Hitier wilde het bolsjewisme niet binnenlaten. i J u nbod. DAGBLAD VOOR Rebellie der jeugd. Terreinwinst tusschen Karpathen en Dnjestr. IJ IKET Vloer goeden, naam d doet! Bergen JEE KOOP. E Krachten van Europa moeten worden vereenigd. Wij voelen ons gerust met den Germaanschen leider. Verduister v. 20.45-6.30 u. Nieuw contingent Landstorm beëedigd. De stem der SS. Oekraine-sigaretten. Wederom aanval op Parijs. Duitschland offerde voor Europa. Vijandelijke vliegtuigen boven Bulgarije. fe m J estraat lt. T*l. 397$ 'elisatieg. Sedeur, M ïen. 1st. 10.30 ti. ds. Veen- A. van Santen. (Be- 10 u. ds. Loysen. Is. Nell (H. Avondm.). DE, geen dienst, geen dienst. SCHAGEN. 33 geldekoeien (ma- ■f 850, 75 idem (vette) (Centrale), 13 varkens konijnen f 1 p. kg., g. N. Adema, Alkmaar, and; Haagsch corres- medewerker H. J. J. (HAMA); chef van sn te Hoorn, tevens mst, letteren en we» van den Aardweg te Werkman te Alkmaar. Klomp te Alkmaar, adv.rubriek W. Ra de Z-aan; voor de Bus, Alkmaar. hg, Geen ruiladv. enwagen f 7.50, 2 anten f 4, een f 5. J. Brouwer, 24. eet met pers en f 37.50. Gomers, aat 18. met platenkast n f85. A. d. Wil- igel 46. gabardine-mantel lok, Houthavenstr. r messtrandschoenen z.g.a.n. f 20, wit- hoed f 5, een paar choenen f 8. Won- a#straat 4. derledikantje f 45, m. zinken bak L;lndenlaan 55. éerenschoenen mt. 1. jongensschoe- 10, 1 br. meisjes- 5. Jb. Wagenaar enweg 33, Sint- wieg met sluier s p.a. Loos, Wes- Heiloo. VRAAQD. st. zijnde box m. ;man, stationsweg iel in goeden st., len, liefst velg- of men. H. Bakker, 1, Bergen. voor achter op J. Brouwer, He- st. z. wandelwa- hielse, Laat 93. onica merk Hoh- Kaandorp, Pol- jesschoenen m. 27. Westerweg 264. gloeistroom-appa- ps L. F. transfor- ïf. geen bezwaar. Kamper, Laat 203, strijkbouten, wandventilato- ;ro-motoren enz. Kamper, Laat 203, ak 16-17 jr. en klein gezet pers. erstraat 20. jren bed m. pe lsen, 1- of 2-pers. >rei. S. de Boor- erkade 29. (geen rieten). Dorpsstraat 77, mschoenen mt. 41. kendijk 3, Bergen, v. Dijk, Lange- taar. Brieven met J. Wattel, Hem- 126, A'dam. plank. Hogervorst, t 27. ts. met of zonder Vis, Eilandswal lotbrug. kamer. D. Groo- veg A 76. Heerhu- d. teisjesschoenen m. er, Verdr.oord 50. ;tuum of losse s voor leeft. 18 jr. Prins Hendrikstr. koffergramofoon, el en kleed. F. B. Vogelenzang 10. met toebehooren. d. Kaaystraat,, 23. nderwagen mod. onderh. Morsch, 16a. st.z. 2-pers. kano, Van Oeffeit 28. 3 7.15 UUR WOND ibespreken. Hoofdweg. Met huis au van 1915. atweg 63. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3330 - Red. 3330. Giro 187294. ZATERDAG 23 APRIL 1944. iflLKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 94, 4 pagina's. Prijs der gewone advertenties in deze editie min. 1.40. elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2,10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. Lezers schrijven Pi de behandeling van lezersbrieven is vertraging ontstaan, zoodat achter band in te halen is. In de eerste plaats wiUen we hier enkele jeugdige brief schrijvende lezers beantwoorden, die looveel op hun hart hebben, dat we noodgedwongen tot een samenvatting der opgeworpen problemen moeten overgaan. Vooreerst zijn daar enkele jongeren, die meenen, dat de jeugd alles wil terughebben, zooals het vóór den lOen Mei was. Dat is een onmoge- gelijkheid. De feiten zijn nu eenmaal anders. Van het oude bestaat vrijwel Biets meer. Het comfort, dat de oude wereld als een product van zooveel generaties bood in een zeer eenzijdige wanver houding van bevoorrechte klassen en standen, is weg, verloren door de schuld der ouderen, die in den strijd om een noodzakelijk nieuwe sociale ordening zijn ondergegaan. Dat is een feit, waaraan niet te tornen valt. Men moet de werkelijkheid moedig onder oogen durven zien. hoe hard die ook is. Nederland kan met zijn te smalle ruimte negen millioen