HOLLAM) DAGBLAD VOOR Duifse aanval op Cran-bruggenhoofd Onze Kans Kroonprins geboren in Liechtenstein Breslau vanuit het Zuiden en Z-Westen belegerd Canadese vorderingen bij Gogh Oorlogstoestand tussen Chili en Japan Radiorede van Jan Masaryk Amerikaanse landingen op Bohiineü. en Corregïdor Beschikking Bekendmaking betuig ik mijn i voor de be- telling bij het an mijn innig aende Echtge- ATHARINA 1SE. er geldt deze Veled. Zeergel. Swaters voor en Familie en laatste bij- iverledene be- t aller naam: WOLTHUIS. veg 55. tuiging un belangstel- toond bij het le teraardebe- >nzen enigen O, ïgs deze weg dank. v. ROSSUM. Januari '45. mijn kinde- ïijn hartelijke ondervonden ij het overlij- eve Vrouw en tETHA EEK. ik Dr. Broe- livenbode en verpleegsters al Ziekenhuis or de genees- ndeling; Ds. ie troostvolle begrafenisver nette bedie- BLOKKER en Kinderen. ibruari 1945. ie tuigen wij dank aan en Kennissen de belangstel leven, bij het eraardebestel- en geliefden Grootvader, ISMAN, inze dank aan de zorgvolle Ier naam: AN—HEINIS. lari 1945. Ld of goederen af te geven, ij niets wordt J. BONTES. Den Helder. Hoorn ven. te Hoorn, tg 1 Maart '45, 10 uur, in het tte Engel" om erkopen BOEDEL EN EK. ïg toegestaan. Voensdag 28 -4 uur. rtefeuille sstelle Noord tot Broek op ud pers.bew.. Den Helder, aart, f 50, kaarten ten Sanders, geb. :g te bezorgen bij E. SAN- op Langedijk •t 8, Breezand. nlichfingen Sport-rijwiel chroomvelgen maaf, Nordl. >37, voorband achter zwart br. ontvreemd Beursgebouw. ,ntr. beloning. Schagerbrag HOOFDREDACTEUR H. M. C. SCHRODER. Tijdelijke redactiebureaux N.V. „DE ARBEIDERS PERS" HEKELVELD 15, AMSTERDAM-C. TEL. 38811, TOESTEL 58. DINSDAG 20 FEBR. '45 J47e JAARGANG No. 21 Uitgave Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar Voordara C9. Bureaux te Alkmaar, Den Helder, Schagen, Hoorn, Beverwijk, Kooga.d. Zaan. Losse nummers 7 cent. ren Pantser-muur zwarte map .n. Garage De brug. Gaarn» se De Moor. Frieschebrug, koolzaad 25 terug te bez. Tulpstraat 19. Febr. J.l. aan en der Gem. c National men wordt be- deze terug te aangezien ik s ten zeerst© J. H. PEE- n. Secr., Heiloo langeboden- oor wandel- ABBO, Addij- ïd Binnen. tegen beloning terugbezorgen De ergste oorlog is nog altijd beter en verdraaglijker dan een door onze vijanden ons opgedrongen vrede, aldus dr. Göbbels in zijn wekelijkse artikel m „Das Re;oh". Onder het opschrift „Onze kans" schrijft hij o.m.: „De ontwikke ling van de oorlog blijft mobiel en zal dat blijven tot een oorlogvoerende natie de wapeps strekt. Wij zelf hebben alleen te beslissen óf wij of onze vijanden dat zullen zijn. Op welke plaats men op dit ogenblik strijdt, geeft daarbij niet alleen de doorslag. Stellig beschikt het vijande lijke kamp ook en in het bijzonder thans over een omvangrijker oorlogspotentieel dan wij, maar alleen in materieel, niet in moreel opzicht. De wereld, die de vijand verdedigt, is een chaotische wirwar van haat, primitieve wraakgierigheid, weder zijds bedrog of kapitalistisdh-bólsjewis- tische roof- en winzucht. Zij bezit gener lei idealen en waar de omstandigheden haar dwingen van de agitatiephrases ernst te maken, zijn honger, ellende en politieke en economische anarchie de ge volgen. Zij is volkomen steriel en daarom tot politieke onvruchtbaarheid gedoemd. Dat zal, zo al niet heden, dan toch mor gen overal blijken. De bedrogen volken beginnen dat ook langzaam in te zien, de tegenstel ling tussen de beloften van den vijand en de harde werkelijkheid is zo kras, dat ook de domste ze opmerkt. Zij hebben geen oorlogsdoel, waarvoor het lonend is te strijden en te. sterven. Wij echter be zitten zo'n doel. Het is ons als het ware door onze vijanden