NOORD-HOLLAND In Pommeren hevige gevechten Pyritz, Arnswalde en Jastrow Voor de beslissing D ERSEN tret ISTTE" Hevige Sow jet-aanvallen aan bovenloop Oder mislukt Mariënburg en Elbing brand punten van verbitterde strijd fcTlJ kartonnen xportdozen met aenwerk 500. E. 158, Venliuizen, |.N. lierencostuum 1 In ruil een knot |or een pr. klomp en een paar h. 29 voor m. 27 Ir op 't Zand 22, J»N gele sjalotten, lij T. Klaij, Berk- jf. d. mantel 100, meisjesmanteltje li Jr. ƒ35, een [schaatsen doorlo- eiken bloemtafel pitrietwieg met dern ƒ75, z.g.a.n. [je 25, of ruilen, lect 26, goede k&- bede klok, weeg- pn. C. Reus Jr., Zand 56, Hoorn, [JIN en grijs stoff- bl. d. mantel m. jen tweka blouse fien overhemd m. meter lingerie- i grasl. lakens nw. nestafellakens a Jiegenzell 15, flu- fbaret 20, japon pmpleet kinderser- fsbfeh. 30, speelr 25. J. v. Bock- Bagijnensteeg 6, rE drachtige gelt, s, 2 de on. Joh. gdijk-West Z 208. 0E tafel en zes 00. Joh. Klijn, Vest Z 208. JER, 8 mnd. oud. vanger. O. Makkes, fit 156. ERS ged. 13 J'an., werksch. m. 48, ;enegen te ruilen. 141, Schellink- RH. naaimachine, 250 of ruilen karpet. J. van Aartswoud. rol, Grote Oost 68, >op gerr* ERENDE WOON- woonwagen. Br. s, No. 79, Sch3l- IKIST, opgaafvan »gte, breedte en 1 naaimachine wiel, 1 pr. h.sch., sch .wol, 1 over- ch.wol en te koop rubberlaars, lang, 46. P. Broertjes, tebroek. KWANTUM gq*d in ruil voor goede ms, H 97, Hem. AG-EN, Café Leeg- •n es E MEISJES 12 en pl. op boerderij, b. te verrichten, tegen k1. vergoe- Stolbergstr. 8 II, W. T een zieke aan ar ze geheel zon- Noord 5, Hoorn. CE LEDIGE suli- ^anflessen terug te vulling. John. A. rlings, Hoorn. ïil. kamers sion gevraagd If naaste om~ r echtp. z. k. ;n bij H. C. Ipoortsweg 23, sant dekentje, cape, jasje en |atteerd wage- vergooiertje, 2 |es, 3 luiers, jurkje ruilen sch.wol. P.a. JONG, Drie- 31, Hoorn. I materiaalpositie, J maken. Hebt U ?or U een prima. keurig ingelijst, leste wat er ia. It conditie. iLKMAAH hoofdredacteur h m. c. schroder. Tijdelijke redactiebureaux n.v. ,de arbeiders pers" hekelveld 15, AMSTERDAM-C TEL. 38811, TOESTEL 58. DINSDAG 6 FEBR. 1945 DAGi3LAD VOOH ,47e JAARSANS No'15 Uitgave Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar Voordam C9. Bureaux te Alkmaar, Den H 'er, Schagcn, Hoorn, I Bejrwljk, Koog a.d. Zaan. Losse nummers 7 cent. e politieke bourgeoisie van Europa met inbegrip van Engeland, heeft een aware historische schuld op zich geladen aldus schrijft Rijksminister dr. Gob- foels in zijn artikel in „das Reich", onder bovenstaand opschrift. De minister zet om. uiteen, dat deze bourgeoisie zelf moord pleegt uit angst voor de dood door uit haat en levensscepsis samen te gaan met een wereldrevolutionaire macht die alleen door haar hulp tot successen en overwinningen kan komen maar die het geschikte ogenblik ervoor zal uitbuiten om de handlangers uit de weg te ruimen. Men zou bijna de mening toegedaan kun nen zijn, dat de situatie op het vasteland als geheel ertoe geschapen is o<m de weg vrij te maken voor het Bolsjewisme. In Europa bestaat slechts een macht en een idee, welke voldoende kracht en dynamiek bezitten om materieel en geestelijk het hoofd te bieden aan de rode anarchie: Duitsland en het Nationaal-socialisme. Ook al zou men het tegendeel verwach ten, toch staat het Duitse volk in Europa bijna geheel vereenzaamd en de volken ■wier leven en toekomst rechtstreeks en middellijk van zijn bestaan afhankelijk zijn, zien zijn heldhaftige strijd om ons vasteland met doffe onverschilligheid of bij tegenslagen zelfs met honend leedver maak aan. Natuurlijk is het juist, aldus dr. Göbbels, dat wij in deze oorlog voor ons eigen leven strijden. Maar ons leven vormt de kem van het Europese en wan neer de kern