1 DAGBLAD VOOR jvige strijd nabij Bastogne Italië voor de dreigende revolutie De Europese buitenlandse handel Wmtersiag in de Ardennen laait fel op o uit suikerbiets jTiiTiHiimftiois Sowjet-trommelvuur uit Weichsel- bruggenhoofden Ook Je geestelijke Hf overwinnaar Zwarte markt tiert welig Millipenen werklozen in Europa Oranjebolsjewisme Aanvaring Lemmerboot Ook in Oost-Pruisen grote Sowjetaanva! Keuring Waffsn Niet fietsen op auto wegen ZB ■ÖE? lorlichtingsbureau van til, aad schrijft: verschillende hier aann. ihoden om suikerstroop rost methode 1 de mins evenals methode 2. Uit io bieten krijgt men ongevi nop. Methode 3 levert cc de zoetste stroop. Uit 3 m en 1 kg. winterpeen ■n 2 kg. suikerstroop, hè bij methode 3 over is heeft mgswaarde meer, in ttgep" et de pu^p, verkrege: ;-,i. en 2, die uitstekènd van aardappelen te gti :rbieten schillen en raspeti kjes snijden en door'de l malgn. De massa in doen en goed uitkhijpen water, bewqren. De afhier- pulp, met kokend ivoioi (4 dl. water per kg. luten laten staan. Vc.-vó!- ulp nogmaals in de ic. lijpen. Het verkregen s bij het eerste suikeiw re :t suikerwater in een l en per liter 1 lepel azijn ppelschillen toevoegen. He' gzaam in een wijde' p. - csel aan de kook brengei m ep de donkere vuip ke bovenop, komt drijven, i. Het vocht onder nu en. n indampen tot het dii s. De appelschillen verwij iet dan laten afkoelen. I> lurkool, rode kool of re ppot verwerken. 2J at, dat achter blijft ven gekookte pulp goed ha! ih in een doek uitkriijpi j- pan doen, aan de koo a laten indampen. Zorgei leistof met overkookt. D: o nu en dan afschuimen schuim geen onaangenare er heeft.. Dit vocht indam it dik vloeibaar is en he: afkoelen. 3. eerbieten en 1 a 2 kg. win- lillen of raspen of in blok- Gaat het malen doe-- cle moeilijk, dan de blokje; iten even met water opkc n malen (het kooknat be bieten en de winterpeen et zoveel water, dat ziij oru langzaam aan de kook ongeveer 1 uur zachtjes De massa zeven en wee: net water opzetten. Hel suikerwater bewaren. Di n herhalen tot de massa oet smaakt. Al het verkre- water bij elkaar doen en le pan zonder deksel inkó- dik vloeibaar is. Het dan den. acteur: H. M. O. Schroder, yonredacteuren: j. Groot, J. Broersen, Hoorn; A. van an Helder: M. Kuiper. Scha- mgedijk; D. Klomp. Alk- ïarwijnen. Koog a.d Zaan; m, Beverwijk. Bed H P. v. d. Aardweg, voor de advertenties: W. oog a.d. Zaan N.V. „De Arbeiderspers", K 113 neisjes b. z. a. NAAIST5 verstel- eit •k op plqtti en inwoning. N MENSFOORT.y •perstraat 51, Nieuw n, a'dam-N. HIIR IS (AREND CRUYFF ■digd Makelaar en xateur, Westerstraat 54, rmerend, Telegram-adr. jRUYFF, Purfnerend. koop tegen de hoogste «•de jachtwagens, dog- ren, buggy's, dresseer- ren. glazen brikk 'ilbury's, bakwageris, 'r tte wagens, bokken- Shetlandse Ponnie- ;ens. Ik koop alle soor- hitten-, paarden-, :ken- en S. letlands© inietuigen en' alle soor- rijzadels. Wie heeft er ,r mij nog arreslede- of letuigen? Bewaart die je arren toch niet, het ut verwormt en het verdroogt, prima jzen. eft U antiquiteiten? geef daar hoge prijzen r porcelein, aardewerk, iek koperwerk, staande eken, stoeltjesklokken Barend 'komt overal fiets, geen tocht te en al doet hij geen en, even vrolijk naar anderen klant. Dus rijft met een gerust t. Voor Hoorn bood- ap bij WIJNKER, Vale Briefkaarten worden goed. Zegt het voort. ;oekt [barend CRUÏFF's 5Qrhet bakken van flensjes, pannekoek, poffert DEENTJES 'rijs 60 ct. p. aciv. van 4 egels, p. regel aieer 15 ct PERSONEEL ïKVlt. EEN ARBEIDER in tuinbouw v.oor een jan t Liefst bekend in het bol-' vak, doer W. C. Bonte ling, Hauwert. VERLOIREIN ieten reiskoffertje ledige zak Gaande var 'jewinkel n Winkel. Ter H. Hollenbevg. .Winkel. TE S4ÖS5S ieke.vmach1ne (zakfor it) 12.50, Plantkunde" 2< 1 van Geerts en Brouv i knopt) 3.50. Willen' n 97. HOOFDREDACTEUR H. M. C. SCHRODER. Tijdelijke redactiebureaux N. V. „DE ARBEIDERSPERS", HEKELVELD 15, AMSTERDAM-C. TELEFOON 38811, TOESTEL 58. DINSDAG 16 JANUARI 1945 147e JAARGANG No. 6 NOORD-HOLLAND Verschijnt voorlopig Dinsdag, Donderdag en Zaterdag Uitgave Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar Voordam C9, - Bureaux te Alkmaar, Deu Helder, Schagen, Hoorn, Beverwijk, Koog a.d. Zaan. Losse Ammers 7 cent Postabonné's die In deze omstandigheden moei lijk te bereiken zijn, kunnen wij hun blad thans niet toezenden. Zij kunflen dit aan vragen bij de verschillende bureaux. F ;derom bommen op Berlijn nieuwe doorbraakpogingen van sterke vijandelijke formaties op de taaie tegenstand van onze divisies gestrand. In de grote winterslag tussen de Kar- 'OFDKWARTTER VAN DEN I pathen en de Memel werden gisteren, 'ER 15 Jan. Het opperbevel volgens voorlopige benenten, 175 ,e weermacht dèelt mede:- I vijandelijke tanks vernietigd, waar- het Westen lagen ook gisteren van 82 in de^Narefbruggenhoofden en (ndpunten van de afweerslag in 51 in het Oost-Pruisische grensgebied, bied. ten zuiden van Malmedv, Anglo-Amerikaanse