DAGBLAD VOOR Geallieerde verliezen op 200.000 man geschat. De achiergrond der invasie. Verduister van 22-5.15 uur. Steeds nieuwe divisies moeten worden aangevoerd. Drie zwaartepunten. pPantser-grenadierbrigade- Nederland opnieuw ondérscheiden. W eermachtbericht. Strijd in Normandië neemt in hevigheid toe. Terreinwinst aan beide kanten KEURINGEN. Indrukwekkende cijfers. Officieele bekendmaking Drie doodvonnissen voltrokken. Mede in verband met over vallen te Venhuizen en Heiloo. Paniek door een gerucht. Tojo kondigt Spil-offensief aan. De verblijfplaats van den Belgischen koning. Al te familiaar STAD ENJÏMGEVING. Volle autobussen. Noodlottig ongeval eischt twee dooden. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bnrean Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3390 - Red. 3330. Giro 187294. VRIJDAG 16 JUNI 1944, ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 139, 3 pagina's. Hoofdredacteur: H. M. C. SCHRöDER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in deie editie min, 1.40. elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvrakg, Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar ƒ2,10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. JN het jongste artikel van Rijks minister dr. Göbbels in het week blad „Das Reich" schrijft de Rijksmi nister het volgende: De dingen heDben zich nog in geen enkel opzicht geconsolideerd en ik ben, aldus de minister niet geneigd aan de invasie der westelijke mogendhe den in het huidige stadium van haar ontwikkeling reeds een definitieve en bindende beteekenis toe te kennen. Nog is voor geen enkele partij een beslis sing gevallen en een dergelijke beslis sing valt voorloopig ook niet te ver- wachteti. Wij en onze tegenstanders zijn gebonden. De botsing van de wa pens aan de Fransche westkust is te vens een botsing van de geesten en wereldbeschouwingen. Dat de Engel- schen en Amerikanen zoo lang geaar zeld hebben om zich in dit avontuur te storten, is eep bewijs te meer voor het feit, dat zij 'precies zco goed we ten als wij, waarom het gaat. Er is reeds herhaaldelijk op gewezen, dat Churchill en Roosevelt de invasie be gonnen zijn alleen als gevolg van den voortdurenden druk van het Kremlin. Stalin zit aan den langsten hefboom, ook dezen keer. Zoowel de Engelschen alsook de Amerikanen kunnen zelfs in het voor hen gunstigste geval alleen maar hopen, dat zij de Duitsche weer macht door een groote verzwakking buiten staat zullen stellen om in de toekomst den strijd tegen de Sovjet- Unie vol te houden. Zijzelf echter zou den. daarbij zoodanig verbloeden, dat ook zij op'qhet beslissende oogenblik de kracht zouden missen om zich met eenige kans op succes te verzetten te gen het opdringen van het bolsjewisme in Europa, Tegen dezen politieken ach tergrond speelt zich het militaire dra ma der invasie in het westen af. TERWIJL de Britsch-Amerikaansche plutocratie de. hoop koestert dat de Duitsche weermacht in den strijd tegen het roode leger en het roode leger in den strijd tegen de Duitsche weermacht zullen verbloeden en dat zij de lachen de derde zal zijn, heeft deze ontwik keling door den aanval in- het westen een sensationaelen keer genomen. En geland en de Vereenigde Staten onder gaan thans aan de Kanaalkust een aderlating zóó groot, dat bij hen zeer spoedig de vraag zal rijzen, hoelang zij zich dat kunnen permitteeren. zonder hun politieke positie in de wereld ern stig in gevaar te brengen. Het is dus de vraag, of Engeland bij deze onder neming nog overwinnen kan, zelfs wanneer het, wat geenszins aan te ne men is, formeel de overwinning zou behalen. Het Britsche volk ziet nu met een ernstig gelaat hoe lange hospitaaltrei- nan van de zuidkust het land in rollen, treinen, waaraan geen eind schijnt te komen en die in hun stom me aanklachten helderder en duidelij ker taal spreken, dan al het gezwets, dat de voor dit bloedbad verantwoor delijke joden schuldbewust in de bla den laten hooren. De minister wijst op de door de Engelsche pers gemelde hausse