijzonder onderscheiden. Op de Krim hebben de Duitsche en Roemeensche troepen zich bü voortdurende gevechten tegen den sterk opdringenden vijand verder naar het zuidwesten gedistancieerd. De steden Feodosia en Simferopol werden ontruimd. In den tijd van 8 tot 13 April hebben formaties van het leger, van de luchtmacht en van de marineartillerie 285 vijande lijke tanks vernietigd. In de zware gevechten der laatste dagen hebben zich de gevechtsgroepen onder be vel van majoor Schroder en kapi tein Heidelberg bijzonder onder scheiden. Aan den benedenloop van den Dnjestr probeerden de Sovjets hun brugge- hoofden op den westelijken oever van de rivier uit te breiden. Alle aanvallen werden in onverwijlde tegenaanvallen afgeslagen. De luchtmacht mengde zich met sterke strijdkrachten van slag- cn gevechtsvliegers in de afweergevech- ten op de Krim en in het gebied van Tiraspol. Alleen in deze gebieden wer den de beide laatste dagen 73 Sovjet pantserwagens door aanvallen uit de lucht vernietigd. Bij Delatyn en in het gebied ten oos ten van Stanislau vielen de bolsjewie ken met sterkere strijdkrachten aan. Zij werden onder afgrendeling van eenige penetraties afgeslagen. Ten wes ten van Tarnopol drongen onze troe pen de krachtig versterkte vijandelijke stellingen binnen en wonnen ondanks taaien vijandelijken tegenstand terrein. Het garnizoen van de stad bleef zich in een verbitterden strijd tegen de van alle kanten aanvallende bolsjewieken handhaven. In Tiet gebied ten noorden van Brody en ten zuidwesten van Ko- wel versloegen onze troepen bolsjewis tische gevechtsgroepen. Ten zuiden van Pleskau zette de vij and met sterke strijdkrachten zijn doorbraakpogingen voort. Onze troe pen behaalden wederom een volledig afweersu&jes en vernietigden 48 van 890 aanvallende pantserwagens. Uit Italië wordt slechts melding ge maakt van levendige wederzij dsche activiteit van verkennings- en stoot troepen. Een dagaanval van vrii zwakke vij andelijke luchtstrijdkrachten in het West-Duitsche grensgebied veroorzaak te geringe schade. 's-GRAVENHAGE, 15 April. Naar de höhere SS- und Polizeiführer „Nordwest" mededeelt, heeft het Polizeistandgerieht Den Haag op 13 April 1944 de volgende Nederlandsche staatsburgers ter dood veroordeeld: 1. den marechausseebeambte Hendrik Drogt, geb. op 10 Februari 1920 in Dedemsvaart, wonende te Dedemsvaart; 2. den landarbeider Gerard Jansen, geboren op 13 Februari 1923 in Meppel, wonende te Dedemsvaart; 3. den kantoorbediende Fokke Jagersma, geboren op 12 September 1920 in Gasselternijeveen, wonende te Meppel; 4. den autohandelaar Jan Rijkmans, geboren op 3 Februari 1920 te Steenwijk, wonende te Meppel; 5. den boekhouder Gerrit Jan van den Berg, geboren op 29 Mei 1919 in Arnhem, wonende te Arnhem; 0. den distributieambtenaar Wiepke Timmersma, geboren op 8 Decem ber 1896 in Oldehove, wonende t» Wehe; 7. den timmerman Jacob Kraal, geboren op 14 Februari 1914 in Ruiner- wold, wonende te Ruinerwold; 8. den politiebeambte Johannes Kippers, geboren op 23 Juni 1899 in Yeendam, wonende te Oud-Sehoonebeek. Het vonnis is met den kogel voltrokken. De veroordeelden Drogt, Jansen, Ja gersma, Rijknvans, van den Berg en Kraal hebben zich aangesloten bij een 'te Meppel en omgeving opgerichte ter reurgroep, die haar bevelen heeft ge kregen van een terreur-organisatle. waarin ook tüegale communisten werk zaam zijn geweest. Leden van deze ter reurgroep hebben op 21 Juli 1943 een Nederlandschen