UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. Vrijdag 23 November 1945 Eerste Jaargang No. 3 Redactie - Secretariaat Kliettstraat 12, Hippolytushoef, Wieringen. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, S c h a g e 11. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Dinsdags en Vrijdags, Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. Gevaren voor ons onderwijs De stroom der aankomende onderwijzers dreigt te verzanden. Dit heeft tweeërlei oorzaak. Ten eerste blijkt, dat. jonge onderwij zers na hun studie andere betrek kingen, die meer betalen, accep teeren. Het eenige geneesmiddel hiervoor zou zijn verbetering der onderwijzerssalarissen. De tweede oorzaak betreft de positie van den onderwijzer. De studie voor onder wijzer is weinig aantrekkelijk door dat zij in een doodloopende straat eindigt. Wel kunnen de onderwij zer en de hoofdonderwijzer colle ges op de universiteit volgen, zij kunnen echter slechts de moeilij ker te behalen en minder gewaar- en komen de resultaten niet ten goede. Bovendien moeten herhaal- delijk klassen naar huis worden gezonden en rouleersysteemen worden toegepast. Een en ander maakt de vooruitzichten voor het onderwijs te dezer plaatse uiterst somber. Ook bij het bijzonder onderwijs alhier valt, echter nog niet in die mate, hetzelfde te constateeren en gevreesd moet worden dat onze scholen nog meer leerkrachten gaan verliezen tot schade van onze jeugdige scholieren. Door minder gunstige verbin dingen en hooge vervoerkosten is ook het. volgen van het vak - uit gebreid lager- en middelbaar onderwijs voor de Wieringer jeugd die zich meerdere ontwikkeling Verslag Landbouwconsulent. deerde middelbare examens af- wil eigen maken, moeilijk, zoo niet leggen. Betere opleiding van den onmogelijk. Op dit laatste hopen onderwijzer en minder exclusivi- wij nog eens terug te komen, viteit der universiteiten moeten in dezen elkaar ontmoeten. Indien een verbeterde financieele en we tenschapelij ke positie de studie voor onderwijzer niet spoedig aan trekkelijker maken, dreigt een ernstig gevaar voor ons volkson derwijs. Met bovenstaande schetst „Het Parool" het tekort dat aan onder wijzend personeel dreigt, te ont staan, c.q. reeds is ontstaan. De gevolgen hiervan Vervolg. Met betrekking tot de liooileve- ring, deelt spreker mede, dat iedere boer hiertoe volle mede werking moet verleenen. Men weet, dat vordering van een of ander artikel altijd lange gezich ten geeft, doch hoe onplezierig kunnenI deze materie ook is, onze gedu- ook voor'Wieringen niet uitblijven pee-rae medemenschen moeten en de symptomen daarvan zijn worden geholpen. Wanneer men reeds lang merkbaar. Een ander gevaar dat zich ook hier duidelijk begint af te "teeke nen en Wieringen door zijn ex- tentrische ligging bijzonder treft ligt in de aantrekkingskracht, die steden en meer gunstig gelegen plaatsen op het onderwijzend per soneel ten plattelande uitoefenen. De tekorten in deze plaatsen wor den in de eerste plaats aangevuld met de beste krachten van de dorpsscholen, die zeer begrijpelijk de thans geboden promotiekans met beide handen aangrijpen. Het gemeentebestuur kon den laatsten tijd niet dan met de grootste moeite opengevallen plaatsen aanvullen. De aanwezig heid van geëvacueerde leerkrach ten van elders heeft tijdelijk red ding gebracht doch deze hulp krachten zijn weer vertrokken. Thans b.v. worden 3 onderwij- begrip toont voor de zaak zal ie der zonder meer zijn plicht doen. Alleen in Amsterdam, Haarlem en Hilversum heeft men 2200 ton hooi noodig. Daarbij komen nog de geïnundeerde gebieden. Vele districten zijn wegens het opne men van vee uit geïnundeerde gebieden vrijgesteld van hooileve ring, ja, zelfs moet soms nog een toewijzing in die districten plaats hebben. Wieringen b.v. is in ver band met de inundatie van de Wieringermeer ook vrijgesteld ge worden en krijgt bovendien nog een belangrijk kwantum toegewe zen. Andere districten die hierdoor niet hebben geleden moeten dus helpen. Wat betreft het pluimvee deelt spreker mede, dat de kippenstapel volgend jaar weer uitgebreid kan worden. HOEDJE FLEVOBODE WORDT BEGROET. Het eerste nummer van de Flevo-bode is in zee. Mij is gevraagd naar aanleiding daajrvan een enkel woord te willen schrijven. Ik ga daarbij uit van het „voorwoord" van het bestuur der Stichting, dat kort en zakelijk uit een zette, waar het bij deze nieuwe krant om gaat. 1. Een blad, waarin de diverse stroomingen uit de be volking cp de juiste wijze hun stem kunnen laten hooren. 