Sovjet-offensief met minstens 80 divisies. DAGBLAD VOOR Witebsk ligt als een bastion in de Sovjet-linies. Stadgebied van Cherbourg prijsgegeven. Duitschers in Oost en West in afweer- slag gewikkeld. Schulte, Neerlands beste achtervolger. Amerikanen naderen den rand van Cherbourg. Strijd om Cherbourg in laatste stadium. Finnen blijven hardnekkig verdedigen. Nieuwe stellingen in Italië. Verduisteren v. 22.00-5.3D u. Sovjet-concentraties uiteengeslagen. Van Amsterdam kampioen der stayers. Extra keuringen. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V, Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Albmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. MAANDAG 20 JUNI 1944, ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 147, 3 pagina's. Hoofdredactenr; H. M. C. SCHRöDER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties in deze editie min. 1.40. elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2,10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. Men behoeft slechts de weermachtberichten van de laatste paar. dagen te lezen, om tot de overtuiging te komen, dat de oorlog in Europa met rassche schreden zijn hoogtepunt tegemoet gaat. In betrekkelijk snel tempo zijn de gevechtshandelingen in omvang toe genomen. Na de kalmte, die het einde van het Sovjet-winteroffensief kenmerkte, kwam de hervatting van den strijd in Italië en terstond, na dat de ontruiming van Rome een dramatisch feit was geworden, zetten de Engelschen en Amerikanen voet aan wal op de Westkust van Europa. Nauwelijks was men van de eerste sensatie over deze Invasie bekomen, of het vergeldingswapen deed van zich spreken en thans, een paar dagen geleden, is dan het zoo lang verwachte Sovjet-offensief begonnen. Hiermede heeft zich het beeld van de gigantische worsteling, die, naar het oordeel van Duitschers zoowel als van geallieerden binnen afzïen- baren tijd onherroepelijk de beslissing moet brengen, voltooid. Er is hier ■aar menschelijke berekening, geen terug mogelijk. Integendeel, eerder is een intensiveering van den strijd te verwachten tot de beslissing, waarna door beide partijen hartstochtelijk en met inzet van alle midde len wordt gestreefd, is bereikt. Van Duitsche zijde heeft men niet verheeld, dat deze eindstrijd zwaar zou worden en zoowel van de strijdende troepen als van de burgerbevolking het uiterste zou vergen. Van officieele zijde wordt het Duitsche volk steeds weer voor gehouden, dat het er op aankomt, door een sterk moreel het groote materieele overwicht van den te genstander te compenseeren. Juist dit materieele overwicht is het, dat de Duitschers op een harde proef stelt en menig ander volk dan het Duitsche zou dan ook wellicht het onderspit hebben gedolven. Zooals de situatie thans is, houdt Duitsch- land, behalve tegen de voortduren de zware aanvallen uit de lucht, stand tegen aanvallen op drie hoofdfronten: In het Westen, Zui den en Oosten, nog ongerekend den strijd tegen partisanen, die in ver schillende gebieden de Duitsche le gerleiding veel te doen geeft, en een geweldige taak van den inzet van alle krachten eischt. In het bijzonder het Oostelijke front zal daaromtrent maakt men zich in Duitsche militaire kringen geen Illusies van de Duitsche afweerkracht het hoogste vergen. Moskou heeft zijn men- schenmassa's in de afgeloopen maan den laten opmarcheeren met het doel het Duitsche front aan het wankelen te brengen. De omvang van de door de Duitsche verkenners waargenomen troepenconcentraties aan het Sovjet- Hussische front vormde een aanwijzing voor dan grootschen opzet van de plan nen der Sovjet-Russische legerleiding De eerste aanvallen, die als het be gin van het Sovjet-Russische zomerof- fensief kunnen worden beschouwd, werden ondernomen met een zwaarte punt in het gebied van Orsja, aan weerszijden van den grooten autoweg van Smolensk naar Minsk, terwijl het gebied van Witebsk een tweede zwaar tepunt vormde. Terwijl bij Orsja de aanvallen grootendeels konden word an afgeslagen, kon niet worden verhin derd, dat de