aan de Londensche beurs. Hij schrijft, dat voor de zwendelaars en speculanten aldaar het uur van de „big business" gekomen is. Wij nemen niet aan, zoo schrijft hij, dat het geringe percentage vechtende Engelsche solda ten, dat het leven er bij dit 'ontzetten de bloedbad in het westen heeft afge bracht, plotseling door een hausse aan de Londensche beurs zooveel rijker ge worden is. De Engelsche soldaat zal precies zoo arm, zoo niet armer uit de zen oorlog terugkeeren, als hij hem be- gonnen is. Rijker worden alleen de lieden achter de schermen der joodsche ophitsende bladen, de woordvoerders van de haat- en vernietigingsprogram ma's, de beursspeculanten die uit het patriottisme een bloeiend zaakje ma ken en die op de stapels soldatenlijkgn hun kapitalistische bolwerk oprichten. Hun hoogste beschermheilige is Win ston ChurchillHij is de schuldige Hii belichaamt de plutocratische reac tie, hij draagt de volle verantwoorde lijkheid voor het namelooze leed, dat als gevolg van dezen oorlog over de wereld gekomen is. en thans met reu zenschreden zijn eigen volk nadert. yAN het gebed echter, dat Roosevelt ter gelegenheid van de invasie heeft opgesteld, zegt de minister, dat het niet meer te overtreffen is. Men vraagt zich dikwijls af, zoo schrijft hij, of men in deze wereld nog thuishoort, zoo gro tesk en huiveringwekkend is deze waanzin geworden. Zij smeeken God op huichelachtige wijze om goede zaken en de overwinning, een God, dien zij zich naar hun evenbeeld gemaakt heb ben en verwachten nu van hem, dat hij hun helpt een werelddeel te onder werpen, dat bescheiden door eigen kracht probeert te leven en dat zij uit pure willekeur en hebzucht dit- vrije leven niet willen gunnen. Daarom moet het bloed bij stroomen vloeien, daarom moeten Engelsche, Amerikaansche en ook Duitsche moeders en kinderen weenen, daarom moet de aarde haar afgronden openen en de niets vermoe dende slachtoffers van deze huivering wekkende tragedie verslinden. F)E minister vermaant tenslotte het Duitsche volk, zich niet aan illu sies over te geven, als zouden de ge vechten in het westen 'n gemakkelijke onderneming zijn zonder risico's. Wij behoeven niet bang te zijn. zoo schrijft hij, wij mogen ons echter ook niet in een toestand van zelfgenoegzaamheid brengen. De oorlog is nog op geen en kele wijze beslist en r, ijd en zijd is er nergens een sprankje hoop te ontdek ken, dat hij vandaag of morgen afge- loopen zal zijn. Daarom moeten wij de tanden op elkaar zetten en ons een weg banen door zijn struikgewas en kreupelhout. Zoowel in het westen als in het oosten gaat het om ons leven. Onze soldaten in het westen strijden even onwrikbaar als hun vaders in 1917 en 1918, zij wankelen en wijken niet. Het verschil vergeleken met toen is, dat zij thans achter zich een vader land weten, dat hun en hun dapperheid waardig is. De natie ziet met kalmte en gelatenheid de komende dingen te gemoet. Zij weet, dat haar lot en leven in goede handen is. H Juni. Zon op 5.16 ^i„ onder 22.05 i Maan op 3.47 u., onder 18-14 Het Internationale Informationsbüro meldt het volgende over den toestand aan het invasiefront: De eerste samenvattende getallen over de Duitsche afweer- successen in de eerste acht dagen van den grooten geallieerden aanval op West-Europa geven een aanschouwelijk beeld van den omvang der verliezen, die den Anglo-Amerikanen zjjn toegebracht door den vastberaden Duitschen afweer. Alleen al door het leger werden tot 14 Juni des avondS 451 Anglo-Amerikaansche tanks vernield. Dit aantal wordt vele malen grooter door de aanzienlqke successen bij het tot zinken brengen van schepen, bereikt door lichte Duitsche vlootstrijdkrachten en de luchtmacht. Pas in den afgeloopen nacht zijn door Duitsche formaties gevechtsvliegers in de wateren van de Seine-baai ruim 70.000 ton volledig bezette en beladen transport- en landingsschepen der geallieerden tot zinken gebracht of zoo zwaar beschadigd, dat het totale verlies stellig geacht kan worden. Dat beteekent echter ongetwijfeld