terreurforma- Salm en Ourthe, alsrtiede aan I ties vielen g'steren overdag West-, kanten van Bastocne. Onze da-P- i Noordwest- en Midden-Dui island aan. formaties verhinderden, zich In de avonduren waren vooral het Riinlands-Wcstfaalsp en het Midden- Dujtse gebied wederom het aanvals doel van Britse .bommenweroers. Ge lijktijdig wierpon storingsformaties bommen op d- Rijkshoofdstad. Door de luchtverdediging vierden boven het Rijksgebied 64 Anglo-Amerikaanse vliegtuigen, 'waaronder 46 viermoto rige bommenweroers, neergeschoten. Het vergeldingsvuur op Londen duurt voort. en verzettend, de opnieuw mot ;erk gebruik van strijdkrachten grond en in de lucht nage- :3e doorbraak der Amerikanen, s op weinige plaatsen kon de plaatse-lijk terrein winnen; 24 werden stukgeschoten. - de Beneden-Vogezen en in de ■otlinie mislukten'vrij krachtige olijke aanvallen. In Ritters- werden wederom haarden van Jelijk verzet overmeesterd, aan lijden van Straatsburg onze •enhoofdstellingen verbreed en ■■re- rkt. en het Westelijke front ontston- '.rerhaaldelijk verbitterde lucht- •iten, waarin 23 vijandelijke tiigen werden neergeschoten. Boedapest doorstaat het Duits- iarse garnizoen sedert de 24ste eiber van het vorige jaar, bloot- de aan het sterkste gebruik van daal door den vijand, in zware gevechten proeven van de groot- aanhaftigheid. De bolsjewisten, steren in het oostelijke deel van id, met steun van talrijke tanks :gvliegtuigen aanvielen, konden 3 enkele huizenblokken ver- vin] noorden van de Donau wierpen troepen den vijand uit zijn pene- gebied verder naar het Oosten In het Hongaars-SloWaakse gebied zijn onze '"formaties bij 'ïistein, Losonc, Pelscee en ten n van Nagyiada in zware gevech- ewikkeld met den aanvallenden .3. Is verwacht, hebben de Sowjets 1 trommelvuur van verscheidene ïun offensief ook uit hun Weich- ggenhoofden bij Pulawy en a, van de Weiohsel-driehoek ten en van Warschau uit-, alsmede de Narefbruajgenhoofden aan ..kanten Ostenburg, geopend. Aan ehele front zijn verbitterde ge- -n ontbrand. In het penetratie- 3 tussen de Weichsel en de zui- e hellingen van de Lisa Gora de aware gevechten met de :1e Nida naar het Westen door- rgen infanterie- en pantser- krachten van de bolsjewieken voort'. sen Ebenrode en Schlossberg in 1 tost-Pruisische grensgebied zijn 'merilceahs offensief op Luzon trent de vermoedelijke strate- plannen, die de Anglo-Ameri- nastpeven met hun offensief zon, schrijft de D.N.B.-corres- nt in Tokio: ,uns front-bericht is bijna de Amerikaanse vloot samen met v;Engelse eenheden tegen het eiland der Philippijnen (Luzon) ';eld. Zoals ook van vijandelijke - herhaaldelijk is toegegeven, de landing in de baai 'van - ayen slechts beschouwd wor ds een eerste stap van een ge- e onderneming, die in de .toekomst gevechten van be de betekenis voor de gehele 1 in Oost-Azië kan doen ont- m. Via de „Pacific-cori'idor" pro- 1 -de vijand vaste voet te krij- i p het Chinese continent, om ie luchtbases op te richten, die zijn voor een invasie van Ja- o-tevens Japans itoevoerwegen de zuidelijke gebieden, die zo aan grondstoffen aijn, af tè len. Ir. 'apan is men zich wel bewust Van i.e be^eJveTiis van Sr. een inzicht, tfat sla? om g I-r men in de benoemhtó ultlnS.ls val amasjita, een der hew? gen.e" PI van het Japanse Mob'Ür^'Sós in Frankri'k Reuter meldt uit Parijs, dat de Franse mterstsr van Oorlog, Diethelm, verklaard lieeft voornemenste ziin het Franse leger, dat thans uit 600.000 man bestaat, te verdubbelen. Na op roeping van de nieuwe voor mobili satie in aanrr komende lichtin-' gen, zal hel Franse leger 1,2 milliqen man ster'! mui. Associat:" P ros meldt uit Parrs, dat Frankrr" van plan is tien lich tingen te m-Vliseren. Deze lichtingen omvatteh 1-8 mlllioen man. waardoor aanzienlijk meer dan 2 millioen Fran sen onder de wapens zullen worden geroepen. Het mobiliseren van .deze lichtingen is een van de belangrijkste resultaten van de iongsté besprekin gen tussen Churchill en De Gaulle in het hoofdkwartier van Eisenhower. Ook de nadrukkelijke vriendelijkheid van Roosevelt, aan het adres van Frankrijk dn zijn jongste boodschap aan het Congres, wordt als een gevolg hiervan beschouwd. De voorgenomen mobilisaties in Engeland en de Ver. Staten zouden voor de openbare me ningen in deze beide landen niet te verdedigen zijn, wanneer niet tevens omvangrijke, mobilisaties m Frankrijk met spoed werden uitgevoerd. Teneinde deze Franse .mobilisaties af te dwingen, heeft Roosevelt als" stok achter de deur het dreigement gebruikt de Amerikaanse zendingen levensmiddelen aan Frankrijk stop te zetten. Roosevelt en Churchill willen .de door het Duitse offensief in het Westen veroorzaakte zware militaire tegenslagen van Eisenhower er toé benutten om op basis van de dienst plicht een Frans veldleger bp te stel len en hpt van Amerikaanse wapens te voorzien. Belastingheffing in Engeland en in de Verenigde Staten Naar aanleiding van de ingediende nieuwe Amerikaanse begroting schrijft de „Daily Sketch" o.m., dat de Amerikanen vorig jaar 41 pond Sterling aan belastingen per hoofd der bevolking moesten betalen en de Engelsen. 