DAGBLAD VOOR Ten afscheid. De stem der SS. Verduisteren v. 21.155.45 Flinke kerels melden zich voor den strijd tegen het bolsjewisme. Hardnekkig verzei van Duiisch-Roemeensche formaiies. Mussert's 50ste verjaardag. Terreuraanvallen. Uitzonderingstoestand voor het geva van een invasie. Decreet van den Rijkscommissaris. Despooi in zwem broek.. HOOFDREDACTIE. Projectiel te Blokker ontploft. De Frontzorgactie. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V, Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarscbe editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Bed. 3330. Giro 187294. ZATERDAG 13 MEI 1941. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 112, 4 pagina's. Prijs der gewone advertenties in deze editie min. 1.40, elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar ƒ2,10. voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. Een Grieksch wijsgeer heeft aan het begin van de geschiedenis van het Avondland de diepe levenswijsheid ge formuleerd: „Alles stroomt". Dichter bij huis heeft de populaire zanger Coos Speenhof datzelfde benaderd in zijn uitspraak: ,,'t Is anders!" "Met deze pa ranimfen ter zijde besluit ik met dit artikel mijn verleden jaar October be gonnen werkzaamheid als overzicht schrijver bij het „Dagblad voor Noord- Holland". De Franschen zeggen: „Partir, c'est rpourir un peu" (Scheiden, dat is een beetje sterven). Zoo is het. De weemoed over dit afscheid wordt geaccentueerd door de omstandigheden, waaronder dit moet plaats vinden en door het de zerzijds al te levendig besef, dat de ge stelde taak van voorlichting omtrent het gebeuren dichtbij en veraf onver vuld is. Tal van problemen in deze proble- npenrijke dagen zijn onbesproken geble ven. Ik vraag er mijn lezers excuus voör, die mijn werk met zooveel goede' raadgevingen ondersteunden. Ook al wa ren die „raadgevingen" niet steeds in even vriendelijke bewoordingen gesteld en vond ik vaak in de toegezonden en veloppen suggestieve schavotjes, waar bij' de emblemen van „bijltjesdag" ver- vaarlijker leken dan ze in gemoedelijke ironie in ontvangst werden genomen. Zulke epistels zijn me 'hoewel ze kennelijk anders bedoeld waren zeer nuttig geweest. Zij hebben mij op den ijodem der werkelijkheid gehouden, als pen al te ijverig enthousiasme een ga lop inzette, waar een slakkengangetje het tempo diende te zijn. Men schrijft tenslotte voor de lezers en niet voor zichzelf of voor ambtelijke belangstel ling. De taak van een journalist in dit tijdsgewricht is geen gemakkelijke. Daarbij is het vertrouwen van de le zers, dat zich in goed bedoelde critiek uit, haast onmisbaar om het gestelde (joel te benaderen. Het geschrevene van (jen journalist zoo heb ik het hier reeds vroeger geformuleerd moet ge schat worden 'n de mate van eerlijkheid, waarin het gegeven wordt. Lezers speu ren instinctief gauw genoeg dat blijkt uit toegezonden brieven of het ge schrevene door een overtuiging gedra gen wordt of dat het maar napraten is qf een min of meer zelfstandig ver werkt parafraseeren ovpr gemeenplaat sen. De vele lezers, die mij in den betrek kelijk korten tijd van mijn werkzaam heid hier zoo ruimschoots vertrouwen schonken, dank ik van ganseher harte. Voor hun medeleven en hun verdieping ip de hedendaagsche problemen, waar voor niemand onverschillig mag zijn, prndat ze elkeen aangaan. Er wordt vaak zoo roekeloos met maatstaven van pro en anti rondgesmeten. Alle Neder landers willen in den grond van de z'aak hetzelfde. Zij willen vasthouden qan hun geestelijk en stoffelijk kul- tiuurpeil, aan hun maatschappelijke verworvenheden, die ze uit eigen daad kracht geschapen hebben. Nederland gaat onder een zware cri sis gebukt. Dit is geen staatkundige cri sis alleen, doch een crisis van