insaal. DAGBLAD VOOR r [ëkhandel Technische revolutie. Groot Sovjet-offensief Dinsdag j.l. begonnen? Spanje sluit overeenkomst met deGeallieerden II *EN fel. 245! rel. 2451. IS DAT? Overdekte. ;oen1944. Duitsche luchtvloot greep in bij de Sereth en bombardeerde de artillerie-stellingen. Keuring Germaansche W eersportkampen. Doorbraakpoging bij Sereth verijdeld. Geen vaartuigen in geinundeerd gebied. STAD EN OMGEVING. Welke school zal ik voor mijn kind kiezen? BEKENDMAKING. Wolframleveranties aan Duitschland beperkt. Olielevering aan Spanje hervat. Siegfried Horn schrijft: Verduister v. 21.156.u. Zoo zijn er Nieuws van over zee m 1 If 5=8= begi»«cn" J wanneer de oorlogr Ian jaren vernietigt 1 Gij opnieuw moet li toch... gelukkig |)'n geval opnieuw In. Dat kan de- liegen oorlogs- lekerd is. Sluit Ll een molest' I opdat Uw ■iet teloor ga. ndsctie Ing Mij. ML Lersgr. 399, Tel. 30315 IALF DRIE (M. BOYS I '.C. I {tevens de „Lebensmittel- Lan het stempel deibe iautoriteiten, wordt over- ceren, zonder dat daar- Kenen zijn. om de bon- 1 aan te nemen, is strai- ling dezer bonnen tegen 1 rantsoenbonnen MI do l, dient op dezelfde wnze bij de bonnen der brui- lllrarten" geschiedt^ Da mer bruine ..Lebenaimttel- Irspronkelijk eindigde op ■nadien is verlengd tot en l, wordt nogmaals 14 da- Is tot en met 14 Mei a.s. I v.. jj, Adema, Alkmaar, fcnlar.d; Haagsch corres- Eek medewerker H. J. tam fHAMA); chef van frsen te Hoorn, tevens T kunst, letteren en we p van den Aardweg te r Werkman te Alkmaar, Z Klomp te Alkmaar J de adv .rubriek WRf laan de Zaan; voor de 1 T. Bus, Alkmaar. alkmaar te geven door: rRA. J h. Godron; m. liini en C. Saint- Iting inbegrepen, lebert, Mient 22, Tij dag 5 Mei van telefoon 3641. lige indiensttreding Innelijkè Istraat 22, Alkmaar. 3ouber"-avonden nogmaals in 4 bedrijven, t>er. 2.50. Plaats- tei, dagelijks van alkmaar hnd zijn; ['jet-Rusland 4.25 5.90 Lnowitsch tan [n duivel Ie paradijs pftocht 50 UUR: bmedianten" Jean de Létraz, IjnMulder, Joh. l/meesterKluun, |aken, Piet Urban en 2.50. 5 Mei, dagelijks E/D.K./403. |)ekïe; kind kind f 10,— f 7.— f 7,— enz. f 30,— kind kind f 6,50 f 5,— f 4,50 enz. f 20,— verkrijgbaar a. d. Ikte. j Mei geven direct Hei in de Overdekte. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. DONDERDAG 4 MEI 1944. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 104, 2 pagina's. Prijs der gewone advertenties in deze editie min. 1.40, elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2,10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. ii. QP de kentering der Middeleeuwen geschiedt de eerste daad, die de ba sis voor wetenschappelijke benutting van natuurlijke krachten en stoffen ter bevrediging van de menscheiijke behoeften legt. O'cto Guericke (1602— 1686), burgemeester en bouwmeester van Maagdenburg, ontdekte temidden der verwarringen en ellende van den Der tigjarigen Oorlog, dat lucht arbeid kon verrichten. Hij onderzocht proefonder vindelijk deze hooge aanwinst der technische revolutie de verschijnse len van de luchtledige ruimte en van den luchtdruk. Hij bouwde eveneens de eerste electriceermachine. In 1654 le verde hij ten overstaan van Duitsche vorsten op den Rijksdag van Redens- burg het bewijs, dat twee door hem met een luchtpomp luchtledig gemaak te halve bollen zelfs niet door zestien paarden van elkaar getrokken konden worden. En al bleef het practische nut van deze uitvinding nog jarenlang ver borgen, deze Maagdenburgsche halve bollen mogen als symbool gelden voor de omwenteling, die kort daarcp het geheele Avondland veroveren zou. Op grond van zijn ervaringen vervaardig de de Engelsc'ne natuurkundige Tho mas Newcomen op het einde van de zelfde eeuw een der eerste stoomma chines. Met de uitvinding van de stoomma chine was de ban voor de omwente ling, die de techniek doorvoeren zou, verbroken. Slag op slag volgde de eene uitvinding na de andere. In de oudheid bestond naast enkelvoudige ijzeren en bronzen werktuigen hoogstens nog de kunstmatige bevloeiïng, waardoor Egyp te de" korenkamer van de oude wereld werd. Bij de Babyloniërs bloeiden fruitteelt, tuinbouw en weverij. De Égyptenaren ontdekten glas, perkament en de weegschaal. De Romeinen voeg den daaraan het zonne-uurwerk, de Grieken de lamp toe. In de derde eeuw vóór onze tijdrekening werden de flesch, de schroef, de slakkenpomp, de