irboplan APPEL RINGEN DAGBLAD VOOR lyereel •eenigmg. Sociale wantoestanden De ontruiming van Sebastopol. ria Victrix I. arsche Boys I. 0? in, „Tumlust". ooning Kuiper. >paratie ICHIPPER, Overdekte, loen 1944. iotkijantjel en Erfelijkheidsleer, Flinke kerels melden zich voor den strijd tegen het bolsjewisme. Talrijke luchtaanvallen op België en Frankrijk. Zware strijd bij Sehastopol. De verjaardag van den Leider. Verduisteren v. 21.155.45 Gelukwenschen van den Führer voor Mussert. Twee doodvonnissen. STAD EN OMGEVING. 60 jaar noeste arbeid. 2.30 uur bij C. DE GRAND, Haarscherpe copieën een gewóne copieën ■diepzwarte, kleurechte ■n. zooals speciaal no- en advocaten ze Ie 'zien! Daarenboven I men vlugger met Car- het krult n.l. niet en hterzijde is lichtgroen, los (100 vel) slechts 15.-. CARBONPAPIER IICHTE ACHTERZIJDE tn afleveringsverbod J inmaakglazen. ■met het verkoop- en afleve- ïnmaakglazen door detalllis- hen nadere mededeelingen Iwatrden. waarop weder tot n mogen worden overgegaan, Jzonden Voorloopig kan het Ivoor Glas, Keramiek en 1-, geen correspondentie over lenheid in behandeling ne- lecj xi N. Adema, Alkmaar, Buitenland; Haagsch corres- lolitlek medewerker H. J. J. Iterdam (HAMA); chef van Broersen te Hoorn, tevens Kd; kunst, letteren en we- p. van den Aardweg te tt J. Werkman te Alkmaar. IDA. Klomp te Alkmaar; tor de adv.rubriek W, Ra- bg aan de Zaan; voor da ■v T Bus, Alkmaar. IN r7=-5-r?-5WÉWCHT 1 184; IxüDEERT VANTJIT LEIDEN. Iftelijke leergangen: Ictijkleergangen Ëastingconsulent |rijfsleider-Burcauchef r. meerendeels acade- gevormde docenten. Itituut voor Handels wetenschappen, de Wittstraat 201-203, Leiden. frAAR led. Gymn. Verbond. Ij en toegang. Ie 50 ct. p. pers. VlR. |in Het Gulden Vlies. vertoon van entrée- |ags van 3—4 uur. verkrijgbaar bij bert. |oorbij R.K. Kerk. auiBin— mwi mm ai 183/D.K./403. OEKTE: Int 1 le kind \2e kind f 10.— 17.50 17.— enz. 130.— ijarigen cursus. Iarigen cursus, ll September. |insdag- en Donder- het schoolgebouw Ikamper 1 noord 59. - Handelseorres- kndschriftverbeteren. pxamen voor Steno den weer velen van Jkmaar. |iehe, ieder van erfelijkheid moet I Monijé, [wonder der I erfelijkheid f 1-15 |Dr. J. de Vries, voorouders f G 25 Uitgave; Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie; Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 181294. DONDERDAG 11 MEI 1944. alkmaarsche editie. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 110, 2 pagina's. Prijs der gewone advertenties in deze editie min. 1.40, elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2,10» voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. Lezers schrijven VAN ve: schillende zijden ontvingen we klachten over de ontoereikendheid van de iconen om met de stijgende kos ten van levensonderhoud gelijken tred te houden. We geven onderstaand ruimte aan het protest van een werk nemer uit Assendelft, die zijn brief met vollen naam en adres onderteekende. Hij schrijft o.m.: ,,Ik werk *n de levensmiddelenvoor ziening in continu-arbeid. Ochtend-, middag- en nachtploeg, negen uren per ploeg, waarvan een half uur schafttijd in mindering kan worden gebracht. En na 'n week werken ont vang ik dan 't geweldige bedrag van f 23,42, waarvan dan loonbelasting en ziekengeld is afgetrokken. Ik ben ge trouwd en heb vrouw en kind. Nu kunt u wel nagaan, hoe of dat gaat. Huishuur, bakker, slager, kruidenier, brandstoffen en diverse verzekerin gen en wat nog meer alles moet betaald worden van dat hongerloon- tje. Komt de groenteboer, dan is alles even duur. En zoo is het met alles. Alles is duurder dan vóór den oor log. Toen was ik ongehuwd, maar verdiende wel 4 a 5 gulden per week meer. Veel is er niet te krijgen, maar wat er nog te krijgen is, kan nog niet eens gekocht worden vanwege gfeldgebrek. Bij de firma is alles in het werk gesteld om loonsverhooging te verkrijgen. Maar da fabrieks'com- missié wordt weggestuurd met de boodschap, dat vanwege de overheid geen opslag mag worden gegeven. Of dit waar is of niet, weet ik niet. Maar één ding weet ik wel zeker, dat het een groote schande is om arbei ders naar huis te sturen met een loon, dat verre beneden de norm is om een eenigszins menschwaardig be staan te kunnen leiden. En trekt u nu maar te keer tegen de wantoe standen van vóór den oorlog, maar probeer mij