rig :htig i 'A~JLTEr 3 m DAGBLAD VOOR :FIE* OGflfiT 5JE DERS ONDEN, NGj Piano IT Ruim 250 vijandelijke vliegtuigen neergehaald VERSCH DOR N OMZET U vraagd odiste RIL, 7 uur, ES. Overdekte. Hef sociale probleem. Volledig afweersucces rondom Sebasiopol. Doqdvonnis voltrokken. Datis de Landstorm Nederland. De distributie van textielgoederen. Beperking* van den postdienst Hevige luchtgevechten boven Duitschland. STAD EN OMGEVING. Welke school zal ik voor mijn kind kiezen? KEURINGEN. "liJÉ!! k Groot-Schermer. Windhondenrennen in Hoorn. !/ii Ei EN THEEZAAK -RUBRIEK. woordstukken moet arde voorkomen (ér an 60 lettergroepen). eleu. N. Adema, Alkmaar, ar.d; Haagsch corres- medewerker H. j. j. (HAMA); chef van en te Hoorn, tevens unst, letteren en we- van den Aardweg te Werkman te Alkmaar. Klomp te Alkmaar, e adv.rubriek W. Ra- n de Zaan; voor de Bus, Alkmaar. r. Bijman, Oudorp; 154. 167. Frans 278 V. J. Blauw, Heerhugo- se: 167. Frans 178 v. Beemster; 170. Frans Beemster.^ dere stieren; 179. 2 D. Waal, Beemster; 196. ans, J. Blauw, Stom- g of dag en nacht. RS ALKMAAR. leelingen. Goed VT 102. ÏR, Payglop 19. angedijk is plaats luw des huizes de rrichten. Prettige hoenhandel, iek op Langendijk. A G E N. LGEN brengt ter g na 11 uur geen elaten. HL VEREENIGING. Dinsdag 25 April ht. een aanvrage om spreking is op den in 't Gulden Vlies, aanbieden. Aan- HARMONIE nvang 19.45 tstir ATENAVOND Viool loven - Franck jebr. Spanjaard, ar en bij Fa. P. maar, Tel. 2626 larp, ng, Jelsma, Viool iebert, Mient en ;OEN 1944. I/D K/403, kte ht 10- le kind 7.50 2e kind enz. 7. - 30.— nt 6.50 le kind 5. 2e kind enz. 4.50 20.— egeling verkrijgbaar Me! geven Wei in de Overd Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9. Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330, Giro 187294. I DINSDAG 25 APRIL 1944. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 96, 2 pagina's. Prijs der gewone advertenties in deze editie min. 1.40. elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. i- MA de boeken „This above all" (Dit boven alles) van Eric Knight en „De veroordeeling van Mussolini" van Michael Foot, die zooals we in deze kolommen reeds» berichtten scherpe critiek op de Britsche regeering en haar politiek bevatten, trekt thans al lerwegen een nieuw Britsch boek we gens zijn ongezouten aanklachten te gen het heerschende systeem de aan dacht. Het is het werk „Ail our to to-morrow" (Ons aller toekomst) van den Engelschen journalist ,Douglas Reed. Veel dieper en scherper dan.de beide vorigen gaat Douglas Reed op de oorzaken van het hand over hand toenemende defaitisme in het Engel- sche volk in. Het boek is in eerste op lage in December 1942 verschenen. Door onbekende, maar wel te vermoe den oorzaken bleef het aanvankelijk vrijwel onopgemerkt, totdat zich de linksche dagbladpers er van meester maakte en het werk daarop door plot seling gestegen herdrukken in breede- ren kring bekendheid verwierf. Douglas Reed becritiseert in felle bewoordingen de ellendige sociale ver houdingen in Engeland, het binnen dringen der joden, die den Britten hun posities ontnemen, die zich aan iederen vorm van dienstplicht onttrekken, die misdaden begaan, het Britsche Volk misleiden, terwijl Engelsche mannen en vrouwen voor hun leven moeten strijden. Hij becritiseert de vaak on verantwoordelijke behandeling van het Engelsche volk door zijn politieke lei ding en spaart zijn critiek evenmin op de pers, die den oorlog veroorzaakte en ophemelt, terwijl het volk geenszins den oorlog wenscht. Een bijzonder hoofdstuk is aan de ontreddering van de Engelsche cultuur gewijd, die onder de contróle van buitenlanders haar eigen karakter meer en meer verliest. In drie artikelen willen we aan de hand van authentieke citaten de drie kern-problemen van het interessante werk hier behandelen. o TTITVOERIG houdt de schrijver zich bezig met een scherpe analyse van de Engelsche sociale politiek. „Deze oorlog stortte de massa's, der bewoners van dit halve paradijs