menschen niet onderhouden. In dit verband verdient aanbeveling het lezen van het kleine, goed gedocumenteerde werk van dr. Jac. van Essen „Mein Holland", ver schenen bij het Volk und Reich-Verlag. Amsterdam. Indië is verloren. Onze handel is weg. Het kapitaal, dat we bezaten en dat eens bron van alle comfort was, is verloren gegaan of krachteloos gewor den door nieuwe economische en poli tieke wetten. Dit onheil lag in het oude stelsel opgesloten. Als het niet door machten van buiten was omgestooten, zou het van binnenuit omverge haald zijn. Negen millioen Nederlan ders bezitten niets meer dan de daad kracht van hun handen en geest, dan wat de energie van hun persoonlijk heid in bestaansgoederen kan omzetten. De geschiedenis heeft hier het fail lissement over een volk uitgesproken, dat op tot bergenhoogte opgestapeld dood kapitaal dreigt te verhongeren indien het geen nieuwe wegen vindt cm zich liquide bestaansmiddelen te verschaffen. Dit uur der geschiedenis van ons land zou tragisch zijn, indien men nog maar steeds niet kon inzien, dat het eens omvangrijke kapitaal waardeloos is geworden. Dat de jeugd hiertegen niet in opstand zou komen en niet bereid zou zijn door inzet en offers ter wille van eigen toekomst nieuwe liquide bestaansmiddelen te verschaffen, zou de smartelijkste zijde van deze diepe tragiek vormen. o FN jeugdige lezeres uit Beverwijk is van meening. dat de hedendaagsche jeugd door ons te zeer geïdealiseerd wordt. „Ik weet maar al te goed, zoo schrijft zij, „dat het gros van onze jeugd alleen de verkeerde dingen van het heden ziet. Zij haat en veracht het daarom en al degenen, die wel voor het nieuwe zijn. Onze jeugd is niet revolutionnair. Ze idealiseert datgene, wat geweest is en wenscht het klak keloos weer terug. Ik weet, dat dit de invloed der ouderen 'is, die ze voor kauwen, dat het toen zoo goed en zoo mooi was. Maar het is nu eenmaal onmogelijk, de jeugd aan den invloed der ouderen te onttrekken." De moeilijkheden van het onder druk staan van ouders en opvoeders worden o.i. echter grooter voorgesteld dan ze m werkelijkheid zijn. De jeugd van heden verkeert niet meer in een posi tie van rechteloosheid. Indien jeugdige personen karaktervast zijn, staan vol doende mogelijkheden open, eigen we gen te kiezen. De jeugd heeft meer kansen dan de vorige generatie. Het geslacht, dat tijdens en kort na den vorigen wereldoorlog tot revolu tionnair bewustzijn kwam (zij die thans dertig tot vijftig jaar oud zijn), had het niet makkeliik, tegen den druk der oudere generatie in opstand te komen. Ondanks alle tegenwerking zette het door. Moreel had het daartoe alle recht. De vorige generatie had de z.g. oorlogsjeugd met een zee van moeilijk heden beschoren. Zij was egoïstisch, kleinburgerlijk en op een klasse- en standenbevoorrechte verfijning van be spottelijk comfort bedacht. Is het noo- dig nog een opsomming te geven van de ellendige maatschappelijke verhou dingen, die de periode van 1919 1939 kenmerkten? De rebellie der oorlogs jeugd, voor zoover zij niet in bevoor rechte posities verkeerde, was geen sociaal-perverse modegril, doch een noodzakelijke houding uit bittere wan hoop over den allerberoerdsten stand van zaken. De maatschappij bestond, ruw geschat, uit 10°/o bezitters, 40 o loontrekkers, die voor de bezitters moesten werken voor vaak onteerende loonen en 50% heele of halve prole tariërs. die onderhouden moesten wor den op kosten van de samenwerking van bezitters en loontrekkende arbei ders van hand en geest. Moeten we herinneren aan de lange rijen werkloozen voor de stempelloka len, aan hun gelanterfant langs stra ten en hun doelloos gehang op straat hoeken en pleinen? Men moet niet ver geten, dat Nederland een vast'Quotum van bijna een half millioen heele of half ondersteunden bezat, menschen in de kracht van 'hun jaren, wien de maatschappij geen