Zware pantserslag ontwikkelt zich bij Caen. DAGBLAD VOOh OORLOG EN TECHNIEK. De stad in vlammen gehuld. Luchtbombardement op de Invasievloot. Uitbreiding landingshoofd met 60 K.M. INVASIEFRONT. Nadat Woensdag een snelle Duitsche formatie in een verrassenden aanval erin geslaagd was de Britsche bruggehoofdstelling aan den oostelijken oever van de Orne binnen te dringen en deze positie aldus uit te schakelen, drong een gepantserde verkenningsformatie van Caen uit in noordwestelijke richting diep het Britsche bruggehoofd ten westen van den mond van de Ome binnen. De verken ningspantsers bereikten het gebied ongeveer een kilometer ten zuiden van de kust in de nabijheid van de plaats Courseulles, waar zij een korten, doch succesvollen strijd met een Britsch stormgeschut voerden, dat in een bosch terrein overrompeld werd. De verkenningsformatie trok zich, na volbrenging van haar opdracht, weer in de uit gangsstellingen terug. Duitsche tegenaanvallen bij Caen. Ook Gij behoort hij ons. Franschen, te wapen!—— KEURINGEN. Tegenaanval/en drukken vijand steeds meer ineen Vijand rukte in Italië verder op. Zwemmen en Verbroedering.... Nieuwe landingen verwacht. Verduister van 22.00-5.30 u. DE NIEUWE BONNEN. Latere berichten. Duitsche troepen in de verdediging. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9. Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 Red. 3330. Giro 187294. VRIJDAG 9 JUNI 1914. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 146» Jaargang, No. 133, 2 pagina's. Hoofdredacteur: H. M. C. SCHR5DER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in deze editie min. 1.40. elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de gebeele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het «gebeele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. TN A G< ,,Das Reich" wijdt Rijksminister dr. Göbbels een artikel aan het vraagstuk van oorlog en techniek. Hij gaat uit van de stelling, dat de reusachtige techni sche uitvindingen van de 20ste eeuw haar stempel drukken op den modernen oor- log. Hieruit concludeert hij, dat alleen groote mogendheden, die in het bezit zijh yan de grondstoffen, noodig voor de enorm uitgebreide moderne oorlogvoe ring, bij deelneming aan den strijd een kans op succes hebben. Tegelijkertijd legt de minister er echter den nadruk op, dat anderzijds de beteekenis der moder ne techniek xoor de algemeene oorlog voering niet ^overschat mag worden. Het zijn de factoren der moreele paraatheid van een volk, die, zooals altijd in de ge schiedenis, op het kritieke oogenblik den doorslag geven. Dr. Göbbels zet vervolgens uiteen, in hoe sterke mate de ontwikkeling van den huidigen oorlog door de techniek wordt bepaald. Het bolsjewisme heeft zich de resultaten der technische uitvindingen van Europa ten nutte gemaakt en de reusachtige grondstof fenreserves der Sov- jet-Ünie hebben het mogelijk gemaakt, dat het bolsjewisme daarbij een over wicht aan materieel en voorlogspotentieel heeft verkregen, dat een alarmeerenden indruk maakt. Zou het bolsjewisme op een kritiek oogenblik in Europa kans krijgen, deEuropeesche volken door de massa van zijn technisch materiaal on der den voet te loopen, dan zou dat het einde van ons werelddeel beteekenen. TEN aanzien van de negatieve zijdp der technische ontwikkeling schrijft de minister, dat men slechts diepbewogen het vernietigingsproces kan gadeslaan, dat voor de hoogstaande 'cultuur van Europa het gevolg $er moderne wa- pentechniek is. Geen verontsrhuldi- gingspogingen der Anglo-Amerikanen kunnen het feit verdoezelen, dat daar bij waarlijk onvervangbare waarden van menschelijke geschiedenis en be schaving verloren gaan. Om hun uto- pisdne doelen te bereiken, trachten Engeland en de Vereenïs-de Staten een werelddeel te verwoesten, waaraan zU niet alleen hun geheele cultureele le ven te danken hebbeh. maar zonder hetwelk zij iit de toekomst geenszins zouden kunnen bestaan. Reeds op het-oogenblik dat riaTo onr- Jog eindigt, zal de menschheid dit ver nietigingsproces