NOORD-HOLLAND Niet binnen-Azië, doch Europa zal overwinnen I.ER12. k.wagen, ïoorn. »NEEL ERSEN Mijn leven wordt slechts bepaald door de plicht voor mijn volk te arbeiden en te strijden De crisis zal overwonnen worden Attentie Overwinning der moeilijkheden vordert alle geestelijke krachten van Duitsland LOOP |MO 250, mooi© Smit, Nieu- |oorn. 1 pers. gr. m. 1150, accordeon, Italiaans bijna rduveltje zuinig tevens gevr. of ovenstaand kin- oodel voor 4 j., jteuil en onderd. aanddynamo. A. J Jansstraat 40, |RTE jachthond. l,|ind-herder, reu. J 17, Schagen. .koffers gr. 17x 20, nachthok v. 100, benz. motor FLder de 100 kg., Echaats. k.-maat |mantel in ruil esp. sch.wol. H. ierman, Winkel. fp gey^ (middel gr.), laat 16, Hoorn. [Ie van 6 j. Kaan Hoorn. *ïGEN uit Arn- k.: m.kleertjes Jw.o. woll, slob- |il aangeb. 1 pr. |or 33. Volman, Westerdijk 37, herdershond |or goede behan- ingestaan. N. protebroek. |S. kano. J. H. [luweweg, Waarl. I scheërapparaat. 't Zand (N.H.) |l-22. J. Jong 43, Lutjebroek. k.fietsje i.g.st. ruilen. Twee- fïoorn. r vagen, ook gen. feew. k.wagen. O. ij Oost 80, Hoorn. |lfde asbestpl. "ang. C. de Boer, ■buurt 369, An- |RH. k.wagen (o. jengels model) llYUisw. 8, Oost- [*UVEL met of a. part, Lutjebroek DUVEL i.g.st .z., lull, voor gesp. Oud, Horn 47, fJE of houten tentjes en bed- 3eek, Achterstr. 16 en 19 jaar, als hulp in de ip boerderij. Br. 20 B, Amster- 17 jaar, biedt boerenknecht. ken en met paar- Briev. Kruyt, PI, >B, Amsterdam. |>ERH. kinderw. 151, Den Hel- Lovinkstr. 83, 1 MAART vast werkman met ad bedrijf. Huis Eriks Kz., gr. gerbrug. NETTE naaister nieuwwerk, een Mej. T. Havik- Oost 2, Hoorn. I1NG aangeb. aan in bezit van no. 2344 W., d te Hoorn. UNS, zaadteelt- indijk-West. Vele ntenzaden voor- MïJ helpen aan 100 tot 300 in mliggende plaat- Meulen, Drie- Hoorn. KERHUIZEN ge- disponib. Br. no. v. d. blad te l. om te spinnen. 23, Hoorn. |BRM. PINCHER, z, zeer waaks, lief l. Inl. G-. Spaans- Keern 10, Hoorn, ledige sulikoll en ter. te zend. ter n. A. Oortman >m. TEKENDE maakt er geen volkstui- rorden verhuurd, m, Draafsingel 3, G aangeb. voor zowel op stal als Aanb. No. 1000 Schagen. HUIS De Schaal rwaard, vraagt te of gedeelten van .gen de hoogste in bevelend Klaas HOOFDREDACTEUR H. M. C. SCHRODER. TLideliike redactiebureaux N.V. „DE ARBEIDERS PERS" HEKEL VELD 15, AMSTERDAM-C. TEL. 38811. T'ÜSTEL 58. ZATERDAG 3 FEBR. 1945 DAGBLAD VOOR 147e JAARGANG No. 14 Uitgave Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar Voordam C 9. Bureaux te Alkmaar, Den Helder, Schagen, Hoorn, Beverwijk, Koog a.d. Zaan. Losse nummers 7 cent. De Fiihrer tot zijn volk: Naar aanleiding van de 12de verjaar dag van de 20ste Januari 1933 heeft <le Fiihrer een toespraak gehouden tot het Duitse volk. Na een korte terugblik op hetgeen destijds is geschied zeide de Fiihrer o.a.: Slechts zes jaren van vrede zijn ons sedert de 30ste Jan. 1933 vergund ge weest. In deze zes jaren is iets geweldigs gepresteerd en nog groters voorgenomen. Het beslissende echter was, dat het in deze jaren gelukte met bovenmenselijke inspanningen het Duitse volkslichaam te saneren wat <ie verdediging betreft, d.w.z. het niet in de eerste plaats uit te rusten met een materiële oorlogsmacht, doch het ite vervullen van de geestelijke wil tot verzet voortvloeiende uit de drang der zelfhandhaving. Het gruwelijke lot, dat thans in het oosten in dorp en op de inarkt, op het land en in de steden de mensen bij tien en honderdduizenden uit roeit, zal met de uiterste inspanningen door ons tenslotte ondanks alle tegensla gen en harde beproevingen afgeweerd en overmeesterd worden. Wanneer dit thans echter mogelijk is, dan is dit slechts omdat zich sedert het jaar 1933 in het Duitse