dan eens uit te leggen, wat voor een toestand of dit dan is, waarin het niet mogelijk is om met den besten wil ter wereld en flink werken vond te komen met het re sultaat van een gestadigen arbeid." o ^LLESZINS verklaarbare ontevreden heid. waaraan deze man uitdrukking geeft! Zij steunt ook op goede gronden. Ook wij hebben niet bijster veel waar deering voor de sociale politiek, die hier sedert jaar en dag gevoerd wordt. De loonverhoudingen zooals die hier te lande gelden, verschillen belangrijk in nadeelig opzicht in vergelijking met die in Duitschland. Maar in hooger loonen zit niet de kneep van de heerschende moeilijkheden. De groote fout van de sociale wanverhouding hier te lande is gelegen in het feit, dat speciaal het halfslachtig gedoe van wat zich een Nederlandsche overheid noemt onvol doende de stijging van den levensstand- daard bestrijdt. Dat is niet alleen te wijten aan het ontbreken van een straf fe wetgeving, doch bovendien en vooral aan de uitvoerende organen, aan rech ters, politie, opsporingsambtenaren en het geheele apparaat, dat den dwingenden socialen plicht te vervullen heeft, een stijging van de kosten van levensonder houd met alle ten dienste staande mid delen te verhinderen. Aan den goed- willenden geest van dit apparaat ont breekt veel, omdat het meerendeel der betrokkenen geen geloof heeft in de sociale juistheid van den geestelijken ondergrond der noodzakelijke maatrege len. Het gros van deze met zooveel ver antwoordelijkheid belaste personen leeft nog in de oude liberalistische gedach- tenwereld. Zij zijn van meening, dat schaarsch geworden goederen in prijs moeten stijgen. Bovendien zijn zij niet voldoende overtuigd van de groote schuld, die zwarte handelaren en prijs- opdrijvers ten opzichte van de gemeen schap, speciaal van de - minder draag- krachtigen, op zich laden. o UEEL het Nederlandsche volk draagt aan deze sociale wanverhouding schuld. Het zijn de mentaliteit van ego isme, het gemis aan gemeens^hapsbesef, het volslagen negeeren van verantwoor delijkheid ten opzichte van de maat schappelijke omstandigheden van zijn evennaaste, die de prijsstijging in Ne derland hebben veroorzaakt. Het gros van het Nederlandsche volk koopt en verkoopt zwart. En waren het dan nog normale prijzen! Dan zou het mom van patriottisme, waaronder alle sociale schurkerijen bedreven worden, nog tot zijn recht komen! Doch de zwarte prij zen in den zwarten handel zijn uitslui tend willig voor /.warte verdieners. De vroegere „bezitters'' doen het met de hun overgebleven kapitalen; de met weermachtopdrachten en zwarten handel rijk geworden parvenu's smijten met het geld, uit buitensporige winsten /erkre- gen. De normale fabrieksarbeider en de normale ambtenaar, die over geen enkel inkomen beschikken dan hetgeen zij door eerlijk werk, dat het daglicht niet schuwt, verdienen, zijn van dit alles de dupe. Daar komt nog bij, dat de salaris sen van ambtenaren en de loonen van arbeiders in de onzalige aanpassingspe riode van Colijn dermate omlaag ge drukt zijn, dat zij nauwelijks voldoen de koopkracht kunnen opbrengen om de periodieke distributiebonnen in te lossen. Tal van goederen blijven in de concurrentie met nieuwe en vreemde koopkracht buiten hun bereik. Dat is een tergende wanverhouding, ergerlijk te meer, omdat de schuld hiervan uitsluitend en alleen op Neder landers terugvalt. De loonen kunnen en mogen inderdaad niet verhoogd worden, behoudens uitzonderingen voor de minst draagkrachtigen. Loonsverhooging zou slechts e*en verschuiving van de moei lijkheden beteekenen. o JfOSTEN van levensonderhoud mogen niet stijgen. Daar komt het op aan. Dat deze desondanks gestegen zijn, be- teekent een mislukking van de hier te lande gevoerde sociale politiek. Het beteekent vooral een falen van het be staande Nederlandsche controle-appa raat ter noodzakelijke handhaving van de prijzen. Het bewijst een leemte in de houding en mentaliteit van rechters, politie-autoriteiten en opsporingsambte naren. Daardoor blijkt een schrijnend gemis aan sociaal verantwoordelij k- heidsbewustzijn van het Nederlandsche "volk in al zijn geledingen. Dit volk leeft nog steeds ondanks vier jaren °orlog en ondanks alle propaganda ter I Versteviging van het gemeenschapsbe- sef volgens de oude gedragsregelen: ..Ieder voor zich en de duivel pakt de laatste". In het licht van zulke sombere, I doch niettemin ware vaststellingen kan j toen niet bijster optimistisch zijn ten aanzien van de toekomstige ontwikke- ïg hier te lande. HAMA. Bij onze Vrijwilligers Onze mannen bedienen de zware tanks, die zoon groot aandeel hebben gehad in den heldenstrijd om Kowel lib PK Kraus/O/H/P m KEURINGEN WAFFEN SS, SS-WACHT BATAILLON. LANDSTORM NEDERLAND KRIEGSMARINE, GERMAANSCHE SS IN NEDERLAND. Het SS-Ersatzkommando deelt mede: Op de volgende data zullen de keuringen plaats hebben voor bovenstaande forma ties: 12 Mei 8—12 uur Arnhem, Café Royal. 