nsparaiita u, gesloten zijn. J V. I DAGBLAD VOOR I Ui, j Pi I 1 Scholten's Zoon 'ijwieien van adres Verwacht Duitsche legerleiding binnenkort een invasie? l«-:| H r ill I f al - Xerxes I Meisjes ide (vr.) s! STRIJDEN 2451. nnep. (oorklassen 'ederlandsche ooorwegen den voor het ïomen indien Voorspel van de invasie. Luchtaanvallen op Frankrijk. Politieagent door arrestant beschoten. Verduisteren v. 21.305.45. Hevige strijd in Italië. Nieuws in 't kort. Gebruik van telefoon aansluitingen. Telegram van Elias aan Mussert. Na de ambachtsschool. Rijkscommissaris spreekt. STAD EN OMGEVING. N oordscharwond e. Broek op Lanqendijk. Oterleek. Predikbeurten. IR I'S! f 1 I i 1 I 11 •f 1 II I gemakkelijker te krijgen! de gortbon is nu ook moutbon beschikbaar ansparanta. Een dub- .•genheid dus voor het ;n van de eenige Ne- che aardappeltapioca, telijk voor pap, soep, en vla» iapptlmttlfabniktn TSDAG 2.30 uur (West. Ie kl.) C. DE GRAND. tus zijn gedateerd, zullen ifgetrokken va-n den leve- /enmin als bonnen van Ike zijn of zullen worden 1 Augustus. De aanslag op •boren vóór 1944, zal even wederom 20 pet. van het im bedragen. In plaats van men ook oudere schapen omgekeerde is echter niet ur H. J. M. Schroder, Alk- ofdred. Tj. N. Adema, Alk- in dienst Jac. Broersen te letteren en wetenschappen n Aardweg te Alkmaar; kman te Alkmaar; prov. Clomp te Alkmaar, or de adv.rubriek W. Ra- g aan de Zaan; voor de T. Bus, Alkmaar. Edeelingen. ERWEG 84. Toewijzingscommissie rstraat 5 A. j mede dat Ingaande he Rijwielhandelaren. een van Nederlands POL uit Rotterdam, scheweg een wedstrijd ;n den Heer BOEKEL, SCHAGEN, p een Imperator Bil- plaatst is in boven- AANVANG-3 UUR. Hemelvaartsdag, 'erdekte 1.50, Balcon fl. van de Overdekte. Haverlag, T. Bij- A. Veldhuizen, en laar, Smitshuyzen, auch. een enkele voor- esstuk bedrijven van .ommelKouw. oneelvereeniging f 1.75, f2.—. Mei dag. v. 11-1 u. Nico Akkerman.) an het Gymnasium is S. BEZET. ordt nu a.s. WOENS- Idags om 5 uur voor ing in den Sted. Mu- nscht. voorraad strekt^^^ en verkrijgbaar» Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. DINSDAG 16 MEI 1944. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 114, 2 pagina's. Prijs der gewone advertenties in deze editie min. 1.40, elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2,10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. Kanaalkust komt allereerst in aanmerking. Het weermachtbericht van Zaterdag meldde, dat de talrijke luchtaanvallen der laatste dagen op doelen in de bezette gebieden in West-Europa als de voorbereiding der van geallieerde zyde te verwachten invasie kunnen wor den beschouwd. Hiermede is, zoo schrijft de Berlïjnsche ANP-correspondent, voor de eerste maal officieel de verwachting geuit, dat de invasie zal plaatsvinden. Het woord zelf is in Duitsche beschouwingen reeds herhaalde lijk gebezigd, doch werd dan steeds aangeknoopt aan uitlatingen van Anglo-Amerikaansche zijde, die de aankondiging van grootscheepsche mili taire operaties op het continent inhielden. Deze uitlatingen zyn van Duitsche z\jde steeds zonder meer weergegeven en het eenige commentaar, dat er aan werd vastgeknoopt, was dat. als de invasie zou komen hetgeen in het midden werd gelaten deze de Duitschers niet onvoorbereid zou vinden. In het officieele communiqué van het Duitsche opperbevel is thans echter duidelijk uitgesproken, dat de invasie wordt verwacht en dit kan een aan wijzing z(jn, dat de Duitsche legerleiding haar op korten termijn tegemoet ziet. Als zoodanig is de desbetreffende zinsnede in het weermachtbericht dan ook niet zonder beteekenis. Zij vormt in zekeren zin de officieele be krachtiging van de talrijke artikelen, die juist de laatste dagen in de Duitsche pers zijn verschenen en waarin het* Duitsche volk op den ernst van het oogenblik gewezen en op te verwachten offensieve operaties der geallieerden voorbereid wordt. Luchtbombardementen in Frankrijk en België. De verwachting, dat de geallieerden tot de invasie zullen overgaan, moti veert het opperbevel der