kans gaf, zelf uit eigen kracht voor hun bestaan te zor gen. In Amsterdam bestonden heele straten, waar drie opeenvolgende gene raties op kosten van de openbare lief dadigheid leefden! In Botterdam was het nauwelijks beter. Op het platte land was de werkloosheid niet zoo'n nijpende kwaal, doch gemis aan bodem en werkgelegenheid dreef de werkloo zen van hier naar de groote steden, die met hun eigen overschot ook nog den toevoer van het platteland te ver werken kregen. o ])E werkloosheid beperkte zich niet alleen tot land- en fabrieksarbeiders, doch strekte zich tot over vrijwel alle lagen der maatschappij uit. Afgestu deerden, jonge mannen en vrouwen met titels, werden gedwongen voor honderd gulden en minder per maand te werken. Er zijn heele rissen amb tenaren en klerken aan te wijzen, die In de na-oorlogsjaren hun maatschap pelijk leven na jaren van studie open den met een salaris van 25 tot 50 gul- öen per maand! Dat alles zijn voorbeelden van een heele reeks van feiten, die heel wat ginder mooi en goed waren dan thans de ouderen voortdurend aan de jeugd Plegen voor te kauwen. Ellende door onderconsumptie ln 'den Telkens, wanneer de Rijkscommissaris, Rijksminister Seyss- Inquart, als hoogste civiele autoriteit der bezettingsmacht, de afgeloopen jaren in ten bijeenkomst het woord voerde, zeide hjj dingen, die voor de Nederlanders van bijzondere beteekenis waren. Zoo heeft ook Donderdag, op den verjaardag van den Führer, de Rijkscommissaris te Nijmegen voor eenige duizenden leden uit Partij, Weermacht. Beweging en Nationaal-Socialist. organi saties gesproken over datgene, waarvan wij allen, Duitscher of Nederlander, op dit oogenblik vervuld zijn. Dr. Seyss-Inquart greep deze gelegenheid aan, om ieder nog eens duidelijk voor oogen te stellen, waarom het gaat en om ook het kleinste „mis verstand te voorkomen, preciseerde hij nog eens bepaalde punten. Zoo althans mag men wel dat deel van zijn rede beschouwen, waarin hjj uiteenzette, wat Nederland van het Europa der toekomst mag verwachten en hij liet den Nederlander als het ware de keuze tusschen de hier gelaten vrijheid en het lot, dat Nederland wordt geboden door de Geallieerden. Mussert, die vóór den Rijkscommissaris het woord voerde, bracht namens de Beweging den gelukwensch over ter gelegen heid van den verjaardag van den Führer, terwijl Oberdienst- leiter Ritterbusch in een korte toespraak de beteekenis en den zin van de plechtige beëediging op den Führer van 324 manne lijke en vrouwelijke partijfunctionnarissen, welke hierna plaats vond, toelichtte. Het was in het Concertgebouw „De Vereeniging" te Nijmegen waar Donderdag een groote bijeenkomst plaats vond ter gelegenheid van den 55sten verjaardag van Hitier. Dui zenden waren gekomen om te luis teren naar de redevoeringen van dr. Seyss-Inquart en Mussert en onder die duizenden waren verschillende hooge gasten, zooals de Wehrmachts- befehlshaber in den Niederlanden. generaal der vliegers Fr. Christian sen, de SS-Obergruppenführer und General der Polizei Rauter, de hoofdstormer Van Geelkerken en de commandant der WA, Zondervan. Mussert, die het eerst het woord voerde, noemde het een voorrecht, na mens de Nat.-Soc. Beweging der Ne derlanden de hartelijke gelukwenschen te mogen overbrengen aan de oudere en grootere zuster, de Nationaal- Socialistische Partij, ter gelegenheid van den verjaardag van den Führer. Hem gelden die gelukwenschen na tuurlijk in de ee,;s&. plaats, als den schepper, drager en prediker der nationaal-socialistische gedachte. Een groote gedachte. Spreker schetste hierna hoe Adolf Hitler niet alleen een prediker der idee was, maar ook een bouwer. Slechts zes jaren was het hem ver gund te bouwen. Toen moest hij zijn volk te wapen roepen ter verdediging tegen kapitalisme en bolsjewisme. On getwijfeld zal het echter de gelukkig ste dag zijn in het leven van den Füh rer, wanneer hij dien opbouwarbeid wederom ter hand zal kunnen nemen. Mussert memoreerde vervolgens den strijd, dien de N.S.B. in Nederland te voeren kreeg. Sedert dien voelde de N.S.B. zich trouw verbonden met nationaal-socialisme en fascisme, en deze trouw bewezen haar leden tot in de democratische concentratiekampen van 1940, waaruit de Führer hen tun slotte verlost heeft. Spreker zeide dit nimmer te zullen vergeten. Tragisch noemde hij het, dat Duitschland het leeuwenaandeel moet dragen van den strijd. De nat.