DAGBLAD VOOR r Oorlog op drie fronten strategisch één geheel. Slag om Caen ontwikkelt zich. Strijd om Cherbourg duurde te lang voor geallieerden. f Duitsche militaire hulp aan Finland. Stormloop op Polotsk afgeslagen. .J Orsja en Witebsk door de Duitschèrs ontruimd. Vergeefsche vijandelijke aanvallen in Italië en Rusland. Artsen en artsen.... Minister Henriotvermoord Bestraffing van loonovertreders. Drankdiefstal te Hoorn berecht. Heer-Hugowaard. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. DONDERDAG 29 JUNI 1944. ALKMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 150, 2 pagina's. Hoofdredacteur: H. M. C. SCHRöDER, Alkmaar, (afw.). Prijs der gewone advertenties in deze editie min. 1.40. elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de geheele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2,10, voor het geheele Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. Generaal Dittmar: In een radiovoordracht over den militairen toestand heeft luitenant-gene raal Dittmar uiteengezet, dat de Duitsche leiding de strategische voor nemens der Geallieerden, zooals die in Teheran waren vastgelegd, steeds uitsluitend van een militair standpunt heeft trachten te zien met bewust uitschakelen van alle ongetwijfeld aanwezige politieke geschilpunten. Het is duidelijk, dat zoo'n opvatting in meer dan één opzicht buiten beschou wing liet, dat er nog nooit een coalitie is geweest, die ook in de uiterste beweegredenen der deelgenooten volledige overeenstemming heeft getoond. Dit had echter in ieder geval dit goede, dat het Duitschland behoedde voor een gevaarlijk zelfbedrog ten aanzien van den omvang en den ernst der in dit jaar te verwachten gevechten. Met op zijn minst tijdelijke achterstel ling van alle politieke gezichtspunten achter het overheerschende doel om het gehate Duitschland te overwinnen, zijn Britten, Amerikanen en bols jewieken overgegaan tot den concentrisch geleiden, naar tijd en effect op elkaaf- afgestemden aanval in het Zuiden, Westen en Oosten. De taak, die daarmede aan Duitschland is gesteld, kan alleen bestaan in het met succes afweren van de groote offensieven, terwijl het eigenlijke doel der vijanden moet zijn de vernietiging van zoo sterk mogelijke deelen der Duitsche en Verbonden strijdkrachten en daarmede een funöamenteele verzwakking van het Duitsche gevechtsvermogen. Waarde van offers aan terrein en menschen. Eerst in de tweede plaats, zoo ging luitenant-generaal Dittmar verder, ko men vorderingen, die tot uitdrukking komen in het veroveren van bepaalde stukken terrein. Zij kunnen van zeer groote beteekenis zijn, maar hun waar de is niet op dezelfde wijza absoluut als de verliesbalans, die overal en on der alle -omstandigheden de beslissende grootheid vormt voor ons, evenals voor onzen vijand. Het wil ons voorkomen, dat deze kwestie zeer bijzondere beteekenis heeft met het oog op onze westelijke tegen- standêrs. Üit talrijke met elkaar in overeenstemming zijnde berichten we ten wij, met welke buitengewone offers Britten en Amerikanen, en vooral de laatsten, de totdusverre verworven 'ge ringe vorderingen op het landingshoofd van Normandië hebben moeten koopen. Wij kennen de verwachtingen 'ten aanzien van een snel einde van dezen oorlog, die in beide oorlogvoerende landen door de breede massa verbon den waren met het begrip der invasie en de door de regeering ijverig ge voede verwachting, dat het daarbij een actie betrof, die gezien de ongehoorde overmacht aan materiaal aan gealli eerde zijde, eenvoudig niet kon mis lukken. Daarmede was ongetwijfeld de verzekering tegenovPr de eigen volken verbonden, dat de verliezen binnen draaglijke,, grenzen zouden blijven. Dit is anders uitgekomen. Men be hoeft geen strateeg te zijn om te weten dat hoe langer hoe meer de omvang der gebrachte offers de vraag naar zin en doel van deze ontzaglijke verliezen zal doen opkomen. De gebeurtenissen hebben getoond, dat de overmacht van strijdkrachten en middelen aan Anglo-Amerikaansche zijde groot