kolfpomp en de windketel uitgevonden. In de laatste eeuw, die aan onze tijd rekening voorafging, ontstonden de hef boom, de drukpomp, het reactierad, de heronbal, de draaibank en de Romein- sche centrale verwarming. o IN de eerste eeuwen onzer jaartelling voltrok z'ch een kultureele en socia le omwenteling, waardoor geruimen tijd mede als gevolg van de Germaan sche volksverhuizingen, de technische ontwikkeling stilstond, zoo niet terugliep. Van de vijfde eeuw af, toen de areometer ontdekt werd, nam de cadans der uitvindingen toe. De boekdrukkunst, die reeds in onze zesde eeuw door de Chineezen uitgevonden werd, kreeg met het Avondland geen contact. Eerst in de achtste eeuw volg de door de alchimisten de ontdekking van het salpeterzuur, het koningswater, helsche steen en sublimaat. In de tien de eeuw valt de uitvinding van zwa velzuur en alcohol. In de dertiende eeuw brengt de uitvinding van het bus kruit in de technische oorlogvoering een groote revolutie teweeg. Tezelfder tijd worden spiegelglas, arsenicum, bril len en het compas uitgevonden. Wat het buskruit voor de oorlogvoering werd, bracht het compas voor de zee vaart teweeg. De Chineezen kenden voordien reeds de magneetnaald, die echter evenals de boekdrukkunst, tot eigen land beperkt bleef. Terwijl de vijftiende eeuw uitvin dingen als het antimomumzout, zout zuur, de Westersche boekdrukkunst, ko pergravure, decimaalbreuken, val scherm en het zakuurwerk omvat, komen in de zestiende eeuw technische ontdekkingen los, die revolutionnaire omwentelingen van de bestaansvoor waarden van de menscheliike samenle ving aankondigen; het spinnewiel, ca mera obscura met lens, weefstoel (die echter reeds in primitieven vorm bij de Assyriërs bekend was) microscoop, ther moscoop en verrekijker. o CEDERT de zeventiende eeuw wordt de krans van ontdekkingen en uit vindingen belangrijk uitgebreid. Niet alleen worden voor het eerst aan de menscheiijke massaconsumptie goederen uit vreemde werelddeelen toegevoegd, die kort te voren met behulp van het kompas ontdekt waren, doch bovendien worden belangrijke uitvindingen gedaan ter bestrijding van ziekten. Het kli maat en de temperatuur worden door- vorscht. De tijd wordt vastgelegd. De verhoogde technische vaardigheid van de boekdrukkunst ontsluit de mogelijk heid tot vergelijkende studie der pas ontdekte technische wetenschappen. Zij opent nieuwe aanwinsten der geestes cultuur voor steeds grootere kringen der bontgeschakeerde volkeren van het Avondland. De kringloop van het bloed, de lichtwetten, de natuur der gassen, koolzuur en tal van scheikundige ele menten worden ontdekt. Door verfijning wordt de nuttigheid van den reeds voordien ontdekten verrekijker opge voerd. Tegelijk wordt ook de horizon der geestelijke genoegens verbreed door uitvindingen op het gebied der schilder kunst en der muziek. De specifieke geesteswetenschappen ondergaan funda- menteele veranderingen en maken zich los van oude dogma's en bijgeloof. TEDER nieuw decennium brengt nieuwe aanwinsten voor de techniek aan. We herinneren slechts aan namen als Watt, Priestley, Volta, Cartwright, Galvani, Jenner, Murdoch,' Fulton, Pratt, Step henson, Davy, Ampère, Faraday, die ieder voor zich hoogtepunten der tech nische revolutie zijn. die zich sedert de achttiende eeuw voltrekt. Liebig brengt een volledige omwenteling op het ge bied der agricultuur tot stand. Daarop volgen uitvindingen van Morse, Schön- bein, de narcose-toepassing van Jack son en Simpson, kunstwolfabricage van Köber, stoomturbine van Tournaire. Door boringen wordt petroleum ont dekt. Een heele reeks geneeskundige apparaten en scheikundige verbindingen geven artsen grootere mogelijkheden bij behandeling van infecties en plaatselij ke storingen van menscheiijke organen. Calvert, Lister, Hansen, Neisser, Robert Koch, Löffler, Pfeiffer, Behring, Shiga, "ersin, Kitasato en Röntgen verschaffen de geneeskunde doeltreffende middelen 'er bestrijding van epidemieën en stee lende ziekten, waarvoor de wetenschap pot dusverre machteloos stond De tele foon wordt ontdekt en door verschillen de nieuwe vindingen kort achtereen ge- |terfeetionneerd. Lenoir, Daimler, Benz, diesel, Zeppelin, Dunlop, Wright en Jonkers revolutionneeren het vervoers keten. De oorlogvoering krijgt nieuwe Bolsjewisten bereikten niets Het Duitsche weermachtbericht van