UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. HET PEIL VAN VANDAAG. DE ORGANISATIE VAN DEN LANDBOUW IN DE TOEKOMST. Zaterdag 1 December 1945 Eerste Jaargang No. 5. Redactie - Secretariaat Klieftstraat 12, Hippolytushoef, Wieringen. Administratie en directie R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen. Telef. no. 455. Na 17 uur no. 392. Een volk dat !i Bouwt aan zijn toekomst Dit blad verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. HOE DE ELEVO - BODE WORDT BEGROET. DE ONTVANGST VAN DE FLEVO-BOBE BIJ AL OF NIET GEëVACUEEROE WIERINGER MEERBEWONERS. Vocc mij ligt de Flevo-Bode Eerste Jaargang No. 1. Het zal de redactie van dit blad zeker interesseeren hoe dit blad door een gedeelte van de Wieringer- meerbewoners is ontvangen. Ik heb hierover enkele personen gesproken en ik geloof met het onderstaande niet. alleen mijn meening maar ook die van hen weer te geven. Wanneer men op de eerste blad - zijde de artikelen leest, waarmede dit blad wordt geïntroduceerd, wrijft men zich toch even de oo- gen uit. Men krijgt nl. de indruk alsof na de verdwijning van de „Wieringermeerbode", de „Flevo- Bode" het eerste blad is, $waar- cloor we als Wieringermeerbewo- ners weer contact met elkaar kunnen krijgen. Het bestaan van „Herrijzend Wieringermeerland" negeert men eenvoudig, terwijl de Gemeente, het Rentambt Wierin- germeer, het Heemraadschap Wie ringermeer, enz. zich tot op he den voor hun mededeelingen steeds van dit blad bedienden. Het moet toch ongetwijfeld als een verdienste van de redactie van „Herrijzend Wieringermeer land" worden aangemerkt, dat ze reeds spoedig na de onderwater zetting van de polder contact legde tusschen de oud-Wieringer- meerbewoners. Voor ieder van hen, die niet heeft medegewerkt aan de uitgifte van de Flevo-Bod- is het op zijn zachtst uitgedrukt erg bevreemdend waarom in de eerste uitgave met geen woord wordt gerept over de vérhouding tot „Herrijzend Wieringermeer land." Ik geloof stellig namens meerdere Wieringermeerbewoners te spreken, wanneer ik U vraag althans iets van deze sluier op te lichten. Teneinde misverstand te voor komen, wil ik er nadrukkelijk op attendeeren, dat ik niet wil plei ten voor een van beide bladen. Mijn bedoeling is alleen om U er op te wijzen, dat de introductie van de Flevo-Bode velen vreemd aandoet en men het onbehagelijke gevoel krijgt, dat er iets wordt verzwegen. Ik dank U voor de verleende plaatsruimte. K. H. KROEZE, Zuid-Scharwoude, 20 Nov. 1945. een buitenstaander eens de ge-1 dachte koestert en de vraag stelt: Hoe zit dat eigenlijk nyst de Flevo-Bode?, want hier komt het toch op neer. In ons voorwoord zijn we be knopt geweest, NU zullen we uit voerig het verloop uiteenzetten. Voorop zij gesteld, dat wij om diverse redenen, die we niet nader willen noemen, hebben gemeend am de voorbereiding geen groots publiciteit te geven, en kunnen we ons daarom destemeer op het standpunt plaatsen, dat men om opheldering vraagt. Voor een groot deel zal een en ander reeds duidelijker zijn geworden doo»r het artikel van Burgemeester Loggers, die een gemeentebelang ziende, vooral van opvoedkundige waarde, het verschijnen van de Flevo-Bode heeft, voorgestaan. De feiten zijn deze, dat krach tens het verschijnen van illegaal nieuws in de Wieringermeer tijdens de bezetting, de mogelijkheid en h« beooSd werd of wordt heb" ook de wensehelijkheid aanwezig, öen ons zeIfs vr« Sroote °«ers was om na de bevrijding met een Setroost), omdat voorop staat, dat nieuwsblad voort te bouwen. i indien er naast het vormen van Reeds vóór de capitulatie was de 'oeno°digde reserves, de even- dit overwogen, zij het dan nog1 tueele baten ten 8°ede komen aan niet in den vorm van samenwer- £ociale doelstellingen in beide ge king zooals die later is tot stand meenten, op basis van het aantal gekomen. Met Militair Gezag was abonnees deze zaak besproken, en de con-1 een traag die gesteld zou clusie tot aansporing, en medewer- kunnen worden, n.1. waarom in king lag voor de hand krachtens deze stichting vogels van diverse de geldende bepalingen. j Pluimage meenen wij te moe- Er was echter reeds iets, en wel Het