■HOLLAND NOO Gevechten in Pommeren opgelaaid in Penetraties bij Neu-Steftin Pleidooi voor mobilisatie der Zweedse weermacht op korte termijn 4. Materiaalslag aan de Roer Zware luchtaanval op Berlijr Correspondentie met isgevangenen krijgs Britse luchtaanvallen op het Westen^ In stad meer honderd doden Linies O. van Aken niet doorbroken Conferentie te San Francisco Ook Syrië in oorlog met de spilmogendheden Financiële maatregelen in België oning b.z.a. s P. Koedijk St. Pan- udster t., b.z.a. bij 11. Noorder- ienstbode t gevr. in rdere hulp WEY, Pad ie. oedig rnoge- fer luishouding. v.g.g.v. Br. ur. v. d. bl. erkster n per week. Noord 101, houdster jaar, van eer alleen, ker. Adres: j.,, Grosfc- .Tharkö" 11e reparaties uitenbanden. 156, Beverw. flinke stbode 20 j. I t 128, Bever- eisje ele of halve Veenénlaan rkster meisje v.d.e. -oken en wer- eisje aanwe- Metten, Po- evemijk. t kind van oekt betrekt 'ster dorp. ïnl. bij Drieboomlaan meisje 7 uur te van 3 pers., ken, werken "dags vrij. J. e Noord 136, Benït d. Huishoud- erdam, biedt et maken alles dames- g. Inl. bij J. el aan, Hoog- en b.z.a. w, boerderij, Br. no. A. W., d, Koog a. d. werkman melken en kend, om met in dienst te "t tuin moet L. A. VAN er 113. e jongen k. melken en bur. v. d. bl. 0 jaar (geg Fr. ima melker, aatsïng j wed. of bej. nt. leiding van ;ich nemen. H. Iz., Westerweg >rlandse Land- -H. wordt ge- erge orgebouw Ken- 23, Alkmaar, richten aan bo es, waar tevens ingen worden nder of sknecht jevragen bij J. buurt 102, Gymnasium boerenstand andigheden ver ooi te bezoeken, chzelf aan huis ouden door er- Adres: P. v. d. tr. 55 Alkmaar. :ht voor: -student maar of naaste genegen lichte n te verrichten, aitiusvereniging, ■lkmaar. 1 Mei of eerder arbeider voor gemengd woningbe- ZEILEMAKER, J47e JAARGANG No. 25 HOOFDREDACTEUR H. M. C. SCHRÖDER. Tijdelijke redactiebureaux N.V „DE ARBEIDERS PERS" HEKELVELD 15, AMSTERDAM-C. TEL. 38811. TOESTEL 58. DONDERDAG 1 MAART'45 jj 4(^g] AD VOOK. Uitgave Dagbiad voor Noord-"lolland N.V. Alkmaar Voordam C 9. Burea"x te Alkmaar, Den Helde.' Schagen, Hoorn, Beverwijk, Koog a.d. Zaan. Losse nummers 7 cent. «2 HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 27 Febr. (D.N.B.) Het opper bevel der weermacht deelt mede: In Hongarije beperkten de bolsjewisten zich tot vruchteloze Cerkenningsaarivalïen aan de oostelijke punt van het Platten- meer. De verliezen aan doden en gewon den van den vijand bij de vernietiging van zijn Gran-bruggenhoofd belopen vol gens definitieve rapporten meer dan 20.090 man. Aan het Slowaakse bergfront handhaaf den onze grenadiers de toegangen tot de dalen zuidelijk en oostelijk van Altsolil tegen talrijke door krachtig artillerievuur gesteunde vijandelijke aanvallen. Tussen de Hohe Tatra en het gebied ten zuiden van Breslau bracht de dag bij geringe ge vechtsbedrijvigheid geen verandering in het frontverloop. Herhaalde vijandelijke pogingen, met infanterie en tankstrijdkrachten terrein te winnen in de sectoren Zobten, Gold berg en Lauban, mislukten. Voor onze 'bruggenhoofden aan de Lausitzer Neisse Stortten ook gisteren talrijke aanvallen der bolsjewisten met zware verliezen in een. In tegenaanvallen werd de vijand, die op enkele plaatsen op de westelijke oever was doorgedrongen, teruggeworpen. Tussen de Beneden-Oder en het gebied van Pyritz herleefde de gevechtsbedrijvig- heid. In Midden-Pommeren leveren eigen aangevoerde formaties aan de rand van de plaatsen Bublitz en Rummelsburg zware afweerge- chten tegen de in noord westelijke richting opgerukte snelle Sow- jetstrijdkrachten. Op de Tucheler heide werd de vijand in een tegenaanval naar het zuiden teruggeworpen. Aan het front in Oost-Pruisen en Sam- land vielen de bolsjewisten onder de in druk van hun zware verliezen alleen in het gebied ten noordwesten van Kreuz- burg in onveranderde omvang aan. Onze divisies, die sedert dagen hevige strijd leveren, verijdelden hier een doorbraak van talrijke door tanks gesteunde vijan delijke infanterieformaties. In Koerland bracht eok de zevende dag van de afweer- slag ten zuidoosten van Libaü een volle dig afweersucces. Na een allerhevigste artillerievoorberei- Het Nederlandse Rode Kruis deelt het volgende mede: Bij de eerste afdeling van het informa tie-bureau van het Nederlandse Rode Kruis,Korte Voorhout 14, te Den Haag, Eijn in de laatste maanden zeer vele brieven ontvangen, waarbij inlichtingen werden gevraagd ,naar het welzijn van? Nederlandse krijgsgevangenen in Duits land, van wie de verwanten in Nederland sinds geruime tijd niets hadden gehoord. Dergelijke verzoeken werden door de af deling doorgegeven aan de betrokken kampcommandanten met verzoek de ge vraagde inlichtingen te -willen verstrek ken. Nu in de loop van Februari weder een groot aantal z.g. briefformulieren van de krijgsgevangenen, hier te lande zijn aan gekomen en de vei-wanten inmiddels zul len hebben bereikt, mag worden afge nomen, dat de bestaande ongerusineid daarmede thans grotendeels is weggeno men. Teneinde het publiek ook verder tege moet te komen, is bepaald, dat zij, die langer dan drie maanden van bericht van een Nederlandse krijgsgevangene in Duitsland verstoken zijn gebleven en der halve geen z.g. antwoordformulier kun nen bezigen, hem een korte brief kunnen schrijven. Deze brieven, waarop het woord „portvrij" in de rechterbovenhoek van de enveloppe, behoren volledig te worden ge adresseerd met naam en voornamen, ge vangennummer en kamp, alsmede den afzender en te worden gezonden aan bo vengenoemde eerste afdeling, welke voor de doorzending zal zorg dragen. Aan deze afdeling moet dan tevens worden bericht, sinds wanneer geen bericht meer van den krijgsgevangene werd ontvangen. Ten slotte wordt naar aanleiding van de vele verzoeken dienaangaande nog me degedeeld, dat het ook thans nog niet mogelijk is, door tussenkomst van het Nederlandse Rode Kruis weder pakketten aan Nederlandse krijgsgevangenen in Duitsland te zenden. ding hervatte het eerste Canadese leger zijn grote aanvallen tussen Neder-Rijn en Maas. Zuidelijk van Calcar en zuidweste lijk van Goch kon de vijand onze stellin gen binnendringen. Onze reserves wier pen zich den aanvallers in de weg en handhaafden zo de samenhang van het afweerfront. Een hier opererend' pantser corps vernielde 57 vijandelijke tanks. De materiaalslag aan de Roer is giste ren nog in hevigheid toegenomen. In het gebied van Erkelenz ten oosten van Jülich en ten noordoosten van Düren werd de massaal aanvallende vijand op gevangen, zijn doorbraak verhinderd. In de laatste drie dagen schoten onze troe pen hier 170 vijandelijke tanks stuk. De pogingen van den vijand, de stad Bitburg door omsingeling te nemen, strandden op onze vastberaden tegenaanvallen. Bij Saarburg konden ónze troepen een opdringen der Amerikanen uit hun brug genhoofd ten oosten van de Saar verhin deren. Ten oosten van Foibach duren de stellingsgevechtén voort. Onze artille rie sloeg voor Duinkerken een aanval van een vijandelijke tankgroep meen. Formaties Amerikaanse bommenwer pers ondernamen gisteren overdag een terreuraanval op de rijkshoofdstad. Ei- ontstonden verliezen onder de bevolking en aanzienlijke schade in woonwijken. Bovendien werden talrijke cultuuibouw- werken en ziekenhuizen verwoest. Britse bommenwerpers vielen west-Duns gebied en id de avonduren Beidijn aan. een DEN HAAG, 27 Febr. Ons land is de laatste dagen in versterkte mate het doel van terreuraanvallen van laag vlie gende Britse vliegers geweest. Vooral in een der grote steden in het westen werd door het in het wilde neerwerpen van bommen en door het schieten met de boordwapens op verschillende stadsdelen, die ver van enig militair doel gelegen zijn. zware schade veroorzaakt in woon wijken en winkelstraten met druk ver keer. Talrijke burgers werden daarbij ge dood of zwaar gewond. In deze ene stad bedroeg op een enkele dag het aantal door Britse terreurvliegers gedode burgers meer dan honderd. Bij zonder groot was het aantal slachtoffers voor een gebouw, waar een bom viel in een menigte, vooral bestaande uit vrou wen, die voor de deur opeengepakt ston den om eten te halen. BERLIJN, 28 Febr. De militaire woordvoerder van de Wilhelmstrasse deelde mede, dat tankformaties der Sow- jets, die uit het gebied van Schlochau kwamen, ten noorden van Neu-Stettin vrij diepe penetraties, in de Duitse verdedi- gingsstellingen hebben tot stand ge bracht. In dit gebied wordt hevig gevoch