12 Mei 15—18 uur Zwolle, Hotel Gütenbeek. 13 Mei 8—12 uur, Groningen, Heerestraat 4G. 13 Mei 15—17 uur, Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat. 15 Mei 813 uur, Amsterdam, Dam 4. 16 Mei, 812 uur. Utrecht, N.V.-Huis, Oudegracht 245. 16 Mei, 15—17 uur, Amersfoort, SS-Wachtbataillon 3, Leusderweg. Tüdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, kolen etc. Personen tusschen 19—35 jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerkstel ling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen SS kan ieder worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis zijn verkrijgbaar bij de navol gende Nebenstellen der Waffen SS: Amsterdam Dam 4; Alkmaar, Langestr.56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Heerestraat 46; Enschedé, Hengeloscliestraat 30 en eveneens bij het SS-Ersatz- kommando, Korte Vijverberg no. 5, Den Haag. Voor de Kriegsmarine, Marine Au- nahmestelle West, Utrecht, Plompetorengracht 24. Maandagavond is de stad Brussel weer het voorwerp geweest van een Britsch-Amerikaanschen luchtaanval. Twee opeenvolgende golven bombar dementsvliegtuigen, die op een zeer groote hoogte opereerden, hebben eens te meer dood en vernieling onder de burgerbevolking gezaaid door het luk raak uitwerpen van tientallen brisant bommen. Talrijke woningcomplexen werden als het ware weggevaagd. Ook een hospitaal werd beschadigd. Dinsdagmorgen was het aantal doo- den reeds meer dan 100 en waren er ruim 160 gewonden Het aantal volle dig verwoeste of zwaar geteisterde woningen bedroeg circa 300. Dinsdagavond hebben Engelsch- Amerikaansche vliegtuigen Brussel op nieuw gebombardeerd. Verscheidene bewoonde wijken werden getroffen. Aanval op Groot-Luik. Zondagavond hebben Britsch-Ameri- kaansche vliegtuigen de Luiksche Ag glomeratie aangevallen. De arbeiders wijken werden zwaar beschadigd en een twintigtal personen werd onder het puin bedolven. Dinsdag werd een nieuwe aanval gedaan. Honderden ar beiderswoningen werden vernield of beschadigd en talrijke slachtoffers lig gen nog onder het puin. Het scheikun dig laboratorium van de Universiteit van Luik is zwaar beschadigd en de kerk Renory gedeeltelijk vernield. Aanval op stad in de Ardennen Het Anglo-Amerikaansche lucht wa pen heeft Zondag en Maandagochtend bommen geworpen op een stad in de Ardennen en drie omliggende gemeen ten. Volksbuurten e-n arbeiderswijken werden getroffen, terwijl talrijke hui zen 'en een meisjesschool werden ver woest Fe drie omliggende gemeenten werden bijzonder zwaar geteisterd. Tot nu toe zijn er reeds circa zeven», g dooden en tweehonderd gewenden Kamerijk getroffen Maandag is Kamerijk opnieuw ge bombardeerd, Er zijn vele dooden en gewonden en er is groote schade ver oorzaakt. DE PUINIIOOlPEN DER STAD ONTRUIMD. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 10 Mei. - Het opper bevel van de weermacht deelt mede. In het bruggehoofd van Sebastopol zyn Duitsche en Roemeensche troe pen nog steeds in zware gevechten met de opdringende bolsjewisten gewikkeld. In het kader van onze distancieeringsbewegingen werden de puinhoopen van de stad Sebasto pol ontruimd. Slagvliegtuigen vernietigden gisteren overdag 30 Sovjet-Russische pantser wagens. In luchtgevechten en door luchtdoelartillerie werden 19 vijande lijke vliegtuigen neergeschoten. In het gebied van Jassy, ten oosten van den Sereth en op den westelijken oever van de Moldau mislukten plaat selijke aanvallen der bolsjewisten Snelle' Duitsche gevechtsvliegtuigen vernietigden ten noorden van Moer- mansk drie Sovjet-Russische motortor- pedobooten, alsmede twee koopvaardij- vaartuigen van tezamen 2600 brt. Bij aanvallen op Duitsche steunpun ten in het hooge noorden verloren de bolsjewisten 19 vliegtuigen. Het