UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. Crisismaatregelen nu en in de Toekomst Dinsdag 20 November 1945 Eerste Jaargang No. 2 Redactie - Secretariaat Klieftstraat 12, Hippolytushoef, Wie-ringen. Administratie en directie R. J. R i d d e r, Markt A 84, S c h a g e n. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst DE VOEDSELCOMMISSARIS SPRAK TE WIERINGEN. BELANGRIJKE MEDEDEELINGEN LOONOPDRIJVING DOOR BOEREN GELAAKT. Vrijdag j.1. sprak, op uitnoodi- ging van de afdeeling Wieringen oer Holladsche Maatschappij van Landbouw, in het lokaal van den'; Heer S. Kaan te Hippolytushoef, de Heer Joh. de Veer, Wnd. Voed- selcommissaris voor Noordholland,' met als onderwerp „Crisismaatre gelen nu en in de toekomst." I De zaal was in alle hoeken ge-] füld. Om ruim acht. uur opent de voorzitter, de Heer S. Bakker Mz. j de vergadering, heet allen harte-] lijk welkom, in het bijzonder den Heer de Veer, en hoopt dat de besprekingen een nuttig karakter zullen dragen. Het verheugt spr. dat ook vele hier geëvacueerde boeren uit de Wieringermeer blijk van belangstelling hebben gege ven. Hieruit spreekt, wel de goede verstandhouding met onze nabu ren. Hierna wordt het woerd ge geven aan den spreker van dezen avond. De Heer de Veer, hierna het woord verkrijgende, dankt het bestuur voor de uitnoodiging om hier vanavond voor de Wieringer boeren te mogen spreken. Het contact met den Voedselcommis- saris en den boer wordt hierdoor inderdaad versterkt. Het is voor de eerste maal, dat hij weer eens voor een afdeeling van de Holland- sche Maatschappij van Landbouw kan spreken. Na de crisismaatregelen sinds 1932 in vogelvlucht te hebben ge schetst, deelt spreker met betsrek king tot de paarden mede, dat a.s. Maandag de paardentaxatie- markten zullen worden opgeheven. Voor het koopen van paarden blijven de aankoopvergunningen] van kracht, doch men kan nu koopen waar men dat wil. Er is nu een dwingend aanbod van jon-! ge paarden. Door het gebruik vanj machines zullen zeer zeker ruimer; paarden aan de markt komen, al-] hoewel zich den eersten tijd nog wel moeilijkheden zullen voordoen, j Men moet bedenken, dat vele goede gebruikspaarden door den] bezetter zijn gevorderd, en toen de regeering geen medewerking meer wilde verleenen tot het ver deren van paarden, lokte de Duit-- sche Weermacht z.g.n, wilde vor deringen uit, tengevolge waarvan vele bedrijven niet meer de be- schikking hadden over behoorlij ke gebruikspaarden. Na de capu- j tulatie moesten noodgedwongen interne vorderingen worden ge houden om de totaal gedupeerden' nog eenigermate te kunnen hel pen. Wat betreft het rundvee, deelt, spreker mede, dat deze week ook de taxatiemarktcn voor rundvee, hebben opgehouden te bestaan. Men kan nu weer op aankoopver gunning vrij koopen. De rundvee- Ie vering blijft echter voorloopig nog van kracht. Vooruitloopen kan men de. zaken niet geheel, doch de verplichte veelevering zal 1 September 1943 HOE OaqfLEVOBODE WORDT ^BEGROET. zeker nog tot duren. De aanslag 1945 wordt berekend op basis van het aantal stuks vee boven 1 jaar per 1 De cember 1943. Dit kan niet anders omdat opzettelijk in 1944 geen inventarisatie werd gehouden. Wars dit wel het geval geweest, ciau zou zeer zeker nog veel meer sclujnen van deze krant vee zijn kwijtgeraakt, door leve- ring en vordering vanwege den bezetter. „Echter kan ik wel", al dus spreker, „met zekerheid zeg gen dat op deze basis de aanslag gunstig is te noemen aangezien gebleken is, dat in 1944 meer vee boven 1 jaar aanwezig was op de bedrijven dan het jaar daarvoor. Mocht blijken dat er op sommige bedrijven inderdaad minder vee in 1944 was dan in 1943 dan kan hierop bij den plaatselijken Bu-' reauhouder gereclameerd worden.", Verder is weer de mogelijkheid' beftU_^ en opengesteld tot het. koopen van' bonnen ter voldoening van denJ leveringsplicht. Afgeloopen Don derdag waren de prijzen variee- rende van 20 tot 35 cent per kg. Hooger dan 50 cent behoeven geen bonnen gekocht te worden aange zien voor dezen prijs altijd bon nen bij den Voedselcommissaris kunnen