in een diepen afgrond van ellende. Hij dreef hen onder de aarde, stuurde hen naar schuilkelders en 'stations van de on- dergrondsche om daar slaap en be scherming te zoeken. Kon het nog ern stiger? Toch! Dit was geen verslech tering, doch eerder een verbetering van het lot van de overgroote meerderheid der Engelsche massa's. Toen de vijan delijke luchtaanvallen op hun hoogte punt waren, sprak ik een Amerikaan- sche, die vreesde, dat deze omstan digheden een ware revolutie zouden teweeg roepen. De levensverhoudin gen in de schuilkelders immers waren beter dan die vele bezoekers thuis ken den. Zij achttte het gevaar niet denk beeldig, dat zich een revolutionnaire geest zou verheffen, wanneer deze lie den opgevorderd werden de schuilkel ders te verlaten, weer voor den dag te komen en tot den nood terug te kee- ren. In de overvolle schuilkelders ge noten de kinderen het wonder der af gescheidenheid. Velen van hen waren 'gewend bij vijf of zes tegelijk in één bed te slapen. Thans sliepen zij in de slaapkooien der schuilkelders en voor de eerste maal leerden zij de luxe van een ei'gen bed keifnen. Wat voor een commentaar is dit niet tot de waarde volle beschaving. voor dewelke wij heeten te strijden, wanneer het een voudige volk er de voorkeur aan geeft opeengehoopt in een onderaardseh hol te leven en niet wenscht terug te kee- ren tot zijn eigen omgeving in de vrije lucht!" o UERHAALDELIJK wordt in de pers 11 melding gemaakt van stakingen on der de mijnwerkers. Waarom de mijn werkers staken is veelal onbekend. Dou glas Reed geeft er uitsluitsel over. De mijnwerkers staken, omdat van hun karige loonen loonbelasting afgehou den wordt, die procentueel in geen en kele sociaal-billijke verhouding staat tot den belasting-aftrek op de loonen van directeuren, commissarissen, enz. Het stelsel der progressieve heffing wordt hier geenszins toegepast. Wan neer de mijnwerkers overuren vaak gedwongen maken, wordt de meer dere opbrengst van den arbeid door verhoogden belastingaftrek weer teniet gedaan. De mijnwerkers worden in hun gerechtvaardigd verzet tegen deze een zijdige 'uitbuiting als „onvaderlandslie vende schobbers" en „onpatriottische vlegels" aan de kaak gesteld. Niemand protesteert echter tegen de hebzucht der groote heeren! Deze zien telkens hun inkomens vermeerderd, veeal verdubbeld. Niemand van de regee- ringskliek neemt daaraan aanstoot. Douglas Reed publiceert een lijst Van de inkomsten-toename van het hooge- re personeel van een maatschappij in Liverpool. Daaruit blijkt, dat deze inkomsten in doorsnee met Aleer dan tien procent verhoogd zijn. De belasting-aftrek nam daarmee niet evenredig toe. daar in de meeste gevallen de verhooging onder een belastingvrijen toeslag verdiscon teerd werd. Desondanks konden de ar beiders in de mijnen, in de hoogovens, in werven en fabrieken geen loonsver- hooging dan door stakingen verkrijgen. o noUGDAS Reed komt tot de conclu- sie, dat de lasten aan bloed, tra nen. inspanning en zweet hoogst onge lijk' in Engeland verdeeld zijn. „Het lysteem der starre geidgroepen, die we klassen noemen, baseert zich op een dure en door tal van voorrèchten be schermde exclusieve kleine groep, die met uitsluiting van andere mogelijk heden in staat is dat onderwijs aan speciale hoogescholen te volgen, dat alleen en uitsluitend toegang tot pu blieke diensten geeft. Dat is de hoofd bron van al onze zorgen in verleden, heden en toekomst. Het is de tragiek van het Britsche volk, dat het elke, hoe sociaal billijke verandering in de ze richting ook, uit een onbegrijpelijke physieke vrees niet aandurft, ofschoon toch juist de breede massa van het eenvoudige volk van zulk een verande ring het meeste nut zou plukken." Lord» Halifax en Sir Samuel Hoare werden naar de gezantschappen in Washington en Madrid gestuurd. Er volgde een hoog-opgeschroefde patriot tische verklaring, dat beide nieuwe ge zanten van hun inkomen als gezant afstand gedaan hadden. Een lid van het Parlement ontdekte echter, dat Lord Halifax weliswaar van zijn inko men als gezant van 2500 pond sterling afstand had gedaan, dat hij daarvoor in de plaats echter 17.000 pond voor belastingvrije uitgaven (representaties) ontving, die 3250 pond sterling hooger dan de uitgaven var. zijn voorganger Bristol gebombardeerd. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 24 April (D. N. B.) - Het opperbevel van de Weermacht maakt bekend: In het gebied van Sebastopol vielen de Sovjets gisteren met sterke strljd- krachten en met gebruikmaking van talrijke pantserwagens en slag vliegers aan. Onze dappere troepen behaalden na harde gevechten een VQllédig afweersucces en vernietig- den 57s, pantserwagens. Duitsche jacht- en slagvliegers schoten 27 Sovjet-vliegtuigen neer. Escorte- vaartuigen van een Duitsch convooi haalden in de wateren ten Westen van Sebastopol 6 Sovjet-bommen werpers omlaag. In de zware af- weergevechten der laatste dagen heeft zich een divisie luchtdoelge schut onder bevel van den luitenant- generaal Piekert bijzonder onder scheiden. Zij vernietigde in den tijd van 8 tot 23 April 105 vijandelijke vliegtuigen en 82 pantserwagens. Tusschen de Karpathen en den boven loop van den Dnjestr bleef de aanval der Duitsche en H'ongaarsche troepen tegen hardnekkigen vijandelijken tegen stand terrein winnen. Tegenaanvallen der bolsjewisten werden afgeslagen. Ten Zuidwesten van Narwa bleven verscheidene vijandelijke aanvallen zonder succes. Bij een aanval van Sovjet-bommen werpers op een Duitsch convooi voor de kust van Noordelijk Noorwegen werden 40 vijandelijke vliegtuigen, waarvan 37 in luchtgevechten en door escortevaa'r- tuigen der marine, omlaag geschoten. Aan het landingshoofd van Nettuno werd eefti door pantserwagens onder steunde aanval van den vijand ten Zuidoosten van Aprilia door geconcen treerd artillerievuur uiteengeslagen Door een verrassenden aanval van een heden der Duitsche marine op de haven van Anzio werd een korvet ;ot zinken gebracht, een schip getorpedeerd en in de havenwerken omvangrijke schade aangericht. Aan de Adriatische kust drongen stoottroepen de vijandelijke stellingen binnen, vernietigden verscheidene steun punten en brachten den vijand verliezen toe. Duitsche torpedomotorbooten brachten in den afgeloopen nacht voor de Zuid kust van Engeland een schip van mid delbare grootte tot zinken en bescha-1 digden in harden "strijd met Britsche torpedojagers en torpedomotorbooten een vijandelijke boot ernstig. In de och tenduren van 24 ^pril noopten lichte Duitsche zeestrijdkrachten in de wate ren van Cherbourg verscheidene for maties Britsche torpedomotorbooten tot den strijd. Twee der vijandelijke booten kregen artillerievoltreffers, een vanjien werd in zinkenden toestand waarge nomen. De luchtoorlog. Amerikaansche bommenwerpers vielen op 23 April verscheidene plaatsen in het gebied van Weenen aan. Vooral in Wiener-Neustadt ontstonden schade en verliezen ®hder de bevolking. Door Duitsche en Hongaarsche jagers, alsmede door luchtdoelartillerie, werden 31 vij andelijke vliegtuigen, in hoofdzaak vier motorige bommenwerpers, vernietigd. Bij aanvallen van vijandelijke forma ties jachtvliegtuigen op West- en Zuid west Duitschland. alsmede boven de be zette Westelijke gebieden Verden tien vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. In den afgeloopen nacht waren aan vallen van Britsche bommenwerpers ge richt op het Oostzeegebied en op het gebied van Mannheim Zes vijandelijke vliegtuigen werden neergeschoten. Ma joor Baer, Gruppenkommandeur in een eskader jachtvliegtuigen, beha'alde in den strijd met Britsch-Amerikaanscfie vliegtuigen zijn 200e overwinning in de lucht. Sterke eskaders zware Duitsche ge vechtsvliegtuigen ondernamen in den atgeloopen nacht een geconcentreerden aanval op Bristol, die uitgebreide bran den en groöte verwoestingen tengevolge had. 