NOORD-HOLLAND Amerikaanse drukrichtïngMoezel Eenmaal vooral een volk van dichters en denkers Nationaal-socialisme levenswil van Duitse volk Doel der Sowjets is de vernietiging van Duitsland en Engeland Zweedse Rode Kruis Duitsers heroveren vele plaatsen Bommen op Hamburg en Berlij n HOOFDREDACTEUR H. M. C. SCHRODER. Tijdelijke redactiebureaux N.V. „DE ARBEIDERS PERS" HEKELVELD 15, AMSTERDAM-C. TEL. 38811, TOESTEL 58. 147e JAARGANG No. 29 ]J A GR .LAL) VOOR DlNSDAS 13 MAART 45B Uitgave Dagblad voor Noord-Tolland N.V. Alkmaar Voordam C9. Bureaux te Alkmaar, Den Helder, Schagen, Hoorn, Beverwijk, Koog a.d. Zaan. Losse nummers 7 cent. Rede van, den Rijkscommissaris In een heden uitgesproken rede over het thema „Waarom Nationaal-Socia- lisme" heeft de Rijkscommissaris, Rijks minister Seyss Inquart het volgende ge zegd: In een gemeenschappelijke verklaring hebben de drie mannen in Jalta, die klaar blijkelijk van mening zijn alle macht te bezitten, opdat hun wil op aarde zal ge schieden, in hun aanmatiging, ja in de overmoed, die een onrecht en hetgeen op politiek gebied nog gevaarlijker is, fou ten doet begaan, verklaard: Zodra het nationaal-socialisme en mili- Vvisme zullen zijn uitgeroeid en de oor logsschade door Duitse materiaalleveran ties en dienstverrichtingen weer zal zijn goedgemaakt, bestaat voor het Duitse volk de hoop op een fatsoenlijk leven in de ge meenschap der volkeren. Rede van Eden Uit de redevoeringen, waarmede de presidenten, ministers en politici in de vijandelijke landen deze verklaring heb ben begeleid, verdient een uitlating van den Engelsen minister vtn buitenlandse zaken, Eden, belangstelling, aangezien zij aan de ene kant uitdrukking geeft aan teleurstelling over niet in vervulling ge- gane verwachtingen en aan de andere kant een feitelijke toestand karakteri seert, die kenmerkend is voor het wezen en de invloed van het nationaal-socialisme Eden verklaarde in het Engelse lagerhuis aan het einde van de debatten over de Krimeonferentie, dat Oostenrijk niet zou worden behandeld als bevrijd gebied. Wij herinneren one, dat ongeveer anderhalf jaar geleden" op de conferentie van de ministers van buitenlandse zaken te Moskou tot het zg. Oostenrijkse volk de uitnodiging werd gericht thans zelf de rug toe te keren aan het rrttionaal-socia- lisme en aan Duitsland en mede te wer en aan zijn bevrijding. Deze uitnodiging werd door de verklaringen van Teheran bevestigd en bekrachtigd. Klaarblijkelijk verwachtten de machthebbers en politici in de vijandelijke landen, dat dit Oosten rijkse volk spoedig in beweging zou komen om door het weigeren van verdere mede werking aan de oorlogsinspanningen en door het uitdrukken van de tegenstelling tot het nationaal-socialisme mede te wer ken aan het oprollen van het afweerfront van het Duitse volk uit het zuidoosten. In deze hoop zien de vijanden zich na pogingen van anderhalf jaar ernstig te* leurgesteld, gezien een militair voor het Duitse volk stellig geenszins gemakke lijker geworden toestand en ondanks het feit, dut de vijandelijke bommenwerpers intussen ook de steden van de Oostmark gevoelig hebben getroffen. Zo moet Eden thans verklaren, dat Oostenrijk niet tot de bevrijde gebieden zal behoren Het wordt dus bij wijze van spreken door onze tegenstanders erkend als volwaardig deel genoot, ja, juister gezegd, als deel van het Duitse afweerfront en het Duitse volk. Volk van dichters en denkers Het Duitse volk, dat in de 18e en 19e eeuw vooral kon worden aangeduid