Duitsche troepen leveren verbitterden strijd. anbod. iOORD NNEN DAS BLAD VOOR Geen uitzondering maken. Le Havre en Cherbourg het eerste doel. TEGENAANVALLEN BIJ DE ORNE WINNEN TERREIN. I Alkmaar. INVASIEFRONT. Nieuwe troepen aan land gezet bij Caen en Bayeux. Invasievloot' verloor talrijke groote booten. Het beeld van den strijd aan het invasiefrant is vólgens de Vrijdag ontvangen rapporten niet belangrijk gewijzigd. Het geallieerde opperbevel heeft naar de bruggehoofden de Vrijdag ontvangen rapporten niet belangrijk gewijzigd. pperbevel heeft naar de br ten westen van den Ornemond en ten noorden van Carentan nog meer versterkingen gestuurd, zoodat daar op het oogenblik minstens 15 tot 16 vijandelijke divisies in den strijd zijn seworpen. Van deze divisies is echter een aanzienlijk deel reeds zoo zwaar geteisterd, dat haar igevechtswaarde sterk verminderd is. Weerstand wordt steeds grooter. KEURINGEN. Eersfe ronde ten nadeele van de geallieerden. Bescherming van den *Ned. Arbeidsdienst. Verduister van 22.00-5.30 u. Krijgsgevangenen vertellen. Stoomreizigerstreinen.... Berlijn wacht rustig af. Vijandelijke landingsvloot lijdt nieuwe verliezen. Druk op Italiaansche front. Doodvonnissen. I ■■RBVBP WirV,liWELEENi M'J 217 0*M iTIL VOOR Z'N tlORWE 2£C,T NIETS,AL^"I AAN ÉÉN elt'ver. WOOR^ZE^T OOPT'T SOM5 i U1T'. B'JNA,..-WAHT OOC,ENBUUKEN KOMT iE SUIKERPOT EN DAM ;lad verbeten! OOK MAAR «jEENTRAC- bruine suiker van OP VIIT OP nf- BOTERHAHr eur Tj. N. Adema, Alk- Jlenst Jac. Broersen te :eren en wetenschappen Aardweg te Alkmaar; in te Alkmaar; prov. mp te Alkmaar, de adv.rubriek W. Ra- jan de Zaan; voor de Bus, Alkmaar. Sikje stof 60 c.m. ^AT 134. y I. In te (.2 Juni. z.g.a.n. zonnescher- |x 105 cm. en 1 idem cm. f 60. Klopper, Jraat 43. Tptje f 10, keukentafel lekap met pendel f 10 >.ok f 2.50. G. Alfe- rte Handstr. 38. z.g.a.n. zwart satfj- &esriemscho entjes h: B8-38V2 f 10. E. Janse, j'rgstr. 11. I istzegelalbum van de wereld -m^t inhoud be Haas, Kenn.straat- ÏAlkmaar. buffet met opzet m. rs en spiegel f 145, altjes k f 5. Zonder- ielenbergstraat 30. Pathé gramofoon en en 2 weergevers |v. Heems, Ged. Nieu- li 'dameshoed voor bej, j io. De Munk, Ritse» bnhoedjes en zw. zij- 1 f 10. Boot, Stations* 12» Heiloo'. huif taf el f 12. Sphots, aat 84. t.z. poppen f 7.50 e/i I van 't Veer, Nieuw- igei 62. ir. d.molières m. 381/* van Ingen, Uiten- bat 94. |sboeken: Als Leeu- bers door Europa, de Goselin de Jong Kees de Koning der _n, door Nor Heer- h A. de Vos, Doudels- I Bergen. sboeken: Het leven Hans de la Rive Box Anderhalve cent, door d. Zande f 2, A. de ladelsweg 64, Bergen. X zw. matelothoedje jbandeau f 17.50. CJlas, %t. 22. Na 5.30 uur. lectr. kamerlamp, ge- Jlas f 10. W. Jupijn, r' Lndtstraat 2. Imarkiezen f 25 p. st, ijman. Scharlocr 28. Jathefoon m. platen r' pathéfoon m. platen nPathé-Weerg. m. arm rhage, Nlc. Beetsweg )0. [offergratnofoon f 60, ^ndhuks f 10. De Boer, [|tstraat 18. 'rgrUze dameswinter- fgevoerd o. kw., prijs Wit. Kennemerstraat- Alkmaar. beste meisjessch. m, Mulder, le Landdw.- ïsche theelepeltjes met les event, kussenover- 30, l houten poppen- e f 7.50, 1 dames- lid f 10, 1 damesvilt- 112.50, Bremmers, Ach- 'f 15. Kamp, K. V. 't lat 6. lebuier z, st. f 5, 2 J a f 20, waschtafeltje len, Metiusgracht 5. jiondergoed: 5 zomer den, 3 kat. borStrok- rtonderbroeken, 1 don- .ve shirt, groote ma- fes f 4 p. stuk. Eecen, 'racht 5. |né theewagen f 45, N. Jen, Houthavenstr. 42. 11.schoenen h. h. m. 37 l iSchuts, K. v. 't Veer- iger f 40, 1 p. lederen "s f 10. 1 p. kin- f 12.50, 1 paar Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. ZATERDAG 10 JUNI 1944. ALKMAARSCEE EDITIE NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 134, 4 pagina's. Hoofdredacteur: H. M. C. SCHRoDER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in deze editie min. 1.40, elke rn.rn. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2,10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. Schr. De slag om Europa is sedert enkele dagen in al z'n hevigheid ont brand. Overal, waar de aanvaller toe wil slaan, vindt hij echter zijn weg ver sperd door de Duitsche Weermacht. Milioenen Duitschen 'mannen staan aan de grenzen van Europa en zijn bereid hun leven te geven, opdat Europa niet ten onder zal gaan. Gestaald door een wereldbeschou wing, waarin het volk alles is en alles beteekent, voorzien van de beste wa pens, geschoold door een harde oplei ding en met een vijf-jarige ervaring aan alle fronten, is deze Duitsche sol daat de eenige die voor Europa kan vechten. Daaruit vloeit echter voort, dat de overige Europeanen het hunne er toe moeten bijdragen om dezen soldaat in staat te' blijven stellen zijn taak voor de Europeesche gemeenschap te blij ven vervullen. Derhalve werd de ar beidsinzet in Duitschland bevolen, en zien wij de zonen van de Europeesche volkeren in de wapensmidse aan het werk gaan. Het op gang houden van deze, smidse eischt eveneens mensehen in neveniahrieken, bij het verkeer, de post, wegen- en waterwerken-aanleg, kortom op elk gebied. Deze oorlog is niet voor niets een totale oorlog ge noemd. (T)OK Nederland levert z'n deel in* i dezen arbeidsinzet, d.w.z. een deel 'der Nederlanders gaat in Duitsch land werken en krijgt de lasten daar van ten volle dp de schouders, evenals de achterblijvende gezinnen. Een ander deel echter blijft thuis en draagt, behalve de lasten die de oor log ons allemaal, oplegt, nog tal van lusten, die de anderen niet meer kennen. Eenerzijds dus een groot aan tal van onze Volksgenooten blootge steld aan oorlogshandelingen, geschei den van vrouw en kind, van ouders ot verloofde, levend in kampen en hard werkend. Anderzijds Volksgenooten, rustig in den familiekring vertoevend, weinig of geen last van oorlogshande lingen ondervindend, nu en dan een aardig duitje bijverdienend door een geslaagde zwarte transactie. En als het thuis wat druk wordt, dan zijn daar nog te kust en te keur die inrich tingen des vermaaks, waar een van het nietsdoen vermoeid mensch onder het genot van een paar vreeselijk dure Engelsche drankjes weer tot z'n positieven kan komen. Hoe is het mogelijk dat deze lieden, ilie blijkbaar verder njpts te doen heb ben, rustig kunnen blijven rondlumme- len, terwijl'de man, die hier z'n werk plichtsgetrouw deed, de kastanjes me de uit het vuur moet halen door z'n verplichten arbeidsinzet in Duitsch land? If v ld het noodig, dat die zonen van rijke pa's, die een volkomen parasitee rend leven leiden, evenals hun rotge- nooten de zwarte handelaren hier rus tig kunnen blijven rondloopen, om zich in de warme middaguren in de zon te kunnen gaan koesteren op de café terrassen in onze groote en kleinere steden? Ik meen toch dat de arbeid gemeen goed is van ons geheele volk en niet alleen van hen. die thans over onze landsgrenzen hun plicht doen. Of zou het zijn, dat deze arbeidsloo- zen ongeschikt zijn voor fabriek of kantoor? Dat behoeft toch allerminst een bezwaar te zijn. Met een schop kan iedereen werken, en als hij het niet kan, dan wordt het hem wel ge leerd. Er is helaas puin genoeg in .Europa dat noodig verdwijnen moet. Ik bén er van overtuigd, dat spoedig tal van lieden zouden verzoeken te mo gen worden omgeschoold van puinrui mer tot 'n bruikbaar fabrieks- of kan toor-arbeider. Dat de Overheid echter 'aan den onrechtvaardigen toestand van nu een einde maken. Willen wij één Volk zijn, dan moeten 'wij ook gezamenlijk de plichten en lasten dragen en dit niet op de schou ders schuiven van een deel van het Volk, omdat dit deel toevallig aan den weg van den minsten weerstand woont. In de middag- en avonduren van Donderdag versterkten de Britsch- Amerikaansche invasietroepen hun pogingen, om de Duitsche strijd krachten, die in een tegenaanval oprukten, tot staan te brengen. Sterke formaties Britsche bommenwerpers vielen, naar het D.N.B. meldt, ge reedstaande troepen en achterwaartsche verbindingen a£fn. In het ge bied van