NOORD-HOLLAND Wij weten allen hoe zwaar de huidige strijd is Nog dit jaar zal de ommekeer komen Egypte in de oorlog HOOFDREDACTEUR H. M. C. SCHRODER. TijciL.ijke redactiebureaux N.V „DE ARBEIDERS PERS" HEKELVELD 15, AMSTERDAM-C. TEL. 38811. TOESTEE 58. DINSDAG 27 FEBR. '45 DAGBLAD VOOK 147e JAARGANG No. 24 Uitgave Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar Voordam C 9. Bureaux te Alkmaar, Den Helder, Schagcn, Hoorn, Beverwijk, Koog a.d. Zaan. Losse nummers 7 cent. Toespraak van Hitier Ter herinnering aan de afkondiging van het partijprogram voor 25 jaar is in Miinchen een plechtigheid gehouden, in het middelpunt waarvan een toespraak van den Führer stond tot de partijgenoten, voorgelezen door staatssecretaris Hermann Esser. In deze toespraak wordt o.m. gezegd: „Plichtsbesef en arbeid verbieden mij het hoofdkwartier te verlaten op een ogenblik, waarop voor de 25ste maal de verjaardag valt van de afkondiging en aanvaarding te München van het fundamentele program onzer beweging. De avond van de 24ste Februari stond in het teken van het vooruitzicht ener ontwikkeling, die wellicht eerst thans in de gehele omvang van haar vreselijke betekenis aan velen duidelijk is geworden. Dezelfde coalitie van onverzoenlijke vijanden was toen reeds in de strijd tegen het Duitse volk verenigd als thans. Het onnatuurlijke bondgenootschap tussen uitbuitend kapitalisme en mensenvernietigend bolsjewisme, dat thans tracht de wereld te verstikken, was de vijand wien wij op 24 Februari 1920 tot behoud van de natie de strijd aanzegden. Evenals in deze jaren was ook toentertijd het schijnbaar tegenstrijdige in het saménspel van zo extreme krachten niet anders dan de uitdrukking van de eensgezinde wil van een gemeenschappe» lijken aanstichter en profijttrekker. Het internationale jodendom bedient zich sedert lang van beide vormen ter vernietiging van de vrijheid en het sociale geluk der volkeren. Doch er bestaat een geweldig onderscheid tussen het Duitsland van 1920 en dat van 1945, toen een volkomen verlamde natie, thans een zich met uiterst fanatisme teweer stellend volk, toen een overleefde, de ontbinding ten prooi gevallen maatschappelijke orde, thans een in opbouw zijnde onwrikbare volksgemeenschap. Wanneer het toenmalige Duitsland slechts een fractie van de weerstandskracht van het tegenwoordige zou hebben bezeten, zou het nooit ineen* gestort zijn. Wanneer het Duitsland van thans echter slechts een deel der zwak* heden van toen zou bezitten, zoirihet allang niet meer leven. geweest om deze duivelse coalitie te trotseren, die ons thans bedreigt. Alleen een burgerlijk zwakzinnige kan zich echter inbeelden, dat de vloed uit het Oosten niet zou zijn gekomen, wan* neer Duitsland hem in plaats van met kanonnen, tanks en vliegtuigen, met pa* pieren volkenrechten tegemoet zou zijn getreden. Wij worden in deze eeuw en vooral in onze eigen tijd bewogen, of wij standvastig genoeg zijn om het hoofd te bieden aan een penetratie van uit binnenisAzië, zoals de wereld die sedert de wending der tijden reeds" va» ker heeft beleefd. Zoals echter de be* storming der Hunnen niet kon worden gebroken door vrome wensen of ver» maningen, zoals de eeuwenlange inval» len uithet. zuidoosten in ons Rijk niet werden afgeweerd door diplomatieke kunststukken en de stormloop der Mon» gölen niet bleef staan voor oude cultus ren, zo wordt ook dit gevaar niet opge» heven door het recht op zichzelve, maar alleen door de kracht die achter dit recht staat. Het recht zelf is gelegen in de plicht der verdediging van het ons door den schepper der werelden geg ven leven. Het is het heiligste recht van het zelfbehoud. Het slagen van dit zelf» behoud is echter uitsluitend afhankelijk van de grootheid van ons optreden en de bereidvaardigheid om ieder offer op ons te nemen teneinde dit leven voor de toekomst te behouden. Wij doen daarbij niets anders dan wat de Ger* maanse en Latijnse rassen in de tijd der volksverhuizing moesten doen, niets anders dan wat onze voorouders