's-GRAVENHAGE, 24 April. De Höhere SS- und Polizeiführer maakt bekend: De Nederlandsche distributieamb tenaar Hendrik Romeijn, geboren 21 Augustus 1921 in Rotterdam, het laatst wonend in Drunen, School straat 42, is bü vonnis van het SS- und Polizeigericht Den Haag van 27 Maart 1944 wegens mOord op den commissaris van politie Van Dijk te Nijmegen, als saboteur ter dood ver oordeeld. Het vonnis is voltrokken. Dè Landstorm Nederland werd opge richt op den Hen Maart 1943. In de betreffende verordening heet het, dat deze eenheid is een territoriale orga nisatie voor de landsverdediging, wel ke bestemd is voor den afweer» van buitenlandsche en binnenlandsche vijanden. Hieruit blijkt dus, dat de Landstorm Nederland een organisatie is binnen onze landsgrenzen om de verdediging op te nemen tegen alle buitenlandsche of binnenlandsche vijanden, die - ons dat willen ontnemen waarvoor onze voorouders eeuwen gestreden hebben en wij nu nog strijden, n.l. een Neder land, dat op eigen beenen kan staari en 'zich bewust is van eigen kracht en volwaardigheid. Ir/ den Landstorm Ne derland zijn kerels tezamen die inzien, dat Nederland niet gered kan worden met kaoeltjes knippen, onderduiken, sa- boteeren, zwarten handel drijven en dergelijke praktijken, een Nederlander volkomen onwaardig, Zij willen ook niet, dat een ander, volk voor hen dè kooltjes uit het vuur sleept, maar wil len hèt zelf doen, naar het voor beeld onzer voorvaderen. Aanvragen voor werkkleeding. Er ls tot het samenstellen van werk7 manspakketten overgegaan, teneinde de beschikbare hoeveelheden werkkleeding te bestemmen voor hen, ^an wie kan worden aangenomen, dat hun reserves zijn opgeteorj. Handarbeiders en w.erk- kleedingdragers, die werkzaam zijn in be drijven met 50 of meer werkkleeding- dragende arbeiders(sters), dienen zich ter verkrijging van een dergelijk pakket te wenden tot hun werkgever. De werkge ver kan zich voor het indienen van een collectieve aanvraag voor werkkleeding en werkmanspakketten wenden tot het districtskleedingmagazijn 'D.K.M.) van het rayon, waarin hij gevestigd is. Voor het rayon Noord-Holland is dit: Beurs plein 1117, Amsterdam, D.K.M. nr. 206. De voorraden werkkle'eding laten mo menteel niet toe dat iedereen direct ge holpen wordt. Op grond van de ,door de werkgevers gedane collectieve aanvragen zullen telkens wanneer de productie zulks toelaat, werkmanspakketten worden toe gewezen. Als gevolg van de bij den han del aanwezige voorraden oude kwaliteit en nieuwe kwaliteit, loopen de prijzen der pakketten eenigszins uiteen. Vandaar dat geen eenheidsprijzen konden worden bepaald. De verpakking der diverse werk- kleedingsartikelen in pakketten brengt echter geen kosten voor den consument met zich. Werkkleedingdragers, die werkzaam zijn in bedrijven met minder dan 50 werk kleeding dragende arbeiders(sters) en werk kleeding dragende zelfstandigen kunnen zich voor werkkleeding op de gebruike lijke wijze individueel wenden tot den plaatselijken distributieidienst. Deze zal in. zeer dringende gevallen vergunningen verstrekken. Voor deze ca tegorie is nog geen regeling getroffen ten aanzien van werkmanspakketten. Een uitzondering op het bovenstaande is gemaakt ten aanzien van het perso neel in ziekenhuizen, sanatoria, e. d., aangezien deze personen hun beroeps- of werkkleeding steeds individueel, dus op hun naam, moeten aanvragen bij den distributedienst der gemeente, waar :het ziekenhuis is gevestigd. Voor werk- en beroepskleeding tèn behoeve van over heidpersoneel is een speciale regeling getroffen met het Rijksinkoopbureau te 's-Gravenhage. Personen, werkzaam bij rijks-, gemeente- of provinciale instellin gen, de Nederlandsche Spoorwegen, de daaronder ressorteerende bus- en tram diensten e.d. moeten zich ongeacht het aantal in het bedrijf werkzame arbeiders (ook al vallen zij niet onder het Rijks- kleedingbesluit) dienaangaande via hun diensthoofd met voornoemd bureau in verbinding stellen. Door hen ingediende individueele aanvragen kunnen dus niet door den pïaatselijken distributièdiënst in behandeling worden genomen. lagen. Soortgelijk geschiedde met Sir Samuel