DAGBLAD VOOR „Was deze oorlog te vermijden?" JAPANSCHE VLOOT wacht gunstige gelegenheid af. In Italië alle aanvallen der geallieerden afgeslagen. Terreinwinst bij Jassy werd uitgebreid. Wat de Anglo-Amerikanen in Mei verloren. Vier dooden door projectiel- ontploffing. Een moordenaar gelyncht. Nederlanders op de bres voor Europa. Verduister van 21.45-5.30 u. Ook Gij behoort bij ons. Visschen De stem der SS. Loos luchtalarm in Tokio. Overrompelend optreden verwacht. STAD EN OMGEVING. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. VRIJDAG 2 JUNI 1944. EDITIE.' NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 127, 2 pagina's. Hoofdredacteur: H. M. C. SCHRöDER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in deze J editie min. 1.40, elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2,10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. BERLIJN, 1 Juni (DNB). Deze Vraag plaatst dr. Göbbels boven zijn wekelijksche artikel in „Das Reich". De minister wijst erop, dat de vijanden van Duitschland alles in het werk stel len om het Duitsche Rijk in dezen oor log definitief stuk te maken. Zij heb ben daartoe, zoo zegt hij. een materieele en militaire kracht opgebouwd, waar tegen wij ons slechts met de allergroot ste nationale krachtsinspanning kunnen verweren. Het is echter geenszins in overeen stemming met de feiten als onze vij anden thans beweren, dat zij door ons daartoe gedwongen zijn. Het tegendeel is waar. Hun militaire voorbereidingen, reeds jaren voor den oorlog, bewijzen op volkomen ondubbel zinnige wijze, dat zij reeds lang het plan tot dezen oorlog hadden en slechts op het geschikte oogenblik gewacht hebben om^ te trachten dit plan te ver wezenlijken. Bovendien zijn zij onze traditioneele tegenstanders, die nog steeds, wanneer het Duitsche Rijk op het punt stond zijn latente onmacht te overwinnen, en de plaats in de wereld in te nemen en te behouden, die het op grond van zijn grootte, zijn zielental, zijn aanzien en zijn geschiktheid toe komt, naar het zwaard grepen om iedere daartoe strekkende Duitsche poging reeds in de kiem te smoren. Het is absoluut in strijd met de waarheid, w?nneer van vijandelijke zijde thans beweerd wordt, dat deze oorlog te vermijden zou zijn geweest, wanneer wij slechts naar rede hadden willen luisteren. Onder rede verstaan de vijanden in dit geval onze vol komen toegevendheid ten aanzien van hun vernielzuchtige plannen en bedoelingen. Doch zelfs daarmee hadden wij niets kunnen bereiken. Men moet niet ge- looven, dat er voor ons ook maar eenige mogelijkheid heeft bestaan de wraakzucht en den vernietigingswil van onze vijanden door een tegemoetko mende houding in wat meer verzoe ningsgezindheid te veranderen. Hun ge heele militaire machtsapparaat was en is immers uitsluitend tegen ons gericht. Hun plan was er op barekend ons vóór den oorlog zoodanig te belemme ren, bij het benutten van eigen mili taire mogelijkheden, dat de oorlog zelf, dien zij onder alle omstandigheden wilden veroorzaken, voor hen een be trekkelijk gemakkelijke zaak geworden zou zijn. Zij willen natuurlijk niet den oorlog om der wille van den oorlog, doch als middel tot het doel. Dat doel is: vernietiging van het Rijk als basis voor een ontplooiing der getalssterkte van ons volk, welke zij onder alle omstandigheden willen verhinderen. JJR. Göbbels herinnert aan de frazen, waarmede b.v. Roosevelt zijn volk in den oorlog dreef, aan de plechtige belofte van den president vóór diens laatste verkiezingscampagne, dat hij geen enkelen Amerikaanschen soldaat naar een buiten de Vereenigde Staten gelegen oorlogstooneel wilde zenden, aan het feit, dat deze zelfde Roosevelt na zijn herkiezing den oorlog letter lijk naliep, totdat hij hem tenslotte had ingehaald. Met de laffe leugen, zoo vervolgt de minister, dat wij een aanval op het Westelijke Halfrond be raamden, waartoe ons, zooals iedereen zal toegeven, zoowel het politieke voor nemen, alsmede iedere technische