:rsoon, DAGBLAD VOOR jwielen van id res N Telegramwisseling Führer-Duce. tberict\*eru iar. Tel. 2451. iKT' ATINEE Piano. n voor het Aan de Anoniemen. Verbitterde gevecbien bij Poniecorvo en Piedimonie. Talrijke doorbraakpogingen door Duitsche troepen verijdeld. Verduisteren v. 21.455.30 De beteekenis van de gevechten in Italië. Zware luchtaanval op Portsmouth. Circus Mandera. Max Blokzijl en de onderduikers. Luguber misdrijf. STAD EN OMGEVING. Nutsspaarbank te Alkmaar. Rijwielstallingperikelen Heiloo. 41 1 BDENHEID Eenheid op Uw dag en nu het evoel verzorgd te I de toekomst geeft 'kensverzekering bij I trait Arbeiders zekering -<JMaat-1 te 's-Gravenhage. ENTRALE glide-coutant Iwerkend Ncdirtand AMSTERDAM, ARNHEM, EN EN ROTTERDAM IlRKT HOORN. 1944. 250; iammeren 180—f125; 6 contract f 13f 25. Aan- 1507 lammeren. ■denmarkt schagen. tstuks, waarvan er 12 zijff Ideeld. 1 huistoe. Prijzezr unstv oor werpen en luhelbeslag. In worden er aan heriri- ivaardiging en aflevering 1 sier- en kunstvoorwer- feslag uit non-ferrometa- fzink "en zinklegeeringen, aan toepassingsverboden Aetalen betreffende ge- istingsartikelen resp. dd. 1 en 24 Mei 1943 is ver- J zoowel voor Nederland- luitsche opdrachten. On- Ijstvoorwerpen zijn even- armbanden, broches, Inteert de beide Inds half 8, lie vaart met PS |st. 5B NELSON I confereert Moelee's lobatisehe lensatie. \MP Jssopraan. Insen. jtor in een as Driehuis, :sbespr. voor len [Mei; voor 2en Mei, dag. van den Cabaret-avond WOENSDAG 24 - ALKMAAR. KIEBERT, Juni van 11 tot Tel. 3641. EER Zn., listratie en 36 I. 285b, ALKMAAR, lot nader aankon- agen nabe- |van reeds de maand Jerlandsche jrvvegen ien indien^ srraad strekt^j^^ verkrijgbaar. Uitgave: Dagblad voor Noord-Bolland N.V. Alkmaar - Yoordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. - Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330, Giro 187291. - WOENSDAG 24 MEI 1914. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 120. 2 pagina's. Hoofdredacteur: H. M. C. SCHR5DER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in deze editie min. 1.40. elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar ƒ2,10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. Schr. Wanneer men regelmatig gedachten toevertrouwt aan kranten papier, dan is het zeer wel mogelijk, dat men op een gegeven moment van de zijde van den lezer een schriftelijke reactie krijgt op deze gedachten. En dit is ook goed, omdat hierdoor een con tact tusschen den journalist en zijn lezers tot stand komt en het niet blijft bij een eenzijdige kennismaking, waar bij de schrijver een bekende is bij zijn lezers, maar de lezers den schrijver vol komen onbekend blijven. MU moet ik eerlijk zeggen, dat ik Van sommigen van mijn lezers een ietwat vreemden indruk heb gekregen. Wel iswaar wisselen zij met mij van ge dachten over de problemen van dezen tijd en over mijn visie op de dingen die ons Nederlanders aan het hart lig gen, maarzij hullen zich daarbij in nevelen t.a.v. van hun persoon. Zwaar gecamoufleerd richten zij zich tot mij, schrijven nu en dan in orakel taal en hebben daarbij blijkbaar groote liefde voor ongekuischte zinsneden. Gelukkig zijn mijp. oor en iets ge wend, hetgeen niet wegneemt, dat ik het een pijnlijke aangelegenheid vind te moeten constateeren, dat sommige lezers van dit blacj zichzelf vergeten. Dat iemand scheldt in het alge meen en,op mij scheldt in het bijzon der, neem ik hem niet in het minst kwalisk. Schelden, ik heb het op deze plaats al eens betoogd, is de stoel gang voor de ziel, aldus dr. Göbbels. Maar w5t ik hoogst kwalijk neem, is het feit, dat men te'- laf is om royaal zijn hart te luchten onder eigen vlag. Dit zijn streken, die" een fatsoenlijk Nederlander, en daar wil men toch zoo graag voor doorgaan, niet passen. MEN zal mij nu onmiddellijk tegen werpen, dat men vandaag den dag niet meer vrij is om nu eens ongezou ten in een brief te vertellen, hoe men over één en ander denkt. Ik ben het hier niet mee eens; wan neer de toon behoorlijk is en de argu menten steekhoudend, is er geen enkel bezwaar, dat men uitgebreid zijn hart lucht. Lieden, die echter een wilde scheld partij op touw zetten en op papier met bijlen en andere gevaarlijke dingen dreigen, zijn geen menschen, die hun hart luchten, maar individuen die, ge dreven blijkbaar door een dierlijk in stinct, hun angst voor het nieuwe, het onbekende toonen, en zich daartegen gelijk een dier met opstaande haren, ontblo-ote tanden en nagels te weer stel