NOORD-HOLLAND Geweldige geallieerde aanvallen TJES De Zuivering Duitsers vorderen in Hongarije Sowjets vallen aan bij Koningsbergen Strijd om Küstrin De Polen te Londen Aanslag te Rome Een heethoofd in het koele Noorden Nieuwe bonnen Waarschuwing tegen boomhakkers Door sloperswerkzaamheden gedood log geperma- 11. )OT >k. LEitJS. nd om tabak aat ons het bij JAG. agdijk West. VAAR 40 boven, N. tverzorging). 9—12 uur -5 uur n.m. afspraak. sperekuur. amer Centr. Stad, yen, Hoorn. vraagd —Bakker 34. Hoorn. S! Uw hoed ver- vKE orn. (Gelieve •andmateriaal IDCRUYFF en Taxateur, urmerend. adres rmerend :ens, dogkar- -esseerkarren, ilbury's, bak- svagens, bok- dse ponnie- alle soorten bokken- en ietuigen en jzadels. Wie ij nog arre- en? Bewaart ch niet, het en het leer prijzen. Heeft Ik geef goede elein, aarde- koperwerk, stoel t j es- REND kornt een tocht te geen zaken, den anderen met een ge- Hoorn bood- JNKER, Vale worden ver- Dort. Bezoekt UYIT's ndel. IPER sluiten wij isverz., Lijf- ere vorm van 'ts bemidde- verkoop van pi. makelaar 12, Hoorn OUDERS enz. castre- 1EN Az. Vee- oster-Blokker. ïrspeende inten vastgestelde VELD, Zuid- denes. tïë abaksplanten en aangeno- ijs 5 de 100. f 1 de 100. ÏEBR. JONG, 50UWERS WEKERS Kartofin voor ijridine zeep- iol Zaadont- verf, rupsen vloeibaar. Te isiviet C, ter spvuitvorming aardappelen Stationslaan rspel.- Tevens ïuur van dek- adv. van 3 meer 25 ct. NEEL ER. Juffrouw, oekt een haar king als huis- klein gezin, ioorn Br: ond. toor Breezand. MAN, gehuwd, gaarne gepl. in het boerenw. zijn vrouw sh. Br. no. 78, Hekel veld, Am- RSEN net kosthuis enen, werkende ïw, liefst met N. Rens, Klel- Paulowna. HOOFDREDACTEUR H. M. C. SCHRODER. Tijdelijke redactiebureaux r V „DE ARBEIDERS PERS". HEKELVELD 15, AMSTERDAM-C. TEL. 38811, TOESTEL 58. ZATERDAG 17 MAART'45 DAGBLAD VOOR 147e JAARGANG No. 31 B Uitgave Dagblad voor Noord "lollaad N.V. Alkmaar Voordam C 9. Bureaux te Alkmaar, Den Helder, Seha/.'cir Iloorn, Beverwijk, Koog a.d. Zaan. Losse nummers 7 cent. De oorlog in Europa, schrijft de heer Goedhuys in „De Waag", nadert zijn hoogtepunt en zijn einde. En daarmede ook het gistingsproces, dat zich achter de fronten ontwikkelt, zowel achter het Duitse als achter het geallieerde front. Achter de geallieerde fronten hebben blijkbaar de ontbindende 'krachten voor lopig vrij spel; nergens is het gelukt ook maar een schijn van een ordelijke, goed geleide samenleving op te bouwen, in vele gevallen slaan de golven van burger oorlog, partij-tegenstellingen en oude ver deelzucht hoog op. Overal moeten hoe wel wii daar weinig van bemerken de goedwillende, nog aan moraal gebonden elementen en zij die niet het oude, maar een nieuwe toekomst willen, een verbittei-- den strijd voeren tegen de ontbindende krachten. Voor ons, waarnemers van bui ten, schijnt het of in al deze. landen die de zegeningen van het geallieerde bewind hebben leren kennen, de ontbindende elementen de overhand behouden. Schuim drijft boven. Ook achter de Duitse fronten vindt een gistingsproces plaats; zij het in iets an dere vorm, in wezen toch hetzelfde. Ten gevolge van- de lange oorlogsduur begin nen ook en met name in de bezette gebieden de geldende normen der samenleving te verslappen. Ook hier ont staat een dagelijks schei-per wordende strijd tussen hen die ondanks de stij gende moeilijkheden, bepaalde Idealen willen hooghouden en hen, die de teugels laten vieren. Bewust met misdadige nei gingen of min of meer onbewust, uit zwakte. Wij kefxnen allen de toenemende bonzenmentaliteit, de toenemende zucht tot het zich toeëiger.en van wat men nodig