DAGBLAD VOOR Churchi I in Lagerhuis contra Bolsjewisme Japan vast besJoten te strijden tot eindoverwinning .Eden over het Criekse Vraagstuk Duitse frontversterScing in Opper-Silezië Hoe Simone bijna vergeten wercj Gehele Oostelijk front in vuur De waarheid een zeer verschrikkelijke geschiedenis Hoe Elas optrad Duitsland beidt zijn tijd De V-wapenen Vijand zal vernietigd worden Rede Japanse premier Ri^kn wsrden niet geduld Uitsluitend Duitsers als ^ijaoden Engelse verliezen in het Westen Verschillende plaatsen in Elzas bevrijd Zestien zetels voor Staiin Het Pools-Russisch probleem Kómehde conferentie van drie Piet Stenneberg Motie vertrouwen Britse^fj regering Amerikaanse verliezen in de Ardennen F EOoeii«f.DA ITEUR H. M. C. SCHRÖDEK. eiijke reilactiet'ureaux N. V. „DE ARBEIDERSPERS", ÜEKELVELD 15, AMSTERDAM-C. TELEFOON 38811, TÖESTEL 58. DINSDAG 23 JANUARI 1945 147e JAARGANG No. 9 NOORD-HOLLAND Verschijnt voorlopig Dinsdag, Donderdag en Zaterdag Uitgave Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar Voordam C 9. Bureaux te Alkmaar, Den Helder, Sch^gen, Hoorn, Beverwijk, Koog a.d. Zaan. Losse nummers 7 cent Postabonné's die in deze omstandigheden moei lijk te bereiken 'zijn, kunnen wij hun blad thans niet toezenden. Zij kunnen dit aan vragen bij de verschillende bureaux. A Chuftjhill heeft ia het verdere ver loop van zijn verklaring in het La gerhuis over de bolsjewistische gru welen in Griekenland 'o.m. het vol lende medegedeeld: Niemand kan het aantal lieden, dat .••idood of gearresteerd werd voordat revofcit.e in Athene werkelijk uit brak schatten. Maar, wanneer de waarheid bekend wordt, dan zullen wi.i eet; zc-er verschrikkelijke geschie denis te vertellen hebben. Toen de strijd ir Athene begon, namen de wreedheden snel toe. In Athene wer den mannen en vrouwen in groten-ge- tnte gedood eri duizenden gijzelaars werden door de straten weggevoerd en -..>!ra hunner wérden stervend achtergaten. Uit de berichten uit Saioniki blijkt, dat zich daar onge- /esr dés.elMe tonelen hebben afge- ipeeld, K e■.voor beschik ik over een verklaring van den Britsen kolonel Morrison van he tKoninklijk^, infan- tèrieret.iment, die deze inlichtingen door persoonlijke ondervraging van een goot aantal gijzelaars heeft ver kregen: die hij ib de vooruitgescho ven Rode Kruisstations aantrof. Gp een der Kerstdagen, aldus de kolonel in zijn rapport, werd een aantal gijzelaars, mannen en vrou wen, uit hun huizen gedreven en in noordelijke richting weggevoerd. Zij werden vervolgens in een plaats ver zameld en nadat men hun schoeisel en enige kledingstukken, waaronder ook hun jassen en mantels had afge nomen, langs de wegen voortgedre ven naar de met sneeuw bedekte bergstreken. C die dagen stierven er enkelen van uitputting en anderen worde: doodgeschoten. Als voedsel kregen deze betreurenswaardige gij- zeiaar,-; slechts datgene, w..t zijzelf nog bezaten. Deföewoners der plaat- ren nie zij op hun lijdensweg door- kwsnien, en van wie zij tijdens hun oponthoud iets te eten vroegen, wa ren. meestal geïntimideerd dan dat zij meer konden doen dan hen met -■ (machtige ijympaühie te bekijken n bewakers stelden voor voor cnsmiddelsn te zorgen indien men o n daarvoo het nodige geld zou .geven. Qngev t honderd pond stor ing werd opgebracht, doch ieder kreeg slechts een half brood. Het' r geliefkoosde truc der bewa- deze gein- mie' erdè lieden om zich heen te roepen en om hun-dan mede te delen, dat-: j na zo en zo -•< uur Jopen een .varme maaltijd aii-mene onder Jak 1 verzorging zou-. 'I vinden. Na enkele dagen waren de gijzelaars san *.ot de overtuiging ■gekome da ;et doelloos was te vertrouw... c> doften, dat 'zij u, .11 krijgen. Ik wil kenmerkende bijzonderheden Ion Sen vrouw, bij wie men nad,dat zij geld bij zich ,-rd doodgeschoten, nadat men an haar geld beroofd had udere gijzelaars daartegen rdeti, rechtvaardigden de zich door te zeggen, dat "-tStï'W vr— zich door BPBH w voor.de Engelsen gewerkt tü ander geval was een geslaagd een gouden tand i mond te breken en tegen middelen te ruilen. De gijze- moesl n barrevoets met ge- urcle kleren lopen. Enkele, die niet noeite hadden voortge- eept, hadden het geluk op wagens eladen te wordên. Di'egenen echter, ie niet vc der Konden lopen, werden oodgesefeoten Van achthonderd ijzelaars stierven er tweehonderd innen tien degen. t totale aantal eider, loep:, in ctq duizenden en on er heil b - dei. ion vele aanzien- lk? mo r. onroen., die $r- ma Lenend zijn.i Vele® .