NOORD-HOLLAND Canadese te Benedenrij rreinwinst in ns gebied DAGBLAD VOOR Onze vijanden juichen weer te vroeg sehe [eit 807 Dr. Göbbels spreekt Het verloren gebied zal heroverd worden Ook de geallieerden leden de zwaarste verliezen Nieuwe bonnen Sowjetaanvallen worden zwakker Opnieuw bommen op Berli 27e verjaardag Rode Leger; mmofoon ag (pracht populaire ma's, Groh, itina, Zarali Ja, Wiener les z.g.a.n. v. 1 pr. binnen- J. KROO- dsepad 43h, IËN EN ÉAKEN jongeman e met het houden van het behan- ïgzaken. Br« oog a. d. Z. JK kander ge- wij ons n bij Bur. Corf straat U een even uitv. vangt deze rt. Of be- n. Spreek- 7.30 uur. 11 tot houding is d. BORSTPLAAT S D RAG EE'3 ng, pen- mteverzeke- verzekering, irerzekering. Lgen bij het )or ngeboden irn eetservies ,'ebakstel 100 wagentje 50, :e ruilen. G. )stensteeg 9, nog leverejrc ;izoen, tabaks- a, 6 cent in de Burley. Als- irkte lioeveel- oem-, rode- en n. Bestelt nu IJ verzekerd, je aflevering. Plantenkwe- 160—211. abaksplanfen n vastgestelde RVELD, Zuid- ij denes^ ATI ES WWERK steeds worden LLEMSEN ud- en zilver boomlaan 54, rumenten aagd. Muziek- iELE". Spaans- .lizen. HOOFDREDACTEUR H. M. C. SCHRÖDER. Tijdelijke redactiebureaux N.V „DE ARBEIDERS PERS" HEKELVELD 15, AMSTERDAM-C. TEE. 38811, TOESTEL 58. ZATERDAG 3 MAART '45 147e JAARGANG No. 26 Uitgave Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar - Voordam C 9. Bureaux te Alkmaar, Den Helder, Schagcn, Hoorn, Beverwijk, Koog a.d. Zaan. Losse nummers 7 cent. Rijksminister Dr Goebbels heeft van avond voor de radio-omroep tot het Duit se volk gesproken. Hij legde er de nadruk op, dat hij dit niet deed omdat daarvoor een bijzondere actuele aanleiding zou zijn, veeleer walde hij de dingen van de oorlog, die in de laatste weken een zo bedroevende ontwikkeling hebben gekend, in een algemeen overzicht uiteenzetten. Dc algemeene oorlogstoestand, aldus de minister, heeft, zuiver militair gezien, door het geslaagde Sowjetoffensief van het bruggenhoofd Baranof uit een plot selinge verandering ondergaan, en wel in ons nadeel. Onze situatie is ten zeerste gespaimen, maar niet in -het minst kans loos. Wij kunnen constateren, dat het ongeluk, dat over ons gekomen is, welis waar zeer smartelijk is, maar in geen ge val het prijsgeven van onze overwinning en daarmede de ontbinding van het rijk en de biologische verdwijning van het Duitse volk betekent. Wij hebben in het Oosten een nieuwe verdedigingslinie op gebouwd, die zowel voor de actuele doel einden als voor de komende operaties slechts van voorlopige aard is. Te vroeg gejuicht Het is duidelijk, dat wij gebieden, die wij hebben verloren, zullen moeten her overen. Onze vijanden juichen,, zoals reeds zo vaak in de loop van deze oorlog, te vroeg als zij denken, dat zij er in ge slaagd zijn de ruggegraat van het rijk te breken. De oorlog is niet geëindigd en hij zal in het geheel niet op deze wijze eindigen. De vijand heeft ons een doel treffend aanschouwelijk onderwijs gege ven van wat hij met ons zou doen, als wij zouden falen. De oren der weréld zijn weliswaar doof voor het smartgeschrei van millioenen gekwelde en naar lichaam en ziel overweldigde mensen die het bol sjewisme in het Noorden, Oosten en Zuid- Oosten van Europa en thans ook in het Oosten van ons eigen vaderland in zijn meedogenloze armen heeftgenomen.maar onze eigen oren zijn des te scherper ge worden. Vergeefs hebben