DAGBLAD VOOR Sovjet-offensief heeft gebied van Minsk tot doel. r Geallieerd offensief in Oost, Zuid en West begonnen. Nederland en zijn Landwacht Garnizoen Witebsk houdt stand. Politieke spanning, in Zuid-Italië. Haven van Cherbourg nog niet gevallen. Sovjets vallen met geconcentreerde strijdkrachten aan Von Ribbentrop bezoekt Finland. Verduisteren v. 22.00-5.30 u. Pakketzendingen Nederland sche krijgsgevangenen. Interpretatie-begrip „Loon- en Salarisnormen". Over onderjurken gesproken Duitsche legerleiding niet verrast door ontwikkelingen. I Uitgave: Dagblad voor Noord-Bolland N.V, Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Aikmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 Bed. 3330. Giro 187294. WOENSDAG 28 JUNI 1944. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No, 149, 2 pagina's. Hoofdredacteur: H. M. C, SCHRöDER, Alkmaar, (afw.). Prijs der gewone advertenties In dere editie min. 1.40, elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2,10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. Schr.Het valt niet te ontkennen dat er sedert de oprichting van de Landwacht in de wereld van de zwart handelaren schrik heerscht. Doch ook in kringen der onderduikers en in die der illegale groepen komt ontzag voor het optreden van de Landwacht. En terecht, want het is een Nederlandsch belang, dat hier te lande rust en orde heerschen, en>d^t wij gevrijwaard blij ven voor terreur en communistische wroeterij en ieder Nederlander datgene krijgt waarop zijn bonnen hem recht geven, tegen de vastgestelde prijzen. Om dit te bereiken is het noodig, dat 'de Landwacht nog langen tijd dag en nacht in touw moet zijn. Nog steeds zijn er groepen in ons volk, die de taak van de Landwacht niet begrijpen Zij zien er meestal een uiting van machts wellust in van een bepaald deel der be volking, met name van dat der natio- naal-socialisten, die naar hun meening de Landwacht nebben gesticht ter knechting van het niet nationaal- socialistisch denkende deel van ons volk. rjIT is ten eenenmale onzin. De Land- wacht is er voor het geheele Neder- landsche Volk en heeft tot taak het geheele Nederlandsche Volk te bescher men tegen allerlei uitwassen, die dit yolk op eenigerlei wijze kunnen scha den. Deze taak heeft de Landwacht op zich genomen met alle risico's, die daar in dezen tijd aan'verbonden zijn. Wij zien dan ook. dat er overal in den lande reeds Landwachters gevallen zijn tij dens de uitoefening van hun plicht. Een plicht, die hun opgelegd is en dien zij blijmoedig aanvaard hebben, ir tach tig aan het woord van den Führer: „Gij zijt niets, Uw volk is alles". En waar deze mannen zich ten be hoeve van de Gemeenschap voor hon derd procent geven, kan niet anders verwacht worden dan dat zij onzen vollen steun hebben. Er is echter een Nederlandsch spreekwoord, dat zegt: „Hij is een goed vriend, die mi] mi]n feilen toont". Dit geldt ook voor de Landwacht. De lafhartige gruwel- en roddel-propagan- da, de verhalen van het oude vrouw tje', dat werd aangehouden met een flesch melk, waarna de Landwachter, na den geijkten grooten bek te heb oen gegeven, de melk liet wegloopen en het oude mensch een proces-verbaal gaf, kennen wij en leggen wij als gelogen terzijde. Het product varieert nogal eens. Dan zijn het weer eens tomaten of bloemkool, die weggegooid worden en dan weer zijn het kaas en aard beien, die den weg van alle bederf op gaan. En dan niet te vergeten het kos telijke verhaal waar heel het anti-dom van zwijmelt, n.l. dat van den Uuit- schen officier, die een door de Land wacht getergden burger ontzet en hem met z'n fleschje melk naar huis stuurt en den Landwachter gelast zich met andere zaken te bemoeien. |K zou eigenlijk één ding willed op- 1 merken, alhoewel de verhalen mij volkomen onberoerd laten, n.l., dat de Landwacht bestaat uit nationaal-socia- listen en dat het de nationaal-socialisten waren, die