beambte der hulppoli tie in Nijeveen doodgeschoten, een an deren Nederlandschen beambte der hulppolitie in Nijeveen op denzelfden dag zwaar gewond, op 22 Juli 1942 een moordaanslag gepleegd op een Neder landschen burgemeester, die hun actie fa den weg stond, op 22 en 28 Juli 1943 (geprobeerd een moordaanslag te plegen op een Nederlandschen luitenant der politie, op 26 Juli 1943 verscheidene schoten gelost op twee Nederlandsche ■wachtmannen te Havelte, waardoor één der mannen werd gewond, en begin 'Augustus 1943 geprobeerd twee Neder landsche leden van de Duitsche Sicher- heitspolizei te vermoorden. De terreur groep, die het heeft klaargespeeld zich fa het bezit te stellen van een vrij groote hoeveelheid vuurwapens en mu nitie, heeft op 2 Juni 1943 den overval (uitgevoerd op het arbeidsbureau te Wehe en op 7 Juni 1043 den overval op het gemeentehuis te Wanneperveen, op 11 Juni 1943 het gemeentehuis te Stads kanaal, op 22 Juni 1943 het arbeids bureau in Hoogeveen in brand gesto ken, op 26 Juli 1943 den overval ge pleegd op het transport levensmidde lenbonnen te Ruinerwold en op 10 November 1943 den overval op het 'distributiekantoor te Varsseveld. De politiebeambte Johannes Kippers heeft een fa zijn particulier bezit zijnd pistool me'; munitie overhandigd aan den door het Polizeistandgerieht Assen 'op 20 September 1943 teT dood veroor deelden Nederlander Por, waarbij hem bekend was, dat Por de bedoeling had een lid van de N.S.B. dood te schieten. Het Polizeistandgerieht heeft alle mis drijven, waardoor de veroordeelden ge streefd hebben naar het verkrijgen van levensmiddelenkaarten, de vernie tiging van papieren van den burgerlij ken stand, en het doodschieten van in openbaren dienst staande Nederlanders, die hun actie hadden opgemerkt, be schouwd als handelingen, die geschikt waren de openbare orde in het bezette Nederlandsche gebied m gevaar te brengen en heeft derhalve tegen de daders als saboteurs overeenkomstig t>ar. 1 der Ordnungsschutezverordnung van 9 Januari 1943 de doodstraf uitge sproken. De timmerman Jacob Kraal heeft bij den overval op het transport levens middelenbonnen in Ruinerwold op 28 Juli 1943 door het verstrekken van in lichtingen hulp verleend. De distribu tieambtenaar Wiepke Timmersma heeft bij den overval op het arbeidsbureau in Wehe op 2 Juni 1943 hulp verleend, doordat hij twee deelnemers aan den overval, wier bedoelingen hij kende, in zijn huis heeft laten overnachten. De president van het Polizeistandgerieht heeft ter motiveering van de beide vonnissen tegen Kraal en, Timmersma verklaard, dat het verleenen van hulp aan een daad van sabotage volgens par. 1 der Ordnungsschutzverordnung van 9 Januari 1943 op dezelfde wijze ge straft wordt als de gepleegde daad. Met het voltrekken van het vonnis is de deelneming van de genoemde terroristen, die ook in contact gestaan hebben met de terroristen die door het Polizeistandgerieht te Assen op 20 Sep tember 1943 zijn veroordeeld, aan de van Mei tot emde 1943 in de noorde lijke provincies van Nederland (Fries land, Groningen en Drente) gepleegde daden van terreur en overvallen op openbare gebouwen en pro-Duitsche Nederlanders geboet. Formaties Amerikaansche bommen werpers hebben in de middaguren van Zondag onder bescherming van een bijna gesloten wolkendek hun terreur- aanvallen op steden in zuidoost-Europa voortgezet. Naar het D.N.B. verneemt, werden vooral, in Belgrado en omge ving en in Brasov (Kroonstad) in