genoeg is geweest om met een stoot van geweld, zooals men zich dien slechts moeilijk kan voorstellen, maar ook met buitengewoon zware ver liezen in Cherbourg binnen te dringen. Wij hebben zelf het buitgemaakte bevel van het zevende Amerikaansche legerkorps in handen gehad, betref fende het voorgenomen verloop van de invasie. Cherbourg moest, dat blijkt daaruit, op den vierden dag genomen zijn. Bijna .precies drie weken heeft de strijd om de vesting in breederen zin geduurd. Tijdwinst van groot belang. Er kan geen twijfel over bestaan, dat er in iederen oorlog fasen bestaan van de operatieve, ja strategische ontwik keling. waarin ook een korte tijdwinst van den' anderen kant gezien tijd verlies van buitengewone beteeke nis kan zijn. Zoo'n fase schijnt ons op het oogenblik te zijn gegeven. In de eerste plaats ten aanzien van stad en haven van Cherbourg zelf. Een vroegtijdige verovering zou van beslis sende beteekenis hebben kunnen zijn voor de voortzetting van de invasie. Thans drie weken na het begin van de invasie, is het nut. dat de tegenstan der binnen afzienbaren tijd daaruit kan trekkeh, niet meer zoo groot, aangezien er tijd genoeg is gebleven om de haven installaties te vernielen. Maar ook in een ander opzicht heb ben drie weken strijd om de vesting Van Cherbourg operatieve vruchten af geworpen. Haar weerstand, vooral ech ter de activiteit van haar garnizoen in de' gevechten te land gedurende de eer ste twee invasieweken, heeft aanzien lijke krachten van den tegenstander ge bonden in een tijd, dat déze, vooral met een in de eerste da%en veroverde groote haven in den rug. het brugge- hoofd wellicht zou hebben kunnen maken tot een springplank voor de be slissende operatie, die in het voor nemen lag. Dat wij deze tijdruimte gebruikt heb ben om onze kra"hten te groepeeren en den opmarsch voort te zetten, dat zal nog blijken. De Britten en Ameri kanen, aldus ging luit.-generaal Ditt mar voort, staan, ondanks Cherbourg, nog altijd in het al te nauwe landings gebied aan de kust van Normandië en zullen wel weten, dat deze toestand geenszins zonder gevaar voor hen is, te minder, daar hur. geenszins gemakke lijke situatie door zekere, in de eerste plaats door het nieuwe wapen zicht baar geworden wapentechnische ont wikkelingen een belangrijke verscher ping kan ondergaan. Zoo kan ook hier in een ernstig motief voor den tegen stander gelegen zijn om zich te haasten en Montgomery zal derhalve alles in het werk stellen om het verworven lan dingshoofd te verbreeden en te ver diepen. Verhouding der andere fronten. Ten aanziep van den slag in midden- Italië, zeide spr., dat deze het karakter draagt van een afleidings- en bindings- aanval van den grootsten omvang. Van dit standpunt moeten de vorderingen van den tegenstander worden be schouwd, die er niet in is geslaagd de nagestreefde^ operatieve doorbraak tot stand te brengen, doch wiens geheele actie door de Duitsche divisies is om gezet in een frontaal uitgevoerd, aan verliezen rijk volgen. De uithoudings kracht van de troepen van veldmaar schalk Kesselring zal van belangrijken invloed zijn op de gebeurtenissen aan het invasiefront. Het is nog te vroeg, aldus luit.-gen. Dittmar, om in bijzonderheden te spre ken over het bolsjewistische groote offensief. Evenals aan het Atlantische front, schijnt ook in het Oosten een opeenvolgende volgorde der afzonder lijke partieele offensieven in het voor nemen te liggen. Hierover zal te zijner tijd uitvoeriger kunnen worden gespro ken. Vast staat in ieder geval reeds thans, dat ook in het Oosten iedere afzonderlijke gevechtshandeling wordt bepaald door het daarboven staande doel der succesvolle uitvoering van een oorlog op verscheidene fronten en daar naar moet worden beoordeeld, Zooals bekend, lieeft minister Von Ribbentrop een bezoek gebracht aan Finland en ttfdens dat bezoek is ge sproken over hulp aan Finland. Voor gewapende hulp staan vrij sterke Duitsche troepencontingenten ter beschikking, schrijft thans de militaire