Hoare, die 4600 pond sterling meer dan zijn voorganger voor belas tingvrije uitgaven ontving. Vlijmscherp is de critiek van Rejed op deze grove volksmisleiding. HAMA. De bijzondere tijdsomstandigheden dwingen PTT opnieuw tot een aantfcl versoberingen, ditmaal bij den post dienst Zoo is geleidelijk over het ge heele land het aantal ^briefpostbestellin- gen verminderd tot één per werkdag, behalve in enkele groote plaatsen. Ook de extra avondbestellingen voor dagbla den, die in sommige plaatsen werden uitgevoerd, zijh opgeheven. De tot dus ver gegeven gelegenheid om :.n daar voor in aanmerking komende gevallen dagbladen en andere poststukken op werkdagen kosteloos af te halen, wordt in hèt algemeen eveneens opgeheven. Aan nieuwe verzoeken om tegen beta ling van het z.g. busrecht dé' correspon dentie ten postkantore te mogen afha len kan, ook al met het oog op het aan tal beschikbare postbussen, niet meer worden voldaan. Pp postkantoren, dié tot nog toe over dag doorloopend waren opengesteld, is uitsluitend voor postzaken 'n tus- schentijdsche sluiting ingevoerd van 12.30 uur tot 14 uur (enkele kantoren uitgezonderd Met ingang van 7 Mei zullen voorts de kantoren* op Zon- en feestdagen voor den postdienst gefloten worden. De gelegenheid tot het kosteloos afha len van correspondentie op die dagen 'wordt opgeheven. Zoo spoedig de om standigheden dit veroorloven zullen de ze beperkingen van den postdienst we der opgeheven worden. Duitsche én Roemeensche luchtverde digingsstrijdkrachten hebben Maandag ochtend den strijd aangebonden met .formaties Amerikaansche bommenwer pers, die vanuit het zuiden tot boven Roemenië "waren doorgedrongen. Boven Servisch en Roemeensch gebied ont stonden hevige luchtgevedhten. Ook in de middaguren van Maandag, tden ster ke formaties Amerikaansche bommen werpers boven Zuid-Duitsch gebied vlogen, ontstonden tusschen deze for maties en de vergezellende iagers eener- zijds en formaties Duitsche jagers en jaehtkruisers anderzijds reeds vóór het passeeren van de Duitsche grens lucnt- gevechteiï over uitgestrekte gebieden. Het is nog niet mogelijk een overzicht te geven van het aantal vijandelijke vliegtuigen dat is neergeschoten^ OVER OPLEIDING EN OPLEIDINGS SCHOLEN door J. Barkman, Weth. van Onderwijs. Nog een paar weken en u zult in de courant den jaarlijkschen oproep tot aangifte van leerlingen voor de open bare lagere scholen aantreffen. Dan staan velen van u 'plotseling voor de vraag, welke school zij "voor hun kind de beste achten. Vooral die ouders, die voor 't eerst een kind naar de „groote" school sturen, staan daar- •bij dikwijls voor een moeilijke keuze. Al 'n jaar of nog langer te voren heb ben zij gepoogd hun licht op te steken bij menschen "„met ervaring," men- schen dus, die al een of meer malen voor de keus hadden gestaan en die er dus over mee kunnen praten. Maar hoe gaat het dikwijls in zulke gevallen; de een geeft dezen raad en een ander adviseert precies het tegendeel. ïjét blijft moeilijk; want men wil zijn kinderen graag wat laten leeren; men wil ze dikwijls wat meer laten worden, dan n^en zelf is; men is gedachtig aan de nog altijd geldende spreuk: „Ken nis is Macht". En dus wfl men zijn kind zooveel mogelijk kennis, laten bijbrengen en dus valt dan in zeer veel gevallen de keus op de Tessel- schadeschool aan de Oudegracht, de z.g. opleidingschool voor het Middel baar en Gymnasiaal onderwijs. En men slaakt een zucht van ver- lièhting, wanneer men bericht krr"t^ dat het kind werkelijk tot 4e Tes schadeschool is toegelaten, ondanks de overgroote aanvraag, tengevolge waat- van velen moesten worden afgewezen Men heeft hetzelfde blijde gevoel als iemand, die, zonder lang aan het loket te hebben gestaan, nog een zit plaats heeft bemachtigd in een trein, die aanstonds afgeladen vol zal ver trekken, menigeen op het perron ach terlatend. Het is een heerlijke gedachte te we ten, dat het kind is geplaatst op een opleidingsschool, een school, die aan sluiting geeft op het