UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. TERUGBLIK EN VOORUITZICHTEN, NIEUWS IN HET KORT. Woensdag 28 November 1945 Eerste Jaargang No. 4. -W o-1 Redactie - Secretariaat Klieftstraat 12, Hippolytushoef, Wie-ringen. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Telef. no. 455. Markt A 84, S c h a g e n. Na 18 uur no. 392. Een volk dat leeft, Bouwt aan zijA toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van ien hoogste 4 regels. 17 April 1945datum dien dag. We zagen het waterpeil, zij wij nimmer zullen vergeten. Da- het langzaam, dalen en we wis- tum, waarop ons onnoemelijk teneens zal de polder weer groot leed werd aangedaan. Onze droog komen en eens zullen wij er mooie nieuwe polder werd door den terugkeeren. niets ontzienden vijand aan heci water prijsgegeven, en het kwam' na ontstellende massa, de opge jaagde bewoners voor zich uitdrij- Geweldige krachten zijn inge-1 steld om de strijd tegen het wa ter aan te binden, de nimmer ver sagende Lely en Leemans, de bei- vend, achter hen alles vernielend ^e gemalen van de Vier Noorder -wat m vele jaren van noesten Koggen, de Ove-rlekersluis en de arbeid tot stand was gebracht. j enorme hulpgemalen. Het gelaat van den Wieringer-! De radio vertelde het hen die meerbewoner verstrakt wanneer veraf woonden en wij zagen da- dit gebeuren ter sprake wordt ge- gelijks hoe het water zakte, een- HET PEIL VAN VANDAAG. Het waterpeil in de Wieringermeer was hedenmorgen bij gemaal „Leemans" 3.45 M. A.N.P. Het gemiddelde peil moet in verband met de Noorden wind worden gesteld op ongeveer 3.43 A.N.P. Nauw keurig is dit niet. De opwaaiende wind was gisteren oor zaak van standverschillen van wel 20 c.M., te Medemblik b.v. 3.27 M., te Den Oever 3.47 M. In dit stadium is de regenval, gisteren pl.m. 6 a 7 m.m. van weinig invloed meer. Bij het dichten van het dijkgat was de stand 0.38 M A.N.P., zoodat het waterpeil thans met meer dan 3 Meter is gedaald. Het een ieder naar den zin te maken Door een elkeen bemind, Zijn de moeilijkste zaken Die men op de wereld vindt. vertouwen tegemoet bracht, men zwijgt daar liever over, ieder voor zich bewaart daa-r- aan de eigen herinneringen. En tochhoe snel heeft het aspect zich sindsdien weer gewij zigd. Reeds spoedig braken betere dagen aan. 5 Mei 1945, bevrijding Wij prijzen ons gelukkig dien dag des morgens om acht uur met enkele anderen, gezamenlijk, de Nederlandsche driekleur te heb ben mogen ontplooien op het Domeinkantoor, het eenige offi- ciëele cent-rum dat toen nog was overgebleven, nadat den dag te voren het Raadhuis in de door den wind hoogopgezwiepte golven was ondergegaan. Wel waren de uitgestrekte vlak ten vruchtbaar bouw- en weide land met nog groene korenvelden en reeds gele koolzaadakkers door het water verzwolgen, doch een maal zou het moeten wijken, die zekerheid bezaten wij reeds vanaf den fatalen dag, en dan, Gode zij dank, in een vrij Vaderland. Daaraan wilde ieder medewer ken, ook vanuit het oude-land. waarover een golf van verontwaar reeds1 timeter na centimeter, nu bijna 3 Meter. Groote oppervlakten van den wensch is ingelosti n I dat kostbaren bodem zijn reeds droog- wieringezmeerbewoners gevallen.... reeds trekt de ploeg, als voorheen, zijn voren in de goede aarde ende boer ploegt voort. komst met zien. Vele menschen zullen niet ter stond in vervulling kunnen gaan. doch wanneer onze grootste alle weer STEEDS SNELLER GAAT HET. Enkele tientallen gezinnen heb ben hun „thuis" reeds weer be trokken, en verleenden tevens plaats aan medegedupeerden. Veel vee is rëfeds in den polder terug gebracht. Nog moeten groote moeilijkheden worden overwon- en nog heerscht onzen erfvijand „het water" over uitgestrekt ceelen van onze gemeente, het staat nu onomstootelijk vast dat de Polder voor Kerstmis ge heel droog zal zijn. En dan vragen wij ons af, hoe zal het dan verloopen