Duitsche ■weermacht met het groote aantal luchtaanvallen op de oezette gebieden in het westen in de periode van 1 tot 10 Mei. Weliswaar richt zich de activi teit der Engelsch-Amerikaansche luchtmacht eigenlijk reeds sedert Pa- schen in versterkte mate tegen ver keersknooppunten in West-Europa, vooral in Noord-Frankrijk en F Igië, daarnaast ook in het Duitsche ach terland, doch sedert den len Mei is de intensiteit dezer aanvallen dermate opgevoerd, dat de Duitsche legerlei ding hieraan zekere conclusies ten aanzien van de verdere militaire plan nen der geallieerden heeft meenen te kunnen vastknoopen. Natuurlijk zal zij er zich wel voor wachten, een oordeel uit te spreken omtrent het tijdstip, waarop zij de invasie verwacht, doch de voorteekenen wijzen er op, dat aan de onzekerheid op dit punt wel eens binnen niet al te langen tijd een einde zou kunnen komen. De natuurlijke omstandigheden zijn in de komende dagen gunstiger dan over eenigen tijd: de nachten worden niet door maan licht verhelderd en de hooge vloed is gunstig voor landingsoperaties aan het vlakke strand. Kanaalkust komt in aanmerking. Het feit, dat in het bijzonder het verkeersnet en de vliegvelden in Nrd.- Frankrijk en België het doelwit der Anglo-Amerikaansche luchtaanvallen zijn, doet de Kanaalkust in de eerste plaats in aanmerking komen als mo gelijk invasiegebied. Zooals evenwel Martin Hallensleben, de militai re correspondent van het DNB, brengt den grooten slag aan het Z.-Italiaansche front, die thans nog in een beginstadium verkeert, in ver band met het Anglo-Amerikaan sche luchtoffensief tegen de noor delijke en westelijke kust van Frankrijk, welk offensief hij een voorspel van de invasie noemt. Het doel van de Britsch-Ameri- kaansche onderneming in het ge bied tusschen Minturno en Cassino, zoo schrijft hij, is de Duitsche lei ding volkomen duidelijk. Hetgeen op het oogenblik in dit gebied ge schiedt, is strikt genomen slechts een poging om de eigenlijke Britsch-Amerikaansche plannen te verdoezelen. De Duitsche bewegin gen tijdens Zaterdag en Zondag schijnen dan ook voorgeschreven te zijn door den wil om eerst den vij and tot een volledige ontplooiing van zijn krachten te laten komen en de artilleriewals in het voorter rein te laten doodloopen De Anglo-Amerikaansche aanvals- operatie is derhalve dan ook in het ge bied van San Angelo in het door de Duitschers prijsgegeven terrein kun nen komen en wel ter diepte van tot dusver slechts twee tot drie kilometer. De slag begint echter pas. Ondertusschen begint de activiteit in het bruggehoofd Nettuno-Anzio en in de kustwateren van de Thyrreen- sche Zee levendiger te worden. De eerstvolgende vsertien dagen zullen menige opheldering verschaffen over kwesties, die de beide oorlogvoerende partijen thans nog onbeantwoord la ten. De Duitsche leiding schijnt overi gens de invasie niet te beschouwen als een onderneming, die zich wat betreft tijd en vorm als één geheel zal afspe len. Men gelooft, in Berlijn voldoende te weten, dat de invasie zich zal be dienen van verschillende yormen en verschillende tijdstippen. Zware verliezen der Anglo- Amerikanen. De sedert 12 Mei in den westelijken sector van het Zuid-Italiaansche front aanvallende Anglo-Am jrikanen heb ben in de eerste 48 uur reeds zóó zwa re verliezen geleden, dat hun aanvals- kracht duidelijk merkbaar vermin derde. De in den sector van Minturno in ge vangenschap geraakte Amerikaansche sergeant Roger D. Alkin uit Chicago verklaarde: „Generaal Alexander had ons zeer sterke bescherming door de artillerie, gevechtsvliegtuigen en pant serwagens beloo'd Desondanks werd ons regiment reeds op den tweeden dag van den strijd /olkomen in de pan ge hakt. Het vuur van de Duitsche artil lerie en granaatwerpers was vreese- lijk doth steed? weer moesten wij door den hagel van granaten heenrennen. Op den avond van den tweeden dag waren wij 50 meter vooruitgekomen. De gevechtspost van ons bataljon had echter een voltreffer gekregen. De commandant en zijn staf waren onmid dellijk dood. Het bataljon zelf