DAGBLAD VOOR NOORD-HOLLAND rE 4DEL rpen N- ALKMAARSCHE EDITIE BONNENLIJST THEATER ilALE 1ATINÉE >ren andam" STAD EN OMGEVING BERICHT. |kersknecht i> per 1 MeL ledrijf. Br. no I v. blad te monteur Jnleg en répara- kracht instal- fren en een nonteur reparatie van enz. enz. bur. Radio |raat 17, Hoorn, il-planten 'WART, Wijzend Ispel. KSCHOOL 63, Enkhuizen. Isuren voor de lessen zijn- van- 10—12, n.m. 6—7.30 uu |s bij voldoend cischr. v. nw 18 en 19 April 1 van 25 uur. Dir. A. BREVE. ttDAM [>ril, des midd. drie poppenkast in.m.v. Tippy, leerde hond. bal con 1.25. om 6 uur I'S ORKEST!! EVERWIJIC (ïhouden van nheden. Men blijven ver- vrij vuur |taat, dat man gesteld kan h. betreffend© fikring, opgave van dit blad |m, vraagt voor i.U.L.O.-diploma. yen sollicitaties BOEKE te fuitzichten en van leeftijd, fthten tot de van gast n 25-jarige ïofoon vak- >rig. Zweeds 20, 22 en mofoon- en vang ik de ïplaten, o.a. i Ja, Frans inz Munso- -orkest enz. bnreparatie- ek VOORD AM 9, ALKMAAR VRIJDAG 20 APRIL 194i van 22 April tot en met '28 April. 408 400 gram brood. B 452 400 gram brood. Nieuwe vóór-inleveringsbonnen, in te leveren vóór 26 April: 409 1 K.G. aardappelen. B 453 250 gr. kindermeel of voedings- suiker of 210 gr. tarwebloem. C 06 100 gr. kinderdrankpoeder. Aflevering op deze bonnen mag eerst ge schieden vanaf 30 April. Reeds aangewezen waren: Voor aardappelen 345, 349, A en B 390 tot 28 April, 406 tot 5 Mei. Voor kindervoedsel B 394, B 368 tot 28 April, B 451 tot 5 Mei. Voor suikerbieten 401 tot 28 April, 407 tot 5 Mei. Voor vleesch 344, 348 en 4ü5 tot 28 April. Voor melk E 10, D 07, C 04 en B 02 tot 28 April. 402 kaas, 403 zout, E 09 suiker, A en B 383 spijsolie, 326 verv.middelen, R 04 boter tot 28 April. 45 v. d. tabakskaart voor 45 gr. scheerzeep tot 12 Mei. Bonnen voor brood, vleesch en spijsolie mogen eerst bij aflevering der goederen aan de winkeliers worden afgegeven. Ongeoorloofde voor-inlevering kan tot misbruik ten nadeele van het publiek aan leiding geven. Bij deelname aan de warme maaltijden der Centrale Keuken moet worden ingeleverd bon 406 voor aardappelen. Het koopen op nieuw aangewezen bonnen is alleen voor brood op Vrijdag 20 April 1945, des middags van 12 uur af, geoorloofd. Voor de overige artikelen is het koopen eerst met ingang van Maandag 23 April 1945 toegestaan. WATERTOEVOER. Behoudens onvoorziene omstandigheden zal er dagelijks van 8-16 uur water gegeven worden. Waar er allerwegen aangedrongen wordt op zuinigheid, om zoolang mogelijk van het duinwater te kunnen profiteeren, doen ook wij een beroep op een ieder om de grootst mogelijke zuinigheid te be trachten. 10 MUD ERWTEN GESTOLEN. Uit een pakhuis van den heer de Vries aan het Luttik-Oudorp werden verleden week Woensdagnacht 10 mud erwten gestolen, terwijl van een schuit van de firma Schot aan de Voormeer 4 ton aardappelen wer den ontvreemd. NIST na acht uur op straat. De politie heeft opdracht streng op te treden tegen personen, die zich, ondanks het verbod, na acht uur op straat bevinden. Nog steeds zijn er lieden, die zich niet aan de verbodsbepaling storen en zoo zag de' politie zich Zondagavond zelfs genoodzaakt waarschuwingsschoten te lossen. Ook de Feidgendarmerie treedt krachtig tegen over treders vSn**trert verbod op. Men zij dus gewaarschuwd. J. A. B. FENIJN f. Op 72-jarigen leeftijd overleed te Alk maar de heer J. A. B. Fenijn. Destijds was de heer Fenijn een bekend stoffeerder ter plaatse. Hij was