ten. Het Sowjetcommando voert weer vrij grote hergroeperingen langs het gehele front uit, klaarblijkelijk met het doel, de Duitse flankhedreigingen uit te schake len. Het zwaartepunt van de Europese oor log is door het nieuwe offensief der An- glo-Amerikanen niet verplaatst. Het ligt nog steeds in het oosten van het Duitse gebied. De zware gevechten ten oosten van Aken hebben voor de aanvallers nog steeds het karakter van een moeizame millimeteroorlog. Van een doorbraak door het Duitse defensiestelsel, waarvan An- glo-Amerikaanse berichten gewag maken, is geen sprake. Naar de Britse berichtendienst uit Pa rijs meldt, heeft een semi-officieel woord voerder van de Quai d'Orsay Maandag avond verklaard, dat de deelneming van Frankrijk aan de conferentie te San Fran cisco „als verzekerd kan worden be schouwd". Ook uit Londen, waar de mi nister van buitenlandse zaken, Bidault, met Churchill en Eden heeft gesproken, zijn berichten ontvangen, volgens welke Frankrijk aan San Francisco zal deelne men. BERN, 26 Febr. Reuter meldt uit Bei' roet, dat de Syrische president Sjoekry Koeatly Maandagmiddag in het parlement heeft verklaard, dat Syrië zich in staat van oorlog met de Spilmogendheden bevindt. Deze verklaring van den Syrischen presi dent, zo meldt Reuter verder, is een gevolg van de besprekingen met de geallieerde leiders in Cairo en zal wel van invloed zijn op de nog aan de gang zijnde onder handelingen met de Fransen. Subsidie in wachtgelduitkeringen DEN HAAG, 24 Febr. Voor naamloze vennootschappen is de hoogte van het sub sidie m wachtgelduitkeringen afhankelijk van de grootte van het gestort kapitaal, voor andere ondernemingen van het be drijfsvermogen. Beneden 100.060 ontvangt men 60 pet. subsidie a fonds perdu, bij 100.000 of hoger 70 pet. tegen afgifte van een verklaring, waarbii men zich verplicht in latere jaren 2/7 van het genoten subsidie uit eventuele overwinst terug te betalen. Deze laatste categorie ondernemingen kan desverkiezend echter ook voor een subsidie van 50- pet. a fonds perdu in aanmerking komen, dus zonder verplichting tot enige terugbetaling. Verzoeken om toekenning van subsidie in de kosten yan wachtgelden moeten steeds vergezeld ziin van een afschrift van de laatste balans, zoals deze vóór het ingaan der wachtgeldregeling door de belasting administratie is aanvaard. Dit geldt ook, wanneer het gestorte kapitaal of bedrijfs vermogen minder dan 100.000 bedraagt. Naar de Britse berichtendienst meldt, staken in de hoofdfabriek van Dodge te Detroit meer den. 15.000 arbeiders, waar door de productie in dertien Chryslerfa- brieken in de stad kwam stil te liggen. STOCKHOLM, 22 Febr. De Zweedse minister van landsverdediging, Sköld, heeft zich in een voordracht te Gothenborg bezig gehouden met de voorwaarden van de toe komstige vredesvorm der Zweedse weer macht. Hii zeide o.a.: Men moet rekening houden met de mogelijkheid, dat in meer nabije of verder verwilderde toekomst „een nieuwe periode van gewapende argwaan" tussen de staten ontstaat. In een dergelijk geval moet Zweden een .weermacht hebben, die op korte termijn de weermacht van het gehele volk ter beschikking kan stellen en wel in de eerste plaats, om op andere staten als rem te werken. Natuurlijk moet Zweden ook ten tiide van een internationale vredes organisatie een weermacht bezitten. Een internationale vredesorganisatie, die slechts berust op de goede verstandhou ding der leidende, grote mogendheden en afhankelijk is van haar machtsreserves, is geenszins ideaal, daar zij mogeliik generlei garantie voor de onschendbaarheid der klei nere staten zou kunnen betekenen. Ieder realistisch denkende beoordelaar moet toe geven, dat de mogelijkheden der beoogde vredesorganisatie onvoldoende ziin, daar deze volkomen afhankeliik ziin van de be kwaamheid der leidende grote mogendheden om tot gemeenschappelijk bestwil samen te werken en af te zien van belangenconflic ten en twisten. Ten aanzien van de stelsels der regionale bondgenootschappen verklaarde de minister dat» Zweden voor dergelijke allianties gener lei interesse heeft. Zweden zou n.l., wan neer een grote mogendheid aan een derge lijk stelsel zou deelnemen, gevaar lopen, door deze als aanvalsspits tegen