2. De Stichtingsvorm is gekozen, omdat de doelstel ling is het dienen van commercieele belangen. 3. Een blad voer Wieringermeer, Wieringen èn om streken. ad. 1. Een krant dus, die blijkbaar geen Schotjesgeest wil dienen, doch die, geboren uit het. samengaan van personen van verschillende richting, het punt wil zijn waar de onderscheidene stroomingen tezamen kunnen komen. De Flevo-bode beoogt derhalvè niet de lezers in ren bepaalde richting- te beïnvloeden, doch de groepee ringen, die er in de gemeente zijn, de gelegenheid te bie den, elkander in hun strevingen, wenschen, kritiek op toestanden, op voorgenomen maatregelen, enz., te ont moeten. Mij dimkt een poging, tot samenwerking, tot het aankweeken van wederzijdsch begrip, die aandacht verdient, en die, zoo zij slaagt, haar gunstigen invloed op breed terrein niet zal missen. Ik denk hierbij aan de kernachtige woorden van den Chineeschen denker Tsjwang-tse „door de vereeniging van wat verschillend „is, komt het gemeenschappelijke tot stand en door de „aanwijzing van wat in elk ding gemeenschappelijk is, „blijkt wat verschillend is." ad. 2. Een krant, die blijkens het voorwoord geen commercieele belangen dientdus niet het maken van winst beoogt. Ik meen hierbij het. streven van het Stich tingsbestuur te mogen zien, de nieuwsvoorziening vrij te houden van onzuivere tendenzen. ad. 3. Een krant, niet alleen en uitsluitend voor „het nieuwe land", doch een blad dat bij de nieuwsvoorzie ning en wat daarmede samenhangt het oude en het nieuwe land tot elkander brengt. Het oude-land klaagc. er wTel eens over, dat de Wieringermeer zich teveel in zichzelf opsluit. Onder de Wieringermeerders hoort men daartegenover dikwerf de klacht, dat het oude-land geen begrip toont voor de moeilijkheden, waarvoor de van huis en hof verjaagden zich dagelijks geplaatst zien. De Flevo-bode acht dus deze tegenstelling niet gewenscht en wil blijkbaar het hare bijdragen tot beter begrip, tot het bevorderen van goede verhoudingen en meerdere samen werking tusschen het Oude en het Nieuwe-land. Samenvattend het voorwoord in het eerste nummer wijst op een nieuwe koers in dezen nieuwen tijd het inslaan van principieel andere wegen. Hoog gegrepen, doch de moeite waard LOGGERS. Burgemeester van Wieringermeer. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de -wereld vindt. WAT ONS BEZIGHIELD. Onder dit opschrift vindt U voortaan een of ander actueel onderwerp behandeld. Voor ditmaal was de keuze niet moeilijk. Het verschijnen van de „Flevobode" was HET onderwerp van de gesprekken en haar ont vangst was onverdeeld gunstig. Eenige autoriteiten gaven hier van in ons blad reeds blijk. Men keek eerst wat vreemd af op den titel. Ja, wat beteekent Flevo eigen lijk Ziehier het antwoord. De Romeinsehe schrijver Pom- ponius Mela schreef omstreek het begin onzer jaartelling over een arm van de Rijn (onze tegen woordige Kromme Rijn en de Utrechtsche Vecht) die uitliep in een zeer groot meer „Flevo" ge naamd. In het meer lag een eiland, ver moedelijk een grooter Urk. Het meer zelf bevatte zoet water en werd in den Romeinschen tijd door de Friezen bevaren. Het lag ten Zuiden van het later ontstane stuk zeewater tusschen Enkhui zen en Stavoren, waar zich toen nog land bevond en was vermoe delijk wat kleiner dan het latere Zuidelijke bekken der Zuiderzee. De afwat.eringsstroom Noord waarts naar de Noordzee, de Fle vo-rivier, later Vliestroom of Vlie genaamd, omvatte met twee ar men het hooger gelegen gedeelte in deze omgeving, „het Breezand." Sommigen beweren dat dit het „Flevo-eiland" is waarvan de geschiedschrijvers gewag maken, anderen meenen dat Urk daarmee wordt bedoeld, i Hoe het