mo gelijkheid ontbraken, heeft hij zelf ja renlang den aanval op ons continent voorbereid, om dezen thans practisch ten uitvoer te leggen. Waar had hier voor ons een mogelijkheid bestaan de botsing der wapens te ontgaan? Roose velt wilde zijn oorlog, en hij heeft dezen gekregen. Hetzelfde geldt voor de Sovjet-Unie. om van Engeland heelemaal maar te zwijgen. Het bolsjewisme heeft sedert 1917 het plan Europa militair te ver overen. Welke voorbereidingen het daartoe reeds vóór den oorlog had getroffen, bleek toen wij in dit wes pennest stieten. Aanleiding en oorzaak van den oor log, zoo vervolgt de minister, kan men reeds afleiden uit de bedoelingen, die elke oorlogvoerende partij ermede na streeft. Waar hebben wij ooit beweerd, dat wij de volken, die tegen ons oorlog voeren, willen uitroeien, hun industrie en hun verkeer vernielen en hun men- schen in moderne slavernij brengen willen? Voor onze vijanden is dit ech ter de meest vanzelfsprekende zaak ter wereld. Wij hadden slechts de keuze tegenstand te bieden aan de vernieti gingsplannen van onze "ijanden op een tijdstip, dat de tegenstand nog de moeite waard was, of te laat en met volkomen ondeugdelijke middelen, zon der eenige kans op succes. De vijand valt niet de partij, de weermacht, de industrie of den staat aan, zijn aanval is op ons volk gericht. Het is op iederen Duitscher. doch uit sluitend ons leven. De Duitsche men- schen moeten zoo sterk gedecimeerd en uitgeroeid worden, dat ons volk zich van dit bloedverlies nooit meer her stellen kan. Wij leven in een meedoo- genloozen tijd. die weliswaar veel over humaniteit en beschaving spreekt, doch deze begrippen slechts als uithangbord gebruikt. Daar achter verbergt zich aan de zijde van den vijand zuivere menschen-haat. Wanneer de vernielen de krachten, die zich hier gereed ma ken tot den algemeenen stormloop op de grondslagen der menschelijke maat schappij, werkelijk hun doel zouden bereiken, zou het verlies van ons eigen, persoonlijke leven slechts het geringste van alle kwaden zijn. Wij strijden, om dat er geen andere mogelijkheid tot behoud van ons leven bestaat. Niets geeft een rustiger gevoel en een dieper gevoel van moreele en geestelijke kracht dan de wetenschap, waar men staat en waaraan men toe is. VJIJ hebben dezen oorlog niet gewild, zoo verklaart de minister tenslotte nog eens. Onze vijanden hebben hem ons opgedrongen, met de bedoeling ons door hem te vernietigen. Het kan geen onrecht zijn, wanneer wij ons daar tegen, met alles wat wij zijn en wat wij hebben, te weer stellen. Aan het eind van dezen geweldigen strijd zullen wij in de wereld van leed en smart rondom ons zien en plotseling bemerken dat temidden der razernij van de vernieling een nieuwe tijd ge boren werd. Het zal in de komende maanden hard toegaan, doch dan moeten wij volhou den. Geen storm zal ons dan omver werpen. geen ongeluk schrik aanjagen. Ken volk. dat tot het laatste toe vast- 'Naar Oost en West, naar Noord en Zuid Gaat Neerland*s jeugd het zeegat uit,, [Aan roer, geschut en aan machine Doet zij haar plicht hij de Marine,' En strijdt, naast Duitsche kameraden Steeds onversaagd en vastberadenj Voor vrijheid op de wereldzee Talm dus niet langer, maar strijd metï Indiensttreding bij de Kriegsmarine is mogelijk voor iederen Nederlander tusschen 17 45 jaar. Aanmelding en inlichtingen bij de Marineannahme- stelle West, Plompetorengracht 24, Utrecht; alle Hafen- en Ortskomman- danturen en de verschillende -Meldestellen in Nederland, i. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 1 Juni (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: De vqand zette ook gisteren zijn groote aanvallen, vooral op onze stellingen aan de zuidelijke hel ling van de Albaner berger en in den sector van Frosinone voort. Ten westen van Velletri sloegen onze troepen in verbitterde gevechten alle met krachtige ondersteuning van pantserwagens ondernomen aanvallen af. Drie-en-twintig vij andelijke tanks werden daarbij stukgeschoten. Ten oosten van Vel letri zijn zware gevechten met vij andelijke strijdkrachten, die onze stellingen zijn binnengedrongen, aan den gang. Een valschermstormregiment onder bevel van majoor Timm heeft zich daar bijzonder onderscheiden. Bij en ten Westen van Frosinone zijn gedu rende den geheelen dag sterke vijan delijke aanvallen mislukt. Des nachts opereerende slagvliegtuigen vielen het stadsgebied van Aprilia. alsmede vijan delijke batterijen en colonnes in het zelfde gebied met goede uitwerking aan. De strijd aan het Oostfront. In het Oosten zetten onze troepen hun aanval in het gebied ten noorden van Jassy in weerwil van taaien, vij andelijken tegenstand en heftige te genaanvallen voort. In harde gevech ten werden in samenwerking met for maties gevechts- en slagvliegtuigen 37 vijandelijke pantserwagens vernietigd. Jagers, slagvliegtuigen en verkenners schoten boven dit gebied 87 vijande lijke vliegtuigen omlaag. Ook in het voorterrein van de Kar- pathen en in het gebied ten zuid oosten van Brody verliepen plaatselijke aanvalsacties van Duitsche en Hon- gaarsche formaties, ondanks hevigen vijandelijken tegenstand, met succes. De Duitsche luchtmacht viel overdag en des nachts het Sovjet-Russische spoorwegverkeer met waargenomen uitwerking aan. Talrijke spoorwegem placementen werden verwoest en twee treinen met oorlogsmateriaal vernie tigd. Bij een onderneming van stoot troepen via het meer van Pleskau werden op den noordoostelijken oever verscheidene Sovjet-Russische nesten van verzet verwoest Terreuraanvallen. Formaties Amerikaansche bommen werpers hebben in West- en Zuidwest- Duitschland op verscheidene plaatsen bommen geworpen. Vooral in Osna- brück en Hamm werd schade aange richt aan gebouwen en ontstonden ver liezen onder de bevolking. Boven het Rijksgebied en boven de bezette weste lijke gebieden werden 13 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Een forma tie Amerikaansche bommenwerpers, die boven Roemenië vloog, veroorzaakte in het gebied van Ploesti schade en verliezen onder de bevolking. Strijd krachten der Duitsche en Roemeen- sche luchtverdediging vernietigden 28 vijandelijke vliegtuigen. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen in den afgeloopen nacht afzon derlijke doelen in Zuidoost-Engeland aan. De luchtmacht en de marine hebben in de maand Mei van de Britsch-Ame- rikaansche aanvoervloot 24 koopvaar dij- en transportschepen met een ge- zamenlijken inhoud van 131.700 brt. tot zinken gebracht en 23 andere schepen met een gezamenlijken inhoud van 169.000 brt. beschadigd. Bovendien werden 17 torpedojagers en escorte vaartuigen, twee onderzeebooten, acht torpedomotorbooten en drie vaartuigen voor bescherming in den grond ge boord. Een torpedoboot, talrijke torpe domotorbooten en andere vaartuigen werden beschadigd. DE VERLIEZEN DER ANGLO- AMERIKAANSCHE LUCHTMACHT. BERLIJN, 1 Juni (Interinf.) Naar het Internationale Informationsbüro verneemt, hebben de Engelschen en de Amerikanen in de maand Mei bij hun aanvallen op het Rijksgebied, de be zette gebieden in het westen, alsmede boven het Middellandsche Zeegebied door Duitsche luchtverdedigingsstrijd krachten 1839 vliegtuigen verlor m, waaronder 1026 viermotorige bommen werpers. Het verlies aan vliegend per soneel kan op ruim 10.000 man geraamd worden. De neergeschoten Britsch- Amerikaansche vliegtuigen bestaan voor 73 procent uit Amerikaansche types. OEKRAINE-SIGARETTEN. 