als vernederend en be schamend gevoelen, om no? te V.wtWen over het oordeel van latere generaties. Niettemin ontkent dr. Gdbbels. dat techniek de vijandin van moderne be schaving is. Zii is tevens ook de groote verwachting voor den vrede Technisch begaafde en hoogontwikkelde volken zullen het eerst in staat zijn. na dezen oorlog zijn verschrikkelijke gevolgen te overwinnen. ïn Dultschland bijvoorbeeld zal de wooncultuur van het Dultschland van Keizer Wilhelm worden vervangen door een betere, die voortvloeit uit een nieuw sociaal bewustzijn en alle ken merken ^jan een sterke moreele verplich ting te^nover de volksgemeenschap draagt. HET zal na den oorlog gemakkelijk zijn, de technische mogelijkheden dienst baar te maken aan de nieuwe civiele vredestaken. Hier zal een ontwikkeling plaats grijpen, die zonder den oorlog on getwijfeld veel langer geduurd zou heb- ben. Zooals de moderne techniek ons volk heeft geslagen, aldus de minister, zoo zal zij het weer oprichten. Niet de techniek heeft schuld aan het ongeluk der volken, maar degenen die naar mis bruiken. De huidige excessen van het tijdperk van machines en motoren hebben niets uitstaande met den ondergang van het avondland, integendeel, tegen de pessi mistische voorspellingen, die hier en daer vooral in het neutrale buitenland gedaan worden, zouden wij de stelling willen wagen, dat de moderne mensch heid zich verder zal ontwikkelen aan de hand der ervaringen van dezen oorlog. Dat mag op het oogenblik absurd, ja, lasterlijk klinken, toch is het waar. De oorlog zal ook in zijn huidigen vorm ten slotte toch een stimulans voor mensche- lijke daadkracht en opbouwwil blijken. Tezelfder tijd zetten de Britten van Arromanches les Bains uit ster ke pantserformaties in zuidwestelijke richting in beweging, wier op dracht het was de stad Bayeux te veroveren. De aanval kon in den loop van den nacht pal ten oosten van Bayeuj? door Duitsche grenadiers opgevangen worden, die enkele doorgebroken gevechtswagens in de straten van Bayeux vernietigden. In de eerste ochtenduren van Donderdag brak de Britsche groep echter door de zwakke Duitsche beveiligingslinie, trok door Bayeux en rukte daarna op in algemeen zuidwestelijke richting naar de rivier de Vire. De Britsche pant^erformatjes poogden den Vire-sector te bereiken en daar in contact te treden met de Amerikaansche valschermeenheden, die aan den mond van de Vire en in het gebied van Carentan-St. Mere Eglise geland zijn. Deze valschermformaties bevinden zich echter vol gens de jongste berichten in een slechte positie. Zij werden door den concentrischen Duitschen aanval, ondanks de versterkingen, die voort durend over zee en uit de lucht werden toegevoerd, reeds zoo sterk ge decimeerd. dat zij Donderdagavond nog slechts over een smalle brug gehoofdstelling van ten hoogste vijf kilometer diepte eh zes kilometer breedte beschikten. De berichten, welke regelmatig binnenkomen, wijzen er wel op, dat een der zwaaitepunten van den strijd bij Caen ligt. Reed! spraken Engelsche telegrammen over straat gevechten in Caen, maar het blijkt, dat men hier te doen hee^t met luchtlandingstroepen, die min of meer zelfstandig opereeren. De in middels aan de kust ontscheepte pantserstrijdkrachten konden tot nu toe nog niet tot Caen doordrin gen. Dat Is niet zoo'n wonder, want de Duitsche tegenaanvallen in het ge bied ten westen van den Ornemond zijn geleidelijk veel sterker gewor den. Deze tegenaanvallen begonnen Don derdagochtend in de vroege morgen uren en-het gelukte den Duitschen troe pen den geheelen Oostelijken oever van de Orne van vijandelijke luchtlan dingseenheden te zuiveren. Daarbij werden vrij sterke Britsche strijd krachten vernietigd^ terwijl het En- EUROPA IS IN OORLOG. De beveiliging van de kusten en de bestrijding van den vijand vergen de hoogste inspanning van den soldaat en den arbeider. Het front heeft wapens, munitie en voedsel noodig. iederen dag weer. Het luchtwapen van de Duitsche weermacht is een groote afnemer. Te dien einde is er een