Middelbaar en Gymnasiaal onderwijs. En al zal mt-n zich die aansluiting wel niet zoo ge makkelijk hebben gedacht als die welke wij in Uitgeest hebben op de trein naar Haarlem, het feit van de aansluiting blijft toch en vele kinderen hebben, door niet-toelating den goeden trein en dus de aansluiting gemist. Zoo wordt er dikwijls gedacht. Is het wonder, dat in dezen gedach- tengan^1 de Tesselschadeschool den naam kreeg de beste school te zijn? Ik meen een goed werk te doen, deze dingen eens in een helder licht1 te plaatsen, waarbij zal blijken, dat er omtrent deze materie zeer veel mis verstand bestaat, waarvan èn de kin deren èn de ouders de dupe worden. Met dezen tijd heeft het vraagstuk niet méér uit te staan, dan met de tijden van voorheen. Zoolang ik mij kan herinneren, hebben er bij tal van ouders, uit alle kringen der maat schappij verkeerde denkbeelden be staan omtrent opleiding en opleidings scholen. En ik ben er van overtuigd, dat bijna alle leerkrachten van het Lager en Middelbaar Onderwijs mijn zienswijze daaromtrent deelen. Ook het vorig jaar was de aangifte van leerlingen voor de Tesselschade school zoo groot, dat meer dan de helft van de candidaatjes moest worden af gewezen. Toegelaten werden evenals andere jaren, de oudsten van hen. Een goede maatstaf? Neen, dat geef ik u volmon dig toe. Men had ook de kinderen kun nen kiezen, die het dichtst bij de school wonen of hen, dié reeds een broertje of een zusje 'op die school h-adderi. Ook dat zijn goede maatsta ven; maar er moest nu eenmaal een keuze worden gedaan. De eenige goede maatstaf ware ge weest, de kinderen naar hun intelli gentie te beoordeelen. Dat is evenwel onmogelijk bij zesjarigen, die hun schoolleven nog moeten beginnen. Ik heb het vorig jaar de ouders der „gedupeerde" eandidaten voor een bij eenkomst op het Stadhuis uitgenoo- digd en hun mijn denkbeelden omtrent opleiding ontvouwd. Ik vlei mij met de gedachte, dat ik toen vele ouders door goéde voorlichting heb kunnen geruststellen en dat zij begrip hadden voor "de plannen, die ik dienaangaande toen reeds koesterde en die ik dezen zomer hoop uit te voeren. Wat ik toen in het kort moest samen vatten, daarop wil ik nu, nu weer zoo veel ouders voor een keus worden ge plaatst, door middel van de courant wat uitvoeriger ingaan. ALKMAARDERS OP DEN BLOEMBOLLENMARSCH. J.1, Zondag is, uitgaande van de Haar- lemsche Wandelsportver. ,Jan Pas toors" detraditioneele bloembollen- marsch gehouden in de omgeving dier stad, over een afstand van 26 KM. Hieraan werd door 9 personen uit Alk maar deelgenomen, die allen „het blau we lint" verwierven. Met bloemen om kranst keerde men huiswaarts. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Wegenis de zeer vele aanmeldingen zal nog één extra keuring gehouden worden op: 27 April 9—14.00 uur, Amsterdam, Neben stelle der Waffën-SS, Dam 4. 28 April 9—14.00 uur, Den Haag, In een der zalen van het gebouw Amicitia, West einde no. 15, waar iedere gezonde Nederlander zich kan aanmelden teneinde gekeurd te wor den voor de Waffen-SS, SS-Wachtbatail Ion in Amersfoort, Landsorm Nederland. Kriegsmarine en de Germaansche SS in Nederland. Personen tusschen 19 en 35 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerkstelling kunnen zich eveneens aan melden en worden gedurende hun verbin tenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier In de Waffen-SS kan ieder wor gen, die na tenminste een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor dé officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend, beslissend voor zijn bevordering zijn: karakter, gedrag, pres tatie. Tijdens de keuringen worden alle inlich tingen verstrekt met betrekking tot de verzorging der familieleden, duur der op leiding, extra levensmiddelen etc., even eens verstrekken alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis de navolgende Nebenstellen der Waffen-SS: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langestr. 