opgedrongen en het bestaat'in de verdediging van onze meest elementaire bestaansrechten. Een volk dat besloten is tot verdediging van zijn leven, ieder middel, ook het stoutmoedig ste toe te passen, is niet te verslaan. Het kan de oorlog onbeperkt voortzetten, doch minstens- zo lang tot zijn vijanden moeten inzien, dat zij hun doei niet kun nen bereiken zonder het terstond weer in gevaar te brengen, evenals hun eigen be staan. Her ligt een belangrijke kans voor onze overwinning, afgezien van alle reëlere en tastbaardere, die ons oek in de huidige oorlogstoestand ter beschik king blijven staan. De vijandelijke volken zijn uitgebloed op een wijze, waarvan wij ons meestal in 't geheel geen voorstelling van maken. Dat kunnen zij, zoals men ons zal toegeven, op de duur niet verder ver dragen. Men zal ons tegenwerpen, dat hetzelfde ook voor ons het geval is, maar met dit verschil, dat wij, zoals ontleend kan worden uit de dreigementen van onze vijanden, ingeval van een toegeven aan onze kant, toch al niets meer te verliezen zouden hebben en daarom zonder reserve en radicaler staan tegenover het oorlogs doel dan zij. Er is geen van haat ver vulde straf, die de vijand ons niet heeft toegedacht. Men zou bijna kunnen aan nemen, dat hij ons liefst na de dood nog een paar maal in het leven zou willen te rugroepen om ons de toegedachte pijni gingen, de een na de ander te laten wei- gevallen. Zoo ongeveer stellen zij zich het einde van de oorlog voor. Zelfs wat zij mild noemen, is voor ons in' het geheel niet discutabel. Liever zouden wij onze toevlucht nemen tot de wanhoopsmidde- len dan dat wij onze eigen hand zouden bieden om het leven van het Duitse volk en van zijn kinderen en kindskinderen voor altijd te verkopen. Duitsland is geen Indië en ons vasteland geen wild, onont>- gonnen werelddeel, waarop het vrijbui- terdom der wereld kan doen en laten wat het wil. Wanneer iedere oorlog zou verlopen, zoals het dagelijkse verstand dat vooruit kan berekenen, zouden er in de geschiedenis geen verrassingen, maar ook geen opwindende wijzigingen meer voor komen. Het zou dan een laffe en domme aaneenschakeling zijn van gemakkelijk te voorziene gebeurtenissen. Het tegen deel is het geval, en er is in onze toe stand maar een redding, dat is de dap perheid. In ieder geval. Zij bevecht ten slotte niet alleen de lauwerkrans, maar ook de overwinning. .Wie in het kamp van den vijand gelooft, dat de op ons neerkomende slagen ons hebben verdoold, vergist zich en kent ons niet. Wij wissen ons het bloed uit de ogen en kijken weer strak en onbevreesd naar den vijand. Ons heil ligt bij de wapens, laten wij ze sme den en voeren voor de laatste slag, die over allen beslist. Hij is thans onze grote kans." id aar de naam res.' Zuiddijk indam. WENEN, 17 Febr. (D.N.B.) Uit Va duz wordt gemeld, dat in het kleine vor stendom Lichtenstein grote blijdschap heerst. Vorst Frans Jozef II en vorstin Georgine von Lichtenstein, die op 7 Mrt. 1943 te Vaduz in het huwelijk traden, werden gisteren verblijd met de geboorte van een zoon. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER 19 Febr. (D.N.B.) Het opperbevel dei- weermacht deelt mede: Onze concentrische aanvallen op het Gran-bruggenhoofd maken goede vorderingen. In S 1 o w a k ij e werden de in hevigheid afnemende vijandelijke aan vallen afgeslagen. Tussen Bielitz en Schwarzwas- ser en noordelijk van Ratibor, waar vijandelijke aanvallen en eigen tegenaan vallen afwisselen, is de tóestand niet ver anderd. Een volledig afweersucces bevoch ten onze formaties in de sector Strehlen Ka nth tegen buitengewoon hevige Sowjetaanvallen, Het garnizoen van Breslau verdedigt zich vastberaden tegen