speciale transport- organisatie geschapen, welke alles, wat het Luchtwapen noodig heeft, aanvoert. Deze organisatie draagt den naam van NSKK-Gruppe Luftwaffe. Reeds honderdduizenden kilometers hebben de groote NSKK-vrachtauto's, waarop nu eens bommen van 2000 kilo, dan weer mudzakken aardappelen of andere levensmiddelen, door geheel Europa afgelegd. Het grootste aandeel ln deze organi satie hebben de Nederlanders. Duizen den vrijwilligers staan in de NSKK- regimenten Nederland, waarvan het grootste deel van het kader eveneens uit Nederlanders bestaat. Deze mannen hebben zich door hun schitterende prestatie als chauffeur, maar niet min der als soldaat, reeds in enkele j^ren een uitstekenden naam bij de hoogste leiding van het NSKK verworven. Iedere gezonde Nederlander tusschen 17 en 45 jaar of hij al dan niet kan autorijden, doet niet terzake kan zich melden voor het regiment Neder land der NSKK-Gruppe Luftwaffe. Het spreekt vanzelf, dat er behalve aan chauffeurs ook behoefte is aan koks, verplegend en administratief perso neel, enz. Na een korte oefening in het gebruik der waèens en een opleiding tot chauf feur of monteur op een motorschool van het NSKK kunnen de mannen hun plaats in de kolonnes innemen. Over zijn achtergebleven gezin kan de NSKK-vrijwilliger geheel onbe zorgd zijn. Voor hem en zijn gezin gelden nd. in alle opzichten dezelfde regelingen als voor de Duitsche sol daten. Er worden extra-levensmiddelen of -kolenbonnen verstrekt, etc. Vrouw en kinderen kunnen zoo noodig in mooie rusthuizen gedurende eenigen Woensdagavond heeft Darnand een radiotoespraak gehouden voor de ordebewaarders en de militie, waar in hij o.a. zeide: Wij beleven beslissende oogenblik- ken. Maarschalk Pétain en de chef van de regeering hebben aan alle Franschen hun plicht Voorgehouden. De bevelen zijn duidelijk. Be schouwt als vijanden van Frankrijk vrijschutters eri partijgangers, de leden van het zoogenaamde geheime leger en die van de groepeeringen van den tegenstand. Voor den strijd tegen anarchie en bolsjewisme staan de rangen van de strijdkrachten deT orde open voor alle Franschen. Ik mobiliseer de vrije garde van de Fransche mili tie. Ik roep alle mannen op totjaet verlaten van hun werkplaats, tot- het beveiligen van hun gezin, om daarna zich bij hun corps te voegen. Mannen van de militie, Fran schen, te wapen. Wij zullen het land redden. Morgen zal het onweder voorbij zijn en de orde hersteld zijn. Dan zullen wij de rekening opmaken van getrouwheid en verraad. De ver raders en afvalligen zullen gestraft worden zooals zij verdienen. Met de trouw gebleven mannen zullen wij de sociale omwenteling teweeg brengen die door het volk verwacht wordt. gelsch— Amerikaansche bruggehoofd van het Oosten uit sterk Werd achter uit gedreven Achter de Duitsche Linies in dit ge bied konden nëergekomen luchtlan dingstroepen worden afgegrendeld eir pogingen van den vijand, hun door pantserwagens hulp te brengen, bleven zonder resultaat. De ontzètpoging ge raakte vast in den Duitschen tegen aanval. 'Britsche pantserstrijdkrachten had den in den avond van Woensdag van uit het landingshoofd aan den mond van de Orne een aanval gedaan in Zui delijke en Zuidwestelijke richting en wel aan .weerszijden van de rivier de Seulles De aanvallers ontmoetten fei len tegenstand van Duitsche pantser wagens, die tezamen met mobtele artil lerie de vijandelijke pantsCrgroep uit een sloeg. Varavïlle heroverd. In het kustgebied van Normandië werd de strijd gekenmerkt doorener gieke Duitsche tegenaanvallen. Britsche valschermjagers hadden zich meester gemaakt van de ten Oos ten van den mond van de Orne, onge veer 3 kmten zuiden van de kust liggende plaats Varaville. In een Duit schen aanval werd de plaats heroverd De Duitsche troepen bogen vervolgens naar het westen af. Duitsche strijd krachten trokken over de Orne en; drongen de Britsche valschermjagers naar het zuiden. De pogingen der vij andelijke pantserwagens door te drin gen tot aan de vooruitgeschoven haar den van verzet van hun