UITGAVE VAN DE STICHTING NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WIERINGEN - WIERINGERMEER EN OMSTREKEN. WAT GEBEURT ER IN DEN POLDER r- CC :-% -^óèT. -- - >'3&§t Woensdag 5 Daceirber 1345 Eerste Jaargang No. 6. Redactie - Secretariaat Klieftstraat 12, Hippolytushoef, Wie-ringen. Administratie en directie R. J. Ridder. Markt A 84, Schagen. Tel. 110. 455. Na 17 u. no. 392. Giro-no. 287814. Een volk dai *dt, O K Bouwt aan zijn i'Jfcomsf Dit blad .verschijnt Woensdags en Zaterdags. Abonnementsprijs f 1.80 per kalenderkwartaal Advertentieprijs 8 cent per m.m. druk. Kleine annonces f 0.80 per stuk van ten hoogste 4 regels. Terwijl aan het droogmalen van de Wieringermeer met man en macht wordt gearbeid is men in het Noorden en het Westen van den polder sedert geruimen tijd hard aan het werk aan wederop bouw en weder in cultuur bren gen. De grondbewerking vraagt in de eerste plaats onze aandacht. Hier van toch moeten de resultaten komen, de producten, die de Wie ringermeer haar normale plaats in de samenleving hergeven. Sedert -ruim een maand wordt er geploegd. Op aanwijzingen van den Voorlichtingsdienst wordt door de pachters een eenvoudige doch zeer doelmatige grondbewer king toegepast. In het grasland gebied in de secties A en E, waar men begonnen is, bestaat deze uit, ondiep ploegen, vaak gevolgd door' bewerking met schijfeggen. In to taal werd tot dusver 650 a 700 hal zaaiklaar gemaakt, waarvan in- tusschen ongeveer 500 ha met win terrogge is ingezaaid. Het geheele graslandgebied zal op deze wijze gescheurd dienen te worden. Hier en daar doet dit eenigszins vreemd aan, want men ziet soms een mooi groen weiland, zooals bijv. bij pachter Blaauw aan den Schel- penbolweg, oogenschijnlijk ge schikt om er koeien te laten gra zen. Schijn, bedriegt, ook hier, want het gras, z.g. greppelrus, is van minderwaardige kwaliteit. Behalve de genoemde secties A en E, welke nagenoeg geheel in bewerking zijn, wordt ook in de secties B en C een strook langs den Waard- en Groetweg ge ploegd op de iets zwaardere gron den. Op sommige kavels werd reeds wintertarwe gezaaid. Plet tempo van de grondbewer king was aanvankelijk te lang zaam, thans zijn dagelijks 16 a 17 tractoren, hoofdzakelijk van loon- ploegers en een klein aantal paar den aan het werk. Deze werkzaamheden, evenals het zaaien van -rogge en tarwe, zullen, zoolang de weersomstan digheden dit toelaten, worden voortgezet. De cultuurtechnische werken .In het drooggevallen gedeelte hou den met het vorenstaande ten nauwste verband. De afwatering immers is van groot belang voor het bouwrijp maken van den grond. Hieraan wordt voor het mee- rendeel geweckt aan de randen van den polder, in de secties B, C en D, terwijl men met de sec ties A en E reeds meer in de rich ting van Slootdorp gevorderd is.; Het schoonmaken van boerderijen, het egaliseeren van gronden wa ren de eerste objecten van dezen tak van dienst. Op vele plaatsen zijn de slooten geheel of ten deele dicht geslibd, zoodat er veel sloot- en greppel- werk is waartoe men zich momen teel hoofdzakelijk heeft te bepa len. De drainage is vrijwel intact en levert tot dusver geen moeilijk heden op. Langs den Waard- en den Groetweg wordt vanwege het Heemraadschap de westelijke bermsloot opnieuw gegraven, ter wijl aan den Koggenrandweg een dragline werkt. Aan de andece zijde van deze wegen worden door: de Landbouwkundige afdeeling nieuwe slooten gemaakt daar ook! deze geheel verdwenen zijn. Ge lijktijdig worden de uiteinden van de kavelslooten in orde gebracht, voorzoover de waterstand dit toe-1 laat. In het geheele bovenomschreven; gebied zijn tot dusverre een klei-! ne 500 arbeiders tewerkgesteld in D.U.W.