's-GRAVENHAGE, 1 Juni. De dienst perszaken van het Nederlandsch Oost Instituut meldt: De huidige tabakspositie wijst er op, dat binnen afzienbaren tijd aan den verkoop van de Oekraine-sigaretten een einde zal zijn gekomen. In verband hiermede kunnen van 15 Juni a.s. af geen rookerskaarten meer worden uit gereikt. Hun, die meenen alsnog voor een kaart in aanmerking te komen, wo"dt verzocht zich schriftelijk onder over legging van deugdelijke bewijzen te wenden tot het Nederlandsch Oost In stituut, Laan van Meerdervoort 49 te 's-Gravenhage. - Nederlanders in dienst der Duitsche weermacht dienen zich echter te wen den tot den Fürsorgeoffizier der Duit sche weermacht. Nicolaas Maesstraat 32, Amsterdam; Nederlanders in dienst der Waffen-SS kunnen hun schrijven richten tot den Fürsorgeoffizier der Waffen-SS, Sommiusstraat 3 te 's-Her- togenbosch. Persoonlijk bezoek kan in geen geval worden afgewacht, terwijl brieven, welke na 15 Juni a.s. worden ontvangen, niet meer in behandeling zullen worden genomen. beraden is, zal ook het hoogste berei ken. Het draagt zijn harde lot niet voor niets. Zijn offers zijn mijlpalen langs den langen weg, die naar de overwin ning voert. FRANCO STELT STOOMSCHIP TER BESCHIKKING VAN DEN PAUS. Het katholieke blad „Italia" meldt uit Vaticaanstad, dat het reeds lang voorbereide plan tot het vormen van een Vaticaansche vloot voor de levens middelenvoorziening van het Vaticaan, thans ten uitvoer gebracht wordt. Ge neraal Franco heeft den Paus een stoomschip ter beschiking gesteld, dat levensmiddelen en geneesmiddelen, die te Barcelona voor het Vaticaan liggen opgeslagen, naar Rome zal vervoeren. Het stoomschip zal de wit-gele vlag van het Vaticaan voeren en door verdere kenmerking duidelijk als een vaartuig van het Vaticaan kenbaar zijn. AMERIKAANSCH VLIEGER GENERAAL VERMIST. De Daily Herald meldt, dat de Ame rikaansche vliegergeneraal Russel Wilson sinds een overdag op Berlijn ondernomen aanval vermist wordt. Zijn viermotorige bommenwerper was volgens het blad reeds vóór het bom bardement in brand geraakt en korten tijd later in de lucht geëxplodeerd. WEESHUIS EN LYCEUM DOOR BOMMEN GETROFFEN. Naar het Internationale Informations büro verneemt, hebben formaties Ame rikaansche bommenwerpers, die Woens dagochtend onder een sterk escorte van jagers boven het grensgebied van noordwest-Duitschland opereerden, het weeshuis in het kleine stadje Geseke in het district Lippstadt, met verschei dene brisantbommen getroffen. Veertig weeskinderen werden bedolven. Ook het lyceum kreeg verscheidene tref fers en stortte gedeeltelijk in. Het bombardemsnt vond bij helder zicht plaats. Woensdagmiddag om vijf uur von den enkele werklieden .van de firma Sanen en Verstoep, die te Uithuizen aan den dijk werkten, na afloop van de werkzaamheden een onontploft pro jectiel. Het werd opgeraapt en tegen den grond gesmeten, waarop een he vige ontploffing volgde. Hierbij werden de 20-jarige A. D. Schenkel en de 27- jarige S. van der Veen, beiden te Gro ningen woonachtig, op slag gedood. De 19-jarige D. Zielstra, eveneens uit Gro ningen, en de 27-jarige H. Keizer uit Siddeburen, werden levensgevaarlijk gewond en zijn later eveneens overle den. Van der Veen en Keizer waren gehuwd. DE DISTRIBUTIE VAN SCHEERMESJES. 's-GRAVENHAGE, 1 Juni. - Na 3 Juni 1944 kan het bureau voor de me- talenverwerkende industrie te 's-Gra venhage niet ingaan oi verzoeken van personen, die hun bon R 07 voor scheermesjes niet tijdig bij een detail list hebben ingeleverd, om alsnog in de gelegenheid te werden gesteld de scheermesjes te verkrijgen. De op of na 4 Juni 1944 binnenkomende verzoe ken van dezen aard zullen dus niet worden behandeld. De B-correspondent van het ANP meldt: Thans is officieel bekend gemaakt, dat een Amerikaansche piloot, die tijdens een vlucht boven Duitsch ge bied werd neergeschoten en met behulp van een parachute aan den dood tracht te te ontsnappen, door de woedende be volking, welke hij kort tevoren met machinegeweren en kanonnen had be schoten, in het openbaar terechtge steld is. Dit bericht heeft in binnen- en buiten land zeer veel stof doen opwaaien, daar het lynchen aan deze zijde van den Atlantischen Oceaan nu niet bepaald tot de alledaagsche gebeurtenissen be hoort. Ook in diplomatieke en militaire kringen houdt men zich intensief met het geval bezig en algemeen is men van oordeel, dat de piloot, die een aantal non-combattanten vermoord heeft, zijn verdiende