levens beschouwing, een crisis van kuituur, die heel het Avondland, de geheele be schaafde wereld, omyat. Er zijn menschen, die in 24 uren ge gijpt worden; anderen hebben v <or het iierwaardeeringsproces maanden en ja ren noodig. Maar het is ook waar, dat ije inventarisatie van een warenhuis meer tijd in beslag neemt dan van een inelkslijterij. Niemands standpunt, noch dat van de vroegrijpen, noch dat van (je bedachtzamen is te laken of te prij zen, mits het eerlijk en welgefundeerd is, Ieder oordeelt naar aanleg en mo gelijkheden, natuurlijke gegevens, waar op slechts weinige uitverkorenen in- yloed kunnen uitoefenen. De zin van het leven is de strijd om oen menschwaardig bestaan. De zin Ier geschiedenis, dat deze strijd om jtet bestaan niet door den eenling, doch Slechts door een georganiseerde samen leving overwonnen kan worden. De Inhouden der begrippen „mfenschwaar- jig" en „georganiseerde samenleving" «volueeren voortdurend als de behoef ten van een kind, dat tot volwassene opgroeit. De levensbeschouwing, die jen inhoud van deze begrippen be paalt, is als een organisme, dat jeugd, bloei en verval doormaakt om door kinderen en kindskinderen in een na tuurlijke „dialectiek" der dingen weer herboren te worden. Doch anders. Want piles stroomt. De droom van het menschelijke ver- Stand, deze hoogste aardsche gave, is een wereld, waarin het begrip der nood- Zakelijkheid van evolutie, de ont vankelijkheid voor een voortdurende harmonische voortontwikkeling in ver beterende veranderingen dusdanig den mensch physiek en psychisch door- deesemd heeft, dat een revolutie over bodig is. Op dit stramien doorbordu rende zou zelfs een snijpunt met de kerngedachte van het ideeëngoed van Groen van Prinsterer gevonden'^ kun nen worden. Dit moge absurd klinken. Doch juist de verstandelijke vermogens Stellen den mensch in staat een brug over alle verschillen, ook de biologi sche, te slaan. Wat ten aanzien van de dierwereld geldt waarom zou dit niet ten overstaan van medemenschen toe gepast kunnen worden? De chaos dezer dagen is in diepste wezen daarop terug te voeren, dat het verstand dat in dien het ook niet evolueert onverstand wordt in een al te verstard dogma tisme en in een te bekrompen begren zing van bevattelijkheden, dus In over schatting van het bereikte „en niet verder" de biologische realiteiten van da menschelijke natuur heeft verwaar loosd. Doch om de nuchterheid mijner lezers niet voor een laatste maal al te zeer op de proef te stellen, eindig 'ik bier in ongeschokt vertrouwen op de juistheid van het ideeëngoed, dat ik in deze kolommen verdedigd heb en dat sis idee zal overwinnen, hoe ook deze gigantische strijd als werk van men- ichenhanden zal afloopen. HAMA. Luistert op Zondag 14 Mei van 11.30 lot 11.45 uur over den zender Hilver-, sum I op golflengte 415 Meter naar de stem der SS, onderwerp „Moeder- Jj Mei. Zon op 5.46 u., onder 21.27 u. '«an op 2.33 u„ onder 11.15 n. 'J Mei. Zon op 5.44 uur, onder 21.29 uur. aan op 3,11 uur, onder 12.32 uur Bij onze Vrijwilligers. Overal langs de kusten van geheel Europa houden onze Vrijwilliger! de wacht. Een onzer mannen aan het MG Vt PK Weijs/O/H/P m KEURINGEN WAFFEN SS, SS-WACHT BATAILLON, LANDSTORM NEDERLAND KRIEGSMARINE, GERMAANSCHE SS IN NEDERLAND. Het SS'-Ersatzkommando deelt mede: Op de volgende data zullen de keuringen plaats hebben voor bovenstaande forma ties: 15 Mei 8—13 uur, Amsterdam, Dam 4. 16 Mei, 8—12 uur, Utrecht, N.V.-Huis, Oudegracht 245. 16 Mei, 15—17 uur, Amersfoort, SS-Wachtbataillon 3, Leusderweg. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, kolen Personen tusschen 19—35 Jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerkstel ling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen SS kan ieder worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis zijn verkrijgbaar bU de navol gende Nebenstellen der Waffen SS: Amsterdam Dam 4; Alkmaar, Langestr.56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Heerestraat 46; Enschedé, Hengeloschestraat 30 en eveneens bij het SS-Ersatz- kommando, Korte Vijverberg no. 5, Den Haag. Voor de Kriegsmarine, Marine An- nahmestelle West, Utrecht, Plompetorengracht 24. Ten zuiden van Polozk sterke bolsjewistische benden vernietigd. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 12 Mei (DNB). Het opperbevel van de weermacht deelt mede: „In ons verkleind bruggehoofd ten westen van Sebastopol boden de Duitsch-Roemeensche formaties, ook gisteren den met overmachtige strijdkrachten aanstormenden vijand hardnekkig verzet, waarbij zij een vrij groot aantal pantserwagens stukschoten. Voor Toeapse boorde een duikboot een Sovjet-torpedohoot in den grond. Bij het opruimen van het vijandelijke bruggehoofd aan den beneden Dnjestr, waarvan gisteren melding werd ge maakt, hebben de onder bevel van den generaal der infanterie Buschenhagen staande troepen 7 vijandelijke infante- fiedevisies alsmede onderdeelèn van een artillerie- en luchtafweerdivisie uiteengeslagen. Behalve duizenden ge sneuvelden verloren de bolsjewisten 2600 gevangenen, meer dan 600 stukken geschut en granaatwerpers, 334 mitrail leurs alsmede talrijke andere wapens en oorlogsmateriaal. In het achterwaartsche gebied ten zuiden van Polozk hebben formaties van het leger en de politie, tezamen met vrijwilliger^ uit dit gebied afkom stig, bij moeilijke weers- en terreins- omstahdigheden, door gevechts- en slag vliegtuigen van de luchtmacht schitte rend gesteund, sterke bolsjewistische benden in harde gevechten, die drie we ken hebben geduurd, omsingeld en ver nietigd. De vijand leed zware, bloedige verliezen. Er werden ruim 6000 dooden geteld; 6700 gevangenen werden ge maakt, 102 bendenkampen, 264 kazemat ten en gevechtsposten vernield en talrijke zware en lichte wapens, alsme de omvangrijk oorlogsmateriaal werden buitgemaakt of vernietigd. Bij herhaalde aanvallen van bolsje-. wistische vliegtuigen op een Duitsch convooi voor de kust van noord-Noor- wegen werden zestien vijandelijke vlieg tuigen doqr jagers en luchtdoelartillerie aan boord van schepen neergeschoten. Een eigen beveiligingsvaartuig ging verloren. De strjjd in Italië. In Italië ondernam de vijand ten zui den van Aprilia en ten oosten van de Golf van Gaeta talrijke vrij zwakke aanvallen, die met zware bloedige ver- 's-GRAVENHAGE, 12 Mei. Te 's-Gravenhage nam de Leider gisteren de gelukwenschen in ontvangst van de Duitsche autoriteiten, alsmede van zijn gemachtigden voor staatsaangelegen- heden en van offieieele vertegenwoor digers van overheidsinstellingen. De Rijkscommissaris, Rijksminister Seyss Inquart, was de eerste, die zijn gelukwenschen kwam aanbieden. Hij deed zijn wenschen vergezeld gaan van zijn portret met opdracht. Commissaris-generaal Ritterbusch las den Leider den tekst voor van de tele grafische gelukwenschen van den Füh- rer, van Reichsleiter Bormann en Reichsorganisationsleiter dr. Ley en overhandigde als persoonlijk geschenk de „Atlas van de zeehavens der Ba- taafsche Republiek, die van Batavia en Onrust." Voorts kwamen den Leider compli- menteeren de Commissarissen-generaal dr. Wimmer en SS-Obergruppenführer un£ General der Polizei Rauter. Deze laatste bracht de gelukwenschen van den Reichsführer SS Himmler over. Als geschenk van dezen^on^ving de Leider het driedeelige werk van Terwen over het „Koninkrijk der Nederlan den". Ook vertegenwoordigers van staat en partij boden hun gelukwen schen aan. Van Nederlandsche zijde maakten hun opwachting de gemachtigden van den Leider voor