peling Kunsthandel. iïsoA SMA, DAGBLAD VOOR I15K ^»IÜk3 30 cent. of luchtstofkrijt. Uiterste inspanning thans noodzakelijk Voortreffelijk afweersucces bij Kowel. WÊBBBÈBÊBÊ W£T*f1H immas ver aart de kerk. tenmg is. BAKKERS I ISE SOORTEN JKE ARTIKELEN >ouwschool ;ht. TE ankwerkers tonteurs Nederland en de strijc voor Europa. Duitsche volk kan de waarheid verdragen. iV. 1 baart Londen zorg Post voor vrijwilligers. Verduister v. 22.005.45 u. GOED SPEL BIJ DE NOORDHOLLANDSCHE KAMPIOENSCHAPPEN. Vijand lijdt zware verliezen bij gevechten om Caen. Rembrandtdag 1944. Nieuwe duikbooten. T£ Y'Z- 'N w&&<èc'JKHEID SEEN USBERG /S, HBÊRStJ-ENKpL'iPs!. - Vf WEDSTRuoLeioeii V. reeksn WAS VAN0AAG ECHT finnen we naar een top» te verlangen. En U Wt$t> 18 net echt s even een café of lunch» nnen en bestel een kop» e. 't Smaakt uitstekend# er weer echte thee üilling iets bijzonder il VOORTAAK EUWE KIHDERVOEDSEL JDELIJK MOLENAART ERMEEL VERVANGT. VERKRIJGBAAff OP DE KIJSTBOt* EN OP DE beschuitbonhfa ruim 50-jarige er*a» op het gebied van -voeding staat U borg e uitstekende kwaliteit it nieuwe Molenaars KindervoedseL KERK HALF ACHT. )t, Bram Bruin enz. 3ESTRAAT 42a. 20 ton, ook kleinere D WE R K UTRECHT. EST verkrijgbaar! Waagplein, Alkmaar. nnen worden aan- lELSDIENST UTRECHT. -1945. „ngen voor de eer- ge H.B.S.) worden ide - tot uiterlijk 15 lichtingen verstrekt J. A. VAN MEI» chn. Installaties enl. belangen) 4GRACHT 504 Kngsmoriteurs iaar. Goed loon en 'erzekerd. Persoon van 912 en 25 getuigSchr. of van motto „Per- Ie worden vergoed. Uitgave: Dagblad voor Noord-Holland N.V, Alkmaar - Voordam C 9. Bureau Alkmaarsche editie: Voordam C 9, Alkmaar. Telefoon Adm. 3320 - Red. 3330. Giro 187294. DINSDAG 11 JULI 1944. ALEMAARSCHE EDITIE. NOORD-HOLLAND 146e Jaargang, No. 160, 2 pagina's. Hoofdredacteur: H. M. C. SCHRöDER, Alkmaar. Prijs der gewone advertenties ln deze editie min. 1.40, elke m.m. meer 0.10. Tarieven voor de gebeele op lage op aanvraag. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar 2.10, voor het geheeie Rijk 2.63. Losse nummers 5 cent. Schr. Gisteren, 10 Juli, was het drie jaar geleden, dat wijlen luitenant- generaal Seyffardt, het Nederlandsche Volk opriep tot den strijd tegen het bolsjewisme met de volgende woorden „Nederlanders, beseft, dat in zeld zame uren als die, welke wij door leven, de gang der wereldgeschiede nis voor eeuwen bepaald wordt. Be seft, dat uw beslising over het leven van uw kinderen en kindskinderen beschikt. Ik heb het mijn plicht geacht het initiatief te nemen tot het oprichten van een Nederlandsch Vrijkorps, dat zijde aan zijde met de reeds strijdende troepen van alle Europeesch-denkende volken in het Duitsche leger en, die Nederlanders, die reeds in zijn rijen staan, te hulp komt en hun taak ver licht. Ik zie daarin niet slechts een plicht, maar acht het een voorrecht, dat wij onze Europeesche vrijheid, het be houd van onze cultuur kunnen be vechten en deze niet straks als aal moes uit andere hand behoeven te aanvaarden. Met toestemming van den Rijks commissaris zal dit „Vrijwilligers legioen Nederland" onder eigen vlag en eigen officieren aan den strijd deelnemen. Daarmede wijst de ver tegenwoordiger van den Führer ons opnieuw den weg der toekomst, daar mede opent hij ons volk opnieuw de mogelijkheid één volk te blijven. Nederlanders, begrijpt dit, bevrijdt u van de onvruchtbare verstarring der afwachters. Er valt niet meer te wachten, want de beslissing is ge komen." DESULTAAT van dezen oproep was 1 de oprichting van het „Vrijwilligers Legioen Nederland", waarin duizenden Nederlandsche mannen in de afgeloopen drie jaar dienst hebben genomen. De krijgsgeschiedenis van het Legioen in deze drie jaar vormt een fraaie blad zijde in de Nederlandsche krijgshistorie. Belangrijker nog is echter het feit, 'dat met de oprichting van dit