NOORD-HOLLAND Bolsjewisten vallen opnieuw hevig aan DAGBLAD VOOK Aan Westfront felle afweerstrijd Provinciaal Nieuws Nieuwe bonnen rïngermeer er van Wlerin- ter openbare an 10 tot 25 er Gemeente,- een ieder ter :gd de, bij zijn, van de taak snomen besluit 945 R no. 3 ;elde partieel© uitbreiding in sor de dorpen ifiddenmeer en orende bebou- ten. 8 Maart 1945. neester voorn.. :PING jemeester van roept sollici- de betrekkin- menvader en of uitsluitend oor het Tehuis Dagen aldaar, ïnvader ƒ58 en i 572, plus vrije ig. *DERBANK ver het boek- yastgesteld op Ibewijs nr. 45 pden af (na af- idendbelasting 17 per aan- bij onze kan- rar en Hoorn casso-Bank te pr. 1945. tie VAN DIJK. making iRN, Laan van ever wijk heeft niets meer te ïn worden nor- op het oude ns Instituut: il. Aanmelding ussen Typen, Boekhouden, ploma en Tech- kan iedere dag ïn. „Mercurius". leen Directeur: OTTERLO. verklaart bij ^terpraat aan- REINDERS nwaarheid be- haar volkomen D. BEUNDER, Oudendijk. >ren Alkmaar en 't jenwieltje, teg. terugbezor- t. BUWALDA ilkmaar. ïhouds+er ■p 9 jaar, liefst no. 362, J. v. tncras. zorg sier omende huïsh. de hoogte. J. v. KAM- direct een houdster leeftijd bij J. HOGER- 3g Ijl 261, te idsfer met zoon, 50 jaar. C. 145, Twisk. ge vrouw van 3 jaar uit )ed kunn. mei bode of huish. Br. no. 658 Z, Zaan. kt plaatsing iding voor dag no. 539 K aan L, Beverwijk. gevraagd 3 halve dagen. Ie 10, W'veer. e werkster uur. DE COCK, -de 6, Z'dam. Mei erenarbeider melken, wiens ig behulpzaam ning met tuin P. KOSTER, ermeer. agd arbeider bekend extern, uitkweker, Wij- meisje ig en nacht in Br. 108 N.V. D. SPAANDER. ;choolg\ meisjes nismaking «vrouw, lft. 35 J. bur. van dit nwagen raagd door H. terweg, St. Pan- hoofdredacteur h. ivl c. schroder. Tijdelijke redactiebureaux N.V „de arbeiders pers", hekelvjeld 15, amsterdam-c. tel. 38811, toestel 58. ^Mlti\Lr/AO 10 IViMrNRf '45 sJ/ tr iiw> *1 "i v/ i hv>. Uitgave Dagblad voor Noord- Holland N.V. Alkmaar Voordam C 9. Bureaux te Alkmaar, Den Helder, Schagen, Hoorn, Beverwijk, Koog a.d. Zaan. Losse nummers 7 cent. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH- RER, 7 Maart. (D.N.B.) Het opperbevel van. de weermacht deelt mede: „De Sowjets zetten gisteren in het Slo waakse ertsgebergte hun aanvallen in de bocht van het front bij Altsohl met ver sterkte strijdkrachten voort, zonder de toegang tot het Boven-Grandal te kun nen forceeren. In harde afweergevechten boden onze beveiligingen in het gebied ten noorden en oosten van Schemnitz de vijand taai verzet. Volksgrenadiers sloegen ten zuiden van de Hohe Tatra tijdelijk doorgedron gen vijandelijke formaties naar hun uit gangsstellingen terug. Onze tegenaanvallen aan 'weerszijden van Lauban leidden ondanks verbitterd verzet van Sowjet-tankformaties tot de omsingeling van een vijandelijke strijd groep ten noordoosten der stad. Het gar nizoen van het bruggenhoofd Guben her overde in succesvolle aanvallen domine rend terrein. Aan het Oderfront ondernam de vijand ten noorden van Frankfort, alsmede ten oosten en aan weerszijden van Kiistrin talrijke, door krachtig artillerievuur ge steunde aanvallen om uitgangsstellingen voor nieuwe operaties op de westelijke oever te verkrijgen en de vesting Kils trin uit ons front los te breken. Zij mislukten alle als gevolg van de taaie verdediging en de vastberaden tegenaan vallen van onze troepen. De slag in Pommeren gaat met onver minderde felheid voort. Onze strijdgroe pen verhinderden door hun verbeten af weer tussen Stargard en Camimin de beraamde doorbraak der Sowjets naar het Stet'tiner Haf. In het gebied ten zuiden van Kolberg leveren eigen strijd krachten zware gevechten met *'Sowjet- tanks. In West-Pruisen wierpen de Bolsjewis ten ten noorden van Heidenrode en ten zuiden van Preussiseh-Stargard sterke tankstrijdkradhten in de strijd