verdort, valt de bast af. Dit niet willen inzien betekent voor de poli tieke bourgeoisie zijn eigen ondergang op roepen. Wij moeten ons teweer stellen tegen de vloed uit het oosten evenals de bestorming uit het westen. De hulp, die de plutocratieën het Bolsjewisme bieden, heeft dit pas omhoog doen komen. Het zou voor ons geen probleem zijn, wanneer wij alleen te maken hadden met het Bol sjewisme, om er maar van te zwijgen, wanneer alle volkeren van ons vasteland de acute bedreiging der meest elementaire grondslagen van hun politieke, economi sch en maatschappelijke leven wilden in zien en zich met verenigde krachten daar tegen stellen. De ontwikkeling heeft ech ter een andere weg ingeslagen. Deze eist steeds meer offers van Europa, welke bij een beter inzicht der leidende burgerlijke lagen vermeden hadden kunnen worden. Het is nu eenmaal zo, dat Duitsland niet te vernietigen is zonder het geheel van Europa met inbegrip van de Britse eilan den mede in de afgrond van het duistere dreigende noodlot te slingeren. De histo rische feiten geven Duitsland op ons vas teland een natuurlijke leidingsrol in het goede evenals in het kwade. Dit vaste land leeft door de Duitse kracht en zou eveneens door de onmacht en val van Duitsland weerloos ter aarde zinken. De politieke bourgeoisie staat in alle landen voor zijn belangrijkste beslissing. Zij zal die moeten nemen onder de druk van het ogenblik en heeft niet al te veel .tijd (meer te verliezen. De Bolsjewieken zetten alles op alles en schenken hun openlijke en verborgen vijanden niets. Het schijnt vlak voor twaalf te zijn, zo gaat dr. Göbbels verder, de wijzer op de klok der historie schommelt heen en weer zonder te kunnen besluiten of hij dichter zal komen bij het punt van ge vaar dan wel zich daarvan verwijderen zal. Beide mogelijkheden zijn gegeven en beide liggen nog in handen van de vol keren van het vasteland. Het zal niet al te lang meer duren voor het ogenblik ge komen is, waarop zij een beslissing zul len moeten nemen. Hoe dan ook. Het zal een beslissing zijn over leven en dood. Is zij. eenmaal definitief gevallen, dan kan zij niet meer ongedaan worden ge maakt. Het Duitse volle heeft niet alleen zijn plicht ingezien, het vervult die reeds thans vijf jaar. Het zal wel middelen en wegen vinden om zijn eigen leven te be hoeden en te beveiligen, niet alleen voor nu maar voor de hele toekomst. Dat is ook het doel van deze oorlog voor ons allen. Wij hebben nooit een ander doel nagestreefd. Wij hebben niet uit moedwilligheid of lichtzinnigheid naar de wapens gegrepen, maar omdat zij ons in de hand gedrukt werden. Wij verdedigen de meest elementaire grondslagen van ons nationale bestaan en leder individu bo vendien zijn persoonlijke, lichamelijke en geestelijke bestaan. De Duitsers moeten zo besluit de minister weer eens, als zo vaak in het verleden ook van deze oor log een historische deugdelijkheidsproef doorstaan. Duitsland staat in de storm van deze volkenworsteling als een rots in de zee. Alle geweld van zijn vijanden zal het met het onderspit kunnen doen del ven. Comité van Loeblin verplaatst verspreidt een bericht, volgens hetwelk de zetel der „Voorlopige regering Republiek" op 1 Februari is verplaatst naar Warschau.