Heiloo. Trouw aan den Führer, het kenteeken van eiken Duitscher. Ling. DAGBLAD VOOR gister, Weldra nieuwe storm aan het Oostfront eling. ooooooooo liPTIH Führers verjaardag. Duitsche aanvallen op Londen. Hij iwijfelde en wankelde nooil en zag de gevaren Sovjets boeken nergens succes. Groote historische verschijning. Dagorder van den Rijksmaarschalk. De distributie van textiel-"4 goederen. Britsche invasiekoorts. KEURINGEN. Geheime zitting Zweedsche Rijksdag. HJWK'J-HDE E-A' -t rdienent Oan iresteeren. Ver- Uw vakkennis, nailere inlich- chriftelijke vak- IRGERLIJKE die U start- r alle beroeper» i: van timmer- ntechnicus toe. loezending van 'rospectus'V DRIJF N.V. E RS PERS :ursusscn Amsterdam ïlijk toelaatbaar, worden verkocht. ;n de onderhavige codenummer dra- ten hoogste 13 i en grooter en ■iinere maten aan den verkocht. id omgekomen. brand in een lat te Eindhoven, familie Van der ie jaar oud, wel en hierbij dusda- iat zij aan de ge- erleden. Adema, Alkmaar, politiek redac- A dam (HAMA); roersen te Hoorn, kunst, letteren van den Aard- J. Werkman te D. A. Klomp te v.-rubriek Ka- e Zaan; voor de as. Alkmaar te Heiloo April, het mooie kende adres- 20, 21 en 28 vezig te zijn. sloten. yoooooooo wordt het zan Don- g 8 uur. ren geldig, van vele gbaar aan ia bekend z.mantel tegen racket voor PAUW, P. C. 13, na 6 uur. ING AANGEB. 26X2 voor 28 X. Baansingel 43 A. KUILT is tegen een 1. g- sleed? IR, Kievitstr. 5, RIL 194* UNO f 1000—' 1001?; 8887, 13212, 15400, 267 817 248 707 162 586 084 807 053 520 )919 _>369 >821 J237 7538 7835 1060 1350 _J799 9259 9798 0234 0777 .176 1642 1963 2354 2779 3204 3538 3889 4372 4507 14980 .5509 15847 16171 16592 17070 17265 17607 17970 18269 18637 18969 19169 19486 19796 20097 20519 20836 21246 21596 21898 22229 22533 22910 23307 23608 23997 24453 24761 25000 25351 25658 1365 1447 1472 1935 1943 1968 2264 2273 2347 2715 2797 2829 3197 3204 3211 3587 3633 3662 4107 4246 4288 4826 4868 4929 5061 5091 5180 5533 5574 5588 6072 6075 6086 6396 6428 6484 6824 6880 6951 7271 7307 7318 7539 7602 7637 7867 7892 7896 8119 8131 8215 8352 8437 8501 8812 8890 8952 9267 9297 9421 9813 9843 9846 10281 10311 10338 10811 10816 10855 1-1205 11250 11331 11657 11671 11703 12019 12052 12155 12378 12388 12413 12811 12833 12845 13213 13215 13240 13587 13597 13658 13955 14070 14085 14375 M387 14400 14517 14539 14544 15052 15067 15069 15551 15588 13646 15871 15875 15937 16189 16226 16303 16615 16638 16645 17078 17079 17095 17300 17343 17356 17668 17680 17713 17985 18020 18041- 18279 18316 18324 18640 18646 18678 18970 18997 19009 19228 19234 19248 19506 19515 19529 19797 19810 19883 20124 20254 20270 20543 20556 20561 20851 20858 20693 21283 21339 21343 21601 21610 21687 21914 21961 21969 22242 22259 22288 22547 22596 22667 22940 22969 22987 23310 23347 23348 23655 23671 23708 23998 24046 24059 24466 24498 24545 24772 24773 24782 25002 25015 25027 25352 25354 25358 25725 25782 25786 Uitgave; Dagblad voor Noord-Holland N.V, Alkmaar - Yoordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330, Giro 187294. DONDERDAG 20 APRIL 1944. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 92, 2 pagina's. Prijs der gewone advertenties in deze editie min. 1.40, elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor A kmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63, Losse nummers 5 cent. QP den drempel der beslissende fase van dezen oorlog herdenkt het Duit- sche volk heden den 55sten verjaardag van den man, die land en volk uit een haast uitzichtloozen doolhof van inner lijke verstheurdheid, economisch ver val, sociale wanorde en politieke rechte loosheid tot nieuwe daadkracht en le venswil heeft gewekt. Hij schonk den Duitschen mensch nieuw levensver- trouwen, eendracht en een doelbewuste Idee, die het leven waard maakte, ge leefd te worden. Optredend als een noodzakelijk correctief op den „vrede" van Versailles, bouwde hij den Duit schen Staat opnieuw op, politiek, eco nomisch en militair harmonischer, grootscher en machtiger, dan hij ooit in de