DAGBLAD VOOR Kikvorsch-sprongen van generaal MacArthur. Yplewijckers verslaan V.U.C. met 5-1. Guerilla-oorlog bij Hollandia verwacht. Japansche troepen nog niet geïsoleerd. Hevige luchtgevechten boven Duitschland. Speciale afweerformaties. Von Papen in Duitschland. Longa geklopt door Heerenveen. Neptunus eerste klasser. 5 torpedojagers en 4 vrachtschepen getorpedeerd. Tusschen Karpathen en Dnjestr nieuwe terreinwinst. Weermachtbericht van Zondag. „Pioniers van den arbeid". Verduister v. 21.15 6.u. Ik gun haar een echtgenoot Heiloo Datis het kader van den Landstorm Nederland. STAD EN OMGEVING. Noodvoorziening Drinkwater. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V, Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Aikmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. MAANDAG 1 MEI 1944. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 101, 2 pagina's. Prijs der gewone advertenties in deze editie min. 1.40, elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar ƒ2,10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. De laatste Engelsche bladen, die te Berlyn zijn ontvangen, bevatten luchtfoto's van het eskader der Brit- sche Aziëvloot, die in den vroegen ochtend van den 18den April voor Noord-Sumatra verscheen en met behulp van op vliegdekschepen mee gevoerde bommenwerpers van de Engelsche en Nederlandsche mili taire luchtmacht een aanval deed op het eilandje Sabang en de lucht haven Lho'nga ten zuidwesten van Kotaradja. Uit deze foto's blijkt, dat de opperbevelhebber van de Britsche Aziëvloot, admiraal Sommerville, die de operaties persoonlijk leidde, geen •nkel risico had genomen voor het geval, dat hy slaags zou raken met de Japansche vloot, want de rugge- graat van het eskader, dat van Ceylon naar Sumatra stoomde, be stond uit niet minder dan 12 slag schepen. Heeds eerder was bekend gemaakt, idat Sommerville een ring van duikboo- ten in de wateren ten noorden van Sumatra had geconcentreerd, wat er eveneens op duidde, dat hij een treffen met de Japansche vloot minstens voor Hiogelijk hield. Zooals te verwachten was, betrof het hier geen geïsoleerde Engelsche onder neming. De intusschen bevestigde geruchten over besprekingen in Australië tusschen den geallieerden opperbevel hebber voor het zuidwesten van den Stillen Oceaan, generaal MacArthur, en den opperbevelhebber van de Ame- rikaansche vloot in het centrum van den Stillen Oceaan, admiraal Nimitz, versterkte bovendien den door de Duit- sche bladen herhaaldelijk uitgesproken indruk, dat de betrekkelijke rust in het Verre Oosten slechts de inleiding vorm de voor nieuwe operaties. Vrijwel tezelfdertijd, dat Sommerville met zijn eskader voor Sumatra ver scheen, stiet Nimitz met een machtige vloot verder naar het westen door dan hij zich tot dusverre ooit gewaagd heeft, nl. tot de Palaoe-eilanden, het Japan sche bolwerk voor de Philippijnen. Evenals de Engelsche bleef ook de Amerikaansche scheepsartillerie zwijgen en de Palaoe-eilanden werden evenals Sumatra alleen maar door bommenwer pers bestookt. Kikvorsch-sprongen. Ondertusschen bereidde generaal Mac Arthur weer een van zijn geleidelijk traditioneel geworden „kikvorsch- sprongen" voor: Madang, waaraan hij reeds geruimen tijd zijn handen vol heeft, werd onder den voet geloopen door Australische troepen, die bij ver rassing in Alexishaven ten noorden van oe stad waren geland. Wewak, de laatste Japansche basis op de noordkust van Britsch Nieuw-Guinea, die nog steeds hardnekkig tegenstand biedt aan de Australische troepen, die het belegeren, In het gebied van Brunswijk is het Zaterdag tot heftige luchtgevechten gekomen tusschen formaties Ameri kaansche vliegtuigen en Duitsche ja gers. die de Amerikanen van alle kan ten 'aanvielen. De gevechten namen in hevigheid toe naarmate de Amerikanen Berlijn naderden. Eenige Amerikaan sche bommenwerpers moesten een nood landing maken. Boven Berlijn ontbrandde een groote luchtslag. De formaties Duitsche ja gers vielen in weerwil van het ongun stige weer verbitterd aan. In de