bolsjewisten ten Zuidoos ten van Witebsk, waa. zij met zeven divisies infanterie staan, met talrijke tanks en slagvliegtulgformaties aanvie len en een ongeveer 25 km breede en 3 km diepe bres in de Duitsche verdedi- gingsstelingen sloegen, waardoor zij de spoorlijn Witebsk—Orsja hébben afge sneden. - Op 't oogenblik zijn hier hevige ge vechten aan den gang- Meer naar het Noorden, d.w.z. tusschen Polodzk en Novosjef alsmede ten Noordoosten van Ostrof ondernemen de bolsjewisten eveneens aanvallen, die van geringere hevigheid zijn en naar 't oordeel van Duitsche militaire kringen, meer ten doel hebben, Duitsche strijdkrachten te binden. Men is er zich te Berlijn vol komen van bewust-, dat dit slechts het begin van het groote offensief van het roode leger is en dat hoogst waarschijn" lijn de strijd nog aanmerkelijk in he vigheid zal toenemen en zich ook tot andere sectoren zal uitbreiden. Dat dit laatste juist gezien is. blijkt wel uit het volgende bericht van het Internationale Informationsbüro: Het bolsjewistische offensief in den centralen sector van het Oostelijke front breidde zich Zaterdag naar het zuiden over nieuwe gebieden uit. Over een frontbreedte van ongeveer 90 km. ne men sedert Zaterdag minstens tachtig Sovjet-Russische infanterie-divisies en een pantserleger aan den algemeenen aanval op de Duitsche verdedigings sectoren van Bobriusk, Mogilef, Orsja en Witebsk deel. Zij hebben bevel ge kregen onder alle omstandigheden, zonder menschen of materiaal te ont zien, operatieve doorbraken in groo ten stijl te forceeren. Bij de zwaartepunten van den vorigen dag is Zaterdag als vierde nog de door braakpoging bij Bobroeisk gekomen, maar hier werden de Duitsche linies wel eenige kilometers teruggedrongen, doch de Duitsche grenadiers wisten zich in nieuwe weerstandslinies te nestelen en verdere aanvallen af te slaan. Ook ten oosten van Mogilef mislukte de bols jewistische poging om door de breken, terwijl ter weerszijden van den auto weg van Smolensk naar Orsja een uitgesproken Duitsch afweersucces kon wordën geboekt. In de streek van Wi tebsk verliepen de gevechten voor beide partijen met veel verliezen. Met massaal gebruik van tanks, artillerie en slagvliegers. Zaterdag nóg versterkt eQL'ÓZ K MLObol Orj ïD.mdow ""JjJSWITEBSK GluFÓkoJ* ^-/OstrOWnO*ALjoSri<0 Onj*/*ri»noa< /9 I S^1£L£NSK Dokschizy «Sjenno iwy' bon S30W INSK ^tssmon DmOGIL Igumtn fr^ Tscherikow K.ari van P.:tlStB'*>'°wKj«4W met nieuwe tankeenheden en gemoto riseerde formaties slaagden de bolsje wieken er in na langen, verbitterden strijd de bereikte penetraties uit te breiden en verdiepen.Witebsk ligt thans als een bastion diep in de bols jewistische linies. Aan het Normandische invasie front wordt alle aandacht opge- eischt door den strijd om Cher bourg, die zijn eindstadium tege moet schijnt te gaan. Amerikanen, die de zeevesting van alle zijden omsingeld hebben, zien zich tegen over een uiterst hardnftkige ver dediging geplaatst, die den aanval ler elke duimbreed gronds verwoed betwist, hoewel zij behalve van de landzijde ook door hevige bom bardementen uit de lucht, alsmede van de voor de kust liggende oor logsschepen wordt bestookt. De ge allieerde legerleiding schijnt er al les op te willen zetten, Cherbourg binnen den kortst mogelijkcn tijd in handen te krijgen om aldus nief meer op het omstandige uitladen in volle zee en aan het strand te z\jn aangewezen. In de avonduren van den 24sten Juni zijn de Amerikaansche aanvalsforma- ties, van het zuidwesten, zuiden en zuidoosten uit, den rand van de stad Cherbourg dichter genaderd, nadat in den loop van den middag de Duitsche verdedigingsstrijdkrachten op het bin nenste glacis van het vestinggebied nog verscheidene uren met succes weerstand hadden geboden. De gevechten gingen aan beide kanten met veel verliezen gepaard. Omstreeks middernacht werd om het fort Du Roule, dat vlak bij den zuidrand van de stad aan den weg vaxi Cherbourg naar Valognes ligt, he vig gestreden. Men verwachtte, dat de Amerikanen in den loop van Zondag