geschiedenis geweest "is. De persoon lijkheid van den Führer is reeds lang boven de toch reeds ontzagwekkende hoogte van een boventijdsche nationale figuur uitgegroeid. Hij is leider en be stierder van het levenslot van geheel Europa geworden. Hij heeft nieuwe levenswetten voor dit continent ge vormd. Het moet deze gedragsregelen aanvaarden op straffe van algeheeien ondergang of degradatie tot koloniaal uitbuitingsdomein van vreemde mach ten. Duitschland en zijn Leider alleen kunnen en willen de verantwoording voor een menschwaardige toekomst van Europa dragen. De Führer alleen heeft blijk gegeven over de middelen te be schikken, die de traditioneele cultuur van het Avondland voortzetten en tot nieuwen luister kunnen uitbouwen. Al leen zijn idee eener noodzakelijke Europeesche eenheid is levensvatbaar te verwezenlijken. Zijn weg is de eeni- ge weg, die Europa ter redding^ van zijn hooge eigenheid kan gaan. Uit dit inzicht hebben alle Europeesche Staats lieden van dit uur hem hun volste v®r" trouwen als oppersten leidsman van het lot van dit continent in handen gege ven. Hij is hoogste lotsbestemmer niet alleen over de toekomst der bloedver wante nabuurvolken, doch van alle Europeesche Naties. o ADOLF Hitler is een sober man met een eenvoud van levenswandel, als waarmee slechts weinige grooten dezer aarde zich tevreden geven. Er is geen klatergoud, geen valsche schijn, geen zinverblindende opsmuk om hem heen. Zijn levensweg is strak en hard als de imposante durfkracht van klassieke Grieksche monumenten, die in lijnen en vormen datgene vertolken, wat deze eenvoudige man uit het volk met een sterke ziel, gedreven door een hoog staand^ ethische idee uit het niets schiep. Uit chaos en verstrooidheid herbouwt hij een nieuwe wereld van harmonie en eendracht. Strijd heeft heel zijn leven vervuld. In rustelooz^i ijver heeft hij steeds in iedere periode van zijn bewogen bestaan de taak vervuld, die de om standigheden van een steeds vijandige omwereld hem oplegden. Elke taak groeide onder zijn handen tot afge- werkten arbeid. Hoezeer ook miskend en verguisd de tijd en de ontwikke ling der dingen hebben hem steeds ge lijk gegeven. Elkeen, wiens geniale in zichten in den samenhang der dingen den hoogen plicht opleggen op te staan en voor het forum der wereldgeschie denis zijn oplossing in de schijnbaar onontwarbare moeilijkheden aan te clienen, ontmoet hoongelach en vijand schap. indien hij offers vergt Wie aan vankelijk aarzelend en ook niet dan na overwinning van grondigen innerlij- ken tweestrijd hem volgen, worden in de juistheid van hun keuze bekrach tigd door zijn resolute wilskracht. Is er ooit één machtige dezer aarde ge weest, die zoo weinig voor zich zelf in aanspraak neemt en zoo onzelfzuch tig alle verworvenheden ten dienste stelt van degenen, die hem welbewust vertrouwen schonken? En zelfs boven alle partijschap uit stelt hij de vruch ten van zijn arbeid steeds open voor het grootere geheel! o 700ALS hij eens zijn naaste aanhan- gers overtuigde en in ijzeren disci pline ter overwinning voerde, zoo deed hij het Duitsche volk na barren nood herboren worden. Haast tegen de ver wachting van dit volk in! In dit zware en moeizame opbouwwerk werd hij vóór de voltooiing gestoord door de on miskenbare provocaties van boosaar dige tegenmachten. die hem de vruch ten van zijn arbeid en het stijgend ver trouwen en de groeiende genegenheid van zijn volk misgunden. In een nieuwe historisch nog niet vertoonde krachts inspanning ondernam hij daarop de taak, waarin meerdere generaties ge faald hebben, dit zieltogende continent van een ondergang te redden, die zon der zijn tusschenkomst reeds zou vol tooid zijn. -Het vertrouwen op zijn leiding, dat eens zijn trouwste aanhangers tot vrij willige ijzeren gehoorzaamheid beziel de en dat met onloochenbaar succes bekroond werd. dit zelfde vertrouwen wordt thans van Europa gevergd. Nog nimmer is vertrouwen op hem be schaamd. Het zal ook thans, op den drempel van de beslissende fase van den huidigen wereldstrijd ter over winning