heeft, zonder te vragen of het ook een ander toebehoort. En min of meer zijn wij allen daaraan onderhevig, omdat vrij wel niemand geheel tegen deze stroom kan oproeien. Er zal wel niemand In Nederland meer zijn, die niet op een of andere wijze iets „zwart" gekocht heeft; de controle-appa raten van het economisch leven function- neren practisch niet meer, deels tenge volge Van het gebrek aan verkeersmoge- ïijfcheden, deels tengevolge van een toe nemende sabotage. Het gevolg is dat het economisch leven, gedecentraliseerd in kleine stad-, dorps- of streekgemeenschap- pen, geheel en al terugvalt op het beken de „vrije spel der economische krachten", hetgeen niet anders betekent dan de on gebreidelde overheersing van het indivi duele eigenbelang. Ook hier drijft schuim boen. Nu de militaire situatie voor Duitsland ongunstiger is geworden, neemt de nei ging tot sabotage of tot afwachten steeds meer toe; tot in de hoogste regionen van het Nederlandse bestuursapparaat wordt men steeds meer bevreesd, om door Lon den beschuldigd te worden van samen werking met „de Duitsers". Het getal van hen die vasthouden aan hun plicht en bereid zijn rustig hun dagelijksen arbeid te verrichten, slinkt steeds meer. Dat 'z de morele zijde van het gistings proces. Daarnaast bestaat er echter nog een andere, voor ons wellicht belangrijker zijde van het vraagstuk. Naarmate de golven van het bolsjewistisch-kapitalisme hoger slaan tegen het nationaal-socialis- tïsche eiland, waarin het hart van Europa klopt, wordt het vertrouwen in de Duitse overwinning kleiner. Zij die meegingen omdat zij voor zichzelf een positie-verbe tering verwachtten, of omdat zij uit ver standelijke, theoretische overwegingen wel iets voor het nationaal-socialisme ge voelden, zij vallen af. Zij plegen verraad, of wel trekken zich langzaam en geruis loos terug De nationaal-socialisten-onder- voorwaarden de witte-handsehoenen-dra- gers, de druktemakers en de medelopers van het slappe handje, geloven allang filet meer in de overwinning en organi seren reeds lang een rugdekking aan de andere zijde. Over blijven alleen zij, voor wie het nationaal-socialisme en. het volgen van den Piihi-er geen zaak van overweging, maar een diep en onuitroeibaar geloof is, dat ook door een tijdelijke nederlaag niet weg te nemen is. Wat is de zin van dit alles? Dat onder bloed en tranen in het oude Europa zich een scheiding voltrekt. Ieder volk en iedere man of vrouw wordt nu getoetst op zijn innerlijke waarde. Het is in onze tijd niet meer mogelijk te simu leren en doorlopend een masker te dra gen; vroeg of laat toont zich nu de ware aard met alle goede of slechte eigen schappen. Zij, bij wie de goedetoverheer- sen, staan aan de zijde van het fatsoen en de orde en-Jangzaam zullen zij zich beginnen te wenden naar de enige zijde waar orde en opbouw te vinden zijn, naar die van het nationaal-socialistische Duits land. De anderen vallen ten prooi aan het veldwinnende en verwoestende bolsjer wisme. Ook in dit gezicht dus werkt de tijd voor Duitsland. Iedere maand dat langer stand gehouden kan worden treedt steeds HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH- RER, 5 Maart. (D.N.B.) Hiet opper bevel der weermacht deelt mede: Ten zuiden van het Plattenmcer dron gen onze gevechtsgroepen tegen toene mende tegenstand der Sow jets in het krachtig door mijnen beschermde vijan delijke hoofdgevechtsterrein binnen. Aan weerszijden van het Sarvizkanaal werden in zware strijd wederom zeer versterkte steunpunten genomen, ons front daar door rechtgetrokken en hevige tegenaan vallen afgeslagen. Slag- en jachtvliegtui gen steunden