den uit het zuiden en zuidwesten aanvallenden vijand. In het gebied ten zuidoosten van L a u- b a n wierpen onze pantserwagens de Sow- jets terug. Aan het- front noordelijk van Lauban tot oostelijk van Gu b en leve ren onze troepen hevige afweergevechten. InPommeren, noordelijk van de lijn Königsber gD e u t s c h-K r o n e na men aan beide kanten nieuwe strijdkrach ten deel aan de slag, die daardoor aan hevigheid toenam. Daarbij scheot een ge vechtsgroep in samenwerking met de luchtmacht 49 vijandelijke tanks stuk. Op de Tuchelerheide en noordwestelijk van Graudenz werden geringe aan- vangssuceessen van den vijand afgegren deld. In O o s t-P ruisen versterkten de bolsjewisten zich zuidelijk van B r a u n s- berg en noordoostelijk van Mehlsack. In de zware afweergevechten werden vol gens tot dusverre ontvangen rapporteh 41 Sowjettanks vernield. In Koerland, noordwestelijk van D o b 1 e n, mislukten door tanks en slag- Vliegtuigen gesteunde doorbraakpogingen van verscheidene vijandelijke infanterie divisies. In de wateren voor L i b a u werd een Sowjet-motortorpedoboot vernietigd, een tweede zwaar bsschadi|d. Formaties jacht- en slagvliegtuigen opereerden tegen vijandelijke tanks, ge- schutstellingen en colonnes. Meer dan 30 tanks, talrijke batterijen en verscheidene honderden auto's werden vernield, resp. zwaar beschadigd. In luchtgevechten en dcor luchtdoelgeschut der luchtmacht verloren de Sowjets 45 vliegtuigen. Ook gisteren strandden in het westen de hevige aanvallen van het le Canadese LISSABON, 15 Febr. (D.N.B.) Naar ^Reuter uit Santiago de Chile meldt, is daar gistermiddag officieel de oorlogstoe stand tussen Chili en Japan geprocla meerd. De regeringskanselarij heèft in dit ver band nog medegedeeld, dat de verbreking der diplomatieke Intrekkingen op 20 Jan. 1943 de staat van oorlog en de oorlogs verklaring reeds heeft aangekondigd. „Be langrijke redenen", aldus vervolgt de ver klaring, „van internationale aard nopen den president der republiek in. overleg met de ministerraad de nodige formali teiten te vervuilen en de verklaring der geallieerde naties van 1 Jan.1942 te on dertekenen, opdat ons land ten aanzien van deze naties de plaats inneemt, welke het toekomt." Reuter meldt voorts, dat de Chileense ambassadeur te Washington gisteren op het Amerikaanse ministerie van buiten landse zaken de bedoelde verklaring heeft ondertekend. STOCKHOLM, 15 Febr. (D.N.B.) Jan Masaryk, de minister van buitenlandse zaken der uitgeweken Tsjechoslowaakse regering, heeft Woensdag, volgens een be richt van „United Press" uit Washington, een radiorede gericht tot het Tsjechische volk, daarin noemde hij de resultaten van de Krimconferentie een triomf der ge allieerde staatkunde. Hij beloofde het Tsjechische volk, dat het in de toekomst niet bevreesd behoefde -te zijn voor een Duitse aanval. Het Groot-Duitse rijk en zijn militaire macht zijn aan het einde en nog slechts de schaduw van het ver leden is aanwezig. Het feit, dat Tsjecho- slowakije niet genoemd is in het commu niqué" der driemogendhedenconferentie, is een goed teken. Het beduidt n.l., dat Tsjechoslowakije geen ernstige internatio nale problemen heeft. leger in het gebied ten oosten van Kleef en aan de Maas op de vastberaden tegenstand onzer troepen. Alleen in de sector Gogh maakte de vijand geringe vorderingen. Amerikaanse strijdkrachten, die in de avonduren oij Linnich de overgang over de Roer wilden forceren, hieven in het afweervuur steken, aan de grens van Noord-Luxemburg vallen formaties van het 3e Amerikaanse leger sedert giste ren tegelijkertijd aan de zuid-oostelijke rand van de Schnee-eifel in zuide lijke richting er. uit het Saurbruggen- hoofd