Woensdag maakte o.a. melding van een doorbraakpoging der Sovjets aan den middenloop van de Sereth, welke poging echter mislukte. Naar aanleiding hiervan schrijft de militaire correspondent van het DNB, Martin Hallensleben, dat deze bolsjewistische aanval ongetwijfeld het voorspel vormt van een nieuwe serie slagen. De groote bolsjewistische aanval zoo schrijft h(j die door de opper ste Duitsche oorlogsleiding o» grond van uitgebreid verkenningsmateriaal verwacht werd, ?s dus, weliswaar voorloopig op een smal terrein, be gonnen. Tusschen Pascani aan den westelijken oever van de Sereth en TargoelFroe- mos ten westen var. Jassy, dus langs de van oost naar west loopende spoorlijn van Jassy naar Pascani, doen de bols jewisten ononderbroken aanvallen op de DuitschRoemeensche stellingen, blijk baar met het doel naar Roman en Piatra door te stooten en de Karpathen te bereiken. Dat zij dit doel hebben valt minder uit de stootrichting van dezen aanval af te lezen, dan uit de opeenhoo- ping van sterke infanterie- en pantser strijdkrachten, waarbij de infanterie ongetwijfeld de taak heeft Piatra, aan den voet van het gebergte, te bereiken, terwijl hun pantserwagens naar het zuiden gebied moeten winnen om de actie in het gebergte, die slechts door infanterie kan worden uitgevoerd af te schermen en de Duitsche flank te kunnen oprollen. Hun talrijke in den strijd gebrachte formaties slagvliegtuigen ne- De eerstvolgende keuring voor de Germaansche Weersportkampen is vastgesteld op Woensdag 10 Mei 1944 van 9—14 uur, Plein 1813 nr. 3, te Den Haag. In aanmerking komen alle gezonde jongens, die den leeftijd van 16 jaar bereikt hebben. Profiteer ook eens van deze 4 weken ontspanning, sport, velddienst, enz. in de prachtige bergstreken van Duitschland. Inlichtingen: Aanmeldingsbureau voor Germaansche Weers-portkampen, Koningslaan 9, Utrecht. 160 pantserwagens ver nietigd. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 3 Mei (DNB). Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Aan weerszijden van den mid denloop van de Sereth gingen de bolsjewisten gisteren over een smal front met sterke infanterie- en pantserstrijdkraehten en talrijke slagvliegtuigen tot den daar ver wachten aanval over. De beoogde doorbraak werd door het taaie ver zet en de onmiddellijk volgende tegenaanvallen der Duitsche en Roemeensche troepen verijdeld. In harde gevechten werden 160 pant serwagens stukgeschoten, waarvan 65 door Duitsche en Roemeensche gevechts- en slagvliegtuigen, die de gevechten van het leger op schit terende wijze steunden. De vijand leed zware, bloedige verliezen. Tusschen de Karpathen en den bo venloop van den Dnjestr mislukten plaatselijke aanvallen der bolsjewis ten. Hongaarsche troepen vernietigden verscheidene vijandelijke eenheden. Ten zuidwesten van Kowel zette de vijand met versterkte strijdkrachten zijn aanvallen voort. Zij werden in ver bitterde gevechten afgeslagen. Het es kader slagvliegtuigen 77, onder bevel van den commodore, drager van het eikenloof, kolonel Bruck, heeft zich bij de gevechten aan het Oostelijk front bijzonder onderscheiden. In het landingshoofd van Nettuno werden verscheidene aanvallen met vele verliezen voor den vijand afge slagen. Van het Italiaansche Zuide lijke front worden geen gevechtshan delingen van beteekenis gemeld. Duitsche gevechtsvliegtuigen bom bardeerden in den afgeloopen nacht met goede uitwerking munitie- en ra- vitailleeringsopslagplaatsen van den vijand in het landingshoofd van Net tuno. Amerikaansche bommenwerpers on dernamen gisteren een terreuraanval op woonwijken van de stad Florence. Talrijke huizen werden vernield. De bevolking leed verliezen. Vijf vijande lijke vliegtuigen werden neergeschoten. Enkele Britsche vliegtuigen wierpen in den afgeloopen nacht bommen neer op West-Duitsch gebied. technische mogelijkheden door uitvin ding van staalpantsers en het dynamiet van Nobel. Mège-Mouriès ontdekt de margarine. Edison, Hertz, Hughes, Sie mens, Lumière, Marconi, Curie, Planck, Rutherford, Bergius en Joliot-Curie brengen diverse wereldbevegende ont dekkingen van den jongsten tijd aan het licht. o JTOO'N opeenhooping van uitvindingen heeft de geschiedenis der mensch- heid nog nimmer gekend. Zij alle leve ren in mindere of meerdere mate vün bijdrage voor het volslagen nieuwe feit in de wereldgeschiedenis, dat er voor