len. Hun vréeselijke angst laat. tevens niet toe, 'dat zij hun naam aan het panier toevertrouwen. Zij mogen dan nier voor goed hooren, dat hun brieven ongelezen in de prulle- mand verdwijnen. Ik neem graag den handschoen op, maar dan' met open vizier. I1ET is mij bekend, dat in verschil lende lagen van ons Volk moeilijke tijden worden doorgemaakt. En waar het even mogelijk is, staan de kolom men v^n dit blad open om te pleiten voor de opheffing, althans voor de ver zachting ervan. Men bedenke echter goed, dat wij leven in een abnormalen tijd, die ab normale eischen stelt waaraan zelfs een voor de belangen van zijn lezers opkomend blad niets kan veranderen, omdat de belangen van dezen oorlog ver uitgaan boven de belangen van een groep. En aangezien deze strijd een strijd om Europa is, is het een harde, maar daarom niet Onbillijke wet. dat deze groepsbelangen ondergeschikt ge maakt moeten worden aan het alge meen belang, in dit geval dus aan den oorlog. PEN ieder van ons heeft moeilijk- heden te dragen, moeilijkheden, die soms te zwaar dreigen te worden. En' hier wreekt zich nu onze opvoeding der laatste vijftig jaar, want helaas zijn wij opgevoed in een zuiver egocen trische richting, die het principe hul digde: „Ieder voor zichzelf en God voor ons allen." Daardoor zijn wij als Volk niet 'meer in staat de verhoudingen van onze moeilijkheden te zien tot die van andere Volken en onze moeilijk heden als persoon in verhouding tot die van andere personen. En daarom voelen wij onze belasting I In deze oorlogsjaren als een pijnigend drukkenden last. Konden wij echter de 1 veel en veel zwaardere belasting zien I die anderen dan ons Volk te dragen hebben, dan zou. wanneer wij daartoe I de zedelijke en moreele kracht beza- I ten. het gekreun achterwege blijven en I zouden .wij ons moediger onder den last I bukken dan thans het geval is. Dat dit niet zoo is, is niet de schuld I van de huidige generatie, doch de I schuld van voorgaande geslachten. Dat I is ons eenig excuus. UTIJ zullen op den duur echter tot I een dergelijke levenshouding moeten I komen, waarbij wij elkander gezamen- lijk tot steun zijn. Dat dan echter eerst de anonimiteit I verdwijne en plaats make voor een I eerlijk en oprecht gevoel van ver- I trouwen. Slechts een dergelijk gezuiverde I grond biedt plaats v^or vruchtbaren [groei der gedachtenwisseling en onder- Üngen steun. 25 Mei: Zon op 5.30, onder 21.43 uur. Maan op 8.16 uur, onder SturmgeschCrtze a»n do K«na»lku*t. Een transport nieuwe Sturrogeschütxen h uit Wet vaderland gearriveerd. In den kortst mogelijken tijd zijn *e algeiaden en gaan zij naar de pJaafc ven bestemming PK HaWle/We/CNF/P m Terreuraanvallen op vele Duitsche steden. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 23 Mei (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan het landingshoofd van ï$et- tuno heeft de vijand in ue vroege ochtenduren van hed^n de activi teit van zijn artillerie tot trommel vuur doen toenemen. Gebruik ma kend van slagvliegers, alsmede van sterke infanterie- en pantserstrijd krachten. ging hij vervolgens ten zuidwesten en westen van Aprilia en in den sector CisternaLittoria tot den aanval over. De gevechten zijn in vollen gang. Aan het Zuidelijke front werd een poging van den vijand, zich in een ver rassenden aanval in het bezit te stellen van Terracina, verijdeld. Ten noord oosten van Terracina kon de vijand zich in het bezit stellen van een hoogte. Het zwaartepunt van den grooten aanval lag ook gisteren in den sec tor LenolaPontecorvo en bij Pie- dimonte. Onze dappere troepen ver dreven den met sterke infanterie- en pantserstrijdkrachten, na hevige voorbereiding door artillerie en jachtbommenwerpers aanvallenden vijand in harde gevechten, en brachten Jiem zware verliezen toe. Waar hem op enkele plekken plaat selijke penetraties gelukten, wer den deze afgegrendeld of in een tegenaanval opgeheven. Bijzonder verbitterd woedden de gevechten bij Pontecorvo en bij Piedimonte. Alle doorbraakpogingen van den vijand, die door uiterst krachtig artillerievuur en onafgebroken op treden van vliegers werden onder steund, werden daar in het gecon centreerde vuur van granaatwer pers en artillerie verijdeld. De in dezen sector opgestelde troeppn onder het bevel van den generaal der 'bergtroepen Feurstein. hebben zich in de dagenlange zware gevechten voor treffelijk geweerd en bijzonder onder scheiden. Aan het <%stfront. In het Oosten is de dag bij geringe plaatselijke gevechtsactiviteit kalm verloopen. Na zuivering van de rivier bocht aan den benedenloop van den Dnjestr werden de gevechten ten zui den van Dubosari beëindigd. For maties infanterie en pantserstrijdkrach ten hebben hier, door Duitsch—Roe- meensche gevechts- en slagvliegers uit muntend ondersteund. verscheidene Sovjet-Russische divisies infanterie en een brigade pantserstrijdkrachten ver slagen. De vijand leed zware bloedige verlie zen en verloor bovendien 2000 gevan genen, 47 pantserwagens. 