voeren. Er bestaan nauwelijks nog twijfels, tot welke catastrophen wankelmoedigheid leiden zou. Wij we ten niets van wat de toekomst ons brengen zal. Maar vriend of vijand zal straks, als dit kritieke uur nog slechts een benauwende nachtmerrie in verre herinnering is, de grootte van zijn fi guur erkennen. Zijn idee zal Jeven om dat zij wortelt in de diepste bronnen der menschelijke gerechtigheid en so ciale rechtvaardigheid hoe bitter de schijn van het tegendeel thans ook nog voor velen het klaar zien versluiert. HAMA. Een sterke formatie Duitsche bom menwerpers heeft Dinsdagnacht de reeks aanvallen op bepaalde belang rijke militaire doelen in Londen voort gezet. In Berlijnsche militaire kringen verneemt men hierover, dat het de Duitsche formatie bommenwerpers is gelukt, den vijandelijkeri afweer te mis leiden en door de gevaarlijke versper ring van luchtdoelvuur heen in de te voren nauwkeurig afgebakende doel- ruimten te geraken. De uitwerking der bommen moet ditmaal bijzonder krach tig geweest zijn, daar de Duitsche ver kenners na het bombardement aan- Z'enliike branden en over groote af- s'^nden bomtrechters hebben waarge nomen. De Führer Hoffmann/Stapf/Pax m Aan den vooravond van den 55sten verjaardag van den Führer heeft Rijksminister dr. Göbbels in de Staatsopera te Berlijn een rede gehouden tot het Duitsche volk. Dr. Göbbels begon deze rede met er op te wijzen, dat niet alleen het geluk, maar ook de roem in den oorlog heen en weer zwenkt tusschen de groote mannen en volken. Op zijn vroegst bij het einde van den oorlog, meestal echter pas een geruimen tijd later, wanneer de oorlog in zijn historie-blijvende gebeur tenissen voor elk zichtbaar aan het daglicht treedt, zal men ook zijn af zonderlijke gebeurtenissen, respectievelijk zijn bepalende factoren objec tief en rechtvaardig kunnen beoordeelen. Men moet den oorlog wel met een historisch zeer geschoold en geoefend oog zien en volgen, om deze factoren reeds tijdens den oorlog zelf te kunnen waarnemen. Dr. Göbbels wees er vervolgens op, dat een gróote persoonlijkheid een historische taak te vervullen heeft naast een actueele, voor ieder zicht bare taak. Helaas stemmen deze niet altijd met elkaar overeen en daar om oordeelt men wel eens verkeerd. Welke gebeurtenissen van dezen oorlog zullen ook nog over honderd jaar van blijvende beteekenis zijn? Zoo moeilijk dit ook in ieder geval op zichzelf te voorspellen is, zoo duidelijk komen toch ook nu al uit dit reus- - achtige drama van de Europeesche volken enkele fundamenteele ontwik kelingen naar voren, die het latere historische totale oordeel over dezen oorlog op beslissende wijze zullen bepalen. Men zal b.v._ tien jaar na het sluiten van den vrede in Duitsche steden vermoedelijk nauwelijks nog overblijfselen van de vernielingen kunnen ontdekken, die de vijandelijke luchtterreur daarin heeft aangericht. Van dit hoofdstuk van den oorlog zal dus waarschijnlijk voornamelijk de gezindheid en houding overblij ven, die deze verschrikkingen overwonnen. Nadworna veroverd. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 19 April. - Het op- perbevel der weermacht maakt be kend; In het gevechtsgebied van Sebas- topol hebben de bolsjewieken, ge steund door sterke artillerie en slagvliegers, vergeefs onze stellin gen aangevallen. Aan den beneden-Dnjestr zyn tal rijke aanvallen van den vijand met vernieling van een vrjj groot aan tal tanks mislukt. Plaatselijke pe netraties werden opgeheven of af gegrendeld. Ook ten noorden van Jassy zyn vrij sterke aanvallen der bolsjewie ken ineengestort. In het oosten van de Boekowina heb ben Roemeensche troepen het op de vorige dagen gewonnen terrein van vijanden gezuiverd. Tusschen de Karpathen en het gebied ten oosten van Stanislau zetten Duit sche en Hongaarsche divisies met suc ces hun aanvallen voort. Daarbij is de stad Nadworna door Hongaarsche troe pen genomen. Ten zuiden van den Dnjestr hebben Duitsche formaties de bolsjewieken in een energieken aanval verder terugge worpen. In het gevechtsgebied ten westen