UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. DE ANNEXATIE - KWESTIE OPNIEUW AAN DE ORDE. Vrijdag 16 November 1945 Eerste Jaargang No. 1 Redactie - Secretariaat Klieftstraat 12, Hippolytushoef, Wie-ringen. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Dinsdags en Vrijdags. Abonnementsprijs I 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. AAN DE INGEZETENEN VAN DE GEMEENTE WIERINGEN EN AAN DE AL OF NIET GEËVACUEERDE WIERINGERMEERBEWONERS. Van verschillende zijden, zoowel uit de gemeente Wieringermeer als Wieringen, is reeds sedert geruimen tijd de behoefte gevoeld aan een EIGEN blad, waarin de diverse stroomingen uit de bevolking op de juiste wijze hun stem kunnen doen hooren en waarin voor beide gemeenten de officiëele kennisgevingen, diverse mededeelingen en nieuwsberichten ter kennis van de ingezetenen kunnen worden gebracht. Naar aanleiding hiervan is door een groep personen, samenge komen uit de verschillende richtingen, een Stichting tot uitgifte van een Nieuws- en Advertentieblad voor Wieringen, Wieringermeer en omstreken, in het leven geroepen. Met opzet is dë Stichtingvorm gekozen, omdat de doelstelling NIET is het dienen van commercieele belangen, maar enkel en alleen de bevordering van het algemeen belang. In dit blad zullen voortaan worden opgenomen alle officiëele publicatie's van de beide gemeenten van het Rentambt Wieringer meer het Heemraadschap Wieringermeer enz. Verder de mede deelingen van den Dienst Wederopbouw Wieringermeer en van de Vereeniging voor Bedrijfsvoorlichting Wieringermeer. Ook de predikbeurten en ander kerkelijk nieuws zullen naar we nopen regelmatig en zoo volledig mogelijk wc-rden afgedrukt. Het plaatselijk nieuws van Wieringen, Wieringermeer en omstreken en verder in het kort het algemeen nieuws, zult U ook in ons blad kunnen aantreffen. Aan allen die dit wenschen zal de gelegenheid gegeven worden hun meening over onderwerpen van belang kenbaar te maken, mits op gepaste wijze. En ook voor hen die willen adverteeren worden natuurlijk de kolommen gaarne opengesteld. De Directie en Administratie zullen verzorgd worden door kan toor Ridder (tijdelijk gevestigd Markt A 84 Schagen), terwijl als verantwoordelijk Redacteur, tevens Redactie-secretaris zal optreden e de Heer N. H. Klomp, Klieftstraat 12, Hippolytushoef. Als Redacteur voor Wieringermeer is benoemd de Heer J. M. de Graaff, Ooster- haven 46, Medemblik. Het is de bedoeling, dat „Flevo-Bode" voorloopig tweemaal per -week gaat verschijnen. Gaarne spreken wij den wensch uit, dat dit blad nu en in de ttoekomst steeds een welkome gast in Uw woning mag zijn. Het Stichtingsbestuur, G. P. KISTEMAKER, VOCTZ. L. NIEMEIJER, Secr. H. A. GIESEN. J. BEEKER. t -i D. TROOST. F. BONTKES. L. FEIKES. Na dit inleidend woord legt het bestuur der stichting ons de verdere zorg voor de Flevobode in handen. Een moeilijke doch ook een dankbare taak, omdat hier een gelegenheid wordt geboden onze beste krachten in te zetten, eenerzijds om in een reeds lang gevoelde behoefte te voorzien, anderzijds een t uiteengeslagen gemeenschap, mede de kracht te hergeven zich op een, naar wij vertrouwen, hoopvolle toekomst in te stellen. WIERINGERMEERDERS, waar gij U thans in den lande moge bevinden, •wij zullen trachten U te bereiken. Trachten U op de hoogte te houden van al datgene wat in den polder gebeurt, staat te gebeuren of, in zijn en Uw belang daarbuiten wordt ondernomen, totdat ook voor U het tijdstip is aangebroken in de komende nieuwe samenleving van de Wieringermeer te worden opge nomen Trachten ook, diegeneni die reeds met de schamele resten van hun have in den polder zijn teruggekeerd en daar met hernieuwde energie aan den opbouw zijn begonnen TE DIENEN. Voor de bestaande nog hechte gemeenschap op WIERINGEN achten wij ons geroepen tot volledige voorlichting omtrent datgene wat in engeren zin de belangstelling opeischt de aandacht op geestelijk economisch of politiek terrein verdient of anderzins naar voren moet worden gebracht. Ook het zoozeer gewenschte nauwere contact