NOORD-HOLLAND DAGBLAt) VOOR Strigd op het Nederlands gebied Sensationele ontwikkeling bleef uit Duits bruggenhoofd, bij Rheine gehandhaafd Toenemende Duitse tegenstand Het front Guerilla in de bergstreken Rode Kruis-goederen Zesde verdeling van Rode Kruis-goederen Volksduitsers naar Sowfet- Unie Hoofdredactie Geldige bonnen voor Noord-Holland Broodrantsoen 600 gram per week SPR.IMT NAAR HET 0EIUK bij D. W. 3. Inl. bij ïweg 106, 3r. of inl. Konïngs- Alkmaar. lijke prijs X 2 M. of ruiling ■iuiswaard k genegen :hine lalleerd en Te koop gaskroon aanrecht 125. P. 1. bej. heer er Br. 35 A maar, gevr. een t slaap- en een M. Wil li. 185, van 3 3T 25 et 18 jaar, boerderij illantsoog. alk, Scha- [P m. lees- fin. uw., 2 luiers, n, dames h. inter- sokken, ruilen v. o. kw. te zakpan te bodem, Volkers, >om. crocket korenbl. ilaan 64, HOOFDREDACTEUR H. M. C. SCHRODER. Tijdelijke redactiebureaux N.V. „DE ARBEIDERS PERS". HEKEL VELD 15, AMSTERDAM-C. TEL. 38811, TOESTEL 58. ZATERDAG 7 APRIL '45 147e JAARGANG No. 39 Uitgave Dagblad voor Noord-Holland N.V. Alkmaar Voordam C 9. Bureaux te Alkmaar, Den Helder, Schagen, Hoorn, Beverwijk, Koog a.d. Zaan. Losse nummers 7 cent. Het Internationale Informationsbüro meldt omtrent de gevechten aan de Nederrijn o.a.: Noch de aanvalsformaties van het eerste Canadese leger, noch de Britse ge vechtsgroep, die zich in het penetratie- gebied bij Nordhorn bevindt, hebben bij de voortzetting hunner aanvalsoperaties in Nederland en het Duits-Nederlandse grensgebied noemenswaardige - terrein winst behaald. l*v Duitse troepen beperk ten zich niet tot de verdediging, ooch gingen voortdurend tos tegenaanvallen over. Zo konden ten Zuiden van Arnhem verscheidene aanvallen van geconcentreer de Canadese 'strijdkrachten worden af geslagen en in een tegenaanval Driel her overd worden, ofschoon het gros der Duit se beveiligingsstrijdkrachten in dit gebied naar de Noordelijke oever was overge bracht. Wegens de grote verliezen tijdens de voorafgaande dagen ondernamen de Canadezen gisteren slechts met zwakke strijdkrachten aanvallen op het IJsel- bruggenhoofd, die werden afgeslagen. Een vrij kleine gevechtsgroep, die ten Noord westen van Lochem het Twenthe-Rijn- kanaal overstak, kon zich slechts korte tijd handhaven en werd vernietigd. Een ande2-e poging om ten Westen van Hen gelo een bruggenhoofd te vormen, moet eveneens als mislukt worden beschouwd, daar de Canadezen onmiddellijk weer uit Delden werden verdreven. In het penetratiegebied bij Nordhorn brengen de Britten vrij sterke strijdkrach ten bijeen, teneinde naar het Noorden in de richting van Embden de Noordzee te bereiken en aldus de in Nederland staan de Duitse strijdkrachten af te snijden. Het is echter totdusverre nog niet tot nieuwe aanvallen gekomen. Alle pogingen het sterke Duitse brug genhoofd bij Rheine in te drukken, zijn ook gisteren m.slukt. Het garnizoen van deze stad verdedigde zijn steunpunt met evenveel succes als de verdedigers der stad Munster, die zich nog steeds in de buitenwijken handhaven. De Britten za gen zich gedwongen nog meer verster kingen aan te voeren. Zij namen de haarden van verzet onder zwaar artille rievuur. In het Teutoburgerwoud woeden de beide grote slagen nog met onverminder de kracht. De Britten pogen in het Noor- Omtrent de toestand aan het Westelijk front constateerde de mili taire woordvoerder