NOORD-HOLLAND Hevige strijd aan de Middenrijn Een ooggetuige aan het front Duitsers ontruimen bruggenhoofd Drau Engelse schepen tot zinken gebracht Tweede Britse leger wil Nederrijn over Strijdbare jeugd Verkiezingen in Finland De jacht op tanks Ijskoude wind langs de Rijn Brug bij Remagen Rassenvraagstuk in Ver. Staten Generaal Smuts De Amerikanen bij Remagen Provinciaal Nieuws HOOFDREDACTEUR H. M. C. SCHRODER. Tijdelijke rëdactiebureaux N.V. „DE ARBEIDERS PERS", HEKELVELD 15, AMSTERDAM-C. TEL. 38811, TOESTEL 58. DONDERDAG 22 MAART '45 DAGBLAD VOOR 147e JAARGANG No. 33^ Uitgave Dagblad voor Noord- "Tolland N.V. Alkmaar Voordam C 9. Bureaux te Alkmaar, Den Helder, Schagen, Hoorn, Beverwijk, Koog a.d. Zaan. Losse nummers 7 cent. Uit het hoofdkwartier van den Führer, 20 Febr.: „Zonder door den vijand gestoord te worden, hebben onze troepen in de nacht van 18 op 19 Maart het bruggenhoofd aan de Drau ten zuidwesten van Siklos vol gens de plannen ontruimd. Uit 'onwetend heid over de toestand, bestookten Sowjet- Russisehe slagvliegers en artillerie onze inmiddels door Bulgaarse en bolsjewis tische strijtfkrachten bezette stellingen op de noordelijke oever van de Drau met bommen en vuur. Tussen Stuhlweissenburg en Felsoegalla zette de vijand met ca. 20 divisies infan terie en talrijke tankformaties zijn aan vallen voort en kon het penetratiegebied aan de uitgangen van het .Vertesgebergte naar het noordoosten uitbreiden. Hier kwam hij echter na verbitterde gevechten voor ons afgrendelingsfront ten westen van Tata tot staan. Aan de oostrand van het Bakonywoud werden de vijandelijke aanvalsgroepen reeds na geringe terrein winst opgevangen. In taaie afweer ver ijdelden onze troepen in het "Slowaakse ertsgebergte de in de richting Neusohl beproefde doorbraak der bolsjewieken.. Als gevolg van onze tegenaanvallen in de streek aan weerskanten van Loeb- schuetz en Neisse konden de formaties van het eerste Qekrainische front haar penetraties naar het westen en zuiden gisteren niet meer uitbreiden. Onze troe pen handhaafden zich in hun nieuwe stel lingen in een taaie strijd en wierpen bin nengedrongen vijandelijke strijdkrachten in verscheidene sectoren naar het noord- posten terug. /De dappere verdedigers van het brug genhoofd van Stettin vingen alle met tanks en stukken stormgeschut- onderno men aanvallen der bolsiewit-ken voor hun verkorte linies op. De grote slag oan West- en Oost-Prui sen nam gisteren nog in hevigheid toe. Op de brandpunten ten westen van Go- tenhafen en Zoppot, ten zuidwesten van Praust, alsmede aan het front ten zui den van het Frische Haf drong de vij and enige stellingssectoren binnen. Des ondanks handhaafden onze troepen, on- gesohokt in hun strijdlust, de samenhang van het front, vernietigden opnieuw 119 tanks en verijdelden de dreigende door braak der Sowjetrussen naar de kust. Ten westen van Gotenhafen mengden zich zware zeestrijdkrachten en marine- luchtdoelgeschut doeltreffend in de ge vechten. Ook-in- Koerland zijn onze divisies aan weerskanten van Frauenburg in zware strijd gewikkeld met de bolsjewistische aanvalslegers, die Zij in afweer en tegen aanvallen met zware vijandelijke verlie zen opvingen. De Sowjetrussen verloren gisteren 84 vliegtuigen. Aan de Middenrijn lag liet brandpunt van de afweergevechten ook gisteren be noorden Königswinter en aan de auto weg ten oosten van Honnef. Ondanks zijn zwaar gebruik van mensen en ma teriaal werd de tegenstander door tegen aanvallen tot staan gebracht of weer teruggeworpen. Aan het zuidelijke front van het bruggenhoofd kon hij verder ter rein winnen. Nu alle Amerikaanse legergroepen, al dus het Int. Informationsburo, deelne men aan de vierde algemene stormloop op het Duitse westelijke front en voor een groot deel reeds weken zware gevech ten met veel verliezen leveren, worden de aanwijzingen talrijker, dat liet tweede Britse leger zijn voorbereidingen voor de overtocht- over de Neder-Rijn thans heeft voltooid. Sedert gisteren onder houdt dit leger een ongewoon krachtige verkenning in de lucht in het gehele gebied van Arnhem tot