lang voor den oorlog een verbeten strijd gevoerd hebben tegen de vernietiging van alle consumptie artikelen. Denkt U nog eens even te rug aan den tijd, dat de groenten en vruchten werden doorgedraaid en op de vuilnisbelt kwamen. Toen verhie ven de nationaal-socialisten in een fel protest hun stem. En aangezien de na- tionaal-socialist zijn beginsel trouw blijft, is het ongerijmd dat hij nu zeil melk weggooit en groenten en iruit in het water doet verdwijnen. Niettemin is het waar. dat het op- treden van sommige Landwachters te- genover hun Volksgenooten nu en dan een groot gebrek aan tact verraadt en «en verkeerd begrip toont voor de taak van de Landwacht in het algemeen. Deze menschen moeten begrijpen, dat ook de taak van de Landwacht uitge oefend moet worden, bezien in hetücht van de groote lijn. HIE groote lijn wil, dat de kanker van den zwarten handel wordt uitgesne den, althans zoodanig beperkt, dat de ze ons Volk niet meer kan schaden. Die groote lijn wil verder, dat wij Ne derlanders verschoond blijven van de aanvallen van het communistische ge spuis en hun rotgenooten uit de onder duikerswereld, op distributie-kantoren, boerderijen, gemeentehuizen etc. De groote lijn wil rust en orde gehand haafd zien. En dat is de taak van de Landwacht. Zijzelf maakt uit wat zij doen moet om zich van deze opgave te kwijten en hoe zij dat doen moet. De Landwacht hoede zich in Go es- naam voor populariteit. Populair zijn is een gevaarlijk ding. Indien men van haar zegt: „Zij is hard, maar rechtvaardig en strikt eerlijk", dan is dat voor iederen Landwachter voldoen de, omdat hij daaruit leert, dat het Nederlandsche volk hem waardeert. Het is en kan nooit juist zijn, dat de Landwacht door haar ingrijpen „Jan Boezeroen", zooals iemand op merkte, de dupe laat worden. INTEGENDEEL, ik 'geloof dat de Land- wacht het ook zoo ziet, dat de huis vrouw van de minst kapitaalkrachtigen in ons volk haar maaltje groente, wan neer er schaarschte is. elders kan ha len dan bij den „uitverkochten" groen tewinkel, waar de kapitaalkrachtigen tegen fancy-prijzen groenten en fruit voor de neuzen van deze menschen wegkoopen. Dit is een zaak van rechtvaardigheid- Daarom zou ik van deze plaats er bij de Landwacht, in het belang van de volksgemeenschap, op aan willen dringen, dat men zoolang het niet gaat om kwantums, maar slechts om een maal, den Nederlander ongestoord zijns weegs laat gaan. „Alle dagen bruine boonen is ook zoo lekker niet". Het Nederlandsche volk moet-ertrou- wen krijgen in zijn Landwacht en dat krijgt het alleen als het rechtvaardig en eerlijk behandeld wordt. Oostelijk front. ZUINIG MET GAS EN ELECTRICITEIT. Van Overheidswege wordt er met nadruk op gewezen, dat bezuiniging op het verbruik van gas en clectri- citeit, zoowel voor het buisnouden als voor de industrie, meer dan ooit dringend noodzakelijk is. Indien het publiek niet vrijwillig mede werkt door minder gas en electri- citeit ie gebruiken, zjfn zeer Ingrij pende maatregelen te verwachten. f (Interinf). De Sovjet-Russische leiding heeft in den centralen sector van het Oostelijk front klaarblijkelijk het plan door ruim gebruik van talrijke snelle pantsercenheden en gemotoriseerde formaties over te gaan tot een omsinge lingsbeweging in grooten stijl. Zoowel de Zuidelijke aanvalswig, waarvan het zwaartepunt in het gevcchtsgebicd van Bobroei.sk gezocht moet worden, als de Noordelijke Sovjet-Russische stootgroep, die uit het gebied van Witebsk naar het Zuidwesten oprifkt, hebben het gebied van Minsk tot doel, waardoor de achterwaartsche verbindingen van de in dit gebied staande Duitsche strijd krachten afgesneden moeten worden. Door het aanvoeren van nieuwe strijdkrachten hebben de bolsjewis ten Maandag den druk uit het zuiden op Botfroeisk zoodanig ver sterkt, dat de Duitsche beveiligingslinies op verscheidene plaatsen achteruit gelegd moesten, worden. De