49 pond Sterling. In het nieuwe begrotingsjaar zullen de Ame rikanen tussdn i40 en 150 pond Ster ling aan belastingen moeten betalen tegen 62 pond in Engeland per hoofd van de bevolking. Nationaal-Socialistische Duitsland zal niet alleen de militaire, maar ook1 de geestelijke j overwinnaar zijn in de huidige volkenworsteling. Tot deze con- clusl'e komt rijksminister dr. Göb- bels in zijn artikel van deze week in „Das I&ich". Onder het opschrift: „De idee' als fundament der oorlogvoering" I schrijft hij o.a.: „Meer dan aan] de meeste vorige 'oorlogen liggen aan deze oorlog politieke denk beelden, opvattingen en begrippen, ten grondslag. En hoezeer zij soms ook worden overschaduwd door zijn militaire gebeurtenissen, zij hondhaven toch steeds en zonder afdwalen hun dynamische kracht. Onze eigen oorlogvoerende kant kan voor zich'het voordeel boeken een volkomen eenheid te hebben in zijn doelstelling' en daarom nauwelijks meningsverschillen aan de dag te leggen, ja in het geheel niet te bezitten. Dat is in liet oorlogskamp van den vijand geenszins het geval. Dit blijkt uit vele politièk-militaire gebeurte nissen in het vijandelijke kamp, die anders in het geheel niet te verklaren zonden zijn. Men mag deze tegenstellingen natuurlijk niet ovërsehatten, aangezien de wil tot verwoesting van Duitsland' en tot vernietiging van ons volk bij onze vijanden zo overheersend is, dat hij alle andere doelstellin gen volkomen overschaduwt.. Maar voorhanden zijn deze tegenstel lingen. Niemand zal geloven, dat b.v. de politieke gebeurtenissen in de door den vijand bezette westelijke gebieden of in de door de bolsjewieken veroverde Tanden van het zuidoosten geen óntwik- keüngsmogelijkheden meer zou den hebben.'Zij zijn slechts tijde lijk gestuit, maar uitstel betekent hier geen afstel. De botsing in deze landen tussen de revolution- naire en de conservatieve krach ten heeft nog tot geen beslissing geleid. Maar deze beslissing heeft haar vervaltermijn en zal der halve, steeds weer nagestreefd en tenslotte ook .gevonden worden. Niets is naïever dan wanneer de Anglo-Amerikaanse oorlogvoering gelooft, dat zij deze beslissing met wapengeweld zou kunnen verhin deren. Zoveel wapenen zijn er op de hele wereld niet, dat zij een werelddeel ervan zouden kunnen afhouden zich op één of andere wijze een uitweg te zoeken uit het dilemma van de oorlog. Dat ach ter al deze activiteit het bolsje-t wisme als drijvende factor staat, maakt de toestand nog slechts gecompliceerder. Men overwint niet, doordat men het peil van de sociale en economische levensstandaaftl van. een continent kapot slkat, zijn steden en cultuurmonumenten in és en puin legt en zijn bewoners dwingt tot een soort primitief be staan, waarvan zij vroeger zelfs geen denkbeeld hadden. Eenvou dige staatsmechanismen zijn Onder het opschrift „Italië voor de dreigende revolutie" publiceert de American Mercury een bericht van zijn oorlogsverslaggever uit Italië. Hierin wordt o.m. gezegd: In Italië heersen tragische toestan den. De revolutie der massa staat voor de deur. Engeland en de Ver. Staten zijn er riet in geslaagd" de psychologie der Italianen te begrij pen. Ontevredenheid beheerst de stemming/ want de geallieerde belof ten zijn niet in vervulling gegaan. Achter de coulissen is Rusland aan het werk eri prrtren het fundament voor eën communistische alliantie te leggen. De bevolking is ondervoed en bevindt zich aan de rand van de hongerdood. Duizenden«gezinnen ver kopen hun laatste have .en goed voor een beetje eten De zwarte markt tiert welig. Het ergste getrojfen- worden de kinderen, van wie er45 procent in het eerste levensjaar als' gevolg- van ondervoe ding sterven. De .vuilnisemmers voor de geallieerde bureau's worden door zocht op nog iets eetbaars. De toe standen in de ziekenhuizen zijn ten hemel schrei™-d. D? "bevolkingwordt' door een typhnsenidemie bedreigd. Ongeveer een millicen mensen zijn dakloos. Hand in hand hiermede gaat een afschrikwekkende stijgmg der prostitutie. De fabrieken liggen stil en een inflatie jaagt de prijzen naar een duizelingwekkende hoogte. r;„ iQO''-''"ei'V'-,,einrro*i zijn letaal on voldoende. Hierbij dient men zich tê realiseren, Tlat het gemiddelde loon van een arbeider uer dag slechts 110 lire bedraagt, terwijl een maaltijd voor een fgi" e-t vier personen 350 lire kost. Werkgelegen heid is er zo goed als niet, want over al staat de bureaucratie der Amgot als een hinderpaal in de weg. Koning Michael onder S o wlet-be waking Naar Nationaal-Roemeense krin gen in Boekarest vernemen, wordt koning Michael 1 op bijzonder bevel van Wysjinski thans door een afde ling dei' Sowjet politie bewaakt, waar bij "de koning 'n zogenaamde poging i tot yluchten in de schoenen wordt geschoven. De Sowjet-politie heeft derhalve bevel gekregen om iedere beweging van den