tot een algemeenen aanval op de stad Cherbourg zouden overgaan, nadat zü den nacht voor het aanvoeren \an hun zware wapens hadden gebruikt. Men houdt te Berlijn nog steeds re kening met de mogelijkheid, dat de ge allieerden nieuwe landingen zullen on dernemen. Er zal hun ongetwijfeld ^eei aan gelegen zijn, vasten voet te ver krijgen aan de continentale zijde van het Nauw van Calais, waar de aan- voerweg over zee het kortst is. Een landing in het gebied van Duinkerken en Calais kan in verband met de ex tra zware versterking van de kust slechts tegen hoogen prijs tot een goed einde worden gebracht. Het lijkt geens zins uitgesloten, dat de geallieerde le gerleiding daarom hetzelfde doel van het Normandische bruggehoofd uit zal trachten te bereiken. In het Westelijk deel van de Kareii- sche landengte vielen de Sovjets in Tali de Finsche stellingen ter sterkte van ver scheidene regimenten aan. De aanvallers werden in hardnekkige gevechten terug geslagen. Tusschen Viipuri en de Vuok- sen zijn talrijke aanvallen van den vijand afgeweerd, waarbij een vijandelijke com pagnie, die op een eiland was doorge drongen. in een tegenaanval tot op den laatsten man vernietigd werd. Op de landengte vanAunus hebben de Finnen verscheidene aanvallen, die door sterk gebruik van artillerie en pantser wagens werden gesteund, afgeslagen. Aan den oever van het Ladogameer ge lukte het den vijand echter de Finsche stellingen binnen te dringen. De penetra- tieplek werd door de Finsche tegenmaat regelen afgegrendeld. In de richting Loti- nanpelto-Aunuksenlinna viel de vijand met sterke strijdkrachten, door pantserforma ties gesteund, herhaaldelijk de Finsche stellingen aan. De vijand werd met bij zonder groote verliezen teruggeslagen. Wielerkampioenschappen. Laatste berichten. Na heldhaftiger! strijd. BERLIJN, 26 Juni. (Interinf.) - Om trent de gisteren geleverde gevechten om Cherbourg verneemt het Intern. Informatiebureau nog de volgende bij zonderheden: Nadat het aan Amerikaansche pant ser- en infanteriestrijdkrachten was gelukt, met verpletterende overmacht van het zuiden en oosten uit de stad binnen te dringen, kon het nog slechts een kwestie vap enkele uren zijn voor dat de Duitsche verdediging, welker ge lederen reeds sterk gedund waren, haar kruit zou hebben verschoten. De ge allieerde luchtstrijdkrachten bombar deerden alle verdedigingswerken in de puinhoopen der stad zonder pauze, en Amerikaansche duikbommenwerpers mengden zich in dichte zwermen met hun boordwapens voortdurend in den strijd te land, terwijl tevens geconcen treerde formaties EngelschAmeri kaansche jagers elke versterking van den afweer door de Duitsche lucht- rnfecht verhinderden. Bovendien namen talrijke oorlogsbodems der geallieerden de stad en haar havenwijken van zeer grooten afstartd onder het zwaarste vuur. Niettemin werd om elk huizen blok en elke stadswijk verbitterd ge vochten. Be aanvallende Amerikaan sche pantser- en infanterieformaties leden buitengewoon zware verliezen aan dooden en gewonden. Talrijke tanks liepen op mijnen of veroorzaak ten het opblazen van geheele reeksen huizen, waarvan het puin dan den weg versperde. Tegen 6 uur des avonds bereikten de Amerikanen ten slotte van de landzijde het gebied van het Arsenaal, waarom terstond een bijzonder heftige en verbitterde strijd ontbrandde. Pas nadat verscheidene zware batterijen in stelling waren gebracht, konden de aanvallers zich van dit gebied meester maken. Des avonds om 8 uur begon toen de eindstrijd om Cherbourg. Op dat tijdstip stuurden de resten van het Duitsche garnizoen de volgende radiografische mededeeling uit: „Laat ste strijd om Cherbourg ontbrand. Generaal strijdt bij den troep. Leve de Führer en Duitschland." Het stadsgebied van Cherbourg bevindt zich sindsdien in handen van de gealli eerden, die genoodzaakt waren, een meer dan tienvoudige overmacht aan soldaten en wapens te gebruiken om de stad ten slotte op 25 Juni in hun bezit te bren gen, terwijl zij eigenlijk reeds op 9 Juni in handen der geallieerden had