Caen, Bayeux en Carentan werden talrijke nieuwe luchtlan dingseenheden neergelaten en ook van zee uit werden nieuwe troepen aan land gezet. De Duitsche troepen wierpen zich verbitterd strijdend op deze groote aanvalsgolf. Zij handhaafden hun grendelstellingen op het schiereiland Cherbourg. Aan de monding van de Vire vielen zij de pas gelande troepen onverwijld aan. De van alle kanten bestormde Duitsche steun punten tusschen Arromanches en Port en Bessin bleven intact en bleven vuren. zwaar beschadigd, dat hun ondergang zeker kan worden geacht, hoewel hij niet meer werd waargenomen. Ook de scheepsverliezen der beide eerste invasiedagen kunnen zeer aan zienlijk geacht worden. Volgens voor zichtige schattingen heeft de invasie- vloot totdusverre minstens 200.000 brt. laadruimte verloren. De hoogte van de verliezen aan personeel en mate riaal waren daarmede in overeenstem ming. (Interinf.) Uit alle berichten van het invasiefront blijkt, dat de ge vechten daar buitengewoon zwaar en verbitterd zqn en dat van geal lieerde zoowel als van Duitsche zijde alle beschikbare strijdkrach ten gemobiliseerd zijn. De Anglo- Amerikanen zijn daarbij in zoo verre in het voordeel, dat zq voort durend met aanzienlijke lucht strijdkrachten kunnen ingrijpen in den over een breed fron' woeden den slag, terwijl tegelijkertijd sterke groepen viermotorige bom menwerpers aanvallen ondernemen op het Duitsche opmarschgebied. Niettemin heeft de massale geal lieerde luchtactie niet kunnen verhinderen, dat snelle Duitsche fontfaties en pantserformaties naar het slagveld gebracht 'zijn. De weerstandskracht der Duitsche af- weerlinies kon daardoor aanzien lijk versterkt worden. Aan hst verrassende Ingrijpen der Duitsche pantserformaties was het ook te danken, dat. Donderdag verscheidene Britsche en Amerikaansche gevechts groepen, die odor de lucht achter de Duitsche linies waren aangevoerd, door snel ontreden vernietigd konden wor den, alvorens zij in staat waren zich te vereenigen en de achterwaartsche Duitsche verbindingen aan te vallen. Zware verliezen leden de Anglor Amerikanen ook door aanvallen in scheervlucht van Duitsche jachtbom menwerpers en door aanvallen van lichte Duitsche vlootstrijdkrachten op de scheepsconcentraties en convooien in de Seinebaai, alsmede in het gebied tusschen de Engelsche zuidkust en de Fransche kustwateren. Zware verliezen van de invasievloot. De invasievloot verloor bij deze aan vallen gedurende den nacht van 7 op 8 Juni en Donderdag overdag behalve twee kruisers en verscheidene torpedo jagers met zekerheid 53 volgeladen troepentransportschepen en met oor logsmateriaal geladen landingsvaartui gen, die alle door torpedos of bom- treffers tot zinken werden gebracht. Talrijke andere vaartuigen werden zoo Landingsvaartuigen getorpedeerd. Formaties Duitsche motortorpedo- booten hebben Donderdagnacht op nieuw gestreden tegen vijandelijke landingsformaties in de Seinebaai. Een Duitsche flottilje viel Donderdag om streeks half drie ten oosten van St. Vaast in het westelijke deel van het landingsgebied een krachtig bescherm de landingsformatie met torpedo's aan. Twee groote landingsvaartuigen wer den tot zinken gebracht. Beide vaartui- gen waren volgeladen en maten 4600 brt. Deze schepen worden hoofdzake lijk gebruikt voor het transport van zeer _zware pantserwagens en het per soneel daarvan. Er konden minstens h'onderd tanks van 40 ton en minstens 1200 man personeel mede vervoerd worden. De 'schepen zijn bijzonder kwetsbaar omdat zij geen waterdichte schotten hebben, zoodat bij een ernsti ge beschadiging van de huid de onder gang nauwelijks verhinderd kan wor den. Geallieerd landingshoofd gebombardeerd. Duitsche gevechts- en nachtslagvlieg- tuigen hebben gisternacht de landings plaatsen in het gebied BayeuxCaen bestookt. De vijand leed opnieuw aan zienlijke verliezen door bomaanvallen top concentraties van landingsvaartui gen, op éblonnes voertuigen en bat terijen, terwijl ook opslagplaatsen van benzine en munitie werden getroffen en uitbrandden. Ook talrijke landings booten geraakten in brand. Duitsche nachtjagers opereerden met succes te gen den vijand, die in verscheidene groepen het noord-Fransche gebied bihnenvloog. 