was op enkele mannen na, die in Duitsche ge vangenschap raakten, in de pan ge hakt. Alleen in ons aanvalsgebied heb ik meer dan 200 gesneuvelde Ameri kaansche soldaten geteld. Zij waren allen in het vuur van de Duitsche ar tillerie gevallen". van Duitsche zijde verklaard wordt, is men op alle punten van het Europee- sche vasteland op landingen voorbe reid. Het bombardeeren der vliegvel den op Corsica door Duitsche bom menwerpers kan als bewijs gelden, dat de Duitsche legerleiding ook eventu- eele plannen, die de tegenstander voor een aanval op de zuidelijke kus ten koestert, reeds in het stadium der voorbereiding tracht te verijdelen. De afweermaatregelen der Duit schers richten zich niet alleen tegen landingen van zee uit. Het is namelijk aan te nemen, dat de geallieerden op zeer groote schaal van luchtlandings troepen gebruik zullen maken, tenein de niet uitsluitend aangewezen te zijn op een frontalen aanval op de verde digingswerken, die de Duitschers over al aan de door hen bezette kusten hebben aangelegd. In het algemeen koesteren de geallieerden, blijkens hun uitlatingen, van hun luchtwapen groote verwachtingen. Echter ook een over wicht in de lucht is, naar daartegen over van Duitsche zijde betoogd wordt, geen garantie voor het welslagen der operaties te land, zooals het verloop van den strijd in Italië, met name bij Cassino, genoegzaam heeft aangetoond. Overigens bestaat er reden aan te ne men, dat van Duitsche zijde bij een invasie ook tot dusver zorgvuldig ge spaarde reserves in den strijd zullen Het Engelsch-Amerikaansche lucht wapen heeft Zaterdag een aanval ge daan op een stad in Noord-Frankrijk. Tengevolge van dit bombardement werden 49 lijken onder de puinhoopen vandaan gehaald. Te Rijssel hebben de reddingsbriga des bij het voortzetten van den oprui mingsarbeid opnieuw 27 lijken onder de puinhoopen van getroffen gebouwen gevonden, waardoor het aantal dooden als gevolg van het bombardement van 11 Mei tot 158 gestegen is. Een vijftiental lichamen bevinden zich nog onder de puinhoopen. \nderzijds wordt medegedeeld, dat bij het bombardement op 12 Mei van een voorstad van Rijssel 16 dooden vielen en 20 personen gewond werden. Tot nu toe telt men te Rijssel en om geving 223 dooden. worden geworpen. Ook van Duitschen kant kan men op het gebied van nieu we wapens nog verrassingen verwach ten, die voor den beslissenden strijd in petto zijn gehouden. Strijd in Italië afleidings manoeuvre? Of het weder oplaaien van den strijd in Italië in verband te brengen is met het verwachte algemeene offensief der geallieerden, m.a.w hiertoe de inlei ding vormt, laat men i.i Duitsche mi litaire kringen vooralsnog in het mid den. De ophef, dien de Engejsch-Ameri kaansche propaganda van de hervat ting der aanvallen van het vijfde Amerikaansche en achtste Britsche le ger maakt, moet den indruk wekken, dat de beslissende strijd een aanvang heeft genomen, doch hrewel de aan vallen grootsch opgezet zijn en met een overvloed van materiaal worden on dernomen, spreekt men in Duitsche militaire kringen nog niet van een offensief. Men beschouwt de aanval len. die zich vooralsnog alleen tegen de Duitsche stellingen tusschen de Golf van Gaeta en Cassino richten, als een poging, Duitsche strijdkrach ten te binden in verband met moge lijke plannen der geallieerden, elders in Italië of op andere Europeesche fronten operaties op nog grootere schaal uit te voeren. De strijdkrachten onder het opoer- bevel van den Engelschm generaal Alexander hebben, dank zij hun gewel dige overmacht, weliswaar terrein kunnen winnen, doch deze terrein winst is bij den hevigen, door de om standigheden begunstigden, Duitschen tegenstand, vooralsnog tot enkele ki lometers beperkt gebleven. De bijzon der felle strijd omvat tot dusver slechts een vierde van het geheele zuidelijke Italiaansche front tusschen Thyrreensche en Adriatische Zee, doch Duitsche militaire kringen houden re kening met de mogelijkheid, dat hij zich ook tot andere sectoren -al uit breiden. Zijn ouders zijn goed verzorgd! Dat