Legioen Nederland t.a.v. Europa een daad stel de, waardoor het zich uitsprak vóór Europa en tegen allbn, die dat Europa Wonschten te vermoorden. Weliswaar waren het in eerste in stantie de nationaalsocialisten in Ne derland die gehoor gaven aan den op roep, doch mettertijd zagen wij naast hen ook mannen uit andere groepen van ons Volk zich melden. Allen gaven hiermede blijk zich verantwoordelijk te weten voor het lot van Europa. Met een ongekend fanatisme gaven zij zich voor de Europeesche zaak. Velen brach ten hierbij het hoogste offer, dat de mensch te geven heeft. rjRIE jaar zijn inmiddels voorbij ge- gaan. Thans staan Europa's verdedi gers gewikkeld in een strijd, die zijn hoogtepunt met rassche schreden na dert. Op drie fronten valt de vijand Europa aan met een overmacht aan menschen en materiaal. Vele Europee sche vrijwilligers, waaronder een niet onaanzienlijk aantal Nederlanders, staan thans schouder aan schouder met hun Duitsche wapenbroeders om dezen laat- sten vreeselijken slag, dien men Europa Wil toebrengen, af te weren. Nog staat er in ons land een leger van afwachters aan den kant. dat met angst en beven den uitslag tegemoet ziet. Zal het Duitscbland en de met hem verbondenen gelukken den bolsjewis- tischen stormloop in het Oosten en dien der joodsch-kapitalistischen in het Westen tot staan te brengen of is Europa gedoemd hieraan ten onder te gaan? is echter de realistische vraag. f)E tijd zal hierop antwoord geven. Echter een geheel ander antwoord dan in het kamp der nazi-tegenstan ders wordt verwacht. Nog vlijtiger zullen diegenen wer ken die zich vóór Europa hebben uit gesproken, nog fanatieker zullen de Europeesche mannen aan de fronten zich tegen den vijand keeren, opdat de geschiedenis, haar rechtvaardig ver loop zal nemen. Een rechtvaardig ver loop, dat slechts aan diegene de over winning brengt, die weet volte hou den. En dat zal worden volgehouden, 'daarvoor staat de figuur van den Führer borg. Zijn fanatiek gelóóf in Europa, gepaard aan zijn groote gaven als militair- en politiek leider, stellen hem in staat aan iedere situatie het hoofd te bieden. Dat de afwachters hiervan opnieuw getuigen zullen zijn is een ding, dat zeker is. Dr. Göbbels: Alle kansen op de zege in handen. Rijksminister dr. Göbbels heeft het woord gevoerd op een groote bijeen komst in een gouwhoofdstad in het oosten van het Duitsche Rijk. Zijn woorden werden door meer dan 200.000 toehoorders in de zalen der stad en op de pleinen der per radio aangeslo ten steden in de Kreis met geestdrif tige instemming ontvangen. Dr. Göbbels kenmerkte dezen oorlog als een slechts eenmaal voorkomend historisch conflict, dat niet met oorlo gen in het verleden kan worden ver. geleden. Terwijl vroeger werd gestre den om het bezit van een provincie, om strategische grenzen of economi sche belangen, gaat het thans om zijn of niet zijn van het Duitsche volk. Vele millioenen volksgenooten aan het front en in het vaderland vervul len de eischen van den totalen oorlog zonder tegenspreken en met onbe- perkten wil zich persoonlijk te geven. Toch zijn er in groote deelen der tot dusver van de vijandelijke luchtterreur verschoond gebleven gebieden van het Duitsche Rijk nog zeer aanzienlijke reservekrachten aanwezig. Deze moe ten thans worden toegevoegd aan de vereende inspanningen van het ge heeie Duitsche volk, teneinde aldus het laatste deel van den weg naar de over winning mogelijk te maken. Iedere Duitseher moet den sterk ver laagden levensstandaard in de door den luchtoorlog geteisterde gebieden tot maatstaf van zijn eigen leven maken. In dit stadium der ontwikkeling, nu de vijand zijn algemeenen stormloop op Europa is begonnen, zoo verklaarde dr. Göbbels verder, is de eisch van het oogenblik totale oorlogsinspanning van elk individu en van het geheeie volk met alle materiëele