Duitsche formaties distancieer- den zich hier, teneinde het front recht te trekken, in volkomen orde op een verder naar het westen loopenden frontsector. De herhaaldelijk ondernomen doorbraakpogingen in de richting van Bobroeisk misluk ten op bloedige wijze door de vastberaden verdediging ten zuiden van de stad. Ook bij Mogilef moesten dfe voorste stellingen tot op den rand van de stad worden teruggenomen, hetgeen er toe leidde, dat de na burige sectoren zich eveneens op de Dnjepr-stelling terugtrokken. Omsingelingsring bij Witebsk doorbroken. Bjj Orsja sloeg het Duitsche gar nizoen talrijke met massa's infan terie en talrijke pantserwagens door de bolsjewisten ondernomen op- marschen in de richting van de stad met zeer zware verliezen voor den aanvaller af, terwijl de Duitsche verdedigers 'van Witebsk den om singelingsring doorbraken, dien de bolsjewisten ten westen van de stad met sterke gemotoriseerde en pantserstrijdkrachten hadden gelegd. De Duitsche grenadiers doen hier met omgekeerd front een aanval op sterke Sovjet-Russische speciale formaties, die vooral met zware wapens zijn uitgerust. Herhaalde pogingen der bolsjewisten om in het gevechtsgjpied van Polozk, dat in het noordwesten aansluit, de Duitsche grendel3tellingen open te breken en op Polozk storm te loo- pen, zijn mislukt door den hevi- gen, vastberaden afweer der Duit sche verdedigers, die aldus een ver dere uitbreiding van het Sovjet-Rus sische offensieve front naar het noorden wisten te voorkomen Onder den hevigen druk der Sovjet- Russische aanvallen hebben de Duitsche verdedigers niet kunnen verhinderen' dat op enkele punten terrein moest worden prijsgegeven. Dit. geldt in het bijzonder voor het gebied van Witebsk, welke stad in het noorden en zuiden overvleugeld en vervolgens omsingeld is. waarmede het lot van dit bolwerk, dat zoolang tegen alle aanvallen heeft stand gehouden, vrijwel bezegeld was. De Duitschers hebben zich, volgens de laatste berichten, op niéuwe stel lingen ten westen der stad terugge trokken. Het geheele front is op het oogenblik in beweging. Druk in Finland houdt aan. Op de Karelisehe Landengte zetten de Sovjets hun door pantserstrijdkrach ten geleide aanvallen rechtstreeks ten noorden van Tali voort, waarbij het hun gelukte, op één plek in de Finsche stellingen binnen te dringen. De pene- tratieplek werd door tegenmaatregelen Naar uit Zuid-Italië wordt gemeld is de reeds eenigen tijd bestaande span ning tusschen Umberto en het kabinet Bonomi grooter geworden. Umberto heeft zich openlijk gekeerd tegen de begrensd en den vijand werden zware verliezen toegebracht. Ten noorden van Heinjoki zijn de Finsche troepen sinds Maandagochtend in verbitterde ge vechten met sterke vijandelijke aan- valskrachten gewikkeld. De poging van den vijand, op deze plek met tanks op te dringen, werd verijdeld, en in een tegenaanval verhinderd. Het bruggehoofd Aeyrapaa sloeg de aanvallen van Sovjet-infanterie en pantserstrijdkrachten af. Op de Aunus- landengte bleef de vijandelijke druk het sterkst in het kustgebied van het La- dogameer bij Aunuksenlinna, dat werd prijsgegeven. De Koivisto-eilanden, die in hun geïsoleerde positie vlak nabij de kust verscheidene dagen lang de vijandelijke aanvallen van de landzijde en uit de lucht hadden afgeslagen, wer den ontruimd. Finsche bombardementsvliegtuigen en Duitsche bommenwerpers onderna men gisteren bij Tali talrijke aanvallen op vijandelijke concentraties tanks en troepen, alsmede op verkeersverbindin gen. De duikbommenwerpers vernietig den 43 tanks. Finsche en Duitsche jacht vliegtuigen alsmede de luchtafweer schoten drie verkenningsballons en te zamen 39 vijandelijke vliegtuigen neer, waarvan negen op de Aujius-landengte. In Cherbourg ontbrandden Dins dagochtend de hevige gevechten om de Duitsche nesten van verzet we der in volle hevigheid. Na een langdurig trommelvuur gelukte het den Amerikanen