als een volk van dichters en denkers, heeft geenszins zijn substantie als volk van dichters en denkers verloren. Het heeft geenszins ook maar de geringste van zijn cultureele en musische bekwaamheden ingeboet, het heeft geenszins ook maar in het minst'die wil tot vrijheid uit de bevestiging der persoonlijke verantwoor delijkheid verloren, die de vrijheidsdich ters eri -strijders onzer tystorie heeft ge maakt tot ver stralende dragers van het Europese geestesbewustzijn. Het Duitse volk werpt thans al zijn krachten in de strijd om zijn bestaan en zijn vrijheid als volk en maakt al zijn levenskrachten en impulsen ondergeschikt aan deze daar boven uitgaande verplichting der hogere lotsgemeenschap. Het bewust worden van deze hogere lotsgemeenschap van het volk en de in schakeling van alle krachten in de taak van het behoud, de ontwikkeling en hand having van deze gemeenschap, is het nationaal-socialisme, dat in onze dagen ons volk tot de hoogste geveehtsprestatiës evenzeer oproept en in staat stelt als het in de tijd der verworven vrijheid alle geestelijke en zedelijke capaciteiten dei- Duitsers tot ontplooiing zal brengen bij de vervulling van hun mensheidstaken. Het nationaal-socialisme is de levens wil van het Duitse volk in verzet tegen de onderdrukkingsvoornemens onzer vijanden in 1918. Het is de opstand tegen de vereeuwiging van het onderscheid tus sen overwinnaars en overwonnenen, dat geenszins op grond van morele en geeste lijke waardebepalingen was gegrondvest, maar uitsluitend machts- en winstmotie ven had. Het is de handhaving van zich zelf tegen de economische verkommering, die van de kant der vijandelijke mogend heden na de laatste wereldoorlog het Duitse volk was toegedacht en die haar uitdrukking heeft gevonden in een werk- Iozengetal van 8 millioen Duitsers. Het is het verzet tegen de morele en geestelijke ontbinding, die onder de speciale mede werking van het jodendom ten doel had, de innerlijke waarden van het Duitse volk en zijn houding te ondermijnen. In deze noodtoestand heeft hét Duitse volk tegen de beloften in van een Amerikaan- sen president bij niemand hulp gevonden. De beleving van een geweldige oorlog, de ineenstorting van de tot dusver heer sende oi-de en van een tiental jaren van de bitterste innerlijke, geestelijke en eco nomische nood bracht het Duitse Volk tot zichzelf en leerde het op niets anders te vertrouwen dan op de eigen kracht en daaruit allen wil tot leven en tot de toe komst te putten. Het ongebroken geloof aan de onverwoestbare kracht van zijn volkswezen en de wetenschap, dat zijn meest innerlijke substantie onkwetsbaar is, hebben Duitsland weer naar boven ge bracht. Dit doorleefde lot, de weg naar de vrijheid en zelfhandhaving en de fun damentele trekken van een sociale orde, die aan iederen Duitser, ongeacht familie stand en vermogen, alleen op grond van de waardering van het individu volgens zijn prestatie gelijke mogelijkheden om omhoog te komen en zich te doen gelden, 'hebben het Duitse volk tot het nationaal- socialisme gebracht en betekenen de in houd daarvan. Deze in waarheid demo cratische orde, welker taak geen andere kan zijn dan de waardevolle krachten van het volk, waar zij ook maar groeien, te laten komen tot een volledige ontplooiings mogelijkheid, die wel onderscheiden is van de spelregels der formele democratie, waarachter zich toch alleen maar de heer schappij van bevoorrechte standen en van het kapitaal verbergen, heeft het Duitse volk in het weliswaar