moeten zijn. De noordoostelijke hoek van het schiereiland Cotentin ei. het ver naar het noordwesten uitspr.ngende schiereiland Jobourg blijven zich echter handhaven. Ook in het fort Du Roule, aan vden weg Cherbourg-Valognes, kon de Duitsche bezetting zich vannacht nog met succes handhaven. Men kan derhalve aanne men, dat de gevechten op eenigen af stand van Cherbourg nog zullen voort duren. Aan het Italiaansche front hebben de Duitschers in het kader der uit- wijkbewegingen een h'nie bereikt, die van het gebied ten noorden van Gros- setto over het meer van Trasimeno naar Macerata (ongeveer 30 km. ten zuiden van Ancona) loopt. Na her groepeering zijn de geallieerde strijd krachten opnieuw tot hevige aanvallen overgegaan op de stellingen der Duit schers, die met de Etruskische Apen nijnen in den rug, versterkten tegen stand bieden. Afgewacht moet worden, of de Duitsche strijdkrachten op de thans bereikte linies stand zullen hou den, dan wel verder zullen uitwijken naar een linie, die nog meer voorwaar den voor de verdediging biedt. Van Duitsche militaire zijde laat men zich hieromtrent niet uit. Weermachtbericht. Terreuraanvallen op Duitsche steden. Het Weermachtbericht van Zondag luidde: In het gevechtsgebied van de ves ting Cherbourg leed de vijand gis teren bij zijn aanvallen op onze ver- zettroepen, dié met voorbeeldige dapperheid volhouden, bijzonder zware verliezen. Eerst nadat in de avonduren ten zuidwesten en ten zuidoosten van Cherbourg eenige van onze steunpunten na verbitterde gevechten op korten afstand ver loren gingen, kon de vijand daar de randen der stad bereiken. In het gebied van Tilly ging de vijand met sterke strijdkrachten tot den aanval over. De gevechten zijn daar in vollen gang. Onze kustbatterijen kwamen, on danks het zware vuur van de vijan delijke scheepsartillerie en voort durende luchtaanvallen, met goede uitwerking in de gevechten te land tusschenbeide. Bovendien plaatsten zij verscheidene treffers op vijan delijke kruisers en torpedojagers. In het oostelijke deel van de Seine- baai schoten kustbatterijen van het leger een transportschip van 5000 brt. in brand. Een vijandelijke monitor en verscheidene vijandelijke oorlogs schepen werden gedwongen den steven te wenden. In dezelfde wateren zonk een vijandelijke torpedojager docr mijn- treffers, een vrij groot transportschip geraakte in brand. Onze motortorpedobooten en bewa kingsvaartuigen plaatsten in het ge vecht met vijandelijke zeestrijdkrachten treffers op torpedojagers en motortor pedobooten. Batterijen verdragend geschut der marinevernietigden in het Kanaal voor Dover een vijandelijk vrachtschip van 7000 brt. Er lag nog steeds storingsvuur op Londen en zijn buitenwijken. In midden-Italië viel de vijand gis teren in den westelijken sector ons front opnieuw op verscheidene plaatsen met sterke strijdkrachten aan. Na zware gevechten, die tot den avond voortduurden, kon de vijand in een kustsector onze linies enkele kilo meters achteruit drukken. Op de overige plaatsen werden alle aanvallen uiteen geslagen. Sovjet-penetraties vergroot. In het Oosten staan onze divisies in den geheelen centralen frontsector in zwaren afweerstrijd tegen het met sterke infanterie-, pantser- en lucht strijdkrachten gevoerde offensief der Sovjets. Het gelukte den vijand slechts ten oosten van Mogilef, aan den auto weg van Smolensk en in het bijzonder in het gebied van Witebsk zijn pene traties te vergrooten. Opi alle andere plaatsen stortte de vijandelijke storm loop na harde heen en weer golvende gevechten bloedig ineen. 