duizenden Duit se vrouwen geweend en om het naakte leven van hun weerloze kinderen gebe deld, toen een begerige soldatesks uit de steppe storm liep, haar behandelden als wild en als minder dan wild, haar onder wierp aan een niet te beschrijven schaam teloze physieke en morele mishandeling en haar dan uit spot en duivelse hoon haar gedode Zuigelingen voor de voeten legde. Zoals onze voorvaderen zo vaak in onze geschiedenis gedaan hebben, zo zullen ook wij de stormloop der Mongo len tegen het Europese kernland breken. De plutocratieën staan niet bij de Sowjets achter in haar bloeddorstige haat- en wraakplannen tegen het Duitse rijk en volk. Het zal de eeuwige schande van onze eeuw blijven, dat Europa in het ergste gevaar, veroorzaakt door de be dreiging uit het Oosten, door zijn wes telijke landen smadelijk in de steek werd gelaten, ja, dat deze zich zelfs zo zeer verlaagden, dat zij de stormloop uit bin- Iien-Azië nog bevorderden en tegelijker tijd de laatste dammen trachtten te slo pen, waartegen deze stormloop gebroken kon worden. In alle nuchterheid Ik weet, dat velen en niet de slecht- Bten onder ons imij zouden willen vragen, waar in de thans zo gespannen en aan alle kanten belaste, om niet te zeggen overbelaste situatie nieuwe overwinnings kansen gevonden zouden kunnen worden. Ik wil niet aarzelen deze vraag in alle nuchterheid te beantwoorden. Ons bewa- penings- en voedingspotentieel heeft aan zienlijke verliezen geleden door onze te genslagen in het' Oosten. Dat weet een ieder. Deze verliezen zijn echter niet zo groot, dat wij de oorlog nog maar voor een beperkte tijd zouden kunnen voort zetten. Wij zullen nog meer beleid moe ten hebben dan tot dusverre. Wij staan Voor de noodzakelijkheid ons oorlogsle ven nog verdere beperkingen op te leg gen, onze bewapening aanzienlijk te ver- eènvoudigen en te verplaatsen naar be slissende zwaartepunten, en nog volle diger gebruik te maken van ons mensen- potentieel, ook in de binnenlandse ad ministratie een noodstelsel in te voeren en daardoor met^ geïmproviseerde mid delen trachten te bereiken, wat vroeger de zaak van. een grondige organisatie Was. Wij moeten hier een handigheid en soepelheid tonen, die op zichzelf wel niet in overeenstemming is met onze eigen lijke aard, maar toch een der waardevol ste verrijkingen van dien aard kan zijn. Overigens is het zaak onze voorbereidin gen zo te treffen, dat het verloren ge- ied zo spoedig mogelijk heroverd wordt. Een crisis wordt zeker niet door berus ting overwonnen, maar in de meeste gevallen door de wil tot leven. Deze on verwoestbare wil tot leven, die reeds zo menige zieke over het kritieke ogenblik heenhielp, als hij op de grens tussen leven en sterven stond, moeten wij thans als volk bewijzen. Wij zijn gedwongen geworden tot een oorlog zonder weeerga en zonder voor beeld. Ik zou de laatste zijn om te be strijden, dat bijvoorbeeld de vijandelijke luchtterreur onmenselijk geworden en nauwelijks nog te verdragen is. Maar er is nog iets ergers en dat zouden wij le ren kennen, als wij ons bogen voor de vernietigingswil van onze vijanden. Maar ook zij krijgen van ons de ene slag na de andere. Ook zij achten de onaf gebroken actie van onze V-wapenen, die in de allernaaste toekomst nog aanzien lijk versterkt zal worden, ondragelijk. Zij staan tegenover een herleving van de Duitse duikbootoorlog, van welke te verwachten omvang zij zich, na