in een smalle zone van het arsenaalgebicd binnen te dringen. Het vernielingswerk van hun artillerie werd op het moment, dat zij binnendrongen, nog ver groot door springende mijnen en groote branden, die door de Duit sche bezetting van het arsenaal in de door de Amerikanen bezette zönes veroorzaakt werden. Her haalde pogingen der aanvallers om ook in het noordelijk deel van het arsenaal, dat de haven beheerscht, binnen te dringen, werden bloedig afgeslagen. Nog steeds handhaven zich de zware Duitsche marine- batterijen, die den haveningang zoo doeltreffend blokkeerden, dat het den geallieerden oorlogsschepen tot dusver niet mogelijk was zich mees ter te maken van de haven en de vernielde installaties daarvan. De zware pantserslag bij Tilly duurde met toenemende hevigheid voort. De aanvallende Engelschen trachtten hun druk te versterken door het aanvoeren van nieuwe af deelingen jachtbommen werpers en gevechtsvliegtuigen voor den korten afstand. Zij breidden hun aanvalssector verder naar het oosten uit, waarbij zij er met aanzienlijk ge bruik van materiaal in slaagden, de Duitsche linie ongeveer twee k.m. terug te drukken, zonder dat zij echter de gehoopte doorbraak in zuidoostelijke richting konden forceeren. Voor de uitbreiding hunner -stellin gen moesten zij een buitengewoon hoo- gen prijs betalen. Eén enkele Duitsche pantserformatie meldt de vernietiging van 59. Britsche tanks. Ook de Engel- sche verliezen aan dooden en gewon den waren ongewoon zwaar, doordat het 'terrein gunstige mogelijkheden biedt voor de Duitsche nesten van tegen stand. De Duitsche machine-geweer- posten lieten vaak de voorste Britsche pantserwagens voorbijgaan, om daarna een vernietigend vuur te richten op de volgende infanterie-formaties, zoodat zij er op verscheidene plaatsen in slaagden, de vijandelijke pantserwagens van de infanterie te scheiden. Daarna werden deze pantserwagens door pant- serafweergeschut en pantserjagers in de flank of in den rug stukgeschoten. Weermachtbericht. In Cherbourg wordt nog steeds gevochten. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 27 Juni (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In Cherbourg werd den geheelen dag in enkele steunpunten met de grootste verbittering gestreden. Pas tegen den avond gelukte het den vijand, die in de bloedige straat gevechten zware verliezen leed, zich in het bezit van een groot deel der stad te stellen. Eenige van onze nesten van verzet vechten daar al tijd nog met voorbeeldige dapper heid. In het arsenaal en in een aantal steunpunten van de marine en de Inchtmacht houden de dap pere bezettingen tegen alle vijan delijke stormaanvallen stand. Ook hier heeft de vijand zware verlie zen geleden. Land- en kjistbatterijen der eigen ge- S LZi7Z w *1 vechtsgroep. 'die zich op het schier- eedsformule, die gebruikt werd bij de -:i-„h nnnrHmoctpn ™n nhprhmtre beëediging van de kabinetsleden. Zooals bekend is de eed niet afgenomen op het huis van Savoye, doch op de „Nationale belangen van Italië". In politieke kringen in Noord-Italië vermoedt men, dat de stadhouder een Italiaansche militaire regeering wil vor men, die dictatoriale volmachten zal hebben en die practisch het einde zou beteekenen van het begonnen herstel van de parlementaire democratie in be zet Italië. De regeering-Bonomi heeft daartegenover meegedeeld, dat zij bin nen afzlenbaren tijd de wetgevende ver gadering zal bijeenroepen om over den toekomstigen staatsvorm te beraadsla gen. Gezien de tegenwoordige houding van de politieke partijen zou de wetge vende vergadering ongetwijfeld de re publiek uitroepen. eiland ten noordwesten van Cherbourg bevindt, ondersteunden de verdedigers der stad met goed gericht artillerie vuur. Marine-troepen van de kust- batterijen, van de Nachrichten- en Landdienststellen, alsmede aan land op gestelde scheepsbemanningen, hebben zich bij de gevechten om