meeste gevallen werden de Amerikaansche jagers van de bommenwerpers wegge drongen, zoodat de bemanningen der bommenwerpers zich plotseling geplaatst zagen tegenover de Messerschmitt- en Focke Wulf-jagers. Ook op den terug weg ondernamen Duitsche jagers en jachtkruisers hevige flankaanvallen. De vijand leed aanzienlijke verliezen, voor al aan viermotorige vliegtuigen. Het Berlijnsche afweergeschut ope reerde eveneens met veel succes. Duitsche jagers energiek. Het Amerikaansche hoofdkwartier in Engeland heeft tot nu toe het verlies van 77 vliegtuigen bij den Zaterdag ondernomen aanval op Berlijn toege geven. De Britsche berichtendienst meldt, dat de Duitsche jagers „energiek" ge weest zijn en dat er zeer veel zware luchtgevechten tusschen de Duitsche jagers en Amerikaansche vliegtuigen zijn geleverd. De Amerikaansche bom menwerpers moesten zich een weg ba nen door twee luchtslagen heen, de verbitterdste die de Duitsche lucht macht ooit ter verdediging van Berlijn heeft gevoerd. De Duitsche jagers heb ben in golven, zoowel op den heen als ook op den terugweg, „als bezete nen" aangevallen. Een Amerikaansche boordschutter veTklaarde: ,de luchtdoelartillerie was vreeselijk. Wij moesten het twee uur lang doorstaan." Een marconist zeide: „zooiets vreeselijks heb ik nog nooit beleefd. De Duitsche jagers aarzelden geen oogenblik om zich in het vuur van hun eigen luchtdoelartillerie te stor- ten." De ANP-correspondent uit Berlijn meldt: - Gen.-veldmaarschalk Rommel, die het bevel voert over de Duitsche divi sies in het achterland van den Atlan- tikwall. heeft een aantal speciale for maties opgesteld, waartoe ook behoo- ren specialisten op het gebied van straatgevechten, die reeds bij een vroe gere landingspoging in het gebied van St. Nazaire op den voorgrond zun ge treden. Ook zullen in het geval van een in- vasie waarschijnlijk Arabische en Indi- sche legionnairs in speciale formaties aan den strijd deelnemen. In antwoord op een vraag werd in de Wilhelmstrasse medegedeeld, dat Von Papen, de Duitsche ambassadeur te Ankara, in Duitschland is aangeko men om rapport uit te brengen. Een officieele Duitsche verklaring ten aanzien van de stopzetting der Turk- sche chroomleveranties kan verwacht worden. Over het tijdstip daarvan kon nog niets gezegd worden. liet hij liggen om bijna 1000 km verder naar het westen een drietal landingen uit te voeren. Den 23sten April zette hij troepen aan land te Eitape in het uiter ste westen van de noordkust van Britsch Nieuw-Guinea, alsmede in de Humboldt- baai ten oosten en in de Tanamerah- baai, ten westen van Hollandia, een kleine havenstad op de noordkust van Nederlandsch Nieuw-Guinea. Al deze landingen werden uitgevoerd door Ame rikaansche mariniers, terwijl zich on der de vlootstrijdkrachten eenige een heden van de Nederlindsch-Indische vloot bevonden en een aantal Neder- landsch-Indische vliegtuigen medewerk ten aan het vormen van de bij derge lijke operaties noodzakelijke „luchtpara- pluie". Hollandia werd veroverd. Eitape was betrekkelijk spoedig in geallieerde handen. Bij Hollandia is een felle strijd gevoerd, daar de Japanners hier na Rabaul hun sterkste luchtsteun- punt voor den strijd in den Bismarck- archipel hadden, dat krachtig werd verdedigd, ook al b'eek het garnizoen dan niet opgewassen tegen de verplette rende meerderheid, waarmee het bij verrassing werd aangevallen. De Amerikanen lieten het op zichzelf vrij onbelangrijke stadje Hollandia aan vankelijk liggen, om zoo snel mogelijk tusschen de granieten torens van het Cycloopgebergte heen te dringen naar de vallei, die daar op slechts korten afstand van de kust onmiddellijk achter ligt en waar zich de drie vliegvelden van Hollandia bevinden. Twee van die vliegvelden kondm zonder ernstige be schadigingen veroverd en in gebruik ge nomen worden, terwijl om het derde da gen lang verwoed is gevochten. Intus schen waren het aangrenzende dorpje Pim en de strategisch belangrijke heuvel Leimok bezet, wat voor de Japanners aanleiding was om Hollandia te ontrui