woonwijken vernielingen aangerichx De bevolking leed verliezen. Duitscne en Roemeensche jagers leverden hevi ge luchtgevechten met de viermotorige bommenwerpers. Het aantal neerge schoten vliegtuigen is nog niet bekend Onder locomotief geraakt. Te Til burg ie Vrijdag de 50-Jarige machineslü- per G. v. d. Ende op het terrein van de centrale werkplaats der Ned. Spoorwegen onder een uit de revisiehal komende lo comotief geraakt, waarbij hem beide bee- nen werden afgereden. De ongelukkige ls kort daarna aan de bekomen verwondin gen overleden. Sterke formaties Amerikaansche bommenwerpers hebben op Goeden Vrijdag de Noord-Italiaansche stad Treviso aangevallen. Daar qe stad zelf geenerlei militaire installaties bezit, werd Treviso, hetgeen de Amerikanen wisten, niet door luchtdoelartillerie beschermd. Desondanks wierpen de Amerikaansche vliegtuigen groote hoe veelheden zware bommen op de stad neer, waardoor zij practisch geheel ver woest werd. De hierdoor ontstane scha de kan eerst thans eenigszins overzien worden. Alleen aan dooden liggen 5000 mannen, vrouwen en kinderen onder de puinhoopen. Ook onvervangbare cul tuurmonumenten werden vernietigd. In komende warme dagen zullen ve len ongetwijfeld gelokt worden door de koele versnapering, het in Neder land zoo populaire ijsje. Dit ijsje zal in het a.s. seizoen voor ieder bereik baar zijn, daar de prijzen thans zop ge steld zijn, dat zoowel het snoeplustige publiek als de ijsbereiders hierover niet te klagen hebben. Voor schepijs en verpakt ijs zal niet meer dan een dubbeltje, voor een coupe, geserveerd in een ijssalon of soortgelijkeinrich ting, niet meer dan een kwartje ge vraagd mogen worden. Daar deze prij zen voor de ondernemers alleszins loonend geacht kunnen worden, kan voor overtreders van dit prijsvoor- 9chrift geen enkel excuus, worden aangevoerd. Voor verdere bijzonder heden leze men de officieele publica tie in de bladen. OP WEDEROM EEN AANVAL BOEDAPEST. BOEDAPEST, 17 April (DNB). In den afgeloopen nacht is wederom een Anglo-Amerikaansche terreuraanval gericht op woonwijken van Boedapest. HERSTEL VAN HET MELK- RANTSOEN. Met Ingang van de nieuwe periode. Met ingang van de nieuwe periode, nu de koeien de weide ingaan en de melkproductie stijgt, is het mogelijk met ingang van de distributieperiode, welke aanvangt op 16 April, de tij delijke verlaging van het melk- en taptemelkrantsoen ongedaan te maken. Daarmede worden de rantsoenen weer gebracht op het peil van vóór 20 Fe bruari 1944. In de achter ons liggende weken was het hier en daar niet mogelijk zelfs het verlaagde taptemelkrantsoen te ver strekken, vooral in 't westen des lands en in Limburg. Daar was het noodza kelijk een zekere contingenteering toe te passen. Deze contingenteering mag echter niet tengevolge hebben, dat de taptemelkverbruikers uiteindelijk min der ontvangen dan het rantsoen. Voor zoover vérbruikers 4 liter taptemelk (in het westen 1 1/4 1. taptemelk en 50 gr. melkpoeder) per bon ontvingen, moet het ontbrekende alsnog door den melkhandelaar worden verstrekt. Voor zoover in het Westen des lands de voorraad walspoeder in pakjes niet toereikend is, moet eveneens op de thans nog geldende bonnen 1 3/4 liter taptemelk worden geleverd. Tenslotte zij er op gewezen, dat op de nieuwe taptemelkbonnen geen wals poeder meer verstrekt zal worden, zoo dat de nieuwe bonnen recht geven op 1 3/4 liter taptemelk. GELDIGHEIDSDUUR ZEEPBONNEN VERLENGD. De geldigheidsduur