Cherbourg onder het opperbevel van aden com mandant ter zee in NormanBië schout bij-nacht, Hennecke, en onder leiding Van den havencommandant van g^er- bourg, Fregattenkapitan Witt, bijzon der onderscheiden. De marine-kustbatterij „York" heeft voor Cherbourg een lichten kruiser tot zinken gebracht. In het gebied van Tilly breidde de vijand zijn aanvallen tot verdere sectoren uit. Den geheelen dag duurden de zwaarste infanterie- en pantsergevechten voort. De vijand. In 't verleden Ligt het heden, In het nu wat worden zal. BILDERDUK. Ook thans weer strijden Neder landers voor Europa's vrijheid ter zee, in trouwe verbonden heid met hun Duitsche kamera den. O/H. P.m. Joos de Moor, overleden op 10-2-1618. Vice-admiraal. Blok kade Duinkerken 1S88. Spaan- sche galleien 1603, O/H. P.m. GOED VOORGAAN DOET GOED VOLGEN! Zet ook gtJ u derhalve ln voor de toekomst van Uw Volk en meldt U als vrijwilliger bij de Erlegsmarine. Aanmelding staat open voor lederen Nederlander van 1715 Jaar en kan geschieden bij de Martneannahmestelle West Zwelgstelle Niederlande te Utrecht, alle Hafen- en Ortskommandanturep en bij de Nebenstellen der Waffen H. alwaar tevens alle gewensebte Inlichtingen worden verstrekt. die door tegenaanvallen tot staan ge bracht werd, kon slechts weinig ter rein winnen. Voor den Orne-mond dwongen onze kustbatterijen verschei dene transportschepen den steven te wenden. Den laatsten tijd werden talrijke aan valschermen neergelaten vijandelijke sabotage-gjoepen in het Fransche ge bied in den strijd vernietigd. Het stadsgebied van Londen lag ver der onder zwaar „V. l"-storingsvuur. Italiaansche, front. In Italië zette de vijand zijn sterke doorbraakaanvallen voort. Ondanks krachtige ondersteuning door artillerie en tanks kon hij slechts op eenige plaatsen op den uitersten westelijken vleugel enkele kilometers naar het noorden opdringen. Aan het geheele overige front tot aan het Trasimeensche meer behaalden onze troepen in tropische hitte een volledig afweersucces. Bij de gevechten ten noorden van Grosseto heeft zich een gevechtsgroep onder luit.-kolonel Ziegler bijzonder geweerd. De dappere kom- mandeur vond hierbij den heldendood. Oostelijke front. In den centralen sector van het Oos telijke front staan onze dappere divi sies in de sectoren van Bobroeisk, Mo gilef en Orsja in een heftigen afweer- strijd met de Sovjets, die met gecon centreerde strijdkrachten aanvallen. Ten westen en zuidwesten van Witebsk ba nen zij zich al strijdende een weg naar nieuwe stellingen. Ten oosten van Po lozk zijn talrijke, door tanks onder steunde aanvallen der bolsjewieken in eengestort. Ten zuidoosten van Ples- kau hebben onze grenadiers een pene tratie van den vorigen dag opgeheven en hebben zij herhaalde tegenaanvallen der bolsjewieken afgeslagen. Finsche front. Aan het Finsche front vernietigden Duitsche slagvliegtuigen 23 vijandelijke tanks. Zware, Duitsche gevechtsvlieg tuigen ondernamen in den afgeloopen nacht geconcentreerde aanvallen op de stations Brijansk en Klinzyn, die uit gestrekte branden en ontploffingen ver oorzaakten. Een formatie Amerikaansche bom menwerpers viel in de ochtenduren van gisteren buitenwijken der stad Weenen aan. Er onstond schade aan gebouwen en er werden verliezen aan gericht onder de bevolking. Strijdkrach ten van de Duitsche en Hongaarsche luchtverdediging vernietigden 54 vij andelijke vliegtuigen, waaronder 46 viermotorige bommenwerpers. In den afgeloopen nacht hebben en kele Britsche vliegtuigen bommen ge worpen op landelijke gemeenten in het gebied van Göttingen. De Rijksminister van Buitenlandsche Zaken, von Ribbentrop, heeft een bezoek gebracht a?n de Finsche regeering. Tijdens dit bezoek werden de voor Duitschland ?n Finland van belang zijnde kwesties en in het bijzonder de door de Finscheregeering naar voren gebrachte wensch naar gewapende hulp besproken Dë Duitsche regeering heeft