in de lange jaren der Turkse oorlogen was opgelegd. En wat de grote bestorming der Mongolen tenslotte toch nog er van heeft afgehouden ons vaste land even» eens in een woestijn te veranderen. Niet. in een volkenbondsvergadering, maar in de slag op de Catalonische velden is de macht van Attila gebroken. Niet in een kletswinkel van Genève of door eniger» lei andere conventie wordt het Aziati» sche bolsjewisme teruggeslagen, maar uitsluitend door de overwinnaarswil van onze weerstand en door de kracht onzer wapens. Duitse overwinning staat vast Hef grote keerpunt Daarom zal de 24ste Februari 1920 in de geschiedenis eens worden beschouwd als een der grote keerpunten der ont» wikkeling van de mensheid. Thans we» ten wij het volgende: zonder dit pro» gram zou er geen socialistische nieuwe Duitse volks» en staatsopbouw zijn. Zonder de Duitse nationaalsocialisti* sche volksopbouw zou er thans noch een Duits Rijk noch een Duits volk zijn. De Voorzienigheid kent geen barmhar» tigheid jegens den zwakke, maar alleen de erkenning der levensrechten voor den gezonde en sterke, dat de nationaal» socialistische beweging in 1933 er na een strijd van rond 13 jaren in slaagde uit niets langs legale weg de macht in het Duitse Rijk in haar handen te krij» gen, was het resultaat van een strijd die, zij het ook vaak bijna zonder kan» sen schijnende, taai en fanatiek ten uit» voer is gelegd, Wie van de latere cri» tici zou ooit zelf wel in staat geweest zijn onder soortgelijke omstandigheden uit niets een dergelijk werk aan te van» gen en te voleindigen? Wie wil thans nog betwijfelen, dat zonder de natio» naabsocialistische revolutie en haar her» vorming van het Duitse volkslichaam reeds zuiver innerlijk gezien Duitsland v helemaal niet in staat zou zijn geweest ^aan de huidige crisis het hoofd te bie» den? Wie kan betwisten dat zelfs de sterkste wil zonder de door de natio» naabsociaiistische revolutie met succes uitgevoerde materiële bewapening van het Duitse volk niet voldoende zou zijn Strenge straffen voor on bevoegd gebruik van electrici+eit Een dezer dagen heeft te Amsterdam het Duits Hooggerechtshof als bijzondere rechtbank in 2 gevallen terzake van het onbevoegd gebruiken van electrische stroom een tuchthuisstraf van tien jaren opgelegd. De thans bijzondere moeilijke kolen- positie in Nederland noopt tot de aller grootste bezuiniging, opdat althans de kolen- en eleetriciteitsvoorziening van de meest vitale inrichtingen, in het bijzon der van poldergemalen, graan- en olie molens enz., kan worden gegarandeerd. Iedere onttrekking van electrische stroom is daarom, afgezien van de uit drukkelijk toegestane uitzonderingsgeval len, verboden. Hij, die zonder bijzondere vergunning, op een of andere wijze en i met welk doel ook, electrische stroom ont trekt of wel tracht te onttrekken, brengt het functionneren der meest vitale bedrij ven van het land in gevaar. Hem staan op grond van de bestaande voorschriften de zwaarste straffen te wachten. 's-Gravenhage, 24 Februari 1845. De Alg. Plaatsvervanger van den Rijkscommissaris Dr. Dr. WIMMER, Commissaris-Generaal v. Bestuur en Justitie. De zware strijd Hoe zwaar deze strijd un is, dat we» ten wij allen. Wat wij daarbij echter ook verliezen, het staat in geen verhou» ding tot datgene wat wij verliezen zou» den, wanneer hij niet met succes zijn einde tegemoet zou gaan. Wat het bol* sjewisme is, dat beleven enkele gebieden in het oosten van ons Rijk aan eigen lijf. Wat daar onze vrouwen, kinderen en* mannen door deze joodse pest wordt aangedaan ik het afschuwelijkste lot dat een menselijk verstand vermag uit te denken. Tegenover deze joods»bolsje* wistische vo'kerenvernietiging en haar Wcst'Europcse en Amerikaanse pro* fiteurs bestaat derhalve slechts een ge» Premier tijdens parlements- zitting vermoord GENÈVE, 24 Febr. Naar Reuter uit Cairo meldt, heeft Egypte besloten deel te gaan nemen aan de oorlog tegen de spll- mogendheden. Reuter meldt nader over dit besluit van het Egyptische parlement, dat