van de Wilhelm stra sse hedenmiddag in het algemeen, dat het verloop van de strijd gisteren duidde op een overal toenemende Duitse tegenstand. Verrassende situa ties zijn niet meer ontstaan. De woordvoerder wees er vervolgens op, dat de Amerikaanse formaties nog slechts in twee gebieden belangrijke terreinwinsten vermochten te maken. Zo hebben Amerikaanse tankspitsen aan weerszijden van Bielefeld Bad Oeynhausen bereikt. In het gebied van Thüringen zijn eveneens Ameri kaanse tankspitsen, die Suhl voorbij trokken, in de richting Zella-Mehlis opgerukt. Opmerkelijk noemde de woordvoerder nog de verbreding van de aanval van het eerste Canadese en tweede Britse leger tegen de Duit se sector van Arnhem. De Canade zen zijn hier over de Waai getrok ken. Omtrent de ontwikkeling van de toestand bij Wenen en Presburg ver klaarde de militaire woordvoerder, dat de terreinwinsten van het Sowjet- offensief het nodig gemaakt hebben, het Duitse front in Slowakije op een verkorte linie terug te nemen Deze beweging is volgens de plannen en zonder vijandelijke druk aan de gang. Minstens twee sterke stootlegers heeft het Sowjet-opperbevei in het offensief geworpen tegen Wenen en Presburg. Het Internationale Informatiebu reau meldt nog omtrent de strijd in Nederland, dat de Duitse beveiligin gen bezuiden Arnhem op de hoofd gevechtslinie aan de Beneden-Rijn zijn teruggenomen. Voor de IJssel- stelling zijn wederom alle met sterke strijdkrachten ondernomen aanval len der Canadese troepen ineenge stort. De woordvoerder van de -Wilhelmstrasse verklaarde omtrent hét verloop van het front in het Zuidoost-Duitse gebied, dat het ongeveer veertig kilometer ten zuiden van Steinamanger op Duits gebied over gaat» en 'van Güns 'i't over Wiener Neu- stadt en langs het Neusiedler Meer om iets naar het Westen afbuigt om vervol gens om Pressburg heen het gebied van Tyrnau te bereiken. Vervolgens buigt het front weder naar het Oosten om ten slotte in de oude stellingen hij Heiligenkreuz uit te monden. den om het Teutoburgerwoud te trekken. Met verscheidene tankformaties en ver sterkte infanterie drongen zij na zeer hevige gevechten Osnabrtick binnen, waar straatgevechten ontstonden. Het gros hunner formatie^ werd ten Zuidep van het Ems-Wezerkanaal en in de Noor delijke uitlopers van het Teutoburger woud in hevige gevechten verwikkeld en overal afgeslagen. De tweede slag, aan weerskanten van Bielefeld, wordt door het 9e Amerikaanse leger gevoerd, dat Herford en de omgeving van Bad Oeynhausen kon bereiken. Ten Noordoosten van Paderborn .was er gisteren slechts geringe plaatselijke ge vechtsactiviteit. Om Duisbiu-g. dat zich nog sieeds in Duitse handen bevindt, werd ook gisteren verwoed gestreden. Verscheidene aanval len op Soest bleven zonder succes. Aan de Oostelijke flank van de omsingelings- ring van het Rijnlands-Westfaalse in dustriegebied bleven de aanvallen van het eerste Amerikaanse leger ten Wes ten van Briiou steken. Het garnizoen van Kassei verhinderde ook gisteren, dat de vijand verder dan het centrum en het Zuidelijk deel der stad doordrong. De Amerikanen konden uit het gebied van Eisenach naar hec Oosten oprukken en-_Gotha binnendrin gen. De Amerikanen trachten in dit ge bied met grote soootwiggen door het Thü- ringerwald te trekken en aldus het Sak sische gebied binnen te dringen. Her gar nizoen van Meiningen verzet zich