71 stukken geschut en omvangrijk oorlogsmate riaal. Een formatie gevechtsvliegers onder nam in den afgeloopen nacht een aan val op het station Dshankoi op den noordelijken Krim. die branden en ex plosies verwekte. BERLIJN, 23 Mei. (DNR). - De mili taire spreker van den groot-Duitschen omroep, luitenant-generaal Dittmar, be twijfelde in zijn rede van hedenavond of de Anglo-Amerikaansche strijdkrachten in Italië het beoogde operatieve succes zullen behalen. Het doei van den vijari<3 bestaat in het gedwongen in den strijd brengen der Duitsche reserves. Wanneer men dit in Italië niet bereikt, blijft de slag daar slechts een bloedig voorge vecht. Met zekerheid kan worden aangeno men, dat'de concentrisch tegen Europa gerichte aanval vormt het principe, dat in de huidige phase van den oorlog de algeheele strategie der Engelschen, Ame rikanen en bolsjewisten bepaalt en be palen zal. Het schijnt of de Anglo-Amerik'anen zich nauwkeurig bewust zijn, welk risico zij aangaan met een offensief in zeer grooten stijl, zooals dat hun en hun vol ken te wachten staat. Het leidende mo tief dat hen tot hervatting dei gevechten in Italië dreef, zal in de eerste olaats wel het streven geweest zijn opheldering te verkrijgen omtrent de omstandighe den aan Duitsche zijde. Hun hier in den strijd geworpen troepen zullen dus de rol van voorhoede moeten vervullen, in zooverre hun strijd g-.nstige verhoudin gen moet scheppen voor de latere aan vallen der hoofdstrijdkrachten. In dit op zicht vormt de slag in Italië, welke tot afleiding en binding dient, ongetwijfeld een onderdeel van den strijd tegen de Duitsche reserves, die de Anglo-Ameri- kanen voeren en voeren moeten, aange zien zij in de door da Duitsche leiding achtergehouden wéerbare formaties de grootste belemmering zien 'lunner plan nen, die een beslissing ten doel hebben. Vanuit dit gezichtspunt moeten succes en tegenslag in den thans woedenden strijd beoordeeld, worden, doch oo geen enkele plaats is het den Anglo-Ameri- kanen tot dusver gelukt, belangrijke Duitsche strijdkrachten af te snijden. Alleen een zoodanig succes zcu de groote aanvalsonderneming rechtvaardigen, daar hierdoor het doel, belangrijke Duit sche reserves naar het Z.-front te dwin gen, in vervulling zou gr an. Wanneer in de Engelsch—Amerikaan- sche berichten herhaaldelijk gesproken wordt van een bijzonder versterkte linie, die thans doorbroken is, dan moet daarin ongetwijfeld een ophemeling van de totdusver behaalde successen worden gezien. Deze z.g. Hitler-linie is een zui ver fantasieproduct. Derfkt men in Enge land en de Ver. Statep werkelijk, dat het in overeenstemming zou zijn met het Duitsche mil. gebruik, dat men aan een versterkingsgrendel van uitsluitend tac tische beteekenis, dicht achter een front waar hard om gestreden wordt en dus met weinig kans tot vergrooting, juist door dezen den naam van den oppersten Leider te geven, een unieke beteekenis zou toekennen? De vijanden kunnen er zeker van zijn: wat zij Hitler-linie noe men, is slechts een stelling onder de talrijke andere. Gezien den hevigen Duitschen tegenstand, die vooral tn de aanhoudende vaak succesvolle tegenaan vallen tot uitdrukking komt, schijnt een groot succes van den vijand, dat opera tief kan worden uitgebuit, weinig waar schijnlijk Terreuraanvallen. Amerikaansche bommenwerpers on dernamen gisteren een terreuraanval op het stadgebied van Kiel. Er werd vooral in woonwijken schade aange richt en er .ontstonden verliezen onder de bevolking. Onder moeilijke afweer- omstandigheden werden 22 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. In den afgeloopen nacht vielen Brit- sche bommenwerpers verscheidene Duitsche steden aan. Vooral in Dort mund en Brunswijk werd schade aan gericht in woonwijken en ontstonden verliezen onder de bevolking. Strijd krachten der luchtverdediging vernie tigden 46 viermotorige bommenwerpers. Sterke formaties zware Duitsche ge vechtsvliegtuigen vielen in den afge loopen nacht opnieuw de Britsche ha ven Portsmouth aan. Uitgebreide