tusschen plaatselijke overheid -en publiek kan thans worden hersteld. Wij weten thans reeds met zekerheid dat de Flevobode op Wieringen met vreugde wordt begroet dat dit blad zal zijn een lafenis voor de naar nieuws omtrent het eigen land dorstende Wieringermeerbewoners, terwijl haar waarde ook voor de naaste omgeving spoedig zal blijken. DE REDACTIE. Het een ieder <v3 maken Door eer^ij^^^^J^nd, Zijn de zaken Die men wereld vindt. HOE DE FLEVOBODE WORDT BEGROET. Groot is het aantal sympathie betuigingen voor het initiatief der Stichting ,.Flevobode." Wij achten het een voorrecht daaronder ook een bemoedigend woord van den WelEr. Gestr. Heer Ir. A. Ovinge, in zijn kwaliteit van rentmeester dc^- Domeinen te hebben aangetroffen. Bij het verschijnen van de nieuwe krant, een kort woord ter begeleiding, ook van de zijde van het Domeinkantoor in de Wierin germeer. Wij kunnen ons voorstellen, dat dit verscnijnen door hen, die aan de voorbereiding hebben gewerkt, met spanning word tegemoet ge zien. Zal de krant het doen Zal de inhoud kunnen beant woorden aan het gestelde doel en de belangstelling gaande maken van breede lagen der bevolking- in deze beide gemeenten, die zoo verschillend van aard en opbouw zijn Dit. moet worden afgewacht, doch wij hopen, dat reeds na korten tijd deze inwoners, met een kleine variatie op de spreuk op het monument te Wieringerwerf, zullen kunnen zeggen „Hier werd wat goeds geboren „Bouwt voort De Rentmeester der Domeinen. Ir. A. Ovinge. De Bilt seint Een week geleden liet het Metereolcgisch Instituut te de Bilt door middel van pers en radio bekend maken dat een „koudegolf" met rassche schreden ons land naderde. Het bericht werd met gemengde gevoelens begroet, doch de wenk ter harte genomen. In allerijl worden aardappelkui len in gereedheid gebracht, dahlia- bollen (denkt U er om!) gebor gen, andere voorzorgsmaatregelen getroffen en.... men wachtte gelaten af. Koning Winter, blijkbaar inge licht over onze penibele brand- stoffenpositie, bedacht zich echter en blies zijn kouden adem in an dere richting. Als gevolg van deze gewijzigde omstandigheid seinde de Bilt „Wordt verwacht, storm uit het Noord-Westen." Deuren en ramen werden extra verzegeld, de schip pers haalden hun booten omhoog en sjorden hun schepen extra vast. Men was voorbereid Zondag kregen we mist en regen. De daarop volgende dagen wer den de voorspellingen op vorst herhaald. Mogen we thans mis schien rekenen op hagel en sneeuw Apropos, het weer is nu eenmaal onberekenbaar en menschelijke berekeningen hebben hier gefaald. Het blijft raadzaam de weer voorspellingen niet te veron achtzamen en ijstrui en jumper toch maar gereed te houden. Bij manifest richt een aantal vooraanstaande landge- nooten zich met grooten ernst tot het Nederlandsche volk. „Als in 1648 en 1815 zijn de grenzen van Europa aan de orde. Als in die dagen zijn wij geroepen aan de veranderingen mede te wer ken. Groote beslissingen worden van ons gevraagd, die niet alleen •Je huidige generatie, maar ook het nageslacht zullen binden. Het gaat om de toekomst-ge plaats van Nederland in de rij der volkeren, en c.en toekomstigen vorm en de kracht van ons vaderland. Duitschland heeft ons enorme geestelijke en materieele schade berokkend. Wanneer deze niet wordt vergoed, is de opbouw van eert nieuw en welvarend Nederland nagenoeg onmogelijk. Alleen in den vorm van grond is Duitschland in staat ons een deel van de schade terug te betalen. Geschiedt dit niet, dan zullen wij gedurende een onafzienbare -reeks van generaties gebukt gaan onder den last ons door de Duitsche agressie opgelegd. E ooi Duitsche schuld is het probleem van de overbevolking in ons land nog minder oplosbaar geworden, daar tal van bestaansbrohnen zijn vernietigd. Géén gc-biedsaanhechting wil zeggen, dat vele Ne derlanders naar den vleemde zullen moeten emigreeren, met alle bittere nadeelen van dien. Eike oorlog heeft tot wijziging van grenzen geleid. Vrees is een slechte raadgeefster. De angst voor nieuwe Ehiitsche agressie moet bovendien ons