Vele, heel vele vragen dringen zich op, vragen waarop het ant woord vooralsnog schuldig moet worden gebleven, maar dit is ze ker, er wordt hard gewerkt en niet alleen aan het weder in cultuur- diging was gegaan na de zinlooze brengen van teruggewonnen land. misdaad van den bezetter j \Veldra immers zullen eenige dui- EN ER IS GEWERKT j zenden H.A. gereedkomen, die, ter Er werd een nieuwe dijk gelegd voorkoming van te verwachten rond de plaats waar de oude was verhuizingen, ten spoedigste met weggeslagen en met voldoening rogge zullen worden bezaaid, kon men 5 Augustus j.1. reeds ver- Eedrijven worden, waar moge- nemen dat de scheiding tusschen lijk, hersteld. IJsselmeer en polder voor dei Getracht wordt het onderwijs tweede maal in 15 jaar een feit voortgang te doen vinden, Nood- was geworden. scholen zijn reeds verrezen. Vier dagen later konden de bei- Het gemeentebestuur zal wel de gemalen, die gelukkig intact dra vanuit een behoorlijk gebouw waren gebleven opnieuw hun zijn uitgebreide taak kunnen uit voeren. Waterleiding en electrici- teit wordt hersteld. Men hebbe echter een open oog voor de enor me taak die nog wacht. 18000 H.A. slechts in een noodwoning, bij ei gen haard zijn vereenigd dan zul len zij zelf kunnen medewerken aan de opbouw van de Wieringer meer, aan de opbouw van onze toekomst. ONTSLAG BURGEMEESTERS. Blijkens de Nederlandsche Staatscourant van Maandag 19 November 1945 Is m.i.v. 12 Mei '45 doch ontslaB verleend als burgemeester WAT ONS BEZIGHIELD. De groote pers eischte eenige weken geleden de aandacht op voor een spoorlijn van Den Oever naar Anna Paulowna. Naar het scheen vond dit plan, waarvan het initiatief uitging van Burgemeester Kolff, een gunstig onthaal bij de betreffende auto riteiten. Voor Wieringen zou een derge lijke verbinding zeer gunstige pers pectieven openen, zeker niet al leen voer wat betreft het reizi- gersvervoer waarin onze gemeen te in het bijzonder en de kop van Noord-Holland in het algemeen wel wat stiefmoederlijk is bedeeld. Ook economische overwegingen spelen een belangrijke rol. De ver- Als wethouder, vaak waarne-1 zending van de enorme hoeveel- mend burgemeester, ook in de i lieden visch welke te Den Oever juist achter ons liggende moeilij- worden aangevoerd, zou snel kun- Gemeente Wieringen. WETHOUDER TIJSEN GAAT HEEN. De Heer J. Tijsen Jzn., heeft na een 17-jarige ambtsvervulling Zaterdag j.1. zijn functie van Wethouder der gemeente neerge legd. De Heer Tijsen zal wegens zijn hooge ouderdom ook niet als lid van den tijdelijken gemeente raad zitting nemen en zich ge heel uit het openbare leven terug trekken. wegens ontrouw aan landsche zaak aan de Neder- A. van Die- men van Wieringen D. Kaan van Wierïngerwaard A. Schenk van Winkel J. K. Nieuwenhuis Jr. i ke jaren heeft de Heer Tijsen der gemeente groote diensten bewe zen. Aan het totstandkomen en uitvoeren van vele belangrijke besluiten heeft hij een werkzaam aandeel gehad en vooral in aan- gelegenheden, Den Oever betref fende, inzonderheid ook de vis- scherij, had hij een gezaghebben- den stem. V/ij wenschen den Heer- Tijsen van Zijpe en voorts aan M. van met zijn echtgenoote, en te miö groote taak beginnen. Pijnlijk was het, het derde lus trum van de Wieringermeer on der deze omstandigheden te moe ten herdenken. Niet alleen zon der poktërfeest, ook zonder pol derbewoners, die, her- en der waarts verspreid, verdreven van huis en haard, vaak levende in der Kuur van Beemster J. Kwan- tes van BerkhoutM. Broers van Enkhuizen H. Winkler van Haar- lemmerliede en Spaarnwoude C. H. Roos van Harenkarspel en WarmenhuizenA. Volkers wnd. van Heerhugowaard J. P. Zon dervan van Hoorn J. Meurs van MedemblikP. Pluister van Nw. NiedcrpW. A Sikkema van OosTzaan B. Bruin als wnd. van Opmeer, Spanbroek J. Boer Czn. van Schermerhom en Ursem R. de Vries van Texel P. de Vries van Wormerveer. Uit Chicago wordt gemeld dat. Generaal Eisenhower min stens een jaar dienstplicht wensch t. den van zijn kinderen en kleinkin deren een prettigen levensavond toe. DE STAKING IN HET KAMP „OOSTWAARD." De staking, o.a. in het kamp „Oostwaard" waarvan wij in ons vorig nummer melding maakten is, naar wij ter plaatse vernamen, N. H. Klomp, Klieftstr. 