van Tarnopol en ten zuidwesten van Luck zijn herhaalde aanvallen der bolsjewie ken in harde gevechten ineengestort. Aan de rest van het oostelijke fronj geen bijzondere gebeurtenissen. Bij het landingshoofd van Nettuno en ten zuiden van de Adriatische kust zijn vijandelijke aanvallen met bloedi ge verliezen voor den tegenstander in eengestort. Luchtaanval op Duitschland. In de middaguren van 18 April zijn sterke formaties Amerikaansche bom menwerpers onder bescherming van jagers doorgedrongen tot in het gebied van Berlijn. In verscheidene plaatsen, vooral in Rathenow, zijn schade en ver liezen onder de bevolking ontstaan. Ondanks moeilijke afweeromstandig- heden werden 44 vijandelijke vliegtui gen, waarvan 40 viermotorige bommen werpers, neergeschoten. Bij den afweer van deze aanvallen heeft zich een formatie jagers onder bevel van majoor Karl Friedrich Mül- ler bijzonder onderscheiden door de vernietiging van een gesloten formatie vijandelijke bommenwerpers. Aanvallen van Britsche bommenwer pers waren in den afgeloopen nacht ge richt op het gebied var Parijs en het Oostzeegebied. Eenige vijandelijke vlieg tuigen zijn West-Duitschland binnen gedrongen en naar het gebied van Ber lijn gevlogen. Door nachtjagers en af weergeschut werden 14 bommenwer pers vernietigd. Een sterke formatie zware Duitsche gevechtsvliegtuigen heeft in den afge loopen nacht Londen aangevallen. In de doelgebieden ontstonden groote branden en verwoestingen. Andere ge vechtsvliegtuigen bestookten doelen in Oost-Engeland met bommen. Of Europa bolsjewistisch wordt, of dat wij er in slagen ons conti nent voor dit gevaar te bewaren en zijn volken zoodoende van deze doodelijkste bedreiging te verlos sen, deze beslissing zal het beeld van de toekomstige wereld voor vele generaties, zooal niet voor al- tüd beslissend bepalen. Hier ligt dus dientengevolge ook het histo rische aspect van den oorlog. De man, die ons continent uit deze geestelijke en op zyn minst geno men vooraf beraamde militaire omklemming definitief bevrydt, zal aan het einde van ^eze geweldige worsteling historisch gezien d e man van dezen oorlog zijn. Dit verandert op geen enkele ""'ijze door het feit, dat zijn tegenspelers niets onbeproefd hebben gelaten en laten om hem zijn, onzen tijd ver vooruit zijnde, in den waarsten zin van het «woord historische taken te be moeilijken, hem hinderpalen in den weg leggen en alle hun ter beschik king staande materieele overmacht aan menscljen en wapens in den strijd werpen >m hem en zijn werk tot mis lukking te doemen. Van het oogenblik af. waarop de trieste nevel van een verdorven en snoode oorlogspclemiek optrekt, zal hij plotseling als de groote, historische verschijning van dit gigan tische volkendrama voor de oogen der levenden en meer nog voor de oogen van alle komende generaties staan. Wij achten ons thans allen belast met een historische taak. Voor ons is het doel van dezen oorlog niet alleen dui delijk, doch ook vaststaand en onver anderlijk. Dit doel echter dienen, wil zeg gen den Führer volgen, trouw en vol overgave aan zijn werk mee werken en in alle stormen van de zen oorlog op hem ieder persoon lijk denken en handelen oriëntee- ren. Wij kunnen gelukkig zijn hem te bezitten, want hij waarborgt in zijn persoon niet aileen ons vaSte geloof aan de overwinning, doch daarnaast ook de bestendigheid van onze nationale leiding, de karak tervolle fundamenteele houding van onze oorlogsopvattingen en de zuiverheid van onze oorlogsdoel- stelling. Men behoeft slechts den blik te rich ten over de grenzen van ons rijk op de buitenlandsche en vijan lelijke vol ken om met alle duidelijkheid te besef fen wat hij voor de natie beteekent en wat hij voor ons allen is. Het moge goed koop en gemakkelijk zijn in tijden van groote nationale successen, die bo vendien nog zonder veel bloed eof fers bereikt worden, prestaties van de nationale leiding toe te juichen, die duidelijk zichtbaar zijn. Moeilijker is het in een langdurige, taaie worsteling om het leven der natie, trouw en on wrikbaar bij