367 vliegtuigen neergehaald. De speciale luchtmachtcorrespon dent van het Internationale Informa- tionsbüro seint uit noord-Frankrijk, dat van 6 Juni te 2 uur 30 tot 9 Juni te 12 uur 367 BritschAmerikaansche vlieg tuigen vernietigd zijn. Hierbij zijn niet inbegrepen de talrijke vijandelijke vliegtuigen, die tengevolge van zware schade op hun retourvlucht in zee vielen. |h. m~> 22 f 7.50. R- kruisweg 58, Bergen Bij onz« Vrijwilligers. Een scherpschutter krijgt aanwijzingen voor bijzondere vijandelijke doelen PK Jarolim/O/H/P m Het SS-Erzatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander kan zich aanmelden, teneinde gekeurd te worden voor de Waffen-SS, SS-Wachtbataillon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarine en de Germaansche SS In Nederland. Personen tusschen 19 en 35 Jaar, die aanmeldingsplicbtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende de verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-SS kan ieder worden, die na tenminste één jaar diensttijd geschiktheid voor de officiersopleiding heeft, bewezen. Zijn schoolopleiding Is fllet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: gedrag, karakter, presta tie. Tijdens de keuringen worden alle Inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Eveneens verstrekken alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen. en te- ïugreis de navolgende Nebenstellen der Waffen-SS, Amsterdam. Dam 4; Alkmaar, Langesttaat 58; Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen, Heerenstraat 48; Enschedé, hengeloschestraat 30, en het SS-Ersatzkommando, Den Haag, Korte Vijverb. 5. OOK VOOR DE GEMOTORISEERDE COMPAGNIE BIJ HET SS-WACHBATAIL- LON TE AMERSFOORT. WELKE DIENST IN NEDERLAND DOET, KAN MEN ZICH OP BOVENSTAANDE KEURINGEN MELDEN. 13.6.44 8—12.00 uur, Rotterdam, Deutsche Oberschule, Westerlaan 1. 15.6.44 8—12.00 uur, Den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45. 15—18.00 uur, Venlo Deutsches Haus, Egmondstraat 16. 16.6.44 8—12.00 uur, Arnhem, Café Royal. 19.6.44 8—13.00 uur,-Amsterdam, Dam 4. 0 0.6.44 8—12.00 uur, Utrecht, N.V. Huis, Oudegracht 245. 15—17.00 uur, Amersfoort, Pol. Durchgangslager, %Leusderweg. De militaire correspondent van het DNB, Hallensleben, schrijft, dat de tot dusverre gelande inva sietroepen blijk geven van het streven, hun landingsplaatsen in het gebied noordelijk van Caen te vereenigen met die in het gebied van Bayeux, en tevens het schier eiland Cotentin te isoleeren onge veer langs de lijn Carentan-Lessay. Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van een groote gecom bineerde operatie, als de invasie is, is het snelle in bezit nemen van geschikte zeehavens, aldus ver volgt Hallensleben. Daar deze ha vens bases zijn voor alle verdere ondernemingen, moet naar haar bezit met alle middelen gestreefd worden. Het bezit van deze havens beslist over succes of mislukking van denge- ne, die gedwongen is, alles over zee aan te voeren, menschen, oorlogsmate riaal, voorraden. Het beslist daarover te meer, daar de omvang der operatie groote vloten en ruime dus groote ha vens noodig maakt. Het is een'levens kwestie, de kwestie van zijn of niet- zijn van het invasieleger. Drie dagen na het begin der Anglo- Amerikaansche onderneming blijkt duidelijk, dat haar inleidende faze twee doelen heeft, nl. de havens van Le Havre en Cherbourg. In Duitsche han den* gevallen vijandelijke bevelen en landkaarten met verhelderende aan- teekeningen toonen aan, dat deze beide doelen door overrompeling, door een drukkende, overmacht, door een her metische afsluiting door middel van een artilleriespervuur en een bom- scherm onmiddellijk bereikt moesten worden, nog op den avond van den eersten invasiedag. Op den avond van dezen vierden