hun uit latingen te oordelen, voorlopig nog geen juiste voorstelling kunnen maken. Onze vijanden zullen ons niet ter neer kunnen werpen, als wij vastbesloten blijven lie ver alles te verdragen, dan ons leven te verpanden en te verkopen zonder enige kans, dat het ooit weer menswaardig zou worden. Staat het er dan in het vijandelijke kamp beter voor dan bij ons? Geens- Voor de provincie Noord-Hólland zijn voor de week van 4 tot en met 10 Maart de volgende bonnen aangewezen: 338 en 339: elk 4 rantsoenen brood. 340: IJ rantsoen vlees. B 358 250 gram kindermeel of voedings suiker of 210 gram tarwebloem. B360: 300 gram kinderdrankpoeder. E 05: 250 gram suiker. E 0R: 104 L. melk. D04: 400 gram taptemelkpoeder of 4 L. taptemelk. zins. De Sowjet-TJnie schat haar totale verliezen zelf op meer dan vijftien mil- lioen. Ook zij kan zulk een aderlating niet verdragen zonder de ernstigste ge-, volgen voor haar verdere oorlogskansen. Haar soldaten zijn, zoals blijkt uit alle verklaringen van gevangenen, zo oorlogs moe als men zich maar denken kan. Zij worden nog slechts op de been gehouden door de hoop, dat zij dicht bij de over winning staan en nog slechts een korte weg hebben af te leggen. Een militaire tegenslag zal hen uit hun vermetele dro men wreed doen ontwaken. Ook Amerika en Engeland Amerika heeft reeds thans meer dan dubbel zo zware verliezen te boeken, als in de eerste wereldoorlog en deze verhe zen zullen niet verminderen, maar blij ven stijgen. Het kan zijn, dat president Roosevelt zich in deze soort oorlog ver heugt, maar het is de vraag of dat ook voor zijn soldaten geldt. Hun president heeft hun voorgelogen, dat wij het weste-, lijk halfrond bedreigden, en daarom hoopt hij thans in Europa zijn stapels doden op. Zie verder pag. 2 STOCKHOLM, 28 Febr. De sowjet- beriehtendienst meldt uit Boekarest, dat de Roemeense premier Radescu, het ont slag van zijn regering heeft ingediend en dat dit door den koning aanvaard is. I" HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 28 Febr. (D.N.B.). Het opper bevel van de weermacht deelt mede: Terwijl de dag van gisteren tussen Drau en Donau rustig verliep poogde de vijand in Slowakije met vrij sterke strijdkrachten het dal van A11 s o h 1 binnen te dringen. Dit plan mislukte met zware verliezen voor den tegenstander. Ten zuiden van Schwarzwasser ruimden onze grenadiers in een met élan uitgevoerde aanval een vooruitspringende frontbocht der bolsjewisten op en sloegen zij vijandelijke tegenaanvallen af. Aan weerskanten van Zobten, als mede in het gebied van Goldberg en Lauban, werden de herhaalde door braakpogingen van Sowjet-infanterie- en tankformaties in taaie afweer verijdeld. De 'bolsjewisten zetten hun vruchteloze aanvallen op onze Neisse-bruggehoofden van Forte en Gutoen voort. Aan het Oder front gelukt het den vijand met krachtige steun van artillerie zijn kléine bruggenhoofden ten zuiden van Küstrin in geringe mate uit te breiden. Ten zuiden van Stargard stortten bindingsaanvallen der Sowjets voor onze stellingen ineen. m Oost-P ommeren drongen vijan delijke tankstrijdkrachten met krachtige steun van slagvliegtuigen ten westen van Rummelsburg ver naar het noorden dooi-. Snel aangevoerde afdelingen vingen een deel van de op de tanks volgende Sowjet-infanterie op en verhinderden een dreigende uitbreiding der penetratiehiaten. Op de Tuchelerheide en ten wes ten van de