bran den en verwoestingen werden in de doelgebieden waargenomen. Snelle ge vechtsvliegtuigen zetten den strijd te gen afzonderlijke doelen in Oost-En- geland voort. Naar het Internationale Informations- büro verneemt, hebben zware Duitsche gevechtsvliegtuigen in aanzienlijke sterkte Maandagnacht de haven werken en andere voor den oorlog belangrijke installatie in de Zuid- Engelsehe haven Portsmouth tijdens een geconcèntreerden aanval zwaar getrof fen. Ongeveer een half uur na midder nacht opende de leidende groep met gunstig zicht den aanval, die reeds na enkele minuten door voltreffers tot uit gestrekte branden leidde. Ongeveer 20 minuten lang wierpen Duitsche ge vechtsvliegtuigen groote hoeveelheden brisant- en brandbommen op Ports- mputh. Volgens de gevechtsrapporten van de bemanningen dezer vliegtuigen, wer den de belangrijkste installaties van Portsmouth waargenomen en door een groot aantal bommen van zwaar ka liber getroffen. In de haven en in de andere met bommen bestookte doelen zijn omvangrijke verwoestingen aan gericht. Men verzoekt ons het volgende on der de aandacht te brengen: Ten behoeve van de Nederlandsche' frontstrijders en hun naaste verwan ten wordt regelmatig door de W.A. een aantal kaarten overgenomen voor het bezoeken van uitvoeringen, concerten enz. door bekende orkesten, ge zelschappen, circussen enz. Deze kaar ten worden dan gratis ter beschikking gesteld voor b.ovengenoemdeii. Dit is ook het geval met het beken de circus Mandera, hetwelk op het oogenblik een rondreis maakt door Ne derland. Abusievelijk is in de pers medege deeld, dat dit circus voor Frontzorg een tournee ou maken. Er wordt echter nadrukkelijk op ge wezen, dat het circus Mandera geen tournee voor Frontzorg maakt en noch met de W.A..1 noch met Frontzorg, iets uitstaande heeft. NIEUWE BONAANWIJZING OEKRAINE-SIGARETTEN. Voor de eerstvolgende distributiepe riode der Oekraine-sigaretten zijn op 19 Mei van de roode bonkaart de bon nen 32, 33 en 34 en van de blauwe bon kaart bon 32 geldig verklaard, De bonnen 22 t/m 31 van de roode bon kaart en 12 t/m 21 van de blauwe bon kaart worden dus overgeslagen en ver liezen thans hun geldigheid. Ze kunnen zonder meer vernietigd worden. De reeds eerder aangewezen bonnen 1 t/m 11 (blauw) "behouden echter tot nader order hun geldigheid. DE P.T.T.-DIENST MET PINKSTEREN. De P.T.T.-dienst op de kantoren zal op den tweeden Pinksterdag gèheel als op Zondag worden uitgevoerd, voor den postdienst zullen deze derhalve, evenals op lsten Pinksterdag, ge- ten zijn. WAT AAN HET FRONT WORDT GEEISCHT vragen wij niet van U. Wij vragen echter wél, dat gij op 27 Mei - Bloeimaand 1944, een werkelijk offei brengt voor Frontzorg bij de groote landelijke collecte, of door storting op giro rekening 106.156 tén name van Frontzorg, Rotterdam. Meldt U aan als collectant bij het betrokken buurtschapshoofd van den Nederlandschen Volksdienst. Het Duitsch-italiaansche vriendschaps- en bond genootschapspact bestaat vijt jaar. Ter gelegenheid van den vijfden ver jaardag van de onderteekening van het Duïtsch-ltali&ansche vriendschaps- en hondgenootschapspact hebben de Füh- rer en de Duce telegrammen gewisseld. Het telegram van den Führer aan den Duce luidt als volgt: Duce. In het vijf jaar geleden ge sloten vriendschaps- en bondgenoot schapspact hebben onze beide volken hun wip tot uitdrukking gebracht om voor aile tijden voor de handhaving en beveiliging van hun levensrech ten vriendschappelijk en eendrachtig aaneengesloten te blijven staan. Bij de herdenking van dit historische uur zend ik ^U, ook namens het geheele Duitsche volk, mijn oprechte en har telijkste groeten en gelukwenschen. Tevens geef ik uiting aan mijn on wrikbare zekerheid, dat. ongeacht alle moeilijkheden, die overwonnen moeten worden, aan het einde van dezen iotsbeslissenden strijd de over winning van de mogendheden aan gesloten bij het Pact van Drie zal staan, als veiligste waarborg voor een gelukkige en vrije toekomst van onze volken. (w.g.) Adolf Hitler. Het telegram van den Duce aan den Führer luidt: Op den verjaardag van de onder teekening van het vriendschaps- en bondgenootschapspact tusschen het nationaal-socialistische Duitschland en het fascistisch^ Italië, door ge meenschappelijke idealen vereenigd en door den wil, om den hun door het lot aangewezen weg tot het .einde te gaan, verbonden, zou ik U, Füh rer, opnieuw ook namens de Italiaan- sehe sociale republiek het diepge wortelde vertrouwen in de overwin ning van de