koning gade te slaan en op het ogenblik, (vaarop zijn voornemen.om Roemenië te ver slaten, vastgesteld wordt, den koning te arresteren. i In Nationaal-Roemeense kringen wordt deze maatregel in verband ge bracht met de blijkbaar snel op han- I den zijnde liquidatie van het huidige regime in Roemenië door de bolsje- wisten. Vele aanduidingen wijzen hierop: de verscherpte bolsjewisti sche ag'tatie met de beruchte jodin Anna Pauker aan het hoofd, de voorbereidingen voor de eind Januari te houden gemeenteraadsverkiezin gen de concentratie van ongeveer 25.000 geWapènde vertrouwenslieden van Wysjinski in Boekarest, de be wapening van de communistische arbeiders in grote bedrijven enz. Ten slotte, komt nog hierbij de voorgeno men actie om de Roemeense politie op te heffen nog 'voor de verkiezin gen. Reeds worden lijsten aangelegd met de adrc-sen van de particuliere woningen der politie-ambtenaren. Het plan. is om de politie te liqui deren door gewapende-communisten, waarbij enkelen in hun woningen zullen worden gearresteerd. Rede dr. Funk Voor het Deutsche Auslandswissen- kringen in TokioJïebhS^ schaftliche Institut hield de Duitse herhaaldelijk betoogd Lt ?r I Rijksminister van economische zaken, ïv :11e voorbereidingen heef: Punk. rede over de ?ie\lwe 1 .om den viiand aan ditfrmï Rurouese economische ordening ilissende wijze het hoofd té Sarin de minister voor het eerst "Wonderheden bekend maakte over i'.irma valt sinds kort een ver- Amrlo-Amerikaahse activiteit in noorden en hei uiterste zuiden i 5 ds te bemerken. Bij Bhamo en Shewebo zijn de Japanse strijd- iculen met ca. 10 tot 15 d'visies door gkinese troepen in str /I ge- <-M, die door de Amerikanen zijn opgeleid. Vaticaari bezuinigt uit Rome vernomen wordt, in toonaangevende kringen et Vaticaan overwogen, de she Zwitserse garde en de ik" edelgarde te ontbinden 1 n de ondraagbaar geworden vinei3e lasten, die voor het Vati- c.iap ijn ontstaan door de onge- grote' stijging der gezamen- i.osten vap, levensonderhoud!. r ;i commissie van kardinalen heeft het ogenbliic voorstellen in onder voor radicale bezuirïigings- (regelen in de gehele huishou- ig lan het Vaticaan. Voorts wordt d. dat het personeel van het ian in hoge mate ontevreden over de tot dusver 'verleende i u"' ïbijslagen, voortdurend stijgen de prijzen. S® ouder Duitse leiding tos stand ge- Komen economische prestaties van net Europese bedrijfsleven. rtnnltlnrt/ll'lllnSCSaan 01> de OOrlOgS- i ti geallieerden wees de minister er op, dat de Ahglo-Ameri- kanen blijkbaar niet weten dat in normale lijden 50 tot 60 pct 'en soms zelfs .70 pet van de EurJU,' w" landse fiandel naar de Europese lan den zelf ging en dat de Duitse uitvoer naar de Europese landen zowel wat de absolute waarde als wat het per centage betreft. Verreweg aan de spits stond. De Dl'se uitvoer'was,'steeds van beslissende invloed voor dfe struc tuur van de prcstat'es van het Euro pese bedrijfsleven. De totale Europese buitenlandse handel maakte ongeveer do helft uit van de totale wereld handel. Door de oorlogsomstandigheden zijn voor het Europese bedrijfsleven 3e verhoudirigen nog aanzienlijk ten gunste van Duitsland verschoven. De Duitse uitvoer is n.I, wat de waarde betmt, met 35 pet. gestegen en hand- •haafau zich wat de hoeveelheid be treft. Thans gaat bijna 100 pct. van de Duitse uitvoer nadr Europese lan den en van de totale Europese uitvoer gaat tot, 85 pct. naar de Europese lan den zelf (behalve Engeland). Wan neer men deze nauwe Europese econo mische verbondenheid mat geweld zou verwoesten en wanneer men, uit het het Beperking treinverkeer in Frankrijk Naar uit Parijs wordt gemeld zal Eur0Pese economische lichaam hel Frankrijk, voorlopig met ingang hart- nJ- Duitsland, zou uitrukken - zou dit niet alF-An in Duitsland een millioen,enleger van werklozen gevén, doch ook een groot leger van millioe- nen werklozen in Europa, Wat de bezette gebieden betreft, ging de Duitse staatsleiding uit van de volgende beginselen: .1. het schep pen van geordende staatkundige bases met behulp van een binnenlands be stuursapparaat, bestrijding van de klassenstrijd, sociale gerechtigheid en de verdeling van de arbeid en van de publieke lasten; 2. ordening der valu ta-, loon- en prijsverhoudingen; 3. be scherming tegen werkloosheid; 4. de verzorging der burgerbevolking met levensmiddelen en gebruiksvoorwer pen in het kader van het mogelijke; 5. het op productieve wijze inzetten van de Europese arbeidskrachten; 8. hetgoverdragen van de beginselen ingang .i». ï.s. Dinsdag, het. gehele ver- li vi' van stoomtreinen voor passa- :rs worden opgeheven. Alleen de elcctr sche' treinen alsmede arbei- rstreinen op korte afstand zullen gehandhaafd' blijven. Bommen op Japan Ei" zestigtal Amerikaanse vlieg- tuigei heeft heden brisant- en Brand- bomn en geworpen op Japans gebied, oornamelijk in het gebied van Iicgoya. Aangezien de bommen luk- raak werden uitgeworpen, is de aan- richte schade in de militaire 4n- c