-ren nu nasri terug cv. vertellen soortge- verbalen. orts nog een ot-ggeijuigebëricht rin een anderen Britsen olficier: ~*.j sa c,. in-,- Percsteün, wrstad van Athene, onderwierp w: Slits-gevangenen aan een verhoor doe burgers van de natio- r-.-dr -n de hoogte gebracht van het feit, dat een groot aantal gijzelaars door de Elas was terecht gesteld en onder de grond gestopt was. Ik begaf mij naar de 'begraaf plaats én onderwierp den bewaker van de begraafplaats aan een ver hoor. Volgens hem waren de lijken van vijftien tot twintig gijzelaars in de noordoostelijke hoek- van het kerkhof gebracht en door de Elas onder de grond gestopt. De hjken werden begraven in een graf, dat zich tot nu toe over een lengte van tweehonderd meter uitstrekt. Zij werden met aarde bedekt, dodh bij de opgravingen - de gehele lengte van het graf lijken worden waargenomen. De officier raamt, dat alles bij elkaar genomen 1200 tot 1530 .personen terechtgesteld werden, voor het merendeel met messen of bijlen. Ik zag, aldus de Britse officier, deels opgegraven lijken, die diepe wonden vertoonden in het achterhoofd of in de nek. Klaarblijkelijk werden de in de eer ste dagen gevangen genomen gijze laars volgens een bepaald systeem vermoord tot het tijdstip, waarop de Elas zich uit Athene terugtrok. In een bericht, dat pas Maandag ochtend aangekomen is en afkomstig is van een consul-generaal 'in Salo- niki, wordt .medegedeeld, dat Woens dag' 6 Januari tussen één en twee uur 's middags burgers, van wie ongeveer 17 a 20 tussen dood eri leven zweef den, dooi de Elas uit het stedelijk ziekenhuis van Saioniki wc i' n ge haald en gelzdën werden op ossewa- gens. Enkelen waren gekleed in pyja ma's anderen slechts in pyjamabroe ken. Hierop werden zij naar het bin nenland van Griekenland gevoerd. Deze feiten zijn door ambtenaren van het Griekse Rode Kruis beves tigd, die de wagen enige tijd later volgden en dekens uitdeelden. Het is mogelijk, dat toén reeds enige perso nen als gevolg van de koude over leden waren. Enkele dagen waren de uitvalswegen van Saioniki met lange rijen voertuigen gevuld, die door paarden of ossen getrokken werden en waarop zich al de buit bevond, die uit ieder huis, rijk of atm, ge stolen was." konden over bijna De milithire woordvoerder van de Wilhelmstrasse verklaarde heden, dat bij zulk een grootscheepse actie, als thans aan de gang is tussen de Bes- kidén en Tilsit, de Duitse tegenmaat regelen niet terstond bespeurbaar kunnen zijn. Zoveel is echter thans reeds zeker, dat' van Duitse zijde harde tegenslagen worden uitgedeeld tegen het grote Sowjetrussische offen sief. De Duitse leiding heeft reeds meer dan eens bewezen, dat zij in kritieke uren de zenuwen bezit om in koel overleg het gunstigste pun.t voor de tegenslag uit te kiezen en het gun stigste ogenblik daartoe af te wach ten. De Duitse afweer in het gehele ge bied, waarin de bojsjewieken in het offensief zijn, heeft tot dusver mins tens zes Sowjetrussische tankkorpsen uitgeschakeld. In welingelichte kringen te Ber lijn spreekt men van een nieuw be schietingsplan, dat in hef bijzonder betrekking heeft op Londen als het Britse hoofdkwartier en het centra le gebied van cle oorlogsproductie. Dit. plan berust, aldus meent men in deze kringen, op de ervaringen van zeven maanden. Een reeks voor waarden voor de 'uitvoering van dit plan zijn aanwezig. De productie van V-wapenen kon. aanzienlijk vergroot worden, door- >dat de fabrieken bomvrij gebouwd en de werkkrachten geheel ingewerkt zijn. De actieradius naar, Engeland kan nog aanzienlijk vergroot wor den, hetgeen duidelijk bewezén wordt door de proefbeschieting van Man chester. Hoewel de frontdoelen Ant werpen, Luik enz. niet verwaarloosd worden, staat het gebied van Groot- Londen boven aari de lijst. Ten aanzien van de verdere ont wikkeling van deze beschietings methode kan men een vergelijking maken met het stelsel der massale artilleriesalvi. Het is klaarblijkelijk de bedoeling, zoveel V-batterijen op te stellen, dat door één salvo in Groot-Londen een uitwerking wordt bereikt, alsof er een bom tapijt van Robots op de stad valt. Daarmee acht men te Berlijn de mogelijkheden van de ontwikkeling der V-wapenen geenszins uitgeput. Er wordt op gewezen, dat in de Duitse fabrieken koortsachtig wordt gewerkt aan de vervaardiging VEln nieuwe