de aanvallen en brachten vooral aan het aanvoerverkeer der Sow- jets zware schade toe. In luchtgevechten en door afweergeschut der luchtmacht werden 36 vijandelijke vliegtuigen neer- geschoten. In het Slowaakse Ertsgebergte bleven Sowjetaanvalsgi'oepen, die hier en daar verder waren opgedrongen, zuidelijk van Heiligenkreuz en bij Altsohl voor onze achterwaartse steunpunten steken. De dag van gisteren bracht bi] Schwarzwasser onze pantserwagens en grenadiers, die steeds weer tot vastbera den tegenaanvallen overgingen, een vol ledig afweersucees. Vijandelijke stellingen ten noordoosten van Striegau werden in een moedige aanval veroverd en tegen alle bolsjewistische aanvallen gehand haafd. De vesting Breslau wordt in ver beten gevechten om de huizen tegen den van het noorden en zuiden opdringen- den vijand met succes verdedigd. Ook het garnizoen van Glogau behoudt zijn stellingen in dappere afweerstrijd. Aan de Oder, voor Stettin en op het bruggenhoofd Dievenow bleven onsamen hangende aanvallen der bolsjewisten voor het grootste deel voor onze stellingen ste ken. De verdedigers van Kolberg hielden onder zware beschieting stand tegen de voortdurende hevige aanvallen van den vijand en lieten de tweemaal tot hen ge richte sommatie tot overgave onbeant woord. Aan de frontsaillant van Gotenhafen en Dantzig, vooral in het gebied van Quas- sendorf, werden de doorbraakpogingen der met sterke tankstrijdkrachten aanvallen de bolsjewisten wederom in zware strijd verijdeld. In de afweerslag om Oost- Pruisen strandden de voortgezette aanval len der vijandelijke legers, die over een breed front tussen Eisenberg en het ves- tinggebied van Koningsbergen werden ondernomen, op de voortreffelijke ge vechtsgeest onzer infanterie. Binnenge drongen Sowjetstrijdkrachten werden door achterwaartse stellingen opgevangen of in de tegenaanval teruggeworpen. Het hevige karakter van de slag blijkt, uit de vernieling van 88 vijandelijke tanks. Het volledige Duitse afweersucees in de vijfde slag in Koerland dwong den vijand zijn doorbraakpogingen ook in het gevechtsgebied van Frauenburg te staken. Vijandelijke bewegingen en concentra ties aan de Nederrijn werden onder doel treffend artillerievuur genomen. In weer wil van krachtige tegenstand heroverden onze troepen in een tegenaanval ten oos ten van Remagen heuvels en plaatsen. In een nieuwe aanval konden echter de Amerikanen wederom enige penetraties bereiken, die afgegrendeld werden. Tegen ons front ten westen van de Rijn is de vijand aan de Moezel, aan de Saai en in de beneden Elzas tot de grote aan val overgegaan. Met gebruikmaking van kunstmatige nevel op grote schaal slaag de hij er in ten noordoosten van Kochen en bij Uerzig vaste voet te krijgen op de oostelijke oever van de Moezel. Tussen het Osburger- en het Schwarz- walder Hochwald duren zware afweer- gevechten voort. Ook om onze stellingen tussen Forbach en Hagenau zijn zware gevechten ontbrand. In Italië vernietigde een stoottroep van valmschermjagers zuidelijk van Imola een vijandelijk steunpunt, nam talrijke Italianen gevangen en bracht den vijand zware verliezen aan doden en gewonden toe. Door aanvallen van vijandelijke bom menwerpers "op noordwest- en west-Duits- land ontstond schade, vooral in de woon wijken van Hannover, Hlldesheim, Gue- tersloh en Hattingen aan de Ruhr. Ameri kaanse formaties lieten bommenvallen op plaatsen in zuidoost-Duitsland'. Gedu rende de nacht richtte de vijandelijke bomterreur zich tegen midden-Duits ge bied, Volgens tot dusverre binnengekomen rapporten werden door luchtverdedigings strijdkrachten 23 viermotorige bommen