is een geruststelling, nu hij weet, dat er voor zijn ouders gezorgd wordt. Hij had al lang gepopeld om dienst te nemen vis vrijwilliger, maar wat zou er van zijn ouders worden, als hij weg is? Toen heeft hij eerst eens geïnformeerd. Dat viel geweldig mee, .zoodat hij met een gerust hart vertrok. Doe als hij en vul onderstaan de bon in. U ontvangt dan nadere inlichtingen. NAAM ADRES.. WOONPLAATS vereoekt toezending eener brochure over de Waffen jj Uitknippen en inzenden aan Ersatz-kommando Niederlande, Korte Vijverberg 5. Den Haag. Maandagavond werd de 32-jarige Van Z. uit Staphorst door den 26-ja- rigen politieagent A. Ridder te Delft aangehouden, omdat hij zich met klaar blijkelijk oneerbare bedoelingen in het Westland te Delft ophield. Aanvanke lijk ging de man gewillig mee. doch in de Uoppensteeg, dicht bij het bureau van politie, trok bij plotseling een pistool en loste twee schoten op den agent, die in den schouder en in den bu k levensgevaarlijk werd getroffen. De dader zette het daarna op een loopen, doch kon nabij de Peperstraat door een anderen agent women gegre pen IJij is in verzekerde bewaring ge steld. 17 Mei. Zon op 5.41 u., onder 21.32 u. Maan op 4.08 u., onder 15.11 u. Luchtaanval op Bristol. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 15 Mei. (DNB) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan den benedenloop van den Dnjestr werden verscheidene door pantserwagens ondersteunde plaat selijke aanvallen der Sovjets afge slagen. Aan de overige deelen van het Oostelijke front slechts geringe ge vechtsbedrijvigheid tusschen de Kar- pathen en den bovenloop van den Dnjestr, alsmede ten zuiden van de Berezina. Duitsche torpedomotorbooten brach ten bij een nachtelijken aanval in de Finsche Golf bij het eiland La- vansaari een bolsjewistisch bewa kingsvaartuig tot zinken. Aan het Zuid-Italiaansche front heeft de vijand ook gisteren zijn met het grootste gebruik van menschen en materiaal geleide aanvallen voortge zet. Na verbitterde gevechten, waarbij de vijand alleen ten zuiden van Cas sino vijftig pantserwagens verloor, hebben onze troepen zich in den zui- delijksten frontsector enkele kilometers naar het westen op een voorbereide grendelstelling gedistancieerd. De Obergefreite Albert Bruckner in een compagnie valschermpantser j agers schoot binnen 24 uur tijds zes vijande lijke pantserwagens stuk. Italiaansche torpedomotorbooten brachten in de wateren van Anzio een vijandelijk korvet tot zinken. Door boordafweergeschutvan een Duitsch schip werd ten westen van Livorno een vijandelijke torpedomotorboot tot zinken gebracht en een andere zwaar beschadigd. In den afgeloopen nacht hebben en kele Britsche vliegtuigen bommen ge worpen op Keulen. Een sterke formatie zware Duitsche gevechtsvliegtuigen ondernam in de eerste ochtenduren van 15 Mei een ge- concentreerden aanval op Bristol. ^e kommodore van een jachteskader, kolonel Walter Oesau, die voor 117 overwinningen in de lucht op Britsch- Amerikaansche tegenstanders door den Führer met het eikenloof met zwaar den bij het ridderkruis van het ijzeren kruis was onderscheiden heeft in een luchtgevecht den heldendood gevon den. Met hem verliest de luchtmacht één van haar voortreffelijkste jacht- vliegers en formatieleider-. Moreele verwording in Napels. In Napels is de prostitutie in het bijzonder met kleurlingen thans zoo onrustbarend toegenomen, dat de Amerikanen zich ge noodzaakt hebben gezien,, de Italiaan sche vrouwen door middel van affiches tot een waardiger gedrag aan te sporen. De nood onder de kleine burgerfamilies is zóó groot, dat zelfs dochters uit ach tenswaardige gezinnen zich er toe leenen, zich gearmd met negersoldaten op straat te vertoonen.