straf heeft ondergaan. Reeds herhaaldelijk heeft men Ame rikanen en Britten, die uit hun machines gesprongen waren, met behulp van sol daten tmor de woede der volksmenigte moeten beschermen. Ditmaal is dat niet mogelijk geweest met het gevolg, dat de volkswoede zich op drastische wijze ge uit heeft. De man, die rustige wandelaars be schoot en doodde, heeft hetzelfde lot ondergaan als de man. die tusschen deze wandelaars loopend een revolver zou hebben getrokken en een aantal kinderen zou hebben neergeschoten. Hij zou door het Duitsche recht ter dood veroordeeld geworden zijn. In dit geval is het volk de rechtbank een slag voor geweest. Met nadruk verklaart men, dat de Amerikanen en de Britten tegenwoor dig bij voorkeur treinen en burgers, vee en boerderijen als schietschijven ge bruiken, een methode, welke met oorlog en krijgshandelingen niets meer ge meen heeft. Vooral in Duitschland waar men de eer van den soldaat hoog stelt, wekt men de woede der bevol king op met dergelijk tegen elk recht indruïschend optreden. De van Engelsche zijde geuite be wering, dat het slachtoffer der volks woede een krijgsgevangene geweest zou zijn, is onjuist. Ook is officieel vastgesteld, dat de man tijdens een aanval op den be- wusten dag met zijn machine is neer geschoten. In diplomatieke kringen te Berlijn wenscht men nog geen officieele ver klaring af te leggen. GARDEROBE VAN RUYS-ENSEMBLE GESTOLEN. Een onaangename mededeeling had Cor Ruys in Den Haag vóór den aan vang van het blijspel „Half om half" in het Metropole-theater te doen aan het publiek. Want toen de leden van het gezelschap de kleedkamers betra den, bleken op den dag onbevoegden zich toegang te hebben verschaft en een belangrijk deel van de „tooneel- kleeding", t.w. een smoking, 2 colbert- costuums, een petit-gros, schoenen en sieraden te hebben gestolen. De waar de beloopt een bedrag van ongeveer f 2000. Onmiddellijk was de politie ge waarschuwd. maar het terstond inge stelde onderzoek heeft nog niet tot het gewenschte resultaat geleid. Noodge dwongen moest men gisteravond de avondkleedij, welke een zoo integree rend onderdeel van het stuk uitmaakt, laten vervangen door het nuchtere „daagsche" pakje. En als Cor Ruys op een gegeven oogenblik moet zeggen „toe vooruit, ga je verkleeden", dan liet hij er gisteravond op volgen: „nee laat ook maar, het is toch foetsie!". Zelfs het brilletje van den sigarenwinkelier, die op een oogenblik op het tooneel verschijnt om een blijde mededeeling te doen, was weg. De petit-gris van Elly van Stekelenburg werd vervangen door een shawl. Maar het succes is er niet minder om geweest, al werd ook bij de entourage het principe van „half-om-half" toe gepast. Cor Ruys is al eerder gedupeerd geweest, in den winter nog, toen men zijn winterjas had gestolen en Ben Aerden mist met zijn fiets nu ook zijn smoking. DE COMMANDANT DER NEDER- LANDSCHE POLITIE. SS.P.K. Als plotseling de deur wordt opengedaan, werpt een wild- flakkerende kaarsvlam grillige schaduwen op de met triplexpla- ten bekleede wanden van den bunker. Tegen het helle licht wordt in de deuropening een lange gestalte zichtbaar. De rug gekromd om niet het hoofd te stooten. zoekt hij zich een weg temidden van de voor werpen, die nu eenmaal de nood zakelijke meubileering van een bunker uitmaken. Als zijn oogen eenigszins aan de duistere omge ving gewend zijn, ziet hij zijn chef. 7oo goed als het lage plafond het in verband met zijn lengte toelaat, neemt hij de houding aan: „Ober- sturmführer, SS-Oberscharführer Kooymans meldt zich!" „Ja, Kooymans, ik heb U even hier laten komen, omdat ik van U eens wilde hooren, hoe het in Uw stelling staat." „Daar gaat het goed, Obersturm- führer. Ik verwacht, dat over twee dagen de Flakstelling geheel ge reed is. Er wordt hard gegraven. Ik heb er zelf ook blaren van ge kregen." „Mooi. U kent het belang van deze stelling en ik verlaat me op U. Morgen zal ik me van den stand van zaken persoonlijk op de hoogte komen stellen! Het is goed, Kooymans." Hakkengeklak en de chef van de Nederlandsche politie, kolonel Kooymans, begeeft zich weer naar zijn stelling. SS-Oorlogsverslaggever Mr. K. J. DENIJS Jr. Inbraak in juwelierswinkel. Woens dagmorgen in de vroegte is ingebroken in den noodwinkel van den juwelier E. T te Enschedé. Door het indrukken van een ruit werd een aantal gouden sieraden ter tvaarde van eenige duizenden guldens ontvreemd. De verkiezingen in Eire. Naar de Britsche berichtendienst uit Dublin meldt, is minister-president De Valera in Eire herkozen. 