Volk een innerlijke ommekeer heeft voltrokken. Thans nog een Duitsland van het verdrag van Versailles en Europa zou reeds lang door de binnenaziatische stormvloed weggevaagd zijn. Lang voor het Natlonaalsocialisme aan de macht was gekomen, woedde reeds de onverbid delijke strijd tegen het joods-aziatische Bolsjewisme. Wanneer dit niet reeds in het jaar 1919-'20 Europa omver rende, d'an kwam dit alleen doordat het destijds nog te zwak en te weinig bewapend was. Zijn poging Polen uit de weg te ruimen werd niet opgegeven uit medelijden met het Polen van toen, doch alleen als gevolg van de verloren slag voor Warschau. Zijn plan om Hongarije te vernietigen is niet uitgebleven, omdat men tot andere ge dachten kwam, doch omdat het bolsjewis tische geweld militair niet gehandhaafd kon worden. De poging Duitsland te ver pletteren, werd eveneens niet opgegeven omdat men dit succes niet meer wenste, doch omdat het niet gelukte het restant der natuurlijke kracht van verzet van ons volk uit te roeien. £>e kracht tot verzet in ons volk is sedert de 30ste Januari 1933 zo enorm gegroeid, dat zij niet meer kan worden vergeleken met een vroeger tijd perk. De handhaving van deze innerlijke kracht van verzet is echter tegelijkertijd de zekerste waarborg voor de definitieve overwinning. Wanneer Europa thans door een zware ziekte is aangetast, dan zullen de daar door getroffen staten deze of door in spanning van hun gehele en uiterste kracht van verzet te boven komen of er aan te gronde gaan. Het is onze onher roepelijke wil in deze strijd tot redding van ons volk van het gruwelijkste lot van alle tijden voor niets terug te schrikken en onwrikbaar en trouw te gehoorzamen aan het gebod van behoud van ons volk. De Almachtige heeft ons volk gescha pen. Door het bestaan daarvan te verdedigen, verdedigen wij Zijn werk. Dat deze verdediging gepaard gaat met name loos ongeluk, leed en smarten zonder weerga, doet ons nog meer aan dit volk hangen. Wanneer eenmaal, nadat dit ge weldigste werelddrama zal zijn geëindigd, de vredesklokken zullen luiden, zal men eerst inzien, wat het Duitse Volk aan deze geestelijke wedergeboorte te danken heeft. Het is niets minder dan zijn be staan op deze wereld. Enkele maanden en weken geleden nog hebben de geallieerde staatslieden heel openlijk het Duitse lot gekenschetst. Zij werden daarop door enige bladen vermaand verstandiger té zijn en liever iets te beloven ook wanneer men niet van plan is het beloofde na te komen. Ik zou op dit uur als onverbidde lijk nationaalsocialist en strijder van mijn volk dezen anderen staatslieden eens en vooral de verzekering willen geven, dat dike poging om door phrasen als Wilson invloed uit te oefenen op het nationaal- sociaUstische Duitsland, een naïveteit ver onderstelt, welke het Duitsland van tegen woordig niet kent. Doch het is in het geheel niet beslissend, dat bij de demo cratieën de politieke actie en de leugen al» onscheidbare bondgenoten optreden, doch beslissend is, dat iedere belofte, welke deze staatslieden een volk doen, thans geheel en al zonder belang is, om dat zij zelf niet meer in staat zijn ooit een van deze beloften na te komen. Ik herhaal daartegenover mijn voorspelling, Engeland zal niet alleen niet in staat zijn het Bolsjewisme te temmen, doch zijn eigen ontwikkeling zal automatisch meer en meer in de geest van deze ontbindende ziekte ver lopen. Alle kleine Europese volken, die in vertrouwen op geallieerde ver zekeringen capituleerden, gaan hun uitroeiing tegemoet. Of hun dit lot iets vroeger of iets later treft, is gemeten naar de onafwendbaarheid volkomen zonder belang. Het zijn uit sluitend tactische overwegingen, die de joden van het Kremlin bewegen in het ene geval