correspondent van het D.N.B., Martin Hallensleben en hif zegt dan o.m. het volgende: Deze sterke contingenten zullen zich waarschijnlijk reeds zeer spoedig in Kare- lië doen voelen. Het Sovjet-offensief tégen Karelië, dat ook daar terreinwinst kon behalen, is er ongetwijfeld op gericht thans met mili taire middelen te bereiken, wat politiek niet lukte. n.l. Finland uit den oorlog te drijven. De taaiheid van de Finsche ver dediging en de bekwaamheid van de militaire leiding van dit heldhaftige volk zijn totdusver den toestand meester ge worden. Dat het terreinverlies, in het bijzonder het prijsgeven van Viipuri. slechts van voorbij gaanden aard kan zijn, daarvoor staat naast den Finschen wil tot zelfbehoud ook de Duitsche steun borg. Het mag zuiver symptomatiseh be schouwd worden, dat de Duitschèrs, of schoon zij op het oogenblik zelf van alle kanten door de geallieerden worden aangevallen, er niet aan denken, om de een of andere momenteele overweging, een wapenbroeder in den steek te laten, die zijn militaire kracht totdusver op zeer voorbeeldige wijze heeft aangewend voor de handhaving van zijn voor geheel Europa waardevol bestaan als volk en staat. Het gaat ook hier uiteindelijk om een gemeenschappelijk doel: de uitscha keling van de permanente bedreiging uit het Oosten. De Duitsche militairen achten het ook kenmerkend, dat het communiqué spreekt van volledige overeenstemming op alle punten. Deze passage zou in het bijzon der gelden voor de «gemeenschappelijke militaire plannen, zooals deze door de militaire desktmdigen, die ongetwijfeld de besprekingen wel zullen hebben bij gewoond, aan de hand van de richtlijnen van de beide oppercommando's zijn op gesteld. (Interinf.) Omtrent den grooten af- weerslag In het centrale deel van het oostelijke front verneemt hqt Interna tionale Informatiebureau, dat het Duitsche garnizoen van Orsja er in is geslaagd, den sterken bolsjewis- tischen omsingelingsring te verbreken en zich den weg naar het Westen vrjj te maken. Ook het garnizoen van W i t e b s k baant zich al strijdende in gesloten front een weg naar de eigen linies. In het gebied van Bobroeisk en Mogilef hielde de zware strijd giste ren den geheelen dag met onverminder de hevigheid aan. De Sovjets wonnen hier met zware verliezen terrein, doch konden de hechte Duitsche steunpunten, ondanks hevige geconcentreerde bolsje wistische aanvallen, niet onder den voet loopen. Ten Zuidoosten van Polotsk stortten sterke bolsjewistische aanvallen in het Duitsche .afweervuur bloedig ineen. Sinds 23 Juni werdén hier in totaal 107 bolsje wistische tanlis vernietigd. Dè Sovjet-Russische leiding heeft in den centralen sector van het Oostelijke front klaarblijkelijk het plan door ruim gebruik van talrijke snelle pantsereen heden en gemotoriseerde formaties over te gaan tot een omsingelingsbeweging in grooten stijl. Zoowel de Zuidelijke aan- valswig, waarvan het zwasrtepunt in het gevechtsgebied van Bobroeisk moet worden gezocht, als de Noordelijke Sov jet-Russische stootgroep, die uit het ge bied van Witebsk naar het Zuidwes ten oprukt, hebben het gebied van Minsk tot doel, waardoor de achter- waartsche verbindingen van de in dit gebied staande Duitsche strijdkrachten moeten worden afgesneden. Slechts geringe winst voor de Britten. Nog voor de strijd om Cherbourg ten einde was, hebben strijdkrachten van het geallieerde invasieleger in Normandië een grootschen aanval ge opend in den sector Caumont-Tilly- Caen in het Zuiden van het front, welke zich tot een hevigen slag heeft ontwikkeld, die men den slag om Caen zou kunnen noemen. Het zijn de eerste landoperatïes in het brug- gehoofd op grootere schaal. De in dezen sector opereerende En- gelscben en Canadeezen van Montgo mery's tweede leger trachten van het voor enkele dagen veroverde Tilly uit in Zuidoostelijke richting op te ruk ken naar den weg, die het 10 kilome ter ten Zuiden van Tilly gelegen VU- In 't verleden Ligt het heden, In het nu wat worden zal. BILDERDIJK. Ook thans weer