en be haalden verscheidene diepe penetraties. In een zware worsteling brachten onze divisies den vijand zware verliezen toe en brachten hem voor nieuw opgeworpen stellingen tot staan. In Oost-Pruisen werden de door onze tegenaanvallen ten noorden van Zinten verkregen stellingen in verbitterde bos- gevechten behouden. Het zwaartepunt van de aiweerslag in Koerland lag ook gisteren in het gebied ten oosten van Frauenburg. Ondanks de vele strijdkrach ten, die de vijand in de strijd wierp en het gebruik van veel munitie bleven zijn aanvalssuccessen beperkt tot onbe langrijke penetraties. Ten zuidoosten van Libau nam de kracht der vergeefse Sow- jet-doorbraakpogingen verder af. In luchtgevechten verloren de Sowjets in de afgelopen twee dagen 46 vlieg tuigen. In het -westen mislukten de aanval len van het eerste Canadese leger op Xanten ook gisteren met zulke zware verliezen voor den vijand, dat hij zijn aanvallen 's middags niet meer voort zette. Ten westen van Rheinberg, dat na zware nachtelijke straatgevechten verloren ging, konder de Amerikanen onze linies in noordelijke richting terugdrukken. Aan de Nederrijn ver nietigden onze troepen gisteren en eergisteren 115 vijandelijke tanks. De hardheid van de afweersiag aan en ten westen van den Middenrijn is ook gisteren nog toegenomen. In Keulen zijn hevige straatgevechten ontbrand. Ten zuiden der stad hand- Poli+ieke crisis in Italië Naar United Press uit Rome meldt, heeft de vlucht van generaal Roatta- in Italië een binnenlandse politieke storm doen oplaaien, die tot de val van de regering Bonomi kan leiden. Er zijn twee nieuwe bomaanslagen gepleegd. De volks menigte heeft een aanval gedaan op de gevangenis van Regina Coeli, waarin Roatta was opgesloten. Een communist is gedood door een handgranaat, die hij Woensdag naar het quirinaal probeerde te werpe». Hierbij zijn twee personen om gekomen en zeven gewond. In de nacht van Dinsdag op Woensdag zijn in de buurt van de gevangenis ongeregeldheden ontstaan, die slechts moeizaam onder drukt konden worden. Het Gaulistische persbureau meldt uit Rome, dat een sterke militaire afdeling met tanks het paleis bewaakt, waarin het kabinet-Bonordi heden voor een vergade ring is bijeengekomen. haafden onze troepen het terrein, ondanks de over een breed front op dringende Amerikanen. In het gebied ten oosten van Euskirchen leveren zij verbitterde afweergevechten tegen de opgedrongen vijandelijke tank- en infantcrieformaties, die Bheinbach veroverden en naar de Ahr oprukken. Sedert het begin van de grote aanval tussen Roer en Rijn op 23 Februari wer den meer dan 700 vijandelijke tanks stukgeschoten. Tussen Kyll en de Moezel kon de vijand met een pantserwig onze linies over een pmal front doorstoten. Hevige gevechten met de in de richting van de Moezel oprukkende pantservoorhoeden zijn gaande. Vijandelijke aanvallen bij Forbach. en Stiring-Wendel werden afge slagen. In Midden-Italië konden de Ameri kaanse en Braziliaanse tïoepen hun aan vallen 'ten noorden van Porretta als ge volg van hun verliezen gisteren niet voortzetten. Door eigen tegenaanvallen werd de vijand verscheidene kilometers uit zijn penetratiegebied teruggeslagen. De plaatselijke poging van een Britse strijdgroep om achter onze linies aan de Adriatisehe kust te landen, stortte in het afweervuur ineen. Britse terreurbommenwerpers vielen overdag en in de avonduren West-Duits gebied aan. In de nadht was Sasnitz het doel van een terreuraanval, tijdens welke het hospitaalschip „Moehring" in brand vloog: Bovendien wei-den bommen neer geworpen op de Rijkshoofdstad." Nieuws Roemeense regering ïn Roemenië, zo wordt uit Boekarest vernomen, is onder" Peter Groza, een nieuw kabinet gevormd. Groza is premier, Tatarescu vice-premier en minister van buitenlandse zaken. Generaal Rascanu beheert het departement'van