3 Juni. Zon op 5.21 u., onder 21.55 u. Maan onder 4.15 u., op 17.53 u. EUROPA IS IN OORLOG. De beveiliging van de kusten en de bestrijding van den vijand vergen de hoogste inspanning van den soldaat en den arbeider. Het front heeft wapens, munitie en voedsel noodig, iederen dag weer. Het luchtwapen van de Duitsche weermacht is een groote afnemer. Te dien einde is er een speciale transport organisatie geschapen, welke alles, wat het luchtwapen noodig heeft, aanvoert. Deze organisatie draagt den naam van NSKK-Gruppe Luftwaffe. Reeds honderdduizenden kilometers hebben de groote NSKK-vrachtauto's, waarop nu eens bommen van 2000 kilo. dan weer mudzakken aardappelen of andere levensmiddelen, door geheel Europa afgelegd. Het grootste aandeel in deze organi satie hebben de Nederlanders. Duizen den vrijwilligers staan in de NSKK- regimenten Nederland, waarvan het grootste deel van het kader eveneens uit. Nederlanders bestaat. Deze mannen hebben zich door hun schitterende prestaties als chauffeur, maar niet minder als soldaat, reeds in enkele jaren een uitstekenden naam bij de hoogste leiding van het NSKK verwor ven. Iedere gezonde Nederlander tusschen 17 en 45 jaar of hij al dan niet kan autorijden, doet niet terzake kan zich melden voor het regiment Neder land der NSKK-Gruppe Luftwaffe. Het spreekt vanzelf, dat er behalve aan chauffeurs ook behoefte is aan koks verplegend en administratief perso neel, enz. Na een korte oefening in het gebruik der wapens en een opleiding tot chauf feur of monteur op een motorscnool van het NSKK kunnen de mannen hun plaats in de kolonnes innemen. Over zijn achtergebleven gezin kan de N.S.K.K.-vrijwilliger geheel onbe zorgd zijn. Voor hem en zijn gezin gelden n.l. in alle opzichten dezelfde regelingen als voor de Duitsche solda ten. Er worden extra-levensmiddelen of -kolenbonnen verstrekt, eet. Vrouw en kinderen kunnen zoo noodig in mooie rusthuizen gedurende eemgen tijd worden opgenomen, terwijl bij voorkomende moeilijkheden een spe ciaal aangestelde verbindingsstaf hulp verleent. De NSKK-Gruppe Luftwaffe zal, nu de laatste phase van den strijd, naar het zich laat aanzien, weidra zal aan breken, op volle toeren moeien draaien. Daarom is het zaak, de gelederen tij dig zoo hecht mogelijk te maken. Meldt U bij het werfkantoor der NSKK- Gruppe Luftwaffe, Lange Vijverberg 10, Den Haag, want: Ook gij behoort bij ons. Er is sedert gisteren meer vreug de boven dan onder water, hoewel mijn vriend, de ervaren en onverbeterlijke schuinsmarcheerder, beweert, dat je a 11 ij d het meeste pleizier hebt wanneer je onder water bent, maar eerlijkheidshalve vermeld ik erbij, dat er vele oogen- blikken zijn, waarop hij niet meer het verschil kent tusschen onder water en onder de olie zijn. Het zij zoo.... Gisteren is het vischseizoen ge opend. Tot vreugde der hengelaars boven en tot smart der visschen ónder het water. Reeds den eersten dag zijn de heeren er op uit ge trokken. De visch-liefhebberij is ongelooflijk voor dezen tijd, waarin de klare schaarsch en zelfs niet op den bon is. Vroeger was zij minder ongelooflijk. Dan verdwenen de liefhebbers voor dag en voor dauw met hengels en netten en in het bijzonder met grootere en kleinere kruiken, en met het plan om een vischje op het droge te brengen, maar méér nog met het plan om zich zelf dien dag vooral niét op het droge te brengen. En moeder de vrouw werd