van bon Algemeen 080, welke recht geeft op het koopen van eenheidstoiletzeep, en van de bonnen Al gen Algemeen 081 en Reserve C 34, D 34 en E 34, welke recht geven op het koopen van waschpoeder, zijn verlengd tot en met 13 Mei. VLEESCHVERKOOP ON MAANDAG EN DINSDAG. Zooals reeds aangekondigd, is thans ontheffing verleend va.n het verbod van het verkoopen en afleveren van vleesch, vleeschwaren en gerechten, waarin vleesch of vleeschwaren zijn verwerkt aan verbruikers op de dagen Maandag en Dinsdag, welk verbod is gesteld in artikel 75, lid 1. van vde Vee- en Vleeschverordening 19*42. Deze ont? heffing zal worden verleend tot en met 30 Mei 1944. Van 10 April tot 30 Mei zijn de slagers dus gerechtigd, op Maandag en Dinsdag vleesch, vleesch waren en gerechten, waarin vleesch of vleeschwaren zijn verwerkt, te ver koopen en af te leveren. V.U.C., dat slechts met medewerking van Ajax en andere clubs kampioen werd, V.U.C., dat de laatste maanden geheel uit vorm was; V.U.C.» dat on verdiend van Heerenveen-won; V.U.C., dat een zwakke vertegenwoordiger van haar district was; datzelfde V.U.C. heeft Zondag de Vo lewijckers met 2—0 geklopt, verdiend geklopt! Waar blijft V.U.C.'s zwakte? Waar Volewijckers' kracht?! Het was een spel van techniek en enthousiasme en het was niet Daan de Jongh, maar Bertus de Harder, die den doorslag gaf. Deze Hagenaar stak ver bo ven alle andere 21 spelers uit en de Am- sterdamsche middenvoor viel heelemaal niet op. En de Volewijckers ontdekten heelemaal niet, dat het grootste gevaar van' V.U.C.'s linkervleugel kwam! Gebrek aan tactiek! Nadat V.U.C. de eerste stormloopen van Volewijckers had doorstaan, werd 't spel verplaatst en in de eerste helft mikte De Harder eerst rustig op doel, terwijl hij daarna een voorzetje gaf, zoo zuiver, dat de rest geen kunst meer was. Zoo werd het 2—0. In de tweede helft probeerden de Volewijckers hun achterstand In te loo- pen, doch de Haagsche verdediging was in ongekenden vorm en gaf geen kans weg. Toen succes uitbleef, was het met het enthousiasme der Volewijckers ge daan en het bleef 20. Een volkomen verdiende overwinning voor V.U.C. Longa verspeelde onnoodig een punt aan Heracles, dat zich blijkbaar iets hersteld heeft, 't Ging tenminste weer en Longa kon het op eigen veld dan ook niet ver der brengen dan tot een 1—1 gelijk spel. De stand is thans: V.U.C. 4 3 10 9—3 7 Volewijckers 3 2 0 1 11—3 4 Longa 3 111 2—3 3 Heerenveen 3 1 0 2 56 2 Heracles 5 0 2 3 4—16 2 Men ziet, dat er nog heel wat kan ge beuren, voordat deze kleine competitie ten einde is! In 2 B is thans eindelijk de beslissing gevallen. Vriendenschaar maskte zej# aan alle onzekerheid een einde, door met 7—1 van Watergraafsmeer te winnen en daar door kampioen te worden. Bovendien deed D.W.V. zich zelf de das om door te gen Zeeburgia slechts gelijk te spelen (55), zoodat de Vrlendenschaarsche zege zelfs niet noodig geweest was. H.V.V. was bijna eerste klasser geweest, maar het eene puntje, dat ze noodig had, kwam niet. Neptunus won met 10 van de Groote Haagsche en beide clubs staan nu precies gelijk met elk een gewonnen wedstrijd en precies hetzelfde doelge- middelde. Dat wordt dus een spannend slot! Het oude Vitesse doet een goeden gooi na?r de herovering van 't eerste klasser- schap en zorgde gisteren voor een flinke 41 zege op het al bijna even oude Be Quick uit Zutfen. In het Noorden is Emmen weer kam pioen geworden na een extrawedstrijd tegen Bato. Zij