12 Hippo. Verantwoordelijk redacteur te- w vens redacteur voor Wieringen cultuurgrond moeten worden be-; werkt, vijfhonderd boerderijen en vijftienhonderd woningen en za- kenpanden worden herbouwd, op plaatsen waar bouwvallen en Redacteur voor Wieringermeer J. M. de Graaf f, Oosterhaven 46, Medemblik. de moeilijkste omstandigheden puinhoopen de schamele resten! verantwoordelijk voor adverten- tierubriek R. I A 84, Schagen. J. Ridder, Markt toenreeds verlangend uitzagen vormen van vroegere glorie, naar den nog zoo ver verwijderden Maarmen hebbe ook ver dag waarop men zou kunnen te- trouwen. Men we te dat de auto- rugkeeren in het „eigen land.' riteiten niet alleen staan. Duizen-: Uitgave Dien dag hebben wij wel in den zullen de hulpvaardige' handVoorzitter het bijzonder gevoeld hoe wij aan bieden om zoo spoedig mogelijk j Abbekerk. het nieuwe land gehecht waren. de duitsche schanddaad ongedaan Wel geslagen, doch niet gebro- te maken ken, zoo was de uitkomst onzer Wanneer ook het materiaalge-j straat 14, Hippolytushoef. gedachten op dien bijzonderen brek is opgelost kan men de toe-1 Telefoon Hippolytushoef Stichting „Flevobode", G. P. Kistemaker, A 63. Drukkerij Corn. J. Bosker. Hoofd- nen plaats vinden, terwijl ook de Wieringermeer in de toekomst voor de afvoer van producten het nut van deze lijn zou ondervinden. Bovendien was hiermede het eerste traject voor de verbinding van Holland met de Noordelijke provinciën gelegd, waardoor de plannen voor de aanleg van een spoorlijn over den afsluitdijk ge makkelijker te verwezenlijken zou den zijn. Aan verdere bespiegelingen wil len wij ons, vóór de beoogde plan nen geen vasteren vorm hebben aangenomen, niet wagen. Een ander onderwerp dat de aandacht vroeg is het bijeenroe pen van den tijdelijken gemeen teraad van Wieringen. Dit college zal in dezen overgangstijd de, beknotte, autoriane Vrijdag j.1. in den namiddag weer zi-i wat opgeheven. I rechten van de burgerij waarne- De 170 Amsterdamsche arbei- j men- ders, die in het eerdergenoemde! za* ^en aandachtigen op- kamp aan de Nieuwesluizerweg merker niet zijn ontgaan dat de- zijn ondergebracht, stelden er prijsze z-£- noodgemeenteraad (in op iederen Zondag thuis te zijn. i April a-s- vinden normale verkie- Tot dusverre werden zij om de dingen plaats) thans dertien le- zij om veertien dagen in de gelegenheid gesteld naar de hoofdstad te ver trekken. Aan deze wensch werd tegemoetgekomen, waarna het werk onmiddellijk werd hervat. De bekende advocaat' Mr. J. A. E. Buiskool, waarnemend Burge-. meester van Schagen, is benoemd tot lid van het Hof van Justitie in Suriname (Ned. West-Indië.) hiervan af omdat de regeering op korten termijn een verklaring omtrent de loon- prijspolitiek zal afleggen. Wellicht wordt hiermede aar de verlangens van de arbeiders tegemoetgekomen. den telt terwijl voorheen 11 perso nen zitting hadden. Men kenne aan deze getallen niet de waarde toe die dwaas bijgeloof er dikwijls aan geeft. De vermeerdering van het zie lental der gemeente is oorzaak dezer uitbreiding. De, loonen in de Wieringermeer gaven aanLeiding tot conflicten, die echter spoedig tot een, zij het voorloopige oplossing, zijn ge bracht. Er is wel min of meer op de zaak voeruitgeloopen omdat deze kwestie de aandacht der re geering heeft. De Voorzitter van het N.V.V., lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Heer Kupers, wilde de regeering hierover interpelleerc-n doch zag

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1945 | | pagina 1