waterpeil in de Wieringermeer was hedenmorgen bij gemaal „Leemans" 3.62 M. N.A.P. Bij het dichten van het dijkgat was de stand 0.38 M N.A.P.zoodat. het waterpeil thans met 3.24 M. is gedaald. Gemiddeld zakt het water thans 6'/» c.M. per dag. Bij Kolhorn zullen geen nieuwe hulpgemalen meer worden bijgeplaatst. De 5e installatie kan nog deze week in gebruik worden genomen Hot overtollige materiaal wordt reeds afgevoerd. De Hoofden der beide gemeen ten hebben toen contact gezocht met menschen uit diverse groe peeringen, die na rijp beraad be sloten, het verschijnen van een blad voor te bereiden, en voor het beheer werd de Stichtingsvorm gekozen. Uitdrukkelijk verklaren wij, dat er geen enkel persoonlijk belan; Geachte Heer Kroeze Naar aanleiding van Uw boven staand ingezonden stuk, gericht aan den redacteur voor Wieringer meer, lijkt het ons gewenscht, dat wij als Bestuurders der Stichting, hierop een antwoord geven. Het verwondert ons niet, dat „Herrijzend Wieringermeerland." Wij stellen vast en voorop, dat dit blad werkelijk in een behoefte aan plaatselijk nieuws voor de oud Wieringermeerbewoners heeft voorzien, ofndat er ook niets an ders was. Wij laten in het midden Of de De vergadering van de gezamen artikelen-inhoud alle lezers steeds lijke landbouworganisaties in de Wie bevredigde. ringermeer, welke Woensdag j.1. U ten antwoorden, dat we dit niet anders zien, dan een waken voor eenzijdige voorlichting, óók prin cipieel, en niet enkel van „demo cratisch socialisme." Tenslotte nog dit speciaal de Wieringermeerleden in de stich ting hebben er voor gewerkt, de redacteur van Herrijzend Wierin germeerland niet broodeloos te maken. Dat ons aanbod niet werd geaccepteerd, is niet onze schuld. Mede hierdoor heeft het verschij nen van de Flevo-Bode zoo lang op zich laten wachten. We hopen U, geachte Heer Kroe-1 ze, en uiteindelijk alle lezers, vol-; doende te hebben ingelicht. We voelden de noodzaak, speciaal voor de Wieringermeer, tot ophelde ring. Het is echter niet de bedoe ling de strijdpen op te nemen, en laten de conclusie verder over aan het oordeel van de lezers zelf. De bestuursleden uit de Wieringermeer. Belangrijke rede van Ir. Veth. een op welke wijze de drie centrale landbouworganissaties voorheen af zonderlijk en tezamen de belangen De bevoegde instanties vonden geen reden om krachtens illegale verdienste aan dit blad medewer king te verleenen. Of die verdien sten hebben bestaan, moeten we aan de beoordeeling van boven genoemde instant.ie's overlaten. Feit was, dat men officieel on kundig was van het verschijnen van Herrijzend Wieringermeer land, en zeker geen papiertoewij - zing verleende. Feit was ook, dat de weg voor een blad als nu de Flevo-Bode geworden is, openlag, omdat anders wellicht iets anders zou zijn verschenen. Bovendien had Wieringen nog in het geheel geen blad voor plaatselijk nieuws, en ook van die zijde werd aan de Winkel werd gehouden, werd circa half twee geopend door den heer G. P. Kistemaker, die de aanwezi gen welkom heette, in het bijzonder den spreker Ir. J. Vet, Secretaris van de Landelijke 'Stichting voor den Landbouw en Ir. A. Ovinge, Rentmeester-Dijkgraaf van de Wie ringermeer en de vertegenwoor digers van de arbeidersorganisaties. Verder merkten wij op den Heer Joh. de Veer, Prov. Voedsel-Com- missaris voor Noordholland, alsmede den Heer A, Biesheuvel, vertegen woordiger van de afdeeling Noord holland van de Stichting voor den Landbouw. van de boeren behartigden. Vanaf 193C, toen de overheid zich ging bemoeien met het landbouw bedrijf, werd de taak van de orga nisaties een geheel andere. Zij wer den de officieele spreekbuizen van de landbouwers. Spreker zette uit een van welk een groote waarde het goed geargumenteerd behartigen van de boerenbelangen was, waar toe o.a. het Landbouw Economisch Instituut werd opgericht. Vanaf deze oprichting in 1938 hadden de kost prijsberekeningen meer het ver trouwen der overheid. Vorming van de publieke opinie t.a.v. den landbouw was tot dusverre De h eer Kistemaker wees er op, helaas nog steeds onvoldoende. Wij dat voorheen in de Wieringermesr allen hopen thans een