intasiedag zijn de uit de lucht en otfer zee gelande 18 divi sies, waarvan er hoogstens 11 volledl ge gevechtskracht bezitten, niet veel dichter bij deze punten gekomen, dan den eersten dag. Hier en daar zijn zij er zelfs verder vandaan dan op 6 Juni. Daarmede is, dit kan zonder over drijving en ongeacht den verderen af loop der gebeurtenissen reeds thans ge constateerd worden, de eerste ronde beslist in het nadeel der invallers. Dat beteekent niet meer en niet minder dan dat zij geëindigd is ten gunste van de Duitsche maatregelen. Dit «feit zal niet zonder aanzienlijke uitwer king kunnen blijven, want het dwingt de tegenpartij tot wijzigingen jn haar totale plan. Meer strijdkrachten, meer materiaal, meer' aanvoer naar de lan- dingshoofden zonder havens en naar de luchtlandingsplaatsen, die ver van de hévens verwijderd zijn, dat is de eene consequentie die Eisenhower moet trekken. De tweede consequen tie is, dat 't „meer" hier „minder" voor de andere, nog niet bestaande lan dingsplaatsen beteekent. De derde consequentie is, dat het tijdschema der totale operaties daardoor een niet on belangrijk uitstel heeft ondergaan. Nog geen slag. Overigens kan nog worden gecon stateerd, dat van een slag nog geens zins sprake kan zijn. Vooralsnog be gint de Duitsche wil tot tegenaanval len zichtbaar te worden op de plaat sen, waar de gelande vijand moet wor den beziggehouden en tot ontplooiing gebracht en toch beperkt aan de gren- 2en van het gebied, dat door de Duit- schers als operatiegebied is uitgeko zen. In dit kader past ook de zich ont wikkelende Duitsche tegenaanval uit het gebied van Caen tegen den vijand, die acht kilometer ten zuidoosten van Bayeux staat. De Duitsche bedoeling wordt, duidelijk, als men in dit ver band de gebeurtenissen gadeslaat, die zich hier oostel. van de Orne hebben voltrokken enV zich nog voltrekken. Daar hebben de Duitschers de mon ding der Orne gezuiverd en zijn zij bezig de overblijfselen der Anglo- Amerikaansche luchtlandings- en val- schermafdeelingen te vernietigen. Het interessantst echter is de ont wikkeling westelijk van Bayeux. Daar moeten de Anglo-Amerikanen klaar blijkelijk via Isigny in contact komen met hun luchtlandingscentrum St. Mère Eglise door 't bezetten van den kustweg en anderzijds langs den straatweg naar St. Lo de w§etkust van het schiereiland Cotentin bereiken. Hun zware scheepsartillerie tracht on- oohoudeliik deze operaties te dekken. Het luchtlandingscentrum St. Mére Eglise, dat op den tweeden invasiedag zeer in het nauw gebracht werd en dringend om hulp riep, heeft gisteren zeer grooten aanvoer van troepen en materiaal gekregen. De verliezen der Amerikaansche luchtlandingstroepen waren zoo enorm, dat de invasievloot en de Britsche luchtmacht dit bedreig de punt aanzienlijke hulp moesten brengen. Deze versterking had tot ge volg, dat de Anglo-Amerikanen hun gebied verder naar het zuiden en het noorden trachtten uit te breiden. Zij konden slechts een terreinwinst van twee kilometer maken op den straa't- weg in de richting van Valognes. In, zuidelijke richting konden zij geen terreinwinst bereiken, hoewel juist in deze richting de steun van hun scheepsartillerie gedirigeerd werd. Ongetwijfeld wil de vijand van dit ge bied uit Cherbourg in den rug aan vallen. De verliezen der Anglo-Ame rikanen stijgen van uur tot uur. Heden is verschenen verordeningenblad no. 9. Het bevat o.m. een besluit van de Secr.