worden gekocht van het z.g.n. verrekeningsfonds. Voor Noordholland is de aan slag 1945 vastgesteld op 130 kg per rund boven 1 jaar. Elk district kan de aanslag regelen d.w.z. dat1 n, wler^gen naar kwaliteit van grasland deze Aan de ingezetenen van Wieringen. Voor mij ligt de „Flevo-Bode", 1 eerste jaargang, No. 1. E i n d e 1 ij k Eindelijk, omdat er aan het ver die er goed verzorgd uitziet en in forsch fermaat uitkomt heel wat is voorafgegaan. Zij heeft de ge- bcortemoeilijkheden echter goed doorstaan. Ik wil U niet vervelen met de voorgeschiedenis van de totstand koming, maar wel hoop ik dat de jonggeborene voorspoedig moge opgroeien, al ontveins ik mij niet dat zij ook nog de kinderziekten zal moeten doorstaan. Gezien echter de namen van hen, die zitting hebben genomen van hen die directie en redactie vor men, twijfel ik €4* niet aan of met voortvarendheid en tact zullen alle moeilijkheden het hoofd kun nen worden geboden. Ik juich deze uitgave toe omdat hiermede inzonderheid in Wierin gen in een behoefte wordt voor zien. Tenslotte spreek ik de wensch uit, dat deze „Bode" niet alleen moge leven, groeien en bloeien, maar tevens dat het de zoo ge- wenschte samenwerking tusschen Dit blad verschijnt Dinsdags en Vrijdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. Naar aanleiding van een ge- Het een ieder naar den schil met de Cummunisten heeft zin te maken Generaal deGaulle ontslag geno- Door een elkeen bemind, men als tijdelijk president van'Zijn de moeilijkste zaken Frankrijk. j Die men op de wereld vindt. aanslag verminderd of verhoogd kan worden. Echter moet de 130 kg. per rund er komen. De stam boekfokkers krijgen een extra aanslag van 10 kg. per rund. Verhooging van het vleeschrant- soen, dat momenteel 150 gram bedraagt, achtte spreker voorloo pig nog niet mogelijk, aangezien eerst de veestapel weer op peil dient te worden gebracht. De im port van 6000 ossen uit Ierland legt voor onze bevolking nog geen gewicht in de schaal. Ook zullen de geteisterde gebieden weer op het oude peil gebracht moeten worden. Vandaar dat den laatsten tijd veel koeien naar het Zuiden zijn geleverd, en dit kan voorloo pig nog voortduren. Pas als de bedrijven weer over voldoende vee beschikken en kunnen aanfokken. kan de verplichte rundveelevering worden afgeschaft. In verband met de voederpositi2 zullen de varkens nog aan beper king onderhevig blijven. De hoe veelheid granen is hiervoor niet voldoende omdat hiervan ook nog geconsumeerd moet worden. De fekzeugentoewijzingen werden echter uitgebreid, zoodat weer een voldoend aantal biggen is te verwachten. Voor de huisslach- tingen is een alleszins gunstige regeling getroffen. Wieringermeer zal bevorderen. Dat uit deze samenwerking iets goeds kan worden geboren moge blijken uit het eerste nummer van deze courant. De Burgemeester van Wieringen, L. C. KOLFF. NIEUWS IN HET KORT. DE JAT DEED NIET ONDER VOOR DEN MOF. Volgens „The Daily Mail" kwam kort voor de capitulatie een groep geallieerde krijgsgevangen op Borneo in een ware doodenmarsch vrijwel geheel om. Uitvallers van deze voor de reeds uitgeputte gevangenen te geforceerde marschen werden op gruwzame wijze omgebracht. Slechts 6 van de 1800 zijn tot dus verre teruggevonden. De verantwoordelijke Japansche officieren zijn gearresteerd. Zaterdag j.1. zijn de vonnis sen geveld in het proces tegen de beulen van BergenBelsen en Auschwitz. De hoofdschuldigen o.a. de beruchte Joseph Kramer, Dr. Fritz Klein, Weingartner, Hoszler en Irma Greese werden veroordeeld tot den dood door Deze" dieren «Poging. behoeven niet meer gewogen te worden. Een maximum gewicht van 90 kg. voor varkens en 150 kg voor fokzeugen zal worden aan gehouden. Voor varkens beneden dit gewicht kan weging worden aangevraagd bij den P.B.H. De schapen zijn reeds lang vrij KNOLLEN VOOR CITROENEN. Een winkelier te de Weere (Hoogwoud) verkocht aan geëva- CUeerdje Wieringermeerboeren (zelfverzorgers) margarine op de boterbonnen. De hierdoor voor hem beschikbaar komende room- HET PEIL VAN VANDAAG. Het waterpeil in de Wieringermeer bedroeg