in noordelijke richting aan. De aanvallen werden reeds spoedig in hevige gevechten om plaatsen en stellingen op gevangen, gedeelteijk door tegenaanvallen. In de sector Remich aan de Moezel leefden de gevechten weer op. Op het Saai-bruggenhoofd wordt gevochten om stellingsectoren ten oosten van F o r- b a c h. Bij eigen tegenaanvallen in het ge bied van Saargemünd werd verloren gegaan terrein heroverd. In M i d d e n-I t a 1 i duurt de gevechts pauze voort. Anglo-Amerikaanse terreurbommenwer- pers ondernamen vrij zwakke aanvallen op West-Duitsland. Amerikaanse formaties lieten bommen vallen op woonwijken in Linz. Londen lag ook gisteren onder ons lange- afstandsvuur. Het ravitailleringsschip, dat volgens het weermachtsbericht van 18 Februari door torpedo's van onze zeer kleine duikboten was getroffen, is blijkens definitieve waar nemingen voor de mond van de Theems gezonken. TOKIO, 17 Febr. Naar het keizerlijke hoofdkwartier Zaterdagavond bekend maakte, hebben de Amerikanen Zaterdag ochtend. om 10 uur een .eerste landings poging gedaan op de Bonineilanden en op het Zwaveleiland. De Japanse verdediging kon deze eerste poging volkomen verijdelen en tijdens de gevechten twee troepentrans portschepen beschadigen en tien vijande lijke vliegtuigen neerschieten. Voorts wer den aanzienlijke resultaten behaald op de vijandelijke oorlogsschepen. Tot zinken werden gebracht een slagschip, twee krui sers en twee ooi-logsbodems van onbekend type. Amerikaanse troepen begonnen op de ochtend van 16 Februari met. landingen op de in de baai van Manilla gelegen eilandvesting Corregidor. In het zuidelijke deel van het eiland zijn volgens frontbe- richten hevige gevechten aan de gang, waaraan ook vijandelijke luchtlandings troepen deelnamen. Na yersohillende voor bereidende bombardementen uit de lucht heeft op 13 Februari een vijandelijke vloot- formatie, bestaan uit twee slagschepen, vier kruisers en vijf torpedojagers, Corre gidor onder vuur genomen. Ca. 20 mijnen vegers probeerden dezelfde dag de door vaart te zuiveren, doch werden door de kustbatterijen der Japanners tot de af tocht genoopt, voordat zij de mijnversper- rihg konden verbreken. De laatste dagen v/aren bovendien ca. tien met troepen ge laden transportschepen waargenomen in de wateren aldaar, zodat reeds verwacht werd, dat de vijand een poging zou wagen de baai van Manilla binnen te dringen om Corregidor te heroveren, dat de Japanners in Mei 1942 na een strijd van slechts twee dagen na him landing konden veroveren, hoewel deze eilandvesting als onneembaar was beschouwd. van den höhere.o ff- und Polizei- führer en Generalkommissar für das Sichel-heitswesen betreffende de ver lenging van de tijd, gedurende welke zich in het bezette Nederlandse ge bied niemand op straat mag bevin den. Met ingang van 10 Februari 1945 wordt voor het bezette Nederlandse ge bied het einde van de tijd, gedurende welke zich niemand op straat bevinden mag, vastgesteld op 5 uur. Het begin van genoemde tijd blijft on gewijzigd 20 uur. Vérder gaande plaatse lijke beschikkingen, die reeds zijn uitge vaardigd, vallen hier buiten. Den Haag, 30 Januari 1945. De höhere II- und Polizeiführer und General-Kommissar lür das Sicherheitswesen w.g. RAUTER, II -Obergruppenführer und Ge neral der Waffcp-jj und Polizei. Zahg en wi/s Lichtenstem In Lichtenstein heerst, zoals men elders in dit blad kan lezen, grote blijdschap, want Hunne Koninklijke Hoogheden Frans Josef en Georgine, die 7 Maart 1943 te Vaduz in het huwe lijk traden, hebben een zoon gekregen. Het geluk zij geprezen, want Lichten stein heeft thans zijn troonopvolger! Naar een nader bericht uit Lichten stein mij privé mededeelt, zullen er