- Weermachtsberichten Uit het Hoofdkwartier van den Füh rer maakt het Opperbevel van de Weer macht op 4 Februari bekend: „In Hongarije probeerde de vijand cn het Velenczemeer met steun aanvallende Bc'sjewisten werden door drongen en verloren 36 tanks. In Boe dende garnizoen de burcht en de zuide delen der stad hardnekkig tegen den ons front tussen het Plattenmeer van talrijke tanks in te drukken. De tegenaanvallen in de verdediging ge- Él a p e s t verdedigt het heroiek strij- lijk en zuidwestelijk daarvan gelegen veel overmachtigeren vijand. In Nederland grote vijandelijke aanval verwacht Tussen de West Beskiden en de bovenloop van de Oder mislukten hef tige aanvallen der Eolsjewisten. Aan het Oderfront tussen Ratibor en de bocht in de Oder werden alle pogingen van den vijand om zijn bruggenhoofden uit te breiden, verijdeld. Verscheidene van deze bruggenhoofden werden door onze tegenaanvallen verkleind. Bij G 1 o g a u werden 21 tanks, voor het merendeel door strijdmiddelen voor de korte afstand, ver nietigd. Aanvallen der Bolsjewisten op onze stellingen ten zuidoosten van Frankfort aan de Oder en voor Küstrin bleven zonder resultaat. De garnizoenen van Schneidemiihl en Posen leverden ook gisteren verbitterde afweergevecht. Ook aan het front in Pommeren ontstonden hevige gevechten bij P y r i t z, Arnswalde en ten noordoosten van Jastrow. Het garnizoen van Thorn baande zich overeenkomstig het bevel al strijdende een weg naar de eigen linies. Ten westen van S c h w e t z drongen tanks en grenadiers diep in de flank van den vijand en- Drachten hem zware verliezen toe. De verdedigers van Mariënburg en de stad E1 b i n g sloegen talrijke Sowjetaanvallen af. Aan het zuidelijke front in Oost- Pruisen ging de vijand tussen Worm- ditt en Bartenstein tot de aanval over. In een zware worsteling verhinder den onze divisies de door den vijand voor genomen doorbraak. Ten noordwesten van Koningsbergen konden deSow- jets terrein winnen in de richting van de Dantziger Bocht. Tegenaan vallen zijn gaande. Onze vlootstrijdkrachten steunden ook op 2 en 3 Februari de zware gevechten van het leger aan de kust van Noord- S ami a n d. In Koerland zette de vijand zijn aanvallen in de richting van Libau met nieuw aangevoerde infanterie- en tankfor maties voort, terwijl ten zuiden van Frauenburg zijn aanvalskracht ver minderde. In beide gevechtsgebieden stortte de vijandelijke stormloop, nadat 40 tanks waren stukgeschoten als gevolg van het hardnekkige verzet van onze di visies ineen. De luchtmacht viel met sterke strijd krachten aan het centrale deel van het oostelijke front de Sowjetvoorhoeden en het aanvoerverkeer aan. De vijand leed zware, bloedige verliezen en verloor vol gens de tot dusverre ontvangen rapporten 26 tanks, 16 stukken geschut en meer dan 500 voertuigen. In luchtgevechten wer den 14 Sowjetvliegtuigen neergeschoten. In het westen sloeg onze artillerie Engelse tankstrijdkrachten, die ten zuiden van Roermond onze hoofd gevechtslinie probeerden te doorsto ten, uiteen. Aan de middenloop van de Roer houden levendige vijande lijke bewegingen aan. Ook het artil lerievuur wordt heviger, zodat in deze sector binnenkort een nieuw begin van grote vijandelijke aanvallen ver wacht kan worden. Ten noordoosten van Monschau bleven vijandelijke aanvallen zonder resultaat, de vijand kon echter ten oosten van de stad, na hevige gevechten, onze troepen in het gebied van Schleiden en ten noorden daarvan terugdringen. Ook aan versterkingen in het westen, verder zuidelijk, ontstonden verbitterde gevech ten met aanvallende Amerikaanse forma ties, die na geringe successen tot staan gebracht werden. In het gevechtsgebied van B i s c h- w e i 1 e r sloegen onze troepen in een tegenaanval den opgedrongen vijand weer terug, zij maakten daarbij gevangenen en vernietigden een vrij groot aantal vijan delijke tanks. Aanvallen der Amerikanen in de sector van K o 1 m a r werden afge slagen. Ten noorden van N e u-B r e i s- a c h alsmede in het gebied ten noorden en noordwesten van Mülhausen leverden onze divisies hevige afweerge- vechten. In de B o v e n-E 1 z a s werden gisteren 27 tanks en gepantserde verkenningswa gens vernietigd. In de maand Januari maakten onze troepen aan het westelijke fron 8327 ge