en geestelijke reserves, die het ter beschikking staan. Het Duitsche volk bevindt zich in ge vaar. Duitschland heeft den algemeenen stormloop van zijn vijanden uit het Westen en het Oosten tegen dezen zo mer verwacht en met hun materieele Ofschoon het weermachtbericht steeds maar laconiek zegt, dat op Londen storingsvuur ligt, blijven de vliegende bommen de groote angst voor de Londensche bevolking. Ook de autoriteiten in Londen hebben nog steeds geen afdoend bestrij dingsmiddel aan de Land kunnen doen. De uitwerking der vliegende bom men is zelfs niet zonder uitwerking gebleven op de Londensche Beurs, waar verschillende aandeelen in koers gedaald zijn, omdat men ver wacht, dat de bedrijfsresultaten van bepaalde maatschappijen zullen da len, wanneer de aanvallen »en nog grooteren omvang zullen aannemen. Volgens de Daily Tel. is er 6lechts één middel tegen de V. 1, n.l. het totaal verslaan van Duitsch land! Intusschen gaat men in Londen voort met de evacuatie en de Engelsche re geering ziet zich hierbij voor groote moeilijkheden geplaatst, zooals de woeker, welke in de evacuatie-gebieden moet worden bestreden. De prijzen, die hier voor een onderdak zelfs voor zeer minderwaardige behuizingen worden verlangd, doen iemand de haren ten berge rijzen. Bovendien eischen de hotels en pensions in sommige gevallen dat één maand vooruit betaald wordt. Deze zucht naar geldelijk gewin is een schandaal en de ministers zijn de schuld hiervan, omdat zij niet tijdig hiertegen zijn opgetreden. Alles heeft er veel van weg, dat de regeering de kluts kwijt is. Nalatig zijn geweest de ministeries van handel, openbare gezondheid, binnen- landsche zaken en voedselvoorziening. De een geeft de schuld aan den ander. Het Ji-Ersatzkommando Niederlande, Den Haag, maakt bekend, dat de volgende richtlijnen voor de veldpostverzending aan vrijwilligers en. frontarbeiders gelden: (alle vroegere richtlijnen zijn ongeldig). Adres: M-Feldpost An das ^-Hauptamt, Maastricht Zur Weiterleitung an: Dienstgraad: Naam: Veldpostnr. of adres: De afzender moet vermeld worden. Dit geldt alleen vóór postverzendin gen aan ^-vrijwilligers én M-frontarbei ders. Andere postzendingen (aan leden van de weermacht, marine, Luftwaffe, N.S.K.K. enz.) mogen niet over Maas tricht gestuurd worden. Aan de ontvangers met een veldpost nummer mogen slechts pakjes tot 100 gram gestuurd worden. Zijn deze pakjes zwaarder dan 20 gram, dan is een „Zu- lassungsmarke" noodig. Kranten en tijd schriften moeten als dusdanig te herken nen zijn, dus met een kruisband te ver pakken; iedere zending mag niet meer dan 100 gram wegen. Een „Zulassungs- marke" is hierbij niet noodig. Luchtveldpostbrieven moeten van 2 luchtveldpostzegels voorzien zijn en het opschrift „Luftfeldpost" dragen. Aan ontvangers met een adres, dus geen veldpöstnummer, kunnen pakjes tot 1000 gram gestuurd worden; 15 ct. porto. Zu- lassungsmarken zijn niet noodig. De veldpostzendingen worden door alle Dienststellen der „Duitsche Dienstpost" en de Nederlandsche Post (PiT.T.) aange nomen. Geldbedragen aan if-vrijwilligers kunnen door veldpostwissels bij de bureaux der Duitsche Dienstpost overgemaakt worden. 12 Juli: Zond op 5.31 u„ onder 21.59 u. Maan op 1.08 u., onder 13.27 u., (22.39 u. L. K.) meerderheid, die op vele gebieden aan den dag trad, rekening gehouden. Daar om was het ons ook duidelijk dat dit niet zonder zware belastingen en ern stige beproevingen zou verloopen. Ingaande op den toestand aan de fronten zelf, verklaarde dr. Göbbels, dat het verloop, dat de invasie tot dusver heeft gehad, de verwachtingen heeft bevestigd, die Duitschland van zijn versterkingsinstallaties en van de strijdkracht van zijn soldaten heeft gehad. Slechts met buitengewone offers aan menschen en materiaal is het den An- glo-Atnerikanen gelukt op een smalle strook van het