strijden Neder landers voor Europa's vrijheid ter zee, in trouwe verbonden heid met hun Duitsche kame raden. O/H. P.m. Willem de Zoete. Luitenant- admiraal 1602. Slag tegen de Spanjaarden bij Dover. Aug 1605. Expeditie naar Spanje 1606, zee- roovers 1618, Roebelle 1625. O/H. P.m. GOED VOORGAAN DOET GOED VOLGEN! Zet ook gU U derhalve In vbor de toekomst van Uw Volk en meldt U als vrijwilliger bij de Kriegsmarine. o Aanmelding staat open voor lederen Nederlander van 17—45 Jaar en kan geschieden bij de Marineannahmestelle West Zweigstelle Niederlande te Utrecht, alle Hafen- en prtskommandanturen en bij de Nebenstellen der Waffen W. alwaar tevens alle gewenschte inlichtingen worden verstrekt. lers-Bocage met Caen verbindt. Zij zijn bij Fontenay den weg gepasseerd, die van Caumont over Juvigny naar Caen leidt, doch sedertdien op sterk toenemenden Duitschen tegenstand gestuit. Een van Tilly naar het Zuid westen oprukkende colonne is hij het circa 5 kilometer van deze stad gele gen Hotot door de Duitschèrs tegen gehouden. De Britsch-Canadeesche strijdkrachten, welker aanvallen van een buitengewone hevigheid zijn, trachten hun aanvalsfront te verbreeden, teneinde zich de noodige manoeuvreerruimte te verschaffen. Zij .ontmoeten hierbij in kracht toenemenden Duitschen tegenstand, waardoor zij de aanvankelijk in de Duitsche linies gesla gen bres slechts op één plaats konden vergrooten, terwijl zij op andere punten iets van het gewonnen terrein moesten prijsgeven. Er heeft zich hier een om vangrijke slag van groote hevigheid ont wikkeld, waarin aan beide zijden op groote schaal artillerie en tanks in den strijd worden geworpen. De opzet van de geallieerden schijnt te zijn, Caen in het Zuiden te overvleuge len en de verbinding tot stand te bren gen met de troepen in het bruggehoófd op den Oostelijken oever van de Orne, waardoor^ de stad ingesloten zou zijn. Dit plan schijnt de Duitsche legerleiding met alle middelen te willen verhinderen en dit verklaart dan ook het verbitterde ka rakter van de gevechten. Aan Duitsche zijde wordt hieraan deelgenomen door de W-Pantserdivisie „Hitler-Jugend", een nieuw opgestelde formatie, die in Nor mandië haar vuurdoop ontvangt. Aan den mond van de Orne zijn in de afgeloopen dagen sterke strijdkrachten aan land gezet, die in het gebied van Caen in den strijd worden geworpen. Naast deze landingen, die in direct tac tisch verband met de aan den gang zijn de gevechten staan, verwachten Duitsche militaire kringen nog steeds nieuwe lan dingen op groote schaal elders aan de kust. Deze verwachting is gebaseerd op het feit, dat naast het leger, dat thans vrijwel in zijn geheel naar het vasteland is overgebracht, nog twee andere legers in Engeland en Schotland den geallieer den voor invasiedoeleinden ter beschik king staan. De beide laatste legers wor den, volgens Duitsche inlichtingen, even wel niet, zooals het leger in Normandië, door eljteregimenten gevormd. Tot d* laatste patroon. De gevechten In de stad Cherbourg lie pen Dinsdagavond voor het grootste deel ten einde, nadat de zich nog handha vende Duitsohe groepen de laatste patro nen hadden verschoten. De Amerikanen ujn er echter tot dusverre nog niet in geslaagd de belangrijkste haven districten te overmeesteren. De garnizoenen der ha venforten blijven zich handhaven en slui ten alle toegangen af. Ook het Noorde lijke deel van.het arsenaalgebied 's nog in Duitsche handen Ook het Duitsche steunpunt bij Kaap Levi op het noord westelijke deel van het Normandische schiereiland verdedigde zich eveneens met succes tegen herhaalde Amerikaan sche aanvallen en hield tevens met zijn zware geschut de voor Cherbourg liggen de geallieerde oorlogsschepen in bedwang. Weermachtbericht. Puinhoopen van Cherbourg bezet door den vijand. UIT HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 28 Juni (DNB). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In Normandië lag het zwaarte punt van de gevechten weer in het gebied ten zuidoosten van Tilly. Gedurende den geheelen dag vielen sterke vijandelijke infanterie- en pantserformaties, door de zwaar ste scheepsartillerie ondersteund, ons front aan. Haar stormloop stortte ineen als gevolg van den taaien tegenstand van onze dappere divisies, die den vijand door tegen aanvallen op eenige plaatsen het terrein, dat den vorigen dag was verloren gegaan, weer ontrukten. Slechts in één sector kon de vijand na een harden, wisselvalligen strijd zijn penetratiegebied eenigermate uitbreiden. Hij leed uiterst zware verliezen aan dooden en gewonden en verloor meer dan 50 tanks. Ten oosten van de Orne werd een vij andelijke stoottroep volkomen ver nietigd, In het gebied van Cherbourg blijven zich nog altijd talrijke steunpunten van het leger, van de marine en de lucht macht dapper en plichtsgetrouw ver dedigen. Het binnenvaren in de haven van Cherbourg vormt daardoor voor den tegenstander nog altijd een belem mering, hoewel de puinhoopen van de stad in het bezit van den vijand zijn. Ook in het noordoostelijke en noord westelijke deel van het schiereiland Cherb.ourg handhaven zich nog eigen steunpunten in onwrikbare standvastig heid. In den afgeloopen nacht vielen zware gevechtsvliegtuigen vijandelijke scheepsr sconcentraties voor de Normandische kust aan. Een speciaal landingsschip werd in brand geworpen. Er ontston den ontploffingen. De marine-kustbatterij „York" dwong een vijandelijken torpedojager en een formatie torpedo-motorbooten,' die de haven Cherbourg wilden binnen drin gen, den steven te wenden. Voor dè Nederlandsche kust en in het Kanaal beschad'gden patrouillebooten verscheidene Britsche torpedo-motor booten. Zwaar vuur van de „V. 1" blijft on afgebroken op het gebied van Londen liggep. Italiaansche front. Aan het Italiaansche front werd ook gisteren weer in den sector tusschen de kust en het Trasimeensche meer verbitterd gevochten. De vijand pro beerde opnieuw, met sterke infanterie- en pantserformaties, ons front te ver breken. Er ontstonden zware, wissel vallige gevechten, waarin de vijand echter slechts op den uitersten weste lijken vleugel terrein kon winnen. In alle overige sectoren werd hij met zware verliezen aan dooden en gewon den verdreven. In de zware afweer- gevechten ten westen van het Trasi meensche meer hebben de 29e pantser- grenadierdivisie, onder bevel van luit.- generaal Fries, de 4e valschermjager divisie, onder bevel van kolonel Trett- ner en de 356e divisie infanterie, onder bevel van luit.-generaal Faulenbach, voortreffelijk ondersteund door artil lerie en luchtdoelgeschut, alle met over machtige strijdkrachten uitgevoerde doorbraakpogingen van den vijand met bijzonder zware verliezen voor den tegenstander in gevechten op korten afstand steeds weer afgeslagen. Oostelijke front. In den centralen sector van het Oos telijke front duren de verbitterde ge vechten in het gebied Bobruisk en Mo gilef voort. Na ontruiming van de ste den Orsj» en Witebsk heeft de zware afweerslag zich verplaatst naar het gebied ten oosten van den midden- en boyenloop van de B-rezina. Ten zuid oosten van Polozk mislukten herhaalde doorbraakpogingen van de bolsjewie ken. Ten zuidoosten van Pleskau stort ten plaatselijke aanvallen van den vij and ineen. Formaties slagvliegtuigen ondersteun den de afweergevechten van het leger en vernietigden talrijke vijandelijke tanks, meer dan 100 vrachtauto's en een groot aantal stukken geschut. Zware gevechtsvliegtuigen onderna men overdag een aanval op het station Kalinkowitsji. Ook des nachts werd Dezer dagen werd ik geröntgend in een Noordhollandsch ziekenhuis. Nu gaat men in het algemeen met een opgewekter gem.ed naar een bruiloftsmaal of in een draaimolen dan naar een röntgenkamer ook al blijkt naderhand alles in orde te zijn. Maar dat weinig opgewekte ge moed, wordt nog minder opgewekt, wanneer je een verpleegster treft, die bewijs geeft geen opvoeding te hebben genoten of deze opvoeding althans zeer Verloochent, en een dokter, die om een of andere re den uit zijn humeur onhebbelijk