tijdvak van voorbereiding van een blald ge- reeds samenwerking bestond die vrijheid tegemoet te gaan, doch wij werkt, om in die behoefte te voor- steeds vlot verliep. Het onderwerp zien. De Wieringermeerbode im- waarwoor men thans bij elkaar geko mers verscheen niet meer. men is, was Militair Gezag stelde beide ge- slrekkender zijn er zeker van, dat wij straks in ons bedrijf zeker niet vrij in ons evenwel van veel ver- doen en laten zijn. Onze positie oo beteekenis. Spreker de wereldmarkt, de verhouding tot meentebesturen voor, zooals dit prijst zich gelukkig Ir. Vet, ondanks j de andere laadbouwstaten zal aan voorheen ook het geval W3S, dat rijn drukke bezigheden, bereid te j den landbouw hooge eischen steden beide gemeenten elkaar zouden hebben gevonden voor de Wierin- i Wij boeren, moeten evenwel ons vinden in dezen, door gezamenlijk germeerlandbouwers te komen jzelf beschutten en zelf ordenend een blad te laten verschijnen. spreken.. optieden in ons eigen bedrijf. Voor- Er wafen wel enkele redenen, H. Vet, daarna het woord verkrij- ben was het door samenwei K'ng die dit rechtvaardigden, o.a. //ón gend, vangt zijn betoog aan met het van de 3 C. L. O. mogelijk insiellin- distributiedienst de papier- schilderen van den toestand, zoo- i gen in het leven te roepen al* SChaarschte, enz. als deze was vóór 1940 en zet uit- [N.A.K., Gezondheiddiensten, enz. I Fén bedrv'sot-ganisatie zal eü<- j dénier en economischer de 'eenni- I sche en andere belangen van den boerenstand kunnen behartigen. In een vrije organisatie zou het moge lijk zijn, dat ongeorganiseerden wel plukken van de vruchten van dezen arbeid, doch niet daartoe bijdragen. Vcor den oorlog hield 40 pCt. van de landbouwers zich buiten de orga- i nisatie. Wanneer andere bedrijfstak- j ken zich gaan vereenigen is het voor den landbouw beslist noodza kelijk, dat deze niet achterblijft. jJe te vormen publiekrechterlijke bedrijfsorganisatie werd gedurende de bezetting reeds voorbereid door de in stilte werkende landbouw- organisaties. De eerste plannen da teeren evenwel reeds uit 1939. Onderwijs, jeugdvorming, enz, zal evenwel blijven behooren tot het I terrein van de standorganisaties, i De bedrijfs- en beroepsbelangen ko men onder de bedrijfsorganisatie, welke bestuurd zal worden door i landbouwers en landarbeiders, j Spreker zet de werkwijze, de orga- I nisalorische opbouw uiteen en i v/ijst erop, dal, wanneer het te stichten orgaan niet door en voor de bewerkers van den bodem zou worden bestuurd, de bedrijfsgenoo- ten geen vertrouwen daarin zouden kunnen hebben. Er moet dus geen sprake zijn van een „camouflage- instituut" voor overheidsbemoeiin gen, dus geen L.C.O. met een ander etiket op de deur Dit door ons te stichten kostbaar apparaat staat niet beschikbaar voor iedere maat regel, dus geen kunstmestdistributie of veelevering, maar wel de opbouw van onze veestapel. Achtereenvol gens behandelde spr. het dorps provinciaal- en landelijk bestuur. De eerste maal zullen deze besturen gevormd worden door de 3 stand organisaties. Op welke wijze in de toekomst de bedrijfsorganisatie zal worden gevormd is iets, waarover onze volksvertegenwoordiging zich heeft uit te spreken. Nader ingaande op de werkwijze van de landelijke slichting behan delt spr. de taak van de diverse af- deelingen daarvan. Bij de bespreking van de sociale afdeeling kwam naar voren, dat ook de landarbeiders belangen hebben op economisch terrein, dus niet alleen op het ge bied der arbeidsloonen. Tot slot maakt spr. melding van de commis sies, welke thans reeds volop werk verrichten, o.a. annexatie-commissie en de commissie voor het landbouw- herstel. Vooral op het gebied van landbouwherstel valt er voor de boeren nog veel te doen en is over leg met de desbetreffende instanties van groot belang, (Zie vervolg op 3e pagina.) Verantwoordelijk redacteurte vens redacteur voor Wieringen N. H. Klomp, Klieftstr. 12 Hippo. Redacteur voor Wieringermeer J. M. de Graaff, Oosterhaven 46, Medembllk. Verantwoordelijk voor adverten tierubriek R. J. Ridder, Markt A 84, Schagen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1945 | | pagina 1