-vevband, terwijl de dage lij ksche leiding berust bij de Heide Maatschappij, voor wat het Wes telijk gedeelte betreft (secties B, C en D) en bij de Gront. Mij., voor wat het Noordelijk gedeelte betreft (secties A en E). Het ge heel staat onder leiding van het Dcmeinbeheer. Van deze 500 ar beiders komt de grootste helft uit Amsterdam, voor het overige zijn het arbeiders uit Wieringen en andece randgemeenten. De Amsterdammers zijn onder gebracht in de Oostwaardhoeve en de schuur van den Heer Monts- ma bij de Houkes, welke daartoe geschikt zijn gemaakt en een be hoorlijke accomodatie bieden aan deze medewerkers van den op bouw7. In totaal zullen een 1000 a 1500 arbeiders worden tewerkgesteld. De voorziening van gereedschap pen en laarzen veriiep bevredi gend. Door enkele pachters geschiedt het greppelwerk in eigen beheer naar begrooting en werkplan van Heide Mij. of Gront Mij., doch .hierbij doen zich nogal moeilijk heden voor met name de werving van arbeidskrachten, enz. waar door de animo hiervoor' sterk is gedaald. Evenwel is het ook hier nood zakelijk dat de pachters het hunne bijdragen. Bij dit onderdeel van de op bouwwerken is het resultaat tot op heden bevredigend te noemen. Zoolang de weersomstandigheden dit toelaten zal zoo intensief mo gelijk doorgewerkt worden met zooveel mogelijk arbeidskrachten. De herstelwerkzaamheden aan boerderijen en woningen hebben ongetwijfeld de grootste belang stelling van de geëvacueerde be- woners.Van de resultaten van dit onderdeel toch hangt het af wan neer men naar de niet verwoeste woningen of bedrijven kan terug keeren. Zoodra het water begon te wij ken is door het Domeinbeheer (Bouwkundige afdeeling) met het herstelwerk een aanvang gemaakt. Tot dusver konden een 50-tal HET PEIL VAN VANDAAG. Iïet waterpeil in de Wieringermeer bedroeg heden morgen bij Gemaal „Leemans" 3.90 M. N.A.P. Sedert onze laatste opgave dus weer een daling van 28 c.M. Per dag zakt het. water nu 9 c.M. De 4.50 M. lijn is nu spoedig bereikt waarmede het grootste gedeelte van den polder droog zal zijn. boerderijen door middel van klei-, Intusschen hebben reeds een nere of grootere reparaties, weer zeventigtal Wieringermeergezinnen bewoonbaar of bedrijfsklaar wor den gemaakt, terwijl een 15-tal arbeiderswoningen bij deze be drijven eveneens weer tec* beschik king konden worden gesteld. In enkele gevallen konden de cude bewoners nog niet terugkee- ren, doordat ook woonruimte be schikbaar moest biijven voor het toezichthoudend technisch per soneel van verschillende openbare diensten. Dit is echter van tij de- lijken aard. Na korteren of lange-, ren tijd kan men toch wees- in de eigen woning terugkeeren, ter wijl anderen moeten wachten op den nieuwbouw of een noodwo ning. Momenteel is men bezig een dertigtal woningen bij boerderijen met spoed voor bewoning in ge reedheid te brengen. Men hoopt in totaal een kleine honderd woningen voor den win ter klaar te krijgen, wanneer ten minste de weersomstandigheden geen spaak in het wiel zullen ste ken. Het aantal ingeschakelde geschoolde arbeiders van de recht streeks onder het Domeinbeheer werkende aannemers bedraagt ruim 300 Hoewel grocte moeilijkheden worden ondervonden bij de mate- rialenvoorziening werd hiervoor tot dusver neg steeds een oplossing gevonden. Het probleem wordt echter met het toenemen van het aantal objecten steeds grooter, terwijl de contingenten bouwma- een onderkomen gevonden. In een onzer volgende nummers zullen we ten geritlve van onze lezers zooveel mogelijk de namen en adressen van deze bewoners publiceeren. Verder werden de bedrijven van P. Boer, D. Kaan, J. Brak, de Gebr. Montsma en de Oostwaard hoeve in gereedheid gebracht voor het huisvesten van eenige honder den arbeiders. Het puinruimen is vorige week ter hand genomen. Woensdag' 28 November zijn een aantal geïnterneerden uit het kamp bij Alkmaar daaraan te werk gesteld, te weten 75 in Sloot- dorp en 75 langs den Alkmaar- scheweg en den Oudelanderweg, waaronder eenige groote weer machtsaannemers. Tot zoover ons overzicht om trent de stand van de werkzaam heden in het drooggekomen ge bied, waaruit blijkt dat er flink wordt aangepakt- Bij het verder droogvallen wach ten ons echter nog vele teleurstel- lingen. De meeste woningen, zoo wel in de dorpen als bij de boer derijen, zijn weggeslagen. Sloot- dorp is nagenoeg geheel verdwe nen. Wieringerwerf is er nog erger aan toe. Middenmeer heeft even eens zwaar geleden. Ook daar zal echter met nimmer versagende energie worden aangepakt en dat is een der eerste voorwaarden voor terialen niet dienovereenkomstigclen