men. Guerilla-oorlog op komst? Uit de Japansche berichten valt thans af te leiden, dat het Japansche garni zoen er kennelijk naar streeft, bij Hol landia een guerilla-oorlog te gaan voe ren. De verdedigers van Hollandia hebben de stad en haar omgeving ont ruimd en zich in de rimboe terug getrokken, waar zij groote voordeelen zouden hebben tegenover de Ameri kaansche mariniers, gesteld althans dat die van plan zijn om tot een achtervol ging over te gaan. De Amerikaansche landingstroepen uit de Humboldt- en de Tanamerah-Baai hebben contact met elkaar gekregen op den autoweg, die achter Hollandia omloopt en beide pun ten, welke ongeveer 40 km. van elkaar verwijderd liggen, verbindt. De „Nica" regeert. Met dat al zijn er voor het eerst een paar vierkante kilometers Neder- landsch-Indisch gebied op de Japan ners heroverd en generaal MacArthur zag zich voor de taak geplaatst om het eerste deel in te lossen van de talrijke beloften, die van de zijde der Wes- tersche mogendheden zijn gedaan in zake het herstel der souvereiniteit deii vereenigde naties over gebieden, die zij in het verloop van den oorlog heb ben verloren. MacArthur heeft zich van die, taak met een Amerikaansch breed gebaar gekweten. Op denzelfden dag dat de Amerikaansche mariniers Hol landia binnenrukten, landde er op een der vliegvelden van de stad een aantal vliegtuigen, die ongeveer 100 Neder landsche en Indonesische ambtenaren uit Australië aanvoerden. Deze groep van ambtenaren stond onder leiding van majoor Davis Schermer, een offi cier van het Ned.-Indische leger, die met eenig militair vertoon de Neder landsche vlag heesch, nadat hem na mens generaal MacArthur het burger lijk bestuur over het bevrijde deel van Ned.-Nieuw-Guinea was overgedragen. Aan dit nieuwe bestuursapparaat is de naam gegeven van „Netherlands Indies Civil Administration", bij afkorting „NICA". i Ernstige tegenslag voor Japan. De berichten uit Tokio verheimelij ken niet, dat het verlies van Hollandia voor de Japanners een ernstige tegen slag is. Weliswaar hebben zij het eiland Hal- maheira, in het noord-oosten van de Molukken aanzienlijk yersterkt, zoodat dit momenteel als een zeer goede lucht basis kan worden beschouwd, maar Halmaheira gaat mank aan het euvel, dat het vele honderden kilometers westelijker ligt, wat zijn beteekenis voor .den Bismarck-Archipel waar MacArthur zich gereed maakt voor den eindstrijd tegen Rabaul. aanzienlijk be perkt. Bovendien vormt Hollandia in de hand der Geallieerden een bruikbare basis voor luchtaanvallen op de Philip pijnen. Tenslotte zijn ook de vermoedelijk nog sterke Japansche strijdkrachten op de Noordkust van Nieuw-Guinea tusschen Madang en Hollandia ook al wil men ze nog niet als „totaal geïsoleerd en strategisch machteloos" beschouwen, zooals het legerbericht van MacArthur doet ernstig ge- handicapt, daar ze nog slechts zeer moeilijk geravitailleerd kunnen wor den. MacArthur schat hun aantal op 60.000, terwijl van Japansche zijde om begrijpelijke redenen geen cijfers worden genoemd. Deze troepen komen dan nog bij de Japansche strijdkrachten, die meer oos telijk op Nieuw-Guinea, alsmede op de Salomons-eilanden en in den Bis- marck-Archipel, in vrij hooge mate onder de controle van de overmacht der Geallieerde zee- en luchtstrijd krachten zijn geraakt en wier aantal vol gens MacArthur 80.000 zou bedragen. Een blik op de kaart leert, dat de positie van deze verspreide Japansche troepen niet benijdenswaardig is, maar aan den anderen kant leeren deze Amerikaansche cijfers, dat men er zich in het hoofdkwartier van MacArthur van bewust is, dat er in het achterland der opdringende Geallieerden nog aan zienlijke vijandelijke strijdkrachten staan, die zich volgens Japansche tra ditie niet zonder slag of stoot zullen overgeven. De strijd om het landskampioen schap werd Zondag voortgezet met het tweede duel tusschen de beide westelijke kampioenen. De Volewij- ckers namen afdoende revanche op de in Den Haag geleden nederlaag en klopten VUC met niet minder dan 51. Heerenveen zorgde voor