we derom de uitschakeling van verschei dene honderden tanks en zeer aanzien lijke hoeveelheden ander zwaar oor logstuig. Aangezien dit het suedes is geweest van slechts één aanvalsnacht is het niet moeilijk te schatten, Jat de tot dusver geleden materiaalverliezen van de Britten en Amerikanen bij hun amphibische operaties mifistens het tienvoudige bedragen. In gevangenschap geraakt zijn gedu rende eerste acht dagen van de invasie ruim 5000 Amerikanen, Cana- deezen en Britten, terwijl de omvang der verliezen aan dooden en gewon den slechts bij benadering geschat kan worden, vooral aangezien de nauwkeu rige cijfers van de bij het tot zinken brengen van transport- en landings schepen omgekomen manschappen door het geallieerde opperbevel nog steeds zorgvuldig geheim gehouden worden ten einde in de eigen landen de stemming door het opgeven van de feitelijke ver liezen niet in gevaar te brengen. Het aantal geallieerde soldaten, die ge sneuveld zijn in de gevechten aan land wordt met rond 30.000, waarschijnlijk eerder te laag dan te hoog opgegeven. Daarmede is in overeenstemming een aantal gewonden van minstens 100.000 tot 200.000. Van deskundige zijde wordt medegedeeld, dat naar schatting nog 50.000 man verdronken zijn bij het tot zinken brengen van transport- en lan dingsschepen. In totaal komt' men dus tot een verlies tot dusverre van ruim 200.000 man, waarbij niet meegeteld is het zeevarend personeel van de trans portschepen en de inzittenden van de vliegtuigen, die de geallieerden in de tot dusver geleverde gevechten om het landingshoofd aan de Normandi- sche noordkust hebben verloren. Daarmee wordt ook begrijpelijk, dat meedoogenloos steeds nieuwe divisies toegevoerd moeten worden naar de smalle zóne van het landingshoofd Volgens deze cijfers kan men aan nemen dat minstens 10 divisies prac- tisch niet meer bestaan en nog eenige divisies in hun gevechtswaarde zoo zeer zijn verminderd, dat zij sterk vSrzwakt geacht moeten worden. Omtrent de gevechtshandelingen van gisteren verneemt het Internationale Informationsbüro nader, dat het ge allieerde opperbevel thans duidelijk zichtbaar drie voornaamste zwaarte punten heeft gevormd aan het invasie front, waarvan het eene ligt in het gebied Tilly—Caumont, het tweede in een frontsector tijsschen Bayeux en St. Lo, terwijl het derde zich afteekent in het gebied ten zuidwesten en wes ten van Carentan. Uit den sector Tilly —Caumont hebben gisteren den ge- heelen dag zware Britsche pantserfor maties de Duitsche grendelstellingen aangevallen met het doel in algemeen zuidoostelijke richting goed door te stooten, teneinde de sterke Duitsche positie ten noorden vanCaen te laten ineenstorteen. Alle Britsche aanvallen, die in hoofdzaak bij Tilly en uit Cau mont ondernomen zijn, zijn onder de zwaarste verliezen gestrand. In dezen tankslag hebben de Britten gisteren alleen 71 zware en supereware ge vechtswagens verloren. Tot een volledig •afweersucces voor de Duitsche wapens zijn ook de gevechten ontwikkeld, die aan weerszijden van den straatweg Bayeux—St. Lo zijn gevoerd'. Hier heeft een sterke, door tanks gesteun de Amerikaansche gevechtsgroep, ten noorden en ten zuiden van den weg naar St. Lo getracht door te breken, teneinde het belangrijke knooppunt van wegen in handen te krijgen. De Amerikanen hebben daartoe zelfs een vrij sterke groep valschermjagers ach ter de Duitsche linies neergelaten, doch deze werd binnen zeer korten tijd door gereedstaande Duitsche reserve-forma ties vernietigd voordat zij in staat was in te grijpen in de gevechten. Alle frontale aanvallen zijn even bloedig mislukt als herhaalde pogingen om den rechtervleugel van de Duitsche ver dedigingsstelling te omvatten. Ook ten zuidwesten en ten westen van Carentan hebben de Duitsche strijdkrachten zich met succes kunnen handhaven in afweer en tegenaanval tegenover zeer sterken Amerikaanschen druk. Zij ontrukten hier den Ameri kanen na langdurige wisselvallige ge vechten op den linkervleugel van het Amerikaansche