252 vijan delijke pantserwagens werden vernie tigd. Jagers en luchtdoelartillerie brach ten 42 Sovjet-vliegtuigen ten val. Tusschen Polozk en Pleskau onder namen de bolsjewisten talrijke vergeef- sche aanvallen, waarbij nog 27 pant serwagens stukgeschoten werden. Een formatie Amerikaansche bom menwerpers viel opnieuw- Roemeensch gebied aan en wierp bommen in het gebied van Ploesti. Duitsche, Roemeensche en Bulgaar- sche lüehtverdedigingsstrijdkrachten vernietigden 23 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 20 viermotorige bommen werpers. Amerikaansche bommenwerpers on dernamen in de middaguren van giste ren een terreuraanval ,op Bremen. Er ontstond schade in woonwijken. De be volking leed verliezen. Des nachts wierpen enkele Britsche vliegtuigen bommen op het gebied van Berlijn. Door luchtverdedigingsstrijdkrachten werden boven het Rijksgebied en de bezette gebieden in het Westen overdag en des nachts 59 vijandelijke vliegtui gen vernietigd. t Het Duitsche weermachtbericht van Zaterdag luidde: „Plaatselijke aanvallen van den vijand in het bruggehoofd van Normandië mislukten. Er werden gevangenen gemaakt. Aan het landfront van de vesting Cherbourg ontstonden gisteren op verschillende plaatsen verbitterde gevechten op korten afstand, die ook in den nacht werden voortge zet- In de middaguren gelukte het den vijand, eenige van onze steun punten in te nemen en verder naar de vesting op te rukken. In den rug van den vijand wordt door tal rijke nesten van verzet nog taai en verbeten gevochten. In andere sectoren werden vijandelijke voor hoeden in het geconcentreerde vuur uiteengeslagen Ten Oosten van den Ome-mond heb ben onze kustbatterijen ondanks krach tige beschieting door zware scheeps artillerie een vijandelijke landingsfor- matie uiteengedreven en verscheidene transport- en vrachtschepen in brand gschoten. Zeestrijdkrachten hebben voor het invasiefront een volgeladen landingsschip van 3.000 brt. en een tor pedojager in den grond geboord Bij het eiland Jersey brachten escorte vaartuigen van een ravitailleermgscon- vooi twee booten van een aanvallende formatie Britsche torpedomotorbooten tot zinken en beschadigden een derde boot zoo ernstig dat zij als verloren beschouwd moet worden- Alle andere vijandelijke booten werden bescha digd. Een éigen mijnenveger en een klein transportvaartuig gihgen verlo ren. De luchtmacht plaatste vannacht treffers op verscheidene koopvaardij schepen, Boven het landingshoofd en de bezette Westelijke gebieden werden 4P vijandelijke vliegtuigen neergescho ten. Het stoorvuur op Londen werd over dag en des nachts met krachtige tref fers van vuur voortgezet. Strjjd rondom Grosseto. In Italië werd in het gebied ten Noorden van Grosseto ook gisteren zwaar gestreden. Onder krachtige con centratie van zijn strijdkrachten kon de vijand daar onze stellingen binnen dringen; Door onmiddellijk ondernomen tegenaanvallen werd het front weer gesloten. Aan de rest van het front werden talrijke vijandelijke verken ningsondernemingen bloedig afgesla gen. Bij de zware afweergevechten der laatste dagen hebben zich de onder lei ding van den generaal der pantsertroe pen Herr staande divisies van het leger en de luchtmacht, vooral het regiment grenadiers 145 onder kolonel Kühl uit muntend geweerd. In de Golf van Genua hebben bevei ligingsvaartuigen van de Duitsche ma rine een aanvallende Britsche* motor torpedoboot. in den grond geboord en drie andere booten zwaar beschadigd. In het Zuidelijke deel van het Oos telijke front zijn alle aanvallen van de bolsjewieken mislukt. Nieuwe concen traties van troepen werden uiteenge slagen. Sovjets dringen op In den centralen froatsector is de bolsjewistische groote aanval in kracht toegenomen en heeft zich tot andere sectoren uitgebreid. Terwijl tusschen de Pripjet en Tejaussy alle aanvaller, vruchteloos bleven, slaagden sterke vijandelijke infanterie- en pantser- strijdkrachten er ten Oosten van Mo gilef in, aan weerskanten van dert autoweg van Smolensk en .aan weers kanten van Witebsk in onze voorste stellingen binnen te dringen De af- weerslag wordt hier met toenemende hevigheid voortgezet. De bolsjewisten verloren gisteren in den centralen sec tor van het Oostelijk front 73 tanks en 53 vliegtuigen. Ten Zuidoosten van Ostrof, in het ge bied van Pleskau en ten Noordwesten van Narwa zijn talrijke bolsjewistische aanvallen mislukt. De marinebatterij Tytters heeft in de Finsche Golf 3 Sovjet-Russische mij nenvegers in den grond geboord Bij aanvallen van een formatie Ame rikaansche bommenwerpers op Ser visch en Roemeensch gebied werden woonwijken van de steden Giurgiu en Ploesti getroffen- Duitsche, Roemeen sche en Bulgaarsche luchtverdedigings strijdkrachten vernietigden 18 vijande lijke vliegtuigen. Afzonderlijke Britsche vliegtuigen wierpen in dan afgeloopen nacht bom men op Bremen. Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen doelen in Zuidoost Engeland aan. De Nederlandsche Wielerkampioenschappen- zijn weer voorbij en als we de balans opmaken, kunnan we allereerst de kampioenen begroeten: Kropman, den snelsten sprinter en algemeen sprintkampioen, Remkes, sprintkampioen der profs, Kropman, sprintkampioen der amateurs, Schulte, kampioen 50 K-M. individueel an kampioen achtervolging, van Amsterdam, stayerkampioen. Boskemper, kampioen amateurs 50 K.M. individueel. Tot zoover de balans. En nu enkele punten die even besproken moeten worden! Daar was allereerst het incident-Van Vliet op Donderdagavond j-1. Het ts helaas niet bij dit eene incident gebleven. In het stayersnummer deed v. d. Voort verkeerd. Toen de laatste ron.de inging, lag hij voor en moest een aanval van v. Amsterdam afslaan. Hij deed dit, door hoog in de baan te rijden, zoodat v- Amsterdam niet passeeren kon. Gevolg: v. d. Voort passeer de als nummer één de eindstreep, doch werd terecht gediskwalificeerd. Jammer, zoo'n slot van een boeiend schouwspel Tenslotte demonstreerde Smits, hoe het niet moet. In de sprint drukte hij v. d. Vijver eerst tegen de ballustrade, daarna gaf hij den Brabander eenige zwiepers, 't Kostte Smits..75 gulden boete enboèten zijn op'kampioen schappen toch eigenlijk uit den booze Pronk en Bakker weren zich. En toch, er viel veel te genieten op deze kampioenschappen. Heel veel zelfs. En het was prettig, dat eenige Noordhollandsche renners een uitste kend figuur sloegen, dat zelfs nog be ter had kunnen zijn, alsJan Pronk op volle toeren had kunnen draaien. Doch deze renner was pas van een ziekte hersteld en kon zich dus niet geheel geven, wat vooral tot uiting kwam in de sprints. De series om nu maar direct met de sprinten te beginnen brachten geen verrassingen. En evenmin de achtste fi nales, tenzij we moeten wijzen op de ne derlaag, welke Pronk leed tegen Ooms. Dat was overigens de beste sprint van Zaterdag. Twee zuivere sprinters! Ooms won uit de tweede positie, dank zij het feit, dat Pronk hem iets te veel ruimte liet. Ooms noteerde 12.6 sec,, den snelsten tijd van den dag. De kwart-finales brach ten tenslotte overwinningen voor Smits, v. d. Vijver. Remkes en Ooms. Remkes bereikte de finale door twee keer Smits te kloppen en Ooms ha<| drie ritmen noo- dig, om v. d. Vijver uit te schakelen, zoodat de eindstrijd zou gaan tusschen Remkes en Ooms. Remkes werd gemakkelijker kampioen der profs en onafhankelijken dan men had mogen verwachten. Henk Ooms bleek na zijn rusttijd van drie jaar en na zijn verrassende prestaties van Zaterdagmid dag, toch nog niet zoo goed op dreef als aanvankelijk was gedacht. Hij liet in bei de ritten Remkes een paar lengten ne men. die daarvan dankbaar profiteerde. Van der Vijver bracht het tot den der den prijs na een heftigen strijd met Piet Smits uit Tegelen. De Limburger won den eersten rit door een vroegtijdig in gezette sprint, hoewel er van den oor spronkelijk grooten voorsprong uiteinde lijk maar een decimetertje overbleef. Smits drong zijn tegenstander in de tweede race tegen de ballustrade. waar voor hij een boete van f 25 kreeg, ter wijl het spel overnieuw werd gespeeld. Andermaal reed de Limburger zeer on sportief Tot drie, maal toe zwiepte hij zelfs zijn voorwiel over de baan. Dit be lette Van der Vijver echter niet om toch vrij gemakkelijk te winnen. Smits zag zijn boete verhoogd tot f 75. Fraai was de vierde rit van de zijde van den oud kampioen Smits passeerde hem op een 250 m. Prachtig herstelde de Brabander zich: in de laatste bocht lag hij alweer daast hem en hij won met zeker een halve lengte. De eindstand was: 1 en kampioen van Nederland: Remkes, 