luchtland'ngs- troepen, mislukten onder verlies van talrijke gevechtswagens. Bayeux een puinhoop Uit bovenstaand overzicht over de gevechtshandelingen blijkt wel, dat de gebieden van Caen en Bayeux steeds duidelijker naar Loren komen als zwaartepunt van een zich nog ontwik kelenden gröoten slag, waarbij waar schijnlijk de tanks het beslissende woord zullen spreken. De mooie oude stad Bayeux, zoo schrijft een DNB-correspondent, gelijkt op een puinhoop. De vijand is hier binnengedrongen. Ook de hevig om streden stad Caen staat in vlammen, maar zij is in Duitsche handen. Als een hel gelijk Uit Londen werd aan een Zweedsch blad gemeld, dat de eerste fase der in vasie een bloedige aangelegenheid was, vreeselijker dan zelfs de oudste oorlogs veteranen gedacht hadden Duitsche mi trailleurs en-kanonnen maaiden als een z,eis alles van het strand. Een Britsche persfotograaf noemde den toestand in een geallieerd brugge hoofd erger dan de hel... De Duitschers beschikken over' een handig aangelegd systeem mitrailleursnesten en hebben een groote koelbloedigheid aan den dag gelegd. Zij wachtten tot de eerste geal lieerde soldaten aan land kwamen en lieten een orkaan van vuur en staal over hen losbarsten, terwijl de Duitsche ka nonnen het vuur op de naderende lan dingsbooten openden, en daardoor wan orde onder de schepen brachten Op vele punten waren de verliezen van de eerst gelande troepen buitenge woon zwaar. Vele stormbooten bleven op bindernissen vast zitten en door onop houdelijke ontploffingen werd de aan voer van troepen en materiaal bemoei lijkt. Het strand schudde bij het ont ploffen dér mijnenvelden als bij een aardbeving. Het kraakte, bliksemde en dreunde, terwijl vele geallieerde lan dingsbooten door voltreffers in brand vlogen, kapseisden of op zandbanken liepen, zoodat zich in de zee een chaos van wrakstukken bevond en tal van dooden en gewonden op het strand of in het water lagen. 'tijd worden opgenomen, terwijl bij voorkomende moeilijkheden een spe ciaal aangestelde verbindingsstaf hulp verleent. De NSKK-Gruppe Luftwaffe zal, nu de laatste phase van den strijd, naar het zich laat aanzien, weldra zal aan breken, op volle toeren moeten draaien. Daarom is het zaak. de gelederen tij dig zoo hecht mogelijk te maken. Meldt U bij het werfkantoor der NSKK- Gruppe Luftwaffe, Lange Vijverberg 10, Den Haag want: Ook g« behoort bij ons. Hei SS-Erzatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander kan zich aanmelden, teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS, SS-Wacbtbataillon ln Amersfoort, Landstorm Nederland, Krlegsmarlne en de Germaansche SS ln Nederland. Personen tnsschen 19 en 35 Jaar, die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich .eveneens aanmelden en worden gedurende de verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier ln de Waffen-SS kan ledeï worden, die na tenminste één jaar diensttijd zyn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is niet doorslaggevend. Beslissend voör bevordering zUn: gedrag, karakter, presta tie. Tüdens de keuringen worden alle Inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Eveneens verstrekken alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en te rugreis de navolgende Nebenstellen der Waffen-SS, Amsterdam. Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Heerenstraat 46; Enschedé, &engelosche8traat 30, en het SS-Ersatzkommando, Den Haag, Korte vyverb. 5. OOK VOOR DE GEMOTORISEERDE COMPAGNIE BIJ HET SS-WACHBATAIL- EON TE AMERSFOORT. WELKE DIENST IN NEDERLANÖ DOET, KAN MEN ZICH OP BOVENSTAANDE KEURINGEN MELDEN. 13.6.44 8—12.00 uur, Rotterdam, Deutsche Oberschule, Westerlaan 1. 15.6.44 8—12.00 uur, Den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45. 15—18.00 uur, Venlo Deutsches Haus, Egmondstraat 16. 16.6.44 8—12.00 uur, Arnhem, Café Royal. x 19.6.44 8—13.00 uur, Amsterdam, Dam 4. 20.8.44 8—12.00 uur, Utrecht, N.V. Huil, Oudegracht 245. 