staatsaangelegenheden, eenige secretarissen-generaal van de partementen en deputaties van het Ne derlandsche Arbeidsfront, van den Landstand, van den Nederlandschen Volksdienst, van den Nederlandschen Arbeidsdienst en van de Nederlandsche politie. Tot besluit der viering van zijn vijf tigsten verjaardag heeft de Leider Dohderdag een kameraadschapsavond te Maastricht bijgewoond. liezen voor den vijand werden afgesla gen. Lichte Duitsche vlootstrijdkrach- ten brachten in de Adriatische Zee een vrij groot vijandelijk motorschip tot zin ken. De strijd tegen communisti sche benden. In den strijd tegen communistische benden op den Balkan heeft de 39ste Kroatische infanterie-divisie, waarbij Duitsch opleidingspersoneel is inge deeld, onder leiding van luitenant-gene raal Nickel in de laatste vier maanden een groot gedeelte van het Kroatische kernland bevrijd. De communisten ver loren in deze gevechten 3000 dooden en 1200 gevangenen, 16 stukken geschut, 185 mitrailleurs, talrijke ravitaillee- ringskampen en amunitie werden buit gemaakt of vernietigd. Formaties Duitsche torpedovliegtui gen vielen op 11 Mej des avonds in het zeegebied ten oosten van Algiers een vijandelijk ravitailieeringsconvooi aan en brachten 7 vrachtschepen met een gezamenlijken inhoud van 49000 brt. en een torpedojager tot zinken. Twaalf vrachtschepen van tezamen 86000 brt., een groot tankschip, een lichte kruiser, alsmede twee torpedojagers werden beschadigd. Amerikaansche bommenwerpers vie len gisteren' in den laten namiddag plaatsen in zuidwest-Duitschland aan. Vooral in Saarbrücken ontstonden scha de en verliezen onder de bevolking. 31 vijandelijke vliegtuigen werden vernie tigd. Nog 16 vliegtuigen werden neer geschoten bij nachtelijke aanvallen op de bezette gebieden in het westen. Patrouillevaartuigen beschadigden in den nacht van 10 op 11 Mei voor de Nederlandsche kust twee Britsche mo- tortorpedobooten zoo zwaar, dat zij waarschijnlijk verloren zijn gegaan.. Een eigen patrouillevaartuig is gezonken". Amerikaansche jachtvliegtuigen boven zuidwest-Duitschland. Amerikaansche jachtvliegtuigen voor den langen afstand, die gisternamiddag tot boven Z.W.-Duitschland doordron gen, ondernamen in scheervlucht. aan vallen op de landelijke bevolking. Daarbij werden in de omgeving van Mülhausen 22 persdnen, hoofdzakelijk vrouwen en kinderen, gedood. Een grooter aantal werd gewond. Verwoestingen In Brussel. Donderdagmiddag zijn „zij" terugge komen. Opnieuw werden de Brussel- sche stadswijken getroffen. Opnieuw werden honderden huizen met den grond gelijk gemaakt of beschadigd. Opnieuw werden tientallen personen gedood en tientallen gewond. Vreeselijker nog, dan lij het bom bardement van Maandag j.l., zijn de aangerichte verwoestingen. De straten zijn door het geweld der ontploffingen opengereten en de waterleidingen ge sprongen. Geheele complexen werden weggevaagd. En over de geteisterde ge bieden hangt de karakteristieke stof- lucht, die den adem doet stokken. Weer zijn geheele wijken der Belgi sche hoofdstad in rouw gedompeld. Het is nog te vroeg om zich reeds een vol ledig beeld van de verwoestingen te kunnen geven, die er uiterst omvang rijk uitzien. In totaal zouden een veertigtal dooden te betreuren zijn, terwijl ook een aantal zwaargewonden In zieken huizen moesten worden opgenomen. NEDERLANDSCHE JONGENS. Opgelet! •s-GRAVENHAGE, 11 Mei. - Donder dag 18 Mei zal in Den Haag op Plein 1813 nr. 3 nog een keuring worden ge houden voor de eerstvolgende weer- sportkampen. Iedere Nederlandsche jongen heeft gelegenheid om tezamen met kameraden uit andere Germaan- sche landen vier mooie voorjaarsweken door te brengen. Ook dezen keer zijn hieraan geen onkosten verbonden, zoo dat ook minder bedeelde jongens van