Benedenwei'chse 1 stort ten talrijke deels door tanks ondersteun de aanvallen der bolsjewisten in het af- weervuur ineen. Onze divisies in Oost-Pruisen be vochten ten westen van Kreuzburg. tegenover krachtige vijandelijke aanvallen opnieuw een volledig afweersucces. Aan het Koerlandse front heeft de Sowjetrussische grote aanval ten zuid oosten van Libau aan kracht en geslo tenheid verloren. De des ondanks nog met overmachtige strijdkrachten ondernomen aanvallen van den vijand werden ook gis teren zonder groot terreinverlies uiteen geslagen. Voor Polangea brachten Duitse slagvliegtuigen een Sowjetrussische motortorpedoboot tot zinken. In het Benedenrijnse gevechtsge- bied bleven de ten zuidoosten van Kal kar en ten oosten van Goch aanvallende formaties van het eerste Canadese leger met grote bloedige verliezen bij geringe terreinwinst in ons hoofdgevechtsgebied steken. Engelse tanks werden daarbij ver nietigd. De vijand heeft opnieuw reserves gewolpen in de slag aan de Roer. Het met al zijn strijdkrachten aanvallende 9de Amerikaanse leger kon onze forma ties, die zich overal verbitterd weerden, terugdringen. Ondanks het geweldige vijahdelijke gebruik van strijdkrachten zowel op de grond als in de lucht werden echter de doorbraakpogingen van den tegenstander, ten dele ook in zware tank gevechten, verhinderd en daarbij meer dan honderd Amerikaanse tanks stuk geschoten. Eigen taakgroepen stieten in de flanken der vijandelijke aanvalswig- gen en sloegen gereedstaande troepen en colonnes uiteen. Ten zuiden van Schleiden en aan de Prüm kwam het tot plaatselijke ge vechten tegen den op verscheidene plaat sen aanvallenden tegenstander, zonder dat de toestand zich belangrijk heeft gewij zigd. In geconcentreerd afweervuur bleven nieuwe vijandelijke aanvallen op Bit burg steken. In het bruggehoofd aan de Benedensa.ar gelukte het den Ameri kanen in hevige gevechten naar het noorden verder terrein te winnen. In Italië mislukten talrijke Britse verkenningsaanvallen op onze stellingen aan de Senio. Vijandelijke strijdkrachten, die enkele dagen geleden op de zuidpunt van het Dalmatische eiland Pag geland waren, werden door onze tegenaanvallen weder in zee geworpen. Anglo-Amerikaanse terreurvliegtuigen wierpen overdag bommen op woonwijken van Leipzig, Halle, Augsburg, Mainz en in het Rijnlands-West- faalse gebied. Britse vliegtuigen vielen 1 in de afgelopen nacht de rijkshoofd stad aan. Door strijdmiddelen der marine werden van het Engelse verkeer tussen Theems en Schelde een stoomschip van 5000 brt. en in de Adriatische Zee twee vrachtzeil schepen van tezamen 1400 brt. tot zinken gebracht. Zo is het en niet anders Dezer dagen ontving ik een brief van een lezer, waarin o.a. de volgen de passages voorkomen: „Uw anony- miteit, waarde heer Ovidius, vormt een muur om u heen, die in lijnrech te tegenspraak is met hetgeen uzelf herhaaldelijk verkondigt. U hecht im mers zo aan strijden met opgeslagen vizier, zegt u. Waarom slaat u dan uw eigen vizier niet op en vertelt u uw lezers ronduit wie en wat u bent. Bent u N.S.B.