West-Europeesche vasteland vasten voet te krijgen. De eigenlijke beslissingsslag in het Westen moet nog komen. De strijd om de havenvesting Cher bourg noemde dr. Göbbels het helden lied der Duitsche militaire geschie denis. Ook de zware belastingen van het oogenblik aan het Oostelijk front be handelde dr. Göbbels met dezelfde rea listische openhartigheid. Er kan geen twijfel aan bestaan, zoo verklaarde hij, dat 'de Duitsche soldaten aan het Oos telijke front op het oogenblik het bo- venmenschelijke moeten presteeren om den stormloop der bolsjewistische pant- serlegers t.egen te houden. Thans, nu het bolsjewisme op den drempel van Europa staat, blijken de voordeelen van het feit, dat de Duitsche oorlogvoering in het Oosten zich destijds over een groot gebied uitstrekte, daar dit tot dusver nog steeds heeft mogelijk ge maakt het ter beschikking staande ge bied tegen de vijandelijke overmacht als wapen in het veld te brengen, zon der dat daarvoor een gevaar voor het Rijk zelf ontstond. Luchtvergëlding. Vervolgens hield dr. Göbbels zich uitvoerig met den luchtoorlog bezig. De zware beproevingen en verliezen, die de vijandelijke luchtterreur voor de Duitsche burgerbevolking in het vader land met zich heeft gebracht en nog brengt, gaf dr. Göbbels volledig toe. Steden als Hamburg, Berlijn, Mann heim, Kassei, Frankfort, Keulen en Essen, zoo zeide hij, hebben een zwaren strijd doorgemaakt. Toch is den vijand zijn duivelsch plan, het oorlogsmoreel van het Duitsche volk te breken, op geen enkele wijze gelukt. Dat hij de Duitsche bewapeningsproductie niet hinderen kon bij haar opwaartsche ont wikkeling, dat deze tegenwoordig op volle toeren werkt en voortdurend stij gende resultaten afwerpt, begint de vij and zelf geleidelijk in te zien. Overigens, zoo zeide dr. Göbbels, is de luchtoorlog sedert eenige weken weer tweezijdig geworden. De verkla ring van Churchill in het Lagerhuis bewijst, dat de „V 1" thans, naar Chur chill woordelijk heeft toegegeven, voor Engeland een permanent, zeer ernstig probleem geworden is. Met betrekking tot pogingen der En- gelschen een beroep te doen op het we reldgeweten, verklaarde dr. Göbbels, dat deze luchtmisdadigers thans op de lier deze humaniteit beginnen te tok kelen. Dat hebben wij verwacht. De vergelding treft het Britsche volk juist op het oogenblik, dat het meende er te zijn en zich koesterde in roos kleurige verwachtingen van een zoo genaamd spoedg komende overwinning. Wij willen de moeilijkheden in het vijandelijke kamp zeker niet overschat ten, vervolgde dr. Göbbels, doch het moet ons duidelijk zijn, dat ook de vijand even zware zorgen heeft. Wij weten, dat wij alle kansen op de over winning in onze handen hebben. Wij hebben alle reden de komende beslis sende maanden met souvereine gelaten heid en in het bewustzijn van onze materieele en moreele kracht tegemoet te zien. In geloovig vertrouwen zien wij op naar den Führer. Hij zal het volk met vaste hand door alle ge varen en beproevingen leiden. Zijn woorden, dat een strijd achter welke het geheeie fanatisme van een volk staat, nooit anders dan met een over winning kan eindigen, zijn ook de onze. Een belofte voor de finales. Nog nimmer hebben wij zoor eel belangstelling gezien bij de Noord- bollandsche tenniskampioenschap pen als gedurende het jongste week-einde. En nog nimmer heb ben we een publiek zóó intens met de verschillende partijen zien mee leven als dezen keer! Dat stemt verheugend en moet de tennissport ten goede komen. Want vele kijkers zullen spelers worden, zullen tenminste propaganda ma ken in eigen kring. Wat echter nog meer verheugend is: het spelpeil is de laatste paar jaren hard vooruitgc -in en het aantal wedstrijdspelers is buiten gewoon snel toegenomen. En dat ondanks ballennood en schoeaen- schaarschte. Het valt op, dat vrijwel geen enke le speler