15—17.00 uur, Amersfoort, Pol. Dur chgangslager, Leusderweg, i HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 8 Juni (DNB). Het opperbevel van de weermacht deelt mede: f „In Normandië probeerde de vijand de gevormde bruggehoofden te ver sterken. Nieuwe landingspogingen vonden echter nifet plaats. Ten oosten van den Ornemond werd de vijand op een nauwe ruimte tezamen gedrongen en van de kust weggedrukt. Uit zijn bruggehoofd tusschen Caen en Bayeux. ging de vijand in zuidwestelijke richting tot den aanval over. Te vens is de tegenaanval van onze aangevoerde if.eserves begonnen. Om de stad Bayeux is op het oogenblik een hevige strijd gaande. Overal in het vijandelijke bruggehoofd houden eigen steunpunten zich in ongeschokten afweer staande. De Amerikaansche troepen, die zich ten noorden van Carentan aan den ^oet van het schiereiland van Cherbourg van de lucht en de zee uit hadden genesteld, hebben uiterst zware verliezen geleden; De eigen concentrisch gevoerde tegenaanvallen drukken den vijand steeds meer ineen. In de baai van St. Martin aan de noordwestpunt van het schiereiland werd een vijan delijke landingspoging in het vuur van de kustbatterjjen afgeslagen. Formaties gevechtsvliegtuigen on dernamen in den afgeloopen nacht aan vallen op de BritschAmerikaansche landingsvloot voor de vijandelijke bruggehoofden. Er werden branden en ontploffingen waargenomen. Alleen jachtvliegers schoten boven het lan dingsgebied op zijn minst 89 vijande lijke vliegtuigen omlaag, waaronder in den loop van den nacht 30 viermoto rige bommenwerpers. Het staat hog niet vast hoeveel vijandelijke toestellen door het luchtdoelgeschut zijn neerge haald. Duitsche gevechtsvliegtuigen opder- namen aanvallen op .afzonderlijke doe len in zuidoost-Engeland. Torpedomotorbooten hebben bij een aanval in de Seine-baai twee vijande lijke landingèschepen met een geza- menlijken inhoud van 4000 brt in den grond geboord. In harde artilleriege- vedhten met torpedojagers en torpedo motorbooten plaatsten zij talrijke tref fers op de vijandelijke schepen en sloegen op den terugtocht naar haar steunpunten sterke luchtaanvallen af Een ander flottielje torpedomotorboo ten viel in deh afgeloopen nacht ten wésten van Fecamp een vijandelijke Landingsformatie aan en bracht daar van 7 volgeladen landingsvaartuigen tot zinken. Onze beveiligings vaartuig en beschadigden 'in gevechten met over machtige vijandelijke formaties door artillerietreffers verscheidene torpedo jagers en torpedomotorbooten, die daarop den strijd afbraken. De marine-kustbatterij Marcouf ligt sinds het begin, van de invasie in het zwaartepunt van den strijd tegen de vijandelijke landingsyloot in het ooste lijke deel van het schiereilandCher bourg. Ondanks hevige beschieting van zee "uit en ondanks sterke luchtaanval len heeft zij verscheidene landings vaartuigen vernietigd en door voltref fers een vijandelijk oorlogsschip van het kruiserstype in den grond geboord Nadat zij door vijandelijke valscherm jagers was ingesloten hield de batterij zich tegen de overmachtige vijande'ijke strijdkrachten staande en Wist tenslotte den omsingelingsring te verbreken Andere marinekustbatterijen dwongen voor Le Havre door goed gericht vuur twee vijandelijke kruisers den eteven te wanden. Batterijen verdragend ge schut hebben vannacht voor Dover een groot vijandelijk convooi beschoten. Vijand volgt aarzelend. In Italië is de vijand met sterke pantserstrijdkrachten, waarop infante rie volgde, aan weerskanten van het Meer' van Bracciano verder opgerukt. Hierbij zijn in het gebied van Civita Vecchla en bij Civita Castellana hevige gevechten ontstaan. Uit den frontsector ten noordoosten en ten oostan van Rome worden geert bijzondere gevechts handelingen vermeld, De vijand volgt onze uitwijkbewegingen slechts aarze lend. Tegenaanvallen bjj Jassy verijdeld. Aan het Oostelijk front zijn nieuwè tegenaanvallen van de bolsjewieken, ten noordwesten van Jassy, verijdeld, waarbij 31 vijandelijke pantserwagens werden stukgeschoten. Bij de gevech ten in het gebied van Jassy hebben DuitschRoemeensche troepen onder het bevel van den Roemeenschen gene raal der cavalerie Racovita, den. gene raal der pantsertroepen von Knobels- dorff, alsmede van den generaal der infanterie Mieth, uitmuntend onder steund door sterke formaties Duitsch— Roemeensche geveehts- en slagvlieg tuigen, in harde gevechten de bolsje wieken uit diep geëchelonneerde taai verdedigde stellingen geworpen an de éigen stellingen daardoor aanmerkelijk verbeterd. De vijand leed uiterst zware bloedige verliezen en verloor boven dien in den tijd van 30 Mei tot 7 Juni 1400 gevangenen,. 