moet dus straks weer met INSTALLATIE BURGEMEESTER VAN HOORN. J.l. Zaterdagmiddag vond 4n de his torische raadzaal van Hoorn de in stallatie plaats van burgemeester J. P. Zondervan, die reeds geruimen tijd als plaatsvervangend burgemeester over deze Zuiderzeestad het bewind voerde. Tal van autoriteiten waren aanwezig. Na de beëediging werd het woord gevoerd door mr. A., J. Backer, commissaris der provincie, die hierbij den wenseh uitte, dat Hoorn onder leiding van dezen bewindsman haar deel zou bijdragen tot vestiging van dp nieuwe orde. Hierop hield de burgemeester een rede. waarin hij o.m zijn visie op de toekomst van Hoorn belichtte, daarbij speciaal de aan dacht vestigende op de drooglegging van den Zuidwestpolder. Spr. ver klaarde ten slotte achter MusSert te staan en in dien geest ook burge- meeser van Hoorn te zullen optreden 's Avonds was er een feestelijke bij eenkomst in de Parkzaal, die geheel bezet was met leden der Beweging. Bolsjewieken leggen beslag op levens middelen. Uit mededeelingen van te Boekarest aangekomen vluchtelingen blijkt, dat de bolsjewieken in de omge ving van Czernowitz' in de dorpen alle levensmiddelen in beslag nemen. Vooral werd al het graan, zelfs het zaaigraan, zonder acht te slaan op de protesten der boeren, door bolsjewistische troepen af gehaald en naar Czernowitz gereden, waar het werd opgeslagen in een bolsje wistisch proviandbureau. Alle voorraden aan mais werden eveneens in beslag ge nomen en aan de bevolking ontnomen. Gandhi ziek. De Engelsche berichten dienst meldt uit - Bombay, dat in een re- geeringscommuniqué is medegedeéld, dat Gandhi sedert drie dagen aan malaria lijdt. Hij is zwak, doch zijn toestand is, de omstandigheden in aanmerking geno men, bevredigend. onze VfijwHWg«r». Hog oom wordt bot aanvalsplan besproken en dan wordt alles in gereedheid gebracht voor den tegenaanval IA PK Ad*ndorWO/HA> m Het SS-Ersatzkojnmando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander, kan zich aanmelden, teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS, SS-wachtbataillon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Rriegsmarlne en de Germaansche SS in Neder land. Personen tusschen 19 en 30 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerk stelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na tenminste één jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend, beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Even eens verstrekken alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis de navolgende Nebenstellen der Waffen-SS: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56; Heerlen, Saroleastraat 25: Groningen, Heerestraat 46; Enschedé, Hengelosche straat 30; en het SS-Ersatzkommando, Den Haag, Korte Vijverberg 5. 18 April 912.00 uur, Arnhem, café Royal; 1518.00 uur, Zwolle, Hotel Gijtenbeek; 19 April 9—12.00 uur, Groningen, Heere-straat 46; 15—18.00 uur, Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat; 20 April 9—14.00 uur,Amsterdam, Dam 4; 21 April 9—14.00 uur, Utrecht, N.V.-Huis, Oudegracht 245; 22 April 9i-A4.00 uur, Amersfoort, Pol. Dur ebgaagslager, Leugderweg. Lsr <.v i+MSk UITSLAGEN. Kampioenschap van Nederland: V.U.C. —De .Volewijckers 2—Longa—Heracles Competitie 2e klasse B: DWVZeerbur- gia 55; VriendenschaarWatergraafs meer 7—1 (Vr. kampioen). Promotie 2e klasse: NeptunusHVV 10 (N protesteert). Promotie 3e klasse: HelderZW uitge steld; Zwaluwen V.TOG 01. Promotie 4e klasse: ADO '20Wieringer- waard afg.; Ripperda—APGS (terr. EDO) 2—2 (R. promoveert). N.V.B.