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Heerestraat 46; Enschedé, Hengelosche Haag, Korte Vijverberg 5. Bij onz« Vrijwilligers. Mei kijkers wordt nauwkeurig waargenomen hoe de bommen der Stuka's Inslaan Iffa PIC Mara/Q/H/P m JUBILEUM J. VEDDER. De heer J. Vedder, rechercheur van politie, die .gister zijn 25-jarig ambts jubileum herdacht, mocht zich in groo te belangstelling verheugen. Een groot aantal bloemstukken en gelukwenschen, ook van verschillende autoriteiten w.o. van den officier van justitie, waren in gekomen. Mr., de Groot, deken van de orde van advocaten, kwam persoonlijk zijn gelukwenschen aanbieden. Hoewel het bij de politie geen offi cieel jubileum isdit vangt pas aan bij een 20-jarige dienstvervulling werd de jubilaris namens het corps (de com missaris was wegens gezondheidsrede nen verhinderd) toegesproken door den inspecteur van politie, den heer Vonk, die - hem o.m. ook de gelukwenschen van den burgemeester overbracht, als mede die van den corps commandant. Hij wees er op, dat de criminaliteit in Alk maar gunstig afsteekt bij die in andere plaatsen, hetgeen hij voor een groot deel toeschreef aan het mooie recher chewerk, dat de dienaren van de poli tie in Alkmaar, onder leiding van den jubilaris verrichten. Namens het corps bood hij den jubilaris een - pastel aan van den Westertoren te Amsterdam, waarmede de heer Vedder, als geboren Amsterdammer, zeer was ingenomen Verschillende leden van het corps maakten voorts in den loop van den dag hun opwachting. EEN GEZELLIGE VISITE. Gisteravond kreeg de wed. G., Zaad- markt alhier, de beide dames K. en K op visite. De respectievelijke echtgenoo- ten zouden wat later komen, doch toen ze opi 11 uur nog niet waren versche nen besloten de dames, die inmiddels een stevig glaasje hadden gedronken en daarom besloten waren ook maar te overnachten, de heeren niet meer in te laten.s De heeren verschenen echter wat later, in gezelschap van nog twee vrien den (hetzeMde stelletje, dat voor eenige weken in beschonken toestand bij ver schillende 'winkeliers de ruiten had in gegooid). Ook ditmaal waren zij hevig in de olie, zoodat zij, toen hun nie' werd open gedaan, radicaal de deur in trapten en, boven gekomen, den boel kort en klein sloegen. De wed. G. was zoo «verstandig zich met spoed naar de po litie te begeven, die een van de K.'s op den walkant met zijn echtgenoote vond m een poging om haar fe ver drinken, waarin hij door de andere „heeren" werd verhinderd. De twee K.'s werden in het politie bureau ingesloten en tegen hen werd een verbaal wegens huisvredebreuk on gemaakt. DIERENBESCHERMING. Zondag is zwervend aangetroffen te Alkmaar een spaniel (kleur wit-bruin). In ode Burg. Bosstraat zwerft sinds eenige dagen een zwarte poes (witte neus, witte voeten en witte borst). Ter beschikking een jong licht bruin lief hondje 10 maanden oud. Ontvangen voor het te stichten die- renasyl van mevr. H. f 3.4Ö. Voor het plaatsen van dieren f 5. Adres: inspecteur C. Verwer, Baan- ütraat, Alkmaar. TRAGISCH STERFGEVAL. De afdeelingschef van de firma V. D., de heer E. J. Slinkert, die voor za ken op reis was naar Amsterdam, kreeg gister in den trein nabij Zaan- dam een hartverlamming, met het ge volg, dat hij overleed. Dit sterfgeval is wel daarom zoo tragisch, omdat zijn vrouw lijdende is en zijn beide zoons in Duitschland te werk zijn gesteld. JAN CORVEE SPEELT TE DEN HAAG. Maandagavond heeft de Alkmaarsche pianist Jan Couvee in Diligentia voor. het eerst het Haagsche pübliek gele genheid gegeven zijn pianistisch kun nen te bewonderen. Couvee, die reeds eenigen tijd op tournee is, was hier reeds ongeveer een maand eerdêr aan gekondigd; ziekte verhinderde toen evenwel zijn optreden. Na de suite d-Mol van Scarlatti en de Haydnvariaties van Brahms volgde na de pauze de in 1940 gereed gekomen Sonatine van Cor de Groot, waarna Couvee met composities van de groot meesters der pianoliteratuur Debussy, Granados en Albeniz zijn geïnteres seerd publiek in verrukking bracht. Het langdurig