de zaak te blijven, die naarmate zij hard en verbitterd ment worden doorgezet, des te meer ook haar diepen historischen zin openbaart. Wat in de moeilijke jaren van den strijd der nationaal-socialisten o a de macht de groote en meesleepende. alle moei lijkheden en hinderpalen zegevierend overwinnende verheven deugd der strijdende beweging was, dat is in de zen oorlog, door millioenen voorbeel den in nood en gevaar bewezen, de verheven deugd van ons strijdende volk geworden: de trouw aan onszelf, die in de trouw aan den Führer haar zichtbaarste, voor iedereen begrijpelij ke, maar ook groote verplichtingen opleggende uitdrukking vindt. Trouw aan den Führer. In andere oorlogvoerende landen moge de leiding zaakwaarneemster zijn van klasse- en standsbelang, door par lementaire meerderheden met meer of minder tegenzin gedekt, als een nood zakelijk kwaad beschouwd en aanvaard worden, omdat er geen betere ter be schikking staat, bij ons is de Führer woordvoerder en voltrekker van den wil van het geheele volk. Er heeft zich van den eersten dag van den oorlog af tot op dit uur, ondanks al het vijande lijke lasterlijke geschreeuw, m Duitsch land niet één enkel geval voorgedaan, dat een soldaat zijn trouw aan den Führer brak door de wapens neer te leggen, of dat een arbeider m het va derland zijn Führer de trouw opzegde door het werk neer te leggen. Wij we ten, dat het vijandelijke buitenland dit niet kan begrijpen en derhalve dit feit toeschrijft aan druk of geweld. Wat wij als volk en leiding in dezen oorlog meegemaakt^en 't hoofd geboden heb ben, kan met dergelijke middelen in het geheel niet overwonnen worden Hier moeten wel andere krachten in het spel zijn. krachten van trouw en van saamhoorigheid. Steeds standvastig. Mij was het geluk beschoren, even als vroeger in den tijd van onzen strijd om de macht, ook thans in dezen tijd van den gigantischen oorlog, in vele, ja, in de mêeste bijzondere gelukkige en ook bijzonder Kritieke uren, in de onmiddellijke nabijheid 'van den Füh rer te zijn. Hij is steeds dezelfde ge bleven. Ik heb hem nooit zien twij felen en nooit zien wankelen. Hij on derscheidt zich van alle andere staats lieden van onzen tijd door het feit, dat hij gevaren bij tijds inziet en deze dan ook moedig tegemoet treedt. Daarvoor dankt hem vandaag het Duitsche volk. Waar hebben het Ryk en z'jn lei ding bij een van deze proeven ge faald? Waar hebben wjj ooit rade loos en wanhopig gestaan voor het geweld van een over ons komend lot, dat wjj geen halt meer ver mochten toe te roepen? Men vond ons steeds paraat. Steeds stond aan de spits van de natie een man die, voor het geheele volk een lichtend en stimuleerend voorbeeld, ook de zwaarste slagen trotseerde en door zyn kalmte en de standvastigheid van zijn hart ten slotte ook het grootste onheil ten beste keerde. Nooit heeft het Duitsche volk zoo vol vertrouwen naar zijn Führer opgekeken als in de dagen en uren, toen het zich bewust werd van den geheelen ernst van dezen strijd om zitfn leven, maar zich hierdoor ech ter niet liet ontmoedigen, doch zich des te krachtiger en onwrikbaarder voor zijn doelstellingen uitsprak. De oorlog is de tijd, waarin wij dat moeten waar maken, wat wij vroeger zoo dikwijls plechtig hebben beloofd. Het rust als een eed op onze vlaggen en als stille gelofte in ónze harten. Dat de Führer aan de spits van de natie staat, is voor ons allen het zekerste teeken van de komende overwinning. Nooit was hij zoo dicht bij ons als In de oogenblikken van gevaar, nooit voelden wij ons met hem zóó verbon den, als wanneer wij het gevoel had den, dat hij ons even zeer noodig had als wij hem. Wij hebben zoodoende de hooge verwachtingen van onze vijan den te niet'gedaan. Zij wilden, dat wij zelf datgene deden, wat zij uit eigen kracht niet konden volbrengen, n.l. ons overweldigen. Hier lag voor hen de eenige mogelijkheid voor onze neder laag. Wij hebben daarvan de grootste kans van onze overwinning gemaakt. Het volk vertrouwt op Hitier. Wij wilden den Führer op zijn ver jaardag zeggen, dat hij