- De negers beschikken over grof geld. daar zij meest als vrachtauto bestuurders dienst doen en dc ardoor kans zien op groote schaal met gestolen geal lieerde legergoederen een lucratieven sluikhandel te drijven. Inbraak in kousenfabriek. Hoewel er een nachtwaker in het gebouw aanwezig was, hebben inbrekers zich Zondagnacht toegang verschfft tot een kousenfabriek te Hilversum. De dieven zijn binnenge komen door een dakraam, dat zij via een brandladder hadden bereikt. Uit de opslagplaats op den zolder is een groo-, te partij kousen en sokken gestolen. De daders hebben het perceel weer langs de brandladder verlaten. Acht gouden echtparen te Tilburg. Dezer dagen hebben te Tilburg op één dag niet minder dan acht echtparen hun 50-jfrig huwelijksfeest gevierd. oto P.K>, Reinhardt/Sche/C N F./P. EEN SLAPPELING KRUIPT ONDER MOEDER'S ROKKEN. EEN JONGEN MET PIT VAART UIT OM TE KNOKKEN Indiensttreding- bi) de Kriegsmarine is mogelijk voor iederen Nederlander tusschen 17 45 jaar. Aanmelding en inlichtingen bij de Marineannahme- stelle West, Plompetorengracht 24, Utrecht; alle Haf en- en Ortskomman- danturen en de verschillende f-Meldestellen in Nederland. 's-GRAVENHAGE, 15 Mei. Her- haaldelijk is gebleken, dat de nog aan gesloten telefoonabonné's in de distric ten, waarin de niet noodzakelijke tele foonaansluitingen buiten gebruik zijn gesteld, in de meening verkeeren hun aansluiting ter beschikking van derden te kunnen stellen. Deze meening is on juist. Aangeslotenen, die hun aanslui ting behouden hebben op grond van de bestaande richtlijnen, mogen deze slechts gebruiken voor hun eigen tele fonisch verkeer. Het is ten strengste verboden de aansluiting ter beschikking te stellen van een ander of berichten voor derden aan te nemen. Dit verbod geldt niet: a. wanneer de spreker tot de bezetten de macht behoort; b. wanneer het berichten geldt, die overgebracht worden voor bureaux of leden van de bezettende macht; c. wanneer het berichten geldt, waar van de overbrenging voor de bezet tende macht van gewicht is; d. wanneer een noodtoestand heerscht (bericht-geving aan de politie of brandweer, oproepen van een ge neesheer, enz.) In deze gevallen is het veeleer de plicht van eiken aangeslotene het ge bruik van zijn toestel toe te staan. Bij vergrijp tegen de vorenstaande bepalingen wordt de aansluiting van den abonné onmiddellijk afgesloten en opgeheven, afgezien van de nog verder toe te passen maatregelen. Ter gelegenheid van den verjaardag van ir. Mussert, Leider der N.S.B.D.N., heeft mr. H. Elias. leider der Belgische eenheidsbeweging V.N.V., het volgend telegram gezonden aan den Leider der N.SB.D.N.: „Mr. PI. Elias. leider der eenheidsbe weging V.N.V., biedt aan Leider ir. Mussert zijn oprechte heilwenschen aan, naar aanleiding van zijn 50sten verjaardag. Moge weldra de gemeen schappelijke overwinning aan Uzelf en aan Uwe Beweging de mogelijkheid bieden tot de wederopstanding van ons Nederlandsche volk. Houzee". Onze ambachtsschool voorziet in een behoefte. Wie niet geheel vreemd is in ons onderwijswezen, weet dat naast de MULO de ambachtsschool wel de hoofd- afneemster is van onze mannelijke ar beidersjeugd, die de lagere school gaat verlaten. Al brengt het voor menig ouderpaar ernstige geldelijke moeilijkheden mede. deze vrij langdurige opleiding te bekos tigen, toch wijst de practijk uit, dat in de meeste gevallen de studie tot aan het diploma kan worden voortgezet. Dan echter komt de groote vraag wat nu? De MTS kan dikwijls niet be kostigd worden en dus is het antwoord gemakkelijk gevonden: een betrekking. Zeker, de meesten wenschen ook niet anders. Ze hebben eigenlijk den top van hun geestelijk prestatievermogen reeds bereikt en zien hun toekomst klaar afgebakend voor zich liggen. Uit hen groeit het groote leger van de kundige vaklui, waarop onze geheele industrie is gebaseerd. Al die anderen echter en het zijn er telkenjare honder den, die wel verder zouden willen stu- deeren en het ook wel kunnen, begin nen dan den moeizarpen pelgrimstocht via zelfstudie, schriftelijke lessen, avond-MTS enz. naar een haast onbe reikbaar doel. Al te vaak echter is de financieele onmacht, het gebrek aan tijd of aan een rustige studiegelegenheid grooter dan hun goede wil. Op deze wijze zijn reeds tallooze goede krach ten geheel of gedeeltelijk voor de sa menleving verloren gegaan en elk jaar neemt