ten zuidwesten van Emmerik, die aangevuld wordt met een tot in het gebied van Wesel strek kende verkenning op de grond. Tegelij kertijd heeft het de gehele frontsector zwaar in kunstmatige nevel gehuld of een levendig artillerievuur onderhouden op vermoede Duitse stellingen en op het gebied dichtbij het front, terwijl zijn for maties bommenwerpers het achterland aanvielen. Het bijeengebrachte materiaal voor het bouwen van bruggen en voor het verrichten van pionierswerk werd ge bracht tot in de nabijheid van de Rijn. De militaire' commandant van Koblenz verdedigt zich met de rest van het gar nizoen dapper tegen den van alle kanten aanvallenden vijand. Tussen de Rijn en het Pfülzer bergland duren zware ge vechten met de over de Nahe en het Glandal doorgedrongen vijandelijke tank strijdkrachten voort. Aan de zuidgrens van de Rijnpfalz, waar onze troepen de versterkingen van de Westwal betrekken hebben, zijn alle aanvallen van, het ze vende Amerikaanse leger met zware ver liezen aan doden en gewonden voor den vijand mislukt. In de strijd tegen vijandelijke vlieg tuigen schoten onze jagers 15 Amerikaan se machines neer. Aan het front in midden-Itaië en in de westelijke alpen, werden door stoottroe pen verscheidene steunpunten van den tegenstander vernietigd en gevangenen gemaakt. In een onderneming van acht dagen hebben Kroatische formaties en Duitse gevechtsgroepen het vruchtbare land schap der ^Moslavina, ten zuiden van Bjelovar, gezuiverd van benden en hun zware verliezen toegebracht. De tegen stander liet talrijke wapens en verschei dene opslagplaatsen in onze handen. Aanvallen over grote uitgestrektheden van Amerikaanse terreur.vliegtuigen, wa ren gfeteren gericht op midden- en zuid- Duitstónd. Er ontstond vooral schade in Jena en Fulda. Bovendien waren plaatsen in het Rijnlands-Westfaalse gebied het doel van Britse bommenwerpers. Des nachts vlogen vrij zwakke formaties naai de rijkshoofdstad en Stiermarken. Onze torpedomotorboten hebben voor de Engelse kust uiteen krachtig be schermd konvooi in felle gevechten zeven schepen, met een gezamenlijke inhoud van 24.500 brt. tot zinken gebracht, voorts een torpedojager en twee motorkanon- I neerboten beschadigd. In de voorafgaande nacht s loten zij een artilleriemotorboot m brand en beschadigden een andere boot." HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER De Führer heeft in zijn hoofdkwartier den Reichsjugendführer Arthur Axmann met een delegatie van twintig Hitlerjungen ontvangen, die zich hebben onderscheiden bij de verdediging van hun geboorte grond in Pommeren, Neder-Silezië en Opper-Silezië als individuele strijders met den panzerfaust, als machinegeweer- schutters, als verkenners, als koeriers of bij het opblazen van belangrijke objecten. De jongste van hen, was de 12-jarige, met het ijzeren kruis tweede klasse onder scheiden Hitlerjunge Alfred Czech, die in het gebied van Oppeln onder het vijande lijke artillerie- en machinegeweervuur 12 gewonde Duitse soldaten had geborgen en een Sowjet-Russischen spion had ge vangen genomen. Velen der 15, 16 en 17- jarige jongens waren dagenlang omsin geld. Zij allen hielpen de troep en de Volkssturm waar zij maar konden, ver nietigden vijandelijke barakkenkampen met de Panzerfaust, brachten belangrijke berichten over van de troep naar tijde lijk afgesneden eenheden, brachten buit en gevangenen binnen en droegen ge wonde Duitse soldaten -uit de gevechts zone. De Führer begroette ieder afzonderlijk met een handdruk en liet hen hun be levenissen vertellen. „Jelui kent de Strijd thans reeds uit eigen ervaring", zo riep de Führer ten slotte de aangetreden jon gens toe, „en weet, dat wij jn een worste ling om zijn of niet zijn van het Duitse volk staan. Ik ben ondanks alle zwaarte van de tijd vast er van overtuigd, dat wij in deze strijd de overwinning zullen be halen, vooral ook met het oog op de Duitse jeugd en in het bijzonder op jelui, mijn jongens." in Finland zijn algemene verkiezingen gehouden. Volgens de laatste berichten uit Helsinki is de stand: Tot dusverre geteld 1.369.200 