voor ons alles is, zoovel in dezen 'ïuidigen smarte- lijken tijd, als in de komende lichtere toekomst. Wij wenschen hem gezond heid en kracht en een gezegende hand. Hij moet weten, dat hij zich ieder uur op zijn volk kan verlaten. Wanneer nood en gevaar dicht vóór hem staan, dan staan wij nog dichter acl ter hem. Wij gelooven in hem en in zijn histo risch werk en wij gelooven, dat hij zijn werk ten slotte met de overwin ning zal bekronen. Niet zijn tegenstan ders, maar h ij zal de man van deze eeuw zijn. Want hij gaf deze eeuw be teekenis, inhoud ën doel. Deze betee kenis aanvaardend en dezen inhoud begrijpend, zullen wij dit doel Verei'en. Hij echter is de wegwijzer naar dit doel. Hij beveelt, wij volgen. De Rijksmaarschalk heeft als in rang oudste officier van de Duitsche weermacht op den verjaaraag van den Führer den volgenden dagorder uitgevaardigd: Soldaten van de weermacht! In onwankelbare trouw gedenken wij heden onzen vurig geMefden Führer en veldheer op zijn verjaardag. Meer dan ooit willen wij juist in deze be slissende Ntijden verkondigen, dat wij, onzen soldateneed getrouw altijd slechts volgens de bevelen van den Führer zullen leven. Het lot van het Duitsche volk ligt alleen in onze handen. Onze gelofte, dat wij de wa pens niet eerder zullen laten rusten dan wanneer wij de toekomst van het Rijk beschermd hebben, alsmede ons tot het uiterste besloten altijd parate optreden moeten ons geschenk aan den Führer zijn De Voorzienigheid moge ons den man, dien wij met de volle geestdrift van onze geloovige harten in goede en harde jaren vol gen, nog lang behouden. De weg van den Führer heette altijd slechts Duitschland, voor welks eer en vrij heid ~ns geen offer en geen ont bering te groot moet zijn. Hoe ern stiger het uur, des te sterker vervult ons het fanatieke vertrouwen, ge steund op de onoverwinlijkheid van onze kracht, dat wij ons hooge doel zullen bereiken. In dankbaarheid en eindelooze liefde groeten wij onzen Führer. Leve Adolf Hitte"»*. Twintig punten geldig verklaard voor meisjes en jongens van 1 tot 15 jaar. De textielvoorziening van het Neder- landsche volk kan wegens gebrek aan grondstoffen en de nog slechts schaarsche voorraden, waartegenover een steeds stij- gender behoefte bestaat tengevolge van slijtage, niet op de normale wijze ge schieden. Dit sluit echter niet uit, dat de overheid er naar streeft zoo goed mo gelijk in de noodgevallen te voorzien. Dat daarbij in eerste instantie de door oorlogsgeweld getroffen inwoners van verschillende steden, zooals Rotterdam. Enschede, Eindhoven en Nijmegen, in aan merking komen om den allereersten nood te lenigen, voor zoover zulks mogelijk is. zal ieder begrijpen. Ook speelt de voor ziening van inrichtingen, zooals zieken huizen, kraaminrichtingen e.d.. met tex- tielgoederen een belangrijke rol. Boven dien bevordert het Rijksbureau Distex, voor zooveel in het vermogen ligt. elke reparatie- en vernieuwingsmogelijkheid ten aanzien van de nog in het bezit der bevolking zijnde kleeding. Thans kan ook worden medegedeeld, dat met het oog op de kleedingvoorziening van de opgroeiende jeugd (wter kleeding het meest aan slijtage onderhevig is en die bovendien uit de kleeren groeit) met onmiddellijken ingang wederom 20 pun ten voor den aankoop van textielgoederen worden geldig verklaard, en wel voor de meisjes en jongens van 3 tot 15 jaar, die in het bezit zijn van de kleedingkaarten V 415 en V 315, alsmede voor de kleu ters van 1 tot 3 jaar, die in het bezit zijn van de kleedingkaart V 515. Voor alle overige categorieën van de bevolking kunnen thans op grond van de hierboven genoemde motieven nog geen nieuwe punten worden geldig verklaard. De geldende bepalingen. Naaf aanleiding van tallooze vragen, welke met betrekking tot de distributie van textielgoederen worden gesteld, wordt hieronder een overzicht gegeven van de op het oogenblik geldende bepalingen. In verband met de uitgebreidheid der hier- bedoelde voorschriften zal dit overzicht niet in één keer worden gepubliceerd. De lezer houde er dus