een verras sing en versloeg in Tilburg Longa met 43, zoodat de Friezen nu een behoor lijke kans hebben op de derde plaats! De Volewijckers wonnen verdiend. VUC begon met een verdedigend spel en daardoor volgde de eene Amsterdam- sche aanval op den anderen. Binnen één minuut had de thuisclub de leiding, uit een strafschop werd het 20 en nog vóór dat er gedraaid was, stond het al 40. Toen pas begon VUC aanvallend te spelen, doch het succes bleef uit. Pas 10 minuten vóór tijd werd het 41 en vlak vóór het einde werd het nog 5—1. Longa en Heerenveen werkten beide hard voor de overwinning. In de eerste helft nam Longa de leiding, doch na de rust veranderde de stand van 10 in 13. Pas toen kreeg Longa weer een kans (23), doch de Friezen herstelden zich weer, maakten er 24 van, om ten slotte in de laatste minuut den voor sprong gereduceerd te zien tot 34. De stand is thans: V U. C6 4 1 1 12—9 9 Volewijckers 5 4 0 1 215 8 Heerenveen 5 2 0 3 1014 4 Longa 4 1 1. 2 57 3 Heracles 6 0 2 4 6—18 2 Men ziet dus, dat de kansen van de Volewijckers zeer fraai zijn, al resten bun nog een paar lastige wedstrijden. Vooral VolewijckersHeerenveen, welke ontmoeting thans definitief op 2en Pink sterdag wordt gespeeld, zal niet gemak kelijk zijn! Neptunus wist den beslissingswedstrijd tegen HVV te winnen met 31 en pro moveert nu naar de le klasse. De thans 44-jarige club heeft voorheen nog nim mer in de eerste klasse gespeeld, doch behoorde de laatste jaren tot de aller sterkste 2e klassers. HVV had de lei ding genomen, doch in de tweede helft werd Neptunus veel sterker en won ten slotte met 31. In het Oosten heerscht spanning. Borne wist Vitesse met 41 te verslaan, zoodat de drie kampioenscandidaten elk een wedstrijd gewonnen en verloren hebben en alle drie precies hetzelfde doelsaldo hebben! Vitesse 2 10 1 55 2 Be Quick 2 1 0 1 55 2 Borne2 1 0 1 55 2 In het Noorden won Frisia met groote cijfers van Emmen, zoodat ze nu een piachtige kans maakt, om te promovee- ren. 't Werd n.l. 51 en Emmen zal dus met nog fraaiere cijfers den returnwed strijd moeten winnen, om le klasser te kunnen worden DOS klopte Vriendenschaar met 21 en werd dus algemeen kampioen van de 2e klasse B. Ze zal dus nu tegen OSV moeten strijden om een plaats in de eerste klasse. Gezegd dient, dat de overwinning van DOS nauwelijks ver diend genoemd mag worden. Zaandijk speelde tegen Helder gelijk, wat natuurlijk voor de Zaandijkers een tegenvallertje is. Thans staan Zaandijk en ZVV precies gelijk, zoodat de wed strijd ZVV—Zaandijk de beslissing zal moeten brengen. In Heemskerk won ADO met 31 van MFC, zoodat de Heemskerksche club thans aan den kop gaat met 3 winstpun ten. A D. O. '20 2 110 3 M. F. C2 10 12 W'waard 2 0 1 1 1 Intusschen kan hiep nog van alles gebeuren. Tenslotte wonnen de A.Boys-reserves UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 30 April (DNB). Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Voor Sebastopol en aan den be- neden-Dnjestr bleven ook gisteren plaatselijke aanvallen van den vij and zonder resultaat. In de Zwarte Zee boorde een Duitsche duikboot van een krachtig beschermd con- vooi een kustvrachtscliip en twee groote sleepschepen in den grond. Ten westen van Sebastopol vernie tigde een beveiligingsvaartuig van de marine een bolsjewistische mo tor-torpedoboot. In het gevechtsgebied van Jassy ondernamen onze troepen, door es kaders Duitsche en Roemeensche slagvliegtuigen schitterend gesteund, succesvolle tegenaanvallen. Veer tien vijandelijke pantserwagens en 30 stukken geschut, alsmede tal rijke andere wapens, werden ver nietigd of buitgemaakt. Tusschen de Karpathen en den bo venloop van den Dnjestr won onze aan val, ondanks taai verzet der bolsjewis ten, verder terrein. Hongaarsche for maties sloegen heftige vijandelijke te genaanvallen af. Ten oosten van Polozk mislukten herhaalde plaatselijke aan vallen der bolsjewisten. Bij de aanvals- gevechten ten zuidwesten van Kowel heeft zich in de laatste dagen de Rijnsch-Moezellandsche 342e infante riedivisie onder bevel van gen.