- socialisten zouden niets liever zien, dan dat alle Europeesche volkeren daarin hun aandeel bijdroegen. Spre ker gaf de verzekering, dat de N.S.B. alles zal doen wat in haar vermogen ligt om daarin, wat Nederland be treft, verandering te brengen. Dui zenden harer leden zijn reeds voor gegaan en nemen op alle brandpun ten der fronten aan den strijd voor Europa deel. Wanneer wij dan lezen, zoo ver volgde Mussert, over bolsjewisten, die op sommige punten oprukken, en over invasie-plannen, voelen we ons toch immer gerust omdat we weten dat er één aan den top van Europa staat, die van Duitsch Leider is geworden de Germaansche Leider en, hoewel nog niet door allen als zoodanig erkend, in feite de Leider van Europa is. De Leider sprak tot slot den wensch uit, dat het nieuwe levensjaar van den Führer de overwinning moge zien, opdat hij weer zijn opbouwarbeid zal kunnen hervatten om van Europa te maken een vast verbond van vrije vol ken, die zich met elkaar verbonden voelen en bereid zijn iederen aanval gemeenschappelijk af te weren. 22 April. Zon op 6.28 u., onder 20.50 u. Maan op 6.52 u., onder 20.15 u. 23 April. Zon op 6.26 u., onder 20.52 u. Maan op 7.17 u., onder 21.37 u. Ter gelegenheid van den 55sten verjaardag van den Führer vond in Nijmegen een plechtige bijeenkomst plaats, waaraan o m. werd deel genomen door den Rijkscommissaris, Rijksminister dr. Seyss-Inquart; den bevelhebber der Weermacht In Nederland, General der Fiieger Fr. Christiansen den Leider e a. Arbeitsbereich der NSDAP/Stapf/Pax m 's-GRAVENHAGE, 21 April. Don- derdagmorgen op den 55sten geboor tedag van den Führer is op een ka zerneterrein van ons land een nieuv; contingent manschappen van den Land storm Nederland op plechtige wijze be- eedigd Stram in carré opgesteld wachtten de bijna 400 vrijwilligers op het oogenblik, waarop zij, ten over staan van den Rijkscommissaris Rijks minister Seyss-Inquart en den Leider van het Nederlandsche Volk, ir. Mus sert, benevens den Höheren SS und Polizeiführer SS-Oberg -uppenführer Rauter, den eed van trouw en gehoor zaamheid aan den Führer der Ger maansche volkeren zouden afleggen. Aanwezig waren o.m. de voorman der Germaansche SS in Nederland, SS Standartenführer Feldmeyer, de commandant der W.A. Zondervan, en de plaatsvervangend Leider Van Geel kerken. Nadat de Rijkscommissaris en de Leider tezamen met SS-Gruppenführer Demelhuber, Befehlshaber der Waffen SS in den Niederlanden, en den regi mentscommandant de parade hadden afgenomen, beklom SS-Gruppenführer Demelhuber het spreekgestoelte en sprak de mannen in het kort toe. Toespraak van den Leider. De Leider, die hierop het woord nam, wees er op, Jat de liefde voor volk en vaderland ï^ch niet alleen uit in woorden, maar vooral in daden. Gij kameraden, aldus jpr., hebt een daad gesteld nu gij zijt ingetreden in den Landstorm. Over 5 of 10 iaar al een dergelijke daad gewoon zijn, thans is dit nog buitengewoon. Een man, die zijn volk en vaderland lief heeft, wil het beschermen, maar hij moet het ook kunnen beschermen. Er zijn ook anderen, die denken het vaderland te dienen door onze steden te bombar deeren. De vorige week nog is dat ge beurd in Den Haag, de aanval was ge munt op een bepaald gebouw, de vlie gers zijn er laag overgevlogen en heb ben het gebouw eruit gezocht. .Ruim zestig Nederlanders, voornamelijk