-BEKER. Ie ronde: AFC—HRC 5—0; QSC—OVVO afg.; Beverwijk—SDW uitg., Meteoor—DTS 40. Voorronde: VSV—HVC afg.; Santpoort— Hilversum 4—3; 't Gooi—Haarlem 24; Alkm. Boys—WFC 1—2; Blauw Wit—Vo- lendam 10—1; UW—Hercules 4—2; HBC Stormvogels 01; Ajax—West-Frisia 30; ANDERE UITSLAGEN. Alcmaria 2Schagen 36; Alkm. Boys 3—Alcmaria 4 27; Alkmaar—Alkm. Boys 4 10—2; DTS 3—Dikshorn 2 3—3. Frisia strijden, om een plaatsje in de eer ste klasse. Bekerwedstrijden. Nog enkele regels over de bekerwed strijden. Onze Noordhollandsche clubs, die de eerste ronde bereikten, hadden weinig succes. H.R.C. stierf den beker- dood in Amsterdam tegen A.F.C. (50) en D.T.S. verloor al bijna even roemloos van de Meteoor (40). Ajax klopte in de voorronde W.-Frieia met 30, wat nog zoo slecht niet is. W.F.C. plaatste zich in de eerste ronde dank zij een kleine 2—1 zege op de Alkm. Boys. Dat was feitelijk de 7eenige wed strijd in ons rayon. Helaas, het was .een slechte wedstrijd, omdat beide partijen de terreinmoeilijkheden niet konden over winnen. W.F.C. was sterker en won. In de eerste helft werd niet gedoelpunt, daarna vond W.F.C. twee keer het net en in de laatste seconde scoorden de Boys tegen. Overigens zie men de lijst der uitsla gen. Naar wij van den secretaris van den N.V.B. vernemen, zal de districtswed strijd Noord—West op Zondag 21 Mei a.s. in Sneek worden gespeeld. De wed strijd Oost—Zuid zal op Zondag 14 Mei in Deventer op het Go-Ahead-terrein worden gehouden. ALKMAARSCHE BOYS VERLIEZEN. Het moet voor de elftalcommissie van de Alkmaarsche Boys wel een zeer moeilijke vraag zijn, hoe het elf tal er voor de nieuwe competitie zal moeten uitzien. Voor de bekerwed strijd van Zondag tegen WFC waren weer enkele nieuwe krachten opge steld, die wel blijk gaven te willen, doch nu niet direct een versterking ge noemd kunnen worden. Er zijn moei lijkheden -jr wij weten dit maar wil men „de toekomst" het hoofd kunnen bieden, welnu men putte uit een ander vat en probeere jonge spelers. De wedstrijd zelve kan feitelijk ver deeld worden in twee gedeelten en wel, toen de stand gelijk was en nadat WFC het eerste doelpunt had gemaakt. Voordat de stand 1—0 was, zagen we een aantrekkelijk partijtje voetbal. Het ging vlot op en neer en beide kanten demonstreerde hoe men kansen kan scheppen en missen. De ruststand 00 was dan ook wel de verhouding. Na»de rust vatte WFC het spel even anders op. Ze werd productiever en Kramer moest herhaalde malen han delend optreden. Bij een schot in den uitersten hoek was hij een moment te laat en WFC nam de leiding. Een kwartier later was het 20 nadat een aanval over links met een scherp schot was besloten. De periode, die togn volgde was er een, waarbij WFC aan het doeIsch,ieten was en de Alkmaar- ders hardnekkig verdedigden. De spo radische uitvallen der Alkmaarders leverde geen gevaar op, totdat Geelen in de allerlaatste minuut wist door te breken en in het uiterste hoekje doel puntte, waardoor het einde met 12 kwam. H.S.V.—S.V.W. 7—6. GoudenkruiswedstriJd. In een pittigen wedstrijd, met een wel 'zeer sensationeel slot, heeft H.S.V. door van S.V.W, te winnen, zich een plaatsje verzekerd in de volgende ron de voor den Gouden-Kruiswedstrijd. De gasten, die direct na den aftrap reeds de achterhoede van H.S.V. trachtten te overrompelen, slaagden hierin niet, want H.S.V. verdedigde zich stug, om zich langzaam aan wat los te werken. Door goede schoten wist H.S.V. een 20 voorsprong te nemen. S.V.W. maakte spoedig daarop een goed tegenpunt, maar nog voor de rust .ver grootte H.S.V. haar voorsprong tot 31. Na de rust weer het overrompe lende spel van S.V.W.