tegenwoordig meer onvoor bereid naar een tournooi gaat. Er wordt wekenlang serieus geoefend, veelal onder deskundige leiding, en er wordt vóór een wedstrijd terdege be studeerd, hoe er gespeeld moet wor den, Ook al vallen gemaakte plan nen wel eens in duigen! Zooals bijvoorbeeld met een der meest tactische spelers van het heele tournooi: Jan Deetman. Hij had voor het dubbelspel met Verroen tegen de combinatie BeekDijkstra precies uit gerekend, wie met de service moest beginnen, doch zag tenslotte geen kans, daar een beslissend profijt van te trekken. Het werd intusschen een prachtige strijd tusschen twee bijna even ster ke heerendubbels, de moeite waard om even te verslaan. De partij'ging in de eerste set tot 33 gelijk op en de beroemde zeven de game werd gewonnen door Deet manVerroen op de service van Dijk stra. Door een onjuiste beslissing van den scheidsrechter werd het via 53 nog 54, doch het hinderde niet: de tiende game was voor DeetmanVer- Toen, die met eenige lobs hun tegen standers volkomen verrasten en op set-point een geraffineerden slag ga ven: 64. Snel kwamen Beek—Dijk stra in de tweede set op 30. Toen herstelden de twee anderen, die dui delijk een inzinking hadden, zich eenigszins en kwamen op 32. Een langdurige strijd ontspon zich om de zesde game, waarbij Deetman drie kansen miste! 't Werd 4—2 en via 53 tenslotte 63 In de beslissende set waren Dijkstra -B^ek vaster dan de tegenpartij, ook al ging het tot 33 vrijwel gelijk op. Maar een love-game was fataal voor DeetmanVerroen en slechts enkele minuten later was de partij uit: Beek zorgde voor het slot: 63. Nog een uitstekend dubbel. Waren DijkstraBeek vrij gemakke lijk in de kwart-finale gekomen, Deetman—Verroen moesten er méér voor vechten en slechts na 3 sets (46, 62, 63) hadden zij Keizer— Spruyt kunnen kloppen. Deze laatsten hadden voordien een knappe partij laten zien tegen Koning en Martens. Een eerste set met goede lengte en varieerende slagen, fraai met 6—3 ge wonnen, nadat de negende game drie set-points voor KeizerSpruyt had opgeleverd! De tweede set leek een zacht kostje te worden. In een paar minuten stond het 41 voor Keizer Spruyt en met 40—15 voor de volgen de game scheen alles in kannen en kruiken. En toen begon het sterkste duo een verdedigend spelletje te spe len, wat al te voorzichtig wellicht en het werd niet 51, maar42 en 43! Net op tijd kwam herstel: 53 en met Koning als serveerder ring het: 150, 15—15, 15—30, 30—30, 45—30, deuce en drie maal moest Spruyt een lastig balletje keeren, om 5-4 te voor komen. Nog eens deuce, match-point en 6—3! Het heerendubbel werd Zondag avond besloten met de eerste halve finale tusschen BeekDijkstra en-mr- Schuurman—Kokkes. die voordien met moeite v. d. Ploeg en P. Langen- dijk geklopt hadden (6—3, 4—6, 75 W eermachtbericht. blijft vuren op Londen. V 1 HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 10 Juli (DNB- Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: „De groote afweerslag in bet ge bied van Caen is gisteren in den loop van den dag op de stad zelf overgeslagen. Na verbitterde straat- en huizengevechten, waar bij onze troepen den viiand uiterst zware verliezen toebrachten, druk te de viiand onze linies tot den zuidrand van Caen terug. Bij Grainvllle mislukten vijandelijke pantseraanvallen. In een penetra- tieplek aan weerszijden van den weg CaumontCaen zijn d„ ge vechten nog niet afgeloopen. Tusschen Airel en Saint Eny kon de vijand slechts geringe terrein winst behalen. Ten Zuiden van La Haye Du Puits werden verschei dene vijandelijke aanvallen afge slagen, ten Westen van deze plaats werden vijandelijke concentraties door geconcentreerd artillerievuur uiteengeslagen. Bij de gevechten van de vorige week in het Zuidwestelijke deel van het schiereiland Cherbourg hebben zich de gevechtsgroep van de 77e divisie infanterie