slechts korte tijds bestek sedert de overname van de macht doorleefd. Want de leiding in de partij, in de staat, in het bedrijfsleven en bij de weermacht heeft teg'enwoordig niet als voorwaarde het lidmaatschap van bepaal de standsgroepen óf van overeenkomstig vermogen, maar de mannen, die thans werkzaam zijn op de leiding gevende in stanties, zijn meestal afstammelingen van vaders, die arbeiders, boeren en kleine ambtenaren waren en hebben zichzelf door hun prestaties een weg moeten ba nen en vooruitkomen. Van deze bevrijding van maatschappe lijke, economische en tenslotte geestelijke boeien moet het Duitse volk afstand doen, wanneer men eist, dat het zal afzien van .het nationaal-socialisme. En tegelijk hier mede eist men van de Duitsers, dat zij naast de politieke en geestelijke boeien de toestand van economische verkomme ring zullen voltooien en vereeuwigen. Wie zal den Duitsers hun steden, economische en verkeersinstallaties opbouwen en hun voeding in orde houden, wanneer in het Duitse gebied in plaats van de thans werkzame overheid een chaos ontstaat en de thans reeds in de door de vijandelijke troepen bezette landen optredende ver warring en verkommering opgevoerd wordt tot continentalen en totalen om vang? Wie zal er zich ook maar in het geringste om bekommeren, of een Duitser een woning, werkplaats of voeding heeft, wanneer niet het Duitse volk in de con centratie van alle krachten en de mee dogenloze onderdrukking van alle poli tieke, economische en culturele afzonder lijke belangen deze opbouw door het na tionaal-socialisme onder eigen vei-ant- woordelijkheid en in volkomen vrijheid kan voltrekken. De bourgeoisie van Wesi>Europa maakt het nationaal-socialisme echter slechts dan wanneer het zich onopgemerkt door zijn oostelijken bondgenoot meent het verwijt, dat het een tussenvorm zou zijn, dus een tijdelijk station in het verderfe lijke proces, dat van het "westelijke libe ralisme en kapitalisme naar het oostelijke bolsjewisme leidt. Bij deze en soortgelijke uitlatingen hoort men ook, dat het natio naal-socialisme iets - compromisachtig eigen zou zijn, dat afziet van het presta tievermogen en de elasticiteit der indivi dualistische, maatschappelijke en econo mische ordening, zonder evenwel een mee dogenloosheid toe te passen, welke de concentratie der massa energieën door drijft, uitsluitend! gericht op het staats doel en tevens de altijd en noodzakelijk aanwezige tegenstanden snel en algeheel uitroeit. Indien dit zo zou zijn, dan zou den in elk geval onze westelijke tegenstan ders geen recht of aanleiding tot critiek hebben. Doch indien dit werkelijk zo zou zijn, dan zou er reeds lang een houding gevonden zijn tegenover het westen of het oosten, waarbij onze houding zich aange past zou hebben aan het ene of het an dere der beide vijandelijke stelsels. Doch het nationaal-socialisme is jonze eigen fundamentele houding. Het is een orde en vorm der gemeenschap, die in overeenstemming is met onze door onze- bloedeigenschappen bepaalde eigen aard en die deze tot' volledige ontplooiing wil brengen. In zijn geestelijk uitgangspunt en in zijn impulsen is het noch een op stand' tegen het liberalisme, noch een zich verzetten tegen een bolsjewiseringsproces, waaraan niet valt te ontkomen. Wij weten ons de dragers van de geest van het avondland, zoals deze 'in zijn grootse ver schijningen in de oudheid, de gelovige middeleeuwen, het nabij het leven staan de humanisme en de eeuw der uitvindin gen en ontdekkingen, vorm