-zijde. In korten tijd wisten de S.V.W.-ers een zoo ge weldig offensief te ontketenen, dat de 31 achterstand werd omgezet in een 6S voorsprong. Maar H.S.V. zocht en vond de juiste combinatie terug en onder laaiend enthousiasme verklein de H.S.V. steeds meer haar achter stand, om in de laatste minuut nog juist het winnende doelpunt te maken. Als geheel een aan emotie en doelpunten rijke wedstrijd, welke door H.S.V. verdiend is gewonnen. Dammen: KAMP. VAN WEST-FRIESLAND. Uitslagen groep Hoorn: J. Schuit (Alkm.D. Groot 11. L. Ravestijn (Alkm.) Ant. Groteman 2-0. P. ZwuupN. Smit 1-1. A. H. Bizot Jn. Meester 1-1. Uitgestelde partij: A. H. BteotL. Ravestijn (Alkm.) 0—2. Waterpolo. NEREUS II—DAW I 0—4. Zondagmidaf speelde DAW I een competitiewedstrijd tegen de kampioe nen der afdeelmg, Nereus II. Het is een fraaie, technisch op hoog peil staande ontmoeting geworden. Het leek wel of de DAW.ers op deze wedstrijd gewacht hadden om al hetgeen hun door trainer Swier is bijgebracht tot uitdrukking te brengen. Het spel was bewegelijk, er werd vlot vrij gespeeld en het plaat sen was ook goed. Waneer DAW deze vorm weet te bthouden, kunen in de zomrecompetitie goede resultaten be haald worden. Nadat DAW de bal had opgehaald, volgden enkele wederzijsche aanvallen, waarvan die van de Alkmaarders iets gevaarlijker waren. Uit één der N.-aan- vallen wist Boxem den bal vrij te ma ken, plaatste deze vóór Slikker, die de sta'nd met een vliegend sohot op 10 bracht. Hierna volgde een periode van 4*:.7 Bij de Zaterdag voortgezette wed strijden om het kampioenschap eerste klas klein biljart kader 35(2 heeft d« jonge ÏVaalwijker Kees de Ruyter op bewonderenswaardige wijze zijn meesterschap op het biljart gede monstreerd door met een feilloos ge speelde serie van 400 van acquit de partij te beginnen en uit te maken, een prestatie, welke in wedstrijd- tournooien in ons land nog nimmer is voorgekomen. Kees de Ruyter heeft aan den vooravond van de beslis singspartijen de leiding met 5 ge wonnen partijen, gevolgd door den Leidenaar Teegelaar met 4partij en Poyck uit Kerkrade met'4 gewon nen partijen. DAW-overwicht, waartegenover N. slechts enkele aanvallen plaatste. Spoedig na de rust wiet Slikker, die zich goed vrijgespeeld had het tweede doelpunt te maken uit een voorzet van Van Bennelcom, terwijl Ooyevaar er na opzwemmen 30 van maakte. Het vierde doelpunt werd door A. Boxem gemaakt uit een door Ooyevaar toege- speelden bal. Slikker en Boxem speelden ook nog 'v wedstrijd in 't Kring-jeugd-zeventtó. Hierin sloegen ze lang geen gek figuur. Zoo was Slikker de grondlegger voor het eerste en de maker van het tweede doelpunt van de jeugdploeg, terwijl Boxem als achterspeler goed werk ver richtte. Het Gulden Wie*. Het stuk „Apotheek De Ooievaar" Spel van Cor Ruys Spel der overige acteurs en actrices 12. Spel van Cor Ruys 10 Spel der overigen 2 Dus: Het stuk „Apotheek De Ooie vaar" 0. H P. VAN DEN AARDWEG. kortere openstelling van het postkantoor. Eén besteldienst per s». Naar wij vernemen zullen vanaf heden in het postkantoor dagelijks tusschen en 2 uur alle loketten gesloten zijn. Tevens wordt slechts één bestelling per dag" uitgevoerd, 's morgens in de stad en s middags in de buitenwijken Zooals bekend worden de loketten ooi 18 uur gesloten. Slechts de telegraaf dienst blijft tot 18.30 uur voor het pa- bliek geopend. Bovengenoemde maatregelen wjn thans met alleen voor het Post- en Telegr.