v'Ia .ies van geen belang, terwijl d schade in de woondistricten tot een minimum beperkt bleef. van de Duitse lanflbouw-nroductieslag op de bezette gebieden; 7. het invoe ren der grondbeginsèlmethoden der Duitse economische leiding door de staat in de bezette gebieden. Op deze wijze werd het economi sche leven in de bezette' gebieden in stand 'gehouden en in staat gesteld tot steeds hogere prestatres. Duits- land en de met dit land in nauwe economische samenwerking staande bezette eh bevriende gebieden, heb ben in de drie jaren van 1941 tot en met 1943 economische prestaties be reikt, welk ede minister op in totaal minstens 600 milliard r.m. raamde. Het meest opmerkelijke kenmerk van de huidige positie bektaat hier in, dat de volkeren van Europa thans in staat worden gesteld ervaringen tegen ervaringenuit te wisselen, n.I. ervaringen onder de Duitse leiding in Europa en ervaringen onder de geallieerde leiding. De Europese .economische balans, welke minister Funk voor vertegen woordigers van alle Europese lan den schetste, leverde naar in Ber- Junse economische kringen wordt j?™aard, het duidelijke bewijs, dat zonüer een gezond en sterk Duits b ünjfsteven geen gezond en sterk Europees bedrijfsleven kan bestaan. D(' ln deze oorlog bereikte prestaties waren slechts mogelijk aldus wordt algemeen verklaard. Gaar Duitsland in Europa een nieuwe ordening heeft ingeleid. De hierbij toegepaste beginselen gingen o.m. uit' van stabiele valuta met stabiele prijzen en lonen, hetgeen wederom bescher ming van de koopkracht, van de spaartegoeden en van de par ticulieren eigendom heeft ge waarborgd. Duitsland hevelde tot dit doel or ders naar de'bezette gebieden, ver zorgde deze industrieën met grond stoffen en verstrekte eventueel nieuwe machines, gaf raad bij de omschakeling der industrie op nieuwe taken, voeyde nieuwe produc tieprocédé's' in en "stelde zijn gehele economische kracht Jer beschikking van de volkshuishoudingen der be zette gebieden. Ter betere verzor ging van de burgerbevolking werd een vantsoeneringssysteem ingevoerd terwijl de-; zwarte markt werd be stroden. Door deze maatregelen werd het mcgelijk in de drie jaren van 1941 tot en met 1943 economische prestaties te boeken, tot een totale waarde van minsens 600 milliard RM„ terwijl tegelijkertijd het Duitse economische potentieel zodanig werd opgevoerd," dat in het Duitse rijk zelf een verdubbeling van het door het volksinkorien weerspiegelde sociale product kon worden, ver kregen. meestal veel gevaarlijker dan ge compliceerde, omjat zij niet zo aantastbaar en kwetsbaar zijn als deze. De Anglo-Amerikanen heb ben met hun oorlogsberekeningen volkomen vergeten met deze om standigheid rekening te houden en toch is dit van doorslaggeven&e betekenis. De komende vrede za! in de landen, welker volkeren geen duidelijke politieke wereldop vatting bezitten en daarom in deze reusachtige worsteling in het geheel geen zin meer kunnen zien, een ware aard verschuiving met zich mede brengen van de politieke me- nings- en wilsvorming. Het tijdperk der plutocratie is definitief voorbij, ook in de staten, die volgens haar klas sieke model zijn opgebouwd "ën worden geregeerd. De trek -naar de socialistische ge meenschap binnen de volken gaat door de gehele wereld. Hij zal na de oqrlog met oer- geweld in alle landen uitbreken, het sterkst in de landen, welker leiding hem het langst heeft on derdrukt.. Wij zullen dan niets meer erbij behoeven te leren. Want tenslotte- hebben wij ons in deze oorlog be geven ter bescherming van al de idealen, die thans in zijn bloedige veldslagen langzaam maar zeker naar boven dringen. Dat wij niet alleen de militaire maar ook de geestelijke overwinnaars v^n deze volkeren worsteling zullen zijn, zal liggen aan het feit, dat wij in deze oorlog geen wereldbeschouwing te veroveren, maar een wereldbe schouwing te verdedigen hebben. Wij zijn verscheidene stappen op de overige wereld vooruit. Hier ligt ook de reden voor de bewon derenswaardige standvastigheid en het politieke moreel van «de .het Duitse volk in deze oorlog. eze oorlog is een sociale revo- J lutie. Hij zal niet door de ban kiers en joden, maar door de vol keren gewonnen worden. De sol daten, die eens na het einde der veldslagen van de fronten naar huis zullen keren, dragen een zeer duidelijk beeld van de toekomst hunner volkeren met zich rortd. Dit beeld is nauwkeurig in over eenstemming met datgene, wat het Duitse volk en zijn leiding voornemens zijn te verwezenlijken. Het is echter op de meest krasse wijze in tegenspraak met de plan nen van de plutocratische leidin gen. Zij zien in de oorlog slechts een conflict om olie, steenkool en ijzer. De volkeren echter willen meer. Zij .verwachten van het einde van de oorlog een leven, dat menswaardig en dus waard om te leven is, een hechte basis voor groei en toekomst van hun gezinnen én kinderen. Een grootse wederopbouw van onze vernielde- -wereld, met uitschakeling van kapitalistische winstmakers, een vrij bestaan in de gemeenschap pen van hun volken, ver van ieder formalistisch doctrinarisme, een doel, een wil en een grote hoop. 