zich bereid verklaard aan dezen wensch van de Fin sche regeering 'te voldoen. De besprekingen, die tusschen Rijks minister von Ribbentrop eenerzijds en president Ryti en den Finschen minister van Buitenlandsche Zaken, Ramsay, an derzijds, plaats vónden, werden gedragen door den geest van wapenbroederschap tusschen de legers en de vriendschap tusschen de beide volken Voljedige over eenstemming der opvattingen van de Rijksregeering en van de Finsche regee ring werd op alle punten bereikt 29 Juni: Zon op 5.20 u„ onder 22.07 u. Maan onder 2.02 u„ op 14.25 u. Het hoofdbestuur van het Nederland sche Roode Kruis deelt mede, dat met ingang van 1 Juli 1944 "een nieuwe rege ling van de pakketzendingen aan alle Nederlandsche krijgsgevangenen in Duitschland van kracht wordt". In de eerste plaats zal met ingang van dien datum maandelijks een „nationaal pakket" van 5 kg., bevattende levens middelen, door het Nederlandsche Roo de Kruis aan alle Nederlandsche krijgs gevangenen worden gezonden. De z.g. briefpakjes van 2 kg. (6 8 per maand), die door de familieleden over de post via het Nederlandsche Roo de Kruis werden gezonden, komen te vervallen. In de plaats daarvan mogv-n de familieleden één pakket van 5 kg. per maand via het Nederlandsche Roode Kruis zenden. Dit pakket mag behalve levensmidde len, ook kleine gebruiksvoorwerpen, toiletartikelen enz. bevatten. Zendingen van boeken en kleedingstukken kunnen op de tot dusver gebruikelijke wijze voortgang vinden door tusschenkomst van de V afdeeling. Een en ander zal nader worden uiteengezet in een cir culaire, die binnenkort aan alle familie leden van de Nederlandsche krijgsge vangenen zal worden toegezonden, te zamen met het benoodigde etiket, met behulp waarvan dit pakket van 5 kg., als voorheen, via de posterijen over» het Nederlandsche Roode Kruis wordt ge leid. Het publiek wordt er nadrukkelijk op gewezen, dat in deze familiepakketten géén verboden voorwerpen worden gesloten en dat het zich ook dient te onthouden van alle andere zendingen buiten het Nederlandsche Roode Kruis om (bijv. door de Spoorwegen, Van Gend en Loos, enz.) Zelfs iedere poging om aan de Nederlandsche krijgsgevan genen pakjes te doen toekomen, anders dan door tusschenkomst van het Neder landsche Roode Kruis, brengt de gehee le pakketzending aan alle Nederland sche' krijgsgevangenen in gevaar. In de praktijk blijkt er veel misver stand te bestaan over devraag welke waarde moet worden toegekend aan de woorden „Loon- en Salarisnormen" in ar tikel 1 van het Besluit no. 120/1942 van den Secretaris-generaal van het departe ment van Sociale Zaken tot handhaving -van het loon- en salarispeil. Dit artikel verbiedt n.l., behoudens enkele uitzonde ringen, elke verandering van de besta eli de loon- en salarisnormen, alsmede van andere regelmatige uitkeeringen. Tijdens den werkingsduur van de Veror dening no. 217/1940 heeft het College van Rijksbemiddelaars, op grond van richtlij nen dienaangaande door de bevoegde au toriteiten verstrekt, den term „Loon-r en Salarisnormen" en „Regelmatige uitkee ringen" vrij ruim uitgelegd. Het bedrijfs leven is kennelijk van oordeel, dat deze uitlegging ook th^ns nog van kracht is. Zoo meent men, dat voor de toekenning van periodieke salaris- en loonsverhoo- gingen gèen toestemming, vereischt is. omdat dergelijke verhoogingen geen wij ziging zouden brengen in de loon- en sa- laris-n o r m e n. Het is echter komen vast te staan, dat een dergelijke ruime bevoegdheid van den individueelen ondernemer tot onaan vaardbare consequenties lëidt. Meer dan eens worden loonsverhoogingen gegeven met de motiveering, dat er sprake is van een periodieke loonsverandering of van een functie-wijziging. De ervaring leerde evenwel, dat het begrip „periodiciteit" allerminst vaststaat, terwijl „functie-wij zigingen" dikwijls uit minimale arbeids- verschillen worden afgeleid. Reeds in Juni van