wapens van het Duit sche Rijk en zijn bondgenooten wil len uitspreken, terwijl de nieuwe formaties van het republikeinsche Italië op het punt staan zich voor de gemeenschappelijke zaak in den strijd te werpen. Voorts heeft de Rijksminister van Buitenlandscne Zaken. Von Ribben- trop, een telegram gezonden aan den Duce en aan den onder-staatssecre taris Mazzoiini. De Duce en Mazzo- lini hebben beiden telegrafisch be dankt. PLECHTIGHEID DER HERDENKING. Ter gelegenheid van den vijfden ver jaardag van het Duitsch-Ttaliaansche vriendschaps- en bondgenootschapspact is te Berlijn een plechtigheid gehou den, Waaraan als vertegenwoordiger van den Rijksminister van Buitenland- sche Zaken, Von Ribbentrop, de staats secretaris van het Auswartige Ambt, Von Steengracht, de Italiaansche am bassadeur Filippo Anfuso, talrijke vertegenwoordigers van fascistische organisaties, alsmede van staa't, partij en weermacht deelnamen! PETROLEUM VOOR KOOK. DOELEINDEN. Van 25 Mei tot en met 18 Juni 1944, geeft elk der bonnen „5" en ,,6" van de bonkaart U 403 voor kookdoeleinden recht op het koopen van één liter petroleum VASTE BRANDSTOFFEN VOOR DEN WINTER 1944'45. Huisbrandverbruikers uit de groepen B, C of IÓ, die om een of andere reden hun aanvraag voor hun brandstoffenrant- soen voor 1944-45 niet hebben kunnen in dienen, dienen zich van heden af ter stond tot de distributiediensten te wen den. Om misverstand te voorkomen, wordt er nogmaals de aandacht op gevestigd, dat onder B-, C- of D-verbrüikers wor den verstaan: 1 Verbruikers, die een gebouw of per ceel in gebruik hebben, waarvan niet te vens een gedeelte dient voor bewoning. 2. Verbruikers, die een gebouw of per ceel in gebruik hebben, waarvan wèl een gedeelte voor bewoning dient, doch van welk gebouw of perceel de totale in houd, bestemd voor de uitoefening van beroep, bedrijf of dienst, gröoter is dan de totale inhoud van de voor bewoning bestemde ruimte. De ingevulde formulieren MD' 393-02 die nen zoo spoedig mogelijk bij de distrlbu- tlgdlensteq $9 .wordea^jUjgS&vgjsU oamypglntoi^ In een toespraak zeide de voorzitter van de Duitsch-italiaansche vereeni- ging, staatsminister dr. Messner, dat het Duitsch-italiaansche pact van bond genootschap van 22 Mei 1939 ook thans een levendige politieke werkelijkheid is, daar het op een historische nood zakelijkheid en. op den revolutionnairen levenswil van twee jogge volkeren be rust. De sterkste garantie van deze strijdgemeenschap is de beproefde vriendschap van de,n Führer en den Duce. De leider van de cultuurpolitieke af- deeling van het ^Auswartige Amt, prof dr.4 Six, schilderde in groote lijnen de geschiedenis van de Duitsch-Italiaan- scIk cultureele betrekkingen, die voor de Europeesche cultuur van beslissende beteekenis zijn. Ambassadeur Anfuso betoogde, dat de beste krachten van Italië na-de door het verraad van Badoglio ontstane ern stige crisis, thans meer dan ooit be sloten zijn. de verplichtingen na te komen, die zij door het 5 jaar geleden gesloten pact van vriendschap en bond genootschap hebben aanvaard, ook te gen die krachten in Italië, die thans aan deze verplichtingen niet meer her innerd willen worden. 's-GRAVENHAGE, 23 Mei. Naar aanleiding van een desbetreffende vraag in de Jeugdvergadering op 23 Mei te Enschede deelde Max Blokzijl het volgende mede: Ik heb onlangs in een volksvergade ring in Maastricht bekend gemaakt, dat onderduikers, die overigens een zuiver geweten hebben, maai; zich hadden la ten overhalen tot het zich onttrekken aan tewerkstelling of eenigen anderen vorm van positieve medewerking, in de veronderstelling daarmee een patriotti sche daad te verrichten-, ongestraft weer kunnen opduiken, mits zij zich bereid verklaarden, onmiddellijk weer inge schakeld te worden. 'Dus bijv. bij de weermachtsonderdeelen, de Waffen SS, de Organisation Todt, de industrie in Duitschland, enz. Een en ander natuur- 'ijk door de bezettende overheid vast te snellen. Ik heb de verantwoordelijk heid voor de straffeloosheid dezer be rouwvolle categorie van misleide on derduikers toen aanvaard en had na tuurlijk daartoe de officieele machti ging. Het kan zijn voorgekomen, dat in enkele gevallen de Arbeitsamter niet tijdig deze machtiging bevestigd hebben gekregen en dat in die uitzonderings gevallen tijdelijke dooTzending der be trokkenen naar het Doorgangskamp te Amersfoort heeft plaats gehad. Intus- schen zifn. echter alle Arbeitsamter op de hoogte gesteld en zullen nog slechts die zich meldende onderduikers via