onder den kolonel der re serve Bacherer en de gevechtsgroep van de 243e divisie infanterie onder kolonel Klosterkemper bijzonder on derscheiden. In het Fransche gebied werden weer 239 terroristen en sabo teurs in gevechten vernietigd. Voor de Nederlandsche en Noord- Fransche kust brachten beveiligings vaartuigen van de Duitsche marine in den nacht van 8 op 9 Juli twee Brit sche torpedomotorbooten tot zinken, beschadigden vier booten ernstig en plaatsten talrijke treffers op verschei dene andere booten. Eén eigen vaar tuig ging verloren. In de Golf van St. Malo dwongen patrouillebooten vij andelijke torpedojagers den steven te wenden en beschadigden één daarvan. Het V. 1 vergeldingsvuur op Lon den duurt met slechts geringe onder brekingen voort. Italiaansche front. In Italië hebben zich onze aan den Westelijken kustweg bij Volterra, Poggibonsi. Arezzo en aan de Adria- tische kust opgestelde troepen giste ren opnieuw door bijzondere stand vastigheid onderscheiden. Ondanks het in den strijd werpen van overmachti ge infanterie- en pantserstrijdkrach ten, die door sterke artillerie en voortdurende luchtaanvallen werden ondérsteund, gelukte het den vijand nergens de verhoopte doorbraak door ons front te Dereiken. In eenige plaatselijke penetraties duurden de gevechten gisteravond nog voort. Oostelijk front. In het Oosten zijn de aanvallen van de bolsjewieken bij Kowel na het voortreffelijke afweersucces van onze troepen in hevigheid afgenomen. Her nieuwde doorbraakpogingen werden verijdeld. Ten Westen vant Baranowice vingen onze divisies de "met sterke infanterie en pantserstrijdkrachten opdringende bolsjewieken in verbit terde gevechten aan de Szcara, aan weerskanten van Slonim, op. De ver dedigers van Wilna handhaven zich in de stad ondanks talrijke door tanks ondersteunde aanvallen van den vij and en brachten hem zware verliezen toe aan dooden en gewonden. Ten Noordwesten van Wilna werden de Sovjets in een tegenaanval terugge worpen. Aan den weg Kauen— Dunaburg zijn bij Otena hevige ge vechten aan den gang. Tegen anval- len van onze troepen hadden succes. Ten Noordwesten van Polozk zijn de doorbraakpogingen van verscheidene Sovjet-Russische flivisies infanterie mislukt door den taaien tegenstand van onze troepen. Bij de zware af- weergevechteli in het gebied van Ors- ja heeft zich majoor Lamprecht, kom- mandeur van een Hamburgscha af- deeling licht luchtdoelgeschut, door voorbeeldige dapperheid onderschei den. Sterke eskaders slagvliegtuigen mengden zich in onafgebroken ontre den in de gevechten te land, stelden talrijke bolsjewistische tanks en ka nonnen buiten gevecht en vernietig den verscheidene honderden voertui gen. Des nachts ondernamen ge- vechts- en slagvliegtuigen doeltreffen de aanvallen op het Sovjet-Russische ravitailleeringsverkeer. Vooral in de druk bezette stations Korosten, Olewsk en Rowno ontstonden groote branden in opslagplaatsen van mate riaal en hevige explosies. Een formatie Amerikaansche bom menwerpers heeft gisteren verspreid bommen geworpen in het gebied van Ploesti. Enkele vijandelijke vliegtuigen wierpen in denafgeloopen nacht bom men in het Rijnlandsch-Westfaalsche gebied. Zeestriidkraehten. luchtdoelgeschut aan boord van koopvaardijschepen en marineluchtdoelartiilerie schoten in den tijd van 1 tot 10 Juli 60 vijande lijke vliegtuigen omlaag"." DE VISCHHALLEN TE IJMUIDEN VERBODEN TERREIN. Van bevoegde zijde wordt er de aandacht op gevestigd, dat het onbe voegden ten strengste "erboden is de vischhallen te IJmuiden te betreden. Ook wanneer men een vergunning heeft voor het betreden van het ge bied, waarin zich de hallen bevinden, mag men alleen in deze komen, wan neer men er voor zijn werkzaam!. - n beslist moet zijn. Zooals geldt voor de handelaren en hun personeel. De po litie heeft reeds enkele malen een controle