hun aantal nog toe. Het Langemarck-Studium biedt hier de reddende hand. Iedere jonge kerel tusschen 16 en 24 jaar. die bewijzen kan, dat hij boven de middelmaat ligt, wordt door deze instelling voortgehol pen. Niet alleen MTS, ook de techni sche hoogeschool staat dan voor hem open. Inlichtingen hierover zijn te ver krijgen bij het Langemarck-Stu'dium, Lansre Vijverberg 8, Den Haag. RENTEBIJSCHRIJVING RIJKSPOSTSPAARBANK. De rentebijschrijving op de spaar bankboekjes van de Rijkspostspaarbank zal geleidelijk weder voortgang kunnen hebben. Daartoe kunnen in bepaalde maanden uitgegeven boekjes weer worden opgezonden aan de Rijkspost spaarbank te Amsterdam. BIJ BEëEDIGING VAN DUITSCHE ROODE-KRUIS ZUSTERS. ARNHEM, 15 Mei. In de Concert zaal „Musis Sacrum" heeft Zondag ochtend in aanwezigheid van den Rijks commissaris, Rijksminister Seyss-In- quart, een plechtigheid plaats gevon den ter gelegenheid van de beëediging van 378 zusters van 't Duitsche Roode- Kruis, wier taak het zal zijn hier te lande gewonde en zieke soldaten te verplegen. In een toespraak, die zich in het bij zonder richtte tot de te beëedigen zus ters, legde de Rijkscommissaris er voor namelijk den nadruk op, dat in dezen geweldigen tijd oneindig veel meer van de menschen wordt geëischt dan al leen een eenvoudig plichtsgevoel. Het lot, waarover thans beslist wordt, zal den loop der geschiedenis voor eeuwen bepalen, en in het bewustzijn van dit feit worden persoonlijke belangen nie tigheden. Onzen vijanden kan worden voorgehouden, dat niet slechts het lot van het Duitsche volk op het spel staat, doch dat van de geheele menschheid, en dat allen, die de levensmogelijk heden van dit volk willen vernietigen, de geheele menschheid schade toebren gen. Met recht kunnen wij -s der halve dragers van het lot der mensch heid noemen. Bijna 100 millioen Duit schers voelen zich geroepen, den strijd tot het uiterste door te zetten en on der hen gevoelen ook de vrouwen het niet slechts als haar plicht, doch als een innerlijke behoefte mede te arbei- dgn aan het lot. Zeer i- het bijzonder zijn zij er toe geroepen het leven te hoeden en N te beschermen. Moge in wezen de beslissing reeds lang ten gunste van Duitschland geval len zijn, toch staat ons nog een strijd te wachten van meedoogenlooze hard heid. Nog dit jaar moeten de -amengebalde krachten tot ontlading komen e,. in het bewustzijn, dat in geval van een neder laag de wereld voor ons niet meer waard is om in te leven, garen wij al onze krachten bijeen, om de beslissing met vertrouwen tegemoet te zien. Daar om windt ons de gedachte aan de in vasie niet op; zij vervult ons met ver wachting en vastberadenheid. Wij allen zullen onzen plicht doen. De algemeene leider van 't Duitsche Roode Kruis in Nederland, dr. Reuter, gaf vervolgens een kort /erzicht van de geschiedenis va*i het Duitsche Roo de Kruis. Vervolgens legden alle zus ters, terwijl de aanwezigen opstonden, den eed af. De plechtigheid werd besloten met 't zingen der volksliederen en een„Sieg Heil" op den Führer. OEFENING LUCHTBESCHERMING Blok 11 van de Nederlandsche Ver- eeniging voor Luchtbescherming, Rem- brandtstraat en omgeving, hield gister avond een geslaagde oefening. Op een weiland achter de straat was een flink vuur aangestoken en aangenomen werd. dat er bominslag was. Een lid van het blok trok, op een hoorn blazende, door de straten met het gevolg, dat in een minimum van tijd de leden met de in grediënten: schoppen, emmers, lad ders, harken enz. naar buiten traden. Onder leiding van het blokhoofd Stol trokken zij naar de plaats van den denk- beeldigen bominslag. Een emmerket ting werd gevormd en in een omme zien was de brand gebluscht. Hierop gaf de ambtenaar Postuma van den Luchtbeschermingsdienst een demon stratie met een staafbrandbom. De afd. H.B.O. van het blok hield voorts een keurig uitgevoerde oefening. Aangenomen werd, dat in een huis een bom terecht gekomen en dat daarvan de voordeur was versperd en dat in de vol rook staande kamer drie gewonden lagen. Op bevel van het blokhoofd