ter gelegenheid van de geboortefestivitei ten ook hardloperijen georganiseerd worden, waarbij aan hen, die kans zien het koninkrijk van Noord naar Zuid binnen 20 minuten te voet te door kruisen, de palmtak der overwinning uitgereikt zal worden. De huidige kam pioen deed er twintig minuten en één seconde over! Het Lichtensteinse leger zal natuur lijk ook in bijzondere actie komen. Naar mijn zelfde geheim berichtgever mij nog meldt, zal de énige man, waar uit de Lichtensteinse weermacht be staat, een generaalspet dragen, hij zal voorts het jasje aan hebben van een gewoon soldaat en de broek van eep admiraal, zodat de voornaamste leger- ranaen in en aan hem vertegenwoor digd zijn. Zalig Lichtenstein! Miniatuur-koninkrijkje, dat temid den der werkelijke Rijken dezer Aarde ligt als het argeloos blokken doos-bouwsel van een kind in het brandpunt van een wereldstad, laat maar rustig de spot met je drijven! Want heb j ij eigenlijk niet de mense lijke wijsheid in pacht? Jij met je legertje, dat docr één man gevormd wordt en gelijk het verhaal wil nog wel door een man, die dichter bij de honderd dan bij de dertig jaar is! Als alle legers van alle Rijken op dit ondermaanse eens uit één man be stonden! Wat zou het leven dan gé lukkiger, rustiger en schoner zijn! OVÏDIUS. van den höheren II- und Polizei-1 führer en Generalkomimissar voor de[ veiligheid. DEN HAAG, 17 Febr. Ter uitvoering I der par. 4146 der verordening 1/43 vanl den Rijkscommissaris voor het bezette I Nederlandse gebied over de handhaving! van de orde gelest ik het volgende: 1. Alle tot dusver verstrekte Sónderau---. weise voor het vertoeven in de open luchtl tijdens de verboden uren verliezen metl het verstrijken van de 20ste Febr. L945Ï hun geldigheid. 2. Nieuwe Sonderausweise wordenl slechts verstrekt, wanneer het vertoeven! van een persoon in de ópen lucht tijdens! de verboden uren krachtens dienst of be roep noodzakelijk is voor het verrichten, van werkzaamheden, die van belang zijn! voor het openbare leven of de oorlog-1 voering. 3. Het verzoek tot het verkrijgen vanl een nieuwe Sonderausweis moet krachtensf par. 46 der verordening 1/43 worden in gediend bij de plaatselijke politie-L autoriteit die voor de woonplaats van denl aanvrager 'bevoegd is. De aanvraag dient! vergezeld te gaan van twee pasfoto's, die! niet ouder mogen zijn dan 1 jaar. Voortsf moet de aanvraag behelzen gegevens oven geboorteplaats, geboortedatum, adres,, be-| roep, alsmede het nummer, de plaats datum van uitreiking van het persoonsbeJ wijs. De aanvraag moet nauwkeurig ge-1 motiveerd worden. Feiten, die het ver-I blijf in de open lucht tijdens de verbo-L den uren noodzakelijk maken, moeten zo! nodig door het insluiten van verklaringen! van desbetreffende instanties geloofwaar-j dig gemaakt worden. 4. De plaatselijke politie-autoriteit le». de aanvraag krachtens par. 46 al. 2 ter aangehaalder plaatse na een voorlopig, onderzoek voor aan den bevoegden poli tieofficier bij den Beauftragte van denl Rijkscommissaris voor de provincie. On volledige aanvragen, of aanvragen, diel wegens het ontbreken van de onder 2 gel noemde voorwaarden geen kans op inwil-r liging hebben, dienen niet te worden door-1 gegeven, 5. Deze bepalingen worden niet toege-J past op Nederlanders die in dienst zijn] van de Deutsche Reichsbahn. Voor her} worden de Ausweise door bemiddeling I hunner dienstinstantie uitgeschreven dooi den Duitsen spoorweggevolmaohtigde. De höhere ff - en Polizeiführeo j „Nordwest". De Generalkommissar. voor dé] veiligheid. (w.g.) RAUTER. II- Obergruppenführer en gene'ij raai der Waffen-f/ en. politie,'i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1945 | | pagina 1