een andere grote mogendheid gebruikt te worden. Bovendien zou Zweden gemakkelijk het grensgebied worden, waarop zich de strijd tussen een paar grote mogendheden zou kunnen afspelen. In geval van het misluk ken der vredesorganisatie moet Zweden zich. opnieuw aan de neutraliteitspolitiek hou den, hetgeen waarschijnlijk ook de andere Noordse staten bij dergelijke verhoudingen zouden doen. Onder deze omstandigheden is een aaneensluiting der Noordse staten ter gemeenschappelijke verdediging hunner neutraliteit denkbaar en waardevol. Ten aanzien van de Zweedse weermacht na de oorlog verklaarde de minister o.a., dat de weermacht van het gehele volk op korte termijn gemobiliseerd moet kunnen wor den. Daartoe moet een buitengewoon gron dige opleiding der dienstplichtigen plaats vinden, en tevens de weermacht steeds met moderne wapens worden uitgerust. Leo Lauer herdacht Dezer dagen zal het vijftien jaar ge leden zijn, dat de Nederlandse sport journalist, kunstcriticus en journalis tiek commentator van de dingen van het dagelijks leven, Leo Lauer, tenge volge van een motorongeluk op zeven en veertigjarige leeftijd om het leven kwam. Vijftien jaar, is volgens de burger lijke en gangbare opvatting, geen aan leiding tot een herdenking. Maar in dit geval lijkt mij een uitzondering dubbel en dwars op haar plaats. Want Leo Lauer was, naar mijn overtuiging, niet slechts de grootste, de brillantste journalist, dien wij aan te wijzen had den, maar tevens één van de onaf hankelijkste mensen, die men zich maar voorstellen kan. En wie denkt in deze tijden niet gaarne met toegene gen eerbied aan de onafhankelijken van geest; aan hen, die wars van kud deneigingen, er een eigen overtuiging op na -durven houden en ook de moed hebben om voor die overtuiging uit te komen? Zo een was Leo Lauer er, een man met een persoonlijke kijk. op de dingen'Van het leven; een m^p, die beschikte over een schitterende,' sug gestieve stijl; een man, die door een ieder, die hem gekend heeft, nimmer zal worden vergeten. Hij was een ke rel, die om met den aanvoerder van de „cadetten van het oude Cas- cogne" te spreken zelfs den duivel de handschoen wel toewierp. Hii zou-, wanneer hij het nodig vond, gezegd heb ben wa t hij meende te moeten zeggen, ook al wist hij, dat hij er zijn vrijheid en zijn leven mee op het spel zette. Di plomatiek was hij nooit, altijd spon taan, een man, die spoedig in toorn ontstak, naar de pen greep en dan in tomeloze woede felle en striemende woorden neerschreef maar hij was in staat om een dag later d'en ver guisde, wanneer deze weer iets gedaan had, dat hij goed en rechtvaardig achtte, te verheffen op hoge troon en te omtooien met de bloemen van zijn verering en een gouden regen van lof op zijn hoofd te doen nederdalen. Honderden, duizenden hebben Leo Lauer gekend, bewonderd en liefge had, of verguisd en gehaat, maar in één ding waren vrienden en tegen standers van hem het met elkander eens: hij was een vent uit één stuk. Een jongen van stavast, die nooit om niets! bereid was het met zijn geweten op een accoordje te gooien. Maar bij al zijn onstuimigheid kon hij ook d'e bezonken levenskenner zijn. Klaar en onverbiddelijk zag hij de ijdelheid van de wereld. Hij besefte en misschien wel het sterkst in de mo menten, waarop hij met .zijn vrienden vrolijk feestvierde dat aan het ein de van alle leven de dood staat, en die wetenschap omsluierde zijn gevoelige hart met een waas van weemoed'. Dan werd hij dichter, dan vond hij woor den en beelden, die hem bevrijden moesten van de schrijnende pijn in ziin borst, van zijn mateloze heim wee. Hij schreef het weinige dagen voor zijn dood zelf: „Er komt een tijd in het leven... Dat alle zwier uit de geest verdwijnt. Dat alle bra nie wegsmelt uit onze fiere koppen..." Het is goed in het leven een vriend gehad te hebben, zoals hij was. Zijn gouden spoor zal niet worden uitge wist. OVIDIUS. Naar uit Brussel wordt gemeld heeft de nieuwe Belgische minister van binnen landse zaken in een zitting van de libe- rale parlementsgroep verklaard, dat de financiële wetten van den afgetreden mi nister van financiën Gutt zouden worden ingetrokken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1945 | | pagina 1