eerder doen besluiten mede door gebiedsuitbreiding onzerzijds den terugkeer van een krachtig Duitschland onmogelijk te maken, dan ons verlammen en van gebiedsuitbreiding doen afzien 10 Mei 1940 heeft ons geleerd, dat Duitschland geen voor wendsel noodig heeft ons land aan te vallen, dat naar Duitsche mcening slechts een aanslibsel van Duitsche rivieren is. In overname van Duitsch gebied ligt voor ons land een mogelijk heid om de schade hersteld te krijgen en tot nieuwe welvaart te geraken. In 1648 en 1815 waren het enkelen, die voor ons beslisten thans moet het volk oordeelen. In diep besef van hun verantwoor delijkheid vragen ondergeteekenden U daarom de gedachte van gebiedsuitbreiding met alle kracht te willen steunen, zoodat de Neaerlandsche Regeering uit naam van ons volk voorstellen kan doen bij den Raad der Vereenigde Volken." DE ZIN VAN ONZEN STRIJD IN 1940. jTVRIE keer in de nieuwste ge- schiedenis heeft Nederland invloed uitgeoefend op den loop der wereldgeschiedenis, betoogt kapitein B. Koning in de „Pen- Gun". Den eersten kee-r was het bij Quatre Bras op 16 Juni 1815. Daar weerstonden de Nederlanders, on der den Prins van Oranje, de machtige aanvallen van den „dap perste der dapperen" maarschalk Ney, waardoor Wellington met zijn Engelschen, die prettig in Brussel aan het feestvieren was, gelegen heid kreeg om nog bijtijds in slagorde aanwezig te zijn bij Wa- terloo. Hadden de Nederlanders hier niet zoo voortreffelijk werk gedaan, dan zou Napoleon zonder twijfel Wellington hebben vernie tigd en was een tweede Fransche overheersching ons deel geworden. De tweede keer. dat ons kleine land de wereldstrategie en politiek een andet-e richting gaf, was in Augustus 1914, toen von Moltke het risico van een schending van de Neaerlandsche neutraliteit niet aandurfde, wegens onze toene mende militaire kracht. Hij vrees de, dat zijn rechtervleugel te veel verzwakt zou worden. De op- marsch langs onze grens naar Visé en de nieuwe opstelling van de troepen ten Westen van ons Z.-Limburg kostte den Duitschers vier dagen. Indien zij met hun rechtervleugel, bij de verdere ont wikkeling van den strijd, vier da gen eerder bij de Marne het groote keerpuht in den oorlog 19141918 hadden kunnen zijn. dan was de afloop van den strijd wellicht een heel andere geweest. Mei 1940 A LS in den vroegen morgen van den lOden Mei 1940 onze regeering bezweken was voor het Duitsche ultimatum, dan waren in den loop van dien ochtend de Duitsche gemotoriseerde en geme chaniseerd de eenheden aan onze kust gekomen. Daar hadden zij dan onze geheele koopvaardij- en visschersvloot gevonden. In den loop van den middag en avond zouden zij hun troepen hebben ingeladen. En in den vroegen mor gen van den 11 den Mei hadden zij onder dekking van hun Luft- waffe en voorafgegaan door de duizenden parachutisten, die nu in de vesting Holland moesten op treden, een landing op Engeland kunnen uitvoeren. En die landing zou vermoedelijk zijn geslaagd, want men was op 10 Mei 1940 in Engeland ten eenen male niet voorbereid op een in vasie. Kustversterkingen waren niet aanwezig en Churchill heeft zelf gezegd dat na Duinkerken er in geheel Engeland geen 50 bruik bare tanks waren om bij een eventueele invasie tegen de Duit schers op te treden. Op 10 Mei was zelfs de „home defense" in Enge land nog niet georganiseerd. Dat geschiedde pas na Duinker ken. Op 10 en 11 Mei hadden de Duitschers dus een ongelooflijke kans. Dat het hun niet gebukt is, is voor een zeer groot deel aan onzen weerstand te danken ge weest Het is niet ondienstig om dit nog eens goed naar voren te bren gen, niet alleen voor ons eigen volk dat hierin een antwoord heeft op de veel gestelde vraag „was het wel nuttig, dat wij in 1940 hebben gevochten," maar ook voor onze internationale positie. Onze weerstand in Europa is een der belangrijkste factoren ge weest, die Engeland hebben ge red, zooals onze weerstand in In- dië zoo belangrijk is geweest voor de redding van Australië

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1945 | | pagina 1