-majoor Nickel bijzonder onderscheiden. In het landingshoofd van Nettuno, als mede aan het Italiaansche Zuidelijke front, werden weer vijandelijke aanval len afgeslagen. Booten van een Itali- aansch flottielje brachten voor Nettuno een vijandelijke korvet tot zinken. Vij andelijke vliegtuigen hebben in mid- den-Italië in scheervlucht een duidelijk gekenmerkt hospitaal met bommen en mitrailleurvuur aangevallen. De sedert begin October 1943 in het westelijke deel van den Balkan voor den strijd tegen communistische ben den opgestelde 1ste Kozakken-divisie heeft zich schitterend gehouden en den vijand zware verliezen aan menschen en materiaal toegebracht. Bij een vijandelijken luchtaanval op de Fransche haven Toulon schoten ver dedigingsstrijdkrachten van de lucht macht en luchtdoelartillerie van de marine 15 vijandelijke bommenwerpers neer. Duikbootsuccessen. In harde gevechten tegen het vijan delijke convooiverkeer op den Atlan- tischen Oceaan en in de Middelland- sche Zee brachten onze duikbooten vier schepen met een gezamenlijken inhoud van 22.200 brt. en vijf convooi-torpedo- jagers, waaronder twee groote torpedo jagers van het modernste type. tot zin ken. Van 11—30 April werden door vlootstrijdkrachten, luchtdoelartillerie aan boord van koopvaardijschepen en de luchtdoelartillerie van de marine 101 vijandelijke vliegtuigen neerge schoten. Berlijn aangevallen. Formaties Amerikaansche bommen werpers ondernamen in de middag uren van gisteren, krachtig door ja gers beschermd, een terreuraanval op de Rijkshoofdstad. Er ontstonden schade in woonwijken en verliezen onder de bevolking. De Duitsche luchtverdedi ging schoot 129 Amerikaansche ter- reurvliegtuigen, waaronder 121 vier motorige bommenwerpers, neer. Eerste luitenant Hans Heinrich König, staf- felkapitein van een jachteskader, ver nietigde in luchtgevechten vier vier motorige terreurbommenwerpers. In den afgeloopen nacht wierpen vij andelijke vliegtuigen bommen neer op Neder-Rijnsch gebied. Zware Duitsche gevechtsformaties veroorzaakten in den afgeloopen nacht bij een zwaren aanval op Plymouth en op concentraties van schepen voor de Engelsche Zuidwestkust verwoestingen voor langen tijd. Het Duitsche weermachtbericht van Zaterdag luidde: Aan den beneden-Dnjestr bevochten onze troepen "ook gisteren weer tegen hevige vijandelijke aanvallen een vol ledig afweersucces. In het gevechtsgebied van Jassy slaagden de bolsjewisten er, in weerwil van den aanvoer van nieuwe strijd krachten en van krachtigen steun van siagvliegtuigen, wederom niet in onze stellingen te doorbreken. Duitsche en Roemeensche formaties sloegen, deels in succesvolle tegenaanvallen, alle vij andelijke aanvallen af met vernietiging van een aantal pantserwagens. Bij de zware gevechten van de laatste dagen hebben zich het 208ste Duitsche grena diersregiment onder bevel van den ridderkruisdrager kolonel Fritz Müller De Führer heeft eenige op den voorgrond tredende mannen uit het Duitsche arbeidsleven onderscheiden door hen tot „Pionier van den Ar beid" te benoemen. Onder hen be vinden zich verschillende arbeiders. De onderscheidenen zijn: Rijksmi nister dr. Dorpmüller, de handels- raad dr. Hermann Röchling, dr. Albert Vögler, prof. dr. Claudius Dornier, ir. Helmut Stein, de draaier Ernst Becker, de meester-horloge- maker John Schwarzer, de hoorder Peter Küsters en de werkmeester Eugen Weiczorek. en het 11de Roemeensche regiment-rui ters onder bevel van kolonel Cheruvin bijzonder onderscheiden. Ten zuidwesten van Kowel is het den vorigen dag gewonnen terrein gezui verd van verstrooide vijandelijke strijd krachten, waarbij een ingesloten bols jewistische gevechtsgroep werd ver nietigd. Onder de ongeveer 2000 ge vangenen bevindt zich ook een divisie commandant met zijn staf. Groote hoe veelheden wapenen en oorlogsmateriaal vielen ons in handen. De bolsjewisti sche verliezen aan dooden en gewonden zijn zwaar. Van 2628 April verloren de bols jewisten 105 vliegtuigen, in diezelfde periode keerden 9 eigen vliegtuigen niet terug. In Italië deden zich geen geveohts- handelingen van beteekenis voor. Ge vechtsvliegtuigen vielen in den afge loopen nacht vijandelijke stellingen en troepenonderkomens op het landings hoofd van Nettuno met goed gevolg aan. Boven het Westelijke bezette gebied werden gisteren 11 vijandelijke vlieg tuigen vernield. Voor de Bretonsche kust kwam het in den afgeloopen nacht tot een zee gevecht tusschen Duitsche "torpedoboo ten en Britsche torpedojagers. In den zwaren strijd werd één vijandelijke torpedojager van de Tribal-klasse tot zinken gebracht. 