nog steeds met succes tegen concentrische aanvallen. In het gehele Ober-Hessische gebied, evenals in de Rhön, de Taunus en het Westerwald is een guerilla ontbrand. Duitse gevechtstroepen hebben hier ver achter de Amerikaanse tankformaties en gebruik makend van het rotsachtige bos gebied met de vele kloven een groot aan tal Amerikaanse ravitailleringscolonnes en vrij grote h'oepenformaties, begeleid door tanks, vernietigd de grnizoenen van kleine plaatsen en dorpen vernietigd en hun wapens en grote goederenvoorraden buitgemaakt. Deze beweeglijke gevechts groepen hebben door de voortdurende be dreiging, die zij vormden, de Amerikanen verhinderd de Kinzigsector te passeren. Ook in de Spessart moeten de Ameri kanen zeer voorzichtig te werk gaan. Zij moeten hun aanvoerwegen beveiligen te gen de talrijke overvallen van kleine, zeer actieve Duitse afdelingen en lijden voort durend grote verliezen, zonder dat zij de schuilhoeken van hun aanvallers kunnen vinden. Vijfde verstrekking van Rode Kruis-goederen Koopbonnen A 397, B 397 en C 502 inleveren ,'s-GRAVENHAGE, 4 April. De secre taris-generaal van het departement van Inndbouw en Visserij maakt bekend, dat ce vijfde verdeling van Rode Kruisgoede ren .als volgt zal plaats vinden. In de distributiekringen, waar het pu bliek vóór Vrijdag 6 April de bestelbonnen a 398, b 398 (noodkaart) en c 503 (inleg vel) bij winkeliers heeft ingeleverd, wordt in de week van 8 tot en met 14 April a.s. het volgende verstrekt: a. tegen inlevering van koopbon a 397: 400 gram brood; b. tegen inlevering van koopbon b397: 500 grilm rijst; c. tegen inlevering van koopbon c 502 (inlegvel)250 gram rijst. Deze goederen zijn gratis beschikbaar gesteld door de Zwitserse Bondsraad door tussenkomst van het Zwitsers comité tot verlening van hulp aan door de oor logsomstandigheden noodlijdende bevol kingen en zullen eveneens" gratis aan het publiek worden verstrekt. Bij het afhalen der goederen, hetwelk moet geschieden in dezelfde winkels, waar de bestelbonnen werden ingeleverd, dienen tevens de volgnummers te wor den ingeleverd en moet voor ontvangst worden getekend op de ontvangstaten. De dagen en uren, waarop de goederen kunnen worden afgehaald, zullen door de plaatselijke distributiedien Ten worden be paald en bekend gemaakt door middel van raambiljetten in de betreffende winkels. Bestelbonnen A 396, 6 396 en C 11 inleveren 's-GRAVENHAGE, 4 April. De secre taris-generaal van het departement van Landbouw en Visserij maakt bekend, dat het publiek in dezelfde distributiekringen, welke zijn aangewezen voor de 5de verde ling van Rode Kruisgoederen, thans voor de 6de verdeling van Rode Kruisgoederen de bestelbonnen a 396, b 396 (noodkaart) en c II (inlegvel) vóór Vrijdag 13 April a.s. dient in te leveren bij de winkeliers. Zo veel mogelijk dient de inlevering te ge schieden bij denzelfden winkelier, bij wien de bonnen voor de voorgaande verdeling van Rode Kruisgoederen werden afgegeven. Binnenkort zal worden gepubliceerd, waar op deze bonnen recht zullen geven en wan neer en tegen inlevering van welke koop bonnen met de aflevering een aanvang zal worden gemaakt. Uit Zevenburgen ontkomen vluchtelin gen bevestigen, dat de deportaties van volksduitsers voor het verrichten van dwangarbeid in de Sow jet-Unie voortdu ren. Het ligt in het voornemen, in de ko mende weken alle mannen tussen 16 