oorlog. Men ziet iin de samenstelling van het nieuwe kabinet een teken voor de verscherping ener radicale politiek. In diplomatieke kringen te Washington, zo meldt Associated Press, hebben de on lusten in Roemenië eh Italië grote be zorgdheid verwekt. Men wijst er op dat in belde landen sterke communistische krachten er aan wez-ken, zich een domi nerende Invloed in de oppositie tegen de regering te verschaffen. Dit zou dan met name gelden voor de regering Bonomi, aangezien in Roemenië door het optreden van het kabinet Groza reeds een radicaler richting is ingeslagen. In de Roemeense ontwikkeling ziet men gevaren, dat be langrijke Europese aangelegenheden niet in de geest van vriendschap zullen kun nen worden geregeld, waarop men ge hoopt had. De Amerikaanse „vecht-of-werk-wef" Naar Reuter uit Washington meldt, heeft de Senaat bij een pvoefstemming over de sinds geruime tijd besproken „Vecht-of-werk-wet", van de hand gewe zen, de nationale dienstplicht algemeen in te voeren. Na een koortsachtig debat hebben de Senatoren met 60 tegen 23 stemmen een aanvullende motie verwor pen, welke ten doel had, elke Amerikaan tot werkzaamheden in het belang van de oorlogvoering te verplichten. Eetn vriendelijke daad Dat ini het westelijk deel des lands, en met name in de grote steden, In de ware zin des woords hongersnood heerst, is een niet te weerspreken feit. Met een rantsoen van één kilogram aardappelen en 1000 gram éénmaal zelfs 500 gram brood per persoon en per week, zijn de meeste mensen niet in staat hun hon ger volledig te stillen. In deze toestand is de schenking van brood, margarine en gruttferswarerf door het Zweedse Rode Kruis aan de bevolking van Noord- en Zuidholland een zo vriendelijke daad, 'dat wij ons genoopt voelen hiervoor openlijk onze dank uit te spreken. Adhaesiebetuigingen worden gaarne in gewacht aan ons adres: Frans van Mierisstr. 97 huis, Amsterdam. Ondergetekende draagt dan zorg voor de ver-zending naar Zweden. Dl-, VAN DER MYLE. Hoofdredacteur: H. M. C. Schroder, A'dam. Rayonredacteuren: J. Groot, Enkhuizen; J. Broersen, Hoorn; A. van Kampen, Den Helder: M. Kuiper, Scha gen en Langedijk; D. Klomp, Alk maar; W. Harwijnen, Koog a.d. Zaan; J. Belterman, Beverwijk. Chef Prov. Red.H. P. v. d. Aardweg. Verantw. voor de advertenties: W. Ragetiie. Koog a.d. Zaan. Drukker: N.V. „Da Arbeiderspers", Amsterdam. K 113 Criminologie ALKMAAR Voor een belangrijk deel van het Alk- maarse politiecorps hield Woensdagmid dag in het politiebureau" de Heer Boom sluiter, politie-deskundige en adjunct-in specteur bij de recherche, een lezing over criminologie, die met een welkomstwoord door luitenant Vink werd ingeleid. Spr. ving zijn lezing aan met een over zicht van de criminologie, die een groot aantal wetenschappen omvat, welke kun nen leiden tot het ophelderen van mis drijven en dus onmisbaar zijn voor den politie-deskundige. Psychologie, natuur kunde, scheikunde, para-psychologie' enz. hebben met het doel, den misdadiger en het misdrijf te leren kennen, te maken. Ook de politieman van de ordedienst komt met de criminologie in aanraking en daarom is het goed, dat ook hij er iets van weet, al behoeft 'hij b.v. de para psychologie niet te kennen. Dat in het misdrijf ook bovennatuur kunde een rol speelt, leerde het onopge helderde geval in Amsterdam, waar op de Nassaukade het gebouw voor Kunsten eir Wetenschappen op geheimzinnige wijze met zware keien werd bekogeld, die men selijkerwijze niet te tillen waren. De ge heel Amsterdamse recherche was niet in staat dit geheimzinnige geval tot klaar heid te brengen, hoewel de gehele omge ving doorzocht werd. Aan de hand van voorbeelden behan delde spr. het schriftonderzoek, waarbij de criminoloog gebruik maakt van micros copisch onderzoek en waarbij er op werd gewezen, dat geen handschrift gelijk is en niemand