wapenen. Het Japanse parlement is vandaag voor de opening van zijn 86ste zit tingsperiode bijeengekomen. De minis ter-president Koiso hield naar aan leiding hiervan een rede, waarin Iftj sprak over de belangrijkste militaire en politieke kwesties. Hij zeide o.m.: Japan .is en blijft vastbesloten de oorlog gemeenschaopelijk met de ver bonden naties in Europa tot de eind overwinning voort te zetten. Over de milit; ire krachtsinspannin gen van Japan zeide hij: Leger en vloot werpen zich-bezield met de^geest van de speciale korpsen in de strijd om de vijand, die de binnenlinies van Japan is binnengedrongen, te vernie tigen. Vervolgers bracht hij de dank van de natie tot uitdrukking voor de dapperheid van de troepen. Tevens kondigde hij het voornemen der rege ring aan om alle nodige maatregelen te nemen om d.oor een verhoogde activiteit van het thuisfront het oor- logsnotentioneel van Jajjan verder te versterken en daardoor de soldaten aan het front de voor de verdediging van het vaderlarid noodzakelijke wa pens in handen te geven. De strategische positie met betrek king tot de verdediging Van Oost- Azië is nog steeds krachtig. De lange aanvoerlinies vap den vijand zullen weldra haar invloed doen gelden en Klap, zal de gelegenheid komen cm den vijand vernietigend te verslaan. De regering is vastbesloten om haar uiterste krachten in te spannen om de bases voor de overwinning te leg gen. In het belar.g van een concen tratie der staatszaken zullen de cen trale als ook de plaatselijke bestuurs- instanties aanvullende maatregelen nemen. Het contact tussen de chefs van de plaatselijke bestuursraden en de plaatselijke leger- en vlootautoriteiten zal nog nauwer worden. Vervolgens sprak Koiso woorden van hoge lof aan het adres van de ver bonden volken van Duitsland en Italië. Het Duitse volk is vastbesloten het vaderland tot het uiterste te ver dedigen. Het Duitse offensief in het Westen heeft den vijand de zwaarste, verliezen gekost. Öoor deze offers eh de verliezen, in Oost-Azië zien de ge allieerden zich gedwongen een zeex groot aantal mensen en materiaarTh de strijd te werpen. Tenslotte verklaarde Koiso: Alleen hij, die ondanks alle moeilijkheden de strijd voortzet, zal de eindoverwin ning behalen. juffen bedanken voor Söwjef-gastvrijheid XVrfv. Dagbladet" heeft solutie gepubliceerd van naar .wedu gevluchte Letten, die met 'igere me stemmen door het vluohte- -er tamp Fm-praga was aange- ,V Tor eèmiddèling van den idi' u i' leide; aan liet Zweed- 5 'nif.e n enlandse zaken j gfzoi 'tij delen daarin tuv.i 1 la ken: is genomen hebben 7Q foor -.elf Sowjetgezantschap b'. n rroeden mogelijk- éK v de Bowjrtunie te vertrek- UM niemand hunner van dat aaS .-.'-j r: wenst temaken. 4 jcl in Sfille Oceaan ifetr'iljki ho.udkwfjtiert heeft Naar Reuter meldt, heeft Eden in het Lagerhuis verschillende bijzon derheden meegedeeld van de Griekse kwestie. Eden zeide: „Het is duide lijk, dat de leiders van de Earn -van de allereerste dagen af niet bereid waren, rivalen op het politieke ter rein van het verzet in Griekenland naast zich te dulden. Daaruit ont sproten onze eerste moeilijkheden. Ue c(gnmandant van de Elas, gene- ,s®raIis, die zelf vroeger gepro- Deerd nad, een andere guerilla-afde- nng op te richten, werd door de Eam gearresteerd en bleef haar ge vangene totdat hij had toegestemd, net commando van de Elas op zich te nemen. Engelse officieren in Grie- 1.onland hebben voor geruime.' lijd een wapenstilstand tussen de vtf- hraiX?rf' -b?"den lot stand ge- dle*z?cI:l bereid verklaarden', Si?!.™ Jïf sIuiten om eerst uit- Ste t,?etDu"sers als huu v«an" tei- wva^b™wen' Enige weken la- overeenkomit s niet aan deze bende Eka ZU rucl de guerilla- Vermoordde S?' vernietigde haar en ras. Voor zoveraVeider' k°l°nel Sa- gaan,, had de eiS1 a^Lorde,n naSe" ras niets ten laste gewS?eLSa" zeide van mening te zijn,, dat .deEw thans nog slechts uitsluitend mt communisten bestaat. Voorts he De Jaoanse minister van Buiten landse Zaken gaf 'een uiteenzetting van de grondbeginselen van de Ja panse buitenlandse politiek. Japan zal, zo verklaarde .hij, zijn betrekkin gen roet de bondgenoten en de be vriende naties in Europa nog verster ken Hij eritiseerde voorts het optre den der geallieerden, die thans van de Atlantic Charter niets meer willen weten. Hij vergeleek hiermede het Japanse optreden tegenover de. volken in Groot-Oost-Azië. Tenslotte verklaarde Sjigemitsoe: „Duitsland enf Japan zullen de taak. die hen door diet lot op de schouders is gelegd, n.l. de wereld een nieuwe ordening te geven, vervullen. Ik kan geen twijfel koesteren over de onover winnelijkheid van het Japanse volk. De reserves van Janan zijn ook op materieel gebied onuitputtelijk. 