be gaven de leden van H.B.O. zich door de ramen naar binnen en brachten de ge wonden volgens de regelen der kunst naar buiten. Van een der gewonden werd aangenomen, dat hij oen gecom pliceerde beenbreuk had en van den ander, dat hij inwendige kneuzingen had bekomen, terwijl op den derden kunst matige ademhaling werd toegepast. Duidelijk kwam naar voren, dat blok 11 alles schitterend voor elkander had. De afd. H.B.O. beschikte zelfs over eigen gemaakte draagbaren. Deze oefening, waarvoor veel belang stelling was, leverde het bewijs, dat een goede organisatie, gesteund door gemeenschapszin, bij bominslag veel vermag. Deze oefening was een schit terend voorbeeld voor de andere blokken. ATTENTIE. Wegens opheffing van de schoenen- beurs verzoeken wij dengenen die in het bezit zijn van een schoenenruilbon, de zen bon met het daarop vermel de bedrag te komen innen bij het kan toor van den Nederlandschen Volks- dienst, Hulppost Moeder en Kind. Langestraat 87, Alkmaar, op Maandag den 22en Mei namiddags van 2—4 uur. Nederlandsche Volksdienst. HET OPHALEN VAN VUILNIS. De Directeur der Gemeente Reiniging maakt bekend, dat in verband met den Hemelvaartsdag op Donderdag a.s., de vuilnis een dag eerder dus op Woens dag 17 Mei a.s. zal worden opgehaald. BURGERLIJKE STAND. Geboren Johanna J. M., d. v, J. P. Zentveld en N. Tol. Regina, d. v. H. Kager en M. H. J. Vader. Dirk J., z. v. H. H. Kolk en G. Schutz. Robert J. B., z. v. G. J. H. Kuiper en E. A. Jonker. Gerritje, d. v. J. Moolenbroek en A. Groenland. Getrouwd: Jan van der Zaag en Fennna Walter. Overleden: Barend J. Schenk, 16 J. HANDELSREGISTER. Bestuurswijzigingen Heerhugowaard: Coöp. Boerenleenbank „Heerhugowaard Noord" D 44. Andere wijzigingen: Alkmaar: Accountantskantoor C. P. Jong, Kruseman van Elteweg 14 verpl. naar Heerhugowaard, Middenweg C 51. Erik's Pakking en Rubber. Houttil 2, handel in rubberart. enz. benoemd tot proc. mw. M. H. P. Schöpgens. Stich ting Hollandsche Spaar Crediet financie ring, Ged. Nieuwesloot 38, bouwspaarkas, uit- en toetreding vereffeniar. Een gouden bruiloft. - Zondag heefi het echtpaar P. Koeman en T. Koeman- de Wit alhier onder groote belangstel ling zijn 50-jarig huwelijksfeest ge vierd. Beiden zijn nog heel kras. Toen wij hen met dit heugelijke feit kwamen fe- liciteeren, was de bruid, die 73 jaren telt, druk bezig in haar huishouding, die zij nog geheel alleen bestiert. Ook de bruigom was bij huis, maar ondanks zijn 75 jaren gaat hij toch iederen dag Recht Ik beleefde het Zaterdagmiddag in den trein van Amsterdam naar Alkmaar. v Een heer en dame die later in Zaandam de coupé verlieten namen plaats in een compartiment en legden meteen met hoed en tasch beslag op de twee plaatsen tegenover hen, terwille van vrien den, die nog komen moesten. Het liep vol. iedereen, die op de belegde plaat sen wees, werd door mevrouw met een charmant stemmetje medege deeld, dat deze plaatsen reeds be zet waren. In de gang van den wagon ver drongen de reizigers zich inmid dels voor een staanplaats. De trein vertrok zonder dat de vrienden waren gekomen. Meneer en mevrouw natuurlijk zeer geblameerd en genoodzaakt booze woorden in ontvangst te nemen van reizigers, die hun ver weten en volkomen terecht dat hun handelwijze hoogst onbe hoorlijk geweest was. Maar nu het grappige. Meneer zat een boekje te lezen, dat hij, naar ik hem tegen zijn vrouw hoorde zeggen, juist gekocht had. Toevallig kon ik den titel lezen. Het heette „Wijsbegeerte van het Recht." Meneer heeft er goed aan gedaan zich dit werkje aan te schaffen, want wat „recht" en „fatsoen" is weet hij nog niet. En het zou nut tig zijn wanneer mevrouw h^m bij gelegenheid zijn les eens overhoor de; dan stak zij er misschien ook wat van op! OVIDXUS. J nog met zijn inwonenden ongetrouw- den zoon mee naar hun land. Hij wil het werk er niet aangeven en staat zijn mannetje nog gerust. Als je zoo'n driekwart eeuw geleefd hebt, kun je veel vertellen. Nu, de heer Koeman wist ook nog veel te verhalen van den z.g. gouden ouden tijd. Zoo iets zul je