47 Leden van de be manning werden gevangen genomen. Eén eigen boot werd beschadigd. In den afgeloopen nacht lieten vijan delijke vliegtuigen bommen vallen op Noord- en West-Duitschland. Zware Duitsche gevechtsvliegtuigen zetten hun aanvallen op doelen aan de Engelsche Zuidkust voort. GEBRUIK UW TELEFOON NIET BIJ LUCHTALARM OF BOMINSLAG. 2 Mei: Zon op 6.p7 u., onder 21.08 u. Maan onder 4.32 u., op 14.33 n. met 52 den tweeden beslissingswed strijd tegen Zaandijk II, zoodat de jonge Alkmaarders kampioen van de Res. 3e klasse A werden. Wat de resteerende competitie- en hekerwedstrijden betreft, verwijzen we naar de uitslagen. VOETBALUITSLAGEN. Kamp. v. Nederland: LongaHeeren veen 31; Volewijckers—VUC 51. Promotie Je klasse: Neptunus—HVV 2—1 (N. promoveert); Borne—Vitesse 4—1; Fri skEmmen 51. Promotie 3e klasse: Zaandijk—Helder 2—2. Promotie 4e klasse: ADO '20—MFC 3—1 IEVSLTO 1—2. Comp. 2e klasse: VriendenschaarDOS 1—2 (D. alg. kamp. 2 B). 2e klasse A: Alcmaria—Santpoort 65 OSV—A. Boys 1—1; ZFC—West-Frisif 2—1 4e klasse A: oudesluis—Watervogels 32. Res. 3e kl. A.: A. Boys 2—Zaandijk 2 5—2 (Alkm. Boys kamp. res. 3e kl. A). Bekerwedstrijden: Haarlem—EDO 2—2 Terrasvogels—IEV 2—0; RCH—Hollandia 2—2; WFC—HVC 1—3; DWV—BDK 6—1. ALCMARIA—SANTPOORT 6—5. Een alleraardigste wedstrijd met elf doelpunten als totaal-resultaat, zoodat het publiek waar voor zijn geld kreeg! De overwinning kwam terecht bij Alc maria, dat er ook het meeste recht op had en zelfs een veel grootere zege had moeten boeken. Maar het laatste kwartier werd bijna fataal. Toen bij den stand 63 Maassen ernstig ge blesseerd werd en vervangen moest worden, voelde Santpoort zijn kans en reduceerde den achterstand tot 56! Voor de rust kon het doel bijna niet gevonden worden. Maar na ruim een half uur spelen kwamen er drie doel punten. Eerst nam Alcmaria de leiding door een ver schot van Sehaaper, op dezelfde manier kwam de geliikmaker en nog geen halve minuut later plaatste Sehaaper een strafschop in het doel (2—1). Na de rust was Alcmaria veel ster ker en vlot combineerend voerden v. Wieringen c.s. den stand op tot 62. Toen verslapten de withemden even, 't werd 6—3 en na het uitvallen van Maassen zelfs 6—5. De jeugdige invallers voldeden goed: een jonge doelman, die er een paar gloeiende kogels uithield en een jonge rechts-midden, die een uitstekende par tij speelde en een belofte inhield. Ook overigens klopte het vrij goed en was het samenspel soms heel aardig te noemen. Bij Santpoort waren midvoor en link buiten de beste spelers. FRAAI RESULTAAT VAN DE BOTS. Een met zeven invallers spelend Boys-elftal heeft de schitterende prestatie geleverd om tegen de kam pioenen in Oostzaan gelijk te spelen. En zoo 't geluk met de Alkmaarders geweest was, dan hadden ze met 3—1 gewonnen. De invallers waren voornamelijk jon ge spelers uit de junioren. Speciaal vielen de 16-jarige Krul als rechtshalf en J. Indri ais rechtsbuiten op. Voor de rust ging we wedstrijd ge lijk op; wel trachte O.S.V. in 't laatste kwartier een doelpunt te forceeren. doch de hechte Boys-verdediging wist van geen wijken. Tot enkele minuten voor de rust hun linksbuiten doorbrak en zijn club de leiding gaf. Na de rust echter kwam de verras sing. De jeugdige Boys-spelers, ge steund door de ervaring van de „oude" fotten Kramer, Pater, Appel en Goudsblom, vielen enthousiast aan. Uit een der vele aanvallen wist Indri Jr. gelijk te maken. En de O.S.V.