-generaal van de dep. van Algemee- ne Zaken en Justitie ter bescherming van den Nederl. Arbeidsdienst. Het luidt als volgt: Artikel 1. Hij die het bestaat zich zelf of een ander door verminking, door een middel, dat bestemd is een misleidende wer king te hebben, of op andere wijze aan de vervulling van den arbeidsdienstplicht geheel, gedeeltelijk of .tijdelijk te onttrek ken, wordt ter zake van onttrekking aan den arbeidsdienst gestraft met gevange nisstraf van ten hoogste vijf jaren. - Artikel 2. Hij die opwekt of aanzet tot weigering van de vervulling van den arbeidsdienst plicht, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf-jaren. Artikel 3. Hij die tegenover een lid van den Ned. Arbeidsdienst de gemeenschap van d§n Ned. Arbeidsdienst tracht te ondermijnen, dan wel den dienstijver in ongunstigen zin tracht te beïnvloeden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren. Artikel 4. Een lid van den Ned. Arbeidsdienst, dat de plaats, waar hij zijn dienst moet verrichten, verlaat, dan wel daarvan weg blijft, met het oogmerk zich aan de ver- vulliiig van den arbeidsdienstplicht ge heel, gedeeltelijk of tijdelijk te onttrek ken, wordt gestraft ter zake van desertie met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren. Artikel 5. Hij die een lid van den Ned. Arbeids dienst tot desertie overhaalt, dan wel deze voor hem oozettelijk vergemakke lijkt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren. Artikel 6. Met gevangenisstraf van ten minste twee en ten hoogste tien jaren wordt ge straft, indien het in de gevallen, bedoeld in de artikelen 1 tot en met 5. een bij zonder ernstig feit betreft. Artikel 7. De bij de artikelen 1 tot en met 5 strafbaar gestelde feiten zijn misdrijven Artikel 8. Het Vredegererhtihof is in eerste en in laatste instantie bij uitsluiting bevoegd de bij de artikelen 1 tot en met 5 straf baar gestelde feiten te berechten. Het oordeelt met twee raadsheeren ep een lid. dat behoort tot den Ned. Ar beidsdienst. De Secr.-generaal van het dep. van Jus titie benoemt de leden van "het Vredege- rechtshof, die behooren tot den Ned. Ar beidsdienst. ten getale, als door hem wordt bepaald. Artikel 9. Dit besluit treedt in werking op 7 Juni 1944. 11 Juni: Zon op 5.17 u., onder 22.02 u. Maan op 1.13 u., onder 10.20 u. De oorlogsverslaggever van het DNB in het westen, Alex Schmalfuss, heeft gelegenheid gehad het verhoor bij te wonen van gevangen genomen solda ten, die in de eerste 24 ureiv van de in vasie in Duitsche handen zijn gevallen. Hij meldt hierover het volgende: De Britsche kapitein William Jacob verklaard, nadat hij in de buurt van Bolbec ten oosten van Le Havre ge vangen genomen was: „Wij wisten, dat wij een zeer harden strijd zouden moe ten voeren. Wij moesten het echter om tweeërlei redenen doen. Ten eerste 's de stemming in mijn -vaderland zoo, dat iedereen vurig verlangt naar het reeds veel eerder verwachte einde van den oorlog en iedereen is van meening, dat alleen het slagen van de invasie de definitieve overwinnii* kan brengen. Ten tweede moesten vi^ iets ondernemen, opdat de bolsjewisten met het voorbereide zomeroffensief zouden beginnen. Zonder onze bijdrage zou Stalin niets doen." De eveneens bij Bolbec in de buurt van Le Havre gevangen genomen ser geant John Gordonbreen, een Canadees, die een zeer terneergeslagen indruk maakte, verklaarde: „Wij kwaman bij het landen in een mijnenveld terecht. Ik geloof, dat onze verliezen zeer hoog waren- Natuurlijk heb ik mij gehaast om uit deze moordende omgeving te komen." De in dezelfde buurt gevangen geno men Britsche kanonnier Gordon Large verklaarde bij zijn verhoor, dat hij en zijn kameraden met groote vast beradenheid hebben aangevallen, om dat allen er van overtuigd waren, dat het welslagen van dé invasie het 'einde van den oorlog zou beteekenen. Ik ben .echter heel i blij, dat ik nu niet meer verder aan den strijd behoef deel te nemen. Hun superieuren hadden hun verteld, dat zij, nadat zij een sterken vuurgordel vlak aan de kust zouden hebben overwonnen, geen sterken Duitschen tegenstand meer zoudan ont moeten. „Wij waren echter ontzettend verbaasd", zoo zei hij woordelijk, „op een zoo krachtigen tegenstand te stui ten". Ook de bij Bolbec bij Le Havre ge vangen genomen Canadeesche soldaat Michael Warwick zei bij zijn verhoor: „Het was een hel. Ik 'kwam per transportvliegtuig. Eerst bereidde de Duitsche luehtdoelaPtillerie ons veel zorgen, daarna kwamen wij in een mijnenveld terecht"- De eveneens bij Bolbec in de buurt