deze gelegenheid kunnen profiteeren. Het bureau voor weersportkampen is .geopend van 9 tot 14 uur. - In het Verordeningenblad van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied is een decreet van den Rijkscommissaris opge nomen (no. 15-1944, verschenen 13 Mei 1944), waarin voor het bezette Nederlandsche gebied de uitzonderingstoestand wordt aangekondigd voor het geval, dat de militaire situatiè in West-Europa bijzondere maatregelen vereischt. In dit geval zal op verzoek vtfh den Weermacht- hevelhebber in Nederland door den Rijkscommissaris voor het bezet te Nederlandsche gebied de uitzonderingstoestand worden afgekon digd. De bevolking zal hiervan door aanplakking en eventueel door een bekendmaking in de pers, door middel van den radio-omroep of door een andere wijze van bekendmaking, op de hoogte worden gebracht. Het decreet houdt een reeks van bepalingen in, die gelden voor den duur van den uitzonderingstoestand. In artikel 2 van het decreet wordt o.a. het volgende bepaald: (1Hij, die zich met den vijand inlaat, de kracht van het Groot- Duitsche Rijk en zijn bondgenooten benadeelt dan wel de nitvoering van een militaire opdracht verhindert, wordt gestraft met den dood. (2) Ieder verzet tegen maatregelen van de bezettende macht, iedere verstoring van de openbare orde, iedere benadeeling van het arbeids proces, ieder optreden, dat de voorziening in gevaar brengt, wordt gestraft met den dood. (3) Poging en deelneming zijn op gelijke wijze strafbaar als Ihet voltooide strafbare feit. (4) Indien de doodstraf in uitzonderingsgevallen, waarin bijzondere in den persoon van den beklaagde gelegen verzachtende omstandige heden bestaan, bovenmatig is te achten, dan wordt gestraft met le venslange gevangenisstraf of met gevangenisstraf voor den tijd van niet minder dan 10 jaren. In alle gevallen kan naast de vrijheidsstraf of de doodstraf een geldboete tot een onbeperkt bedrag worden op gelegd. (5) Het nemen van maatregelen op het gebied van de 'Sicherheits- polizei blijft onaangetast. Artikel 3 van het decreet bepaalt het volgende: (1) iedere rechter, ambtenaar of aider lid van het personeel van een gerecht, een andere overheidsinstantie, een openbaren dienst of bedrijf, een openbare instelling, inrichting of bureau, alsmede van eenniet-openbare instelling of inrichting of van een net-openbaar bedrijf, waarin een belangrijke taak wordt vervuld dan wel voor den oorlog belangrijke opdrachten moeten worden uitgevoerd, iedere arts en apotheker, ieder© vroedvrouw en iedere dierenarts moeten de werkzaamheden, die hun beroep of hun dienstbetrekking medebrengen, volgens de hiervoor gel dende bepalingen, in het bijzonder volgens de bijzondere beschikkingen van de bezeilende macht, verder uitoefenen en, indien deze doot» over macht zijn onderbroken, dezelve terstond na opheffing van de belemme ringen hervatten. (2) Hij, die de werkzaamheden, die zijn dienstbetrekking of beroep medebrengen, in strijd met do bepalingen van het eerste lid niet of niet naar behooren uitoefent, dan wel in geval van onderbreking door over macht deze niet hervat, wordt gestraft met den dood. De in de artikelen 2 en 3 van het decreet genoemde strafbare feiten wor den op grond van de tot dusver geldende processueele voorschriften be recht, d.w.z. met toepassing van de thans geldende competentie-bepalingen door de Duitsche civiele gerechten, de krijgsraden en de SS- en Politie- gerechten, en eventueel door de militaire standgerechten. Met betrekking tot de werkzaamheid van de Nederlandsche Óverheidsin- startties -en bedrijven, enz. bevat het decreet in artikel 6 de volgende be palingen: (1) Alle Nederlandsche Overheidsinstanties, diensten, instèllingen, bu reau's, inrichtingen en bedrijven al dan