in staat is voor deskundigen zijn schrift te veranderen. Ten aanzien van de psychologie betoog de spr., dat een goed politieman zodanig geschoold moet zijn, dat hij voelt, of een verdachte al of niet waarheid spreekt. Sommige rechercheurs zijn daarin zo knap, dat zij, ondanks aanwijzingen, toch dadelijk weten, dat iemand onschuldig is. Een orde-politieman krijgt die ervaring njet, maar toch is het gewenst, dat ook hij iri de toekomst kan medewerken aan het opsporen van grete misdaden. Na de oor lóg zal een grote activiteit van den po- Hitieftian gevoiderd worden: In Amsterdam zijn nu reeds 200 rechercheurs tekort. De criminaliteit groeit ons ook daar over het hoofd. Uitvoerig stond spr. stil bij de dactylo logie, waarbij hij aantoonde, dat bij on nauwkeurigheid van vingerafdrukken ook de bestudering van de poriën, die bij ieder mens verschillen, grote diensten kan be wijzen. Spr. toonde aan, hoe met behulp van jodium kristallen latente vingeraf drukken naar voren gebracht kunnen worden. Hierna vertelde spr. een en ander over het bloedonderzoek, waarbij hij erkende, dat dit onderzoek nooit feilloos is, omdat het van tientallen factoren afhankelijk is. Bij een bespreking over vergiftigingen, stipte hij aan de beroeps, de medische en de economische vergiftigingen. Elke ver giftiging is een gevolg van inwendige weefselstoornissen, geeft vlekken op de huid en veroorzaakt een bepaalde gelaats kleur. Hierbij werden vergiften als papa- verbolen, opium, kokkelkorrels, morphine en sublimaat-pastilles getoond en besprak spr. tevens de reddingmethode met behulp van kopersulfaat, die bij fosforvergiftiging wordt toegepast. Tenslotte demonstreerde spr. een me thode, om met behulp van benzidine en ijsazijn in korte tijd de aanwezigheid van bloed aan te tonen. Zelfs een druppel droog bloed, hierin 'opgelost, geeft een blauwe kleur. Burgerlijke Stand Geboren: Cornelia M. d. v. A. G. Lover en M. C. v. Leeuwen; Anna M. J. d. v. C. N. W. Veer èn J. de Bont; Margaretha C. d. v. J. P. v. Wonderen en A. J. Goed hart; Robertus H. M. z. v. C. A. de Bree en J. P. van den Berg; Johannes J. z. v. N J. de Winde en C. C. de Jong; Petro- nella d. v. A.'Godijn en E. van den Berg; Francina J. d. -v. KI. Renooij en F. J. Blauw; Annie d. v. C. van Twuijver en T. Kroon; Petrus N. z. v. N. Sinnige en A. Adrichem; Jacobus J. z. v. A. J. V. Jonker en P. Visscher; Hermanus H. J. z. v. H. H. Schipper en K. M. Hoogeboom. Overleden: Martina van Eijndthoven, 79 j.; Leentje Tamis, geh. m. N. Bleeker, 67 j.; Cornelis Schoonhoven, geh. m. J. P. Stubbe, 33 j.; Jan Veen, geh. m. D. Noot 70 j.; Pieter den Hartog, 63 j.; Arnoldus Dijkers, geh. m. J. van Heymngen 81 j.; Foskea van Setten, wed, v. T. Hoekstra 71 j.; Cornelis Hoefnagel, 2 weken: The- resia A. Kuiper, 2 mnd.,' Geertiuida R. Kuiler, 2 mnd. V HELDËR Familie Sfniev/e! gaaf jubileren In de jaren dat er nog geen oorlog was, woonde, ergens aan de Heideree West gracht, de familie Sinjewel. Het was een familie, zoals er zovele waren in Nieuwe- diep: man en vrouw, flink bejaard, ge- pensionneerd van 's-lands Marine, tevre- Voor de week van 11 t.m. 17 Maart zijn voor de provincie Noord-Holland de vol gende bonnen aangewezen: Brood: A 370 en B370, A 371 en B371 4 rants, per bon. Vlees: A 372 en B 372 IJ rants., niet voor Amsterdam. Aardappelen: 373 1 kg. Groente: 374 2 rants. Kaas: 375 100 gr. KindervoedingE 362. den, zeer tevreden zelfs, met hun lot. Maar in één opzicht was die oude heer Sinjewel toch anders dan de anderen. En wel in het opzicht, dat hij behoord had tot de alleroudste ploeg van de tor- pedisten bij de Marine. Als jeugdig tor- pedist heeft de heer Sinjewel de wonder lijkste belevenissen meegemaakt en de lezers zullen zich ongetwijfeld nog her inneren, hoe een jaar of vijf geleden een serie artikelen in de Heideree Courant