voor zoo'n uitspattingsdag ge sust met een paar moeizaam „ge vangen" snoeken, die vaak aan het eind van het feest in den vischwin- kel gekocht werden, wat de onver droten hengelaars met een gerust ge weten doen konden, want elke vischhandelaar is in het vischseizoen een wijs man, die op zijn tijd weet te zwijgen. Maar nu een seconde ernstig. Er zullen ook wel weer vischwedstrij- den gehouden worden. Die heb ik nooit begrepen. Wie de meeste vis schen gevangen heeft, is overwin naar. Onjuist, naar mijn gevoelen, want welke verdienste steekt er voor een hengelaar in wanneer de vis schen zoo stom zijn om telkens in zijn aas te bijten? Inmiddels, het herinnert aan toestanden boven het water, waar menigeen eer krijgt louter en alleen omdat een ander zoo ezelachtig is. OVIDIUS. J Luistert op Zondag 4 Juni van 11.30 tot 11.45 uur over den zen der Hilversum 1 cp golflengte 415 meter, naar de stem der SS. On derwerp: „Veldloopen te Avegoor". Lyk drijvende gevonden. Woensdag is in de Delfshavensche Schie te Rotterdam het lijk drijvende gevonden van den 56- jarigen monteur R. Jongeman uit de Tei- lingerstraat De man werd sinds Donder dag vermist. BERLIJN, 1 Juni. (C.D.). De vorige week Zondag loeiden voor den tweeden keer, sinds den 8sten December 1941 de oorlog in het Verre Oosten uit brak, te Tokio en in andere groote ste den aan de Oostkust van Japan de sire nes. Ditmaal was het loos alarm, dat ver moedelijk alleen maar werd gegeven bij wijze van oefening voor de luchtbescher ming, want onmiddellijk gevaar voor het Japansche vasteland bestond er niet. Het betrof hier namelijk een gecombineerde Amerikaansche luchtaanval op de Bonin- eilanden, 900 km. ten Z.O. van Tokio, en op het Markus-eiland, 1600 km. ten O. van Tokio. De aanval werd ondernomen door vier motorige bommenwerpers, die waren op gestegen van vliegdekschepen, welke door een sterke vloot werden beschermd. Het is voor het eerst, dat de Amerikaansche vloot zich met slagschepen, zware krui sers en begeleidende eenheden zoo dicht onder de Japansche kust heeft gewaagd Uit een tweeden aanval op het Markus eiland, dat oorspronkelijk Amerikaansch bezit was. doch in 1942 door de Japanners werd bezet, gecombineerd met een aanval op het vroeger eveneens Amerikaansche eiland Goeam, welke gedurende de Pink sterdagen werd uitgevoerd, valt af te lei den, dat het Amerikaansche eskader in het W.-deel van den Stillen Oceaan is blijven koersen. Aangezien er te zelfder- tijd ook elders, met name op Troek in de Carolinen, aanvallen zijn gedaan door bommenwerpers, die van vliegdekschepen waren opgestegen, ligt de conclusie voor de hand, dat de Amerikaansche vloot op het oogenblik in het W.-deel van den Stillen Oceaan met twee eskaders ope reert. die elk uit voldoende zware een heden bestaan om eventueel slag te kun nen bieden tegen een belangrijk deel van de Japansche vloot en die teven§ over voldoende vliegdekschepen beschikken om aanvallen te kunnen doen op de ver uit eengelegen Japansche buitenposities. Het resultaat der Amerikaansche besprekingen. De besprekingen, welke admiraal Ni- mitz en admiraal Hallay, resp. opperbevel hebber in het midden en in het N. van den Stillen Oceaan, einde April met den opperbevelhebber van de Amerikaansche vloot, admiraal King, hebben gevoerd, ko men door deze gebeurtenissen in een be langwekkend licht te staan Tot dusverre beschikte alleen Nimitz over aanzienliike strijdkrachten. Thans zou King ook Hal lay kapitale eenheden ter beschikking hebben gesteld. Een tweede resultaat dezer besprekin gen schijnt de eerste gecombineerde ope ratie te zijn geweest van de Amerikaan sche Pacific-vloot en de Engelsche Azië- vloot. Deze operatie was, gelijk bekend, gericht tegen Soerabaja. Zij had geen al te grooten omvang en droeg de kentee- kenen van een experiment. Lord Louis Mountbatten zond van Ceylon een eska der. waarvan ook eenige kleinere Fran- sche en Nederlandsche eenheden deel uit maakten, terwijl Nimitz naar