44 Het uur der sterke harten Op een bijeenkomst der te Berlijn werkende Duitse journalisten heeft de Rijksperschef, dr. Dietrich, ge sproken over de toestand in het Oos ten. Hij zeide onder meer: „Sterke bolsjewistische strijdkrachten nebben op enkele plaatsen ons front door broken en aanzienlijke terreinwinsten behaald. Wij bevinden ons op het ogenblik op een kritiek punt van het grote Sowjetpffensief, maar wij heb ben maatregelen getroffen om het front weer te stabiliseren. De storm loop van den vijand in het Weeten, die in September 'van het vorige jaar diep in ons Rijk hoopte binnen te dringen, heeft aan de Duitse grens zijn keerpunt gevonden. Ook de bol sjewisten zullen ondervirlden, hoe het Duitse volk voor zijn bestaan en zijn toekoipst weet te vechten Opnieuw is voor ons het uur der sterke harten gekomen. De Rijksperschef gaf de journalis ten vervolgens een overzicht van de omvangrijke, in staat van uitvoering verkerende, tegenmaatregqjen, die de bolsjewistische stormloop zullen bre ken en de Sow,iet-vloedgolf van de grenzen van het Duitse Rijk terug zal slaan. ••4 -1 dat marinevlie- aiuanvalskorps de maii kort .'de middag bij "Sagged eeld bet special 1 t p vij; -"lelijke schepen wi t-sa dria .Legkampschepen o schip van onbekend besot id d hebben, door a boord s veroorzaken, ie tci'Maud op de Fhilip- V, het; het keizerlijke hoofd- r medegede id, dat de -vijand inu.'i i „000 man aan gesneu- .3 gewonden heeft, verloren. vernielden of ver- (t'schut, 67 tanks Jn Spanje <>'- d.e 14 dagen ge- ■t" is losgebroken, loort. Te Madrid 'inperatuur sinds .ar constateerd. nl. Jri'- >->•! hoogste tem- ..unscc? 4 gr. koude. bbermometer tot r. In de bergen heeft :en van dood- i iigetroffen. De S Igpas Pajares is nog verkeer gesloten. De m hi< en daar de tele- lve-i In Oviedo s v 2} Dec. bijna zon- Naar Stockholms Tidningen meldt zou Staiin, volgens inlichtingén uit Washington, 16 zetels voor de Sow- Jet-Unie opeisen in de algemene ver gadering der wereldvredesorganisatie, btalin verlangt dus, zo schrijft het blad, dat elke Sowj'etrepubliek een vertegenwoordiger heeft in deze alge- Zowel Groot- Bnttann.e als de Verenigde Staten hebben zich tegen deze eis der Sowjet-Ume verzet, daar de Ver Staten slechts een vertegenwoordi ger, en het Britse Empire zes ver tegenwoordigers zou krijgen, ingeval alle dominions vertegenwoordigd zou den zijn. Zou Staiin aan zijn eis echter vasthouden, dan zal Roosevelt, naar welingelichte Amerikaanse kringen verklaren, aan Staiin mede delen, ydat de Ver. Staten 48 zetels opeisen, d.w.z. een vertegenwoordiger voor eik van hun 48 staten. Brazilië zal dan waarschijnlijk 20 zetels in de algemene vergadering verlangen. -streed hij, dat de Engelse bezetting groepen en de Griekse regering gij zelaars hadden weggevoerd. Wel gaf hij toe, dat een aantal arrestanten was achtergehouden, om te worden uitgewisseld tegen de gijzelaars van de Elas. BERN, 20 Jan. (D.N.B.) Het Zwitserse telegraafagentschap meldt uit Washington, dat het congres van Pools-Amerikaanse burgers een ver klaring heeft gepubliceerd over het Bools-Russische probleem, waarin de volgende punten de aandacht ver dienen: „Om 'een democratische wereld orde op te richten, vormt de Poolse kwestie de toetssteen van de Ameri kaanse oorlogsdoelstellingen. In over eenstemming met de doelstellingen van oorlog en vrede verklaren wij: 1. Het congres van de Polen in Amerika zal een politiek ondersteu nen die gebaseerd is op de beginselen van het Atlantische handvest. 2. Het congres, verzet zich tegen de vorming van invloedszones en tegen het aangaan ener eenzijdige regeling van internationale kwesties met ge weld, vooral wat Polen betreft. tlek I?,et conSi'es ondersteunt de poli- omstrSw?^ ^hington, volgens welke wfe^|na de oorlog moe- 4. Wij protesteren t sische of Britse pogingen oplossing aah de Polen of aan'ïnrt naties tegen haar. wil met geweld op te dwingen. 