gehouden en daarbij talrijke, arrestaties verricht. Overtreders van de bepalingen stellen zich aan strenge straffen bloot. Op deze wijze hoopt men vooral den sluikhandel in visch en andere ongewenschte practijken te kunnen tegengaan. Zaterdag j.l. publiceerden wij een hoofdartikel naar aanleiding van den Rembrandtdag 1944. Door een misverstand werd echter de „kop" verkeerd afgedrukt. Deze moet, zoo als de aandachtige lezer zal hebben ontdekt, luiden: „Rembrandt en zijn beteekenis voor het heden". Een forsch spel, van weerskanten hard geslagen. Maar toch iets minder boeiend dan de vorige partijen. Kok kes en Schuurman kregen geen kans om zich goed in le spelen en met twee sets kwam het einde: 63, 63. Zoo- t dat BeekDijkstra in de finale kwamen. Elf maal deuce. Het heeren-enkeïspel gaf meerdere partijen, waarvan een paar speciale vermelding verdienen. Stumpel uit Hoorn, een der vrijgestelden van de „voorrondes", had onverwacht veel moeite met Verroen. die een snelle partij begon en de eerste set met 6-1 won. Toen kreeg Stumpel geleidelijk eenig overwicht en met 6—4, 63 plaatste hij zich in kwart-finale, waar hij echter sneuvelde tegen Beek. Beek won de eerste set met 6-3, verloor de tweede royaal met 2—6, zoodat een 3e set noodig was. Beide spelers waagden zich aan het net. trachtten door verdedigend spel den strijd te forceeren. Tot 22 ging het gelijk op, toen liep Beek eenige keeren op en won de vijfde game. En toen hij na veel strijd ook de zesde op zijn naam had gebracht, was Stumpel ge slagen. Met 6—2, 26, 62 kwam Beek in de halve finale. Daarin kwam ook Kokkes door een boeiende partij tegen Schmidt. In de eerste set had Kokkes steeds de lei ding: 1—0, 1—1, 2—1, 2—2, 3—2, 3—3, 43, 53, 54 en na een mooi set- point. 55! Een lang gevecht om de elfde game bracht Kokkes op 65 en Schmidt liet de laatste game loo- pen: 75. De tweede set bracht hoog spanning. Nadat Kokkes op 21 was gekomen, ontspon zich een lang ge vecht om de volgende game. Beide spelers kregen kansen te over. beide spelers faalden op beslissende momen ten en pas na elf maal deuce, waarbij Schmidt vijf keer de kans op 22 had, kon Kokkes den stand op 31 bren gen. Snel werd het toen 41, doch Schmidt herstelde zich. Dank zij goed voetenwerk en snel plaatsen, haalde hij op tot 43, om toen op nieuw zün service te verliezen: 53. De rest was toen gauw bekeken. Deetman klopte mr, Schuurman Za terdag met 68, 63, 62. Twee ge heel verschillende spelers: Deetman, de tactische en Schuurman, de ner veuze, die harder slaat, doch te gauw uit zijn concentratie geraakt. Een bekende finale. Twee bekende speelsters kwamen in de finale dames-enkelspel: mej. De Wit uit Enkhuizen en mej. Koppen uit Alkmaar. Van de geplaatste speel sters lieten mej. Klok en mevr. Schuurman zich verrassen. Eerstge noemde werd uitgeschakeld door de Zaansche mej. Eijken (75, 63), laatstgenoemde Verloor met 4—6, 4—6 van de verrassend goed spelende mw. v. Baasbank, een speelster uit de overgangsklasse. Mevr. Van Baasbank bleek echter op haar beurt niet opge wassen tegen mej. De Wit (63, 97). Een kleine verrassing was ook de rush van mej. Brandse, ook al niet geplaatst. Ze bracht het tot de kwart finale. doch 'oen vocht ze tegen het oer-vaste spel van mej. De Wit. Mej. Brandse liet zich verleiden, om naar het net te loopen en de Enkhuizer speelster, steeds achterin blijvende, strafte dit oploopen regelmatig af. Met 62, 64 won mej. De Wit Uitslagen. Met het oog op de plaatsruimte pu- bliceeren wij alleen de resultaten van af de achtste finales. Heeren-enkelspel: BeekP. Langen- dijk w.o.; T. StumpelV.erroe., 16, 64, 63; KokkesDijkstra 64, 63; SchmidtMartens 62, 4—6, 63; mr. D. BuiskoolV. d. Ploeg 36, 63, 46; mr. SchuurmanDeetman 46, 06; KroonBuma 86, 75; Bos (Hoorn)mr. v. Leijden 16, 16. Kwartfinales: BeekStumpel 6—3, 26, 62; KokkesSchmidt 