de eerste maal van een krachtoverschot sprake kan zijn. Al deze uitvindingen vertegenwoordigen technische mogelijk heden tot een beheersching van de na tuur, zooals nog nimmer een cultuur gepresteerd heeft. In den jongsten tijd, tijdens dezen tweeden wereldoorlog, ko men daar nog bij de ontdekkingen in Duitschland van de synthetische berei ding van oliën en kleedingstoffen langs chemischen weg. In het licht van deze uitvindingen behoeft geen mensch ter wereld honger te lijden of ellende te ondergaan. Hoe anders de feiten zijn weet elkeen. HAMA. men daarbij de taak van batterijen vèr- dragend geschut over, teneinde tot de isoleering van Duitschers en Roemenen in dezen aanvalssector te komen. Hechte verdediging. Van de 350 pantserwagens, die zij den eersten dag van den slag gebruikten, liggen er reeds meer dan 240 als roo- kende puinhoopen in het voorterrein der Karpathen. Het is kenmerkend, dat do aanvaller, ondanks het massale ge bruik van strijdkrachten, niets heeft kunnen bereiken. Het DuitschRoemeensche front heeft verrassend bewezen tegenstand te kunnen bieden, .zij het dan ook, •dat men gewoonlijk bij een dergelijken massalen aanval op een nauw gebied tenminste rekening moet houden met aanvankelijke successen. Hieruit blijkt, dat de DuitschRoemeensche leiding, die kennis droeg van de kracht van de te verwachten vijande lijke onderneming, tijdig genoeg voor zorgsmaatregelen heeft getroffen, om den bolsjewistischen stormloop krach tig en met succes het hoofd te kunnen bieden. Duitsche luchtvloot greep in. Onmiddellijk na de bolsjewistische voorbereidende kanonnade verschenen boven het slagveld honderden Duitsche en Roemeensche gevechts- en slagvlieg tuigen en bommenwerpers, die de lucht van vijandelijke vliegtuigen zuiverden er de bolsjewistische artilleriestellingen onder een regen van bommen bedolven. Toen de golven pantserwagens der bols jewisten op de Duitsche stellingen los gingen, werden zij door het vuur der speciale Duitsche pantserbestrijdings- vliegtuigen ontvangen. De er achter ko mende infanterie-golven stieten op een versperring van staal en ijzer. Interessant is ook de levendiger ge vechtsactie ten zuidwester van Kowel, waar de voorhoeden der groote bolsje wistische troepenconcentraties contact met de Duitsche linies zoeken. Dinsdag kwam het daar eveneens tot grootere aanvalshandelingen der bolsjewisten, doch ook daar schijnt de Duitsche lei ding opmerkelijke tegenmaatregelen te hebben getroffen. Tegelijkertijd teekent zich verder noordoostelijk van dit ge bied een nieuwe wederzijdsche activiteit af. Intusschen gaan de Duitsche plaatse lijke aanvalsacties voort. Zij hebben vooral in het gebied van Kolomea we derom terrein gewonnen en wel in de richting van de s.tad. Ten zuiden daar van weren de Hongaarsche troepen zich dapper. Zij sloegen de bolsjewisten, die daar aanvielen, in tegenaanvallen af. Al met al kan men constateeren, dat de wederzijdsche bewegingen, vooral de voor de buitenwereld voorloopig nog niet zichtbare, aansturen op een botsing, waarvan de omvang waarschijnlijk ai het totdusver beleefde ver achter zich 2al laten. Het geïnundeerd gebied in de pro vincies Zeeland, Noord- en Zuid- Holland ligt in het door verordening 100/41 van deri Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied in gestelde verboden gebied (kustgebied). Volgens par. 2 van deze verordening mogen vaartuigen ook dit gebied niet bevaren, noch er ligplaats hebben. Uit gezonderd zijn vaartuigen, die dienen tot de uitoefening van een bedrijf of van den landbouw, evenals woonsche pen zonder eigen drijfkracht. Vergrij- pei tegen deze verordening worden gevoelig gestraft. Ook kan tot verbeurd verklaring van de vaartuigen worden overgegaan. Verschillende voorvallen geven aan leiding de bevolking, ter vermijding van bestraffing, opmerkzaam te maken op bovengenoemd verbod. De grootste voorzichtigheid is ge boden in de omgeving van militaire beveiligingsressorten, die natuurlijk betreden noch bevaren mogen worden. De schildwachten hebben opdracht te schieten op overtreders. RADIOPRAATJE MAX BLOKZIJL. Max Blokzijl spreekt in de serie bran dende kwesties, uit te zenden op Don derdag 4 Mei 1944, over Hilversum I, om 18.45 uur. De titel van dit praatje Is: „Jongens en meisjes, meeluisteren". OVER OPLEIDING EN OPLEIDINGS SCHOLEN door J Barkman, Wethouder van Onderwijs. Slot. Xn mijn voorgaande artikelen over het opleidingsonderwijs zal u duidelijk ge worden zijn, wat ik als hét grootste euvel der Tesselschadeschool als opl.