5. Het,congres erkent de legaliteit van de constitutionele Poolse rege ring te Londen. De vorming van de regering te Loeblin betekent een werktuig' voor het uitvoeren van Rus sische plannen, die in strijd zijn met de doelstellingen van de Ver. Staten 6. Het congres, dat millioenen Po len in Amerika vertegenwoordigt, zal de Amerikaanse regering verzoe- Ï5?' ilaar. ziin stem te luisteren daar net daartoe gemachtigd wordt door Poolse nS' d6r reChten vïm de In verband met de blijkbaar voor de deur. staande conferentie der drie staatslieden meent de' correspondent te New York van Daily Mail te we ten, dat Churchill vergezeld zal zijn van Eden en Cadogan, Roosevelt van Harry Hopkins en Morgenthau, Sta iin van Molotof. Roosèvelt zal met betrekking tot de-kwestie der Ame- kaanse steunpunten .in de Stille pceaan en elders een formule voor stellen, volgens welke deze steun punten aan de Ver. Staten worden afgestaan als mandaten naar het voorbeeld van de vroegere Volken bond. Als tegenmaatregel zou Roose velt zich er mede accoord verklaren, dat Engeland nieuwe mandaten" in Afrika krijgt. De uitdrukking „an nexatie" wenst men échter te ver mijden, Roosevelt is een tegenstan der van invloedszones en bloc9 als mede tegen alle afspraken, die bui ten het kader vallen van de 'Jjond der geallieerde naties. Een uitzonde ring vormt alleen Polen, waarbij Roosevelt den Russen de vrije hand wil laten. Hoofdkwartier van den Pührer, 22 Jan. (DJNT.B.) Het opperbevel van de weermacht deelt mede: „In Hongarije hebben onze aan- valsforinalies tussen Piattenmeer en Donau sterke vijandelijke strijd krachten uiteengeslagen. De land engte tussen het meer van Velenoze en de Donau werd in een snelle op mars van het zuiden uit doorstoten en de opbouw van een géslotep af- weerfront van den vijand verhin derd. Het garnizoen van Boedapest heeft in het zuidwestelijk deel der stad en op het Margaretheneilaird mepwe vijandelijke aanvallen afgeslagen. .Tussen Neu-Sandez en Krakaü duren de zware afweergeveohten in het bergachtige terrein yvoort. 'In Opper-Silezië hebben onze troe pen hun ffont aan de oost- en Doordoostrand van het industriege bied en in de'streek ten wésten van Kempen versterkt. Zij behaalden, te gen sterke vijandelijke aanvallen in drukwekkende afweerresultaten. Ten oosten van Oppeln kon d® vijand na verbitterde gevechten terreinwinst maken. Ten auiidw'esten van Litz- mannstadt alsmede tussen Kallsch en Thom zijn zware, gevechten aan de gang. In het zuidwestelijk deel van Oost- Pruisen is vooral in het ge bied DeutschEylau—Allenstein de druk van /ie bolsjewieken naar het noorden versterkt. In het oostelijk deel van Oost-Pruisen heeft de vijand zijn aanvallen ook uitgebreid tot de sector ten zuiden van de Rominter Heide. Tussen Pilipow en Insterburg werden alle doorbraakpogingen van den vijand in felle gevechten ver ijdeld. Alleen in de sector van de Oostpruisische 61ste divisie infante rie werden 34 vijandelijke tanks ver nietigd. Tussen Insterburg en het Kurische Haff wordt verbitterde strijd geleverd imet binnengedrongen tankstrijdkrachten van de Sowjet- russen. In Koerland ondernamen de bols jewieken. tussen de/kust* en de Win- dau, ten zuiden van Frauenburg en ten noordwesten van Dcblen talrijke verkenningsaanvallen, die met zware verliezen voor hen werden afgesla gen. Amerikaans negerinnen- legercorps T.T. meldt, dat in de Ver. Staten thans een vrouwelijkJiit negerinnen bestaand legercorps wordt opgesteld. Deze formatie zal na haar opleiding naar het buitenland gestuurd wor den, om daar als postbataljon dienst te verrichten. Generaal der Amerikaanse luchtmacht vermist Naar uit Washington gemeld wordt, is een der voortreffelijkste Amerikaanse generaals der lucht macht, Castle, op 24 Dec. door een Duitse jager boven Luik neergescho ten. Sindsdien wordt de 36-jarige ge neraal vemiüst. Strijd in Hongarije Op het slagveld tussen de ooste lijke cever van het Piattenmeer en het Csepel-eiland sloegen de Duitse aanvalsformaties belangrijke delen van de overvleugelde Sowjet-divisies uiteen. In een snelle opmars werd door het nauwe gebied tussen het Ve- lencze-meer en de Donau getrokken en aldus den bolsjewisten verhinderd een gesloten afweerfront te vormen. Het garnizoen van Boedapest heelt wederom alle aanvallen der bolsje wisten, die hoofdzakelijk werden on dernomen rin het zuidwestelijke stadsdeel en op het Margarethen- eilandmet grote verliezen voor de aanvallers afgeslagen. Tabakskaart in de Ver. Staten Volgens een bericht uit New York werd in de Ver. Staten oveigegaan tot de distributie van sigaretten. Hoewel de Ver. Staten de grootste tabaksproduoent der gereld zijn, ont vangen de Amerikanen thans ook een tabakskaart. De sigarettendistributje zal over veertien dagen worden inge voerd. Actueel verhaal door Reeds als jonge jongens zagen zij elkander bijna dagelijks; Honoré en Willem. A„Zij waren vroeger samen op de en verschilden steeds van mening over grote Meesters. 