75, 6 -3; v. d. PloegDeetman 86, 36, 26; Kroonmr. v. Leijden 18, 46. Dames-enkelspel: mej. Koppen mej. v. Loon 60, 64; mej. v. Wal beekmevr. Room 63, 86; mej. Sinds enkele dagen in strijd. De B.correspondent van het A.N. P. meldt: Sedert eenige dagen meldt het Duitsche weermachtbericht, dat in den strijd tegen de Anglo-Ameri- kaansche invasievloot wordt gebruik gemaakt van „strijdmiddelen der oorlogsmarine", welke niet onbe langrijke successen hebben geboekt. Van goed ingelichte Duitsche zijde is men niet geneigd mededeelingen over deze strijdmiddelen te doen, hoewel men niet ontkent, dat het hier nieuwe wapens betreft. De Engelschen melden, dat de Duitschers gebruik maken van nieu we duikbooten, die in staat zijn een groot aantal torpedo's in een snel tempo af te vuren. Eén dezer booten zou met tien torpedo's volgens een Engelsch be richt tien schepen hebben vernie tigd. In Duitsche stafkringen wordt dit bericht niet bevestigd, doch even min tegengesproken. Prangermevr. Postma 61, 61; mej. Klokmej. Eijken 5—7, 36; mevr. Eveleensmej. Sonnevelt w.o.; mej. Brandsemej. Bronder 46, 86, 86; mevr. van Baasbank—mevr. Schuurman 64, 64; mevr. Kroon— mej. De Wit 36, 16. Kwart-finale*: mej. Koppenmej. v. Walbeek 62, 6—1; mej. Prangermej. Eijken 6—8, 64; mej. Brandsemevr. Eveleens 63, 62; mevr. Van Baasbankmej. De Wit 3—6, 7—9. Demi-finales: Mej. Koppenmej. Pranger 64, 7--5, mej. De Witmej. Brandse 62, 64. Heerendubbel: DeetmanVerroen sl. KeizerSpruyt 4—6, 6 2, 6Beek- Dijkstra sl. Postma—Smit 7—5, e -2; mr. SchuurmanKokkes sl. Gijzelaar De Nijs 62, 61; Langendijkv. d. Ploeg sl. G. en B. Kusters 61, 63; BumaDekker sl Kaars Sijpesteijn Kroon 57, 75, 75; mr. Buiskool— Stumpel sl. SwartKapelle 62, 63; Schmidt-Kerssemakers sl. Bottinga-v. Drunen 63, 62; mr. D. en H. V. Leijden sl. De JongVeenis 64, 62. Kwart-finale: BeekDijkstra sl. DeetmanVerroen 46, 63, 63; mr. SchuurmanKokkes sl. v. d. Ploeg Langendijk 63, 4—6, 75; Buma Dekker sl. mr. BuiskoolStumpel 63, 6—1; mr. D. en H. v. Leijden sl. SchmidtKerssemakers 62, 61. Demi-finale: BeekDijkstra sl. mr. SchuurmanKokkes 63, 62. Dames dubbel: dames de WitKop pen sl. dames KromWorm 6—0, 60; dames SonneveltPoutsma sl. dames Timmerman—de Heer Kloots 6-2, 6-3; dames RoomBronder sl. dames Kroonv. Loon 6—2, 61; dames van WalbeekKroon sl. dames E. en H. Wynne 75, 6—1; dames Kortebos Eyken sl. dames MinSmit 64, 62; dames Eveleensde Wit sl. dames de Jongv. Baasbank 62, 75; dames LuyckxKlopper w.o.; dames Pranger —Postma sl. dames den Houdijker— Herman 60. 63. Kwart-finales: dames de WitKop pen sl. dames SonneveltPoutsma 63, 63; dames v. Walbeek- Kroon sl. dames Room-Bronder 36. 6—4, 75; dames Eveleensde Wit sl. da mes KoriebosEyken 61, 97; da mes PrangerPostma sl. dames LuyckxKlopper 63. 75 Gemengd dubbel: mej. de Wit en Stumpel verl. van mevr. Eveleens en H. van Ley den 46, 1—6; mej. Eyken en mr. Buiskool sl. mevr. Kroon en Kaars Sijpesteijn 86, 46, 62; mevr. Baasbank en de Vletter sl. mevr. Schuurman en Kokkes 6-3, 6-3; mevr. en de heer Postma sl. mevr. en den heer de Jong 6—3, 7—5; mej. Kroon en Bos (Hoornsl. mej. de Wit en Kroon 63, 26, 63; mevr. van Walbeek en mr. van Leyden sl. mej. Poutsma en Kapelle 62, 62; mej. Koppen en Koning sl. mej. Brandse en Kerssemakers 75, 16, 64; mej. Pranger en Langendijk sl. mej. T. Poutsma en Dekker 75, 6—2. Kwart-finale: mevr. v. Baasbank en de Vletter sl. mevr. en dhr. Postma 63, 61; mej. v. Walbeek en mr. v. Leyden sl mej. Kroon en Bos 4—6, 6—2, 6—4. tibS "1 - WELLICHT HAD l/oS 'ZÓÓ MEE.fi. SocceS 6EHA.0 /V Dn LUCHTIG EN ELEGANT ZOHERtO/LET WAAGDEC UOS BifWDSE. HET, DEN UG>&EC>G (haag. EIGEN WOONDEN1 bl'jkt wel uit haag. lieftallige. pobe.) f!Z'ts ser< .e'eiV der favorieten in het (official n.l.ts) in z'jn nopj&5"/

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1944 | | pagina 1