wordt. Een medicus, die zóó optreedt, verstaat zijn taak slecht. Een koekebakker. die buikpijn of ruzie met zijn vrouw heeft gehad, kan deswege zijn klanten afbekken en hij zal er alleen zélf de schade Van ondervinden, want de klanten zullen hun eetlust behouden, doch een volgenden keer naar een ander gaan. Zóó is het met den slager, den kruidenier, bijne met iederéén. Alleen één man mag zich nooit tegenover zijn „cliëntèle" door zijn stemmingen laten beheerschen: een geneesheer! Die moet altijd het besef bij zich dragen, dat de men schen nooit voor hun pleizier, maar altijd al met een versluierd hart bij hem komen en door een onheusch gedrag van hem nog wat verder den put ingeduwd worden, waar hij hen juist behoort u i t te halen. Boven en vóór alles moet een arts uitmunten door beschaving en zich niet gedragen als eenwilde! OVIDIUS. het bolsjewistische ravitailleeringsver- keer met succes bestreden. Vooral in de stations-emplacèmenten van Smolensk ontstonden branden en ontploffingen. Bij verscheidene vijandelijke aanvallen op stad en haven van Kirkenaes schoten jagers en luchtdoelartillerie gisteravond en in het verloop van den nacht 77 Sovjet-Russische vliegtuigen omlaag. In hevige luchtgevechten behaalden de eerste luitenant Dorr en luitenant Norz alleen elk 12 overwinningen in de lucht. Een sterke formatie Amerikaansche bommenwerpers ondernam gisteroch tend een aanval op het stadsgebied van Boedapest. Strijdkrachten der Duit sche en. Hongaarsche luchtverdediging vernietigden 24 vijandelijke vliegtuigen. Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen in den afgeloopen nacht afzonderlijke doelen in Zuid-Oost-Engeland aan. Vijftien indringers vielen hem aan. Naar uit betrouwbare Fransche bron wordt gemeld, is de Fransche minister van voorlichting. Philippe Henriot, Dinsdagnacht te Parijs ver moord. Men verneemt, dat vijftien, als leden der militie verkleede indi viduen zich toegang tot het mini sterie hebhen verschaft. waar zij binnendrongen in de slaapkamer van Henriot en hem vermoordden. Henriot. de Fransche staatssecretaris van volksvoorlichting, bracht den nacht door in zijn bureau te Parijs, dat niet ver van de Seine, de Kamer van afge vaardigden, het ministerie van oorlog en de Duitsche ambassade is gelegen. De weinige leden van het personeel, die getuige waren van den aanslag, ver klaarden, dat Woensdagochtend vóór zessen een aantal gewapende mannen in eenige auto's voor het gebouw stil hielden. Zii hielden met hun automati sche pistolen twee politie-agenten in bedwang. Drie der indringers, die de indeeling van het huis hebben moeten kennen, begaven zich naar de eerste verdieping en klopten aan de deur van de slaapkamer, waar Henriot en zijn vrouw zich ter ruste hadden begeven, Henriot zou zelf den grendel van de deur hebben geschoven, waarna een der indringers den staatssecretaris door een kogel in het hart doodde. Woensdagochtend heeft de chef der regeering. Laval, die zich te Parijs be vindt, een bezoek aan het bureau ge bracht en eenigen tiid bij het stoffelijk overschot vertoefd. Tegen elf uur brach ten de Duitsche ambassadeur en me vrouw Abetz een condoleantiebezoek aan mevrouw Henriot. Groote politieke figuur. Henriot werd 7 Januari 1889 als zoon van een officier in Reims geboren. Na zijn studiën in de klassieke talen werd Henriot aanvankelijk leeraar. In 1925 trad hij voor het eerst op in het politie ke leven, toen hij door het departement Gironde tot afgevaardigde werd gekozen. Sindsdien speelde Henriot voortdurend een rol in het politieke leven. In de Kamer verkreeg hij weldra een naam door zijn scherpe aanvallen op de com-, munisten, vooral op Marty. Het toen malige hoogtepunt van zijn parlemen taire activiteit lag in den tijd van de affaire Stawisky, toen hij door zijn scherpe aanvallen op de regeering Chautemps sterk tot haar val heeft bij gedragen. Na den wapenstilstand was Henriot een der grootste predikers van de nationale revolutie. Zijn loopbaan werd bekroond toen hij op 6 