het zich uitgesproken heeft voor een „defensieve oorlog". Tijdens de zitting van het Egyptische parlement werden drie schoten op den premier Ahmed Maher gelost, aan de ge volgen waarvan hij is overleden. Koning Faroek heeft Nokrassy Pasja, den minis ter van buitenlandse zaken, opgedragen als premier op te treden. Deze heeft Ver klaard de politiek van Maher Pasja te zullen voortzetten. Later is~ de dader van de moord ge arresteerd. Het is de 26-jarige advocaat Issawi, De Egyptische politie stelt een omvangrijk onderzoek in bij de Jong- Egyptische partij, waarvan Issawi lid zou zijn. Bij wijze Van voorzorgsmaatregel is een aantal arrestaties verricht. Peru in oorlog met Duitsland en Japan Uit Washington wordt gemeld, dat de president van Peru in een ministerraad heeft verklaard, dat Peru zich in staat van oorlog beschouwt met Duitsland en Japan. In het desbetreffende communi qué wordt verder gezegd, dat Peru zich heeft aangesloten bij de oorlogsverklaring van de geallieerde naties. Sowjetcritiek op Franco Reuter verspreidt een scherpe critiek van het officieuze Sowjetblad „Prawda" op generaal Franco en zijn regering. Het orgaan schrijft: Het Spaanse volk zal de cauüillo niet langer in zijn land dulden, en met de overwinning der geallieerden zal ook de positie van Franco en zijn re giem vernietigd worden. Het Spaanse volk zal in zijn land geen onpopulaire en anti democratische regering toelaten. Een nieuw kanaal ter vervanging van het Suezkanaal? Volgens een bericht uit Londen maakt de „Daily Sketch" melding van plannen voor de aanleg van een nieuw kanaal in het midden-oosten, dat het Suezkanaal zou moeten vervangen. 'Na afloop van de concessie der Suezkanaalmaatschappij op 17 November 1968 gaat het kanaal in Egyptisch bezit over. Aangezien het Suez kanaal op de smalste plaatsen slechts 95 meter breed is en slechts kan worden ge passeerd door schepen met een diepgang van niet meer dan 9.75 meter, werden.er volgens genoemd blad plannen ontwox-pen om het Suezkanaal door een nieuw ka naal te vervangen, dat van Palestijnse haven Akka via het Meer van Genezareth en de Dode Zee naar El-Akaba aan de Rode Zee zou leiden. Stettinius te Mexico City Naar Radio Londen meldt is de Ameri kaanse minister van buitenlandse zaken, Stettinius, te Mexico City aangekomen, om deel te nemen aan de Inter-Amei'i- kaanse conferenties, die vandaag zijn begonnen.- Hij verklaarde, dat de Ver. Staten deze confei-entiès volledig steun den ter versterking van de betrekkingen tussen de Amerikaanse Staten. Het zal niet terecht komen... Eén van mijn lezers schreef mij de zer dagen: „Wat de ellende der we reld en der afzonderlijke individuen betreft, ik verzeker u, dat voor ieder een alles weer terecht zal komen, want dit is nu eenmaal in het bestel van het leven en de schepping besloten. En het is gelukkig, dat vele andei-en zo denken als ik." Deze man is zonder twijfel een goedmoedig mens, maar zijn goed moedigheid draagt heel sterk het ljarakter ener kindei-lijke naïveteit En zo is het ook met de „vele ande ren", over wie hij gewaagt. Want het is in het bestel van wereld en schep ping juist zo, dat niet alles terecht zal komen. Wanneer ikzelf de ruïne van mijn eigen leven beschouw en aan mijn onlangs gestoi-ven vrouw denk, die deels stierf, omdat de voedings middelen, nodig voor haar zwakke ge zondheid niet meer te krijgen waren, en deels uit vei-driet over de ellende, die zij in haar Nederlandse vaderland aanschouwde, dan behoef ik mijzelf niet te bedwelmen aan de woorden, dat alles wel weer terecht zal komen, want ik ben er integendeel van door drongen, dat het nooit weer terecht zal komen. Tegen de nabestaanden van de slachtof" rs van de luchtoor log behoef ik niet te zeggen, dat het weer terecht zal komen, want ik weet maar al te goed, dat het niet meer terecht zal komen. Evenmin kan ik mijn hand op de schouder leggen van de vrouwen en kinderen van de gijze laars die het offer van hun leven brachten voor daden, die zij niet be gingen en niet