'Niets daarvan kunnen onze vijanden hun geven en daarom zullen zij mislukken, zowel in de oorlog als ook in de vrede Zij be zitten geen program en trachten het ontbreken daarvan te vervan gen door nietbindende frases. Zij verliezen overal het oor der vol keren, Waar zij door de ontwikke ling gedwongen worden kleur te bekennen ei> ernst te Smaken van de lege beloften. Zij zullen het niet kunnen, omdat zij nooit het voornemen daartoe hadden. I I Polifieke processen in België Het blad L'Avenir schrijft, dat vol gens radio-Brussel de Belgische mi nister van Justitie Verbaël op een persconferentie heeft verklaard, dat er in België 70.000 politieke arres tanten voor het gerecht moeten ver schijnen. Van de 8000 tot dusverre behandelde gevallen is bijna een der de met vrijsprak geëindigd. België heeft overigens aanzienlijk meer „collaborationisten" dan Frankrijk, dat volgens den minister maar 22Ö00 politieke gevangenen telt. Die brave Russen menen het toch zo goed. Volgens Radio „Oranje" althans. Hoor hoe zij de bolsjewisti sche verovering van Hqngarije bij de goedgelovige Nederlanders aanprijst: „Er wgren in Hongarije ook ve len, die met angst en bdven de komst van de Russische legers tegemoet zagen. De Russen van hun kant de den wat zij kondeii om die angst weg te nemen. Zij traden in Hon garije, evenals trouwens op <3e Bal kan, in Finland en Noord-Noonve- gen met de grootste correctheid op -en wijl er in Hongarije communisten waren, die meenden dat zij met de komst van het rode leger de macht in handen kregen, dan werden ze evenzeer teleurgesteld als hun kame raden in Roemenië "en in Bulgarije. De Russen hebben in al deze landen terdege rekening gehouden met de wérkelijKheid. Ze hebben er, voor zichtig en (realistisch optredend, coalitie regemfigen gevormd, regerin gen 'waarin' zekere communisten plaats hebben maar waarin naast hen ook vertegenwoordigers zitten van andere arbeiderspartijen van op positiegroeperingen en ook elemen ten van het oude Kegiem, die over tuigd anti-Duits waven. Verder zijn alle Hongaarse\ opposi tiepartijen benevens de communisten in do nieuwe regering vertegenwoor digd. Die regerijdg begon met het uitvaardigen van een proclamatie, die'uitsprak dat het privaateigen dom onschendbaar zou zijn. De enige uitzondering hierop zal gelden op het' landbouwgebied." De Nederlandse toehoorder en lezer zal verstomd Staan over zoveel nrïoviteit of- onverstand. Of is hei opzettelijk bedrög? In elk geval is duide!ïjk,_ dat de Neder landse „regering" in Londen zich al voorbereidt op een coalitie waarin de coiriroimM«n ^én-fire^tegts Prettig vooruitzicht voor dp Era- banders. Het heerlijke brandhout Naar ik vernam bezorgt men in dè gemeente Alkmaar en misschien ook in andere steden en dorpen van onze gezegende provincie aan hen, die het koud hebben, een hoeveelheid hout tegen redelijke prijs. Dat is zéér schoon van de gemeente Alkmaar en van de eventuele andere steden en dorpen. A'.3 manna uit de hemel, zo viel kortgeleden dit ïiróuws in de woningen der verkleumden. Maar zoals het gaat met elk bericht, dat uit de volksmond komt, bleek het ook hier een tikje anders-te zijn. Het hout werd verstrekt aan ouden van dagenl Voor. de jongeren een teleurstel ling, maar.:, wie de ouderdom eert, is een - braaf burger eh daarom gunde men de rillende oudjes gaarne hun warmte. Een wouw meldde zich. Zij was - vier-en-zeventig jaar! Makr wat kreeg zij te horen? Dat zij nog g e e n „oudé-van-dagen" was in de ziii der houtverstrek king Zij moest minstens... vijf- en-zeventig zijn! Nog een jaartje wachten dus! Natuurlijk, ik vind. dat men groot'gelijk heeft! Onder de-, zelfde vriestemperatuur heeft' iemand vari vier-en-zeventig het immers lang niet zo koud als iemand van vijf-en-zeventig! Ja, en het mooie is, dat na de vier-en-zeventigjarige zich zelfs een drie-en-zeventigjarigedurfde melden! Wat de betrokken amb tenaar haar geantwoord heeft, weet ik niet, maar i k zou geant woord hebben„prieren-aevenr tigjarige snotneus, ga naar huis en blijf je schamen, totdat je vijf-en-zeventig geworden bent!" OVIDIUS Programma der Japanse Regering De Japanse regering heeft een ■programma van vijf punten hekend gemaakt, 'waarin zij de bpginselen' van haar politiek van totale mobi- satie der nationale hulpbronnen opnieuw vastlegt. Het programma somt op: 1. Verbetering van de structuur luchtverdediging. 2. Aanzienlijke vergroting van de productie der bewapeningsindustrie. 3 Vergroting van de levensmidde lenproductie en tenuitvoerlegging van het beginsel der Japanse autarkie. 4. Verdere concentratie van werk krachten en verwezenlijking der totale mobilisatie. 