heeft gekre gen en thans is samengevat in het op dë volkse verantwoordelijkheid berustende nationaal-socialisme en door dit natio naal-socialisme een nieuw krachtig leven tegemoet gevoerd. Als belangrijke en on overbrugbare tegenstelling' tussen het nationaal-socialisme en, hetgeen opmerke lijk is, niet alleen de westelijke, vaak zegt men ook de christelijke, doch en dit bleef voorbehouden aan de uitlegging van Engelse geestelijken ook de bolsjewisti sche fundamentele houding, wordt verwe zen naar de waardering en vrijheid van beslissing van de individuele pérsoonlijk- heid. De opvatting van onze tegenstanders gaat uit van het beslissingsrecht van den individu, die in de wereld en daartegen over geplaatst wordend, zijn rechtvaardi ging tegenover de goddelijke of algemeen menselijke ordening uit eigen inzicht en Er 's jubel, blijdschap er is feest En dat in ieder huis: Want de liefdesgaven zijn geweest Van 't Zweedse Roode Kruis. De kinderen om de dis geschaard Met ogen stil e!n groot, Zij raken haast niet uitgestaard Naar gort, naar'boter brood. Een druppel op een gloeiende plaat Die sist verspat vervliegt. O, God; 't is waar maar zo vergaat Toch onze dank nog niet. Neen als er ooit gebeden is Dankbaar in ieder huis Dan is het zeker-en gewis Voor 't Zweedse Rode Kruis. Wijk aan Zee. J. HOLTHAUS. wilsbeslissing moet zoeken en vinden. Daartegenover maakt het nationaal-socia lisme door zijn rassenleer en het autori- taire leidings- en staatsprincipe den indi vidu zodanig ondergeschikt, aan het tot souvereinen rechtsdrager gemaakte staats- en volkslichaam, dat het de, volgens na tuurlijke en goddelijke wet gegeven wils- en beslissingsvrijheid van den individu uitsluit en onderdrukt. Welk een slecht gezelschap het .bolsjewisme in deze uit eenzetting vormt voor hen, die volgens hun mening de eisen van het humanisme ver tegenwoordigen, zayl daar wij ernstig willen blijven in het geheel niet ter sprake gebracht worden. Toch menen wij, oat juist het nationaal-socialisme de na tuurlijke ordening in de schepping be grijpt en volgen wil. Er bestaat geen mens-op-zichzelf, zo iemand kan in het geheel niet'uitgebeeld worden. De afzon derlijke mens draagt het stempel van zijn ras en is daardoor werkelijkheid gewor den. Een mensheidsleer, die uitgaat van de veronderstelling- der gelijkheid onder de mensen, is op een dwaalspoor en der halve zijn ook alle eisen én verplichtin gen onjuist, die van deze veronderstelling afgeleid worden. Laatstgenoemde zijn niet op zichzelf dwingend, doch geschikt mo rele rechtvaardiging te geven voor op an dere basis berustende machtsstrevingen. Uit het hoofdkwartier van den Piihrer, 12 Maart (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Tussen Drau en Flattenmeer zijn tal rijke pogingen van den vijand, met sterke strijdkrachten onze naar voren verplaat ste stellingen in te drukken mislukt. Aan weerszijden van het Sarvizkanaal dron gen onze aanvalsgroepen tegen versterkte Sowjetrussische tegenstand verder op en wonnen een taai verdedigde moeilijke ter reinsector. In de verbitterde afweerstrijd tegen de sinds weken in het Slowaakse Ertsgeberg te met veelvuldig overmachtige strijd krachten aanvallende bolsjewieken gingen enkele hoogtepunten in Altsohl verloren. Aanhoudend sterke aanvallen van vijan delijke formaties infanterie en tanks mis lukten aan weerszijden van Schwarzwas- ser en ten noorden van Ratibor, dank zij de hardnekkige afweer en de vastberaden tegenaanvallen van onze divisies- De