onmiddellijk brutaal en in het andere geval voorlopig wat meer terughoudend op te treden. Het einde zal steeds hetzelfde zijn. Dit lot zal Duitsland echter nooit treffen. Wat onze tegenstanders poit mogen verzuimen, wat zij ooit Duitse steden, Duitse landschappen en vooral onze men sen aan leed toebrengen, het verbleekt het niet te herstellen leed en ongeluk, dat ons zal moeten treffen, wanneer ooit de plutocratisch-bolsjewistiséhe samenzwering overwinnaar zou blijven. Het is daarom op de 12de verjaardag van de macht eerst recht noodzakelijk, dat elk voor zich nog hardnekkiger aan het huidige besluit vasthoudt de wapens te voeren, waar dan ook en onder welke omstandigheden dan ook, zolang, totdat aan het einde de overwinning de kroon zet op onze inspanning. Ik wil echter op deze dag ook over iets geen twijfel laten bestaan: mijn leven wordt nu uitsluitend bepaald -door de plichten, welke mij zijn opgelegd. Zij vloeien samen in een enkele plicht, nl. voor mijn volk te arbeiden en daarvoor te strijden. Van deze plicht kan mij slechts Degene ontslaan, die mij ertoe geroepen heeft. Het lag in de hand der Voorzienigheid op de 20ste Juli door» de bom, die op anderhalve meter van mij ontplofte, mij van het leven te beroven en daarmee aan mijn levenswerk een einde te maken. Dat de Almachtige mij op die dag beschermde.dat zie ik als een bevestiging van de mij gegeven opdracht. Ik zal daarom ook in de ko mende jaren deze weg verder bewande len van zonder compromis de belangen van mijn volk te verdedigen, zonder mij te laten misleiden door enige nood en enig gevaar en doordrongen van de hei lige overtuiging, dat de Almachtige ten slotte dengene niet verlaten zal, die zijn hele leven niets anders wilde dan zijn volk te behoeden voor een lot, dat het noch naar zijn getal, noch naar zijn betekenis verdiend heeft. Ik doe daarom in deze ure een beroep op het hele volk, in de eerste plaats echter op mijn oude medestrijders en op alle soldaten, zich te wapenen met nog grotere en nog hardere geest van verzet, totdat wij weer zoals reeds eenmaal geschiedde de krans mogen leggen op het graf van de doden in deze gewéldige strijd met het lint, waarop staat: „En toch hebt gij overwonnen". Ik verwacht van eiken Duitser, dat hij laarom zijn plicht koelbloedig tot het uiterste vervult, dat hij elk offer, dat van hem gevraagd worden moet, op zich neemt. Ik verwacht van eiken gezonden man, dat hij zich met lijf en leven geeft in de strijd. Ik verwacht van eiken zieke en gebrekkige en van iedereen, die ergens onontbeerlijk is, dat hij werkt met inspanning van zijn laatste krachten. Ik verwacht van de be woners der steden, dat zij de wapens smeden voor deze strijd en ik verwacht van den boer, dat hij met de grootst moge lijke beperking van eigen behoeften het brood aan de soldaten en arbeiders voor de strijd geeft. Ik verwacht van alle vrou wen en meisjes, dat zij deze strijd zoals zij tot nu toe gedaan hebben met het grootst mogelijke fanatisme ondersteunen. Ik wend mij daarbij met bijzonder ver trouwen tot de Duitse Jeugd. Waar wij nu zo'n tot het uiterste ver bonden gemeenschap vormen, kunnen wij met recht voor den Almachtige treden en Hem bidden om Zijn genade en Zijn zegen. Want meer kan een volk niet doen dan dat ieder, die strijden kan, strijdt en ieder, die werken kan, werkt en allen tezamen offeren, slechts bezield door de ene ge dachte: de vrijheid, de nationale eer en daarmee de toekomst van het leven te verzekeren. Hoe ernstig de crisis moge zijn op dit ogenblik, zij zal door onze onwrik bare wil, door onze offervaardigheid en door onze capaciteiten tenslotte overwonnen worden. Wij zullen ook deze nood te boven komen. Ook in deze strijd zal niet Binnen-Azië over