medeoprichter van den Alk- maarschen Bestuurdersbond eu van de af- deeling Alkmaar der S.D.A.P. waarvan hij vele jaren een der vurigste strijders was. Toen, de S.D.A.P. en de moderne vakbe weging meer en meer geleid werden door gesalarieerde functionuarissen en het rwvo- lutionnaire elan van deze beweging steeds meer op den achtergrond werd gedrongen, vervreemdde de heer Fenijn van de bewe ging, die eens zijn volle liefde had. In de middenstandsbeweging heeft hij in Alkmaar, toen hij een zelfstandige zaak had geves tigd, ook nog een niet onbelangrijke rol gespeeld. Heftig 6treed hij, als bewoner van de He kelstraat, destijds voor de demping van het Verdronkenoord, waarin de Eaatbewoners, vertegenwoordigd door den heer Jb. Cloeck, een nadeel van hun belangen zagen. Uit een stedenbouwkundig oogpunt mengde zich destijds prof. Valkenier Kips uit Delft in den strijd en -geheel Alkmaar vermaakte zich over de geestige wijze waarop Fenijn den prof. van antwoord diende door zijn betoog aan te vangen met de opmerking: „nu de Cloeck een Kip heeft uitgebroed". Voor onze courant schreef hij eenige jaren een rijmkroniek, die zeer gewaardeerd werd. Een veeljarig verblijf in Duitschland had tengevolge, dat hij min of meer van ons volk vervreemdde. W. BRUiN f Op de Algemeene Begraafplaats werd Zaterdag het stoffelijk overschot van den heer W. Bruin, de voormalige vraagbaak van het bekende advocatenkantoor van wijlen Mr. W. O. Bosman, ten grave ge dragen. De heer Bruin bereikte den leeftijd van 67 jaar. Ondanks het feit, dat hij geen academische opleiding had genoten, was hij, dóór zijn scherp intellect en zijn groote wetskennis, de vraagbaak voor vele juristen. Als regent van het Burgerweeshuis en regent, van verschillende Hofjes heeft hij voorts de gemeenschap gediend. DE BALDADIGE JEUGD. In den Bergerhout, op het bolwerk, in de Oosterstraat en op tal van andereplaatsen .is de jeugd bezig de van hout gemaakte schuilkelders te sloopen. Dit hout, dat reeds eenige jaren met grond bedekt is geweest, is gedeeltelijk verstikt. Het sloopen geschiedt bovendien zoo onoordeelkundig, dat het niet kan uitblijven of vandaag of morgen worden de kinderen onder het neerstortend zand bedolven. Het is daarom wenschelijk, dat Gemeentewerken deze schuilkelders, die toch geen beschutting meer kunnen op leveren, opruimt. DROEVIG ONGEVAL. De 52-jarige vertegenwoordiger van de N.V. Hoogenstraaten, de heer H. deR., had 29 Maart het ongeval over een boom van een wagenlemoen te vallen en met zijn hoofd op den anderen boom van het lemoen terecht te komen. Aanvankelijk leek het on geval geen ernstige gevolgen te zullen heb ben, doch spoedig bleek, dat er een bloed uitstorting in de hersenen had plaats gehad, zoodat de man, na 14 dagen in het zieken huis te zijn verpleegd, tengevolge van het ongeval overleed. SYMPATHIEK INITIATIEF. Nu men van gemeentewege, ondanks her haaldelijk uitgeoefenden aandrang, er nog steeds niet toe is overgegaan om de trot toirs van de stobben der afgezaagde hoo rnen te bevrijden, zijn een aantal personen op eigen initiatief daarmee begonnen. Het is een zwaar werk en den lieden, die dezen zwaren arbeid op zich hebben genomen, komen zeker de stobben ais brandstof toe, terwijl het stadsbeeld, door hun arbeid, er in ieder geval beter op wordt. Door het ontbreken van electrischen stroom kan ons blad in den vorm van den laatsten tijd niet meer verschijnen. Zoo goed mogelijk zal getracnt worden een Alkmaarsclnt