-ers kro pen daarna nog meerdere malen door 't bekende oog van de al even beken de naald. Achtereenvolgens noteerden we scherpe schoten van Indri Jr. en Goudsblom, doch lat en paal hielpen in laatste instantie den O.S.V.-doelman. Het geluk was niet met de Alk maarders en zij moesten zich tevreden lsltellen met een gelijk spel, een uit stellen met een gelijk spel, een uit ALKM. BOYS 3 KAMPIOEN. Beslissingswedstrijd gewonnen met 5-2. Niemand had na afloop van de eerste helft der competitie verwacht, toen de Alkm. Boys met 16 punten uit 8 wedstrij den bovenaan de ranglijst prijkten, dat voor het behalen van het kampioenschap nog een beslissingswedstrijd noodzakelijk zou zijn. De vorige week werd de strijd onbeslist (1-1), zoodat een 2de beslissingswedstrijd noodzakelijk was. Hierin bleken de Boys, speciaal in de tweede helft, sterker. Voor de rust nam Zaandijk 2 na pl.m. 20 min. de leiding uit een aanval over links, die met een hard schot besloten werd. De bal verdween onhoudbaar voor v. d. Horst ln het doel. Kort hierop onder nam Bakker een ren op het doel en bracht den stand weer op gelijken voet. Na met een soortgelijk doelpunt als het eerste de eiding opnieuw te hebben genomen, maakten de Boys nogmaals gelijk, thans door Brouwer. Na „de thee" waren de Alkmaarders sterker, maar door stug ver dedigen van Zaandijk bleef het voorloopig nog gelijk. Nadat ook paal en lat enkele malen redding hadden gebracht, werd echter 't pleit beslecht en wisten de Boys kort na elkaar drie maal te doelpunten en daarmee het kampioenschap te behalen. Vooral wanneer men weet, met welke moeilijkheden dit elftal te kampen heeft gehad, ls hier een felicitatie volko men op zijn plaats. Uiteindelijk heeft toch de sterkste het kampioenschap be haald. Mogen zij ook in de komende pro motiewedstrijden de sterkste blijken te zijn. Athletiek. A. V. A. KOMT LOS! Nu het weer warmer en de dagen langer worden is de tijd gekomen om weer volop van de mooie athelieksport te gaan genieten. Ook A. V. A. gaat volgende week zijn buitentraining weer hervatten. Na zich het heele winterseizoen in de zaal te hebben voorbereid onder de serieuze leiding van trainer Affourtit, kunnen de athleten zich thans specialiseeren op het komende baanseizien, waarbij hun zeer veel wedstrijden te wachten staan. Op 16 Mei houdt A. V. A. reeds zijn onderlinge wedstrijden, waarbij de leden zich in een vijfkamp met elkaar kunnen meten. Op 27 Aug. organiseert A.V.A. een vierstedenwedstrijd, waaraan door al de leden van de vereeniging deel ge nomen kan worden. Een eerste vereischte is dan echter dat men serieus en regelmatig traint, waarbij suces niet kan uitblijven. H.S.V.-nieuws. Het was een goede dag voor H.S.V. H.S.V. II won den uitwed- strd tegen ALcmaria VI met liefst 70, terwijl de A-adspiranten zoowaar een goede 52-overwinning wisten te behalen op S.V.W. a. Het le elftal genoot een welverdiende rust. Het gebeurde, naar ik hoorde en las, in Beverwijk. Daar is een bakker, die een knecht had. Hij heeft hem nóg! Die knecht had schoenen. Hij heeft ze niét meer! En daarom ging hij op een goeden morgen de klanten van zijn baas op klompen bedienen. De bakker kreeg daarop prompt bericht van een zijner damesklanten, dat zoo de knecht het nog één keer waagde op klompen aan haar deur te komen zij de klandizie zou opzeggen. Lezers, de bakker had een knecht en hij heeft dienzelfden knecht op klompen nóg! De bakker had een damesklant en hij heeft haar niét meer! Hulde aan dien bakker. Zijn knecht gaat op klompen. Dat is in dezen tijd niet erg. Over een maand ben ik vermoedelijk een lot genoot van dien knecht, want dan ga ik ook op klompen. Misschien zegt die dame dan wel haar abonnement op de krant op Haar voeten gaan nog niet op klompen, maar haar hèrsens gaan op klompen, en dat is veel erger. Ik ben een zeer principieele tegen stander van dooden, martelen en slaan. Die Beverwijksche dame wensch ik dus geen doodstraf, noch marteling, maar ik zou haar toch wel een kloek en verstandig echtgenoot gunnen, die ervoor zorgde, dat zij een 'dag of drie eens wat minder