2. H. Ooms; 3, Van der Vijver en 4. P. Smits. Kropman de snelste amateur. Kropman prolongeerde zijn kampioen schap bij de amateurs. Er kwam trou wens maar één wijziging in den totaal uitslag in vergelijking met dien van vorig jaar. Bontekoe werkte zich op van de aldus stuivertje met Paul Duyns. Bijster vierde naar de derde plaats en wisselde moest weer met de tweede plaats genoe gen nemen. De twee finale-ritten tusschen Krop man en Rijster waren gespeend van spanning. Bijster nam beide malen den kop en was eigenlijk voor de Maïathon- tribune al geslagen. De einduitslag luidde: 1. en kampioen van Nederland: Kropman; 2. Bijster; S. Bontekoe en 4. Duyns. Remkes geklopt! Kropman en Remkes hebben de duizen den, die het Stadion voor meer dan 3/4 vulden.ten slotte laten genieten van een uitnemend duel om den algemeenen snrint- titel. Tn het eerste treffen verraste Krop man den prof-kampioen voor de Mara thon-tribune volkomen. Hij won dezen rit .met straatlengte. De tweede rit had echter een bijzonder spannend verloop en eindigde in een zuiveren sprint tusschen twee op volle toeren liggende renners Remkes dook op een 250 m. naar beneden, veroverde een paar lengten op zijn „ach tervolger". die echter verbeten aan zijn stuur trok en snel weer naast zijn con current lag. Volkomen gelijk stevenden de twee op de eindstreep af. Niets ga ven zij elkander toe. Een laatste ruk be zorgde den Utrechtenaar echter een voor sprong van misschien eenband dikte en dat was voldoende om hem het alge meen sprintkampioenschap te bezorgen! Die tweede rit was ontegenzeggelijk de mooiste van de vele, welke we in deze kampioensdagen zagen. Algemeen sprintkamoioensrhap: le rit: 1 Kmpman. 12.8 cec. 2. Remkes on meer dere lengten. 2e rit: 1. Kropman, 12.6 sec., 2. Remkes op banddikte. Schulte. kampioen der achtervolgers. Het zoo attractieve nummer der ach tervolging bracht voor de derde maal in successie dên titel aan Gerrit Schulte, die daarmee opnieuw toonde, de allerbeste achtervolger van ons land te zijn Hij, bereikte de finale zonder al te groote inspanning. Zijn tegenstander werd Jan Pronk, die eerst Verschuren klopte, daarna Buuron uitschakelde en in de kwartfinale Hopstaken overwon. Met deze twee renners plaatsten zich Klink en Evers in de halve eindstrijden In den hal ven eindstrijd was Plet Evers de tegenstander van Schulte. Evers weer de zich goed, nam aanvankelijk zelfs een Het M-Ersatzkommando deelt mede: Wegens de zeer vele aanmeldingen zal nog een extra keuring worden gehouden morgen in Amsterdam van 8—13 uur, Nebenstelle der Waffen-jj, Dam 4. waar iedere gezonde Nederlander zich kan aan melden ten einde gekeurd te .worden voor de Waffen-H, M-Wachtbataillon in Amers foort, Landstorm Nederland, Krlegsmarine en de Germaansche jfr in Nederland. Tijdens de keuringen worden alle In lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen etc. Officier In de Waffen-H kan ieder wor den. die na ten minste een jaar dienst tijd zijn geschiktheid voor de officiersop leiding heeft bewezen. Zijn schooloplei ding fs niet doorslaggevend. Alle Inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terugreis zijn verkrijg baar bjj de navolgende Nebenstellen der Waffen-tf: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar. Langestraat 56; Heerlen Saroleastr. 25; Groningen, Heerestraat 46 Enschede. Hengeloschestraat 30 en eveneens by het tt-Ersatzkommando, Korte VU verberg 5, Den Haag. Kees Bakker, derde in het stayernummer. (Foto Zwart.) kleinen voorsprong, doch was ten slotte lang niet opgewassen tegen den machti gen Schulte. Jan Pronk bereikte door een overtui gende overwinning op Klink den eind strijd en verdedigde zijn kansen daarin taal. Vier maal moest opnieuw worden gestart. Drie maal dwong een lekke band tot afbellen en in die mislukte rit ten was het Pronk steeds gelukt éen kleinen voorsprong te veroveren. In den rit. welke eindelijk tot het einda toe verreden kon worden, nadat de baan was gezuiverd, liet de Bosschenaar echter geen twijfel over zijn meerderheid. Hij