algeheelen wederopbouw van worden uitgebreid. de Meer. Raad Wieringen. worden overgegaan. I De nieuw benoemden leggen Vergadering van den tijdelijken'daarna hoofdelijk, door eed of be- gemeenteraad van Wieringen, op Woensdag 28 Nov. j.L des nam. 2 uur. Voorzitter de Heer L. C. Burgemeester. Secretarisde Heer C. Duin, Secretaris. Aanwezigde Heeren R. J. Lont Cz., H. Wilms, Jn. lofte, in handen van den Voorzit ter de vereischt.e verklaringen af. gemeente te dienen en niet die eener partij. Oppervlakkig beschouwd is in deze 4 jaar weinig gebeurd. Helaas is dat niet het geval. Er hebben zich hier verschillende dingen voorgedaan waarbij ik even wil stilstaan al was het alleen maar om dat alles in notulen enz. later nog eens te kunnen nagaan. In de eerste plaats wil ik vanaf dezen plaats de 23 Wieringers herdenken die in den oorlog zijn gevallen. Het is niet zeker of het er niet meer zijn want alle per sonen die in de loop der jaren naar Duitschland, hetzij als ge vangene, hetzij bij rassia's, werden afgevoerd zijn nog niet terugge keerd. De gevallenen voor het vader land lieten het leven hetzij door bommen, lukraak weggeworpen, zooals in Westerland, waarbij reeds in 1940 dooden en gewonden vie len, hetzij door treinbeschieting, door moordenaarshand, enz. dit was het risico dat dit alles mee bracht. Reeds einde 1940 werd met het illegale werk begonnen, omdat het ons toen reeds duidelijk was dat het belang van ons land er mee gediend was indien de bezettende macht zooveel mogelijk gehinderd werd. In October 1940 werd ik voor de le maal gearresteerd omdat hier sabotagehandelingen (doorknip pen telefoonleidingen etc.) hadden plaatsgehad, doch gelukkig spoe dig weer losgelaten. Nadat ik in Juli 1942, den 13en dier maand opnieuw was „opge pakt" kwam hier de Burgemeester van Diemen waarover weinig valt op te merken. Gelukkig heeft deze hier zijn macht niet laten gelden en onder vonden de inwoners van hem geen displesier, doordat hij geen Duitsche methoden toepaste. Dit is voor de gemeente gelukkig ge weest. Ik wil voorts al diegenen dank zeggen die in deze gemeente een commissie hebben gevormd om er voor te zorgen dat mij in Haren en later in St. Michels-Gestel regelmatig pakketten werden toe gezonden. Ik weet tot vandaag i nog niet wie daar allemaal aan De voorzitter spreekt daarna dehebben meegedaan, maar het wa- Kolff,volgende woorden ren er velen, die ik niet allen ken. j Mijne Heeren, het is ongeveer^ Belangrijk is de houding der F. v. 4 jaar geleden, om juist te zijnbevolking in dezen tijd geweest, 19 Augustus 1941 dat in deze ge-' (Vervolg 2e pagina.) Kat, meente de laatste raadsvergade- Poel, ring werd gehouden. Nu is dan F. Bontkes, J. Boon, J. Beeker, J. een tijdelijke raad gevormd, doch Tijsen Jz. Jr, N. Tijsen, D. Engel, het is te verwachten dat om- C. v. Kalsbeek en L. Niemeijer. streeks April 1946 weer verkiezin-; Afwezig met kennisgeving de 6en zullen werden gehouden waar heer S. v. d- Schalie. De Voorzitter stelt aan de orde: 1. Installatie van den nieuw benoemden Raad. De voorzitter deelt mede dat van alle benoemden mededeeling is ontvangen dat zij hun benoe ming aanvaarden. De geloofsbrieven zijn in orde Verantwoordelijk redacteur te vens redacteur voor Wieringen N. H. Klomp, Klieftstr. 12 Hippo. Redacteur voor Wieringermeer bij de gemeentenaren een defini- M. de Graaff, Oosterhaven 46, tieven raad kunnen benoemen. j Medemblik. Ik bied U mijn hartelijke Verantwoordelijk voor adverten- gelukwenschen aan bij uw benoe- tierubriek R. J. Ridder, Markt ming. Ik hoop dat de samenwer- A Schagen. king steeds zal zijn zooals wij die I Uitgave Stichting „Flevobode", in Wieringen gewend waren, n.1. Voorzitter G. P. Kistemaker, A 63, van den meest aangenamen aard. i Abbekerk. Wij leven in een nieuwen tijd Drukkerij Oom. J. Bosker, Hoofd- bevonden, zoodat zonder bezwaar en we moeten begrijpen dat hier straat 14, Hippolytushoef. tot beëedlging en installatie kan gevraagd wordt de belangen derTelefoo* Hippolytushoef No. 19.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Flevo-bode: nieuwsblad voor Wieringen-Wieringermeer | 1945 | | pagina 1