vangenen en maakten zij 1197 tanks en 55 gepantserde verkenningswagens, alsme de 98 stukken geschut buit of vernietig den deze. Voor Duinkerken dwong ons vuur vijandelijke tanks van koers te verande ren, Vrij zwakke aanvallen op het voor terrein van St. Nazaire werden uit eengeslagen. Het vijandelijke aanvoersteunpunt Ant werpen ligt voortdurend onder onslange afstand s- vuur. De Rijkshoofdstad was gisteren overdag het doel van een terreuraanval der Amerikanen. Er ontstond voorname lijk in het centrum der stad schade aan woonhuizen en cultuurmonumenten, als mede verliezen onder de burgerbevolking. Ook in het westelijke en zuidwestelijke rijksgebied troffen de aanvallen derlaag- vliegende Anglo-Amerikaanse vliegtuigen en kleinere formaties bommenwerpers voornamelijk de burgerbevolking. Britse terreurvlk'gtuigen wierpen in de avond uren bommen neer op plaatsen in het R ij n 1 a n d s-W estfaalse gebied. Luchtverdedigingsstrijdkrachten schoten 49 Anglo-Amerikaanse vliegtuigen, waar onder 43 viermotorige bommenwerpers, neer. Het vergeldingsvuur op Londen duurt met slechts korte onderbrekingen voort." Uit het Hoofdkwartier van den Fiihrer maakt het Opperbevel van de Weer macht op 5 Februari bekend: „In H o n g a r ij e werden vijandelijke aanvallen ten zuiden van het meer van V e 1 e n c z e, met uitzondering van onbe langrijke penetraties, afgeslagen. Ten noorden van Stuhlweissen- burg en in de noordelijijke sector van het Vertesgebergte hebben onze troepen den vijand naar het oosten ver dreven. Het dappere garnizoen van Boedapest werd in zijn harde strijd aanmerkelijk verlicht door Duitse ge- vechts- en slagvliegtuigen. In de zuide lijke grensstreek van S1 o w a k ij e, als mede tussen de westelijke Beskiden en de Oder zijn talrijke vijandelijke aanvallen mislukt. Aan weerszijden van B r i e g heeft de vijand met sterke strijdkrachten uit zijn bruggenhoofden aan de Oder een aanval ondernomen. Hier is een zware strijd aan de gang. In de overige sectoren van het Oder front blijft de toestand min of meer ongewijzigd. De Bolsjewieken zetten him hevige aanvallen voort op de verdedi- gingsring van Frankfort aan de Oder alsmede op Küstrin en Posen zonder in staat te zijn enig succes van 'betekenis te behalen. In Zu idi-Pomm e ren hebben onze formaties de vijandelijke aanvallen tus sen Pyritïz, Deutsch Krone en het gebied ten noordoosten van Jastrow wederom afgeslagen. Mariënburg en de stad Elbing zijn de brandpunten van een verbitterde strijd. In Oost-Pruisen ondernemen de Sowjet-Russen met overmachtige strijd krachten stormaanvallen nabij Worm- ditt, Bartenstein en aan weerszij den van Koningsbergen, maar wa ren niet in staat de beoogde doorbraak te bereiken als gevolg van de dappere hou ding van onze troepen en hun leiding. 53 tanks en 63 kanonnen werden vernie tigd. Duitse marinestrijdkrachten namen herhaaldelijk deel aan de strijd aan de Oost-Pruisisehe kust, waarmede zij ver lichting brachten aan de troepen te land. In Koerland is de gevechtsactiviteit alsgevolg van de zware verliezen van den vijand op de vorige dagen geluwd. Slag vliegers, ondersteund door jagers meng den zich met goede uitwerking in de ge vechten, te land in H o n g a r ij e, in Relativiteit Er is een hoogleraar, die dikke boe ken geschreven heeft aangaande de relativiteit in het leven. De meeste mensen hebben die boeken nooit gele zen en op hun beurt weer hebben de meesten van hen, die ze wel gelezen hebben, er weinig of niets van begre- pen. Ik hoor onder die „meesten". Men kan echter op eenvoudiger wij ze de betrekkelijkheid in het bestaan vaststellen. Fiete eens, laten we zeg gen, van AlkrrSir naar het dorpje Winckel over een gladde sneeuwweg, zoals wij die enige dagen geleden had den. Dan kunt