het vorig jaar heeft ■I De Westfriesche editie van het Dagblad voor Noord-Holland werd gisteren opgeluisterd door de vol gende advertentie: „Welke eerlijke vinder be zorgt mij mijn interlock onderjurk terug? Inlichtin gen tegen belooning bij enz." Deze overigens zeer menschelijke noodkreet zal dengenen, die gewend zijn wat dieper door te denken en naar de wet van oorzaak en gevolg te vragen, stellig eenige problemen bieden omtrent het „hoe?" en „waar?" Ik voor mij neem terstond aan, dat de dame in kwestie haar kostbare kleedingstuk, dat tegen woordig goud waard is, in een zweminrichting of bij het zonneba den is kwijtgeraakt. Maar en nu kómt het waar om spreekt zij over een „vinder" en niet over een „vindster," wat, van het standpunt van een onderjurk uit, toch veel logischer geweest zou zijn? Zeker, de mannenflanelletjes worden langzamerhand ook schaarsch, maar om nu voetstoots aan te ne men, dat de eerste de beste man maar dadelijk bereid is zich in een onderjurk te steken, lijkt mij het wantrouwen een tikje te ver gedre ven- Hoewel het hem misschien niet zou misstaan. Ik heb Buziau eeni in rose onderjurk zien wandelen over het tooneel, wèl te verstaan! en het stond hem niet kwaad. VOVIDIUS. J de Gemachtigde voor den Arbeid er de aandacht op gevestigd, dat voor iedere salaris- of loonsverhooging, zoowel de z.g. periodieke, als die. welke voortvloeien uit verhoogde arbeidsprestatie of functie wijziging van de betrokkenen, zijn toe stemming dient te worden gevraagd. Van dezen regel mag slechts worden afgewe ken wanneer de loon- of salarisverhoo- ging door eenig rechtsvoorschrift waar onder begrepen een regeling van arbeids voorwaarden of andere algemeene of bijzondere beschikkingen van het College van Rijksbemiddelaars of den Gemachtig de voor den Arbeid uitdrukkelijk is voor geschreven. Hierbij wordt opgemerkt, dat een arbeidsovereenkomst geen „rechts voorschrift" is. Loonsverhoogingen, die na Mei 1940 bij arbeidsovereenkomst zijn bedongen, behoeven dus de toestemming van den Gemachtigde voor den Arbeid. Teneinde nu allen twijfel weg te nemen en een onjuiste interpretatie van artikel 1 van bovengenoemd besluit onmogelijk te maken, heeft de Gemachtigde voor den Arbeid gebruik makende van zijn be voegdheid krachtens artikel 4 van Besluit no. 120/1942 thans een beschikking uit gevaardigd. waarin hij duidelijk aangeeft wat onder „Loon- en Salarisnormen" moet worden verstaan, n.l. de door het College van Rijksbemiddelaars of den Gemachtig de voor den Arbeid goedgekeurde loon- en salaris-schalen of, indien zulke schalen niet bestaan de loonen en salarissen, die op 9 Mei 1940 bestonden of sindsdien met Inachtneming van de bepalingen vah den „Loonstop"- zijn vastgesteld of ge wijzigd. Als andere „regelmatige uitkeeringen", waarvan verandering volgens artikel 1 verboden is. worden beschouwd alle ver goedingen. hoe ook genoemd, die een pe riodiek karakter drageit; alsmede alle op geld waardeerbare rechten van periodiek karakter, die uit de arbeidsvoorwaarden voortvloeien of aan de arbeidsverhoudin gen verbonden zijn, zooals b.v. uitkeerin gen bij ziekte, kinderbijslagen, reis* en rijwielvergoedingen, door den ondernemer betaalde pensioenpremies e.d. Deze beschikking, die in werking trad op den dag van haar afkondiging, ge publiceerd in de Nederlandsche Staats courant van 26 dezer. Tot oordeelen bevoegde kringen in Duitschland, evenals in het kamp van den tegenstander, zjjn het sedert maanden in één op zicht eens geweest, n.l. dat dezen zomer de oorlog in een stadium zou treden, dat voor den afloop van den strqd beslissend zou zijn. Wanneer dan ook thans het oorlogsgebeuren aan de Europeesche fronten een nog niet bereikt hoogtepunt tegemoet schijnt te gaan, verklaart men van Duitsche zijde hierdoor geenszins te zijn ver rast. Nu het door Duitschiands tegenstanders aangekondigde of fensief uit het westen, zuiden