aanvalsfront een be langrijke plaats en konden daarmee het gevaar van een Amerikaansche doorbraak naar het westen bezweren. Montebourg in Duitsche handen. De op 14 Juni ondernomen Duitsche tegenaanval in het gebied ten noord westen van Montebourg leidde tot een volledig succes. De Duitsche troepen sloegen den vijand, die in het oostelij ke deel der stad was binnengedrongen terug en namen de wegen van Monte bourg tot Quinville weer in' bezit. Wijziging in de bevelvoering. De militaire correspondent van Ex change wijst erop, dat in de bevel voering aan het invasiefront een wij ziging is gebracht. Terwijl generaal Bradley als bevelhebber van een Ame rikaansche legergroep tot dusver in rang aan Montgomery gelijk was, is Montgomery thans benoemd tot bevel hebber van alle verbonden veldtroepen in Frankrijk, waardoor Bradley onder Montgomery geplaatst is. RIDDERKRUIS VOOR HAUPTSTURMFÜHRER FRÜHAUF. ft-PK. Weer heeft dé Flihrer den dapperen strijd van de M-vrij willige pantsergrenadierbrigade „Nederland" erkend door de verlee ning op 9 'Juni j.l. van het ridder kruis van het IJzeren Kruis aan ft -Hauptsfurmf ührer Karl Heinz Frühauf- Hauptsturmführer Frühauf, die in 1914 in Hamburg werd geboren, is een van de meest geliefde officieren aan het Narwafrqnt. Is het omdat hij als Hamburger jongen een bijzon der begrip voor zijn Nederlandsche kameraden bezit, of omdat iedereen die in contact komt met den slan ken dertigjarigen officier instinc tief gevoelt tegenover een geboren leider te staan? Waarschijnlijk is, dat juist beide eigenschappen dien on- misbaren band vormen, die van zoo groote waarde is voor de samen werking tusschen den Duitschen of ficier en den Nederlandschen vrij williger. Een samenwerking, die wij juist in den Iaatsten tijd gestaald in harden strijd en moedige front kameraadschap in zoo versterkte mate aantreffen. Het was het pionierbataljon van Hauptsturmführer Frühauf, dat een belangrijk aandeel had in het terug werpen van de bolsjewistische stoottroepen over de rivier de Nar- wa, toen een klein bruggehoofd van den vijand de stad het meest be dreigde. Denzelfden avond nog ging de^ Vijand tot zijn zwaarsten aanval op de stad en onze stellingen over. Maar de flankbedreiging was juist bijtijds weggenomen en dat gaf den verdedigers net den extra steun en zekerheid om onverslagen meester van den toestand te blijven. De rookende puinhoop en van Narwa bleven de woonplaats van Neder landsche ft -mannen, al lagen de uitgebrande Sovjet-pantsers dicht, heer dicht op den anderen oever tusschen onze op van gstellin gen- Later nam Hauptsturmführer Früh auf het commando op zich over een ander bataljon, dat op een van de zwaarste .punten van ons brugge hoofd onwrikbaar stand hield. Het kleine gehavende „Linienwald" heeft zich 'n naam verworven, dien geen van onze jongens zal vergeten. Die naam zal voort blijven leven in de verhalen van lange nachtwaken, van harden vuurdoop, van vastbe raden strijd als straks de mannen weer in het vaderland zijn weerge keerd. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 15 Juni. - Het opperbevel der weermacht maakt be kend: De slag in Normandië neemt van dag tot dag in hevigheid toe. Nadat het den vyand in de eerste dagen van de invasie er op was aangekomep aan de kust vasten voet te krygen, pro beert hp thans zpn bruggehoofd naar alle kanten uit te breiden. Onder de salvo's van het zwaarste scheepsge schut, onder onafgebroken luchtaan vallen en onder het optreden van versch aangevoerde infanterie- en - pantserstrijdkrachlen aan beide zij den gaat de slag ztfn hoogtepunt te gemoet. Gisteren hebben zich vooral in hel gebied, om Tilly, Caumont en ten zuid westen van Balleroy hevige gevechten ontplooid, in welker verloop talrijke vijandelijke tanks werden stukgescho ten. De vijand leed bijzonder zware verliezen aan dooden en gewonden Onze troepen wisten overal hun stel lingen te handhaven. Ten oosten van Cherbourg hebben eigen pantserforma ties verscheidene taai verdedigde plaat sen