209 tanks, 410 stuk ken geschut en granaatwerpers.' als mede talrijke andere wapenen. Er wer den 323 vijandelijke vliegtuigen ver nietigd, waarvan 50 door troepen van het leger. De commandeur van een bataljon Roemeensche bergjagers, ma joor Lunga, heeft zich bij deze gevech ten bijzonder onderscheiden. In de Finsche Golf hebben Duit sche bewakingsvaartuigen de bescher ming van een Sovjet-Russische forma tie mijnvegers aangevallen- Zij brach ten daarbij twee torpedomotorbooten tot zinken en schoten drie andere boo ten in brand, waarvan een waarschijn lijk gezonken is. Enkele Britsche vliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht bommen ge worpen in het gebied van Keulen" OPROEP AAN ALLE ZEEMANS GEZINNEN. De NSB-persdienst meldt: Allen zeemansgezinnen, waarvan de kostwinner sedert Mei 1940 bui tengaats vertoeft, wordt verzocht zich schriftelijk te .melden bjj de afdeeling „Nieuw-Zéewezen" van het hoofdkwartier der NSB, Nas- sauplein 7, Den Haag. Ia een beschouwing over den mili tairen toestand schrijft Martin Hal- lensleben, de militaire correspondent van het D.N.B., onder meer, dat na den aanval op het gebied tusschen Le Havre en Cherbourg, thans ook de overige sectoren van de Duitsche kustverdediging aan den Atlantischen Oceaan in staat van alarm zijn ge bracht. De door de invasietroepen toegepaste tactiek heeft tot dusver geen verrassingen gebracht en de voortdurende bewaking van de kust draagt er toe bij den tegenstander de mogelijkheid te ontnemen om by eventueele 0 verdere landingspogingen verrassend op te treden. In het hoofdkwartier van Generaal- Veldmaarschalk Von Rundstedt volgt men de bewegingen van de Anglo- Amerikaansche landingsvloten met de grootste aandacht. Iedere minuut ko men de resultaten binnen van de ma rine- en luchtcontróleposten en van de verkenningsvliegers. Volgens deze berichten is het Anglo-Amerikaansche opmarschfront aan de zuidkust van Engeland volop in beweging. Ook in de noordelijker gelegen havens, zoo als die aan het Kanaal van Bristol, de Iersche Zpe en de fjorden van west-Schotland, zUn scheepsconcentra- ties. die onder stoom liggen, waarge nomen. Was reeds de omvang der vijandelijke voorbereidingen met vele bijzonderheden de Duitsche leiding al lang geen geheim, ook de uitvoering van de vijandelijke ac tie heeft tot dusver niets meegebracht, dat een wijziging van de Duitsche dis posities noodig heeft gemaakt of zou maken. Het kan de Duitsche leiding niet ongelegen komen, dat uit acht van de negen Europeesche landen met invasie- kusten nog geen aanwijzingen ontvangen zijn voor een invasie-actie, zoodat het anti-invasie-apparaaf nog steeds slechts tegen een kustgebied van ongeveer 50 km. langs de 1000 km. lange kust in vol le ontplooiïng is. Bunkeryerrassïngen. Want- alleen tusschen de monding van de Orne en Port- -en Bessin, de eenige kuststrook waarvan men zeggen kan, dat hier de Anglo-Amerikanen met lan dingsbooten een bruggehoofd hebben kunnen vormen, is de eerste invasieslag ontbrand Van hieruit tracht de tegen stander via Bayeux naar het Zuidwesten op te rukken De tegen dit gebied in den strfid gebrachte Duitsche divisies hebben den tegenstander met een zóó ver rassende kracht aangevallen, dat Duitsche pantsercolonnes met hun top reeds con tact hebben kunnen krijgen met een aan tal Duitsche kustbunkers. Het is de taak van deze kustbunkers, die ingericht zijn voor verdediging naar alle kanten, in 't achterland van de kust.opereerende strijd krachten even doeltreffend te