Italiaansche front Aan het Italiaansche zuidelijke front werden verscheidene vijandelijke aan vallen afgeweerd Stoottroepen bliezen talrijke vijandelijke gevechtsposten op. Gevechtsvliegtuigen vielen met succes schepen bij het landingshoofd van Net- tuno aan. Twee vrachtschepen van te- zamen 5000 brt., twee vrij groote lan dingsvaartuigen en een torpedojager werden zwaar getroffen. Een deel van deze schepen is waarschijnlijk vernie tigd. Bij zijn aanvallen op plaatsen in de bezette gebieden in het westen en bij aanvallen in het gebied van Luxem burg en Saarbrücken verloor de vijand gisteren 19 vliegtuigen. Enkele Britsche vliegtuigen wierpen in den afgeloopen nacht bommen op het stadsgebied van Berlijn. De Leider cnf/H. Schild/Pax m UTRECHT, 10 Mei. Ter gelegen heid van den verjaardag van den Lei der zullen heden, 11 Mei, in een zes tal groote steden in ons land openbare bijeenkomsten worden gehouden, waar ook vooraanstaande functionarissen der Nationaal-Socialistische Beweging het woord zullen voeren. Te Utrecht wordt een bijeenkomst gehouden, waar op alle hiervoor in aanmerking ko mende leden van den Nationalen Jeugdstorm op plechtige wijze in de N.S.B. zullen worden opgenomen. Aan vang half twee. De Nederlandsche Om roep zendt om één uur over den zen der Hilversum 1 een rede uit van den secretaris-generaal der Beweging, ir. C. J. Huygen, onder den titel: „Mus- sert. Leider voor ons volk". Van vier tot vijf uur ontvangt de Leider alle leden der Beweging en nevenorganisa ties, die hem persoonlijk willen feli- citeeren met zijn 50sten verjaardag. De Krim was reeds geruimen iijd als waardefactor afgeschreven. BERLIJN, 10 Mei. (DNB) Het ver voer van de Duitsche en Roemeensche formaties uit Sebastopol naar het Duitsch-Roemeensche vasteland is vol ledig gelukt en kan reeds thans een tactisch evenals technisch opmerkelij ke prestatie' genoemd worden aldus begint de militaire correspondent van het DNB, Martin Hallensleben, zijn be schouwing over de militaire situatie van heden. Hij schrijft verder: Nu de ontruiming van de stad en haven van Sebastopol door de Duitschers en Roe menen is. voltrokken, kan openlijk ge sproken worden over de rol. die de Krim in den loop van de laatste maa "i- den ten deel gevallen was in het be stek van de Duitsche oorlogvoering. In den loop van het geheel der ope raties was reeds maanden geleden dui delijk geworden, dat de Duitschers van plan waren bij vertragenden tegen stand in het Oosten de laatste hand te leggen aan de voorbereidingen voor de groote acties van 1944. Het was op vallend, dat zij uit de toen reeds zicht baar wordende concentratie van krach ten op alle gebieden van hun oor logvoering geen omvangrijk potentieel afzonderden voor de toen woedende veldslagen, -maar het weerstandsver mogen hunner formaties in het Oosten kennende en terecht daarop vertrou wende hun leger geleidelijk terugleid den naar de Proeth. Toen men van Duitsche zijde de komende ontwikke ling koel en berekenend onder oogen zag, trok men ten gunste van de veilig stelling van het militaire eindsucces. waarvan men op grond der plannen voor 1944 volstrekt zeker is nuchter de eenig mogelijke consequentie en schreef de Krim als waardefactor af. Men ging derhalve successievelijk over tot een vermindering van de daar achtergelaten strijdkrachten, waarbij men zorg droeg voor camouflage dezer actie, en haalde allereerst de omvang rijke voorraden oorlogsmateriaal naa* Roemenië. Vervolgens ging men er t'»e over de bevolking van de Krim, voor zoover zij zich onder Duitsche bescher ming had geplaatst, tezamen met de indertijd voor de bolsiewieken gevluch te Kaukasiërs te redden. Er waren vol doende vaartuigen aanwezig om dit omvangrijke transport uil; te voeren. Dag en nacht voeren schepen, reeds in den tijd, toen bij Perekop en Kertsj de Duitsch-Roemeensche versperringsgren - RADIOPRAATJE MAX BLOKZIJL. 