rekening mede, dat op het onderstaande nog enkele aanvullende berichten zullen volgen. Het is voorts van belang voor het publiek te weten, dat wanneer de gewenschte goederen niet zoo vlot bij den handel verkrijgbaar zijn, de oorzaak daarvan niet altijd bij den handel moet worden gezocht. Welke punten thans geldig zijn. Op het oogenblik zijn van alle in om loop zijnde kleedingkaarten de volgende punten geldig, ongeacht den op deze kaar ten voorkomenden, andersluidenden da- tumopdruk: De maatregelen, welke dc Engel- sche regeering heeft genomen; de beperking der diplomatieke rech ten in Engeland tn het stopzetten van het verkeer naar en van ver schillende landen, mogen dan wel licht de „eerste werkelijk belang rijke vóór-invasie-mededeeling der regeering" zijn, in Duitschland heb ben zij niet de minste nervositeit veroorzaakt en wacht men de ko mende gebeurtenissen rustig af. Daarentegen is de onrust in de neu trale landen gestegen. Zoo meenen sommige Spaansche bladen, dat het be gin der invasie eerder over uren, dan over dagen of maanden te verwachten is! In Engeland zelf heeft men nog an dere maatregelen genomen. Daar is thans n.l. een nieuwe uitzonderingsbe paling gepubliceerd Deze machtigt ambtenaren der politie om te allen tijde wegen af te zetten, teneinde be langrijke militaire transporten door te laten en geeft iederen soldaat het recht maatregelen te nemen en van geweld gebruik te maken om wegen voor het militaire verkeer schoon te vegen. Het voorschrift, dat bij 't begin van troepentransporten de normale trei nenloop volkomen buiten kracht ge steld wordt, is reeds eenigen tijd gele den uitgevaardigd. Een tweede, op grond van de defer*- siewet uitgevaardigde verordening be perkt de immuniteit van diplomaten tijdelijk. Volgens deze verordening worden de diplomatieke vertegenwoor digingen, haar staven zoowel ais haar huispersoneel, beschouwd ris iedere an dere buitenlander en zijn onderworpen aan dezelfde beperkingen, d.w.z. de toegang tot bepaalde gebieden kan hun geweigerd worden en zoo noodig kun nen hun zelfs bepaalde uitgaansverbo den opgelegd worden. Het ligt echter niet in het voornemen, aldus de Brit sche berichtendienst, van deze mach tiging op het oogenblik gebruik te maken Zweden en de diplomatencensuur. Het is nog steeds niet bekend, of Zweden zal protesteeren tegen de Brit sche maatregelen inzake de dmlomaten- censuur, al wordt een dergelijk protest ook als iets vanzelfsprekends geach*. Woensdag zou een en ander in een geheime zitting van den Zweed- schen Rijksdag behandeld worden, zoo weet „Stockholms Tidningen" te mel den. Het blad schrijft verder: Daarbij zou de duur der Engelsche diploma tieke beperkingen een beslissende rol spelen. Zou namelijk de invasie inder daad in de allernaaste toekomst plaats hebben, dan zou men op een zeker Zweedsch begrip voor de Britsche maatregelen kunnen rekenen. Het is denkbaar, dat de Zweedsche regeering zich daarom dienovereenkomstig stap pen zal voorbehouden en rekening zal houden met den duur van de Engelsche beperkende maatregelen. Men ver moedt, dat de Zweedsche regeering zich voorloopig met een formeel pro test zal tevreden stellen. mannen en jongens van 15 jaar en oudêr (V 115): punten 51 t.m. 80; vrouwen en meisjes van 15 jaar en ouder (V 215): punten 51 t.m. 80; jongens van 3 tot 15 jaar (V 315): pun ten 41 t.m. 100; meisjes van 3 tot 15 jaar (V 415): pun ten 41 t.m. 100; kleuters van 1 tot 3 jaar (V 515): pun ten 41 t.m. 100; babies tot 1 jaar (V 615): alle punten; toeslagkaart voor a.s. moeders (V 815): alle punten; toeslagkaart voor jongens en meisjes van 15 tot 18 jaar (V 715) punten 11 t.m. 30. Nieuwe punten worlen uitsluitend gel dig verklaard door middel van een offi cieel bericht in de pers. Bepaling der leeftijden. Wanneer hier gesproken wordt van: a. personen beneden 15 jaar; b. personen van 15 jaar en ouder; c personen van 15—18 jaar; worden daarmede bedoeld: a. personen, geboren na 13 Juni 1928; b. personen, geboren vóór 14 Juni 1928; c. personen, geboren na 13 Juni 1925, doch