Hawai even eens een klein eskader zond. dat voor een deel uit Australische en Nieuw-Zeeland- sche oorlogsbodems bestond. Beide eska ders vereenigden zich en stoomden op naar een punt, vanwaar hun bommenwer pers Soerabaja konden bereiken. Volgens het communiqué uit het hoofdkwartier van Mountbatten werd de aanval op Soe rabaja uitgevoerd door circa honderd bommenwerpers zonder escorte van ja gers. Neemt men aan, dat een modern vliegdekschip twee eskaders (36 vliegtui gen) kan vervoeren, dan zouden slechts drie vliegdekschepen aan deze expeditie hebben deelgenomen Het Japansche le- gerbericht schatte het aantal aanvallende bommenwerpers slechts op vijftig. Eenige uren na dezen aanval zond ge neraal Mac. Arthur uit Nieuw-Guinea sterke formaties bommenwerpers naar Soerabaja, heen en terug een afstand van 400 km., wat wel het beste bewijs is, dat men zich de moeite van een omvattende vlootactie had kunnen besparen, wanneer het alleen maar in de bedoeling had ge legen, Soerabaja te bombardeeren. Japansche vloot wacht af. In Japan bagatelliseert men het optre den der Amerikaansche en Engelsche vloot in de wateren van Zuid-Oost-Azië geenszins. Aan den eenen kant blijft de Japan sche leiding vasthouden aan het stand punt, dat de Japansche vloot een gun stige gelegenheid moet afwachten om den Amerikaanschen en Engelschen strijdkrachten ter zee een geweldigen slag toe te brengen, waarvan zij zich voorloopig niet kunnen herstellen, daar Japan, wanneer het geregeld zeeslagen ging leveren, in verband met het ver schil in productie op den duur het onderspit zou moeten delven, ook al zouden de Anglo-Amerikaansche ver liezen twee of driemaal zoo groot zijn als de Japansche. Aan den anderen kant echter ziet men te Tokio in, dat er en wel spoedig iets gedaan moet worden om de steeds driester op tredende vijandelijke vlootstrijdkrach- ten terug te dringen, temeer omdat een al te gereserveerde houding der Japansche vloot misschien zou kunnen leiden tot landingen in gebieden, die van eminent strategisch belang zijn. Het aantal stemmen, dat er van Japan sche zijde op een overrompelend optreden kan worden gerekend, schijnt steeds tal rijker te worden, *ook al valt uit niets af te leiden, in welken hoek de eerste klap pen eventueel zullen vallen. KOLENDIEFSTAL. Twee leden van het personeel van een brandstoffenfirma alhier zijn aan gehouden, daar ze zich schuldig hebben gemaakt aan diefstal en verduistering van groote hoeveelheden brandstoffen- Deze werden buiten de distributie om, in den zwarten handel verkocht. Er wer den verschillende methodes toegepast, die meestal echter ten koste van de klanten waren. Bij groote partijen werd o.a. minder afgeleverd, dan den. klanten rechtens toekwam. De zaak zal nog verder onderzocht worden. ONTUCHTELIJKE HANDELINGEN. Een jongen van 13 jaar is gearres teerd, daar hij zich schuldig heeft ge maakt aan het plegen van ontucht met minderjarige leden van het andere ge slacht. DIERENBESCHERMING. Zwervend te Alkmaar aangetroffen een wit hondje met bruine vlek pl.m. 6 maanden oud. Sinds twee weken zwerft een zwarte poes pl.m. 1 jaar op de Oudegracht. Ter beschikking een witte en een zwarte poes. Beide in zeer goede con ditie. Adres inspecteur: C. Verwer, Baan- straat, Alkmaar. R. K. BLINDENBOND. Twee tooneelvoorstellingen. Gaarne verwijzen wij onze lezers naar de in dit nummer voorkomende advertentie betreffende de twee tooneel voorstellingen ten bate van den R. K. Blindenbond „Sint Odjllia" op Zondag 4 Juni a.s. in het „Gulden Vlies", alhier. Het stuk „Willy's Trouwdag" dat ge schreven is door den uitstekenden schrijver Otto Harting, is een mooi kluchtspel en ongetwijfeld zullen velen de gelegenheid aangrijpen om niet al leen dit stuk te willen zien, maar tevens een goede daad te verrichten, omdat de baten zijn tot steun voor genoemden Blindenbond. De regie is in handen van den heer C. P. v. Zeist te Heiloo.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1