4. f'VT-11 over Kunst, Politiek en Religie en wisten nergens van. Maar zij waren Artisten. Hun haren konden soms griezelig lang zijn, soms keurig kort geknipt, al naar ge lang er een vrouw in het spel was De grote stad bond hen niet bij- bonder. Voor buitenwonen hadden zij ■geen geld en ook niet de moed. Nie mand kenden zij daar en da» die boeren, weet je. Ongegeneerd tuig en wantrouwend, zoals domme mensen altijd zijn. „Leep" misschien en al leen interessant om in een boekje over te lezen. Zo kwam de oorlog, met alle leed, alle zorgen voor elk mens. zeker in het bijzonder voor de jonge mensen. Zo ook voor de Artisten. In het begin ging het aar dig. Zij schilderden tegeltjes en speelgoedpoppen. Bij duizenden. En zij fabriceerden de allerslechtste kitsch". „Goede kitsch" konden zij onmoge lijk maken. Honoré zeide: „Ik Ver pruts mijn talent" en tekende moei lijk een driehoek of een ellips. Willem meende: „Mdjn eigen ka rakter kon ik evengoed in waterverf op tegels vastleggen" en signeerde elk ding met zijn volle naamT Honoré vond dit een schandaal, mevoor de tegels, maar voor de Ktast (met een grote K). Doch zij verdienden veel geld. Intussen liet dé -Vrede op zich wachten. De dromen van Parijs en Zuid-Frankrijk kwa men niet mèer voor. Dikwijls konden zij niet slapen van de honger. Kwam nog bij, dat zij, helaas, verliefd waren op dezelfde vrouw. Soms dreigde het gezamenlijk atelier een tweede Oost front te worden. Haar naam was „Simonne", dat zeggen, zo had Honoré haar gedoopt. Wim noemde haar „Mab'el". Ook glad bezijden de waarheid. Haar ouders, die zij lang reeds vergeten was. noemden haar anders, hoe, dat doet er niet toe, want dit geval is grotendeels historisch, al heeft het schijnbaar plaats gevonden in een andere, wellicht betere, wereld. En bittere honger kreeg ook het meisje. De „vijanden" werden vrienden, zo lang de belangen parallel liepen. Dat gebeurt meer. Straks gunden zij el kander weer de dood door verstik king in een riool, of zo-iets. Maar in het zoeken naar voedsel, voor zioh- zelve en voor het vrouwtje, sloten zij een bondgenootschap. En trok ken er -op uit. Fietsen zonder ban- den wat papieren guldens, een nogal goede wmtei'jas van Wim en een „Bouffante van -Honoré. Om te rui len, weet je. Gladde wegen, eindeloze fille's, karren, rijwielen en kinderwagens, naarmate de mensen vechten tegen het allerergste: de honger. Sommige stonden hen niet eens te woord, maar allen bleken keihard, 't Scheen een vak. Zij waren te laat. Alsof zij drie maanden geleden geen honger hadden. 4 Een. snede brood hier, wat over geschoten lauwe aardappelen daar, slapen in het hooi, in tochtige stal- I len en schuren, zo sukkelden zij .dagenland verder. Zij werden ziek van de angst, straks toch met niets thuis te zullen komen. En reeds op de terugweg wensten zij ieder voor zichzelve de dood. Dan gebeurde het grote wonder. Ergens in een gehucht, waar de huizen vergeten zijn, woont Jan Groot, Halfbevroren, doodmoe en met holle, leeggeknauwde magen, zaten zij bij de snorrende kachel. Koffie met suiker en warme melk, brood met boter en kaas, een pijp tabak van goede eigen teelt. Bijna waren zij „Simonne" vergeten.. En met aardappeltjes, boontjes, uien en gele kool, alle cadeau, tuften zij, op de rammeldingen, windje mee, terug naar de'stad. Veel wijzer in' ieder geval. De bouffante en winterjas ble ven behouden. Wat, ook iets. waard is in deze dagen. Dankbaar zijn zij voor het voedsel en de wetenschap, dat er nog ergens mensen wonen tus sen de boeren. Of zij straks toch dood zullen hongeren? Wiet weet? Maar dat is van minder belang. In het westen hebben onze troe pen in het strijdgebied ten Zuid oosten vifti Maaseyck van 16 tot 21 Januari meer dan 100 tanks van de versterkte 7e Engelse tankdivisie stukgeschoten en daardoor de stoot kracht van de Engelse aanvalsforma ties aanmerkelijk verzwakt. Aan het front ten zuidoosten van Malmedy en in de streek van Diekirch duren hevige plaatselijke gevechten voorl^ Na een aanval aan de