Amersfoprt aan het werk worden ge zet, die als contractbrekers te beschou wen zijn. Verder is van belang er op te wijzen, dat Nederlanders beneden de 19 jaren herhaaldelijk zijn ondergedoken in de verkeerde meening, dat ook zij voor tewerkstelling in aanmerking komen, wat echter niet het geval is ik wil daarop nog eens de aandacht vestigen, omdat het is voorgekomen, dat zulke jonge menschen als onderduikers, door opsporingsambtenaren gewond zijn bij pogingen om te ontvluchten. Zij had den zich niet aan zulke#gevaren be hoeven bloot te stellen. Ten slotte nog een zeer ernstige waarschuwing, vooral aan het adres van alle categorieën van onderduikers. De pers heeft onlangs de strenge be palingen van een eventueel- door den Rijkscommissaris in verband met een mogelijkheid van een invasie te procla- meeren staat van beleg bekend ge maakt. Uit den aard der zaak kan elk oogenblik deze staat van beleg in wér king treden. Wie dan niet volkomen geldige identiteitsbewijzen bij zich draagt, komt zonder verder proces voor In den avond van den 30sten Maart 1944 is in een sloot achter het gebouw van de voormalige coöperatie „De Hoop" aan den Noord-West-Buitensin gel te 's-Gravenhage het bovenstuk van den romp van het lijk eener jon ge^ tengere vrouw gevonden, waarvan het hoofd, de armen en het onderste gedeelte blijkbaar waren afgezaagd, ter wijl eén der borsten bleek te zijn af gesneden; tevens was de borstkas van onder tot boven doorgezaagd. Het gevondene was gewikkeld in een grooten papieren kolenzak, waar om heen een groot stuk donkerroode voe- ringstof en touw. Op Zaterdag 1 April 1944 werd in de zelfde sloot het onderste gedeelte van den romp van dat vrouwenlijk gevon den, gewikkeld in een grooten papieren kolenzak. waaromheen een regenman tel en een groot stuk geelachtige stof. In verband met het bovenstaande looft de Officier van Justitie bij de Arrondissementsrechtbank te 's-Gra venhage een belooning uit van f 1000 (éénduizend gulden) voor hen. die zóó danige aanwijzingen geven, dat deze leiden tot opsporing van de(n) dader(s). Inlichtingen worden ingewacht aan Commissariaat 2 der Staats-Recherche, Alexanderplein 16 te 's-Gravenhage. VAN AUTO GEVALLEN. Op de brug tusschen. Limmerhoek en Bierkade viel een meisje van een rijden de auto, waar het was opgeklommen. Met eenhersenschudding en een gekneusden arm werd het in het St. Elisabethzieken- huis opgenomen.Den bestuurder, die van het geheele geval niets had bemerkt, treft in deze geen schuld. FRAUDULEUS GAS. Procesverbaal werd opgemaakt tegen J. de J. in de Dijkgraafstraat, in ver band met een frauduleuze aansluiting op de gasleiding. VERZOEK VAN DE POLITIE. De politie verzoekt hun, die ge gronde klachten meenen te hebben zich rechtstreeks tot haar te wenden per brièf, voorzien van naam en adres. De politie garandeert ben discrete be handeling, doch wenscht geen blieven méér te ontvangen van individuen - die zich hullen in het mom der anonimi teit. DIEFSTAL KINDERSCHOENEN. Aangifte is gedaan van diefstal van een paar kinderschoenen, maat 21. Naar aanleiding hiervan werd iemand als verdachte aangehouden. VOERTUIG TE WATER. Gistermiddag omstreeks 4 uur reed de expediteur J. S, alhier met een paard en wagen over het Kwakelpad. De mee rijdende passagier was uitgestapt en toen hij even latér toevallig omkeek, waren zijn weldoeners op onverklaar bare wijze verdwenen. De .verbaasde man sneldetoe, en weldra zag hij be stuurder, paard en wagen in de Hoorn- sche Vaart liggen. Op zijn luidkeels roepen schoten diverse buren te hulp, die met vereende krachten den dren keling weer op het droge wisten te brengen. S. werd naSr het St. Elisabethzie- kenhuis overgebracht, zijn paard vond den dood in het water.- R.K. E.H.B.O. De R.K. E.H.B.O. „St. Adelbertus" te Alkmaar heeft ter^gelegenheid van haar vijfjarig bestaan in het Gulden Vlies 'n tweetal feestavonden georganiseerd, waarop door een groep leden onder lei ding van den heer Jos Groenland een uitvoering werd gegeven van het vroo- lijke spel in drie bedrijven „Het Spook van de Vrijburcht" (auteur M. Janssen en G. Nielen). Beide avonden was de zaal gèheel bezet met éen enthousiast en dankbaar publiek. Opnieuw is gebleken welk een bui tengewoon geschikt stuk: „Het spook van de Vrijburcht" voor dilettanten is. Het is zeer amusant, niet te moeilijk en biedt alle medewerkenden gelegenheid tot aardig spel. De opvoering als geheel was zeer verdienstelijk. Het tooneel zag er goedj uit en de regisseur had voor een vrij