meisjes, zijn daarbij om het le^en ge komen. Men zegt nu: dat -vas geen Engelsehman die dat deed, maar een Nederlander. Laten wij dat niet hopen. Als het een Nederlander was geweest, die dacht zijn land een dienst te be wijzen, dan was hij gekomen op een ander uur, als er geen Nederlandsche meisjes meer in het gebouw aanwez.g zouden zijn geweest. Europa, kameraden, is het vaderland der Europeanen, dat op het oogenblik voor 90 pCt. door Duitschland moet worden verdedigd. In den grooten tijd, dien wij beleven, sluiten groote com plexen volkeren zich aaneen en dan vereenigen wij ons niet met de Ameri kanen en niet met de Aziaten, maar dan staan wij tezamen met de Duit- schers. De Rijkscommissaris spreekt. Nadat vervolgens de beëedigings- plechtigheid was geschied, sprak de Rijkscommissaris de nieuwe Land stormsoldaten toe. 1 Kameraden van den Landstorm, al dus spr., gij hebt beloofd de bevelen van den Führer trouw tot in den dood te gehoorzamen. Thans in onze rijen te treden is een mannelijl besluit en geen ongevaarlijk genoegen, want in onze rijen verwacht ieder harden strijd en, als het zijn moet, den dood. Dit besluit maakt u niet alleen voor ons waardevol, maar vooral ook voor het Nederlandsche volk. Gij zijt tha- - niet buiten, maar vóór het Nederlandsche volk getreden, als strijders en als voor beeld. Kameraden. wij Duitschers staan in dit land om een Europeesche taak te vervullen, maar als deze taak vervuld zal zijn, zult gij, Nederlandsche nationaalsocialisten, en vooral gij, die op het oogenblik van strijd op uw post waart, het lot van uw volk in handen moeten nemen en het zij a plaats moeten geven in het Germaan sche geheel. Tenslotte voerde nog SS-Obergrup penführer Rauter het woord, die even eens wees op de beteekenis van dezen dag. Met het spelen van het Deutschland lied, het Horst Wessellied en het Wil helmus werd de plechtigheid besloten. Luistert op Zondag van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilversum I op golflengte 415 meter, naar de stem der SS, onderwerp: „Vraaggesprek met een Tsjerkassy-strijder." meest uitgebreiden zin was een ter gende sociale wanverhouding, die in scherpe tegenstelling stond tot de over productie en het uitdagende pronkende luxe-bestaan van millionnairs en een kleine kaste van overdadige bezitters. Op grond van deze waarnemingen, die in de gemeenschap der volkeren het zelfde beeld vertoonden als in een enkele gemeenschap, was de oorlogs jeugd, die nog niet in het gareel van voor-oorlogsche zelfgenoegzaamheid was geperst, sociaal voelend in tegen stelling tot de vorige generatie, die uitgesproken individualistisch was. Uit het midden der oorlogsjeugd, menschen die thans dertig tot vijftig jaren oud zijn, is het fascisme en nationaal-socialisme geboren. Waar de nood het hoogst was, schoten deze so ciale en politieke hervormingsbewegin gen het eerst en diepst wortel. Naar onze overtuiging zullen de huidige verhoudingen en een toeneming van den nood een brug slaan tusschen de jeugd van den eersten en die van den tweeden wereldoorlog. Vereend zullen zij nu of straks verslaan, wat op grond van duidelijke maatschappelijke wan prestaties vernietiging en uitroeiing ten volle verdient. Van menschen boven de dertig laar, die niet revolutionnair ten aanzien van het oude zijn, is niets meer te ver wachten. Zij zijn een pijnlijke sta-in- den-weg voor een noodzakelijke ver nieuwing. Het komt op de jeugd aan. Zij alleen kan in vereeniging met de revolutionnaire ouderen een nieuwe maatschappij opbouwen volgens de richtlijnen der sociale rechtvaardigheid. Het moet een onbarmhartig postulaat voor de hedendaagsche jeugd zijn, zich niet te storen aan wat ouderen zeggen en denken. Rebellie der jeugd is nood zaak. r'»: HAMA. Duiische luchtaanval op convooi bij Afrika. Otiynia door Hongaren veroverd. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 21 April. Het op- perbevel van de weermacht maakt bekend: In het strijdgebied van Sebasto- pol, aan den benedenloop van den Dnjestr en ten noorden van Jassy vielen de bolsjewieken gisteren te vergeefs aan. Tusschen de Karpathen en den bovenloop van den Dnjestr zijn Duitsche en Hongaarsche troepen, ondanks hardnekkigen vijandely- ken tegenstand, verder opgedron gen. De stad Ottynia werd na har den strijd door Hongaarsche for maties ingenomen. Ten zuidwesten van Narwa zijn onze troepen, door slagvliegers doeltreffend ondersteund, onder het afslaan van heftige, vijandelijke tegenaanvallen, al strijdende verder voorwaarts gedrongen. Uit Italië worden, behalve succes volle eigen stoottroepondernemingen waarbij de vijand zware verliezen leed geen bijzondere gebeurtenissen gemeld. Formaties Duitsche gevechts- en slag vliegtuigen vielen overdag vijandelijke steunpunten in het gebied van Lan- ciano aan de Adriatische kust en in den afgeloopen nacht doelen aan het lan- dingshoofd van Nettuno met goede uit werking aan. Boven het Italiaansche gebied werden gisteren twaalf vijande lijke vliegtuigen neergeschoten. Duitsche gevechts- en torpedovlieg tuigen hebben in den afgeloopen nacht een zwaren aanval ondernomen op een vijandelijk aanvoerconvooi voor de kust van Noord-Afrika. Zij brachten in de wateren van Algiers twee torpe dojagers, vier vrachtschepen met een gezamenlijken inhoud van 29.000 brt.. alsmede een groote tarkboot tot zin ken. 13 koopvaardijschepen met een gezamenlijken inhoud van 103.000 brt twee groote troepentransportschepén en drie torpedojagers kregen zware treffers. Terreuraanvalleh op Duitschland. Formaties vijandelijke bommenwer pers hebben overdag en des nachts doelen in de bezette westelijke gebie den aangevallen. In den afgeloopen nacht ondernamen Britsche vliegtuigen een terreuraanval op het stedelijke ge bied van Keulen. Er ontstonden vooral in de woonwijken aanzienlijke schade aan gebouwen en verliezen onder de bevolking. Aanvallen van enkele Brit sche vliegtuigen waren gericht op het gebied van de rijkshoofdstad.. Bij moeilijke afweeromstandigheden wer den 12 vijandelijke vliegtuigen neerge^ schoten. Sterke eskaders Duitsche gevechts vliegtuigen bombardeerden in den af geloopen nacht de havenstad Huil aan de Engelsche oostkust In de doelgebie den, vooral in het havengebied, wer den verscheidene branden over groote uitgestrektheden -en zware verwoestin gen waargenomen. GEBONDEN DOOR EÉN IDEAAL HECHT EN STERK ALS EEN MUUR VAN STAAL VAART THANS, OM VOLK EN VADERLAND TE DIENEN GERMANJES JEUGD UIT MET DE KRIEGSMARINE MELDT U ALS VRIJWILLIGER BIJ DE KRIEGSMARINE De dienst Perszaken van het Oost instituut deelt mede: Voor de volgende bonaanwijzing van de Oekraïne-siga- retten zijn met ingang van Zaterdag 22 April 1944 de bonnen 19, 20 en 21 vao de roode bonkaart en bon 11 van de blauwe bonkaart geldig verklaard. Al le tot nu toe geldig verklaarde bonnen behouden tot nadere aankondiging hun geldigheid. Anglo-Amerikaansche vliegers heb ben gisternacht wederom een tereur- aanval op Parijs ondernomen en hun bommen weer blindelings neergewor pen. ook in woonwijken. Het beroemde vermaakcentrum Montmartre heeft bij zonder geleden. Rondom de Sacré Coeur bevinden zich groote bomtrech- ters De kerk zelf heeft vele ruiten verloren. Het bekende ziekenhuis Clau de Bernard en andere ziekenhuizen werden getroffen. De in de omgeving liggende voorsteden ebben eveneens zwaar geleden. Vooral de neergewor pen tijdbommen hebben aanzienlijke verliezen doen ontstaan. Omtrent het aantal dooden zijn nog geen definitie ve berichten ontvangen. Chineesche schoenmakers Een familie in Madrid heeft twee honderd jaar gewacht op de leve ring van een zending Chineesch porcelein. Het stond dezer dagen keurig in kader in de krant. Zeer tot ontstemming van één onzer