ingenomen. Vijandelijke valscherm jagers, die ten noordoosten van Sv Lo achter ons front waren neergesprongen, werden vernietigd- AUeeeh in het ge bied ten westen en ten noorden van St- Mère Eglise wist de vijand een ge ringe terreinwinst te behaien. In den afgeloopen nacht werden door aanvallen van sterke formaties ge vechtsvliegtuigen 14 transportschepen met een gezamenlijken inhoud van 101 000 brt. en 2 torpedojagers docr Bij onzG Vrijwilliger!. Vastberaden wordt de vijandelijke aanval afga wacht H PK Jarollm/O/H/P m Het ft-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander kan zich aanmelden, teneinde gekeurd te worden voor de Watten-H, M-Wachtbataillon in Amersfoort, Landstorm Nederland, Kriegsmarine en de Germaansche W in Nederland. Personen tusschen 19 en 35 jaar die aanmeldingsplichtig zUn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en wo"rden gedurende de verbintenis van de tewerkstelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-H kan ieder worden die na tenminste één jaar diensttijd zjin geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding is met r - -- tie. doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: gedrag, karakter, presta- Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging Van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Eveneens verstrekken alle inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis de navolgende Nebenstellen der Waffen-ft: Amsterdam Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56; Heerlen, Saroleastraat 225; Groningen, Heerestraat 46; Enschedé, Hengeloschestraat 30, en het ty-Esatzkommando, Den Haag, Korte vyverb. 5. 19.6.44 8—13.00 uur, Amsterdam, Dam 4. 20.6.44 8—12.00 uur, Utrecht, N. V. Huis, Oudegracht 245. 15—17.00 uur, Amersfoort, Pol. Durchgangslager, Ieusderweg. OOK VOOR DE GEMOTORISEERDE COMPAGNIE BIJ HET H-WACHTBATAIL- LON TE AMERSFOORT WELKE DIENST IN NEDERLAND DOET, KAN MEN ZICH OP BOVENSTAANDE KEURINGEN MÉLDEN.. bommen en torpedotreffers tot zinken gebracht of zwaar beschadigd. Hierbij heeft zich een afdeeling gevechtsvlie gers onder majoor Thomsen bijzonder onderscheiden. In het verloop van een fel nachte lijk gevecht van ruimingsvaartuigen onzer marine met een formatie vijan delijke kruisers, die door 5 torpedo jagers werd beschermd, ten zuidwes ten van het eiland Jersey, werd een torpedojager in brand geschoten. Een eigen boot ging daarbij verloren Kustbatterijen Van het leger «bescho ten voor den mond van de Orne een landingsformatie, die beschermd werd door èen zwaren kruiser en torpedo jagers en beschadigden den kruiser, alsmede een torpedojager. De formatie werd uiteengedreven. Voor de noord kust van het schiereiland Cherbourg plaatsten onze kustbatterijen treffers op andere schepen. Groepen torpedo jagers en torpedomotorbooten werden gedwongen den steven te wenden. De felheid van de gevechten en de voorbeeldige houding onzer troepen van alle weermachtsonderdeel en komt tot uiting in de cijfers van de tot dusver behaalde resultaten. In de eerste tien dagen van den vijandelijken invasie- aanval hebben onze troepen meer dan 400 vijandelijke tanks en meer dan 1000 vliegtuigen vernietigd. Hierin zijn niet begrepen de talrijke tanks, kanonnen en zware wapenen van allerlei aard, die bij aanvallen van eenheden der Duitsche marine en der luchtmacht op de vijandelijke landingsvloot vergin gen. In totaal hebben luchtmacht, ma rine, alsmeée de kustbatterijen van het leger en^ de marine sinds het begin van de invasie tot zinken gebracht 2 kruisers. 9 torpedojagers. 2 torpedo motorbooten, 23 vracht- en transport schepen met een gezamenlijken inhoud van 131.400 brt., alsmede 12 landjngs- schepen voor tanks, met een gezapien- lijken inhoud van 18.300 brt. Bovendien werden door treffers van torpedo's, bommen en artillerie 2 zware kruisers, 3 andere kruisers. 16 torpedojagers. 