- kantoor te Alkmaar, maar voor die van het- geheele land ingevoerd, inbraak? Een kapper, wonende aan het Zgfais, kwam bij de politie aangifte doen, dat gisteravond tweemaal bij hem pogingen tot inbraak zijn gedaan. meer zorgvuldigheid gewenscht. In den nacht van Zaterdag op Zon- dag trof de politie in de Langertreat een onbeheerd staande fiets aan, die niet was afgesloten. Het rijwiel werd aan het bureau gedeponeerd. Een ingezetene kwam aangifte doen dat hij een transportrijwiel, dat den geheelen morgen onbeheerd 'en niet af gesloten voor zijn pand had gestaan, naar binnen heeft gehaald. De eige naars van de beide rijwielen kunnen zich aan het politiebureau melden. baldadigheid. Ter zake van baldadigheid op het terrein van de Krelageschool werden door de politie esq vijftal jongens ter dege onderhouden. auto in beslag genomen. Bij een gehouden verkeerscontrole heeft de politie Zaterdagmidag een vrachtauto in beslag genomen. Aange zien bleek, dat de stuurinrichting der mate defect was, dat het rijden met de wagen levensgevaarlijk was. rijkslandbouwwintersceoql te schagen. Bij de op 14 April 1944 gehouden openbare eindles ontvingen o.m. de volgende leerlingen een diploma: J a. Baltus, Castricum; M. Dekker, Heerhu- gowaard: J. Nagelhout, Oude Nieoorp; C. A. Groot, Limmen; A. v. Schrooder, Hensbroek; J. Sijp, Alkmaar; W. J. Twis.k, Bakkum en J. G. Veldt, Castri cum. Van de eerste naar de tweede klasse werden o.m. bevorderd: P. Bossen, n. Niedorp; P. J. Bijman, Oudorp; p. Jon- ges, Noord-Beemster; J. Kalrerdtjk Oudkarspel; J. M. de Koning, Bergen; Jb. Kuiper, Nieuwe Niedorp; W. G. Schermerhorn, Alkmaar; K. Eöp, Beemster en A. Dirkmaat, Broek op Langendijk. de melodisten. Het bekende muzikale ensemble „De Melodisten". thans onder leiding van Karei Stoete, trad Zondagavond voor een talrijk publik op in Het Gulden Vlies. Het is een zeer geslaagde avond geworden, met zeer groot succes voor de uitvoerenden, die een afwisselend programma brachten. De twaalf leden van het orkest waren uitstekende mu sici en Karei Stoete bleek een leider, die inderdaad een leider was en boven dien zich een uitnemend violist toonde. De nummers van Michael Jary en Grothe vielen zeer in den smaak, even als de accordeon-soli van Jacques Schutte. De twee trompettisten. Kees Veenendaal en Max v. d. Broek, ver wierven met hun duet: „De twee slede- paarden" zoo'n applaus, dat dit num mer na de pauze herhaald werd. Henk Fortuin heeft zich als zanger al de noo- dige populariteit verworven en zfjn medewerking werd natuurlijk zeer op prijs gesteld. zijn nummers: „De Straatjongen van Rotterdam", „Jan maat houdt van zingen"Vn „Het huisje in het dal" vonden luiden bijval, even als de Fransche liedjes. Wij kunnen verder niet alle nummers noemen, doch moeten nog een uitzondering maken voor de buitengewoon geslaade varie ties op „Sarie Marijs", die inderdaad de luide toejuichingen verdienden. Een piccolo-solo van Ko Ikelaar was heel goed. En dat het publiek graag meezingt, toonde het meerdere maten bfi de nummers van Henk Fortuin. Als geheel een vlotte, amusante avond, die de bezoekers ten zeetete voldaan heeft. G. C. jg,. Gig»,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1