Januari 1944 werd benoemd tot staatssecretaris in het ministerie van voorlichting. Hier heeft Henriot vooral naam gemaakt door zijn dagelijksche radiotoespraken. Hij was een voortref felijk spreker en onttrok zich aan geen discussie. In de verordening van den Rijkscom missaris betreffende de ordening van den arbeid is 'aan den Gemachtigde voor den Arbeid de bevoegdheid ver leend om aap overtreders der door hem uitgevaardigde beschikkingen een ad ministratiefrechtelijke straf op te leg gen. Blijkens een in de Staatscourant van 26 dezer verschenen besluit van den Secretaris-Generaal van het depar tement van Sociale Zaken heeft dit be ginsel thans een nadere uitwerking ge vonden, voorzoover het de overtreding van loonvoorschriften betreft. De Ge machtigde zal thans zelf straf kunnen opleggen zoowel aan hen, die zonder toestemming de loonen hebb.en ver hoogd of lokloonan hebben aangeboden of betaald, als aan hen, die zich niet houden aan de minimum-maximumbe- palïngen in de geldende loonregelingen. Deze administratiefrechtelijke straf zal kunnen bestaan uit een geldboete van ten hoogste vijf en twintig duizend gulden. Dit maximum kan echter wor den overschreden, indien het gaat om ten onrechte betaalde of ingehouden loon- of salarisbedragen dan wel uit- keeringen. Alsdan kan namelijk het maximum worden verhoogd tot het drievoud van bedoelde bedragen. Voor de voldoening van geldboeten zal steeds een termijn van ten minste 14 dagen worden gelaten. De Gemachtigd is bevoegd een ad ministratiefrechtelijke straf op te leg gen, indien hij in gemóede overtuigd is, dat de verdachte aan het in de ten lastelegging omschreven feit schuldig is Hij is bevoegd ook in geval van een schuldigverklaring af te zien van de oplegging van straf en kan bepalen, dat hetgeen ten onrechte is nagelaten op kosten van den schuldig verklaarde alsnog zal worden verricht In geval de Gemachtigde de voorkeur geeft aan esn strafvervolging boven een administratiefrechtelijke procedu re, zendt hij de vereischte stukken, vergezeld van een klacht, door aan den Officier van justitie. Naast de gewone justitieele en poli- tioneele ambtenaren zijn met de op sporing van overtredingen der loon voorschriften belast de door den Ge machtigde hiertoe aan te wijzen amb tenaren, alsmede de ambtenaren der arbeidsinspectie- De opsporingsambtena ren.. kunnen inzage vorderen van alle bescheiden, waarvan zii voor de goede vervulling van hun taak inzage noodig oordeelen. Zij hebben toegang tot alle plaatsen, voorzoover zij betre ding dier plaatsen voor een goede ver vulling van hun taak redelijkerwijze noodig oordeelen. Voorwerpen, wel ke kunnen dienen om de waarheid aan den dag te brengen, kunnen door hen in beslag genomen of gevorderd wor den. De adminstratiefrechtelijke straf wordt opgelegd door den Gemachtigde of een daartoe door hem aangewezen ambténaar. Tusschen de oproeping van een verdachte om ter strafzitting te verschijnen en den dag, waarop de zit ting zal plaats hebben, moet, zoo mo gelijk een termijn van tén minste vijf dagen verloopen. De verdachte of diens gemachtigde ontvangt de stuk ken op de ten lastelegging betrekking hebbende, ter inzage, hij kan zich ter zitting door een gemachtigde doen ver tegenwoordigen, zich door een raads man doen bijstaan en getuigen ter zit ting medebrengen De Gemachtigde kan getuigen en des kundigen oproepen en onder eede hoo- ren. Hij geeft na het geding een schrif telijke uitspraak, waarin de gronden zijn vermeld, waarop de uitspraak be rust. De Secretaris-Generaal van het departement van Sociale Zaken kan uit spraken vernietiger, of wijzigen, indien hij deze onjuist acht. De indiening van een verzoek tot vernietiging of wijzi ging schorst echter de tenuitvoerleg ging van de straf niet. Zitting met sensationeele wendingen. Getuige gevangen genomen. In Januari van dit jaar werd uit een Hoornsch pakhuis, dat de schilderach tige eigenaardigheid heeft drie groene toegangsdeuren te bezitten, een hoe veelheid jenever ontvreemd. De dief