8 torpedomotorbooten, 58 koopvaardij- en transportschepen met een gezamenlijken inhoud van 235.000 brt., 2 landingsvaar tuigen met een inhoud van 4000 brt. en 1 schip van middelbare grootte zwaar beschadigd. Deze cijfers worden nog aanzienlijk verhoogd door de verliezen, die de vijand geleden heeft aan oor- logs- en landingsschepen als .gevolg van riflSntreffers. De verliezen van den yijand aan dooden en gewonden, voor al wat betreft zijn él1'te formaties, de luchtlandingstroepen, zijta vele malen grooter dan die van ons zelf. Vijandelijke terreinwinst in Italië. Aan het Italiaansche front duurt de krachtige vijandelijke "druk aan weers kanten van het meer van Bolsena onverminderd voort. Onze- een zwa ren strijd leverende troepen, boden den vijand "ook gisteren verbitterden tegenstand, doch konden ten slotte niet Verhinderen, dat de vijand naar het noorden terrein won. Nieuwe vijandelijke aanvallen ten noorden en noordwesten van het meer wer den afgeslagen. De gevechten duren voort. Uit het Oosten worden geen bijzon dere gebeurtenissen gemeld. In het hooge noorden werden in den sector van Louhi en van Kandelaksja .ver scheidene krachtige aanvallen van de bolsjewieken afgeslagen. Duikbooten hebben op de Zwarte Zee twee Sovjet- Rüssische kanonneérbooten en één" zee sleepboot in den grond geboord. Formaties Amerikaansche bommen werpers hebben gisteren aanvallen ge- 's-GRAVENHAGE, 15 Juni. - Naar de höhere ft- und Polizeiführer „Nord- west" mededeelt, heeft het Polizei- standgericht Amsterdam den eigenaar van een drukkerij, Franciskus Duwaer uit Amsterdam, geb. 1 Januari 1911 ter dood veroordeeld- De veroordeelde had van de helft van 1943 af tot aan zijn arrestatie op 8 Juni 1944 in zijn drukkersbedrijf voor een weerstandsgroep, die over ver scheidene provincies in Nederland ver spreid was, formulieren voor persoons bewijzen, benevens zegeltjes en con ti olezegels voor persoonsbewijzen, in grooten omvang vervalscht. Het Poli- zeistandgericht nam aan, dat de voort gezette actie - van den veroordeelde in staat is geweest de openbare orde in het bezette Nederlandsche gebied in gevaar te brengen en heeft hem over eenkomstig par. 1 van de verordening op de bescherming van de orde als sa boteur ter dood veroordeeld. Het von nis is na onderzoek van de gratiekwes tie voltrokken. Naar de höhere ft- und Polizeiführer „Nordwest" bekend maakt, heeft het Polizeistandgericht de volgende Neder landers ter dood veroordeeld: 1. den fabrieksarbeider Albert Reulen uit Roermond, geb. 12 Nov- 1916; 2. den lasscher Jacobus Frenken uit Maarniel (Limburg), geb. 7 Nov. 1921. De veroordeelden hadden als leden van een t.erroristengroep deelgeno men aan de gewapende overvallen op het gemeentehuis Haelen op 18 Fe bruari 1944, op het gemeentehuis in Venhuizen op 28 Maart 1944 en op het gemeentehuis in Heiloo op 12 Mei 1944. Daarby werden levensmiddelen bonnen, geld, formulieren voor per soonsbewijzen en,andere zaken in vry grooten getale gestolen- By den over val op het gemeentehuis in Venhui zen heeft een der daders den zich te weer stellenden Nederlandschen poli- tiè-agent neergeschoten. Daarmede hebben de veroordeelden zich schul dig gemaakt aan deelneming aan een geheime organisatie, aan voortgezette sabotage en aan het onbevoegd bezit van vuurwapens. Het vonnis is na on derzoek van de gratiekwestie voltrok ken. AFLEVERING VAN MELK. 's-GRAVENHAGE, 15 Juni. Het is meermalen voorgekomen, dat slijters en melkbedrijven, die melk aan con sumenten afleveren, op eigen gele genheid „melklooze" dagen instelden. Het bedrijfschap voor zuivel heeft thans, blijkens een officieele mededee- ling, voorgeschreven, dat als regel af levering van melk eiken dag aan alle afnemers dient te geschieden. Het be drijfschap kan echter slijters en melk bedrijven ontheffing van deze ver plichting verleenen. In een stad in het zuiden van het land ontstond op hst gerucht, dat er strooi biljetten zouden zijn uitgegooid, waarin met een bombardement werd gedréigd, een paniekstemming onder de bevolking. Talloozen verlieten huis en haard om in het open veld veiligheid te zoeken. In den loop van den middag kwam men tot het besef, dat