5. Economisch leven en industrie worden volledig op de oorlogsproduc tie gericht. In het kader van dit regeringsplan ligt een nog nauwere samenwerking tussen civiel bestuur en weermacht in het voornemeil; ten bate van een snelle en vlotte versterking van de luchtbescherming, wapenindustrie en levensmiddelenproductie. Men acht het waarschijnlijk, dat minister-pre sident Koiso over deze maatregelen verdere verklaringen zal afleggen, als het parlement op 31 Januari bijeen komt. f De Dardenellen. open voor Geallieerden De Amerikaanse berichtendienst in Europa beweert, dat Turkije de Dar- dajiellen voor de geallieerde scheep vaart open gesteld heeft. Ook „Exchange Telegraph" meldt, vol- gqns Morgon Tidningen. da.t Turkije zich accoord verklaard heeft met het oorlogsmateriaal: „Exchange Te legraph" zegt dit uit weling-lichte kringen in Washington te hebben vernomen. Voorts zouden' officiële Britsekringen d,=ze berichten heb ben bevestigd, naai' verluidt in een bericht van „Associated Press", af gedrukt in Svenska Dagbladet. De onderhandelingen over de2e aangele genheid zijn waarschijnlijk langs militaire kanalen gegaan. Aardappelbon 300 van de derde noodkaart voor in leveren In de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht zijn voor de week van 21 tot en met 27 Jan. as. de bonnen 300 van de derde noodkaart geldig verklaard voor het kopen van 1 kg. aardappelen per ■bon. Deze aardappelbonnen moeten, voorzover niet van de centrale keu ken of de diëetkeuken gebruik zal worden gemaakt, voor Donderdag 18 Januari a.s. worden ingeleverd bij den aardappelhandelaar, desge wenst tegen ontvangstbewijs. Dege nen, die op 17 Januari a.s. nog niet in het bezit zijn van de derde nood kaart, kunnen hun bonnen alsnog uiterlijk 24 Januari bij den hande laar inleveren. Nadat de handelaren hierop zijn bevoorraad, zal' zonder nadere aankondiging tot aflevering worden overgegaan, doch uitsluitend in de week van 21 tot en met 27 Januari. Suikerbieten op bon 301 van de derde noodkaart In de provincies Noordi-Hojiland en Zuid-Holland zal op de bonnen 301 van de derde noodkaart 3 kg. ■suikerbieten (3 rantsoenen) ter be schikking gesteld worden. Deze bonnen moeten voor Don derdag 18 Januari a.s. bij den groentehandelaar worden ingeleverd, desgewenst tegen ontvangstbewijs. Degenen die op 17 Januari a.s. nog niet in het bezit zijn van de derde noodkaart kunnen hun bonnen als nog jjiterlijk 24 Januari bij den han delaar inleveren. Nadat de hande laren op de bonnen bevoorraad zijn, zal zonder nadere aankondiging tot aflevering worden overgegaan. Naar wij van de rederij vernemen, is de terugreis van dp Lemmerboot „Jan Nieveen", die gisteren te Am sterdam zou aankomen, uitgesteld. Waarschijnlijk zal de boot heden in de hoofdstad aankomen. Zij brengt tevens de geredde passagiers van de „Groningen IV" mee, voor zover deze althans niet aan een andere reisroute de_ voorkeur hebben gegeven. Het juiste aantal slachtoffers is nog steeds niet vastgesteld. Wel staat reeds vast, dat geen van de leden dei- bemanning om het leven is gekomen. HOOFDKWARTIER VAN DEN FtIHRER, 14 Jan. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: De winterslag in de Ardennen is tot nieuwe hevigheid verscherpt. Onze formaties tanks en infanterie waren de gehele dag in felle gevechten ge wikkeld met de Amerikaanse divisies, die tegen de gehele frontbocht storm liepen. Vijandelijke aanvallen zuide lijk vafi Malmedy mislukten. Ten zuidwesten van Vielsaim werd de poging van sterke vijandelijke for maties, naar Houffalize door te bre ken, door om£ tegenaanvallen ver ijdeld. Ook in het gebied oostelijk van Bastogne heeft de vijand, on danks sterke concentratie van strijd krachten, slechts onbelangrijke ter reinwinst gemaakt. In het strijdgebied van Hatten en Rittershfifen in de Elzas probeerden de Amerikanen opnieuw, tot achtmaal toe overdag aanvallen, onze troepen uit de veroverde Maginotlinie te ver dringen. Hun aanvallen stortten bloe dig ineen. Van Rheinau tot Erstein is het gehele gebied tussen Rijn en lil van den vijand gezuiverd. Sinds de le Januari werden aan het Westelijke front 520 vijandelijke tanks stukgeschoten of buitgemaakt en meer dan 5000 gevangenen ge maakt. Uit Midden-Italië en van de Balkan worden geen gevechten van. betekenis geméld. In Hongarije bleef de gevechtsacti viteit tussen Flattenmeer en Donau nog steeds gering. Pogingen der bol sjewieken, ondlï bescherming van het nachtelijk duister, van het Oosten uit tot het stadscentrum van Boedapest door te breken, werden door on?e taai vechtende bezetting verijdeld. -Ten noorden van de Dcnau hebben ver scheidene van onze aanvalsspitsen zich verenigd en daarmede het vijan delijke penetratiegebied verder inge krompen. In het Hongaars-Slowaakse grens gebied zette de vijand tussen Blauen- stein en de Hernad-rivier ziin aanval len met talrijke divisies, die cp de oude brandpunten waren geconcen treerd, voort. Zij werden, met uitzon dering van enige betrekkelijk kleine penetraties, afgeslagen, waarom nog hevig gevochten wordt. Uit het Baranof-bruggenpunt heb ben de brandpunten van de afweer slag tegen het nieuwe grote offensief der