's-GRAVENHAGE, 10 Mei. - Max Blokzijl spreekt in de serie Brandende Kwesties, uit te zenden op Donderdag 11 Mei 1944 over Hilversum I om 18.45 uur. De titel van dit praatje is: „V/at is er gaande in Brabant?" UITREIKING NIEUWE BONKAARTEN. '-GRAVENHAGE, 11 Mei. De plaat selijke distributiediensten reiken van 14 Mei tot en met 10 Juni 1944 tegen overlegging van de oude distributie stamkaarten en het daarbij behoorende vervolginlegvel de volgende bonkaarten voor voedingsmidelen uit. Aan houders van een inlegvel K1V een bonkaart KA 407, aan houders van een inlegvel K3V een bonkaart KC 407, aan houders van een inlegvel K4V een bonkaart KD 407 of een bonkaart KE 407 naar gelang zij geboren zijn tusschen 12 Juni 1940 en 11 Juni 1942, dan wel na 11 Juni 1942. Zij, die geboren zijn tus schen 14 Mei en 10 Juni van de jaren 1923, 1930 en 1940, dienen hun vervol inlegvel te ruilen vóór het in ontvangst nemen van hun bescheiden. Men kan zijn kaarten uitsluitend af halen bij den distributiedienst der ge meente, waar men in het bevolkings register is ingeschreven. Een uitzonde- dering wordt gemaakt voor schippers woonwagenbewoners (voor zoover ij zijn opgenomen in het centraal bevol kingsregister), gedetacheerde mare- chaussee's, de vaste bevolking van kostscholen e. d. en voor hen, die ten gevolge van oorlogsomstandigheden tijdelijk elders verblijven. Bij de uitreiking der bonkaarten voedingsmiddelen wordt bon 29 van hei vervolginlegvel ingenomen. Tevens wordt naast het vakje S7 van de stam kaart een diagonaal kruis geplaatst. Bij het in ontvangstnemen der kaarten ga men terstond na of mer. alle bescheiden waarop men recht heeft, ontvangen heeft. Latere reclames worden niet in behandeling genomen. 12 Mei: Zon op 5.49 uur, onder 21.24 uur. Maan op 0.50 uur, opder 9.03 uur. del nog niet was weggeschoven. Ook de daarop volgende troepenverschepin gen verliepen vlot. Geringe verliezen voor de ontruimers. Er kan thans gezegd worden, dat er in de oorlogsgeschiedenis slech+s wei nig voorbeelden zijn geweest voor de ontruiming van een bijna geheel door het water omspoelde landstreek welke zoo geringe verliezen van de ontrui mers en verhoudingsgewijs zoo zware verliezen van de bezetters heeft ge- eischt. De hardnekkige en taaie ver dediging door de troepen, die het weg voeren moesten dekken, heeft tactisch een gunstige uitwerking genad op den Duitschen zuidelijken vleugel op het vasteland. Toen de toestand op den Duitsch-Roemeenschen rechter vleugel geconsolideerd was, was het tijdstip gekomen voor een ontruiming van de Krim. 's-GRAVENHAGE, II Mei. De Füh- rer heeft den Leider het volgende telegram gezonden: Den heer A. A. Mussert, Utrecht, Ter gelegenheid van Uw vijftigsten verjaardag bied ik U mijn oprechte gelukwenschen aan. Ik voeg hieraan mijn beste wenschen toe voor Uw verderen succesvollen strijd voor de verwezenlijking van de doelstellingen van het Nationaal-Socialisme. Voorts hééft Reichsleiter Bormann telegrafisch de gelukwenschen van de NSDAP en van de Partijkanselarij aangeboden. Het telegram luidt: Namens de Nationaal-Socialistische Duitsche Arbeiderspartij en als leider van de Partijkanselarij bied ik U op Uw vijftigsten verjaardag mijn hartelijke gelukwenschen aan. Tevens zend ik U mijn beste persoonlijke wenschen. Wegens verboden wapen bezit en sabotage. 's-GRAVENHAGE, 10 Mei. Het bureau Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden deelt mede: De 24-jarige Gerard Frank Smits uit Hulsberg (Limburg) wera bij een huiszoeking in het bezit van een vuurwapen aangetroffen, dat hij op een gegeven oogenbiik tegen de Duitsche bezettende ma'-ht gebruiken wilde Hij is als saboteur ter dood ver oordeeld. De 23-jarige Dirk Plagmeyer uit Sassenheim had tezamen met an dere Nederlanders opdracht een mili tair object te bewaken. Hij verliet zijn post en beschadigde een onderdeel van het aan zijn bescherming toevertrouw de militaire object. Hij deed dit met de bedoeling, daardoor zijn gering schatting voor de Duitsche bezettende macht tot uitdrukking te brengen. Plagmeyer werd als saboteur eveneens ter dood veroordeeld. Het vonnis over Smits en Plagmeyer is met den kogel ten uitvoer gelegd. VELDPOSTDIEF TERECHTGESTELD. 's-GRAVENHAGE. 