en 45 en alle vrouwen tussen 18 en 40 jaar weg te voeren. In de Wilhelmstrasse wijst men er op, dat de door de Westelijke geallieer den aangekondigde sensationele ontwikkeling van de Europese oorlogstoe stand zich gedurende de Paasdagen niet heeft voorgedaan. De Duitse leiding heeft de toestand volkomen in handen. De Duitse tegenmaatregelen, die tegen in het Westen opdringende Britse en Amerikaanse formaties werden genomen en de eerste dagen natuurlijk slechts een zuiver geïmproviseerd karakter kon den dragen, hebben thans een stelselmatig verloop gehad. Dit blijkt reeds daaruit, dat talrijke Anglo-Amerikaanse vooruitgeschoven afdelingen door de Duitse formaties niet alleen uiteengeslagen, doch bijna volkomen vernietigd werden. Ook het buitengewoonjievige Duitse verzet aan de Noordrand van het Ruhrgebjed en in het Maingebied moet in dit verband gezien worden. De Duitse tegenmaatregelen beperkten zich niet tot verzet, doch omvatten ook hevige plaatselijke offensieven. De woordvoerder vestigde er verder de aan dacht op, dat de Duitse formaties pogen weder een samenhangend front tot stand te brengen. Uit tonden wordt voorts gemeld, dat het eerste Amerikaanse leger in de omgeving van Paderborn op enorme Duitse tegenstand is gestuit. Voor het eerst sedert geruime tijd heeft de geallieerde infanterie de tankcolonnes weder ingehaald. In verband met ziekte van den Hoofdredacteur in de periode van 8 Februari tot 6 April j.l. werd de redactie van het „Dagblad voor Noord-Holland" over dit tijdvak ge leid door den heer H. P. van den Aardweg. De heer H. M. C. Schroder, die thans weer hersteld is, heeft met in gang van 7 April do leiding van de redactie weer op zich genomen. Voor de week van 8 t/m 14 Apx-il zijn voor de provincie Noord-Holland de vol-1 gende bonnen geldig verklaard: Brood: 346 en 347 4 rants, brood. Vlees: 348 li rants, vlees. Inleveren vóór Woensdag 11 April: Aardappelen: 349 1 kg. aardappelen. Groenten: 400 2 weken groenten. Suikerbieten: 401 3 kg. suikerbieten. Kaas: 402 100 gr kaas. Zout: 403 250 gr. zout (niet voor Amster- dam). Kindervoeding: B.394 250 gr. kindermeel, voedingssuiker of 210 gr. tarwe- of i kinderbloem. Suiker: E 09 250 gr. suiker. De Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Vis serij maakt bekend, dat in de provin cie Noord-Holland het broodrantsoen met ingang van 8 April a.s. voor per sonen boven 3 jaar tot nader order wordt verlaagd van 800 gram tot 600 gram per wgek. Aangezien voor de week var. 8 t.m. 14 April reeds bonnen zijn aangewe zen voor 800 gram brood, zal voor de week van 15 t.m. 21 April voor deze personen slechts één bon voor 400 gtam brood worden geldig verklaard. In verband hiermede wordt de geldigheidsduur van de bonnen 346 en 347 verlengd t.m. 21 April a.s. Het publiek dient het kopen op deze bon nen zodanig te regelen, dat hiervan 600 gram brood in de week van 8 t.m. ,14 April en 200 gram brood in de week van 15 t.m. 21 April wordt verbruikt. Tezamen met de nader aan te wijzen bon voor laatstgenoemde week heeft men zodoende ook dan 600 gr. brood ter beschikking. Voor kinderen t.m. 3 jaar blijft het rantsoen van 800 gram brood per week dus gehandhaafd. DE POPULAIRE NooRPHOLLANDS&fE WIELREK/MER.JAN LOST DiE GIS TEREN Rie JANSEN ALS» K.OPPELGE.NOOT6. voor. HET Léven K-OÜS

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1945 | | pagina 1