-er? Bent u pro-Duits? Antwoord eens, dan weten wij wat we aan u hebben." De inzender van dit appèl aan mijn geweten waarschijnlijk iemand uit de Zaanstreek lijkt mij een ietwat afgedwaald man. Want de openhartig heid, die hij van mij verlangt, ont houdt hij zelf aan mij, want hij on dertekent zijn eigen epistel met de letters X. Y. g. Of wil de goede man daar misschien mede te kennen ge- v#n, dat hij het x. y. p. van alle rid derlijkheid en logica nog leren moet? Over opgeslagen vizier gesproken! Bovendien blijkt zijn geheugen niet zo bijster sterk te zijn of is hij een nieuweling onder mijn lezers? want reeds een jaar geleden heb ik soortgelijke vragen beantwoord. Ik scijreef toen, dat ik onder de beschut ting van mijn schuilnaam nooit iemand beledig of krenkende dingen zeg, zoals anderen mij dat wèl deden, zodat er geen enkele dringende reden bestond om de openbaring van mijn ware naam te eisen. En aan het stel len van onbillijke eisen heb ik een broertje dood. Daar kan ik niets aan doen, want ik heb nu eenmaal daax van den aard weg! Inmiddels... ik zal mijn anoniemen briefschrijver een lesje geven en hem te meer waar hij beweert te spre ken uit naam van „vele anderen" zijn volle kans bieden. Welnu dan, edele gemaskerde heer, een N.S.B.-er hen ik niet. Nooit geweest, niet vóór en niet na 1940! Of ik pro-Duits ben? Ook al niet, want ik ben maar pro één enkel ding: namelijk pro een Neder lands volk, dat zich in vrijheid weer de eigen regeringsvormen zal kunnen kiezen. Maar, mijn anonieme brief schrijver met uw „vele anderen", ver sta mij niet verkeerd. Ik vind eiken Nederlander, die een anderen Neder lander aanbrengt en ik hoop uw oren niet te blesseren met het woord, dat thans volgt een schoft, maar de man, die zich de handen van plei- zier wrijft, wanneer hij de bommen werpers naar Duitse 'vrouwen en kin deren hoort ronken, vind ik en ik hoop opnieuw dat ik uw oren niet •blesseer! ook een schoft! De aanhangers van het nataonaal- socialisme zullen mij niet dicte ren hoe ik moet denken en schrijven, maar de tegenstanders kunnen dat evenmin. Want ik stel er prijs op zelf te denken en mijn eigen oordeel te vormen. De korte tijd van mijn men selijk leven, wil ik dan ook leven. Er zijn duizenden lieden, die ademen, eten, lopen en praten, maai- die in werke lijkheid al lang gestorven zijn. En dat zijn zij, die met de karavanen meehobbelen en anderen voor zich denken laten. Zo één begeer ik niet te zijn. Ik juich nooit wanneer ik de vliegtuigen met hun vernietigingslast in de richting van het Oosten hoor gaan, evenmin als ik gejubeld heb, toen de Duitse vliegers Engeland bom bardeerden. Want'daarvoor heb ik het leven, dat God den mensen als een kostbaar geschenk geschonken heeft, in al zijn vormen te lief. En alleen van dit standpunt uit, mijn anonieme vragensteller, wil ik mijn taak als schrijver vervullen. OVIDIUS Correspondentie: De heer en me vrouw G. H. L.H. te Alkmaar. Har telijk dank voor uw bericht. Ik hoop, dat Lamproza eenmaal in zich de be koorlijkheid van haar moeder en de schranderheid van haar vader zal verenigen. OVIDIUS De 27e verjaardag van het rode leger is in Stockholm gevierd met een ontvangst op het sowjetgezantschap, waaraan vrij wel het gehele diplomatieke corps met de gezanten en militaire attaché'sider geal lieerde naties aan het hoofd deelnam.- Onder de gasten bevonden zich voorts Prins Karei van Zweden, de Zweedse op perbevelhebber, generaal Jtng, vertegen woordigers van het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken en verschillende leden van de Finse legatie. De regering-De Gaulle heeft toege stemd in deelneming aan de conferentie £0 San Francisco.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1945 | | pagina 1