Orscholz-gren- del hebben zich onder de uitwerking van ons artillerievuur 11 officierenen 330 manschappen ener Amerikaanse gevechtsgroep overgegeven. De tegen stand van de vijandelijke strijd krachten, die bij Reipertsweiler in de beneden Vogezen nog stand hou den, werd gebreken.. Tot dusver vie len meer dan 450 gevangenen van de 45ste Amerikaanse, divisie in onze handen. Bovendien leed. de vijand zware verliezen aan doden en gewon den. In de beneden Elzas werden de Amerikanen aan het front tussen Rittershofen en Weyersheim uit hun Stellingen geworpen. Talrijke plaat hen, waaronder Weyersheim en Suf- fienheim werden bevrijd en er wer den verscheidene honderden gevan genen gemaakt. Tussen Thann en Miilhausen ondernam de vijand slechts vrij zwakke aanvallen. Door onze tegenitanvallefi werd hij in tal rijke sectoren weer verdreven.- Een gevechtsgroep van het garni zoen van La Rochelle is, door een pantsertrein ondersteund, opnieuw doorgedrongen naar de stad Marans en met grote buit weer in haar stel lingen teruggekeerd. Amerikaanse bommenwerpers-heb ben gisteren overdag hun terreur-, aanvallen op MannheimLudwigs- hafen voortgezet en nieuwe aanval len ondernomen op zuidwest Duits gebied, vooral op Aschaffenburg en Pforzheim. Bovendien werden bom men geworpen op Wenen en hier en daar op enige andere plaatsen in zuidoost Duitsland. Britse- stoorvlie- gers drongen in de vroege avonduren het westelijk rijksgebied binnen. Ver dedigingsstrijdkrachten van de lucht macht en de marine schoten vijftien vijandelijke vliegtuigen, waaronder viertien viermotorige bommenwer pers, omlaag. In de strijd fegen het Anglo-Ame rikaanse ravitailleringsverkeei' heb ben onze duikboten op de Atlantische Oceaan uit krachtig beschermde con- vooifn zes schepen met een inhoud van*31.000 brt., en drie korvetten in de gro»,d geboord. HOOFDKWARTIER VAN DEN FCHRER, 21 Jan. (DNB). Het opperbevel van de weermacht deelt mede: In. Hongarije wonnen onze aanval len tussen het Velencze-meer en de Donau ondanks taai vijandelijk ver zet in noordoostelijke richting ter rein. Een sterke vijandelijke groep strijdkrachten, die probeerde onze aanvalsvoorhoeden af te snijden, werd verslagen en in een aanval uit eengeslagen. Aan de Donau brachten onze pantserwagens vijf sleepboten en lichters tot zinken. Aa?I weerszijden van het Vertes- fl bij het Pilis-gebergte, alsmede ten esten van de monding der Gran, werden herhaalde bolsjewistische aanvallen afgeslagen. Het garnizoen van Budapest hield In harde gevech ten ondanks alle vijandelijke aan vallen 3tanö. Tussen de noordelijke grens van Slowakije en het gebied van' Krakau behaalden de Sowjets ondanks onze hardnekkige afweer diepe penetra ties. In het Opper-Silezische grensge bied verstarde het verzet van onze troepen en .bemoeilijkte den vijand het verdere opdringen naar het wes ten. Van de in de sector Loben-Kem- pen oprukkende vijandelijke aanvals groepen schoten reserveformaties 70 .vijandelijke tanks stuk, waarvan 40 alleen in het' gebied van Loben. Ook ten zuidwesten van Litzmannstadt leed de vijand in een zware tankslag zware verliezen. Terwijl tussen de Warthe en de Weichsel bolsjewistische aanvalsfor maties verder vooruit wisten te ko men, werd ten noorden van de Weichsel door onze taai strijdende divisies een belangrijke uitbreiding van het vijandelijke penetratiegebied verhinderd. Sterke formaties Duitse slagvlieg tuigen en jagers, die de Sowjettanks. de gehele dag aanvielen, schoten in samenwerking met de voor de strijd te land gebruikte luchtdoelartillerie van de luchtmacht in de afgelopen 48 uur 111 vijandelijke tanks en 700 voertuigen stuk. In het oostelijke grensgebied van De meester... Mijn stukje over het brand hout voor Ouden van Dagen heeft nogal enige instemmende reacties geoogst. - Een vreemde raaf kwam ech te» aanvliegen uit de Zaanstreek in de vorm van een scheldepistel van iemand, die zich in alle bescheidenheid „de Meester noemt. Georneerd door scheld woorden en verdachtmakingen betoogde deze „meester", dat een een en veertigjarige, zoals hij, het net zo koud had als een vier en zeventigjarige en dat als' iemand onder de vijf en zeventig brandhout van gemeentewege zou krijgen, een één en veertig jarige er ook recht op had. Maar,- merkte hij op, er moeten grenzen gesteld worden. Eri daarom voncfc hij'de limiet vijf en zeventig uit muntend! Deze meester werden Leo nardo da Vinci en