stemmen, sociaal-democraten en kleine boeren 334.832, volksdemocraten 328.961, boeren partij 197.287, eenheidspartij 130.536, Zweedse volkspartij 121.088, vooruitstre vende, eenheids- en boerenpartij 72.883, eenheids- en boerenpartij 43:546. De volksdemocraten, 'die ongeveer een vierde deel dezer getelde stemmen ver wierven, zijn communistisch georiënteerd. Een ijskoude wind blaast langs de Rijn, doet de poedersneeuw van de aardkluiten der akkers in alle windrichtingen stuiven en drijft ze den tankcommandant in het gezicht. Voor de zoveelste maal veegt hij zijn verrekijker schoon en strijkt met zijn vettige leren handschoen over zijn blauw rode wangen. Zijn gezicht is al helemaal vuil en ijskristallen zetten zich steeds weer in baard en wenkbrauwen, neus en oren vast. Afwisselend stopt hij een hand in zijn broekzak, terwijl hij met de an dere, ofschoon die verkleumd en gevoel loos geworden is, de - verrekijker vasb- houdt. „Rijden" beveelt de commandant. Van het eentonige geklop van de vrijlopend'e motor wordt in de versnelling overgescha keld. De grond is zo hard, dat de malende rupskettingen nauwelijks sporen achter laten. In snelle vaart rijden we over een van de bevroren zijtakken van de Rijn. Uit het ijs rijzen bossen afgestorven riet. Met een ruk gaan we de dijk op. De jrupskettingen doen een krom gegroeide boom met gemak afknappen. „Pantser halt". Bliksemsnel wordt het doel aange geven. Dan komt het hevel: „vuren". De stalen wanden dreunen van de knal. Lang zaam trekt de kroitdamp op. We spieden naar buiten, maar voordat we iets kunnen ontdekken, worden er verbeteringen van het richten doorgegeven. Dan dreunt weer" een knal. Waar de eerste huizen tussen de donkere, kale vruchtbomen schemeren, schiet een steekvlam omhoog: een Sher- man-tank, die zich achter een schuur ver scholen had, ging in vlammen op. Dit was, sinds het alarmsignaal ons een uur geleden uit onze verblijfplaats joeg, al de derde tank, die de compagnie te pakken kreeg. Het gaat vandaag in het bruggehoofd ten noorden van Straatsburg net zo als alle vorige dagen: door middel van heftig artillerievuur is het de vijand gelukt een bres te schieten. In deze opening drijft hij een wig van tanks, laat enige gevechts wagens met infanterie volgen en slaagt er zo in, de toch al onvaste frontlinie weer in beweging te brengen. Wij moeten deze doorbraak te niet doen. Ofschoon de toestand niet zeer over zichtelijk is, stoten we toch verder door. Wie kan precies zeggen, waar voor en waar achter is. De vijandelijke artülerie begint te schieten. We rollen verder. Links en rechts duiken groepen kameraden op, volksgrervadieren met stoppelbaard sn, die al meer dan veertien dagen onder de vrije hemel levén. Ze verdedigen het brugge hoofd en vermijden onze nabijheid, omdat we het vuur van tankafweerkanonnen en granaatwerpers aantrekken, We staan nü voor de eerste huizen en overwegen- wat te doen, want achter iedere dekking kunnen Amerikanen op de loer liggen. Eindelijk klimmen enkele volks grenadiers op onze tank. Zij houden hun snelvuurgeweren gereed. Aanvankelijk gaat alles goed, maar plotseling knettert uit het witte huis met het ooievaarsnest erop machinegeweervuur. De grenadiers sprlngpn haastig van de tank én gaan daarachter in dekking. Onze commandant beveelt: „Sprenggranaten". Ons vuur spat tegen de gevel, driemaal achter elkaar. De mitrailleur zwijgt. De linkerwang van een grenadier Is door een kogel opengereten. Zijn kameraden drukken verband op de wond en rollen een breed windsel om zijn mond' en neus, zonder op zijn protesten te letten. „Met een lidteeken heb je be slist meer kans bij de meisjes", zo troos ten ze hem bij het afscheid nemen. Voorzichtig waagt iemand een blik om de volgende hoek en wenkt dan opgewon den in onze richting. Enkele meters ver der zien we, dat een Sherman bij een groep bomen staat en op de tanks van ons tweede peloton, die de omgeving van een beek doorzoeken, schiet. Koel en rustig meet de richtschutfcer de afstand... de eer ste granaat blaast de tegenstander het levenslicht uit. Op het veld rijden twee