- school beschouw: het tijdstip n.l. waar op men de selectie der leerlingen gaat loepassen, te weten: het oogenblik, waarop de leerlingen de lagere school gaan bezoeken. Op dat moment kan men nog onmo gelijk de leerlingen selecteeren; dat kan pas, wanneer men aangaande hun intel ligentie de noodige gegevens bezit, b.v. na hun derde schooljaar. Vandaar, dat er dezen zomer een nieu we school zal worden gesticht (al zal die het dan voorloopig zonder eigen gebouw moeten stellen), die alleen be staat uit de klassen 4, 5 en 6. De andere scholen zullen alle (dus ook de Tessel schadeschool) zijn of worden gewone lagere scholen met een normaal leer plan, dus zonder versneld tempo. Aan het einde van het derde leerjaar zullen de meest begaafde en zeer goede leerlingen van die scholen natuurlijk met goedvinden der ouders overgaan naar de nieuwe opleidingsschool, die, ge zien het gehalte der leerlingen, het ver snelde tempo kan aannemen, zonder aan iemand schade te berokkenen. Integendeel: dit komt ten goede aan alle leerlingen. Immers de „knappe" leerlingen worden nu niet langer ge remd door hun matige en minder dan matige klasgenooten. En de overgebleven leerlingen der ge wone lagere scholen zullen er wèl bij varen, doordat zij bevrijd zijn van hen, die altijd het eerst met hur werk klaar waren eA altijd het eerst het antwoord op een vraag wisten. Het ligt in mijn bedoeling, deze school reeds na de zomervacantie zoo volledig mogelijk te doen werken, zoodat er dit jaar, maar ook dit jaar alleen, leerlin gen niet alleen uit de derde klassen, maar tevens uit de vierde en misschien vijfde klassen zullen worden overgehe veld naar de nieuwe school. Volgende jaren geschiedt dat als regel slechts na het derde jaar. Als regel. Uitzonderingen daarop zijn dus mogelijk. Mocht b.v. blijken, dat een leerling, die na het derde leerjaar niet naar de opleidingsschool is overgegaan, zich in het vierde leerjaar van de „gewone" school flink vooruit heeft gewerkt, dan zou hij alsnog tot de 5e klasse opl.school kunnen worden toegelaten. Ik hoop, dat ik in mijn uiteenzettin gen zoo duidelijk mogelijk ben geweest en dat u zich met de oplossing, zooals ik mij die heb gedacht, tot dusver accoord kunt verklaren. Ik zeg met opzet: tot dusver, omdat ik Hofmg'^te* Alkmaar. weet, dat ik nog een zeer belangrijke vraag, die u allen op de lippen brandt, moet beantwoorden. Die vraag is ongetwijfeld de volgende: Hoe gaat het nu verder met mijn kind, indien het na het derde schooljaar niet naar de opleidingsschool overgaat? Is op dat moment dan reeds uitgemaakt, eens en voor al, dat het niet geschikt is, la ter Middelbaar of Gymnasiaal onderwijs te volgen? Mijn antwoord daarop luidt: In geenen deele. Laat uw kind rustig het onderwijs blijven volgen aan de school waarop het geplaatst was. Het rustiger tempo kan in dezen slechts heilzaam werken. Heeft het deze school geheel doorloo- pen, dan is er nog altijd gelegenheid, via een brugklasse, over te gaan naar het Middelbaar onderwijs. Die gelegenheid bestaat al jaren in de zevende klas (le klasse school voor V G. L, O., Hoofd de heer K. Bos). Deze brugklasse zal echter, als behoo- rende bij het opleidingsonderwijs, als 7e klasse een onderdeel worden van de opleidingsschool. Met deze reorganisatie van het Lager Onderwijs hoop ik een steentje te heb ben bijgedragen tot een doelmatiger groepeering der leerlingen; een doelma tigheid, die mede tot het gevolg zal heb ben, dat het z.g. „klaarstoomen" met het daaraan verbonden blijkbaar noodzakelijke, maar desondanks verfoei de vele huiswerk een roemloos einde zal hebben gevonden. Het levensgeluk der leerlingen en de rust in de gezinnen kunnen daar slechts wèl bij varen. Als u dus binnenkort de advertentie betreffende de aanmelding van leerlin gen voor de verschillende scholen in de courant leest, dan zult u bij: Tesselscha deschool niet meer lezen: Opleidings school voor Gymnasiaal en Middelbaar Onderwijs. Alle scholen zullen volgens een gelijk, normaal leerplan werken en u kunt uw kind met vol vertrouwen aanmelden voor de school, die het dichtst bij uw woning is gelegen. Verplichting houdt dit echter niet in. Hoewel ik meen, zoo duidelijk