winnen, doch Europa, en aan de spits daarvan die natie, die sinds vijftien eeuwen voor Europa stond als zijn ver tegenwoordiger en ais zijn beveiligende macht tegen het Oosten en die in alle toekomst die taak zal blijven behou den, n.l. ons Groot-Duitse Rijk, de Duitse Natie. Kiesrecht voor Italiaanse vrouwen In een vergadering van 29 Jan. heeft het kabinet Bonomi het voorstel, aan vrouwen het kiesrecht te verlenen aange nomen. De prefecten van de provincies heben telegrafisch instructie ontvangen, de vrouwen op de kieslijsten te plaatsen. Van bevoegde zijde wordt er op ge wezen, dat het ongeoorloofd onttrek ken van electrische stroom aan afge sloten leidingen op grond van beschik king van den Rijkscommissaris over de uitzonderingstoestand als het in gevaar brengen van de verzorging vervolgd zal worden. Slechts de autoriteiten, bureau's, in richtingen, bedrijven en personen die daartoe van bevoegde zijde uitdruk kelijk gemachtigd zijn mogen stroom gebruiken. Ieder optreden dat de voorziening in gevaar brengt, wordt op grond van het decreet van den Rijkscommissa ris voor het bezette Nederlandse ge bied betreffende de uitzonderingstoe stand van 12 Mei met de dood ge straft. Poging en deelneming zijn op ge lijke wijze strafbaar als het voltooide strafbare feit. Lt.-gen. Dittmar over het Sowj et-offensief Duitse ajwee wordt reeds krachtiger In zijn voordracht van heden behan delde de militaire woordvoerder van de Grootduitse Omroep, lt.-gen. Dittmar, de Sowjetrussische aanvalsoperaties van deze winter die hij met het Bolsjewis tische algemene offensief van de zomer van 1944 vergeleek. Ook toen was de dra gende gedachte de doorbraak door het Duitse midden en de waaiervormige uit breiding in de diepte van het achterland, doch er zijn ook zekere verschillen. De voorwaartse beweging der vijandelijke tankformaties is ditmaal nog onstuimiger en nog meedogenlozer geworden. De snelheid, waarmede de namen van Duitse plaatsen, waarom gestreden wordt, of door den tegenstander genoemd worden, nog. steeds op elkander volgen, kenmerkt met bittere duidelijkheid de thans door de Bolsjewisten als doelmatig beschouwde uiterste bespoediging hunner aanvalsbe- wegingen. Daarbij kan in het midden ge laten worden, of dezelfde bedoeling, die reeds in het jaar 1944 bestond en destijds door de veel geringere toegankelijkheid van het Oost-poolse Witroetheense gebied nog te sterke hindernissen heeft onder vonden. Menig tactisch succes is thans om der wille van de verstrekkende opera tieve doelstellingen ongebruikt gelaten. In dit verband kan het feit worden genoemd, dat een groot aantal Duitse groepen strijdkrachten erin geslaagd zijn zich al strijdend een weg terug te banen naar de eigen opvanglinies, welke troepen bij een vroeger optreden en van richting veran deren der krachtige Sowjetpantserwiggen vermoedelijk voor nog grotere" moeilijk heden gestaan zouden hebben. Wanneer thans van verantwoordelijke zijde kon worden vastgesteld, dat op geen enkele plaats gesloten vrij grote formaties in handen der Bolsjewisten gevallen zijn, dan vormt dit feit een aanzienlijk onder scheid met de ontwikkeling van de toe stand aan het centrale front in de zo merdagen van het vorige jaar. Oorzaak der vertraging De reeds zichtbare verlangzaming van het optreden der Bolsjewisten heeft twee oorzaken: de sterker geworden Duitse afweer en de noodzakelijkheid van aan eensluiten voor de vorming van nieuwe zwaartepunten en ook overeenkomstige hergroeperingen, waarvoor de Bolsjewis ten thans staan. Er kan echter op gewe zen .worden, dat de tijd dat de Bolsjewis tische tankformaties uit eigen kracht konden oprukken, in grote delen van onze oostelijke gebieden als voorbij kan wor den beschouwd. Daarmede is ongetwijfeld een belangrijke stap gedaan in de rich ting van een voorlopig weliswaar nog tijdelijke verlichting van de toestand. Lt.