bestrijden als dé van zee aangevoerde invasie enheden. Systematisch hébben deze bunkers, die ondergronds verborgen aan gelegd zijn, zich eerst door den tegenstan der laten passepren om vervolgens in sa menwerking met de uit haar concentratie gebieden onrukkende soeciale pantser eenheden de concentrische bestrijding van bepaalde terreinen, waarin de vijand" was binnengedrongen, ter hand te ne men. De aanvankelijke afwezigheid van vuur uit deze bunkers moest den tegenstander tot de veronderstelling brengen, dat ziin scheepsgeschut en ziin luchtbombarde menten de kustverdediging tot zwijgen hadden opbracht. Heel regiment vloog in de lucht. Ook Woensdagnacht hebben Anglo- Amerikaansche strijdkrachten en oor logsmateriaal de invasietroepen bereikt, vooral bij Arromanches. Doch slechts 'n deel van het gezonden materiaal kwam aan land. Bijzonder gevoelig zijn weer de verliezen, die de luchtlandingseenhe den van den tegenstander hebben gele den. Weliswaar worden ook hier de ac ties van de Engelschen en Amerikanen voortgezet. Derhalve kan op het oogen blik slechts gezegd worden, dat de om vang der verliezen, juist bij deze eïite- formaties, den tegenstander aanleiding heeft gegeven zuiniger te worden. Daar- töe hebben hen wellicht vooral de er varingen op het schiereiland Contentin aanleiding gegeven, waar een heel regi ment, dat op een ondermijnd terrein kwam, in de lucht gevlogen is. Het schiereiland Cotentin is, wat de 10 Juni: Zon op 5.17 u., onder 22.01 n. Maan op 0.JJ3 u, onder 9.02 u. (Uitknippen en bewaren). Van 11 Juni tot en met 24 Junt. Brood: 25 A en 26 A, elk 4 rants. 25 B en 26 B elk 1 rants. Beschuit: 25 1 rants, beschuit. 26 62'/2 gr. kindermeel, voedingssuiker, gort of havermout. v Bloem: 145 en 146 elk 1 rants, bloem, brood of gebak. Peulvruchten: 147 250 gr. Vermicelli: 148 100 gr. Kindervoedsel: D 49 250 gr. gort. E 49 250 gr. kindermeel of vóedings- suiker. Boter: 25 A en 25 B elk rants, boter. 4 Kaas: 149 100 gr. 20+ of magere kaas. Melk: 25 en 26 elk l3/, 1. Taptemelk: 25 en 26 elk l3', 1. Vleesch: 25 A en 26 A elk 1 rants. 25 B en 26 B elk V, rants. Aardappelen: 25 en 26 elk 2 kg. Toe slag 25 en 26 elk 1 kg. (25 Aard. en 25 toeslag geldig t.e.m. 17 Juni). Suiker: 150 500 gr. Versnaperingen: 25 150 gr. Jam: 151 250 gr. Tabak: 25 en 26 elk 1 rants, sigaren, tabak of sigaretten. Eenheidstoiletzeep: 152 1 rantsoen. Toiletzeep: E 51 1 rants, (geldig t.e.m. 8 Juli). Waschpoeder: 153 1 rants. C 50, D 50, E 50 elk 1 rants, (geldig t.e.m. 8 Juli). Bijzondere, Rantsoenen: B 52, C 52, D 5% en E 52 Res. elk rants, boter. Op al deze bonnen mag reeds op 10' Juni worden gekocht, uitgez. vleesch en aardappelen. Bon 24 A boter (121 gr.) blijft geldig t.e.m. 8 Juli. Uitreiking toeslagkaarten Bi) de uitreiking van da nieuwe bon kaarten en toeslagkaarten 8ste periode 1944 van 11 Juni tot en met 8 Juli 1944 reiken de. distributiediensten ook toe slagkaarten L 408 uit. Bedoelde toeslag kaarten hebben een geldigheidsduur var 9 Juli tot 30 september 1944. Bij de uit reiking van deze toeslagkaarten wordt bon R 05 van de toeslagkaart L 405 inge nomen. Tevafis wordt in het vakje 408c van de tweede distributie-stamkaart een diagonaal kruis geplaatst, Sedert het tusschen Adam en Eva minder goed ging, is mem. naarstig aan de verbroedering gaan' werken. Vereenigingen werden gesticht, an dere vereenigingen, nóg andere ver eenigingen en wéér andere vereeni gingen. Het heeft alles niets gebaat. Men heeft het ook niet goed aan gepakt. Want met zweminrichtingen zou men veel méér resultaat gehad hebben. In het zwembad, overdekt of onoverdekt, 1 s verbroedering en verzustering. De blonde cassière glimlacht U 's morgens om zeven uur al vriendelijk toe, de badmeester zingt op de trap uit volle borst een aria uit Tosca, en wanneer ge U in Uw hokje uitkleedt, hoort ge over de goedmoedige golfjes van het Bassin de stem van Uw vriend den zwem- leeraar, die een leerling verzekert, dat hij het hoofd bést boven water kan hi'Uden. In zwempak maakt men geen ruzie met elkaar. In zwempdk is men hulp vaardig. In het' zwempak helpen de sterken de zwakken. In zwempak lacht iemand den ander uit. In zwempak komen de beste eigen schappen der menschen bovendrijven. In zwempak heeft men alleen maar het water er nooit vrouwen lief, zco- dat er van jalouzie geen sprake kan zijn. Het zwempak is de uniform der vredelievendheid. Daarom, menschen, draagt méér Uw zwempak! OVIDIUS. 