makkelijk kon zitten. Dat zou waar lijk geen beuls-, maar zéér opvoedend werk zijn. OVIDIUS. Het kader van Landstorm Nederland bestaat voor het grootste gedeelte uit Nederlanders, waarvan de meesten aan de fronten gestaan hebben en zoodoende een opleiding kunnen geven, die niet alleen theoretisch maar ook aan de practijk ge toetst ls. Dat een dergelijke opleiding groote voordeelen hoeft, behoeft wel geen be toog. Het prettige is, dat hierdoor ook de taalmoeilijkheden zijn komen te verval len. Uit den Landstorm zelf zijn ook reeds onderofficieren voortgekomen, die nu me de het kader van den Landstorm verster ken. Voor lederen vrijwilliger ls deze moge lijkheid aanwezig. Doorslaggevend zijn hier prestatie en voldoen aan de gestelde eischen. Voor kerels, die doorzettingsvermogen en wilskracht bezitten, ls hier een goede toekomst weggelegd. GOUDSTER B w. f 219.50, pl. f 112.90. Veendam is recordhoudster! Allereerst zorgde het paard Eppo Ooststar van J. Bolwijn voor een hooge uitkeering: f 61.70 voor de plaats in een kortebaandraverij, maar nauwelijks was het publiek van dit buitenkansje weer in rust gekomen, of de tweede, nog grootere sensatie volgde: Goudster B van P. Bolt won de volgende kortebaandraverij en. betaalde definitief uit winnend f 219.50 en plaats f 112.90! Twee splinternieuwe records op de Nederlandsche banen, welke niet gemakkelijk verbeterd kunnen wor den. Goudster deed zijn naam wel eer aan! Uitknippen en bewaren. Onder de huidige omstandigheden be staat de mogelijkheid, dat de drinkwater voorziening tengevolge van bominslag in het leidingnet of beschadiging van pomp stations voor korteren of langeren tijd gestoord kan worden! Dan kan het noodig zijn een plaatselijke noodvoorziening in werking te stellen. I. de particuliere regenbakken dienen in goeden staat te zijn. Zorgt dus direct voor reiniging van regenbak en goten. II. Van gemeentewege zijn tevens maat regelen getroffen tot verstrekking van uitsluitend drinkwater en wel door mid del van een aantal gemaakte noodinstal- laties. Deze noodinstallaties bevinden zich op de volgende plaatsen: 1. Sportlaan gemeentelijk sportpark. 2. Kennemerstraatweg naast café Koe kenbier. 3. Hoek Harddraverslaan—-Kennemer straatweg. 4. Kennemersingel nabij Heilooërbrug. 5. Café „De Ooievaar", Ritsevoort 46. 6. Slagerij v. d. Wetering, Ritsevoort 42. 7. Nassaul. nabij den Kennemersingel. 8. Nassaulaan bij het Nassauplein. 9. N. Oud, Lindenlaan 72. 10. Aikmaarsche Wasscherij, v. d. Wou destraat 2. 11. Bergerhout bij den Westerweg. 12. Bergerhout aan de Vrouwenlaan. 13. Gemeenteslachthuis Helderscheweg (indien ook geen electrische stroom meer aanwezig is vervalt deze ge legenheid). 14. Voormalig ziekenhuisterrein bij Overdekte Zweminrichting. 15. Paardenmarkt bij de R.H.B.S. 16. Overdekte Zweminrichting Pater nosterstraat. 17. Kaashandel Mij. „Gouda", Wolfs- pad. Bij niet functionneeren van de gewone huiswaterleiding wordt op bovengenoem de 17 plaatsen kosteloos drinkwater ver strekt van gemeentewege. Men dient ech ter rekening te houden met het volgende: a. Het water moet door de inwoners gehaald worden op de plaats, welke het meest nabij de woning is gelegen; b. het water moet door de waterhalen- den zelf opgepompt worden. c. voor drinken en voedselbereiding ls b.v. één emmer voor een gezin van 4 per sonen per dag voldoende; d. er dient rekening mede te worden gehouden, dat het aldus verstrekte water niet van dezelfde goede kwaliteit zal zijn als het gewone leidingwater. In elk geval is daarom ontsmetting noodzakelijk* Bij ieder van de genoemde 17 nood- watervoorzieningsinstallaties is een van gemeentewege aangesteld persoon aanwe zig, die toezicht op de waterverstrekking uitoefent en tevens gelijktijdig het water ontsmet. TE LAAT OPEN. Zondagavond is door de politie pro cesverbaal opgemaakt tegen een ver gunninghoudster hier ter stede, die haar inrichting na sluitingstijd nog ge opend had. Een 8-tal bezoekers kreeg eveneens proces-verbaal.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1