8 Mei. Het bu reau van den bevelhebber der weer macht in Nederland deelt mede: De 21-jarige Albertus Mulder, gebo ren te Soesterberg, was bij den Bahn- postdienst in het rayon van het Luft- gaupostamt Amsterdam werkzaam. Hij heeft daarvan gebruik gemaakt, om op groote schaal veldpostpakketten en veldpostbrieven te ontvreemden. Be halve op tabakswaren had hij het vooral voorzien op contant geld. Op deze wijze maakte hij in den loop van den tijd bijna 25.000 R.M. buit, die hij op enkele honderden R.M. na door bracht met vrouwen van lichte zeden en in ander lichtvaardig gezelschap. De misdadiger, die bijzonder wordt gekarakteriseerd door de verwerpelij ke motieven van zijn handelwijze, is wegens voortgezetten diefstal met ge bruikmaking van de door den oorlog veroorzaakte buitengewone omstandig heden als oorlogsmisdadiger door het Feldkriegsgericht ter dood veroordeeld. Het voanis is voltrokken. Vrijdag 12 Mei is het 60 jaar geleden dat de heer Nicolaas Timmerman, de, grondlegger van den bekenden veevoe- derhandel en graanmaierij van Gebr Timmerman aan den Schermerweg te Alkmaar, zich als molenaar te St. Pan- cras vestigde. De heer Timmerman is in Alkmaar en in de graanwereld een be kende persoonlijkheid. Zestig jaar komt hij in Alkmaar en zestig jaar kent men hem daar door zijn onafscheidenlijke zij den pet en het eerlijk ronde gezicht met de donkere, ondeugend glanzende oogen. Timmerman heeft feen leven van noes ten arbeid achter zich. Zijn zoons had den gaarne aan het bereiken van dezen mijlpaal in zijn leven eenige feestelijk heden verbonden, maar met het oog op de tijdsomstandigheden, zoo vertelde hij ons, toen wij hem in zijn oude huis manswoning te St. Pancras bezochten, voelde hij daar niet voor. Na zijn jaren van harden arbeid voelt de nog kras se 84-jarige, die wekelijks op zijn fiets nog Alkmaar bezoekt, meer voor het rustige huismansleven. Hij leeft daar in zijn moestuin, zijn boomgaard en met zijn kippen en konijnen. Als weesjongen opgevoed te Edam, kwam hij op 18-jarigen leeftijd aldaar in het molenvak. „Toen ik 24 was", zoo vertelde hij, „was ik molenaars knecht in Barsingerhorn. Jan Leevendig te Dirkshorn was eigenaar van een kleinen meelmolen te St. Pancras. Hij wist, dat ik een goed molenaar was. De molen was vrij gekomen en hij bood mij den molen met huis en erf een half jaar voor niets aan en daarna voor f 3.per week. Ik accepteerde. De mensehen vonden het van hem een schandaal, want drie molenaars hadden daar vóór mij geen bestaan kunnen vinden. De molen had n.l. den naam, dat de steenen te klein waren en geen tarwe konden ma len. Het bleek mij al spoedig, dat de steenen niet oordeelkundig waren ge scherpt. Ik scherpte ze toen zelf, want juist daarop komt het aan. Men maalt tarwe het best met den Duitschen Lava steen. Zelfs in de moderne fabriek van mijn zoons, waar het veevoeder machi naal met hamermolens wordt gemalen, maalt men de tarwe nog met deze stee nen. Dit geeft een bloem, die door de banketbakkers wordt geprefereerd. Mijn molen, zoo ging hij voort, deed het best. Ik begon met 5 mud tarwe in de week en maalde voor het overige gerst en veevoeder. Eerst werkte ik met een jongen en later met twee knechts Wij maalden als er wind was, nacht en dag, elkander afwisselend. Op werktij den werd niet gekeken. Steeds was mijn principe, te leveren wat ik verkocht. Na I2V2 jaar kocht ik den molen Een jaar eerder had ik het huis tegenover den molen, waar ik nu nog woon, gekocht en werd de "kleine molenaarswoning mijn kantoor, want langzamerhand ontwikkel de zich aan de zaak een veevoederhan- del. In 1901 kocht ik van de firma Zwaarde maker aan de Zaan een grooteren molen, den pelmolen „Koning David". Mijn drie zoons werden mijn helpers Steeds sterker werd gevoeld, dat wij on-economisch werkten. Wij lagen be trekkelijk ver van het vaarwater af en dit vaarwater liet bovendien niet toe, er met schuiten van meer dan 40 ton te komen. Wij begonnen graan uit het bui tenland te importeeren. De arbeidsver houdingen werden anders en steeds meer begonnen de transportkosten te druk ken, zoodat mijn zoons besloten tot het stichten van het moderne bedrijf in Alk maar. Men lost daar thans 20.000 kg. graan in een uur met behulp van moto ren. Met 300 P.K. is de fabriek geïnstalleerd. Alles geschiedt daar nu machinaal en slechts een paar arbei ders zijn noodig voor het toezicht op de machines. Het is geniaal, maar mooi vind ik het niet. De ontwikkelingsgang der maatschappij vordert het echter nu eenmaal als men wil meekomen en nu er* geen handel meer is en alles tegen de tarieven van vóór 1940 voor de regeering gemalen moet worden, zouden wij met den molen zeker niet kunnen' meekomen. Met een blik naar buiten op zijn ouden, trouwen molen, vervolgde Tim merman: „Zoo'n fabriek is echter iets voor de jongeren. Ik mis daar het krui en van den molen en het draaien van de wieken en de bedrijvigheid van het molenaarsvak, dat mij lief is." Op mijn vraag of hij dan niet een klein beetje trotsch was op hetgeen zijn jon gens tot stand hadden gebracht ant woordde hij: „Natuurlijk ben Ik dat, maar nog trotscher ben ik er op, dat in al die jaren duizenden monsters van ons onderzocht zijn en dat er nog nim mer één monster is geweest waaruit bleek, dat een door ons verkochte par tij niet aan alle eischen van zuiverheid voldeed." Dat Timmerman van zijn molen heeft gehouden, zal ieder, die weet dat arbei den leven is, begrijpen. 