van Le Havre gevangen genomen Ca nadeesche korporaal Harold Miller ver klaarde: „Ik ken een beetje Fransch- Daarom begreep ik ook, dat wij door de inwoners van de steden, waar wij doorheen kwamen, niet bepaald vrien delijk werden begroet. Een van mijn kameraden zegt zelfs gezien te hebben, dat men getracht heeft met steenen naar ons te werpen- Maar de Duitsche bewaking zou daartegen opgetreden zijn". Overigens gaf Miller zijn verba zing te kennen ever het feit, dat de Fransche plaatsen zelfs aan de kust niet ontruimd waren. Tn Engelsche De Nederlandsche Spoorwegen spreken in één harer officieele pu blicaties over „stoomreizigerstreinen" en zij hebben daarmede gelukkig weer eens een novum geschapen op het gebied der Nederlandsche k Taal. Want, als men het woord goed begrijpt, moet het hier gaan om treinen voor stoomreizigers. Waarom ook niet? Een trein, die extra hard gaat, heet een sneltrein, en een trein, die nóg harder dan extra ha.d gaat, wordt wei een bliksemtrein genoemd. Waarom zou .nen dus reizigers, die bijzonder veel naast hebben, geen stoomreizigers noemen of is het woord beter van toepassing op reizigers, die min of meer heetgeba kerd zijn? Men zoeke het maar uit! OVIDIUS. bladen is steeds beweerd, dat de Fran sche gezinnen alle naar het binnenland waren overgebracht, omdat de Duit schers bang waren, dat de Fransche bevolking de invasietroepen zou kun nen helpen." Dc Berlijnsché correspondent van het ANP meldt: In de Vrijdagmiddag gehouden pers conferentie was de toon ten aanzien van de ontwikkeling der invasie nog niets veranderd. Algemeen neemt men een uiterst afwachtende houding aan in de overtuiging, dat nog veel meer zal gebeuren. Het heeft onder andere ,de aandacht getrokken, dat van Engelsche zijde een oproep tot de Belgische, Hollandsche, Deensche en Noorsche visschers is ge richt, waarin zij gewaarschuwd wor den om niet in de komende weken uit te varen. Dit echter, zoo verklaart men, kan ook slechts een bericht in het kader van den zenuwenoorlog zijn, daar men in Engeland niet zoo dom zal zijn, den datum van nieuwe landin gen wereldkundig te maken- In politieke kringen vergelijkt men het begin der invasie met soortgelijke gebeurtenissen in den wereldoorlog. Galllipoli en Paschendaele. zoo ver klaarde Stadsleiter Sündermann bij voorbeeld, zijn ook geen Churchill'sche avonturen-van-een-dag geweest. De operaties tegen Gallipoli duurden van April 1915 tot Januari 1916. De vraag is dus hoelang Churchill er ditmaal over zal tjoen alvorens hij een wan hopige positie zal prijsgeven. Een nieh- we tactiek heeft hij tenminste niet toe gepast, want precies zooals vroeger werpen de Britten ook thans weer steeds versche divisies in den strijd, drar waar door een totale vernietiging der voorgaande hiaten zijn ontstaan. Het geheel gaat, aldus Sthbsleiter Sün dermann, Volgens het Stalinsche plan van Teheran, namelijk: een landing zonder op den omvang der verliezen te letten- HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 9 Juni (DNB). - Het opperbevel van de weermacht deelt mede: „Aan de kust van Normandië gelukte het den vijand, zij het onder zware verliezen als gevolg van de aanvallen der Duitsche zeestrjjdkrachten en der luchtmacht, zjjn landingshoofd te versterken. Ten oosten van de Orne heeft onze tegenaanval verder terrein gewonnen. Uit het landingshoofd ten westen van de Orne vielen vjjandeljjke pantserstrijdkrachten Bayeux in een* omsingelingsbeweging aan en drongen verder naar het westen en zuidwes ten op. Zjj werden ongeveer tien km ten Westen van de stad opgevangen. Onze pantservoorhoeden, die uit het gebied van Caen tot den tegenaanval waren overgegaan, z«n thans ten zuidoosten van Bayeux in hevigen strijd gewikkeld. m De uit het bruggehoofd St. Mère Eglise naar het noorden en zuiden opruk kende vijjand kon tegen onze troepen, die hardnekkigen tegenstand boden, slechts geinig terrein winnen. In het Oosten bleven ook gisteren herhaalde tegenaanvallen van de Sov