editie van het Dagblad voor Noord-üoiland te verkrijgen, welke aan net einde van de week verscmjnt, dus éénmaal per week. In dit blaadje kunnen advertenties opge nomen worden voor zoover de ruimte uet toelaat ad 20 ct. per mm. inzendiuö ua.a- van zoo vroeg mogelijk, omuat zuuwex zuuuu jils drukken geheel met handkracht moei ge schieden. Een besliste plaatsing kan niet worden toegezegd, deze zal gescniedeu in de volgorde van binnenkomst. De oude abonnementsprijs bnjft onver anderd; de geweldig groote kosten van expeditie in den iaatsten tijd enz. en de bezoldiging van Uet' geheele personeel van ons bedrijf in Alkmaar, dat vanaf öepteinuer 1944 geheel stil ligt, maakt dat nounig. DE DIRECTIE. WINKELSLUITING. nv.Onder goedkeuring van den Secretaris-Gene- raal van liet Departement van Hanaei, iNijvei- heid en Scheepvaart heelt de Burgemeester van Alkmaar de aan de rijwielhandelaren veiieende bevoegdheid om hun winkels des Lhnsuags na 13 uur gesloten te hebben voor onbepaaiuen tijd verlengd. BURGERLIJKE STAND. Woensdag 28 Maart. GeborenHelena M., d. v. J. F. rvaiksma en tl. G. Fias. Margaietha O., d. v. H. Ih. Dauer en 1, Gioot. WiinennusJ J ,z. v. W.J.huuman en M. M. Ihoes. Antnoriy tl. M z. v. i— van der Voet en A. E. Maiuius. Henoncus G. J., z. H. P. Bek en C. A. Buijsman. 1 nomas J. t. z. v. h. H. Hoistede en A. S. O. de Vues. Overleden: Cornells J. Smit, 2 mnon. Antje Ranzijn, geh. m. T. kaandorp, 81 j. Asauia m. J. van den Berg, geh. in. A. Groot, oo jr. Jan Schot, geh. nr. J iviundel, 44 j. Jouannes A B. Fenijn, geh. m. M. B. Kaarsmaker 7z j. Aaije Groen, 57 j. Hermanus de Groot, weoi, van rL Ulivler, b(J jaar. Dinsdag 3 April Geboren: Trijntje M., d. v. P. Fiaijtema en D. van der Laan Remoldus W. M., z. v. N. W. Barhorst en M. J. A. Kroeders. üirk J., z. v. J. C. Koesemans en A. C. Kiewitt. Freoerik U., z. v. G. Berkenbos en F. E. A. F echter. Machiel z. v. J. W. ten Brink en W.Jacobs. KOuerirt., z. v. J. W. Bakker en J. Lastdrager. Marianne, d. v. J. A. Schuursma en L- Swoboda. Johannes g., z. v. P. J. Regtien en C. de Groot, henuncus A., z. v. A. Wesselius en H. M. den Engelsman. Reinder, z.v. R. Zoethout en F. de Boer. Geiard P., z. v. P. Faber en J Loen. Elizabeth A.M., d. v. B. P. C. Timmermans en C. G. A. van Lin. Lute W., z. v. L. Schutte en C. Zomerdijk. Gertrudis J. M., d. v. P. Th. B. Ris en G. Mo lenkamp. Joke W., d. v.ij. M. Vellingaen H.W, Nieboer. Petronella M., d v. J. W. Randshuizen en H. A. de Vries. Gehuwd: Cornells de Vries en Margaretha J. F. Wamelink. Overleden: Aafje Spaan, wed. v. J. Mienis, 88 j, Theodorus L. Veldhuizen, 17 j. Petrus H Witte, wedr. v. M. Vreeker, 58 j. Eddy Smit, 12 dgn. Maartje Kool, geh. m. J. Bruin, 60 j. Donderdag 5 April. Geboren: Gei da M., d. van J. W. Ion en J. H. M. v. Drunen, Lodewijk J., z v. J. W. Wage- naar en J. E. Hijmans. Aibertus H. z. van K. Johannes en A L. Kramer. Elsje W.t d. v. H vleiman en E. M. van ruin. Helena, Chr., d. v. G. van Dijkhuizen en J. van der Vlies. Gehuwd: Jan B,om en Maartje Korstman. ■Simon Wagemaker en Aaltje Brink. Hugo W. Schut en Johanna A. Vossenaar. Oveileden: rviaas oood, geh. m. G. de Vries, 84 j. Albert Henkes, geh. m. A. Bruijn, 66 jaar. Maartie Vader, wed. v L. Eaiverdijk, 84 tva Witsen, wed. v. P. J. Smit, 76 j. Anna C. Sctiooii- hoven, geh. m. H. Meybeig, 40 j. )AM (OOST)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Dagblad voor Noord-Holland: Alkmaarsche editie | 1945 | | pagina 1