vlot tempo gezorgd. Verschillende per soonlijke prestaties verdienden de aan dacht. Jeanette, de jongste dochter van directeur v. d. Veer, werd bijzonder aardig en vlot vertolkt en ook de leuke rol van Jean, den huisknecht, eigenlijk de geheime verloofde van \Jeanette, werd uitstekend gespeeld. Een zeer ge slaagd type, dat veel succes had, werd gemaakt van Martha, de dienstbode. De dochter Cecile, de pleegzoon Ben, de jonkheer, de vrouwelijke detective, de driftige en opvliegende v. d. Veer en ook Oma werkten op prettige wijze, de één soms iets sterker dan de andere, mede tot een succesvol geheel, dat de aanwezigen ten zeerste heeft vermaakt. GC. van Gulik. Aan het verslag over het jaar 1943 ont- leenen wij het volgende: In ons vorig verslag herinnerden wij er aan, dat het tegoed aan inleggers verschuldigd op 8 Maart 1938 was geste gen tot f 4;353.00Q.waarna tengevolge van de schokkende en beangstigende ge beurtenissen, eerst in het buitenland en later ook binnen onze grenzen, het te goed met 1.1 millioen gulden terugliep tot f 3.257.000.op 15 Februari 1941, al- zoo in een tijdsverloop van drie jaar. Nadien viel schier maandelijks een stij ging waar -te nemen en wel in zoodanig tempo, dat op 13 Februari 1943 voor meld hoogste punt (f 4.353.000.opnieuw werd gepasseerd, waarmee in een tijds verloop van twee jaar de terugloop was ingehaald. De toevloed van gelden naar de Spaarbank hield echter ook verder aan en al spoedig, t.w. op 1 juni 1943 was de f5 millioen gulden overschre den. De daarop, volgende maanden ver toonden eveneens een belangrijke toena me, zoodat op 31 „December, me<le door het bijschrijven van de aan de inleggers pver 1943 verschuldigde rente, het bedrag (van f6 millioen werd gepasseerd. Het tótaal aantal inleggers bedroeg op 31 December 1943 17293, terwijl bij het samenstellen van dit verslag het getal 18000 is bereikt. ingelegd werd in 1943 f 3.403.436.64 (v. 1. f 2.188.776.04). Terugbetaald werd in 1943 f 1.661.338.77 (v. j. f 1.580.198.89) In 1943 werd alzoo f 1.742.097.87 meer ingelegd dan terugbe taald (V. j. f 608.579.15). De in 1.943 ingelegde en terugbetaalde bedragen beliepen tezamen f 5.064.775.41 (V. j. f 3.768.972.93). Op de inleggersrekeningen is ln 1943 in het gèheel f 115.183.98 aan rente bijge schreven (V. j. f 87.577.36). In den loop van het jaar werd daarvan reeds uitbe taald f 1342.40. Na bijschrijving der per 31 December 1943 verschuldigde rente bedroeg het aan de inleggers verschuldigde kapitaal f 6.040.239.03 (op 1 Jan. 1943 f4.184.299.58). WE HEBBEN ALLEN ^DEN HEILIGEN PLICHT ONS GEZIN EN ONS BEZIT TE BESCHERMEN. VOLG DAAROM DE RAADGEVINGEN OP ZELFBESCHER- Men kan het in het leven den menschen makkelijk en moeilijk maken. De menschlievenden doen bij voorkeur het eerste. Zoolang de mensch leeft en werkt, zal hij verzuimen en fouten begaan. Ook ten aanzien van een rijwiel stalling. Hij kanj. bijvoorbeeld de misdaad op zijn geweten laden om zijn requtje, dat hij ontving, toen hij zjjn rijwiel in bewaring gaf. te ver liezen. En dan kan hij kennis ma ken met een man. die het hem mak kelijk of moeilijk wil maken. Hij kan e'en rijwielstalling-exploi tant treffen, die hem zegt. dat hij maar drie dagen wachten moet, vóórdat hij de fiets, waarvan hij beweert, dat het zijn tigendom is, mag meenemen, wantde kans bestaat, dat hij een dief is en dat hij zich op onrechtmatige wijze in het bezit van een rijwiel wil stel len. Hij kan ook een rijwielexploi tant treffen, die van hem een vol ledige legitimatie eischt of desnoods een waarborgsom gedurende een zekeren tijd. Neen, dan de heer D. Albers, rij— wielstailer, aan den stationsweg te Alkmaar. D i e moet van al dien last niets hebben. Die is den zon digen klant tei;wille. Hij zegt: „Zoek je rijwiel maar uit. neem bet mee, doch betaal mij een rijksdaalder voor het verloren gegane vodje rêgu." Dat is een man, die begrijpt wat zijn klant toekomt. Die maakt geen moeilijkheden, doch laat alles met zegge en schrijve twee gulden en vijftig cent 'weer op zijn pootjes terecht komen. De heer Albers is een nobel man en zijn klanten zullen hem lief- hebben. OVIDIUS In 1943 werden 2547 nieuwe boekjes (waaronder 449 aan op school sparende kinderen) uitgereikt (v. j. 1706), daaren tegen 620 boekjes (waaronder 241 van schoolspaarders) ingetrokken (v. j. 798). Hgt aantal in omloop zijnde spaarbank boekjes steeg tot 17293, waaronder 2385 (v. j-. 