stal was niet zonder kloekmoedigheid beraamd en is stellig met een zekere artistieke brutaliteit ten uitvoer ge legd. Een filmregisseur had de in lading in een auto niet natuurgetrouwer kunnen ensceneeren dan de heeren het deden, die eergisteren terecht stonden. Zoo op het eerste gezicht was op dien schemerigen Januarinamïddag geen sprake van misdrijf, doch alleen van een „eerlijke" bevrachting van een wagen, waarbij er geen vuiltje aan de lucht ieek. Het voorspel. De zitting, gepresideerd door Mr. Tuyl van Serooskerken, liet aan leven en fleur weinig te wenschen over en had op enkele oogenblikken zelfs veel weg van een sensationeelen driestui vers-roman. Een getuige, die loog, dat een ketellapper er zich voor gegeneerd zou hebben en die plotseling teekenen van doofheid begon te vertoonen, werd tijdens de zitting onder verdenking van meineed vastgezet. En eentweede ge tuige ontsprong slechts op het nipper tje denzelfden dans. Het praeludium in deze merkwaardige strafzitting was om in den muziekstijl te blijven van een opgewekt tempo. De eerste ver dachte, E., koopman in Amsterdam, die aan de zijde van een veldwachter' de zaal binnenstapte, groette zijn verdedi ger, Mr. Dr. J. A. E. Buiskool, met een amicale breedheid alsof zij in de jaren, hunner jeugd samen geknikkerd of in de boomen geklommen hadden, en af en toe hield hij een glimlachend con tact met de publieke tribune, waar zijn kennissen in grooten getale aanwezig bleken te zijn. Getuigenverhoor. Nadat de bestolene Schermer eenige vragen beantwoord had, werd getuige R. aan den tand gevoeld en de presi dent, die na de eerste woorden al be greep, dat deze man de ééne leugen op de andere stapelde, bediende zich daarbij niet van verdoovende middelen- Het ging hoofdzakelijk over een zeke ren „"WUlem van Amsterdam", 'die eerst aangezocht was om den drank te ver voeren, maar voor het karweitje be dankt had. Getuige wist van dezen ge- heimzinnigen Willem niets anders dan dat hij Willem heette en „ergens" in de Dapperbuurt woonde. R. zonk hoe lan ger hoe dieper in het drijfzand van de leugen. Eindelijk werd het den presi dent te gortig en hij riep over de groene tafel den Officier, Mr. de Brueys Tack toe: „Het wordt tijd, dat deze man achter slot en grendel gaat!" Getuige stelde vast, dat de verdediger, Mr. Buiskool, hem onder tafel wilde pra ten. Mr. Buiskool: „Dat zou mij niet luk ken, want U praat zelf veel te goed!" Waarbij de president zich terstond aansloot. De tweede getuige, een zekere D. Jr, startte eveneens met de leugen, maar daar hij jonger, dus onervarener is dan zijn voorganger-getuige, viel hij gauw door de mand en beloofde voortaan de rechtbank de waarheid te zullen zeggen. .Hij kwam nog net op. tijd tot inkeer, want ook voor hem stond de deur van de cel al op een kier open. Requisitoir en pleidooi. In het verdere verloop van de zitting werd get. R. verzocht zijn verklaringen, door den jeugdigen griffier Schuurman op schrift gesteld, te onderteekenen. Hij deed het en werd terstond in arrest gesteld. De Officier, die den diefstal als be wezen achtte, eischte tegen verdachte E., die er al dien tijd vrijwel zwijgend bijgezeten had, een gevangenisstraf voor den tijd van 1 jaar en zes maan den. De verdediger. Mr. Buiskool, be pleitte de onmiddellijke in vrijheids stelling van zijn cliënt, omdat de Off. zijn scherp requisitoir gegrondvest had op de verklaringen van één heelemial meineedigen en één hèlf-meineedigen getuige. Na re- en dupliek bepaalde de recht bank, dat'er voor het verzoek van den verdediger geen,, termen aanwezig wa ren. Uitspraak over veertien dagen. Verdachte S. T.. een bloemenhande laar uit Amsterdam, kwam vervolgens voor het hekje. Ook deze verd. werd geflankeerd door liegende eetuigen. Op 4 Juli a.s. gaat dit justitioneel drama verder. Gereformeerde kerk. - Candidaat W. C. Huisman, hulpprediker te Kampen, heeft het op hem uitgebrachte beroep naar de geref. kerk alhier aangenomen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1