niet van openbaar karakter voeren de aanwijzingen uit, die door militaire instanties of militaire commandanten rechtstreeks aan hen worden gegeven. (2) Dit geldt ook voor artsen, apothekers, vroedvrouwen en dieren artsen. Gedurende den uitzonderingstoestand zijn in artikel 7 de Commissaris- generaal voor bestuur en justitie als algemeen plaatsvervanger van den Rijkscommissaris en de Hoogere SS- en Politieleider en Commissaris- generaal voor de openbare veiligheid als plaatsvervanger van den Rijks commissaris voor politiezaken aangewezen. Beiden treffen de maatregelen, die ter uitvoering van -militaire opdrachten voor het civiele ressort nood zakelijk zijn. De bevoegdheden, die de beide plaatsvervangers van den Rijkscommis saris voor den duur van den uitzonderingstoestand bezitten, worden in artikel 8 van het decreet als volgt geregeld: (1) By de uitoefening van de hun volgens artikel 7 toekomende be voegdheden kunnen de4 aldaar genoemde plaatsvervangers van den Rijkscommissaris binnen den kring hunner bevoegdheid rechts- en be- stuursvoorschriften uitvaardigen, alsmede aan alle Duitsche en Neder landsche Overheidsinséanties, met inbegrip van de gerechten, aan alle d;ensten instellingen, diensthureau's, inrchtingen en bedrijven al dan niet van openbaar karakter aanwijzingen geven. Voor de gen diensten, instellingen, diensthureau's, inrichtingen en bedrijven al bepaald, niet ten aanzien van de rechtelijke werkzaamheid. Eveneens kunnen aan artsen, apothekers, vroedvrouwen en dierenartsen aan wijzingen worden gegeven. (2) De door de plaatsvervangers van den Rijkscommissaris uitge vaardigde rechtsvoorschriften worden in het Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied afgekondigd, voor zoover niet om bijzondere redenen een afkondiging door middel van aanplakking, door den radio-omroep, door de pers of op andere wijze noodzakelijk is. Geschiedt de afkondiging van rechtsvoorschriften op verschillende wijze, dan treden de voorschriften in werking op het tijdstip van de vroegste afkondiging. In overeenstemming met de in artikel 8 aangegeven volmachten van. de plaatsvervangers van den Rijkscommissaris kunnen ook de gevolmach tigden van den Rijkscommissaris aan de in artkel 8 genoemde instanties en personen voor het gebied'van hun provincie, resp. voor hun stad, aan wijzingen geven en voorloopige beschikkingen uitvaardigen. De Rijkscommissaris, Rijksminister dr. Seyss Inquart, wenscht den Leider geluk met diens 50sten verjaardag. J5S Bildberichtér Sepp Fritz/Stapf/Pax m Wij' leven in een waterland. Vreemd, dat er dan toch nog zoo veel menschen zijn, die niet zwem men kunnen. Eén mijner allerbeste vrienden kon het ook niet en heeft dat altijd als een gemis gevoeld. On het midden van den reistocht van zijn leven, om met den heer Dante te spreken, heeft hij zich echter nog in badkleedij gestoken en bestu deert thans naarstig den arm- en beenslag. Ik heb hem zien oefenen. Het was een schoon gezicht. Mijn vriend, die den naam geniet in het gewone dagelij «sche lev in een mond te hebben „van hier tot aan den overkant", is in het water erg zwijgzaam en doet gedwee aan den hengel wat de blonde instructrice, die met een zwevenden glimlach zijn gestumper aanziet, hem gelast. Aardig zoo'n door het water ge temde geweldenaar! Men beweert, dat aan een gene raal op pantoffels weinig heldhaf tigheid is. Maar aan een donde renden huis- en bureaudespoot, die voor het eerst in een zwembroek rondstapt, is nog minder heldhaf tigheid. Toch hoop ik, dat hij volhoudt en dat vele anderen zijn voorbeeld zullen volgen! OVIDIUS. Met ingang van 15 Mei treedt als Hoofdredacteur van ons blad op de heer H. J. M. Schroder, van Apeldoorn; de politiek-redacteur, de heer H. J. J. Marinus, neemt op