Shakespeare ook niet zo genoemd? is geen meester in de levenskunst, want ware hij dat wel, dan zou hij zijn brief, gericht aan iemand, die hem nog nooit iets in de ypg gelegd had, een betamelijker vorm gegeven hebben. Deze meester is voorts geen meester in de Natuurlijke Historie, want ware hij dat wèl dan zou hij we ten, dat iemand van veertig beter tegeh de kou kan dan iemand van vier en zeventig. Deze mees ter is voorts geen meester in de algemene levenswaai;neming, want anders zou hij weten, dat een grens van vijf en zeventig jaar,,physiek gesproken, onzin is, wanneer men bedoelt te begin- nen bij „Ouden van Dagen". Wanneer men dan brandhout wil verstrekken aan mensen, aan te vangen met dë leeftijd van vijf en zeventig jaar, laat men dan niet publiceren, dat er hout ge geven zal worden aan „Ouden van Dagen", doch dat er hout ge geven zal worden aan vijf en zeventigjarigen en daarboven. Dan worden bij niemand ver keerde verwachtingen gewekt-. Deze meester is derhalve geen meester, doch een leerling, en nog wel een erg domme en kou welijke leerling, want hij zie lig wezentje! bibbert bij een gedoofde kachel al net zo als een vier en zeventigjarige. Wel iemand, aan wien de maatschap pij pleizier kan beleven! OVIDIUS. Oostpruisen mislukten nieuwe door braakpogingen van de bolsjewisten ten zuiden van Gumbinnen. In de straten der stad zelf wordt verbit terd gestreden: Tussen Insterburg en Memel wisselden sterke vijandelijke aanvallen en onze tegenaanvallen eikaar af. Na verbitterde gevechten kon de vijand Tilsit binnendringen. In de beide afgelopen dagen werden in de grensgebieden van Oost-Prui sen 180 Sowjettanks vernietigd. In het westen zijn ten zuiden van Maaseick hevige gevechten om en kele plaatsen gaande. In de sector van Malmedy misluk te alle aanvallen der Amerikanen of zij .werden in de diepte van het ge vechtsterrein opgef'angen. De vijand handhaaft aan de Sauer bij Die kirch zijn druk in noordelijke rich ting. Een groep van de bij Reipertswei ler in de Bèneüen-Vogezen ingeslo ten Amerikanen heeft zich aan onze i troepen overgegeven,de hardnekkige vijandelijke aanvallen op Rittersho fen bleven ook gisteren tevergeefs. Ten noorden van Straatsburg maakt onze aanval goede vorderingen. Tus sen Than en Miilhausen ,/n de Elzas ging dé vijand gisteren na krachtige voorbereiding door 'de artillerie tot de aanval over. Hij werd bij Thann bloedig afgeslagen. Ten westen van Miilhausen wordt om enkele pene- tratieplekken hevia gestreden. De vijandelijke 'aanvoersteunpun- ten Antwerpen en Luik liggen onder het voortdurende vuur van onze lange afstandswapéns. In Italië bleef de gevechtsactivi teit gering. Anglo-Amerikaanse terreurbqm- menwerpers vielen gisteren overdag West-, Zuidwest- en Zuid-Duitsland aan. Er ontstond vooral in de woon wijken van Mannheim en Heilbron deels grote schade. Laagvliegende vijandelijke toestellen vielen met bommen en mitrailleurs lukraak 'kleinere plaatsen in hetzelfde gebied aan. Luchtdoelartillerie van de luchtmacht schoot 33 vliegtuigen, voor het merendeel viermotorige bommenwerpers, neer. Het vergeldingsvuur op Londen wordt voortgezet." H In het Lagerhuis is naar Reuter meldt, aan het einde van de debat ten over Griekenland, met 340 tegen 7 stemmen het vertrouwen in de re gering uitgesproken. Uit Washington wordt vernomen, dat de Amerikaanse divisie-infanterie no. 106 bij de strijd in de Ardennen 8663 man heeft verloren. Het oor spronkelijke contingent van deze <Ü- visie bedroeg 15.000 man. Canadees échec op Schouwen De op het Nederlandse eiland Schouwen gelande Canadezen hebben "zich met gevoelige verliezen- weer moeten terugtrekken op de zuidelijke oever van de Maas. Krachtige Duitse aanvallen hadden de landingstroepen van alle kanten zwaai' geteisterd. In het zuidoostelijke deel van Nederland herhaalden de Britten Vrijdag ooste lijk van Maaseyck hun plaatselijke aanvallen, zonder verder te komen dan emge onbelangrijke penetraties. ^ujiuieadotfauiM. C. Scüröder, A'dam. Rayonredacteuren: J. Groot, Enkhuizen; J. Broersen, Hoorn; A. van Kampen, Den Helder; M. Kuiper, Scha- gen en Langedijk; D. Klomp, Alk maar; W. Harwijnen, Koog a.d. Zaan;] J Belterman. Beverwijk. Chef Prov Red H P. v. d. Aardweg. Verantw. voor de advertenties: W. Ragetlie. Koog ad Zaan. Drukker: N.V. „De Arbeiderspers", Amsterdam. K 113

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1945 | | pagina 1