lezers, die met een rood aangeloopen ge zicht de redactie kwam binnen stappen en nijdig vroeg of d a t zoo iets bijzonders was. -Had hij niet eenmaal tweehonderd dagen ge wacht op zijn schoenen, die ge- halvezoold en geachterlapt moes ten worden? En was dat niet veel erger? Je kunt immers beter twee honderd jaar wachten op een ser vies dan tweehonderd dagen op je eenige tweede paar schoenen, want thee of wat dien naam althans draagt kun je uit je holle hand desnoods drinken, maar op je bloote voeten over de keien loopen is niet zoo lekker. Ik heb den man gekalmeerd; maar een tikje gelijk had hij toch wel. OVIDIUS. J De Rijkscommissaris. Vrijheid der Europeesche naties en strijd tegen imperialisme. Een duidelijk woord tot de Nederlanders. Dr. Seyss-Inquart, die na Mussert het woord voerde, begon met er op te wijzen, dat de verjaardag van den Führer voor de Duitschers de feestdag van het Duitsche volk is, waarop zij met terzijdestelling van alle zorgen en alle moeiten van den tüd en alledaagsche gelijk vormigheid uit de volheid van hun hart en de sterkste sympathie aan hun Führer denken en het lot dankbaar zijn, dat 't hun vergund heeft, tijdgenooten en medestrijders van den Führer te zijn. Deze dag. is echter zoo vervolgde de Rijkscommissaris niet alleen een dag van vreugde voor ons Duitschers, maar ook van de innerlijke belijdenis voor alle nationaal-socialisten. En ik dank U, mijnheer Mussert, voor de woorden, die U tot ons gericht hebt en die een bevestiging en een gelofte zijn van die innerlijke onverbrekelijke verbondenheid, welke uit welk volk wij ook voortgekomen zijn dit Europa beteekent. Maar ook geen van hen, die nog niet willen zien. niemand in Europa kan den Führer negeeren. Zijn werk en het lot van dit werk is beslissend voor eiken Europeaan. Daaraan ontkomt niemand meer. Dit lot is zoo geweldig en groot, dat er geen terug meer mo gelijk is. Het is onzinnig te gelooven, dat het ooit mogelijk zou zijn ons en het gebeuren terug te dwingen in een situatie, zooals die vóór dezen we reldoorlog bestond. Of de toekomst wordt, zooals de Führer haar gevormd beeft en zooals wij hem willen helpen haar te vormen, óf een namelooze ellende komt over dit continent. Het zijn geen maatregelen, geen organisaties, die de wereldgeschie denis maken, het zijn de persoon lijkheden, de mannen, die de ge schiedenis vormen. Het is het genie, dat in eeuwen tijds steeds weer slechts eenmaal in deze wereld komt en voor eeuwen de wereld vorm geeft en zijn stempel erop drukt. Het is de persoonlijkheid, de grootheid van dén man als politicus, als veld heer, als staatsman, gedragen door de ruimheid en grootmoedigheid van zijn mensch-zijn, die ons allen door dringt en ons sterk maakt om zijn weg mede te betreden. Deze persoonlijkheid van den Führer en het werk, dat zich daaruit vormt, is datgene, wat ons leven be teekenis en inhoud geeft. En dat niet alleen ten aanzien van het nationaal-socialistische en volksehe inzicht. De Führer heeft ons niet alleen gegeven, dat wij Duitschers zijn en ons steeds ais Duitschers moeten gedragen. Hij heeft ons ook weer een volledig wereldbeeld gegeven, waaruit wij de kracht en de sterkte putten om de prestaties te leveren, die het lot verlangt. Het uur der zwaarste vuurproef. Wij zijn in het vijfde oorlogsjaar, in een situatie, die het overbodig maakt te zeggen, dat thans het uur van de zwaarste vuurproef voor ons ligt. Denken wij terug aan November 1942. anderhalf jaar. Toen was het oogenblik gekomen, waarop in deze wereldworsteling onze vijanden hun vereenigde krachten geconcentreerd tegen ons in Europa deden aantreden, waarop de bolsjewieken bij Stalingrad aantraden, de Engelschen en Amerika nen over de Egyptische grens kwamen en de landing in Marokko plaatsgreep. Toen was het ons volkomen duidelijk, dat wij onze machtsuitbreidingen, die wij thans begrijpen