heden morgen 8 uur, gemeten op 3 punten, 3.05 M. A. P. Bij het dichten van het dijkgat was dit 0.38 M. A.P. zoodat het peil reeds met 2.67 M. is gedaald. Daar zich bij de aanvang der bemaling ongeveer 600 millioen kubieke meter water binnen de bedijking bevond, is thans dus ruim 3/4 gedeelte verwijderd. Reeds is ongeveer 5000 H.A. drooggevallen. AMERIKAAN SCHE IIULP BIJ DE DROOGLEGGING. In de afgeloopen week konden drie van de Amerikaansche hulp gemalen te Kolhorn in bedrijf worden genomen. In ons volgend nummer zullen wij hierop nader terugkomen. DE N.A.C. EXIT. De Nationale Adviescommissie kwam Vrijdag voor de laatste maal bijeen. Voor de vier vacatures in de Staten-Generaal, wegens het bedanken voor benoemingen on vervuld gebleven, werd een nieu we aanbeveling vastgesteld. De wnd. Voorzitter, de Heer Vorrink, constateerde, dat nu de voorloopige Staten-Generaal met ingang van heden (Dinsdag 20 Nov.) in functie treedt, de taak van de Nationale Advies Commis sie als geeëindigd moet worden beschouwd. De Minister-president Prof. Ir. W. Schermerhorn sprak woorden van dank tot de leden dier Com missie. In de vacatures van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, ont staan door het niet aanvaarden van hun benoeming door Prof. Dr. J. H. W. Verzeijl en Dr. J. P. Kruijt te Utrecht, heeft de benoe mingscommissie voor de voorloo pige S. G. tot leden van die Ka- mei' benoemde Mr. D. U. Stikker te Amsterdam en N. Stufkens 'te De Bilt. De Heeren J. B. Vlam te Hen gelo (O.) en Mr. C. A. M. ten Ha gen te Nijmegen zijn door dezelf de commissie benoemd tot leden van de Tweede Kamer der Sta ten-Generaal in de plaats, van Mevr. Dr. H. Verweij -Jonker te Eindhoven en H. W. van Randwijk te Amsterdam, die eveneens voor hun benoemingen hadden bedankt. De Vereenigde Staten, Groot- Brittannië en Canada hebben be kend gemaakt, dat het geheim van de atoombom voorloopig niet onthuld zal worden. Door c'e Nederlandsche Re geering zal uitlevering worden ge vraagd van Seys-Inquart en Rau- ter. Evenals Generaal Christian- sen zullen zij moeten terecht staan voor het Bijzonder Ge rechtshof te 's-Gravenhage, teza men met nog andere nazi's, die zich aan de tallooze in ons land gepleegde oorlogsmisdrijven heb ben schuldig gemaakt. Seyss-Inquart zal eerst te rechtstaan in Neurenberg, doch slechts in zijn kwaliteit van Rijksminister en als zoodanig op grond van zijn algemeene verant woordelijkheid. Voor zijn euvel daden als Rijkscommissaris in Nederland zal hij in ons land worden berecht wanneer, zooals wordt aangenomen, de United Warcrimes Commission in de uit levering toestemt. Verantwoordelijk redacteurte vens redacteur voor Wieringen N. H. Klomp, Klieftstr. 12 Hippo. Redacteur voor Wieringermeer J. M. de Graaff, Oosterhaven 46, Medemblik. Verantwoordelijk voor adverten tierubriek R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. Uitgave Stichting „Flevobode", Voorzitter G. P. Kistemaker, A 63, Abbekerk. Drukkerij Corn. J. Bosker, Hoofd straat 14, Hippolytushoef. Telefoon Hippolytushoef No. 19. gegeven. Aankoopvergunningen boter wendde hij aan om nieuwe i en vervoerbewijzen zijn echter nog klanten te winnen. Het gevolg van noodig. j deze praktijken was een proces- (Word vervolgd.) verbaal van den C. C. D. BELANGRIJKE MEDE DEELING. Wij hadden het genoegen U een paar maal ëen exemplaar van de „Flevt bode" ter kennismaking aan te bieden. Indien U interesse heeft voor ons blad en het voortaan regelmatig wilt ontvangen kunt U dit, al of niet met gebruikmaking vah het op pagina 4 afgedrukte formuliertje, opgeven aan één der in dit blad opgenomen administratie- of redactie-adressen, of bij onze agenten. Agent te Hippolytushoef is de Heer J. Visser, Hoofdstraat te West.erland de Heer R. Kat te Den Oever de Heer D. Steeman. In de gemeenten Winkel, Nieuwe Niedorp, Abbekerk, Twisk en Opperde:, worden correspondenten gevraagd voor dit blad. Brieven te richten aan de Wieringermeer-redactie van de Flevo bode, posterhaven 46 te Medemblik.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1945 | | pagina 1