verscheen, waarin deze avonturen gerele veerd wei-den. Nieuwediep lachte en gnuifde... inderdaad... zówas het ge weest! De dagen van tempo doeloe... Veel is sedertdien veranderd. Den Hel der liep leeg, en de Wesfcgracht is een eenzame gracht geworden. De bomen staan er te treuren in bittere melancho lie en de meeuwen, die nog steeds over de toppen scheren, begrijpen niets van de blijvende stilte. De familie Sinjewel vertrok eveneens. En ze woont ergens in de grazige weiden van St. Pancivs, onder de rook van Alk maar. Om het precies te zeggen: Bene- denweg 115, Sint Pancras. Of ze het er naar haar zin heeft? Och, een beetje. Wie kan het deze tach tigers kwalijk nemen, dat ze diep te leurgesteld zijn dat het hun niet gege ven was de levensavond te slijten in Nieuwediep. Daar woonden ze, daar hoorden ze, daar gedijden ze. Daar w<-v- ren hun vrienden en daar woonden de familie en de kleinkinderen... allen, die het leven van twee zulke oude mensen fleur geven en betekenis. Op 13 Maart a.s. hei-denken beide oudjes de dag, dat ze 55 jaar geleden in het huwelijkschip stapten. Dat is lang geleden. Het is een lange, lange reis ge worden, maar een goede reis. Het schip heeft geen averij geleden en nu ligt het i in de thuishaven. Of... bijna in de thuis haven. Want dat is Nieuwediep. De heer Sinjewel schreef ons een brief en hij schreef het pittig en raak, zoals hij in al z'n levensjaren geweest is: „Wij zijn nu 4J jaar van huis en haard verdreven en hebben veel doorgemaakt. Maar Gode zij dank, we leven nog en zijn gezond. Wel zijn we allebei heel erg mager geworden door alle narigheid en ellende. Maar even goed houden we de moed erin in afwach ting van andere en betere tijden. En we hopen, dat we straks onze laatste levens jaren in Den Helder mogen doorbrengen en van daaruit onze laatste reis naar Huisduinen kunnen doen om er begraven të worden.' 13 Maart a.s. jubileert dit dappere Jut- ter-paar. Ook bij hen is Schraalhans een dagelijkse keukenmeester, maar wie weet... wie weet... zijn er geen mede-Jutters, die voor die ene dag iets te missen hebben voor het kleine gezin aan de Benedenweg 115 te St. Pancras. Want stellig zullen velen komen complimenteren en het moet onverdraaglijk zijn voor deze mensen, die het altijd goed gehad hebben, om niets te kunnen geven aan hen, die de hand ko men drukken. Burgers van Nieuwediep... vergeet de Sinjewels niet...! Er wordt op u gerekend! HOORN Een nieuwe ruilbeurs Onze stad is er een instelling rijker ge worden; er is op de Veemarkt, in het pand van de voormalige kazerne, een meer offi ciële ruilbeurs gekomen, waarvoor het gemeentebestuur zijn toestemming heeft gegeven. Hier worden de artikelen niet zo maar geruild, en hier kan ook geen zwarte handel worden bedreven, omdat alles volgens een puntenstelsel gaat. In gebrachte artikelen worden gewaardeerd met punten, en met punten kunnen ze door anderen ingenomen worden. De werk zaamheid van de beursmensen bestaat dus alleen in het administreren en het ge legenheid geven tot etaleren etc. Mogelijk kan deze beurs, nu er aan artikelen bij den een gebrek en bij den ander nog voor raad is, goede diensten doen. Plotseling sterfgeval Ons wordt het overlijden gemeld van den heer F. Schollee, die in de avonduren op de Koepoortsweg is ineengezakt en le venloop oopgenomen. De heer Schollee was in de loop der jaren als kwitantielo per en als bode van de vereniging „Ont wikkeling" in de Hoornse straten een be kende figuur geworden, die zich door zijn bescheiden en accuraat optreden een be paalde mate van populariteit te verwerven wist. Tot op hoge leeftijd heeft hij zijn functies waargenomen en al zag men hem de laatste tijd niet zo dikwijls meer onderweg toch zal men zijn verschij ning in het stadsbeeld missen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1945 | | pagina 1