-Gen. Dittmar vergelijkt dan de hui dige moeilijkheden met de toestand in Oost-Pruisen in 1914. De vijanden zijn ditmaal met veel gevaarlijker stootrich tingen en met belangrijk grotere energie de strijd begonnen, vooral echter met de grotere technische mogelijkheden van onze tijd, welke de ruimte en haar schei dende kracht die in 1914 een element van betekenis vormden wat verloop en vorm der operaties betreft belangrijk in waarde verminderd hebben. Evenals destijds strijdt een numeriek zwakker Duits leger in het binnengebied der pro vincie. Maar wij weten ook, dat de ener gie van dit leger niet geringer is dan die, welke in 1914 de legers van Hindenburg bezielde en dat thans nog meer dan des tijds dit leger terzijde wordt gestaan door de pe2Sonele en morele hulpbronnen van een door bijzondere vaderlandsliefde be zielde bevolking. Meer nog dan elders zal hier het diepe leed van de langs de win terse wegen vluchtende Duitse mensen en troepen en de schouder aan schouder daarmede strijdende Oostpruisische Volks- sturm tot de uiterste prestatie aansporen. Bolsjewistische doelstellingen Ook thans wil men de stormloop uit het Oosten de rol toekennen van de elke tegenstand verpletterende stoomwals. AJ« leen reiken de huidige doelstellingen nog verder en zijn deze te zien in de eerste stormloop op het gehele gebied ten oosten van de Oder. Aan strijdkrachten ontbreekt het daai- voor de bolsjewisten evenmin als aan de wil hun politieke streven in het Europese gebied te funderen door het scheppen van voltooide militaire feiten. In Opper-Silezië, evenals in het Oosts Pruisische gebied zijn reeds de Sowjet- infanterieformaties, die de tankstrijd- krachten gevolgd zijn in de strijd ges wikkeld. Zodoende heeft de slag hier zo wel als daar reeds een bijzondere hard heid gekregen. Het is zeker dat hij ooR in de gehele sector van de Oder binnen Silezië zeer spoedig van dezelfde hevig1 heid zal worden. Taak der andere fronten Het overwinnen der moeilijkheden zal alle geestelijke krachten van Duitsland vergen. Dit geldt in de eerste plaats voor het front in het Oosten, doch niet alleen voor dit front. Ook de andere gevechts fronten in het Westen en in Italië zullen buitengewoon belangrijke taken ten deel vallen, om de rug van het Duitse ooste lijke leger te dekken tegen hen, die even zeer de vruchten van een Duitse overwin ning geplukt zouden hebben als zij vouwt dragende bij een Duitse nederlaag zullen zijn. De superioriteit van de Duitse geest heeft het strijdende front, ondanks alle tegenslagen en belasting, zonder weerga in de geschiedenis van de oorlog, tot dus ver nog steeds voor de ineenstorting bes hoed. Wat uit het Oosten op het Duitse Rijk losstormt is een massale recrutering, welke alles wat maar enigszins beschik baar is, zonder op kwaliteit te letten naaé het strijdende front stuurt. Zo is het te begrijpen^ dat zoals het dagelijks ge schiedt los samenhangende improvi satie van Volkssturmformaties of Ala>n- afdelingen zich tegenover vele malen stërl kere Sowjettroepen konden handhaven en dat steeds weer Duitse formaties, die verre in de minderheid waren, zelf aanvals- successen konden behalen. Abdij van Montecassino wordt niet opgebouwd De bekende aartsabdij der Benedictijnen i te Montecassino, die verleden jaar tijdens j de gevechtshandelingen is verwoest, zal volgens „United Press" niet worden opgen bouwd, doch als monument van deze oor- log in vernielde toestand blijven bestaan; j Het kabinet Bonomi zou dit besluit heb ben goedgekeurd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1945 | | pagina 1