2177) van op school sparende kin deren. Uit de in dit verslag opgenomen ba lans en winst- en verliesrekening blijkt, dat over 1943 de bedrijfswinst f 29.485.81 bedroeg (v. j. f 26.522.01). Van deze winst werd f 28.771.36 aan de reserve toege voegd, In de vacature van mr. W. A. Ubbens werd tot bestuurslid benoemd de heer P. A. de Lange Sz., die reeds eerder ge durende tezamen 13 jaren deel uit maakte van het bestuur. In de vergade ring van 30 December 1943 bracht de voorzitter aan mr, Ubbens dank voor alles wat hij gedurende een ruim acht jarige bestuursneriode in het belang van. dè spaarbank heeft gedaan. In 1943 werden 193 (v. j. 153) boekjes aan ouders van jonggeborenen uitge reikt. Het aantal als schoolspaarders inge schreven kinderen bedróeg aan het einde van het jaar 2385 (v. j. 2177). De baiaps per 3i December 1943 geeft in actief en passief aan een bedrag van f 6.726;°88.99. KANTONGERECHT ALKMAAR. UitsDraken van de strafzitting van 19 Mei 1944. Motor- en rijwiel wet: J. w. te Alk maar, .f 1 b of 1 dg hecht. D. S. te Alk maar f2 b. of 1 dg. hecht. G K. te Winkel, J. Th. T. te Zijpe, W. ten H. en C. J. v. G. en P. H. te Alkmaar, ieder f3 b. of 2 dg. hecht. P. Z. te Zijpe f3 b. of 1 week tuchtsch. J. C M. te Ber gen. f3 plus fl b. of 2 plus 1 dg. hech. J. G. te Heerhugowaard, J. J. v. d F. te Waarland, ieder f3 plus fl b. óf 2 maal 1 week tuchtsch. C. M. D. te Lan- gedijk, f2 plus fl plus f 1 b. of 3 maal 1 week tuchtsch. G. Z. te Heiloo, f6 b. of 3 dg. hecht. Verordening op den Identiteitsplicht: A. K. M. S. te Alkmaar, W. C. M S te Heiloo, ieder f 1 b. of 1 dg. hecht. J. B. S. te Alkmaar, fl b. of 1 week tuchtsch. A. S. te Alkmaar, c. R. te Bergen, ieder f2 b. of 1 dg. hecht. M. A. H. H. te Alkmaar, f5 b. of 3 dg. hotht. Overtreding van het Alg. Regl. Vervoer Spoorwegen: J. C. K. té Dordrecht, f5 b. of 3 dg. hecht. Jachtwet: J. P. D. te Beemster f8 pl, f2 b. of 4 plus 1 dg. hecht. H. H. A. K. en J. Z te Beemster, ieder f 8 b. of 4 dg. hecht. f De jeugdbeschermingsverordening: B. I. te Alkmaar, f 1 b. of 1 d. hecht. E. M. O. te Alkmaar, J. G. W. te Heiloo, ieder .f 3 b. of 1 week tuchtsch. Verduisteringsverordening: R. K. te Sint Pancras, f 5 b. of 3 d. hecht. F. K. te Langedijk, f 6 b. of 4 d. hecht. L. s. te Alkmaar, f 10 b. of 5 dagen hecht. Visscheriiwet: W. F. K. te Amsterdam, f 6 b. of 3 dagen hecht. J. s. te Zijpe, f 10 boete of 5 dagen hecht. X. B. -en W. R., beiden te Oudkarspel, ieder f 6 plus f 4 b. of 2 plus 1 week tuchtsch. Binnenaanvaringsreglement: N. M. H. te Leeuwarden, f 20 b. of io d. hecht. Politieverordening (rijwiel onbeheerd laten staan): B. K. te Koedijk, f6 b. of 3 dagen hechtenis. Overtredingen van Artikel 424 van het" Wetboek van Strafrecht (baldadigheid): J. S. te Graft, f 8 b. of 2 weken tucht school. Overgeplaatst. - De ass. der Dir. be- lastingéh, de heer H. Burggraaf, thans werkzaam bij de afd. omzetbelasting, -is overgeplaatst naar Zaandam en. be vorderd tot adj.-inspecteur. Successen van „D.O.V.E.S." te Wor- merveer. - Aan de Zaterdag en Zondag j.l. te Wormerveer gehouden atletiek wedstrijden nam ook de gym. vereen. „D.O.V.E.S." deel en wist verschei dene prijzen in de wacht te sleepen. Bij de afd. meisjes A. (80 M.) plaatsten Henny Brand en Annie Oud zich res pectievelijk als 1 en 2, terwijl Nelly Snip en Netty Couwenhoven derde werden in hun serie, zoodat de eerste twee naar de halve finale overgingen, waarvan Nelly Brand de finale be reikte en den derden prijs veroverde. Ook bij het Discuswerpen werd laatst genoemde 3e met een worp van 22.18 M. Het hoogspringen leverde Nelly Snip een 4e prijs op met eensprong van 1.35 M„ dezelfde hoogte als nrs. 2 en 3. Nel Klerk bracht het bij de 60 M. Meisjes B. ook tot'de finale, maar bleef juist buiten de prijzen. Jan van Tiel verrichtte een mooie prestatie door nummer 1 te worden bij hoogspringen tjongens B.) met een sprong van 1.45 M. Netty Jansen werd 4e bij discus werpen Dames C. Door een onfortuin lijke loting werd Nan van Dok voor d« finale dames 100 M. uitgeschakeld, hoe wel .haar tijd, 14 sec., een zekere kans bood voor de derde plaats. Tenslotte verraste Hil Wesseling door als D.- klasser Ben tweeden prijs te winnen bij het discuswerpen heeren C. met een worp" van 29.86 M. Door verschillende omstandigheden werden de prestatie» over het -algemeen wel eenigszins ge drukt, al moet direct gezegd worden dat_ „D.O.V.E.S.", dank zij de serieuze training, tusschen de grootere vereen, uit het land lang geen slecht figuur ttotö mims* - r, f -.1 - f i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1