werpers neergeschoten. In de laatste dagen hebben talrijke „Sturmwikinge" en duikboten van het kleinste type d-oelen in het Scheldegebied aangevallen. Volgens tot dusverre ont vangen rapporten werden vier schepen met een gezamenlijke inhoud van 12.000 t. tot zinken gebracht. Met zekerheid kan worden aangenomen, dat andere, niet teruggekeerde Sturmwikinge, nog meer successen hebben behaald. De Sowjets zetten ook gisteren hun aan vallen in het gebied tussen Frankfort en Küstrin voort, zo deelde de militaire woordvoerder 13 Maart op de persconfe rentie in de Wilhelmstrasse mede. Het Sowjetopperbevel voerde deze aan vallen uit met - drie infanteriedivisies, Het bericht uit Moscou. dat Küstrin ver overd zou zijn, noemde de militaire woord voerder onjuist. Küstrin zelf en zijn mili taire installaties bevinden zich nog steeds hecht in' Duitse handen. Alleen in een nieuwe buurt, een villawijk, hebben de Sowjets reeds sinds enige tijd vaste voet gekregen. Naar Reuter meldt, zou de socialistische minister van Handel der uitgeweken Pool se regering te Londen, Kwapinski, zijn ontslag hebben ingediend. Het zou nog niet aanvaard' zijn. Zijn aanvraag zou een gevolg zijn van zekere voorvallen sedert de benoeming van generaal Anders tot opperbevelhebber der Poolse troepen. An ders zou nj. drie generaals van hun func tie ontheven hebben. Naar Radio Londen uit Rome meldt, is de commissaris voor de bestraffing der fascisten in zijn bureau door een schot, afgevuurd door een onbekenden dader, licht gewond. Er werden 15 per sonen gearresteerd. Volksgerichtshof De'Führer heeft dr. Haffner, procureur- generaal te Kattowitz, benoemd tot presi dent van het Volksgerichtshof. duidelijker de onmacht van geallieerde zijde om de orde te handhaven naar vo ren, blijkt steeds duidelijker dat voor de goedwillenden de enige redding in het nationaal-socialistische Duitsland:- ligt en voltrekt zich het zuiveringsproces steeds verder. Dit alles moet ook ten nauwste samen hangen met het ogenblik, waarop de Fiihrer terug zal slaan. Velen vragen zich af, waarom, indien het werkelijk in Duits- land's macht ligt een beslissende slag te doen, deze zo lang uitblijft. Waarom de bijkans ondragelijke bombardementen voortduren zonder volkomen afdoende afweermaatregelen, waarom grote en zo belangrijke gebieden van het Rijk worden- prijsgegeven, zij het ook na eervolle, har de afweerstrijd, zonder dat teruggeslagen wordt. Uit de aard der zaak kennen wij niet de overwegingen van den Fühi-er. maar er zijn voor dit uitstel verschillende rede nen aan te voeren. De slag zal beslissend moeten zijn hetgeen betekent, dat alle krachten tot het alleruiterste toe, eerst 'verzameld moeten worden. Hoe dichter de geallieerden zich bij de overwinning wanen, wanneer de slag valt hoe sterker de psychologische uitwerking zal zijn en hoe sneller met een ineenstorting van de geallieerde strijdwil gerekend moet wor den. Dat zijn alle geldige overwegingen. Maar vanuit'het standpunt van de cp- 'bouw van het Rijk gezien, is ook dit van het grootste belang; dat de opbouw be gonnen moet worden met volkomen in het vuur geharde krachten, wier trouw tot het uiterste beproefd is. Bij het begin van de reuzenarbeid, materieel en ideo logisch, die voor de boeg staat, moet vol strekt duidelijk zijn wie wel en wie niet als betrouwbare bouwsteen in aanmerking komt. Er moet volkomen zekerheid be staan, dat niet bij de aanvang reeds ver raad of onkunde of verschil van in zicht het leggen der fundamenten van het Rijksgebouw reeds ongunstig zouden beïnvloeden. De offers, die ons geslacht daartoe moet brengen, zijn