men slachtoffer was ge worden van de fantasie van onevenwich tige menschen. Inderdaad zijn er in het geheel geen pamfletten uitgegooid. Premier Tojo heeft in zijn kwali teit van minister voor de Bewapening Donderdag tijdens een conferentie van allen, die belast zijn met de bewape ningsproductie, volgens het DNB, ver klaard, dat thans voor de Spilmogend- heden het oogenblik is gekomen om tegelijkertijd het algemeene offensief in Oost-Azië en Europa in te zetten. Tojo zeide, dat de eindoverwinning steeds aan den kant zal zijn van hen, die geloof en zelfvertrouwen hebben en die met 'onbuigzamen, strijdlustigen moed den oorlog uitvechten. Hij voegde hieraan toe, dat de Japansche troepen, na lan gen tijd te hebben besteed aan het ver sterken van hun trefkracht en het hun- stige moment te hebben afgewacht om op den vijand los te slaan, opnieuw tegen de Anglo-Amerikaansche strijdkrachten vernietigingsoff^nsieven hebben ingezet De Japansche troepen hebben, zoo ver klaarde de premier, terstond na de suc cesvolle Operaties aan het front in Ho- nan in China reeds een aanvang gemaakt met gevechtshandelingen in grooten stijl in de provincie Hoenan. Voortgaande zeide de eerste minister: Bovendien strijden zij in de frontsectoren der Indisch-Birmaansche grens, nu het initiatief veilig in hun hand is overge gaan, met nieuwe verbittering. Tojo wees er echter op, dat men de ondernemingen van den tegenstander te gen de Japansche offensieve operaties op het geheele Oostaziatische ocylogstooneel niet mag bagatelliseeren. De komende veldslagen, zoo zeide hij, zullen met ne£ grootere Intensiteit worden uitgevochten. Tojo besloot met de woorden: „Aan het Europeesche front komt thans de macht der Duitsche troepen volledig tot ontplooiing tegen de invasiestrijdkrach ten van den tegenstander. In dit belang rijke stadium, nu de oorlog zijn beslis sende stadium intree'dt, moeten allen, die werkzaam zijn in de oorlogsproductie, hun inspanning verdubbelen, om aldus de nationale trefkracht te vergrooten. Een officieele mededeeling in de Bel gische pers maakt, naar de N. Rott. Crt. meldt, bekend, dat er een verandering in de verblijfplaats van den Belgischen ko ning heeft plaats gevonden. In verband met het bombardement van het konink lijk slot te Laken, waar de koning sedert zijn capitulatie verblijf houdt, heeft, al dus de officieele mededeeling, de Führer zich verplicht gevoeld, den koning en zijn naaste verwanten In veiligheid te bren gen. Den koning is een andere verblijf plaats aangewezen, die, naar de mede deeling verder gaat, zijn rang en positie waardig is. daan' op het stadsgebied van Boeda pest. Door strijdkrachten van de Hon- gaarsche en Duitsche luchtverdediging werden 18 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Enkele Britsche vliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht bommen ge worpen op het Rijnlandsch-Westfaal- sche gebied. Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen afzonderlijke doelen in Zuidoost-Enge- land aan» Dezer dagen las ik op een aan plakbiljet, dat het optreden tan een danseres aankondigde: „Het Dagblad v Noord-Ho'.'.and heeft over haar ge schreven, dat zij geraakt is door de Mina van de Danskunst." Hier school natuurlijk een zet- foutje; het moest zijn: dat zij geraakt is door de Muze van de Danskunst.'' Volgens de artsen voor zielsziekten verraadt elke verschrijving dus ook elke drukfout een geheim verlangen. Ik kan veel begrijpen en ver geven, maar ik vind dat die zetter met zijn geheim verlangen om op intiemen voe* met de heilige Muze der Danskunst te komen, wat tè ver gaat. Hij wil haar alMina noe men! Dat is heusch te bar! Wanneer het nu nog Joséphine of Hortense of Clémentine was Maar dat doodgewone huis-, tuin- en keu kennaampje van Mina Je noemt Apoilo, den god van de Zon, toch ook geen Klaas, en Mars, den god van den Oorlog, toch ook geen Tinus! OVIDIUS. Als men egenwoordig naar de Wieringerineer wil, moet er om een plaatsje in de autobus gevoch ten worden. De trein