van zijn colle ga's heen en weer. Ze hebben geen idee van het gevaar", dat hen bedreigt. Als we ons öp hen inschieten, kiezen ze het ha zenpad, tot hun ongeluk in de richting van de spoorlijn, waar ons tarikafweerge- schut op hen staat te wachten. We trekken ons achter de beschuttende huizen terug. Misschien is het jagersgeluk ons gunstig en komt er nog meer wild voor de loop van onze tank. Het Internationale informationsbüro meldt, dat de spoorwegbrug ten oosten van Remagen vernield is, .doordat een Duitse vlieger zich met zijn toestel en gehele bommenlast op demiddenpijlervan de"* brug wierp. Ook een Amerikaanse pon tonbrug werd beschadigd. De Amerika nen lijden zware verliezen, sommige for maties tot 40 en 60% van hun man schappen. Het zwaartepunt van de strijd lag ook Zondag in het noordelijke deel van het bruggenhoofd, waar na langdurige strijd de Amerikanen ten noorden van Kö nigswinter ongeveer twee kilometer ter rein konden winnen en des avonds in Niederdollendorf binnendrongen. In het oostelijk deel van het bruggenhoofd kon den de tegenstanders tijdelijk in Wind- hagen doordringen, zij werden echter weer verdreven. Alle overige aanvallen leverden niets op. De „Liga van kleurlingen" en andere organisaties hebben, naar de Britse be richtendienst. meldt, een memorandum opgesteld, dat op de conferentie van San Francisco zal worden ingediend. In dit memorandum eisen zij, dat in de Ver. Staten de discriminatie van perso nen, als gevolg van het ras waartoe zij behoren, ophoudt. Naar uit Kaapstad verluidt, heeft de minister-president der Unie van. Zuid- Afrika, generaal Smuts, medegedeeld, dat hij, alvorens zich naar de conferentie te San Francisco te begeven, zal deel nemen aan de voorbereidende besprekin gen te Londen. De militaire woordvoerder der Wilhelm- s:rasse heeft verklaard, dat aan het weste lijk front meer en meer de grote aanval van het derde Frans-Amerikaanse leger in de sector van Koblenz tot Hagenau aan de dag treedt. Naar hij zeide wordt deze aanval ondernomen door 15 tank- en 25 infanterie-divisies. Over het geheel ge nomen heeft de Duitse afweer tot dusver standgehouden. Naar de woordvoerder verder mede deelde zijn Amerikaanse tankformaties, uit het gebied van hun over de Moezel gevormde bruggenhoofden verder naar het zuiden opgedrongen. Als gevolg daarvan heeft de gevechtsvoeling ten zuiden van de Moezel een beweeglijk karakter gekre gen. De Amerikaanse tanks bevinden zich op het ogenblik ongeveer in het gebied onmiddellijk ten westen van Kreuznach. De Amerikaanse formaties, die bij Remagen over de Rijn zijn gezet, pogen nog steeds met zeer „sterk gebruik_ van Strijdkrachten het bruggenhoofd naar het zuiden, oosten en noorden uit te breiden. De Amerikanen hebben, thans ook tanks' achterna gezonden, doch het Amerikaan se bruggenhoofd staat nog steeds onder Duitse controle. De aanvaller lijdt bui tengewoon grote verliezen door het ge concentreerde Duitse artillerievuur. Volgens verklaringen van gevangenen, hebben de aanvallende formaties alleen hier tot 48 procent hunner eenheden ver loren. Het zwaartepunt der Sowjetaanvallen lag gisteren ondubbelzinnig in het gebied ten oosten en :ten noorden van Moravisch Ostrau. De Sowjets zijn hier met sterke strijdkrachten in de aanval. De Duitse divisies bevochten een goed afweersucces. Een ander brandpunt der gevechten aan het oostelijke front, zo' deelde de woord voerder nog mede, bevindt zich op het ogenblik in het gebied van Grottkau, waar de Sowjets thans eveneens met zeer sterke strijdkrachten aanvallen. De ge vechten hebben vandaag hun hoogtepunt bereikt. Houtdiefstallen ALKMAAR De houtdiefstallen in Alkmaar nemen schrikbarend toe. De politie arresteerde weerkeen groot aantal lieden, die zich daarmede onledig hielden en nam daarbij veel materiaal in beslag. De politie zag zich zelfs genoodzaakt, voor het tegen gaan van deze diefstallen, van de vuurwa- 1 pens gebruik te maken. Straffer optre den van den Qrtscommandant staat te wachten. Men zyons-gewaarsehHwd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1945 | | pagina 1