moge lijk geweest te zijn, stel ik de gelegen heid tot het bekomen van nadere inlich tingen gaarne open, waartoe ik hen, die dat wenschen bij dezen oproep voor een bijeenkomst ten Stadhuize (trouwzaal) op Zaterdag 6 Mei des middags om 3 30 uur. De ouders worden er op attent ge maakt dat 8 Mei de' aangifte van leerlingen voor de openbare scholen begint. Men zie hiervoor de adverten tie van 6 Mei. GESLAAGD. Bij de examens van het Centraal Bureau voor Stenografie Groote en maehineschrij- ven slaagden op 26 April te Amsterdam voor stenografie Duitsch: mej. Cath. Houtman te Alkmaar en de dames A. J. Stijnis en J. Evers te Bergen. Voor steno grafie Nederlandsch slaagden de dames Ph. Scheffel, G. Mobron, B. van den Berg en L. Baars allen te Alkmaar, mej. H. Muelink te Bergen en mej. E. M. F. Kousbroek te Den Helder en de heer C. BEKENDMAKING VAN DEN COMMISSARIS-GENERAAL VOOR DE OPENBARE VEILIGHEID IN ZAKE DE NIEUWE VASTSTELLING VAN DE GRENZEN VAN HET VERBODEN GEBIED (SPERRGEBIET) IN ZUID-HOLLAND. Op grond van Art. 52 van de Verordeningen van den Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandsche gebieden nr. 1/1943 (Verordening Openbare Orde 1943) wordt bepaald: 1) Het in mijn bekendmaking van 26 September 1942 (nr. 17) aangegeven verboden gebied in de provincie Zuid-Holland wordt met ingang van den 5en Mei 1944 uitgebreid tot de eilanden Putten en Tien-Gemeten en met ingang van den 20sten Mei 1944 tot het eiland Beijerland. Het verboden gebied omvat dan het noordwestelijke deel van het eiland Rozenburg, dat door de verbodsbordjes, die door de weermacht geplaatst zijn» wordt aangegeven, en de eilanden Voorne, Putten, Beijerland, Tien-Gemeten en Goeree-Overflakkee. 2) Het betreden en bevaren van bovengenoemde gebieden en van de tusschen deze gebieden liggende wateren en waterwegen is slechts geoorloofd met een vergunning van den Beauftragte van den Rijkscom missaris voor de provincie Zuid-Holland (Polizeioffizier). 3) Nogmaals wordt erop gewezen, dat de aanvraag voor deze vergunning met de noodige stukken bij den burgemeester van de gemeente, die men wenscht te bezoeken, moet worden ingediend. In de aanvraag moeten voor- en geslachtsnamen, beroep, woonplaats en straat, geboortedatum en -geboorteplaats van den aanvrager worden opgegeven. Bovendien moet een reden voor het betreden van het verboden gebied en de duur van het voorgenomen verblijf worden aangegeven. 4) Handelingen in strijd met deze beschikking zijn overtredingen en worden gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden en met een boete van ten hoogste 2000 gulden of met een van deze straf fen, voorzoover niet volgens andere bepalingen een boogere straf in aanmerking komt. De Generalkommissar für das Sicherheitswesen: (w.g.) RAUTER S.S. Obergruppenführer und General der Polizei. DEN HAAG, 2 Mei 1944. Duitsche consulaat-generaal te Tanger gesloten. Het Spaansche ministerie van Buitenlandsche Zaken heeft Dins dag in een nota medegedeeld, dat de tusschen Spanje eenerzijds en Engeland en de Vereenigde Staten anderzijds gevoerde onderhande lingen geëindigd zijn. In de nota wordt gezegd, dat de onderhande lingen wegens den omvang van de te bespreken vraagstukken van lan gen duur zijn geweest, en dat de overeenkomst zich uitstrekt tot tal rijke punten, vooral tot de econo mische betrekkingen van Spanje met Engeland en de Vereemgtfe Staten. De besprekingen hadden zich bewo gen binnen het kader der strikte neu traliteit van Spanje en de bestaan is omstandigheden. Daardoor is de weg geëffend tot normalisatie van de be trekkingen tusschen Spanje en de an dere deelnemers aan de onderhandelin gen welke betrekkingen, zooaïs een ieder bekend is, de laatste weken een crisis hadden doorgemaakt en tot het uit den weg ruimen van alle moei lijkheden, zonder dat daardoor de be langen cf de goede naam der betrok ken landen te lijden hadden. De diplomatieke correspondent van het DNB, dr. Siegfried Horn, schrijft: Het Spaansche Ministerie van Bui tenlandsche Zaken heeft Dinsdag medegedeeld, dat met Engeland en de Ver. Staten een overeenkomst is gesloten, krachtens welke Spanje de wolframleveranties aan Duitschland beperkt, de werkzaamheden van het Duitsche consuiaat-generaal in Tanger worden gestaakt en de leve ring van olie aan Spanje door de Anglo-Amerikaansche mogendheden zal worden hervat. In