zij, uit een en ander blijkt wel dat de naam „Flevo" I in de oudheid ten nauwste met deze streek, liggende in de Flevo- delta, was verbonden. schuldig maken, zullen drastische maatregelen genomen worden. Deze lieden hooren niet in den landbouw thuis en zullen zonder vorm van proces van de bedrijven Tenslotte doet spreker eenige zeressen en 2 onderwijzers ge- belangrijke mededeelingen om- vraagd terwijl zich bijna geen trent „De Stichting Landbouw", manlijke krachten, vrouwelijke zooals b.v. de regeling der loonen. in het geheel niet, aanmelden. I der landarbeiders. Deze moeten in gezet worden. Van regeeringswege De vele wisselingen van perso- den landbouw uniform zijn. Het zullen plaatselijke commissies in neel als gevolg van de telkens gaat niet meer op, dat de boeren het leven worden geroepen die voorkomende vacatures werken onderling de loonen gaan opdrij - hierop hebben toe te zien en bij zeer remmend op het onderwijs ven. Tegen hen, die zich hieraanI welke klachten kunnen worden - - - ingediend. Ook de arbeider zal in deze commissie zitting hebben. Komende week worden hierom trent reeds besprekingen gehou den. Spreker noemde hierbij de vaststelling van het z.g.n. Mantel contract waarin alle voorwaarden, zooals vaststelling loonen, vrije Zaterdagmiddag, etc. zullen wor den opgenomen. Het loon zal voor het geheele land vermoedelijk worden vastgesteld op 66 cent per uur. Hieromtrent worden echter nog nadere mededeelingen ge daan. Verder doet spreker een drin gend beroep op de boeren om zich krachtig te organiseeren. Dan HET PEIL VAN VANDAAG. Het waterpeil in de Wieringermeer bedroeg heden morgen, gemeten op 4 punten, 3.25 M. N.A.P. Bij het dichten van het dijkgat was dit 0.38 M. N.A.P. zoodat het peil reeds met 2.87 M. is gedaald. Er zijn thans 10 hulpgemalen in bedrijf nl. 4 bij Kol- horn, 2 nabij Gemaal Leemans te Den Oever, 4 nabij Gemaal LeJy te Medemblik, met een gezamenlijke capa citeit van 2800 M3 per minuut. De capaciteit van „De Lely" en „De Leemans" is 2490 M3 per minuut, zoodat per minuut ongeveer 5290 M3 water wordt uitgeslagen, d.i. omstreeks 5 rnillioen M3 per dag. Rekening houdende met onderbreking en regenval zou de bemaling nog ongeveer 20 dagen duren. De Wie ringermeer zal omstreeks 1015 Dec. droogvallen. Het waterpeil daalt thans ongeveer 5 c.M. per dag. Bij het kleiner worden van de water-oppervlakte gaat dit steeds sneller. en kan men zijn idealen op den voorgrond plaatsen. Volgens spr. zou er in Amerika een nieuw plan besproken zijn om de export der landen op één pro duct te stellen. Waarschijnlijk zal Nederland een plaats innemen in de export van pootaardappelen. De bodem zal echter door de daar voor ingestelde commissies wor den beoordeeld. Tenslotte wordt door den Heer dé Veer, ten genoegen van de vra gers, op eenige vragen geantwoord, waarna de voorzitter onder dank zegging aan den spreker voor de vlotte en duidelijke wijze waarop hij de crisismaatregelen en land bouwbelangen heeft gelanceerd, de vergadering sluit. HOLLAND—INDIE. DeSkymaster, van de K.L.M. onder gezagvoerder Parmentier is Maandagmorgen uit Batavia ver trokken voor de terugreis ha^r Nederland, met. 22 passagiers en 25.000 brieven aan boord. Het toe stel werd Donderdag te Amster dam terugverwacht. De Chef van het Zwitsersche Ministerie van Buitenlandsche Zaken heeft geprotesteerd tegen de Amerikaansche beschuldiging, dat de Zwitsersche Nationale Bank. de Duitsche oorlogsinspanningen j Drukkc,rij Corn, kan men wat bereiken. Dan be- zou hebben gesteund en Duitsche straat 14, Hippolytushoef. hoeft men niet achter te blijven oorlogsbuit zou hebben verborgen.i Telefoon Hippolytushoef No. 19. Verantwoordelijk redacteurte vens redacteur voor Wieringen N. H. Klomp, Klieftstr. 12 Hippo. Redacteur voor Wieringermeer J. M. de Graaff, Oosterhaven 46, Medemblik. Verantwoordelijk voor adverten tierubriek R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. Uitgave Stichting „Flevobode", Voorzitter G. P. Kistemaker, A 63, Abbekerk. J. Bosker, Hoofd-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1945 | | pagina 1