jets ten noordwesten van Jassy zonder succes. Ten noordwesten van Tarnopol ontstonden plaatselijke gevechten. On ze grenadiers en pantsergrénadiers vernietigden daar een bolsjewistisch bataljon en een pantserafweerregi- ment. Voor de oostkust van het schier eiland Cherbourg brachten torpedo- motorbooten in den nacht van 7 op 8 Juni een vijandelijken kruiser en een torpedojager tot zinken. Een andere torpedojager en een landingsboot voor pantserwagens werden door torpedo- treffers zwaar beschadigd. In den af- geloopen nacht boorden onze torpedo- motorbooten in dezelfde wateren -twee groote landingsschepen met een geza- menlijken Inhoud van 9200 brt., deel uitmdkend van een vijandelijke forma tie, in den grond. Door onze mijnver- sperringen lijdt de vijandelijke lan dingsvloot voortdurend nieuwe zware verliezen. Ook de luchtmacht zette met forma ties gevechts- en slagvliegtuigen haar aanvallen op de vijandelijke landings vloot met goed resultaat voort. Zij bracht op 7 Juni en in den nacht van 7 op 8 Juni zes transportschepen tot zinken met een gezamenlijken inhoud van 38.000 brt en een landingsvaartuig. Bovendien werden vier transportsche pen met een gezamenlijken inhoud van ruim 30.000 brt. en acht speciale lan dingsschepen zwaar beschadigd. Een zware en twee lichte kruisers kregen bomtreffers. Jagers en luchtdoelartil lerie schoten 45 vijandelijke vliegtui gen omlaag. Tarquina opgegeven. Aan het Italiaansche front duurde de sterke vijandelijke druk op onze bevei ligingstroepen ten westen van den Tiber, in den kustsector en aan weers kanten van het Meer van Vico den geheelen dag voort, zonder dat de vijand noemenswaardige successen kon behalen. De stad Tarquinia werd door onze troepen opgegeven. Van de ove rige deelen van,het front worden geen bijzondere gevechtshandelingen ge meld. Bij den succesvollen afweer van een vijandelijke bende-actie op het voor de kust van Dalmatië gelegen eiland Brac heeft zich een bataljon van een Oost- marksch-Beiersche divisie jagers onder bevel van kapitein Thörner bijzonder onderscheiden. De Engelsche luitenant kolonel Tom Churchill, commandant van het eiland Lissa, werd gevangen genomen. I Tijdens het zoelcen naar per val-», scherm gedaalde vijandelijke vliegers werden bij den landbouwer Joeke An- drae, geb. 18-3-1919, wonende te Fer- werd, op een zolder van een schuur en onder balen stroo verborgen, een 2 cm. vliegtuigkanon met munitie, 1 jacht geweer, 1 kleiekaliberbuks en 2 vlieg- tuigradioapparaten gevonden. Andrae had zich de wapens toegeëigend ten einde deze te zijner tijd tegen de Duitsche bezettende macht te gebrui ken. Hij is door den krijgsraad wegens het verboden bezit van wapens ter dood veroordeeld. Het vonnis is door den kogel ten uitvoer gelegd. De 27-jarige Heinricht Mülbauer verwierf op illegale wijze twee pistolen, verborg deze eenigen tijd in den kelder van zijn woning en over handigde ie daarna aan den tot het communistische kamp behoorenden medebeklaagde Theodoor van Niel, die reeds in het bezit van een bajonet en dolk was. De wapens waren bestemd om te zijner tijd tegen de bezettende macht te worden gebruikt. Mülbauer en Van Niel zijn beiden wegens verboden bezit van wapens ter dood veroordeeld. Het vonnis werd door den kogel ten uitvoer gebracht. De 40-jarige Sipke Tiestra kwam door een intusschen gevluchten man in het bezit van een uit een neerge schoten vijandelijk vb'egtuig ontvreemd machinegeweer. Hij verborg het aan vankelijk in zijn huis en begroef het daarna in zijn tuin. Toen hem deze bergplaats niet veilig genoeg meer scheen, gaf hij het wapen aan den me debeklaagde, den 30-jarigen Jan Lud- wig, die het vervolgens bij zich thuis verborg. Ludwig wilde het machinege weer aan een terreurgroep doen toe komen, doch zoover kwam het niet meer. Beide beklaagden zijn wegens het verboden bezit van wapens ter dood veroordeeld. Het vonnis werd door den kogel ten uitvoer gelegd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1