applaus werd beloond met „Claire de Lune" van Debussy. JEUGDSTORM BETREKT NIEUW STREEKKWARTIER. Zonder opzien betrok de Jeugdstorm Zaterdag j.l. zijn nieuwe Streekkwar- tier aan de Nassaulaan nr. 11. De offi- cieele opening zal eenigen tijd later gebeuren, wanneer de jongens en meis jes een eigen sfeer aan 't huis hebben gegeven. Na het verlies van de vroe gere streekkwartieren heeft de Jeugd storm dan nu eindelijk een nieuw on derkomen gevonden. In het statige ge bouw aan de mooie Nassaulaan zal hij zich ten volle kunnen ontplooien. Het niéuwe kwartier staat vlak bij de ka tholieke kerk aldaar. D'eze ligging is waarlijk een symbool ervan dat kerk en Jeugdstorm niet mijlen ver van el kaar verwijderd zijn, zooals een enke ling wel beweerde, maar integendeel naast elkaar staan in hun gemeen schappelijk streven om aan de jeugd een dieperen levensinhoud, te gevsn, de een op godsdienstig, de ander op we reldlijk terrein. Voortaan kan men zich dus aanmel den als lid en inlichtingen vragen aan het Streekkwartier, Nassaulaan 11. De diensten worden gehouden op Zaterdagmiddag om 2.30 uur. (Voorlichting Jeugdstorm). „Hallo, Bandoeng". J.l. Zondag gaf de plaatselijke tooneelvereen. Thalia" een uitvoering in café v. Truijen. Op gevoerd werd „Hallo, Bandoeng!", too- neelspel in 3 bedrijven van Jan Gros- feld. Van de opvoering van dit tooneel- ■stuk heeft het talrijk opgekomen pu bliek bijzonder genoten en er is dit maal getoond, dat er met goeden wil wel wat bereikt kan worden. In langen tijd gaf „Thalia" niet zulk een uitvoe ring en wij hopen van harte, dat zij op dén ingbslagen vfeg zal voortgaan. In het IJsselmegrpark te Hoorn wer den Zondagmiddag onder de auspiciën van de V.V.V. Hoorn, door honderden bezoekers «bijgewoonde windhondenren nen gehouden, welke georganiseerd wa ren door de Alkmaarsche Windhonden- ren Vereeniging: Het was voor Hoorn nog wat nieuws, maar is daar zeer fn den smaak geval len. 't Nummer van de whippets de kleinere honden was door te geringe inschrijving niet opgenomen, .maar het aantal inschrijvingen van de greyhounds was zeer groot en gaf namen van hon den uit alle deelen van ons land. De tijden waren zeer snel en de baan leende zich uitstekend voor het aange geven doel. De Alkmaassche Vereeniging komt alle eer voor een' prima regeling toe. De uitslagen van de rennen waren: V.V.V. „Hoorn"-prijs:, le heat: Ötto, eig. K. Hogerhuis, Beetgumermolen, 25 see.; 2e heat: 1 Jacob, eig. J. Poortman, Monster, 24,9 sec.; 3e tevens beslissende heat: 1 Jacob, 25 sec.; 2 Otto A.W.R.V.-prijs: le heat: Flying Bel- win, eig, J. Poortman, Monster, 26 sec.; 2 Triple Sec, eig. J. Goes, Amsterdam; 2e heat tevens beslissing: Flying Bel- win, 25,2 sec.; 2 Triple Sec. (deze ren was met hinderiiisbaan). Holland-prijs: le serie: Duvel, eig. Poortman, Monster: 2e serie: Keizer, éig. N. Pleysier, Vlaardingen; 3e serie: Dominand, eig. m\v. Blokker, Alkmaar; 4e serie: Astra, eig. mw. Wagemakers, Tilburg; 5e serie: Treska, eig. T. Knie riem, Den Haag; finale: 1 Astra, 24,5 feec.2 Duvel. Troostprijs: le serie: Cisca A, eig. gebr. de Geus, H.H. Waard; 2e serie: Tabor, eig. mw. dra J 'Alexander, Am sterdam; 3e serie: Favorie, eig. A. Vos kamp; 4e serie: Noranda, eig. J, Was senaar, S-t. Jac.-Parochie; finale: 1 Ta bor, 25,6 sec.; 2 Noranda. 'j -58W-" OP HET USSE.LMeeR.PARK. TE HOORM, PAT OMZOOMD WORDT DOOR. EBM ZEER SCHILDERACHTI6E. BOSSCHA&E HEBBEN WE ZONDAG DE W1NDHONDENC.OURSES B'J&EWOOND. O.A.ZAGEN WE BD DE. Handicap hsat voor GREvHoond's hindernisbaaxt 360 h.a een fraaie. overwinning. van. flying belwin (8) OP TRIPLE, 5ec(l9-) WELKE Ho TWEEMAAL MET(l honddiktE" KLOPTE; .{tell/'.W# „JACOB", EVËN VOOR, Z'JN FORMIDABELE. COUfL<=> f HET WAREN NIET ALLEEN DE HONDEN, DIE ZICH WARM MEPEIN O KROoWEL QE SyMPHATlEKE ^OMROEPER iff, U ,:ji V/AB HET ARMZALIGE STUKJE ©ONT EEN EOW© RAAS. CJEWE.E'BTj ONGETW'JFELD HAD IK. DE COURS (M 20SEC. 6ELOOP5N ....S (Teekening G. Dekker

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1