en oosten is begonnen en van de Duitsche weermacht een schier bovenmenschelijke taak wordt ver langd, sluit men hier geenszins de oogen voor den ernst van den toestand. Het verlies van Cherbourg wil men hier allerminst baga- telliseeren. Wel meent men te weten, dat de verovering van de zeevesting meer tijd heeft geëischt dan in de plannen der geallieer den was voorzien, waardoor de Duitsche legerleiding den tijd heeft gehad haar verdediging te organiseeren. Het bezit van Cherbourg is evenwel voor de geallieerden, naar in Duitsche militaire krin gen ook wordt toegegeven, althans in tactisch opzicht een niet te onderschatten voordeel. Sovjet-offensief over 400 k.m. breedte. Meer nog dan het verloop van den strijd in 't westen wordt de ontwikke ling aan het Oostelijk front te Berlijn alleszins ernstig beoordeeld. De Sovjet- Russen vallen hier aan op een bijna 460 km breed front, dat zich van het ge bied van Witebsk tot dat van Shlobin uitstrekt, en te Berlijn wordt onomwon den toegegeven, dat zij reeds in de eerste dagen van hun zomeroffensief niet te verwaarloozen successen hebben behaald. Vertrouwen in den afloop. Terwijl men dus te bevoegder plaatse in de Duitsche hoofdstad den ernst van den militairen toestand geenszins wil verbloemen, legt men anderzijds ver trouwen in den afloop van de groote krachtmeting aan den dag. De Duitsche legerleiding is door de ontwikkelingen geenszins verrast en heeft alle aan het adres van Duitschland gerichte bedrei gingen ernstig opgevat, overtuigd als zij is, dat de tegenstander zijn materieel overwicht zal willen uitbuiten om het land op de knieën te dwingen. Daar om heeft Duitschland. zooals reeds eenige malen van toonaangevende zij de betoogd is, zich op de komende groote krachtmetingen voorbereid en zijn strategie in overeenstemming ge bracht met de eischen, die in het be slissende stadium van den oorlog ge steld kunnen worden. Zoo heeft men zich de opoffering van in een vroeger stadium van den oorlog veroverde ge bieden getroost, om, naar van gezagheb bende zijde werd verklaard, in het be slissende uur sterk te zijn. Met ter zijdestelling van vrijwel alle propagan da constateert men thans in militaire kringen, dat men op de verschillende fronten, terrein heeft moeten prijs ge ven. doch men voegt hier tegelijkertijd aan toe. dat dit alles slechts een begin vormt van het beslissende stadium, dat nog geen definitieve beoordeeling toe laat. Met een treffenden werkelijkheidszin, betoogt men in toonaangevende mili taire kringen, dat het thans niet meer om steden gaat. hoe smartelijk het ver lies hiervan ook moge zyn, doch dat alles gezien moet worden in het kader van het geheel der strategie. Wat voor het westen geldt, zoo zegt men, geldt wellicht in sterkere mate nog voor het oosten: de waarschijnlijkheid, dat de tegenstander op andere punten even eens tot het offensief overgaat verbiedt het in den strijd werpen van strategi sche reserves, zoodat de verdedigers zonder deze versterkingen rioeten zien uit te komen. Dat althans tactische overwinningen van den tegenstander hierbij niet te vermijden zijn moet men op den koop toe nemen. Moeilijke taak in Oost-Europa. De strategische conceptie der Duit sche legerleiding meent de Völkischer Beobachter als volgt te kunnen ken schetsen: In het westen den naar een beslissing strevenden aanval van den tegenstander niet uit den weg gaan, doch hier den strijd opnemen, in den loop eener vermoedelijk vrij lange reeks gevechten en slagen een beslissing, al thans voor het westelijk strijdtooneel, bewerkstelligen en pas na d^pe voorloo- pige beslissing den tegenstander in het oosten weder met volle sterkte tege moet treden. Het is duidelijk, zoo schrijft het blad, dat dit besluit van den beschouwer het gemakkelijkste deel van de taak e'scht, n.l. dezen stand Van zaken te begrijpen. f

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1