in het noordelijke deel van .Striegau inge sloten bolsjewistische gevechtsgroep werd ondanks taaie tegenstand verder samen gedrongen en verscheidene ontlastings- aanvallen uit het noordoosten met zware verliezen uiteengeslagen. Het garnizoen van de vesting Breslau houdt zijn stellingen in een verbeten ge vecht van huis tot huis in bezit tegen de vooral in het zuidelijke deel der sliad sindk weken vruchteloos stormlopende Sowjetrussen. In de tiid van 10 tot 28 Eebr. werden in deze gevechten 41 vijan delijke tanks, 239 stukken geschut en pantserafweerkanonnen vernietigd. De vijand leed bovendien zware verliezen aan doden en gewonden, waaronder ca. 6700 doden. Tussen Frankfurt a. d. Oder en Küstrin hebben onze troepen de ook gisteren op talrijke plaatsen met krachtige ondersteu ning van vliegers voortgezette aanvallen der bolsjewieken uiteengeslagen. In de strijd' om het bruggenhoofd Stettin hiel den onze formaties ook gisteren stand tegen de stormloop van drie Sowjetlegers, ondernamen met gepantserde groepen krachtige tegenaanvallen en schoten hier bij 28 tanks stuk. Aan de Oostzeekust heeft zich een sterke Duitse gevechts groep tegen hardnekkige tegenstand der bolsjewieken in het bruggenhoofd Dieve- now al strijdende een weg teruggebaand. Voor Kolbe zijn weer talrijke aanvallen van den vijand bloedig afgeslagen. In het gebied van Neustadt verhinder den onze troepen de doorbraak van sterke pantserstrijdkrachten van den vijand naar Gotenhafen. Op de linie Zuckau DirsehauTiagehhof werden de door- braakaanvallen der bolsjewieken tot staan gebracht en 63 vijandelijke tanks vernie tigd. Zeestrijdkrachten en marinelucht- doelgeschut grepen met krachtige uitwer king in de zware gevechten aan de Pom- mevse en West-Pruisische kust in en ver nietigden in het strijdgebied van Danzig elf Sowjetrussische tanks. Geringe pene- trr' es kostten, de Sowjet-Russen zware vei liezen aan mensen en materiaal, o.a. werden 31 tanks stukgeschoten. Jacht- en slagvliegers haalden gisteren aan het Oos telijke front 65 Sowjetrussische vliegtuigen omlaag. Aan de Rijn wordt de toestand tussen Emmerik en Bonn gekenmerkt door we derzijdse hergroepering. Vijandelijke be wegingen en concentraties werden door ge concentreerd artillerievuur bestreden. Ten oosten van Remagen duren wisselvallige gevechten voort, zonder dat het den vijand, ondanks het aanvoeren van nieu we strijdkrachten, gelukte zijn smalle brug genhoofd aanzienlijk uit te breiden. In het gebied van Koblenz, uit de Eifel en ten oosten van de Kyll duurt de druk der Amerikanen in de richting van de Moezel voort. In krachtige tegenaanval len werden verscheidene plaatsen ten- noord-westen van Bernkastel weer her overd. Een kleine gevechtsgroep ener di visie volksgrenadiers, door haar divisie commandant persoonlijk voorwaarts ge stuwd, wierp ten oosten van Trier den tijdelijk binnengedrongen vijand terug en maakte talrijke gevangenen. In de Beneden Elzas zijn vijandelijke verkenningsaanvallen mislukt. Uit Kroatië wordt melding gemaakt van voortdurende levendige gevechtsactiviteit in de wijde omtrek van Serajewo. Essen was gisteren overdag het doel van een- Britse terreuraanval. Amerikaanse formaties wierpen bommen op steden in het Noordwest-Duitse gebied, waarbij voor al in de woonwijken van Groot-Hamburg schade ontstond, I In de avonduren vlogen de Britten naar I Midden-Duitsland en vielen bovendien de J Rijkshoofdstad aan.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1945 | | pagina 1