ook niet zoo gauw vergeten. Hij her innerde zich nog heel goed, dat hij als jong broekje met den baas mee moest te bloemkoolsnijden of te „wor telen", waarbij het dan om 1 of 2 uur 's morgens of liever 's nachts beginnen was. Dat waren lange dagen en voor een zeer laag loon. Gelukkig is daarin in den loop van de jaren verbetering gekomen, want dat was ook niet alles, Maar je kunt er oud bii worden, merk te de bruigom lachend op. Het knecht zijn stond hem als jongen al niet aan en zijn plan om voor zichzelf te be ginnen is nu ruim een halve eeuw ge leden in vervulling gegaan. Al dien tijd heeft hij, trouw terzijde gestaan door de bruid, met pleizier gewerkt en hij hoopt dit nog eenige jaren te mogen doen. Moge deze wensch vervuld w ,rd?n. Het Ruys-ensemble met „Half om half". Zaterdagavond gaf het Ruys- ensemble in Concordia" een voorstel ling van het blijspel „Half om half". De zaal was flinK bezet', doch niet, zooals gewoonlijk, uitverkocht. De aan wezigen hebben de vlotte vertolking van dit reeds meerdere malen in dit blad besproken stuk zeer op prijs ge steld. De vele verwikkelingen welke ontstaan doordat Hilde, de dokters- vrou.w, en Freddy, de huisvriend, samen een millioen hebben gewonnen werden met groote aandacht gevolgd en de humoristische situaties, welke daar door ontstonden, werden op zoodanige wijze door de artisten uitgebuit, dat de zaal soms daverde van den lach. Het Ruys-ensemble heeft den toe schouwers een recht vroolijken avond bezorgd, waarvoor de arlisten met 'n langdurig applaus werden belcond. U.L.O. - Voor de Uloschool van de gemeente Langedijk hebben zich 34 nieuwe leerlingen aangemeld. Bedankt. - Ds. M. C. Koole, Ned. Herv. predikant alhier, heeft voor het beroep naar Overschie bedankt. Turnfilm. - Zondag werd voor de leden en donateurs van de plaatselijke gymnastiekvereeniging Turnlust een smalfilm vertoond, uitgaande van het Ned. Gymn. Verbond. Deze film, op duidelijke wijze toegelicht door den heer Brouwer, gaf in een groot aantal fraaie beelden een overzicht van het werken van de beste turnsters en tur ners in den lande. Verbluffende staal tjes van lenigheid toonden aan, wat door ernstige, volhardende training kan worden bereikt. Een apart gedeelte was gewijd aan het werken met het z.g. röhnrad, een tak van lichaams oefening, die in ons land nog slechts sporadisch voortkomt. Zeer fraai was ook de filmstrook van het kanovaren op een bergstroom in de omgeving van Salzburg. Alles bijeen een filmwerk van groote propagandistische waarde, dat er niet weinig toe zal bijdragen om de belangstelling voor het turnen in het algemeen te bevorderen. Een film, die ongetwijfeld een stimuleerende in vloed uitoefent op de werkende leden der diverse gymnastiekvereenigingen. De heer Raay, voorzitter van Turn lust, dankte aan het einde van den avond den heer Brouwer voor het ge- bodene en het publiek voor de aan dacht, waarmee de vertooning werd gevolgd. VOOR DONDERDAG 18 MEI 1944 (Hemelvaartsdag). ALKMAAR, Gr. Kerk, 10 uur, ds. Klein Wassink. Kapelkerk. 10 uur, ds. Kleyne. Vrije geref. gem., Doelenstr. 3, 10 u., ds. J. J. Ruys. Onderwerp: Onder, in en boven de wolken. BERGEN, Maranatha, 10.30 uur, de heer G. C. Dun van Alkmaar. EGMOND AAN DEN HOEF, 10 30 uur, ds. Veenhuysen. HEILOO, 10 uur. ds. Bloemhoff; 3 uur, ds. Roobol Evang. i0 uur, dr. Emmen van Haarlem. HEERHUGOWAARD, 2.30 uur, lente feest v. d. Zondagsschool. SCHERMERHORN, Geref. Kerk, 10 uur, ds. Kootstra. WEST-GRAFTDIJK, 10 uur, "Ss. Loysen. Varkens en distilleerderij in beslag ge nomen. In samenwerking met C.C.D.- ambtenaren heeft de politie te Soest bij A. G. B. aldsar twee varkens, vier kg wol en een spinnewiel in beslag geno men. Voorts werd er te zijnen hu'ze aan getroffen een complete distilleerderij, 40 a 50 liter overgehaalde jenever, een paar teilen ontkiemde rogge en een baal sui ker. Ook dit alles werd in beslag geno men. A. B. G. is voortvluchtig. De me deplichtige J. M. werd gearresteerd. I, -i .1 1 I ;ii i I 1 i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1