bevoegde Duitsche kringen is nog geen reactie op deze maatregelen te vernemen. Op het huidige tijdstip kan derhalve niet gezegd worden, of en zoo ja welke maatregelen Duitschland eventueel zal nemen. Desondanks kan men, zonder op een eventueele offi- cieele verklaring vooruit te loopen, zeggen, dat Spanje voor de aan de Anglo-Amerikanen verleende politieke en economische concessies uitsluitend economische faciliteiten, echter geener lei politieke voordeelen heeft verkre gen. Aan de principieele vijandigheid in het bijzonder van Engeland jegens het Falangistische regime, waarvan generaal Franco de representant Is, zullen ook deze concessies niets ver anderen. De gisteren in het Lagerhuis gehou den debatten, die gevoerd werden in aansluiting op de verklaringen van Eden over de overeenkomst, laten in deze richting niet den geringsten twij fel over. In hoeverre Engeland met de door Spanje goedgekeurde sluiting van het Duitsche consulaat in Tanger bij zondere politieke doelen voor oogen heeft, moet worden afgewacht. Toen Franco in 1940 het Spaansche protec toraat over de Tanger-zóne decreteer de, heeft Engeland alleen op grond van zijn militaire en politieke positie van toentertijd genoegen genomen met dit feit. Ïlïisschien denkt Londen nu met de van Spanje afgeperste concessie den eersten stap te hebben gezet naar een herstel van den vroegeren toestand. Portugal is gewaarschuwd! Naar de Britsche berichtendienst meldt, heeft Lord Van Sittart in het Hoogerhuis de regeering gevraagd of zij den Portugeeschen wolframuitvoer naar Duitschland vereenigbaar acht met de positie van Portugal als bond genoot van Engeland en of zij een ver klaring kon afleggen over den Spaan- schen uitvoer van wolfram en den Zweedschen van kogellagers naar Duitschland. Namens de regeering antwoordde de minister van Blokkade, Earl Selborne. over Portugal niet veel te kunnen zeg gen, aangezien de onderhandelingen daar nog voortduren. Woordelijk ver volgde hij: „Ik wil er echter den na druk op leggen, dat het doelloos zou zijn te beweren, dat de Engelsche re geering genoegen neemt met den hui- digen toestand, waarbij onze bondge noot voor den oorlog belangrijke grondstoffen aan Duitschland blijft leveren. Wij hebben de Portugeesche regeering ten aanzien van onze gevoe lens in dezen niet in onzekerheid ge laten." Betreffende de Zweedsche kogellager- leveranties aan Duitschland verklaarde Selborne. dat de Britsche regeering in weerwil van het Zweedsche antwoord deze aangelegenheid nog niet afgehan deld acht. Duff Cooper te Algiers en te Tanger. Volgens berichten uit betrouwbare bron is de voormalige Britsche minis ter van Voorlichting. Duff Cooper, in de kwaliteit van verbindingsman tus schen de Engelsche regeering en het comité van De Gaulle op weg naar Algiers en Tanger. Duff Cooper's aan wezigheid te Tanger staat waarschijn lijk in verband met den Engelschen druk óp Spanje. 5 Mei: Zon op 6.02, onder 21.13 uur. Maan onder 5,33, op 17.51, Dezer dagen las ik ergens iets over een patroon, tegen wien het perso neel in opstand gekomen was. Later werd de zaak weer bijgelegd en de man verklaarde, dat dergelijke din gen nóóit weer behoefden voor te komen, wanneer de employé's maar altijd goed voor oogen hielden, dat, zoolang er bazen en bedienden be stonden, de bazen a 11 ij d gelijk hadden. Dit verhaal herinnerde mij eerst aan een vroegeren onderwijzer, die steevast voor de klas beweerde en na bijna dertig jaar doet hij het, naar ik vernam, nóg dat alleen h ij alles wist. En in de tweede plaats voerde het mijn gedachten terug naar een patroon, dien ik ook eens gehad heb. in de tijden, toen ik nog op een handelskantoor werkte. Dat was een merkwaardig schepsel. Tijd van beginnen was 's morgens half negen. Kwam ik over half ne gen, dan raasde de patroon, omdat ik te laat was; verscheen ik pre cies om half negen, dan raasde de patroon, omdat hij mijn promptheid als een uitdaging beschouwde; meld de ik mij vóór half negen op kan toor, dan raasde de patroon, omdat hij geloofde, dat ik zoo vroeg ge komen was, om te kijken hoe laat hij zelf kwam. Tenslotte ben ik op een ochtend heelemaal weggebleven. 