ge ervaren, dat de ene mens de dingen zus en de andere mens de dingen zó ziet. Vraag onderweg, wanneer gij reeds zes keer van uw rijwiel op de grond terecht gekomen zijt, aan een voorbij ganger hoelang het nog rijden is naai winkel. Hij zal u antwoorden: In drie kwartier kom je er makkelijk!"' Trap een half uur zwoegend door en vraag hetzelfde opnieuw aan een an der en het antwoord zal luiden: Een uur heb je nog wel werk!" Ploeg, terwijl ge uw ziel 'bezit in lijdzaam heid, nog een half uur en vraag dan weer naar de tijd, die ge nog nodig hebt om het doel van uw tocht te be reiken, en tien tegen één, dat het antwoord zal zijn: Vijf kwartier wanneer je hard voortmaakt." Over relativiteit gesproken! OVIDIUS. CorrespondentieMijn stukje over de .Hoepcommissie" in Hoom heeft bij deze en gene de soep doen over koken, want die soepcommissie is niet, zoals ik abusievelijk schreef, pas opge richt, doch bestaat reeds geruime tijd. Mijn excuses aan de soepcommissie! Silezië en in de Neirmark. In totaal werden gisteren door de luchtmacht in i het oosten 73 tanks, 44 stukken geschut buiten gevecht gesteld, alsmede 900 voer tuigen vernietigd en 26 vliegtuigen neer geschoten. 'In het westen duren voor het Roer front de vijandelijke bewegingen en sterk artillerievuur voort. In het gebied van Schleiden brachten onze troepen de Amerikaanse doorbraakpogingen vóór de Urfttalsperre weer tot staan en sloegen ten zuiden daarvan nieuwe aan vallen uiteen. In de zuidwestelijke uitlo pers van de S c h n e eE i f e 1 kon de vijand een bunkergroep binnendringen, maar bleef in het afweervuur steken. De bolwerken van ons bruggenhoofd in de B o v e n-E 1 z a s waren ook gisteren aan sterke vijandelijke aanvallen blootge steld. De in de Rijnvlakte tussen Breisach en Kolmar aanvallende Amerikanen werden ten noorden van Neu Breisach afgeslagen, ten zuiden van Kolmar na geringe vorderingen weer opgevangen. 14 vijandelijke tanks werden daarbij vernietigd. In het gebied ten noorden van Mülhausen zijn onze troepen in hevige afweergevechten gewik keld voor Einsisheim enSulz. De artilleriestrijd om Duinkerkea en Lorient is sterker geworden. In de avonduren van gisteren wierpen Britse terreurformaties bommen op ver scheidene plaatsen in ffes t-D uits-, land. Vooral in de woonwijken van Bonn en Godesberg ontstond schade. Het vergeldingsvuur op Londen duurt voort. In de maand Januari verloren de Anglo-Amerikanen door jagers en lucht doelartillerie van de luchtmacht 1389 vliegtuigen, merendeels viermotorige bom menwerpers. In felle strijd tegen de vij andelijke ravitaillering torpedeerden onze duikboten in de wateren om Engeland zeven schepen met een inhoud van 54.400 brt. en twee geleidevaartuigen. Het zin- ken van drie vrachtschepen met ruim 13.000 brt. en een bewakingsvaartuig werd waargenomen. De ondergang van nog meer schepen, waaronder een groot troepentransport schip van 20.000 brt. kan worden aan genomen. Toespraak van Generaal-majoor Erskine tot hef Belgische volk Generaal-majoor Erskine, de chef van. de missie van het opperste geallieerde expeditiehoofdkwartier in België, heeft hedenavond, naar „Reuter" meldt een radio-toespraak tot het Belgische volk ge houden over de kolennood en o.a. gezegd: „Al zijn ook de meesten uwer vastbeslo- i ten de tanden op elkaar te zetten en vol j te houden, toch ontbreekt het velen aan j vertrouwen en vastberadenheid." Hij ver-: klaarde, dat de kolenschaarste niet tot: België beperkt is en even erg in Frank-1 rijk is, waar zij reeds langer duurt. Zelfs in Engeland, waar de transportmoeilijk-fl heden niet zo groot zijn, zijn drastische: beperkingen in het kolen- en electriciteits- verbrüik ingevoerd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1945 | | pagina 1