15 jaar staat de molen ongebruikt en daardoor is hij in verval geraakt. Met het oog op het ge vaar voor de omwonenden moest de om loop reeds worden verwijderd. De mo len verkeert ook overigens in een toe stand, dat hij gevaar gaat opleveren en daarom is hij voor den sloop verkocht. De oude molenaar betreurt dit, maar is, als een echte Hollander, nog wel zoo nuchter, dat hij begrijpt, dat wat zijn tijd gehad heeft, moet verdwijnen en ook voor hem heeft de praktijk bewezen, dat het door de voortschrijdende techniek niet meer mogelijk is op de plaats waar de „Koning David" staat, een meelmo len te exploiteeren. „Misschien", zoo be sloot hij, „zullen straks mijn kleinzoons zich er over verwonderen hoe het hun vaders mogelijk is geweest, in de thans zoo modern geachte fabriek, die zelfs al spoedig te klein bleek en vergroot moest worden, het bedrijf uit te oefenen. De techniek gaat steeds verder." Zoo is het inderdaad. Moge dit den mensehheid ten goede komen. D. A. KLOMP. LOONEN EN ANDERE ARBEIDS VOORWAARDEN IN HET BLOEMBOLLENBEDRIJF. In de regeling van loonen en aridere arbeidsvoorwaarden voor het Bloem- bollenbedrijf in de provincies Noord en Zuid-Holland komt een bepaling voor, dat een patroon aan zijn vaste arbeiders (gehuwd of kostwinner) min stens 30 R.R. gemest vrij land of 60 R.R paden voor de nateelt moet verstrek ken. Echter is hij bevoegd in plaats van land, aardappelen te verstrekken. Ten einde misverstand en daardoor mogelijke conflicten met de distribu te eautoriteiten te vermijden, moet erop worden gewezen, dat bovengenoemde bevoegdheid wordt beperkt door het geen in andere wettelijke voorschrif ten ten deze is bepaald. De patroon zal dus zijn arbeiders niet meer hectoliters aardappelen mogen verstrekken, dan de distributiebepalingen toestaan. In de nieuwe Landbouwregeling is dit uitdrukkelijk aldus vastgelegd: „De werkgever is verplicht, voor zoover het bedrijf dit toelaat en de distributiebe palingen het toestaan, aan den arbei der op diens verzoek producten uit het bedrijf, die krachtens eenige zelfver- zorgingsregeling of telerspremieregelin** mogen worden behouden, deze te ver strekken tegen de vastgestelde richt- en marktprijzen". In dezen zin moet het woordje „be voegd" uit de Bloeribollenregeling worden opgevat. Mensch en dier..... Ergens aan één der grachten van Alkmaar zit een zwaan te broeden. Een wit wonder bij donker water. Een witte verzonkenheid temid den van het steedsche gewoel. Een witte sierlijkheid, als de tot veer geworden zwenking van een zwevenden vogel. Een witte zwijgende schoonheid, verdiept in het geheim eener ko mende geboorte. Een witte genade voor de stad, die dit wonder aanschouwen mag. Maar rondom deze witte, teedere droomende voornaamheid is.... de jonge mensch! Een kapotte fluit ketel, een afgedankte hoed, een halve schoen, liggen en drijven in de nabijheid en alleen de bodem van het water weet wat de lieve jeugd nog méér geworpen heeft naar het broedende dier, dat als een besneeuwde vogel in den lente dag den raadselachtigen roep van zijn vogelziel gehoor schenkt en zijn eeuwigen plicht vervult. Is er in Alkmaar geen enkel groot mensch, die dat verhinderen kan? En in zóó'n wereld moet ik leven! OVIDIUS. TOELATING VAN LEERLINGEN TOT DE OPENBARE SCHOOL VOOR UITGEBREID LAGER ONDERWIJS. Wij verwijzen belanghebbenden naar een in dit nummer voorkomende adver tentie met betreking tot bovengenoem de aangelegenheid. VIJF-EN-TWINTIGJARIG JUBILEUM. De heer J. Bekelaar herdenkt op Vrijdag 12 Mei a.s. den dag, dat hij vóór 25 jaar als letterzetter in dienst trad bij de Drukkerij fa. Jung Van der Hoek. Op dien dag is het tevens 25 jaar geleden, dat deze zaak werd op gericht. De heer Bekelaar, bekwaam vakman, heeft als voorzitter van de voormalige