bolsjewieken zich verplaatst naar heti gebied tussen Weichsel, Nida en de zuidelijke uitlopers van de- Lysa- gora. In de diepte van het hoofdge- vechtsterrein hebben sterke Duitse gevechtsgroepen verbitterde tegen stand geboden aan de stormloop dei- vijandelijke-infanterie en tanks. Vol gens de voorlopige, nog onvolledige, berichten, werden op de twee eerste dagen van de slag 245 vijandelijke tanks vernietigd, waarvan 134 op een dag door een pantserkorps. In het Oost-Pruisische grensgebied is de vijand iij het gebied Ebenrode— Schlossberg, na een zeer krachtige artillerievoorbereiding van twee uur, begonnen met de verwachte grote aanval. Geconcentreerdetegenactie van onze artillerie, gericht op opmars- gebieden en batterijstellingen van de bolsjewieken, verlamden de vijande lijke aanvalskraoht. In felle gevech ten hebben onke troepen de stormloop van verscheidene door talrijke tank brigades ondersteunde korpsen infan terie in het hoofdgeveehtsterrem op gevangen en daarbij volgens de voor lopige berichten 56 vijandelijke tanks vernietigd. In het noordelijke deel van het Memel-bruggenhoofd heeft het garnizoen sterke aanvallen der bolsje wieken in energieke, tegenaanvallen afgeslagen. Steden aan de Rijn en de gebieden nabij het front in het Westen werden gisteren dooi' Anglo-Amerikaanse ter- reurvliegers met bommen aangeval len. Des nachts vlogen de Britteö het gebied van de Pommersë Bocht bin nen. Nachtjagers en lufchtdoelartille- rie van de luchtpiacht schoten 21'vier- motorige bommenwerpers omlaag. Londen lag dag en nacht onders ons vergeldingsvuur. Voor de westkust van Noorwegen heeft een Duits convoói gevechtscon tact gehad met een formatie Britse zeestrijdkrachten. De ter bescherming van het convooi aanwezige strijdmid delen der Duitse marine hebben hier bij een Kruiser en een torpedojager in de grond geboord. Flinke gezonde Nederlandse jongens kunnen .zich melden voor do Waffen- ffArtillerie, Flak, Pantsers, Fa.ischirmjager, Gemo toriseerde Troepen, Infanterie enz. Donderdag en Vrijdag 18 en 19 Januari 1945 om 10 uur vindt in het gebouw van het ff Ërsa'.'z- kommando NiederlandcNeben- steïie Dam 4, Amsterdam, een keuring plaats. Flinke gezonde Nederlandse meisjes en vrouwen van 1830 jaar kunnen zich melden voor het Duitse* Rode Kruis. Voor deze is er Donderdag en Vrijdag 18 en 19 Januari 1945 om 13 uur in het ge noemde gebouw een keuring. Het verkeer op de autowegen en ook op de verkeerswegen-wordt sedert kort in toenemende mate door fietsers in gevaar gebracht. Het rijden van fietsers op auto- wegèn is .verboden, op andere wegen, waarlangs speeia-lei bruik bare rijwielpaden zijn aangelegd, 'moeten deze gebruikt wox-den. (Artikel 23. van het verkeersregle ment 193/41.) s Daar ondanks herhaalde waar schuwingen dit voorschrift steeds weer overtreden wordt, bepaal ik; teneinde de openbare veiligheid en orde te handhaven, op grond van artikel 8 van de verordening 15/44 inzake de uitzonderingstoe stand, dat de organen van Politie en Weermacht, belast met de con trole op het wegverkeer de bij een overtreding van genoemde aard gebruikte rijwielen in beslag kunnen nemen. De Höhere t- und Polizei- fiihrer „Nórdwest" und Ge- neralkommissar für das Sicherheitswesen (w. g.) RAUTER, #-Ogruf. und Gen. d. Waf- l'sn-ff und Pol. Disfributienieuws De nieuwe zeepbonnen De Secretaris-Generaal van het dep. van Handel, Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend, dat voor de provincie Noord-Holland bon 259 van de tweede noodkaart tot en met 20 Januari a.s. geldig is verklaard voor het kopen van twee rantsoenen eenheidstoiletzeep, zeepvervangende wasmiddelen of waspoeder, terwijl de bonnen R 07 en O 412 (inlegvel) voor dezelfde periode recht geven op het köpen van eer) rantsoen zeen- vervangende wasmiddelen of was poeder. Bon 45 van de tabakskaart geeft bovendien tot en met 12 Mei a.s. recht op het kopen van 45 gram sche erzeep De geldigheidsduur van de bon 225 voor een rantsoen' eenheids-toiletzeep en van de bonnen 226, R 29 en C 402 (inlegvel) voor een rantsoen zeep vervangende wasmiddelen of was poeder is verlengd tot en met 20 Januari a.s. Hollandse jeugd Duitse soldaten en .vrijwilligers van alle Europese volkeren vechten held haftig in de geweldige strijd tegen het bolsjewisme en de Anglo-Ameri kaanse plutocratie. De Europese jeugd wij voor de vastberadenheid van het vechtende 'front niet onderdoen. In de gehele oorlogsindustrie helpen jonge handen inee, In de laatste jaren meldde de Europese jeugd zich voor de nood zakelijke oorlogstaken als: Heifer in der Deutsche Luftwaffe (helper bij het Duitse luchtwapen). Ook aan, de Hollandse jeugd is een oproep voor deze oorlogstaak van het Duitse Luchtwapen gedaan. Jongens en meisjes in de leeftijd van 15—21 jaar meld je bii hét Ayssenkomman- do des H.J. Kriegseinsatz-kommando Niederlande. Daar zal ook jullie te allen tijde uitkomst gegeven worden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1945 | | pagina 1