'k Heb toen een paar maanden droog brood gegeten, maar de pa troon is later opgenomen in een in richting voor krankzinnigen. Niet de patroon, maar de bediende had dus gelijk gehad. VOVIDIUS. DIEFSTAL VAN ALCOHOL. Sinds eenige weken werd bij den Keu ringsdienst voor Waren regelmatig uit een groote flesch alcohol van 96% vermist. Van tijd tot tijd zakte de inhoud en de dienst stond voor een raadsel. Aangifte bij de politie volgde. De politie maakte de flesch van buiten goed schoon en op een gegeven oogenblik, toen weer alco hol uit de flesch was genomen, stonden er duidelijke vingerafdrukken op. Deze vingerafdrukken werden vergroot, waar na de politie van het geheele personeel vingerafdrukken nam. Na een nauwkeuri ge vergelijking bleken de vingerafdruk ken op de flesch niet te behooren tot eenig lid van het personeel. Hierdoor stond vast, dat de dief van elders moest komen. Om het raadselachtige geval op te lossen, ging de recherche er toe over om in het laboratorium te posten. Heden morgen om 5 uur hoorde de dienstdoende rechercheur voetstappen in de steenen gang, die naar het laboratorium leidt. Een man trad binnen, nam de flesch en goot een deel, ongeveer een halve liter, in een medegenomen flesch. De dader was dus op heeterdaad betrapt. De re chercheur trad dan ook naar voren en arresteerde den man, die bleek te zijn de 35-jarige landarbeider H. N., die vroeger bij den Keuringsdienst had gewerkt en naar binnen was gekomen met een sleu tel. dien hij bij zijn vertrek niet had in geleverd, DIEFSTAL. Door de politie alhier is aangehou den de 20-jarige juffrouw v. B., Wes- terweg alhier, die werkzaam was bij de firma Krom en zich aldaar schuldig had gemaakt aan diefstal van hand doeken, zakdoeken en sokken. RIJWIEL GESTOLEN. Gistermiddag om 4 uur werd er uit het portiek van Kofa een dames rijwiel gestolen, toebehoorende aan een bezoekster uit Akersloot. DE BALDADIGE JEUGD. Het aantal klachten over baldadig heid der jeugd neemt schrikbarend toe. Zoo komt het herhaaldelijk voor, dat jongens met een kattepult op voor bijrijdende wielrijders schieten. Ook het vernielen van ruiten en het plegen van baldadigheid op werven neemt groote afmetingen aan. Ouders en opvoeders zullen verstan dig doen hun kinderen duidelijk te maken, dat zij zich daarvan hebben te onthouden. Dit is ook in het belang van de jeugd, want de politie ziet zich genoodzaakt dit kwaad met kracht tegen te gaan. ZILVEREN JUBILEUM. Maandag 8 Mei a.s. herdenkt wederom een van onze technische medewerkers den dag, waarop hij 25 jaar bij de Alk maarsche Courant later Dagblad voor Noord-Holland is werkzaam geweest. Het is de heer T. Hulst, wonende Troelstrakade 34, een onzer beste ma- chinezetters, die in dien tijd heel wat lettertjes, welke hem op papier wer den gegeven in metalen letters heeft omgezet. De jubilaris een bescheiden man, die tot de beste werkkrachten der technische afdeeling behoort heeft ook buiten zijn werkuren van de lief de voor zijn vak doen blijken. Hij was jarenlang secretaris van de afd. Alk maar van den Grafischen Bond en heeft ook in andere organisaties veel voor de belangen van zijn vakgenooten tot stand gebracht. Het zal den jubilaris dien dag zeker niet aan belangstelling ontbreken. Aan boord, 6-3-44. Ik ben in Juni 1943 tot de Kricgsmarinc toegetreden en heb er nog steeds geen spijt van. Ik bevind m\j aan boord van een Diesel-machineschip, alles gloed nieuw en zijn We veel op zee in actie, om het den vijand zoo lastig mogelijk te maken en dan vliegt de tijd om. Wanneer we echter onder de kust voor anker liggen en we denken dan tijdens onze wacht aan alles wat in den loop van het laatste jaar ge passeerd is, aan ons tehuis en aan onze Vroegere vrienden en vriendinnen, die ons thans veelal niet meer willen kennen, dan bekruipt ons een gevoel van groote dankbaarheid, dat wij thans, door alles wat Wjj meegemaakt hebben, tot het juiste inzicht gekomen zijn. Wij moeien dezen oorlog winnen, want anders is Europa beslist verloren. Hoe spoediger men dal in Holland inziet en hoe meer vrijwilligers zich voor de Marine melden, hoe beter het is. Wij hebben vertrouwen in de toekomst en den vasten wil tot overwinnen. Malt. II Jan Wijnen Indiensttreding bij de Kriegsmarine is mogelijk voor iederen Nederlander tus schen 17—45 jaar. Aanmelding en in lichtingen bij de Marineannahmestelle West, Plompetorengracht 24, Utrecht; alle Haf en- en Ortskomrnandanturen en bij de verschillende ffMeldesteilen in Nederland. mil p li

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1