1 zwaarte# der gevechten betreft, tot dus- ver slechts invasiegebied no. twee. Brandpunten der gevechten liggen in het gebied van Marcouf en St. Mère Eglise. De tegenstander heeft hierheen verster kingen gebracht om zijn poging tot af- snoering van het schiereiland te' forcee- ren. Er wordt daar hard en verbitterd gestreden. De Duitschers hebben daar, een Anglo-Amerikaansch regiment bin nen enkele uren tot op zestien man kun nen vernietigen. (Interinf.) - De toestand aan het invasiefront heeft in den loop van Donderdag in zooverre een be langrijke wijziging ondergaan, dat Montgomery met het oog op de moeiljjke positie van zijn eerst gelande formaties heeft moeten fee sluiten de bruggehoofdpositie ten westen van de Ornemonding door Ijlings aanvoeren van manschappen en oorlogstuig door de lucht en over zee aanzienlijk te versterken. Vele honderden vrachtzweefvlieg tuigen hebben in den loop van Donderdagmiddag in totaal twee nieuwe divisies aangevoerd ln het gebied ten noorden, noordoosten en noordwesten van Bayeux, terwijl .Zware wapens per schip werden aangevoerd. Deze nieuwe ontwikkeling beeft er toe geleid, dat de ten noorden van Bayeux aan de kust staande Duitsche strijdkrachten terugge trokken moesten worden, teneinde met hen den zuidelijken afweer- grendel te versterken. Het BritschAmerikaansche landings hoofd heeft daarmede een uitbreiding van ongeveer 60 km verkregen en be reikt zijn grootste diepte in de streek van Bayeux, waar de Duitsche afweer ongeveer 6 tot 8 km ten zuiden en zuidwesten van dé stad fa harde ge vechten is gewikkeld met Britsche pantserformaties. Ten oosten van de stad wordt verbitterd gevochten in déh sector SeullesBeek. In totaal heeit Montgomery fa dit gebied op het oogenblik rond 10 divisies tot zijn beschikking, waar onder ongeveer .drie pantserdivisies. Tegelijkertijd zijn ook de Amerikaan^ sche luchtlandingstroepen ten noorden van Carentan door nieuwe luchtlan- dingsformaties en pantsereenheden aanzienlijk versterkt, zoodat de Duit sche aanvalstroepen aan het noorde lijke en zuidelijke front van het Ame rikaansche bruggehoofd vooreerst tot de verdediging overgingen. Na de voor ste Duitsche aanvaistoppen te hebben teruggenomen, sloegen de Duitschers daarop alle pogingen der Amerikanen, óm de Duitsche afsnoeringsgrendels open te rukken, bloedig af. Verlies van Bayeux niet erg. In Duitsche militaire kringen hecht men geen bijzondere beteekenisaan het verlies van de stad Bayeux. De' aanval op deze stad wordt verklaard door het feit, dat de vijand de laatste 36 uur voortdurend- versterking kreeg. Het 's echter zeer onwaarschijnlijk, dat de Britsche aanvalsgroep, die ten z.w. van Bayeux opereert, er in zal slagen in contact te komen met de ten noor den van Carentan staande Amerikaan sche luchtlandingsdivisies. Het eigen lijke doel van vdeze opdracht echter,1 tezamen met de Amerikanen dwars door het schiereiland Cotentin een front .op te richten, dat ongeveer aan de monding van de Vire zou beginnen en zich zou uitstrekken tot het gebied van Coutances of zelfs tot de omgeving van Avranches kan jmet de tot dus ver in den strijd gebrachte troepen des te minder bereikt worden, daar de voortdurende harde gevechten onafge broken aanzienlijke verliezen met zich mede brengen. Men kan derhalve aannemen, dat Montgomery moet besluiten, van de ongeveer 22 hem nog ter beschikking staande divisies nog verscheidene nieu we, aanvalsformaties in den'strijd te werpen, teneinde het bevei van Eisen hower, n.l. de bezetting van het schiereiland Cotentin, te kunnen uit voeren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1