gewild hebben en hun troosten met de verzekering, dat alles weer terecht zal komen, want ik weet, dat het voor hen juist nooit weer terecht zal komen. De mens heeft zich steeds uitgeput om door middel van fi'aaie uiterlijk heden zijn leed of liever gezegd: het leed van anderen! te ver bloemen. Maar wie aan die lokstem gehoor schenkt, zal naderhand dub bel bedrogen uitkomen. De wijze siert zijn fiasco niet op met ogenschijnlijk schoon, maar in werkelijkheid waar deloos verguldsel. Wie door een norse Novemberwind moet, heeft niets aan de beschutting van een mantel van papier. Talloze vazen zijn gebroken en het enige wat wij kunnen doen, is: lijmen, lijmen, zo goed en zo kwaad als het gaat. Maar de naden zullen niet verdwijnen en onder de nieuwe rozen, die misschien eenmaal weer op de ruïnes zullen bloeien, zullen de bittere sporen van het verlorene zicht baar blijven. Zó is het en niet anders. Het hui dige leven is een kans-spel of, zo men wil, een kans-tragedie ook al doemt, naar mijn overtuiging, aan een einder, die nog duizenden jaren van ons verwijderd is, een maat schappij op, waarin alle mensen broeders zullen zijn en waarin elk wapengeweld als machtsmiddel ter- zijde zal worden gesteld! en de mens, die, zoals wij allen, in de „kindsheid" der mensheid leeft, doet wijs zich dit steeds voor ogen te hou den. En zijn enige ware troost is dan, dat hij op z ij n wijze en met z ij n smarten een voorloper is ener verre samenleving, waarin het de hoogste roeping van den mens zal zijn om mens te zijn! OVIDIUS. bod: met uiterst fanatisme en verbeten standvastigheid ook de laatste kracht in de strijd te brengen die een genadig god den mens in zware tijden ter verdedi» ging van zijn leven laat vinden. Wat daarbij zwak wordt valt, moet en zal vergaan. Zoals eens de laffe burgerlijke compromispartijen door de bolsjewisti» sche golf eerst in de hoek gemanoeu» vreerd en toen weggevaagd zijn, zo ver» dwijnen thans alle burgerlijke staten, welker bekrompen vertegenwoordigers geloven met den duivel een bondgenoot* schap te kunnen sluiten in de hoop listi» ger te zijn dan hij satanisch is. Wat wij over het wezen der ons vijan» dige coalitie eens in het binnenland zo vaak gepredikt hebben, is thans bcves» tigd een duivels pact tussen demo» cratisch kapitalisme en joods bolsjewis» me al de volken welker staatslieden zich zelf aan dit pact vérbonden heb» ben, zullen vroeger of later de slacht» offers zijn der geesten die zij thans óp» geroepen hebben. Er mag echter geen twijfel over heersen; dat liet nationaal» socialistische Duitsland deze strijd zo» lang zal voortzetten tot tenslotte ook hier en wel nog in dit jaar de histori» sche ommekeer intreedt. Geen macht ter wereld zal ons in het hart zwak maken. Zij hebben van ons zoveel verwoest aan schoons, verhevens en heiligs dat wij slechts mogen leven voor de enkele taak een staat in het leven te roepen die weer opbouwt wat door hen vernietigd, werd. Het is derhalve onze plicht de vrijheid der Duitse natie voor de toe» komst te behouden en Duitse arbeids» kracht niet naar Siberië te laten weg» voeren maar ze te gebruiken voor de wederopbouw in de" dienst van ons eigen volk. Zij hebben ons zo verschrikkelijke dingen geleerd dat er geen grotere schrik meer is. Wat het vaderland ver» draagt is ontzettend. Wat het front moet presteren, bovenmenselijk. Maar wanneer een heel volk zich in zo'n pijn zo goed houdt als ons Duitse volk, -kan en zal de Voorzienigheid het tenslotte het recht om te leven niet ontzeggen maar zo als altijd in de geschiedenis zijn standvastigheid belonen met de prijs van het aardse bestaan. Aangezien men van ons zoveel heeft vernietigd, kan .dat ons slechts versterken in.het fanatieke be» sluit om de vijanden met duizendvoudi» ge haat te beschouwen als hetgeen zij zijn: vernielers van een eeuwige cultuur en daarmede vernietigers der mensheid en uit deze haat kan voor ons slechts Zie verder pag. 2.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1945 | | pagina 1