typografische studieclub „Alnetybo" veel gedaan om het vak- peil omhoog te brengen. Hoewel een niet gemakkelijke taak, is hij er toch in geslaagd om aan vele vakgenooten meer liefde tot het vak bij te brengen. Na den oorlog hoopt hij dit belang rijke werk weer ter hand te nemen. Het zal de heer Bekelaar Vrijdag zeker niet aan belangstelling ont breken. RIJKSPOSTSPAARBANK. Opgave betreffende het kantoor der posterijen te Alkmaar. In den loop der maand April 1944 werd op spaarbankboekjes aan boven genoemd kantoor en ressort ingelegd 291120.59 en terugbetaald 82874.34. Het aantal nieuw uitgegeven boekjes bedroeg 170. DIPLOMA ZWEMMEN. Dinsdagavond werd in de Overdekte alhier het z.g. diploma zwemmen ge houden, waarvoor speciaal natuurlijk van de zijde der ouders, groote belang stelling bestond. Er waren 49 candidaten voor het voorbereidend diploma en 41 voor het diploma geoefend zwemmer. Van deze 90 candidaten behoefden slechts enkele te worden afgewezen, wel een bewijs, dat de opleiding goed geweest is! Na afloop werden de diploma's uitge reikt, van welke gelegenheid de heer v. d. Grient gebruik maakte, om te wijzen op de beteekenis van deze di ploma's, waarvan er zeven verschillen de zijn. Wanneer men deze zeven di ploma's heeft behaald, is men van geoefend zwemmer reddend zwemmer geworden en pas dan is de N.Z.R.B. tevreden. Er zal dus heel wat gevraagd worden van' de zwemmers, maar niet minder van de instructeurs, die de leer lingen klaar maken voor elk volgend diploma. Dat geschiedt natuurlijk niet alleen in de Overdekte, doch ook in het Zomerbad en de bedoeling is om voor deze lessen in beide inrichtingen vaste uren in te stellen. Wat nu de resultaten van dezen eer sten avond betreft, hier volgt de lijst der geslaagde jongens en meisjes: Voor Diploma A slaagden: Jan Braaf, Wilhelm Dasbach, Nico Gijzen, P. Groen- wold Koomen, Arie de Groot, Jacob Reurt Houwing, Maria H. Hollaar, mevr. Jane Hoogeboom—Puyfelik, Corrie Jobse, Tony v. d Kaay, Rene Kaptein, Mimi Kraakman, Eddy Kareis, Jeltje Kleistra, Elisabeth Kieft, Nelly v. Latum, M. C. S. Mooy, Fietje Mors, Gre Mazereeuw, Eva de Nijs, Nellie v. d. Neer, Adrianus Ottenbros, mevr. Nell Robken—Hooge boom, Gerard Spijker, Sophie Tesselaar, Catharina Tesselaar, Cornells Thoes, Ja cob Dirk de Vet, Sijtje Jannetje v. Veen. Lientje de Wit, Emmy Zwart, Pe trus Zeylmans, Geertruida C. Avis, Ja cobus Bruin, Anna Thoes, Miep Meyer, Johanna Clazina Krop, Antony Kamp, Janna v. Veen, Annie Winder. Voor Diploma B slaagden. Jan Petrus Bierman, Jacoba Berber Jansen, Agatha Balder, Reinie Baars, Wilhelm Dasbach, Simon Fraay, Willy Godijn, Nicolaas W. Gijzen, Maria Adriane Hollaar, Arie Houtkooper, Reurt Jacob Hou wing, Neel- tje Hermin? Hoytink, mevr. Jane Hooge boom—Puyfelik, Elisabeth Kieft, Nel Kes- selaar, P. A. Kohnert, A. Th. v. d. Ka mer, Mattie Kommer. Geertruida Kam per, Elisabeth v. d. Linden, Tiny Mooy, Adrianus Ottenbros, Jacoba Poot, Jean Louis Stuurop, Gerard Spijker, Netty Tra, Weyer v. Veen, Hendrika Wijn, An- dré Winder, Lily Beets, Julia v. d. Ka mer, Nelly Clara Visser, Margaretha •Verspaandonk, Nelly Verspaandonk. BALDADIGHEID. Vijf jongens van 12 tot 14 jaar, die bezig waren aan het bolwerk het z.g. kruithuisje af te breken, werden door de politie naar het bureau overge bracht en na aldaar te zijn onderhou den, door hun respectievelijke ouders afgehaald. Ter zake van diefstal van kolen uit wagons aan de Handelskade werden 4 jongens en een meisje van 12 tot 14 jaar naar het bureau geleid. EEN WONDERLIJK GELUKKIGE AFLOOP. Gister om half zes begaf zich een jongen, die op het kruispunt Varne- broek-Kennemerstraatweg een paard en wagen volgde, plotseling van achter den wagen naar links toen juist een vrachtauto naderde. Voorbijgangers daagden er nog in den chauffeur op het gevaar opmerkzaam te maken. Deze remde oogenblikkelijk doch kon niet verhinderen dat het voorste gedeelte van de auto over den jongen reed. Toen de jongen onder de auto vandaan gehaald werd, bleek hij ongedeerd, daar hij juist tusschen de wielen te recht was gekomen. Men zal begrijpen dat het ongeval de omstanders een schrik op het lijf had gejaagd. Er kan niet genoeg gewaarschuwd worden tegen het roekeloos achter voertuigen vandaan springen der jeugd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1