denzelfden datum afscheid van ons hlad. In de gemeente Blokker is door het ontploffen van een projectiel een ern stig ongeluk gebeurd. Drie kinderen vonden op een weiland van den heer Dekker een projectiel. Toen het drietal al spelende op den straatweg -was gekomen, gooiden zij het explosieve voorwerp met kracht tegen den grond, waardoor het ont plofte. De jeugdige Degeling werd ernstig gewond en is in ernstigen toe stand naar het ziekenhuis in Hoorn vervoerd. De beide andere kinderen liepen lichte verwondingen op en kon den, na verbonden te zijn, huiswaarts keeren. Denk om de groote, landelijke' collecte. 's-GRAVENHAGE, 13 Mei. De leid ster van Frontzorg, mevrouw E. Kröl- lerSchafer, deelt ons het volgende mede: De mededeeling in de pers inzake de groote opbrengst der Frontzorg- avonden georganiseerd door de WA, zou mogelijk den indruk kunnen wek ken, alsof Frontzorg thans in geld zou zwemmen. Niets is minder waar, Hoe erkentelijk Frontzorg is voor den gel- delijken steun, die haar in zoo rijke mate werd verleend, de zorg voor de frontkameraden in den ruimsten zin des woords, het zijn er tienduizen den verslindt sommen en het is be grijpelijk, dat de kas na geregelde en flinke ade>latingen, steeds aanvulling behoeft. Behalve het noodzakelijke apparaat dat de administratie en correspondentie verzorgt, verricht door het geheele land een staf van medewerkers zijn taak geheel belangeloos, evenals zulks van zelfsprekend het geval Is met de actie der WA voor het organiseeren van Frontzorgavondfn gedurende het win terseizoen. Er zijn echter aan de organisatie de- zer avonden zelf zeer hooge kosten verbonden. De toegangskaarten tot deze Frontzorgbijeenkomsten worden b.v. voor eqn belangrijk deel gratis aan de familie der frontstrijders ter be schikking gesteld, terwijl in sommige gevallen de reiskosten der familieleden ook ten laste van Frontzorg komen. Voor de kindervoorstellingen en laza retconcerten geldt, dat zij geen inkom sten opleveren en de kosten hiervan ten deele door Frontzorg- worden ge dragen. De beroepsartisten, die aan deze uit voeringen en concerten hun medewer king verleenen, worden uiteraard nor maal gehonoreerd. Van alle inzamelingen wordt steeds 20 pet. van de ontvangsten aap de districten afgestaan, die daarmede in de gelegenheid gesteld worden, naast de algemeene Frontzorg, de frontkamera- den uit deze geldmiddelen te ver zorgen. Momenteel is het circus Mandera op tournee door het geheele land. Voorts bestaat het voornemen, om de kinderen der frontstrijders geduren de de Pinkstervacantie een gezelligen middag te bezorgen; ook het St. Nico- laasfeest en Kerstmis mogen vanzelf sprekend niet onopgemerkt voorbij gaan. Dit zijn slechts enkele grepen uit het werk, de verzending van tien duizenden pakketten, waarin een uitgave van honderdduizenden guldens is gemoeid, werd reeds vroeger aan gestipt. De inkomsten zijn dus zeer belangrijk, maar de uitgaven houden hiermede ge lijken tred. Zal dus het werk van Frontzorg op dezelfde schaal voortgang vinden, dan blijf ik rekenen op den zélfden geldelijken steun als tot dus ver ondervonden. In het bijzonder gelat zulks voor de groote landelijke collecte welke met medewerking van vele in stanties op 27 Mei a.s. gehouden zal worden. Het ridderkruis voor willen groot-admi raal Koga. De FUhrer heeft aan den Tenno het onderstaande telegram gezon den: „Uwe Majesteit. Diep onder den in druk van het heldhaftige optreden van Uwen vlootvoogd, groot-admiraal Yneitsji Koga en uit waardeering voor zijn his torische verdiensten in den gemeen- schappelijken strijd van onze wapens heb ik den gesneuvelden held het ridderkruis met het eikenloof van het ijzeren kruis verleend",

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1