vóór 14 Juni 1928. Martin Hallensleben, de militaire correspondent van het DNB, schrijft over den toestand aan het Oostelijk front, dat er op het oogenblik ge noeg aankneopingspunten zijn. die de conclusie rechtvaardigen, dat aan beide zijden bergroepeerïng^n geschieden en dat weldra een nieu we storm op een andere plaats van het Oostelijk front zal losbarsten. Klaarblijkelijk is de grootere Duitsche activiteit toe te schrijven aan den wil van de opperste Duitsche leiding de huidige tusschenfase te benutten voor het verbeteren en stabiliseeren van de bereikte frontlinie. De inneming van de stad Nadworna door Hongaarsche troepen in het gebied van Stanislau is ongetwijfeld een van de eerste gevol gen daarvan, evehals de aanval der Duitsche formaties ten zuiden van den Dnjestr. Opvallend is het daarbij, dat de Duitsche aanval met aanzienlijke kracht geschiedt, waaruit men wel mag afleiden, dat de Duitschers voor het uitvoeren van bepaalde opdrachten niet onbelangrijke strijdkrachten heb ben aangevoerd en in den strijd ge worpen. In het gebied van Tarnopol houdt overigens de Duitsche druk eveneens nog steeds aan. Het ziet er naar uit, dat Duitsche voorhoeden reeds weer in het voorterrein van de stad staan. Róvendien is de Duitsche verkenning in de naar het noorden aansluitende gebieden buitengewoon levendig. Deze heeft hier dan ook tot resultaten ge leid, die erop duiden, dat de bolsje wisten in het achterland van het front een nieuwen opmarsch uitvoeren. De opperste leiding der bolsjewisten speculeert blijkbaar op een doorbraak in het Gouvernement-Generaal. Daar aan schijnt ook de uitgesproken be doeling ten grondslag te liggen in de flank te komen van het Duitsche noor delijke front. Er bestaat echter alle aanleiding aan te nemen dat een der gelijke onderneming weinig kans op succes heeft. Uit den slag om de Krim is thans de slag om Sebastopol gegroeid. Deze 's in vollen gang. De bolsjewisten con- °entreeren in toenemende mate alle beschikbare technische middelen tegen -lit gebied. De strijd woedt met onver biddelijke hardheid Hij heeft den aan vallers. ondanks alle numerieke en materieele overmacht tot dusver geen verdere successen gebracht. onze Vrijwilligers. Onze mannen In hel Noorden bij het transport van proviand en munitie per hondenslede PK Blaurosk/O/H/P m Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander, kan zich aanmelden, teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS, SS-wachtbataillon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarine en de Germaansche SS In Neder land. Personen tusschen 19 en 30 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerk stelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na tenminste één jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend, beslissend voor bevordering zijn: karakter, gedrag, prestatie Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Even eens verstrekken alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis de navolgende Nebenstellen der Waffen-SS: Amsterdam, Dam 4; Alkma- Langestraat 56; Heerlen, Saroleastraat 25: Groningen, Heerestraat 46; EnscV Hengelosche straat 30; en het SS-Ersatzkommando. Den Haag, Korte Vijver'?- 21 April 9—14.00 uur. Utrecht, N.V.-Huis. Oudegracht 245; April 9—14.00 uur, Amersfoort, Pol. Dur cligangslager, Leusderweg. In besloten zitting van de Eerste en de Tweede Kamer van den Zweedschen Rijksdag zijn Woensdag buitenlandsch- politieke vraagstukken behandeld. In ae Eerste Kamer voerde de minister van buitenlandsche zaken, Günther, het woord In de -Tweede de minister president Hansson. Volgens „Nya Dagligt Allehanda" zijn in de eerste plaats de volgende punten behandeld: 1. het herhaalde vliegen van buitenlandsche vliegtuigen boven Zweden; 2 de Engelsch-Amerikaansche ->ota betreffende den handel van Zwe- 'en met Duitschland: de naar aan- '=ïdine van de komende invasie afee- -inHicde Engelsche dinlomatieke he- nrtr»n en haar gevolgen voor de Zweedsch-Engelsche betrekkingen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1