als het verwerven van het militaire voorterrein voor den eindstrijd, geleidelijk terug zouden moeten nemen. Tot aan een grens waar onze eigen krachten in evenwicht zijn tegen de stormloopende .vijande lijke strijdkrachten. Wij hebben voor terrein opgegeven, maar wij mogen zeggen, dat wij in deze anderhalf jaar het eigenlijke Europa vrij hebben ge houden met uitzondering van het zui delijkste deel van het Apennijnsche schiereiland en van de door de Engel schen beheerschte Middellandschte Zee. Maar ook daarvoor hebben wij een grendel geschoven. Na anderhalf jaar van een dergelij- ken stormloop staan wij dus overal be zield door de energie en de flinkheid en de paraatheid van den Duitschen soldaat, gesteund door onze bondge- nooten als wachters aan de grenzen van Europa. Een halt bij de Karpathen! Kameraden, ik zeg dit niet, omdat wij door een bespreking van de mili taire situatie iets van vreesachtigheid zouden willen overwinnen. Daarom is het ons in het gehee] niet te doen. want wij zijn ons ervan bewust, dat de vuurproef, die voor ons staat, nog veel zwaarder zal worden, dat thans het oogenblik aanbreekt, waarop de vijan den ons van alle zijden zullen aanval len. Toen Stalingrad viel, heeft het lot op ons allen gedrukt, niet alleen om dat onze helden daar hun offer brach ten, maar omdat het een somber lot was, dat daar dreigde. Als wij thans militaire berichten uit Oost-Galicië krijgen, kunnen die zijn zooals ze wil len: wij zijn kalm, want wij weten, dat wij daar Europa zullen houden. Het is voor ons. die in het Oosten van ons Rijk gestaan hebben, een in de eeuwen onzer geschiedenis gestaafde zeker heid, dat deze horden nooit over de Karpathen zullen komen. Wij willen nog bedenken, dat deze tweede wereldoorlog een geweldige vuurproef van het lot is. Ja menigmaal heb ik het gevoel, dat de oorlog voort zal duren zoolang er nog een zwakke plek in ons front is. Wij zagen dat aan de ontwikkeling, die zich in Italië heeft voorgedaan, en het was evenzoo in Hongarije, zooals het door Kally geleid werd. Ook deze zwakke plek moest nog weggenomen worden. Onze Führer heeft dat op het beslissende oogenblik gedaan met zijn volmaakte genialiteit, kalmte en grootheid, en hij heeft den Rijksbestuurder eraan her innerd. dat hij de eerste was, die als soldaat tegen het bolsjewisme is aan getreden. Dit woord heeft een volledig begrip gevonden en is er borg voor, dat veertien millioen menschen. die in hun geschiedenis goede soldaten gele verd hebben, thans in de Karpathen- anden aantreden om mede het oosten van Europa te verdedigen. Tevens is door de opheldering van den toestand weer een groot aantal Roemeensche divisies vrijgekomen, die nu ook te genover het oosten staan. Innerlijk sterk. Daarom kameraden, moeten we be proevingen en slagen, die wij schijn baar ontvangen, eigenlijk slechts op vatten als een gelegenheid om te tro nen wat wij waard zijn, hetgeen ten slotte onze kracht slechts sterker en vastberadener zal maken. De beproe vingen zullen nog veel zwaarder wor den. Het kan zijn, dat in de komende weken en maanden van alle kanten, van het oosten, het zuiden en het westen aanvallen op ons worden ge daan en tegelijkertijd ook van alle kan ten de bommen op ons zullen vallen, maar dat is immers in het geheel niet Hel belangrijkste. Het belangrijkste is, dat wij innerlijk sterk zijn en bereid om dit alles te doorstaan en niet te buigen. (Vervolg pagina 3.) De Bulgaarsche bladen publiceeren het volgende officieele communiqué: In den nacht van 19 op 20 April heeft een vrij groot aantal vijandelijke vlieg tuigen boven Bulgaarsch gebied gevlo gen. In de omgeving van Plovdiv wer den brisantbommen uitgeworpen. WE HEBBEN ALLEN DEN HEILIGEN PLICHT ONS GEZIN EN ONS BEZIT TE BESCHERMEN. VOLG DAAROM DE RAADGEVINGEN OP ZELFBESCHER- MINGSGEBIED.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1