gerechtvaar digd door de toekomstige bloei van het Rijk, dat het werk zal zijn van onze kin deren en kindskinderen. Ons geslacht echter schept thans de voorwaarden voor een zuivere grondslag door de offers, die nu worden gebracht. En boven alles uit rijst de figuur van den Führer, die, verpersoonlijking als hij is van volk en ras, iedere wonde door den vijand toegebracht moet gevoelen en toch de kracht heeft deze offers te brengen terwille van het grooter ideaal, dat boven alle belangen van ons - huidig geslacht uitgaat. i Herinnering Zacht zingen nog je woorden door mij heen, als echo's van te vroeg verstorven zangen, van weemoed, leed en onvervuld verlangen, waarom ik in de stille avond ween. zoals om bloemen waar geen zon voor scheen, waaraan des zomers regendroppels hangen. Haar weemoed houdt niet ieders hart gevangen, haar prille schoonheid kent niet ï"«r>ereen. Je woorden zal ik nimmermeer vergeten al zou je ook voor altijd van mij gaan, op verre en mij onbekende wegen. En dan hoop ik dat je eens dit zult weten dat ik weer iemand meer heb liefge- kregen; Ik heb de honger van je hart verstaan. MARBUS. Enige dagen geleden heeft zich in een café aan de Nieuwstad te Groningen een drama afgespeeld. De caféhouder had de hulp der politie ingeroepen, waarop zich twee hoofdrechercheurs derwaarts bega ven om een verdacht individu te arreste ren. Toen zij hiertoe wilden overgaan, schoot de man plotseling met een revol ver op den heer R. Rensema, die- dood in eenzakte. Ook op den anderen recher cheur wterd een schot gelost, waardoor deze ernstig gewond raakte. De dader werd eveneens ernstig gewond, doch wist eerst nog te ontvluchten. Later is hij aan de verwondingen overleden. Voor de provincie Noord-Holland zijn voor de week van 17 tot 24 Maart de volgende bonnen geldig; Brood: A 376, B. 376, A 377, B 377, vier rants, brood. Vlees: A 378 en B 378, IJ rants, vlees. Onderstaande bonnen dienen te worden ingeleverd vóór Woensdag 21 Maart: Aardappelen: A 380 en B 380 1 kg. aard appelen. Suikerbieten: A 381 en B 381 3 kg. sui kerbieten. Gerstemoutbloem: A 382 en B 382, 250 gr. gerstemoutbloerh. Kindervoeding: B 364, 250 gram kinder meel, voedingsuiker of 210 gram tarwe bloem. Aflevering van deze bonnen zal ge schieden na 26 Maart, uitgezonderd sui- kerbieten Geldig tot 31 Maart: E 07, 10 lit.er melk, D 05, vier liter taptemelk of 400 gram walspoeder. De Höhere ff- und Poiizeiführer vestigt de aandacht op het feit, dat het gebrek aan brandstoffen er toe heeft geleid, dat de bevolking willekeurig bomen en strui ken in straten, op wegen en pleinen ver wijdert. Deze wijze van optreden van de bevol king is niet toelaatbaar. Tegen overtreders zal met de meest mogelijke gestrengheid worden opgetreden en de daders ztfllen door de Nederlandse politie onmiddellijk worden gearresteerd. •1 M Opnieuw heeft het ondeskundig slopen van leegstaande percelen een dodelijk slachtoffer geëist. Ditmaal een 65-jarigen havenarbeider, wonende in de Govert Flinckstraat te Amsterdam, die gistermid dag in de J-odenbreestraat liep, juist toen doordat de verbindingsbalken waren ge sloopt, een huis instortte. De man werd i onder 'het puin bedolven en was op slag dood. üooiareaacreur: H. M. C. bcnröder, A'dam. Rayonredacteuren: J. Groot, Enkhuizen; J. Broersen, Hoorn; A. van Kampen, Den Helder; M. Kuiper, Scha- gen en Langedijk; D. Klomp, Alk maar; W. Harwijnen, Koog a.d. Zaan; J. Belterman, Beverwijk. Verantw. voor de advertenties W. Ragetlie Koog a.d. Zaan. Drukker N.V. „De Arbeiderspers", Amsterdam K 113 H

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1945 | | pagina 1