brengt steeds een nieuwen stroom van Amster dammers aan, die beladen met shag, klompen, textiel en andere zeer be geerde goederen, een plaats ver overen in 1e bus. Hun doel is de Wleringcrmeer, waar zjj een ruilhandel drijven en waar zij hun eigen goederen van de hand doen voor tarwe en andere voedingsstoffen- Het wordt hoog tjjd. dat aan dezen wantoestand een einde komt. De bewoners van de Wieringi «eer zelf kry'gen bijna geen kans om naar de stad te komen; hun isole ment begint steeds zwaarder te drukken. Alleen door krachtig ingrijpen kan aan deze zeer ongewen ohte toestanden een einde gemaakt wor den. Het was mr. Feitsma, subs.-officier te Alkmaar, die deze verzuchting slaakte tijdens de jongste zitting van den economischen rechter te Alkmaar. Het was echter niet voor den eersten keer, dat hij een dergelijke opmer king maakte en reeds eenige maanden geleden heeft hij er voor gewaar schuwd, dat hij maatregelen zou nemen- En nu? Op zich zelf was het een klein, onbe duidend zaakje. De timmerman A. Dijkhuizen uit Bloemendaal was in de Wieringermeer gesnapt met 6 kg tar we. Maar hij had verder nog bij zich een collectie spijkers, klompen, shag e.d., welke kennelijk nog geruild moes ten worden. De aanhouding was dus vermoedelijk iets te vroeg geschied. Zou hij een uur of twee later niet méér tarwe en minder shag gehad heb ben?,... Honderd gulden eischte de Officier, 't Werd 75 gulden, maar de economi sche rechter maakte duidelijk, dat hij het standpunt van den Officier geheel deelde. Woensdag heeft zich op een duin terrein in de omgeving van Haarlem een droevig ongeluk voorgedaan, ten gevolge waarvan twee te Beverwijk wooftachtige arbeiders het leven heb ben verloren. Tijdens hun werkzaam heden is een vliegtuigbom, die aldaar vermoedelijk reeds geruimen tijd on opgemerkt had gelegen, tot ontplof fing gekomen, waardoor beiden op slag zijn gedood. De slachtoffers zijn de 56-jarige H. a Schweitzer, wonende aan den Groote Houtweg 25 en de 40-jarige S. Douw- stra. Kerkstraat 104. LIJK VAN. VROUW GEVONDEN. Terwijl p#soneel van de Heide maatschappij graafwerk verrichtte te Rustenburg onder de gemeente Heer- Hugowaard, vonden zij daar het lijk eener vrouw. Nadat zij eerst naar het ziekenhuis te Alkmaar was vervoerd is het stof felijk overschot heden op de alge meene begraafplaats ter aarde be steld. Door de politie wordt/ een onder zoek naar een en ander ingesteld. DE TEXTIELDIEFSTALLEN IN ANNA PAULOWNA. In aansluiting op ons verslag in het blad van Woensdag kunnen wij nog melden, dat mr. Jonker aan het slot van zijn pleidooi de onmiddellijke vrij lating van de gebroeders J. R. en H. J. R. vroeg, tegen elk van wie de of ficier 4 maanden gevangenisstraf had geëischt. Nadat de rechtbank in raad kamer was geweest, deed zij onmiddel lijk uitspraak en veroordeelde beiden tot 6 weken hechtenis met aftrek van hun 6 weken voorarrest, zoodat zij di rect in vrijheid werden gesteld. De uit spraak tegen J. v. d. Z. en J. W, V. blijft bepaald op 27 Juni a.s. DE KAASMARKT. ALKMAAR, 16 Juni 1944. Op de heden gehouden kaasmarkt waren in totaal 11 stapels, wegende 9000 kg kaas aange voerd, waarvan soort en prijzen als volgt: 4 stapels Kleine Fabriekskaas: 20 f 43.50, 40+ f 56; 7 stapels Kleine Boeren kaas f 56. Handel goed. VROUWE FORTUNA IN ALKMAAR. Bij een loterijkantoor hier ter stede viel op een daar 10 x1/20 verkocht Staatslot de 25000. AGENDA. Bioscopen. Eiken avond 7.30 uur voorstelling. Zon dags doorloopend van uur af. Woens dag 2.30 uur matinee. Harmonie-Theater: Circus Renz (rom. circusfilm). Alle leeftijden. Cinema-Theater: Ik ben direct terug (hum.) Alle leeftijden. Alkm. Bioscoop-Theater: Butterfly (rom.) 18 jaar. Victoria-Theater: Halt! Douane! (rom.- sens.) 18 jaar. Zaterdag 17 Juni. 2.30 uur, Gem. Sportpark, Draverijen. 3 uur, Harmonie, Dansmatinee Maud Kool. Zondag 18 Juni. 2 uur, Gem. Sportpark, Draverijen. 7.30 uur, 't Gulden Vlies, Optr. P' t Köhler in „Als mannen liegen".

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1