deelde na een goeden start van den Noordhollander, die na de eerste ronde het eerst de streep passeerde, de lakens uit en het mocht zelfs al een verdienste van Pronk heeten, dat hij een inhalen door den machtigen kampioen wist te voorkomen. De derde prijs was voor Evers. Hij draaide er tegen Klink een uitstekenden rit uit in den tijd van 6 m. 37.4 sec., den besten tijd van het geheele tournooi. De uitslagen waren: halve finales: le serie: 1. Schulte, 6 m. 38 sec.; 2. P. Evers, 6 m. 44.8 sec. 2e serie: 1. Pronk, 6 m. 45.6 sec.; 2. Klink, 6 m. 50.1 sec.; om den der- derf en vierden prijs: 1. P. Evers, 6 m. 37.4 sec.; 2. Klink, 6 m. 49.8 sec.; finale: 1. en kampioen van Nederland: G. Schul te, 6 m. 42.8 sec.; 2. J. Pronk, 6 m. 52.6 sec. De strijd achter motoren. De strijd achter groote motoren over 75 km is er een geworden van het aller beste allooi. Evenals bij vorige gelegenheden bleken Van Amsterdam, Van der Voort en Kees Bakker veel sterker dan de drie anderen, in dit geval Matena, Bosland en Groene- wegen De eersten staken met kop en schouders boven de anderen uit. De start volgorde was: Bosland, Van Amsterdam, Groenewegen. Matena, Van der Voort en Bakker. Van der Voort was verstahdig en passeerde in de eerste ronden Matena en Groenewegen reeds Na een derde deel van den strijd was de situatie: 1. Van Amsterdam, 2 Van der Voort, 3 Bakker, 4 Matena op 1 ronde, 5 Bosland op. 2 ronden en 6 Groenewegen op 2 ron den. Daarmede was de schifting een feit geworden. Hoewel Bakker de derde plaats innam, had hij op dit moment reeds een grooten achterstand op Van Amsterdam, die hem in den rug keek. Maar weinig meters scheidden dit tweetal. Een enkele maal wist Matena zich nog tusschen hen t© plaatsen, maar steeds kwam Van Am sterdam terug. Hij bleef den Zaankanter angstvallig in de gaten houden. Van der Voort bemoeide zich nergens mee, draai de rustig zijn rondjes en zorgde er slechts voor op de tweede plaats te blijven. Een maal trachtte Bakker hem te verdringen, maar de spurt om in zijn nabijheid te tornen had reeds zooveel van den aan valler gevergd, dat Van der Voort ge makkelijk meester van het terrein kon blijven. En Bakker verspeelde gelijkertijd weer een groot deel van het inmiddels op Van Amsterdam heroverde terrein. Van der Voort zat intusschenniet stil. Een goede 12 km. voor het einde onder nam hij zijn eersten aanval. Zonder suc ces. Vijftien ronden waren nog te rijden, toen Bakker er uitstekend tusschenuit trok. Gangmaker Kaser joeg het tempo aanzienlijk op en het had er evén den schijn van. dat Bakker thans zijn tijd gekomen achtte om zich een gunstiger positie te verschaffen. Hij kwam dicht achter Van der Voort en nam een groot deel van zijn achterstand op Van Am sterdam terug. Echter, de Assendelftenaar raakte los en zag zijn laatste illusies op een overwinning daarmede in rook op gaan. Weer kwam hij op bijna een volle ronde achter Van Amsterdam te liggen. De laatste ronden, In de voorlaatste ronde verzamelde Van der Voort voor de laatste maal al zijn krachten. Nogmaals viel hij Van Amster dam aan en thans ging hij prachtig over zijn concurrent heen. Nog 750 m. waren te rijden. Van der Voort leek zeker van het kampioenschap. De verslagen Van Amsterdam was echter nog niet geslageh. Hij opende vanuit de tweede positie hpt vuur. naderde Van der Voort tot op zeer korten afstand, maar een regelmatige eindsprint werd uitgesloten, doordat Bus- traan zoo hoog op de baan bleef rijden, dat van passeeren geen sprake kon zijn. Het feit. dat Bakker vlak voor Van der Voort zat. speelde daarbij geen rol, aan gezien deze ruimschoots ruimte, overliet. Van der Voort ging als eerste over den streep, maar het kampioenschap kwam terecht bij Van Amsterdam, dank zij de gememoreerde beslissing van de jury. Uitslag: i en kampioen van Nederland; A. van Amsterdam, 1 u. 8 m. 7.8 sec., Van der Voort (gedistancieerd), 3 Bak ker op 490 m., 4 Matena op 3 ronden, Bosland op 4 ronden, 6 Groenewegen op 5 ronden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1